Xem mẫu

 1. 354 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Hai Möôi Hai TUAÃN TIEÁT ÑEÀN ÔN Ñ eà nghò cuûa Maõ Phöông Trung ñöôïc toaøn gia vui veû taùn thaønh. Boïn haøi töû nhanh choùng caàm laáy baùt ñuõa, vöøa thoåi phuø phuø cho ñôõ noùng, vöøa aên moät caùch ngon laønh. Nhìn chuùng aên maø phaùt theøm. Ñoái vôùi chuùng, baát cöù vieäc gì cuõng tìm thaáy nieàm khoaùi laïc. Maõ Phöông Trung nhìn con, treân moâi xuaát hieän nuï cöôøi. Nhöng hoâm nay nuï cöôøi ñoù coù veû gì ñaëc bieät. Ngoaøi ra, maëc duø thöùc aên raát ngon, nhöng oâng thaáy maát heát khaåu vò. Maõ Nguyeät Vaân gaép thöùc aên cho haøi töû xong, chôït nhaän ra thaùi ñoä khaùc thöôøng cuûa choàng lieàn hoûi: – Töôùng coâng sao theá? Maõ Phöông Trung khoâng traû lôøi ngay, traàm ngaâm nghó ngôïi hoài laâu roài chaäm raõi noùi: – Ta chôït nghó ñeán Laõo Baù... Nhieàu naêm qua, Maõ Nguyeät Vaân coù caûm giaùc ngöôøi ñoù luoân luoân toàn taïi trong taâm töôûng cuûa choàng vaø cuõng laø noãi aùm aûnh cuûa chính mình, nhöng Maõ Phöông Trung khoâng bao giôø noùi gì veà nhaân vaät bí hieåm ñoù vaø baø khoâng daùm hoûi. Hoâm nay Laõo Baù ñaõ tôùi, vaø baây giôø Maõ Phöông Trung töï noùi ñeán oâng ta, nhaát ñònh coù ñieàu gì ñaëc bieät. Baø khoâng boû lôõ cô hoäi, hoûi ngay: – Laõo Baù laø ngöôøi theá naøo? Maõ Phöông Trung ñaùp: – OÂng aáy khoâng phaûi laõo baù thaät cuûa ta... – Vaäy laø ai? – Laø huynh ñeä, laø baèng höõu, cuõng laø phuï maãu cuûa ta. Neáu khoâng coù oâng aáy, ta ñaõ bò gieát töø luùc möôøi saùu tuoåi, töùc laø khoâng theå gaëp naøng ñöôïc. Vì theá... Maõ Nguyeät Vaân hieåu yù, dòu daøng tieáp lôøi: – Vì theá thieáp cuõng phaûi caûm kích oâng aáy, nhôø oâng aáy maø thieáp coù ñöôïc moät ngöôøi choàng toát. Maõ Phöông Trung chaäm raõi ñaët ñuõa xuoáng. Maõ Nguyeät Vaân bieát raèng ñoù laø daáu hieäu tröôïng phu saép coù chuyeän caàn noùi, 354 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 355 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG vaø nhaát ñònh seõ laø chuyeän voâ cuøng quan troïng. Baø ñaõ coù chuaån bò tö töôûng. Maõ Phöông Trung noùi: – Khoâng nhöõng naøng phaûi caûm kích oâng aáy maø coøn phaûi gioáng nhö ta, vì oâng aáy maø khoâng tieác baát cöù vieäc gì. Maõ Nguyeät Vaân gaät ñaàu: – Thieáp hieåu. Maõ Phöông Trung noùi thieáp: – Baây giôø thì chaéc naøng ñaõ hieåu raèng ta ôû ñaây laø vì Laõo Baù maø canh giöõ cöûa ñòa ñaïo. OÂng thôû daøi, gioïng trôû neân aûm ñaïm: – Ta chæ hy voïng Laõo Baù vónh vieãn khoâng bao giôø phaûi duøng ñeán ñòa ñaïo ñoù. Sau bao nhieâu naêm, ta ñaõ nghó raèng seõ khoâng coù ngaøy hoâm nay, theá maø ngaøy ñoù vaãn cöù ñeán... Maõ Nguyeät Vaân cuõng buoâng ñuõa, cuùi ñaàu chaêm chuù nghe. Maõ Phöông Trung tieáp gioïng: – Laõo Baù ñaõ tôùi nöôùc naøy, phía sau sôùm muoän gì cuõng coù ngöôøi ñuoåi ñeán. Maõ Nguyeät Vaân khoâng neùn ñöôïc lieàn hoûi: – Neáu vaäy, taïi sao oâng aáy khoâng ngoài leân xe ngöïa maø chaïy ñi? Maõ Phöông Trung giaûng giaûi: – Bôûi vì ngöôøi ñuoåi theo nhaát ñònh laø nhaân vaät voâ cuøng lôïi haïi, cho duø xe ngöïa ñoù chaïy nhanh bao nhieâu cuõng seõ bò ñuoåi kòp. Hôn nöõa Laõo Baù ñaõ bò troïng thöông, sao ñuû söùc chòu ñöïng khi ngoài xe ngöïa xoùc nhö theá? OÂng döøng laïi noùi tieáp: – Baây giôø neáu coù ngöôøi ñuoåi ñeán, taát haén seõ cho raèng Laõo Baù ñaõ ngoài treân xe ngöïa ñoù ñi roài, laïi caøng khoâng ngôø Laõo Baù coù theå aån traùnh döôùi gieáng. Baáy giôø Maõ Nguyeät Vaân môùi hieåu sao xe ngöïa laïi voäi vaøng chaïy ñi nhö vaäy. Chính Laõo Baù coá ñaùnh laïc höôùng ñeå ñoái phöông töôûng mình ôû treân chieác xe ñoù maø truy theo. Maõ Phöông Trung nuoâi döôõng boán con ngöïa toát caên baûn khoâng phaûi ñeå daønh cho Laõo Baù laøm coâng cuï moät khi bò truy ñuoåi maø chæ laøm muïc tieâu ñeå ñoái phöông laïc höôùng maø thoâi. Keá hoaïch ñoù chaúng nhöõng phöùc taïp maø coøn raát bí maät vaø chu ñaùo. Baø thôû daøi noùi: – Thì ra taát caû nhöõng vieäc naøy laø theo keá hoaïch saép saün töø tröôùc... Maõ Phöông Trung gaät ñaàu: 355 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 356 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ñuùng theá. Moïi vieäc ñaõ ñöôïc hoaïch ñònh kyõ löôõng töø möôøi taùm naêm tröôùc. Laõo Baù ñi ñeán ñaâu ñeàu chuaån bò saün phöông aùn döï phoøng heát söùc chu toaøn. Maõ Nguyeät Vaân thaùn phuïc noùi: – Quaû laø moät nhaân vaät caån thaän vaø möu löôïc. Nhöng thieáp vaãn chöa hieåu... – Chöa hieåu gì? – Laøm sao oâng aáy coù theå soáng döôùi ñaùy gieáng ñöôïc? OÂng aáy cuõng laø ngöôøi chöù coù phaûi caù ñaâu? Maõ Phöông Trung giaûi thích: – Khoâng phaûi oâng ta ôû trong nöôùc, maø döôùi ñaùy gieáng cuõng coù loái thoaùt. Maõ Nguyeät Vaân laïi caøng khoâng hieåu: – Loái thoaùt theá naøo? – Khi gieáng chöa ñaøo thì Laõo Baù ñaõ bí maät kieán taïo moät ngoâi maät thaát vaø ñeå saün thöùc aên ôû ñoù. Loaïi löông khoâ ñaëc bieät naøy ñöôïc duøng raát laâu, nhöng cöù moãi naêm moät laàn ta cuõng phaûi bí maät ñoåi baèng thöù khaùc. – Coøn loái vaøo maät thaát? – Loái vaøo ñaõ ñöôïc bòt kín. Qua gaàn 20 naêm, khoâng ai tìm ra baát cöù daáu veát gì cuûa maät thaát ñoù nöõa. Khi ñaøo gieáng, ngöôøi ta môùi môû töø ñaùy gieáng moät loái ñi thoâng vaøo maät thaát, nhö theá môùi tuyeät ñoái bí maät. Maõ Nguyeät Vaân laïi hoûi: – Neáu maät thaát thoâng vôùi gieáng, nhö vaäy trong maät thaát cuõng coù nöôùc, laøm sao ôû laâu ñöôïc? Maõ Phöông Trung ñaùp: – Ngöôøi ta ñaõ tính toaùn caån thaän. Tröôùc khi tôùi maät thaát, ngöôøi ta ñaøo moät caùi hoà caùch ñaùy gieáng khoâng xa, coøn maät thaát laïi ñöôïc kieán taïo cao hôn maët hoà vaøi thöôùc. Cho duø nöôùc gieáng nhieàu bao nhieâu cuõng khoâng theå traøn vaøo maät thaát ñöôïc. Vaø töø khi xuoáng gieáng, chæ caàn laën theo thuûy ñaïo vaøi tröôïng laø ñaõ tôùi hoà nöôùc roài. Maõ Nguyeät Vaân cheùp mieäng: – Coâng trình thaät phöùc taïp vaø khoâng ai ngôø tôùi... Ai ñaõ nghó ra vaäy? – Chính Laõo Baù ñaõ nghó ra. Luùc naøy boïn haøi töû vaãn tieáp tuïc aên, khoâng chuù yù ñeán caâu chuyeän. Kieán truùc duø tinh vi phöùc taïp ñeán ñaâu cuõng khoâng haáp daãn ñöôïc chuùng vì ñoù khoâng phaûi laø sôû thích cuûa tuoåi nhoû. Môùi aên ñöôïc moät baùt, maét chuùng ñaõ baét ñaàu díp laïi vaø buoâng baùt ñuõa guïc ngay xuoáng baøn nguû raát ngon laønh. Maõ Nguyeät Vaân lieác nhìn con roài göôïng cöôøi noùi: – Baây giôø Laõo Baù ñaõ troán döôùi ñaùy gieáng, chaéc raèng treân ñôøi khoâng coøn ai 356 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 357 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG tìm ra ñöôïc nöõa. Maõ Phöông Trung traàm ngaâm hoài laâu roài noùi: – Ñuùng theá. Tuyeät ñoái khoâng ai tìm ñöôïc, neáu chuùng ta khoâng noùi ra. Maõ Nguyeät Vaân hôi taùi maët, nhöng vaãn göôïng cöôøi: – Chuùng ta laøm sao noùi ra chöù? Ñöøng noùi töôùng coâng maø ngay caû thieáp cuõng ngaäm mieäng nhö heán. Veû maët Maõ Phöông Trung caøng theâm naëng neà, oâng laéc ñaàu noùi: – Ñöông nhieân baây giôø thì naøng khoâng noùi. Nhöng khi bò böùc eùp, ví duï ñòch nhaân ñònh gieát haøi töû chaúng haïn, khi ñoù naøng coøn coù theå giöõ mieäng ñöôïc khoâng? Saéc maët Maõ Nguyeät Vaân trôû neân traéng beäch, baø run gioïng: – Theá thì... theá thì chuùng ta cuõng neân cao chaïy xa bay khoûi ñaây thoâi. Maõ Phöông Trung laéc ñaàu: – Khoâng chaïy thoaùt ñaâu, vaø caên baûn laø khoâng theå. Maõ Nguyeät Vaân thaát thanh hoûi: – Vì sao? – Ngöôøi ñaõ coù theå ñaåy Laõo Baù vaøo tình caûnh bi thaûm nhö vaäy, leõ naøo khoâng truy ñuoåi ñöôïc chuùng ta? Maõ Nguyeät Vaân run sôï hoûi: – Vaäy... chuùng ta laøm gì baây giôø? Maõ Phöông Trung cuùi thaáp ñaâu im laëng. OÂng khoâng bieát noùi gì, vaø khoâng daùm noùi gì nöõa. Laùt sau oâng ngaång leân nhìn theâ töû, aùnh maét voâ cuøng thaém thieát vaø cuõng heát söùc saàu bi. Maõ Nguyeät Vaân cuõng ñaêm ñaêm nhìn choàng, linh caûm coù moät ñieàu gì ñoù voâ cuøng nghieâm troïng vaø khuûng khieáp ñang xaûy ra. Tuy vaäy, baø vaãn nhìn Maõ Phöông Trung baèng aùnh maét trìu meán vaø toân kính. Baây giôø baø thaáy choàng mình coøn vó ñaïi hôn quan nieäm tröôùc ñaây raát nhieàu. Cuoái cuøng Maõ Nguyeät Vaân laáy ñöôïc bình tónh, voäi caàm laáy tay tröôïng phu dòu daøng noùi: – Phöông Trung! Thieáp ñaõ ñöôïc soáng cuøng chaøng möôøi maáy naêm haïnh phuùc vaø ñaày ñuû. Baây giôø cho duø phaùt sinh baát cöù chuyeän gì, thieáp cuõng khoâng traùch chaøng ñaâu. Maõ Phöông Trung ngheïn ngaøo: – Ta... coù loãi vôùi naøng... Caâu ñoù noùi vaøo luùc naøy laø thöøa. Maõ Phöông Trung bieát theá nhöng khoâng theå khoâng noùi. 357 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 358 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Tôùi ñoù, nöôùc maét oâng traøo ra. Maõ Nguyeät Vaân cöôøi theâ löông noùi: – Chaøng khoâng coù loãi gì, khoâng bao giôø coù loãi vôùi thieáp caû. Xöa nay luùc naøo cuõng toát vôùi thieáp. Ñöôïc soáng vôùi chaøng, thieáp ñaõ maõn nguyeän laém roài. Nay ñöôïc cheát cuøng chaøng, ñoù cuõng laø ñieàu haïnh phuùc. Maõ Phöông Trung caén moâi, coá ngaên hai doøng leä vaãn tieáp tuïc chaûy ra, noùi: – Caùm ôn naøng! Maõ Nguyeät Vaân vaãn khoâng rôøi maét khoûi choàng, noùi tieáp: – Nhöng thieáp caàu xin chaøng moät vieäc. – Naøng noùi ñi! Baáy giôø nöôùc maét Maõ Nguyeät Vaân môùi tuoân ra, baø nöùc nôû: – Hai haøi töû... cuûa chuùng ta... Chuùng coøn nhoû chöa bieát gì. Chaøng... chaøng coù theå ñeå chuùng soáng khoâng? Maõ Phöông Trung quay laïi, ñau ñôùn nhìn hai con, laéc ñaàu noùi: – Ta cuõng bieát chuùng chöa hieåu gì. Bôûi theá luùc coøn soáng ta ñaõ heát söùc nuoâng chieàu, muoán chuùng ñöôïc sung söôùng hôn moät chuùt. Maõ Nguyeät Vaân gaät ñaàu: – Thieáp bieát! Ñeán baây giôø baø môùi hieåu vì sao choàng baø nuoâng chieàu hai haøi töû ñeán theá. Vì oâng bieát tröôùc raèng chuùng khoâng theå soáng ñöôïc laâu. Ñoái vôùi moät ngöôøi cha maø phaûi laøm nhö theá, thöû hoûi coøn gì bi thaûm hôn? Maõ Nguyeät Vaân nöùc nôû noùi: – Baây giôø thieáp môùi bieát trong suoát möôøi maáy naêm qua, chaøng ñaõ phaûi chòu ñöïng noãi ñau khoå ñeán theá naøo. Maõ Phöông Trung nghieán raêng noùi: – Ta luoân luoân caàu xin trôøi phaät ñöøng ñeå xaûy ra noâng noãi naøy. Nhöng baây giôø... baây giôø khoâng coøn ñöôøng naøo khaùc nöõa. – Nhöng chuùng ta coù theå môû cöûa ñeå chuùng ñi, ñeå chuùng töï tìm ñöôøng soáng cho mình... Cho duø chuùng soáng theá naøo vaø coù theå tieáp tuïc soáng hay khoâng, chæ caàn chaøng thaû chuùng ñi, thieáp cheát seõ khoâng heà oaùn haän. Ñoät nhieân baø quyø xuoáng tröôùc maët choàng, vöøa khoùc vöøa caàu xin: – Thieáp chöa bao giôø xin chaøng ñieàu gì, chæ xin chaøng vieäc naøy. Chaøng haõy chaáp nhaän, nhaát ñònh chaøng phaûi chaáp nhaän thieáp lôøi caàu xin sau cuøng... Maõ Phöông Trung khoâng noùi gì, hoài laâu môùi quay laïi, nhöng khoâng nhìn con maø nhìn hai baùt côm tröôùc maët chuùng. 358 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 359 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Caû hai baùt ñeàu ñöôïc aên saïch nhaün. Maõ Nguyeät Vaân nhìn theo aùnh maét tröôïng phu, maët chôït taùi nhôït, thaát thanh hoûi: – Chaøng ñaõ... boû vaøo côm... Maõ Phöông Trung thaûm thieát noùi: – Phaûi! Vì theá baây giôø ta muoán ñaùp öùng cho naøng cuõng ñaõ quaù muoän! oOo Treân theá gian coù choã naøo bi thaûm hôn caû ñòa nguïc khoâng? Coù! ÔÛ ñaâu vaäy? Ngay ôû ñaây! Chính luùc naøy! oOo Vì ôû trong maät thaát chæ coù moät chieác phaûn heïp, neân Laõo Baù nguû thì Phöôïng Phöôïng phaûi ngoài. Gheá cuõng nhö giöôøng, ñeàu ñöôïc laøm baèng ñaù, hoaøn toaøn khoâng eâm aùi chuùt naøo... Nhöng tö theá ngoài cuûa Phöôïng Phöôïng raát ñeïp. Ñoù laø Cao laõo ñaïi daïy cho coâ ta. “Neáu ngöôi muoán chinh phuïc nam nhaân thì moïi luùc moïi nôi ñeàu phaûi ñeå yù ñeán tö theá cuûa mình... Khoâng nhöõng luùc ñi ñöôøng, ñöùng, ngoài maø caû luùc aên côm, ñi nguû cuõng phaûi löu yù ñeán tö theá cuûa mình sao cho thaät deã nhìn. Khi ñoù, cho duø ngöôi chæ laø kyõ nöõ, nam nhaân cuõng thaáy ngöôi cao quyù. Luùc ñoù hoï môùi phaùt meâ phaùt cuoàng vì ngöôi!” Nhöõng lôøi ñoù khoâng bieát Cao laõo ñaïi ñaõ daïy caùc tieåu muoäi cuûa mình bao nhieâu laàn. Phöôïng Phöôïng buoàn raàu töï nhuû: – Nhöng baây giôø ngöôi ñaõ choäp ñöôïc moät nam nhaân theá naøo? Moät laõo giaø, hôn nöõa haén coøn bò troïng thöông. Cao laõo ñaïi coøn noùi: – Neáu ngöôi choäp ñöôïc moät nam nhaân thì nhaát ñònh coù cô hoäi leo cao. Phöôïng Phöôïng laïi nghó thaàm: – Leo ñi ñaâu nöõa? Baây giôø ta ñang ôû trong ñaùy gieáng nhö loaøi chuoät, khoâng 359 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 360 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG coù loái ra, moät nôi ñaày ueá khí khoâng thôû noåi. Phöôïng Phöôïng töôûng chöøng khoâng neùn noåi cöôøi to leân. Trong phoøng ñaày löông aên ñuû caùc thöù caùc loaïi, chaúng khaùc gì moät kho quaân löông. ÔÛ goùc phoøng treo moät daõy thòt caù öôùp muoái la lieät khieán khoâng khí trong phoøng caøng noàng naëc vì laâu ngaøy ñaõ aåm moác boác muøi. Tuy vaäy nhìn nhöõng thöù naøy cuõng hay hay, vì Phöôïng Phöôïng khoâng muoán nhìn laïi Laõo Baù nöõa. Theá nhöng coâ ta cuõng khoâng sao nhìn maõi nôi ñoù, baát giaùc aùnh maét höôùng sang phía Laõo Baù ñang nguû. Khi oâng ñöùng hoaëc ngoài, mình baän y phuïc luùc ñoù troâng coøn uy nghieâm. Nhöng baây giôø naèm traàn truoàng vôùi caùnh tay khaúng khiu, da nhaên nhuùm vaø ñaàu goái to hôn baép chaân, buïng lôùn hôn ngöïc nhö buïng coùc, yeát haàu nhoâ cao ñöa leân ñöa xuoáng, troâng thaûm haïi chaúng khaùc gì nhöõng laõo giaø khaùc. Neáu Phöôïng Phöôïng khoâng ñoùi thì coù leõ ñaõ noân thoác ra roài. Qua hoài laâu, Laõo Baù thôû haét ra maáy hôi, toaøn thaân toaùt moà hoâi, buïng ñaõ xeïp ñi moät chuùt. Phöôïng Phöôïng laïnh luøng noùi: – Toâi thaáy toát nhaát oâng neân tieát kieäm chuùt söùc löïc. Chính oâng ñaõ noùi raèng ñoäc chaát trong Thaát tinh chaâm treân ñôøi khoâng coù thuoác giaûi. Laõo Baù töø töø ngoài leân, ngöng muïc nhìn Phöôïng Phöôïng hoûi: – Ngöôi mong ta cheát ö? Phöôïng Phöôïng khoâng ñaùp ngaång maët nhìn leân traàn nhaø. Laõo Baù noùi: – Toát nhaát haõy troâng cho ta soáng. Neáu khoâng ngöôi cuõng phaûi cheát muïc ôû ñaây vôùi ta. Phöôïng Phöôïng chôït caûm thaáy lo. Coâ ta coøn treû, cuoäc soáng tröôùc maét coøn daøi. Bôûi theá ruït reø hoûi: – Coù thaät ñoäc chaát trong Thaát tinh chaâm khoâng tìm ñöôïc giaûi döôïc khoâng? Laõo Baù gaät ñaàu ñaùp: – Xöa nay ta chöa bao giôø noùi sai. Phöôïng Phöôïng maët taùi xanh, hoûi tieáp: – Neáu oâng ñaõ bieát mình khoâng sao thoaùt cheát thì vieäc gì phaûi nhoïc söùc chaïy tôùi ñaây nöõa? 360 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 361 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù chôït cöôøi ñaùp: – Ta chæ noùi raèng khoâng tìm ñöôïc thuoác giaûi chöù ñaâu noùi laø khoâng tìm ñöôïc ngöôøi cöùu? Ñieàu maø con ngöôøi coù theå laøm coøn hôn maáy thöù döôïc lieäu nhieàu laém. Phöôïng Phöôïng maét boãng saùng leân, hoûi tieáp: – Chaúng leõ oâng coù theå böùc ñöôïc ñoäc chaát cuûa Thaát tinh chaâm ra khoûi cô theå? Laõo Baù thôû daøi ñaùp: – Cho duø böùc ñöôïc cuõng phaûi maát ít nhaát laø hai ba thaùng. AÙnh maét Phöôïng Phöôïng trôû laïi toái saàm: – OÂng muoán noùi raèng phaûi ôû laïi trong maät thaát naøy ít nhaát laø hai ba thaùng nöõa? Laõo Baù cöôøi noùi: – YÙ ta laø naøng phaûi ôû ñaây ít nhaát hai ba thaùng nöõa. ÔÛ ñaây coù gì khoâng toát naøo? OÂng nhìn khaép phoøng noùi tieáp: – Coù caù naøy, coù thòt naøy. Khi ra ra khoûi ñaây, ta cam ñoan naøng seõ vöøa beùo vöøa traéng ra. – OÂng khoâng sôï ngöôøi khaùc cuõng tìm ñöôïc tôùi ñaây sao? Laõo Baù khaúng ñònh: – Khoâng ai coù theå tìm ñöôïc ñaâu! – Caùi laõo hoï Maõ ñoù coù theå noùi ra... Laõo Baù ngaét lôøi: – Tuyeät ñoái khoâng! – Laøo sao oâng coù theå daùm chaéc nhö vaäy ñöôïc? OÂng tin vaøo laõo hoï Maõ ñoù nhö tröôùc ñaây oâng ñaõ tin vaøo Luïc Höông Xuyeân? Laõo Baù khoâng traû lôøi, vaø cuõng khoâng bieåu loä gì ra maët. Phöôïng Phöôïng noùi tieáp: – Hôn nöõa, treân ñôøi ngoaïi tröø ngöôøi cheát, khoâng ai coù theå giöõ ñöôïc ñieàu gì bí maät maõi. Laõo Baù traàm ngaâm moät luùc roài chôït hoûi: – Coâ thaáy raèng Maõ Phöông Trung coù theå vì baèng höõu maø cheát khoâng? Phöôïng Phöôïng ñaùp: – Toâi khoâng tin treân ñôøi coù ngöôøi nhö vaäy. Hôn nöõa caû oâng vaø haén khoâng gaëp nhau ñaõ möôøi maáy naêm. Cho duø tröôùc ñaây haén coù theå vì oâng maø hy sinh, nhöng baây giôø nhieät tình ñoù cuõng ñaõ nguoäi laïnh ñi roài. 361 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 362 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù xua tay noùi: – Coâ coøn treû chöa bieát nhieàu. Ngöôøi ta thoâng thöôøng coù hai maët, moät maët thieän vaø moät maët aùc. Nhöng coù ngöôøi luoân luoân baûo veä chæ maët thieän maø thoâi, baûn tính khoâng ñeå caùi aùc thaâm nhaäp vaøo. Maõ Phöông Trung laø ngöôøi nhö vaäy. Bôûi theá chæ caàn thaáy vieäc gì neân laøm, cho duø tình huoáng naøo, oâng ta cuõng seõ laøm. Laõo Baù ngöøng giaây laùt roài noùi tieáp: – Bôûi vì naøng soáng ôû choã maø khi naøo cuõng chæ thaáy maët aùc cuûa con ngöôøi, vì theá khoâng bao giôø naøng hieåu ñöôïc nhöõng con ngöôøi nhö Maõ Phöông Trung, laïi caøng khoâng hieåu ñöôïc vieäc oâng ta laøm. Phöôïng Phöôïng quay maët ñi khoâng noùi nöõa. Coâ ta cuõng thöøa nhaän raèng treân ñôøi coù raát nhieàu vieäc khoâng sao hieåu ñöôïc. Vaø coâ hoïc ñöôïc caùch chæ nhìn moät phöông cuûa söï vaät, cuõng coù theå ñoù laø phöông dieän xaáu nhaát. Bôûi vì xung quanh coâ ta ai cuõng theá, vaø ñaõ trôû thaønh thoùi quen. Maëc duø theá, coâ ta cuõng töï cho raèng mình raát hieåu nam nhaân vaø tin chaéc nhö vaäy. Bôûi vì ñoù laø ngheà nghieäp cuûa coâ ta, cuõng laø phöông thöùc ñeå coâ ta toàn taïi. Neáu coâ ta khoâng hieåu nam nhaân thì khoâng sao toàn taïi ñöôïc tôùi baây giôø, hoaëc ñaõ coù moät soá phaän khaùc. “Nam nhaân chæ coù moät daùng, cho duø haén cao quyù ñeán ñaâu thì cuõng gioáng nhö haïng baàn cuøng. Chæ caàn hieåu haén laø coù theå khoáng cheá ñöôïc haén, laøm cho haén trôû thaønh noâ leä cuûa ngöôi!” “Caùch khoáng cheá nam nhaân coù hai daïng.” “Moät laø laøm cho haén caûm thaáy ngöôi yeáu nhöôïc ñeå haén quan hoaøi vaø che chôû ngöôi. Khi ñoù haén seõ raát laáy laøm töï haøo vaø sung söôùng khi ñöôïc che chôû ngöôi.” “Coøn moät daïng khaùc ñeå khoáng cheá nam nhaân laø khinh mieät, daøy xeùo loøng töï toân cuûa haén, khieán haén khoâng daùm ngaång leân nhìn ngöôi.” “Khi ñoù, ngöôi chæ caàn cho haén moät aân hueä nhoû, tæ nhö ban cho haén moät nuï cöôøi, nhö theá laø haén ñuû maõn nguyeän vaø vinh haïnh laém roài.” “Nhöõng keû nhö vaäy môùi deã daøng sai khieán.” “Neáu ngöôi bieát roõ ñieàu naøy vaø bieát caùch ñoái xöû, nam nhaân seõ vì ngöôi maø laøm baát cöù vieäc gì.” Ñoù cuõng laø giaùo huaán cuûa Cao laõo ñaïi. Phöôïng Phöôïng ñaõ bieát vaän duïng hai phöông phaùp ñoù raát thuaàn thuïc, vì theá ñoái vôùi baát kyø nam nhaân naøo, coâ ta cuõng khoâng coù caûm giaùc caâu thuùc, sôï haõi nöõa, vì coù theå thuaàn phuïc moãi nam nhaân cuûa mình theo yù muoán cuûa mình. Nhöng luùc naøy, Phöôïng Phöôïng chôït thaáy raèng caû hai phöông phaùp treân ñoái 362 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 363 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG vôùi Laõo Baù ñeàu khoâng coù taùc duïng. Trong maét Laõo Baù, coâ ta chæ laø keû haäu sinh aáu tró, thaäm chí khoâng coi coâ ta laø ngöôøi. Khi Laõo Baù nhìn coâ ta, coù veû nhö oâng coi coâ ta gioáng vaät duïng gì ñoù trong nhaø vaäy. Khoâng nöõ nhaân naøo chòu noåi thaùi ñoä ñoù. Hoï thaø chòu ñeå cho nam nhaân ñaùnh mình, chöûi mình, nhöng söï coi thöôøng coù theå laøm cho hoï phaùt ñieân. Phöôïng Phöôïng chôït caát tieáng cöôøi. Coâ ta coøn hoïc ñöôïc caùch duøng tieáng cöôøi ñeå che daáu söï khieáp sôï vaø baát löïc cuûa mình, nhöng khoâng phaûi cöôøi göôïng maø nuï cöôøi raát meâ ñaém: – Toâi bieát raèng oâng raát caêm haän toâi. Quaû thaät luùc naøy Phöôïng Phöôïng muoán Laõo Baù haän mình, nhö theá coøn ñôõ khoù chòu hôn. Laõo Baù hoûi: – Vì sao ta phaûi haän naøng? – Vì toâi ñaõ laøm haïi oâng. Vì toâi maø oâng bò ñaåy vaøo hoaøn caûnh bi ñaùt naøy. Laõo Baù laéc ñaàu: – Ngöôi sai roài! Phöôïng Phöôïng môû to maét noùi: – Vaäy laø... oâng khoâng haän toâi ö? Laõo Baù traû lôøi: – Naøng chæ laø moät nöõ haøi töû maø thoâi, vì theá caên baûn khoâng dính daùng gì vaøo aâm möu naøy. Phöôïng Phöôïng noùi: – Neáu khoâng coù toâi... Laõo Baù ngaét lôøi: – Neáu khoâng coù naøng thì chuùng seõ tìm ngöôøi khaùc. Chaúng qua naøng chæ ñoùng vai moät coâng cuï nhoû beù trong keá hoaïch ñoù maø thoâi. Keá hoaïch ñaõ chín muoài, baát cöù duøng ai laøm coâng cuï cuõng nhö nhau caû. OÂng cöôøi noùi theâm: – Bôûi theá chaúng nhöõng ta khoâng haän naøng maø coøn thöông naøng. Phöôïng Phöôïng ñoû böøng maët, roài ñoät nhieân giaãm chan gaøo leân: – OÂng thöông haïi toâi ö? Taïi sao tröôùc heát oâng khoâng töï thöông haïi mình ñaõ? Laõo Baù cöôøi noùi: – Khi naøo coù thôøi gian raûnh roãi, ta seõ löu yù ñeán baûn thaân ta. 363 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 364 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Phöôïng Phöôïng vaãn xaüng gioïng: – Khoâng ñaâu! Loaïi ngöôøi nhö oâng seõ khoâng bao giôø bieát töï thöông mình! Bôûi vì oâng töï cho mình laø vó ñaïi, ñöùng treân taát caû moïi ngöôøi. Laõo Baù nhíu maøy thoát leân: – Theá ö? Phöôïng Phöôïng tieáp tuïc noùi tuoân ra: – Moät ngöôøi khi chæ bieát lôïi duïng maët aùc cuûa ngöôøi khaùc taát khôi leân trong hoï söï ghen tò, long thuø haän. Chæ nhö theá môùi töï cho mình laø vó ñaïi, ñöùng treân moïi ngöôøi. Laõo Baù ñoàng tình: – Ñuùng theá thaät. Phöôïng Phöôïng noùi tieáp: – Nhöng oâng coøn cao hôn nhöõng ngöôøi ñoù moät baäc. OÂng coøn bieát caùch lôïi duïng caû maët thieän cuûa ngöôøi khaùc nöõa. Nghóa laø oâng bieát caùch lôïi duïng tình caûm, söï ñoàng tình vaø nghóa khí cuûa hoï. Laõo Baù lô ñaõng noùi: – Coù leõ vì theá maø ta caøng ñaùng sôï... Phöôïng Phöôïng nghieán raêng hoûi: – Nhöng keát quaû theá naøo? Laõo Baù thaûn nhieân traû lôøi: – Caùi ñoù thì chaúng ai bieát ñöôïc. Phöôïng Phöôïng ñanh gioïng: – Nhöng toâi bieát! – Theá ö? – Phaûi! Baây giôø cöù cho laø Maõ Phöông Trung ñaõ cheát, duø khoâng ai tìm ñöôïc oâng, duø oâng coù theå böùc ñöôïc ñoäc chaát ra khoûi cô theå... theá thì oâng seõ theá naøo? Coâ ta cöôøi nhaït, noùi tieáp: – Baây giôø nhaø oâng ñaõ bò ngöôøi khaùc chieám. Baèng höõu cuûa oâng bieán thaønh baèng höõu cuûa ngöôøi khaùc. Chaúng nhöõng xung quanh oâng chæ toaøn keû thuø ñòch maø baûn thaân oâng cuõng ñang soáng nhöõng ngaøy taøn cuûa tuoåi giaø. Baèng vaøo moät laõo giaø coâ ñoäc nhö oâng, tröø vieäc chôø cheát ra, coøn laøm gì ñöôïc nöõa? Nhöõng lôøi ñoù thaät aùc ñoäc. Nöõ nhaân khi ñaõ muoán haïi ngöôøi khaùc, bao giôø hoï cuõng tìm ñöôïc nhöõng lôøi ñoäc ñòa nhaát. Nhöng Laõo Baù vaãn bình tónh nhìn coâ ta vôùi aùnh maét nhö nhìn chieác gheá, khuùc 364 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 365 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG goã hay ñoà vaät naøo khaùc. Phöôïng Phöôïng nghieán raêng hoûi: – Vì sao oâng khoâng noùi? Coù phaûi vì toâi ñaõ noùi ra nhöõng gì maø xöa nay oâng chöa töøng nghó ñeán? Baây giôø thì oâng thaáy theá naøo? OÂng coøn thöông haïi toâi nöõa hay baét ñaàu töï thöông haïi mình? Laõo Baù bình thaûn ñaùp: – Vaãn thöông naøng, vì naøng coøn ñaùng thöông hôn ta. OÂng khoâng nhöõng bình thaûn maø coøn dòu daøng, noùi tieáp: – Quaû thaät ta ñaõ giaø, vaø theá ta ñaõ soáng. Coøn naøng? Ta bieát naøng haän ta, vaø naøng coøn töï haän mình. Phöôïng Phöôïng ñoät nhieân böôùc tôùi tröôùc maët Laõo Baù, toaøn thaân run leân. Coâ ta voán ñònh xoâng tôùi gieát Laõo Baù, nhöng khoâng hieåu sao laïi chôït ngaõ vaøo loøng oâng khoùc oøa leân. Roát cuoäc Laõo Baù laø nam nhaân ñaàu tieân cuûa coâ ta, cuõng laø nam nhaân duy nhaát. Bôûi vì tính maïng hoï ñaõ keát chaët laïi vôùi nhau. Maëc duø coâ ta khoâng muoán thöøa nhaän, nhöng khoâng theå phuû nhaän söï thaät ñoù. Söï thaät voán khoâng sao phuû nhaän vaø thay ñoåi ñöôïc. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 365 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn