Xem mẫu

 1. 337 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Hai Möôi Moát HAØNH TRÌNH GIAN KHOÅ M aïnh Tinh Hoàn nguû raát ngon giaác. Tuy khaùch ñieám khoâng sang troïng gì, caên phoøng troï cuõng chaät heïp vaø thieáu tieän nghi nhöng chaøng vöøa aên moät böõa toái khaù ngon vaø ñang naèm treân chieác giöôøng coù chaên neäm. Ñieàu chuû yeáu laø chaøng ñeán khaùch ñieám naøy moät caùch bí maät, tin chaéc raèng khoâng bò ai phaùt hieän. Maïnh Tinh Hoàn khi naøo haønh söï cuõng theá, bôûi thaän troïng neân khoâng caàn lo laéng nöõa. Thaät tình luùc môùi ñaët löng leân giöôøng, chaøng cuõng thao thöùc hoài laâu. Tröôùc luùc leân ñöôøng, Tieåu Ñieäp ñaõ doàn heát tieàn nong daønh duïm ñöôïc suoát moät naêm qua ñöa cho Maïnh Tinh Hoàn, nhöng sau ñoù chaøng bí maät ñeå laïi hôn nöûa. Maëc duø soá tieàn khoâng nhieàu, nhöng cuõng giuùp hai meï con soáng taèn tieän ñöôïc vaøi thaùng. Maëc duø ñaõ höùa vôùi Tieåu Ñieäp vaø töï theà vôùi mình raèng nhaát ñònh seõ trôû veà, nhöng bieát coù trôû veà ñöôïc hay khoâng? Naèm treân giöôøng ñöa maét nhìn ra cöûa soå, chaøng thaáy nhôù vaø thöông meï con Tieåu Ñieäp ñeán quaën loøng. Chaøng hy voïng nhìn thaáy moät veät sao baêng. Chöøng nöûa ñeâm, Maïnh Tinh Hoàn môùi nguû thieáp ñi. Chaøng thöùc daäy ngay khi nghe tieáng cöûa soå phía ñoái dieän heù môû. Trôøi ñaõ saùng baïch. Tieáng ngöôøi ngoaøi cöûa soå hoûi vaøo: – Ta coù theå vaøo ñöôïc khoâng? Nhaän ra thanh aâm ñoù, Maïnh Tinh Hoàn thaáy ngöôøi mình nhö cöùng ñôø laïi. Tuy vaäy chaøng vaãn coá traán tónh, traû lôøi: – Xin cöù vaøo! Cao laõo ñaïi hieän ra treân ngöôõng cöûa vôùi nuï cöôøi thaân thieát ngoït ngaøo. Luùc naøo gaëp Maïnh Tinh Hoàn, thò cuõng coù aùnh maét vaø nuï cöôøi khaû aùi thaân thieát nhö theá. oOo 337 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 338 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Trong phoøng chæ coù moät chieác baøn nhæ vaø moät chieác gheá ñoäc nhaát. Cao laõo ñaïi khoâng khaùch saùo gì ngoài ngay xuoáng gheá, coøn Maïnh Tinh Hoàn ngoài ngay giöôøng, chaân buoâng thoõng xuoáng ñaát. Hai ngöôøi laëng leõ nhìn nhau moät luùc, döôøng nhö khoâng bieát baét ñaàu caâu chuyeän theá naøo. Hoài laâu, Cao laõo ñaïi môùi cöôøi leân tieáng: – Ñeä thaáy ta theá naøo? Maïnh Tinh Hoàn cuõng cöôøi ñaùp: – Ñaïi thö vaãn nhö cuõ, hình nhö vónh vieãn khoâng bao giôø thay ñoåi! Cao laõo ñaïi laéc ñaàu, vaãn giöõ nuï cöôøi duyeân daùng: – Vì ñeä khoâng nhìn kyõ ñoù thoâi. Kyø thöïc ta ñaõ giaø ñi raát nhieàu. Thò noùi khoâng sai, Maïnh Tinh Hoàn ñeå yù khi Cao laõo ñaïi cöôøi thì ñaõ coù nhieàu neáp nhaên hôn tröôùc, vaø trong ñoâi maét kieàu dieãm ñaõ khoâng coøn trong saùng nhö xöa, thaäm chí ñaõ mang daáu veát cuûa söï taøn taï. Cao laõo ñaïi thôû daøi noùi: – Moät naêm qua ta soáng buoàn chaùn, voâ nghóa... Coù leõ ai cuõng coù giai ñoaïn nhö vaäy, vì theá môùi coù tuoåi giaø. Maïnh Tinh Hoàn hieåu yù nghóa caâu ñoù. Naêm qua Cao laõo ñaïi phaûi soáng trong buoàn chaùn, coù theå noùi laø khoù chòu, nguyeân nhaân chuû yeáu laø do Maïnh Tinh Hoàn. Chaøng ñònh noùi caâu gì ñeå bieåu thò söï hoái haän hoaëc nhaän loãi nhöng khoâng noùi ra ñöôïc. Cao laõo ñaïi chöøng nhö hieåu roõ noäi taâm ñoái phöông, cöôøi noùi: – Ñeä ñöøng noùi gì nöõa. Ta hieåu loøng ñeä. Maïnh Tinh Hoàn luùng tuùng hoûi: – Ñaïi thö... khoâng traùch toâi ö? Cao laõo ñaïi dòu daøng noùi: – Moãi ngöôøi ñeàu coù quyeàn nghó ñeán baûn thaân mình. Ñoåi vaøo tröôøng hôïp cuûa ta, ta cuõng seõ laøm nhö theá. Maïnh Tinh Hoàn thaáy trong loøng traøo leân noãi caûm kích vaø loøng bieát ôn, thaáy raèng mình maéc nôï Cao laõo ñaïi raát nhieàu maø caû cuoäc ñôøi cuõng khoâng traû ñöôïc. Cao laõo ñaïi chôït hoûi: – Coâ ta ñoái vôùi ñeä coù toát khoâng? Maïnh Tinh Hoàn voäi ñaùp: – Raát toát! 338 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 339 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Gioïng Cao laõo ñaïi caøng dòu daøng: – Neáu vaäy thì caùc ngöôi ñaõ soáng raát haïnh phuùc. Phaûi, ta bieát roõ chæ caàn coù moät nöõ nhaân nhaát taâm nhaát yù vôùi ñeä, nhaát ñònh hai ngöôøi seõ ñöôïc haïnh phuùc. Maïnh Tinh Hoàn khoâng noùi gì. Cao laõo ñaïi laïi hoûi: – Ta chæ khoâng hieåu moät ñieàu, ñeä soáng haïnh phuùc nhö theá coøn trôû veà ñaây laøm gì? Maïnh Tinh Hoàn hoûi laïi: – Ñaïi thö... khoâng hieåu thaät sao? Cao laõo ñaïi chôït thôû daøi: – Neáu ñeä veà ñaây vôùi muïc ñích chuùc thoï Laõo Baù thì chæ sôï raèng ñaõ chaäm maát moät böôùc. Maïnh Tinh Hoàn giaät mình hoûi: – Chaäm moät böôùc ö? Chaúng leõ Laõo Baù ñaõ phaùt sinh chuyeän gì roài sao? – Khoâng ai bieát ñaõ xaûy ra chuyeän gì, bôûi vì baát cöù ngöôøi naøo cuõng khoâng ñöôïc pheùp vaøo Hoa Vieân laáy moät böôùc. Nhöng moïi ngöôøi ñeàu bieát raèng nhaát ñònh Laõo Baù ñaõ phaùt sinh chuyeän baát traéc. Maïnh Tinh Hoàn truy vaán: – Vì sao laïi nghó theá? – Vì ôû Hoa Vieân trôû neân raát hoãn loaïn, haàu nhö ngaøy naøo cuõng coù raát nhieàu ngöôøi laï ra vaøo vaø ñöôïc moät meänh leänh ñaëc bieät naøo ñoù cho pheùp. Vieäc canh phoøng thì voâ cuøng caån maät. Laõo Baù tröôùc ñaây chöa bao giôø theá caû. Cao laõo ñaïi döøng moät luùc roài noùi theâm: – Cuõng coù theå Laõo Baù khoâng phaùt sinh chuyeän gì baát traéc maø chính oâng ta thay ñoåi neáp sinh hoaït cuûa mình cuõng neân. Coù leõ chæ coù ñeä môùi ñöôïc pheùp vaøo gaëp Laõo Baù, vì hai ngöôøi coù moái quan heä ñaëc bieät... Maïnh Tinh Hoàn chôït ñöùng baät leân, nhöng nhìn aùnh maét ñoái phöông, chaøng laïi töø töø ngoài xuoáng. – Ñaïi thö sao theá? Cao laõo ñaïi cöôøi buoàn baõ ñaùp: – Khoâng sao caû... Ta chæ ñònh ñeán thaêm ñeä moät luùc thoâi, coù leõ neân trôû veà roài... – Ñaïi thö ñònh... trôû veà nhaø ö? – Khoâng veà nhaø thì coøn bieát ñi ñaâu nöõa? Maïnh Tinh Hoàn cuùi xuoáng, kheõ hoûi: – Trong nhaø vaãn nhö tröôùc chöù? 339 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 340 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoûi xong chaøng thaáy ngay mình ñaõ lôõ lôøi. Nhaø ñaây laø noùi ñeán thö ñeä boïn hoï, nhöng baây giôø oû Khoaùi Hoaït Laâm, ngoaøi Cao laõo ñaïi ra coøn ai nöõa? Cao laõo ñaïi nhìn chaøng hoûi: – Leõ naøo coøn ñöôïc nhö tröôùc? Thò thôû daøi noùi theâm: – Tieåu Haø cheát töø laâu. Sau khi ñeä boû ñi, Dieäp Töôøng xoâng vaøo Nguõ Hoa Vieân vaø bò Laõo Baù gieát cheát, vieäc ñoù ñeä cuõng ñaõ bieát... Maïnh Tinh Hoàn khoâng ngaïc nhieân vaø sao Cao laõo ñaïi laïi bieát chuyeän naøy. Veà phöông dieän ñoù thì khoâng ai baèng ñöôïc Cao laõo ñaïi. Vöøa roài chaøng ñöùng phaét leân vì nghe caâu “giöõa hai ngöôøi ñaõ coù moái quan heä ñaëc bieät”, nghóa laø thò bieát roõ Tieåu Ñieäp laø nhi nöõ cuûa Laõo Baù, vaäy maø vaãn buoäc mình phaûi thöïc hieän nhieäm vuï gieát oâng nhaïc cuûa mình. Nhöng coù leõ söï vieäc naøy chaøng phaûi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm chöù khoâng phaûi Cao laõo ñaïi, bôûi vì thoûa thuaän ñaõ ñöôïc ñaët ra tröôùc... Gioïng Cao laõo ñaïi vaãn vang leân ñeàu ñeàu: – Coøn Thaïch Quaàn vaãn baët voâ aâm tín... Maïnh Tinh Hoàn lieàn hoûi: – Thaïch Quaàn vaãn chöa veà sao? – Chöa. Töø khi ta baûo haén ñeán vuøng taây baéc ñaõ hôn moät naêm, haén chöa trôû veà laàn naøo, cuõng khoâng coù tin töùc. Maïnh Tinh Hoàn ngaïc nhieân hoûi: – Chaúng leõ haén ñaõ gaëp söï coá gì? Theo toâi bieát thì caû khu vöïc taây baéc khoâng ai ñuû khaû naêng khoáng cheá ñöôïc Thaïch Quaàn ñaâu. Cao laõo ñaïi thôû daøi: – Ai maø bieát ñöôïc. Trong giang hoà haøng ngaøy ñeàu coù theå bieán ñoåi, huoáng gì suoát moät naêm. Thò cöôøi theâ löông noùi tieáp: – Cuõng coù theå haén khoâng gaëp söï coá gì, chæ khoâng muoán trôû veà thoâi. Moãi ngöôøi ñeàu coù quyeàn tính toaùn cho cuoäc soáng cuûa baûn thaân, vì theá ta cuõng khoâng giaän haén. Maïnh Tinh Hoàn cuùi ñaàu, loøng caûm thaáy baát an. Cao laõo ñaïi noùi tieáp: – Baèng höõu ñeàu theo nhau ñi caû, moät mình ta nhieàu khi caûm thaáy raát coâ ñôn. Neáu coù luùc naøo raûnh roãi, ñeä haõy tôùi thaêm ta... Giaù nhö ñeä coù theå ñöa coâ aáy cuøng ñeán chôi thì ta seõ raát vui. 340 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 341 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn xuùc ñoäng naém chaët tay ñaùp: – Nhaát ñònh toâi seõ trôû laïi thaêm ñaïi thö. Neáu coøn soáng, toâi seõ ñöa coâ aáy ñeán. Chaøng chôït nhaän thaáy Cao laõo ñaïi khoâng phaûi ngöôøi kieân cöôøng maïnh meõ nhö tröôùc ñaây mình vaãn töôûng. Mình phaûi coù traùch nhieäm baûo veä chò aáy... Vaø khoâng neân ñeå chò aáy coâ ñôn nhö vaäy... Nöõ nhaân thoâng minh laø ngöôøi bieát caùch duøng chieán löôïc toát nhaát ñeå ñoái phoù vôùi nam nhaân. Chieán löôïc höõu hieäu aáy laø ñeå nam nhaân nghó raèng mình yeáu nhöôïc. Kyø thöïc nöõ nhaân naøo toû ra mình yeáu nhöôïc nhaát laïi maïnh meõ hôn raát nhieàu nam nhaân. oOo Hoa Vieân heát söùc tónh laëng. Khoâng thaáy ngöôøi, cuõng khoâng nghe aâm thanh naøo. Hoa Vieân cuûa Laõo Baù xöa nay vaãn theá. Nhöng chæ caàn böôùc vaøo ñoù moät böôùc laø laäp töùc coù ngöôøi xuaát hieän, vaø khoâng phaûi chæ coù moät vaøi ngöôøi. Töø baát cöù nôi naøo ñeàu saün saøng coù ngöôøi baát ngôø hieän ra, vaø baát cöù ai cuõng coù theå laáy maïng ngöôøi. Theá nhöng Maïnh Tinh Hoàn thaâm nhaäp vaøo Hoa Vieân khaù laâu maø vaãn khoâng thaáy ngöôøi naøo xuaát hieän. Hoa cuùc ñang kyø nôû roä troâng voâ cuøng dieãm leä vôùi muøi höông söïc nöùc. Chaøng ñi quanh quaån maõi maø vaãn khoâng thaáy ngöôøi, cuõng khoâng nghe thanh aâm gì khaùc laï. Ñieàu ñoù thaät khaùc thöôøng khieán ngöôøi ta kinh ngaïc. Leõ ra nôi ñaây baát cöù luùc naøo cuõng coù ngöôøi töø choã mai phuïc kín ñaùo tay laêm laêm binh khí xoâng ra môùi phaûi. Ñoù khoâng phaûi chæ laø ñieàu suy ñoaùn maø Maïnh Tinh Hoàn ñaõ coù laàn thöû nghieäm. Vaäy ngöôøi ñaâu caû? Hai baøn tay Maïnh Tinh Hoàn naém chaët laïi. Caøng khoâng thaáy ngöôøi, chaøng caøng thaáy loøng mình caêng thaúng. Ñöùng tröôùc keû thuø voâ hình bao giôø cuõng ñaùng sôï hôn keû ñòch ñaõ hieän thaân. Hieån nhieân ôû ñaây ñaõ phaùt sinh bieán coá kinh khuûng naøo ñoù. Nhöng treân giang hoà coù theå tìm ra löïc löôïng naøo ñeå tieâu dieät toaøn boä hoaëc truy ñuoåi taát caû ngöôøi cuûa Laõo Baù khoûi Hoa Vieân ñöôïc? Thaät khoâng sao lyù giaûi noåi. Cho duø thuû haï coù bò queùt saïch thì vaãn coøn Laõo Baù chöù? 341 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 342 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Chôït Maïnh Tinh Hoàn nghó ñeán Luïc Höông Xuyeân. Chaúng leõ haén ñaõ haï ñoäc thuû ñoái vôùi Laõo Baù? Neáu nhö vaäy thì ít ra vaãn coøn Luïc Höông Xuyeân ôû laïi ñaây chöù. Taïi sao caû haén cuõng khoâng coù? Sau khu vöôøn raäm coù maáy gian tònh thaát, Maïnh Tinh Hoàn bieát ñaáy laø khu phoøng cuûa Laõo Baù, bôûi vì chính chaøng coù laàn ñaõ ñöôïc Laõo Baù môøi ñeán duøng böõa tröa ôû ñoù. Gian tieåu saûnh vaãn nhö tröôùc, nhöng gheù maét nhìn vaøo trong, moät caùnh cöûa maät thaát su tieåu saûnh bò vôõ vuïn. Maïnh Tinh Hoàn vöôït qua tieåu saûnh ñi vaøo caùnh cöûa vôõ, chæ choác laùt ñaõ phaùt hieän beân döôùi taám phaûn bò ñaùnh vôõ coù moät maät ñaïo. Maïnh Tinh Hoàn khoâng do döï ñi xuoáng maät ñaïo, lieàn troâng thaáy moät chieác thuyeàn nhoû caém neo treân soâng ñaøo roäng chöøng moät tröôïng, nhöng khoâng thaáy boùng ngöôøi naøo. Chaúng leõ Luïc Höông Xuyeân ñaõ ñeå laïi chieác thuyeàn naøy? Coù caïm baãy gì khoâng? Hay haén khoâng ñuoåi kòp Laõo Baù neân ñaønh phaûi quay veà? Caên cöù vaøo hieân tröôøng, Maïnh Tinh Hoàn ñoaùn ngay raèng caùnh cöûa vaø taám phaûn do Luïc Höông Xuyeân ñaùnh vôõ trong traïng thaùi töùc giaän. Nhö vaäy laø Laõo Baù ñaõ thoaùt khoûi ñoäc thuû cuûa haén? Neáu vaäy töùc Laõo Baù ñaõ thuï thöông vaø Luïc Höông Xuyeân ñang doác toaøn löïc truy ñuoåi? Maïnh Tinh Hoàn suy ñoaùn nhö vaäy vì hai lyù do. Thöù nhaát Luïc Höông Xuyeân mai phuïc caû möôøi maáy naêm trôøi baây giôø môùi haï thuû, ñöông nhieân thôøi cô ñaõ chín muoài. Vôùi baûn lónh cuûa Luïc Höông Xuyeân, haén haønh söï bao giôø cuõng caàm chaéc. Thöù hai theo lôøi Cao laõo ñaïi thì Laõo Baù ñaõ gaëp baát traéc, chæ caàn nhìn tình hình Cuùc Hoa Vieân ñaõ thay ñoåi, chöùng toû Laõo Baù khoâng coøn nhö tröôùc nöõa. Bôûi neáu oâng khoâng thuï thöông, Luïc Höông Xuyeân khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa oâng, hôn nöõa taát caû thuoäc haï ôû Nguõ Hoa Vieân khoâng ñôøi naøo daùm theo Luïc Höông Xuyeân laøm phaûn tröôùc maët Laõo Baù. Nhö vaäy vieäc caáp thieát nhaát laø tìm Laõo Baù. Cao laõo ñaïi töøng noùi: – Neáu treân ñôøi naøy coù duy nhaát moät ngöôøi tìm ñöôïc Laõo Baù thì ngöôøi ñoù chính laø Maïnh Tinh Hoàn! Coù nhöõng ngöôøi baûn naêng thính nhaïy nhö loaøi choù saên. Maïnh Tinh Hoàn laø ngöôøi naèm trong soá ñoù. Baát cöù ai vaøo thôøi ñieåm sinh töû coá thoaùt khoûi caùi cheát ñeàu ñeå laïi daáu veát. Bôûi 342 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 343 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG vì ngöôøi ñoù coù traán ñònh bao nhieâu, trong luùc sinh töû cuõng coù phaàn hoaûng loaïn. Chæ caàn löu laïi moät veát tích duø nhoû nhaát cuõng khoâng sao thoaùt ñöôïc khoûi caëp maét tinh töôøng cuûa Maïnh Tinh Hoàn. Cao laõo ñaïi khoâng nhöõng hieåu roõ Maïnh Tinh Hoàn maø coøn raát tin töôûng chaøng. Chæ caàn Maïnh Tinh Hoàn tìm ñöôïc Laõo Baù thì nhaát ñònh thò cuõng coù caùch doø ra ñöôïc. oOo Maïnh Tinh Hoàn chuù yù quan saùt chieác thuyeàn môùi thaáy noù laø moät chieác khoaùi thuyeàn nhoû nheï, treân ñaàu thuyeàn coøn treo chieác ñeøn loàng. Tuy aùnh ñeøn khoâng laáy gì laøm saùng laém, theá nhöng ôû döôùi thuûy ñaïo bí maät naøy cuõng quaù ñuû saùng ñeå nhaän ra heát caûnh vaät. Cöù nhìn sôn ñaïo thaâm saâu khuùc khuyûu ñaày nguy hieåm, phía tröôùc chöøng nhö baát cöù luùc naøo cuõng coù theå xaûy ra moät chuyeän maø ngöôøi ta khoù löôøng tröôùc ñöôïc, thaäm chí coù theå khieán ngöôøi ta maát maïng nhö chôi. Theá nhöng, Maïnh Tinh Hoàn ñaõ ñi ñeán ñaây leõ naøo coù theå boû cuoäc maø luøi hay sao? – Khoâng laøm thì thoâi, ñaõ laøm thì laøm ñeán cuøng... Maïnh Tinh Hoàn quyeát ñònh trong loøng, roài naém laáy caây cheøo khuaáy nheï maët nöôùc ñöa con thuyeàn ñi. Chaøng coù theå thoaùt ra khoûi thuûy ñaïo naøy hay khoâng? Thuûy ñaïo naøy ñöa chaøng ñeán nôi naøo, ñeán ñòa nguïc chaêng? oOo Maõ gia dòch voán chæ laø moät traïm döøng chaân nhoû doïc ñöôøng cuûa sai binh trieàu ñình, naèm caùch Hoa Vieân cuûa Laõo Baù chöøng baûy taùm daëm. Töø sau khi sai dòch thay ñoåi ñöôøng, thì dòch traïm naøy cuõng bò boû hoang laâu ngaøy bieán thaønh nôi hoang vaéng. Hieän taïi nôi naøy chæ coøn laïi möôøi saùu, möôøi baûy gia ñình, trong ñoù coù moät ngöôøi teân laø Maõ Phöông Trung, voán naêm xöa laø moät ngöôøi naèm trong ñoäi sai dòch cuûa quan trieàu. Maõ Phöông Trung teân ñuùng nhö ngöôøi, ñöôøng ñöôøng chính chính voán xöa nay chöa töøng laøm moät chuyeän gì khieán cho ngöôøi ta caûm thaáy baát ngôø kinh ngaïc. Trong nhaø hoï Maõ ngoaøi vôï oâng ta ra coøn coù theâm hai ngöôøi con, moät trai moät gaùi. Maõ thaùi thaùi maø moïi ngöôøi vaãn goïi laø Maõ Nguyeät Vaân laø moät ngöôøi hieàn thuïc ñaûm ñang, vì theá ngöôøi ta thöôøng noùi Maõ Phöông Trung laø moät ngöôøi toát phöôùc, veà 343 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 344 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG giaø coù ñöôïc ngöôøi chaêm lo beùo toát khoûe maïnh. Maõ Phöông Trung laø moät ngöôøi hieáu khaùch, ñaõ theá Maõ Nguyeät Vaân laïi laø moät ngöôøi naáu aên raát tuyeät. Khaùch thöôøng ñeán nhaø chôi, tröôùc laø thöôûng thöùc hoa caûnh vôùi Maõ Phöông Trung, roài ñaùnh vaøi vaùn côø, ñaøm tieáu chuyeän thieân haï. Sau laø thöôûng thöùc vaøi ba moùn thöùc aên do Maõ Nguyeät Vaân naáu, maø thöôøng moãi khi chia tay boïn hoï khoâng khoûi khen tuyeät ngheä naáu aên cuûa Maõ Nguyeät Vaân. Maõ Nguyeät Vaân raát haøi loøng vaø haõnh dieän veà tröôïng phu cuûa mình, theá nhöng duy nhaát coù moät ñieàu baø ta phaân vaân chöa haøi loøng, ñoù laø ñöùa con trai thöù cuûa oâng baø ñaõ leân 10 tuoåi, theá nhöng choàng baø vaãn chöa heà coù yù ñònh cho noù ñi hoïc chöõ. Maõ Nguyeät Vaân ñaõ nhieàu laàn noùi kheùo vôùi haøm yù traùch moùc: – Con gaùi thì sao cuõng ñöôïc, nhöng con trai thì phaûi ra maët vôùi thieân haï. OÂng ñaõ khoâng chòu rôøi noù cho ñi hoïc, thì cuõng neân tìm caùch töï daïy cho noù hoïc chöõ chöù, sao cöù maõi vui ñuøa vôùi noù khoâng bieát chaùn? Quaû theá, Maõ Phöông Trung ñaõ ngoaøi 50 môùi kieám ñöôïc moät muïn con trai noái doõi, cho neân oâng cöng oâng quyù hôn nhöõng gì oâng coù ñöôïc. Haøng ngaøy ngoaøi moïi vieäc chaêm soùc hoa caûnh hoaëc coù khaùch ñeán chôi, ngoaøi ra thôøi gian raûnh roãi Maõ Phöông Trung haàu nhö daønh ñeå vui ñuøa vôùi quyù töû cuûa mình. Cho neân moãi laàn nghe Maõ Nguyeät Vaân noùi nhö vaäy, Maõ Phöông Trung chæ caát tieáng cöôøi khaø khaø, gaät ñaàu ñoàng yù. Theá nhöng, heã moãi laàn oâng baét ñaàu mang saùch ra chöa hoïc ñöôïc chöõ naøo, caäu quyù töû gôïi yù ñi caâu caù hay chôi moät troø gì ñoù, theá laø Maõ Phöông Trung laäp töùc y theo lôøi con ngay. Maõ Nguyeät Vaân cöù theá khoâng coøn caùch naøo noùi ñöôïc. Ngöôøi trong thoân thì ai naáy ñeàu khen Maõ Phöông Trung laø con ngöôøi hieàn hoøa, ñieàu naøy ñöông nhieân cuõng khieán cho Maõ Nguyeät Vaân vui loøng, daàn daàn baø cuõng quen ñi vôùi tính caùch cuûa oâng. Maõ Phöông Trung ñuùng laø moät ñöùc lang quaân raát toát, chaúng ai phuû nhaän ñieàu naøy. Theá nhöng, coù moät ñieàu maø ngay ñeán Maõ Nguyeät Vaân cuõng khoâng ngôø tôùi ñöôïc, choàng baø ta coù moät bí maät maø laïi laø moät bí maät raát ñaùng sôï. Hoâm aáy laø moät ngaøy ñeïp trôøi, vì vaäy Maõ Phöông Trung baûo Maõ Nguyeät Vaân laøm maáy moùn gì ngon roài môøi nhöõng ngöôøi khaùch quen trong thoân ñeán ñaùnh cheùn buoåi toái. Khaùc chuû thuø taïc cho ñeán khi taøn cuoäc röôïu, khaùch ra veà vaãn khoâng queân khen Maõ Nguyeät Vaân maáy caâu. Khaùch ñaõ veà heát roài, Maõ Phöông Trung chaép tay ñi laïi chaäm raõi trong vöôøn chöøng nhö oâng coøn luyeán tieác caûnh nguyeät hoa ñeâm nay maø chöa muoán veà phoøng nghæ. 344 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 345 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maõ Nguyeät Vaân mang ngay moät chieác gheá töïa ra vöôøn ñaët xuoáng cho oâng ta ngoài, khoâng queân cheá cho choàng moät bình traø ngon nöõa, roài môùi ngoài xuoáng caïnh choàng chuyeän phieám. Qua ñi moät hoài, noùi tôùi noùi lui roát cuoäc vaãn trôû laïi chuû ñeà caäu quyù töû, Maõ Nguyeät Vaân noùi: – Tieåu Trung ñaõ möôøi tuoåi, theá maø ñeán cuoán Tam Töï Kinh coøn chöa ñoïc ñöôïc, oâng coøn chôø ñeán bao giôø môùi chòu cho noù ñi hoïc chöù? Maõ Phöông Trung laàn naøy khoâng ñaùp sôûi lôûi nhö tröôùc, maø oâng traàm ngaâm qua moät luùc môùi chaäm raõi noùi: – Coù leõ hieän taïi ta baét ñaàu cho noù ñi hoïc ñöôïc roài. Maõ Nguyeät Vaân buoâng moät tieáng thôû phaøo nheï nhoõm noùi: – Thaät ra thì oâng phaûi cho noù baét ñaàu töø laâu roài, toâi chaúng hieåu noåi vì sao oâng phaûi chôø ñeán baây giôø. Maõ Phöông Trung laéc nheï ñaàu, laàm baàm noùi: – Coù nhieàu chuyeän baø khoâng neân bieát thì hôn. Maõ Nguyeät Vaân chau maøy hoûi: – Coù chuyeän gì theá? Maõ Phöông Trung noùi: – Chuyeän cuûa ñaøn oâng, ñaøn baø khoâng neân hoûi nhieàu. Ñeán luùc aáy, töï nhieân baø seõ bieát. OÂng ta roõ raøng chöa hieåu ñaøn baø, neáu nhö oâng ta caøng baûo baø ta khoâng hoûi, thì baø ta nhaát ñònh phaûi hoûi cho ra môùi thoâi. Quaû nhieân, Maõ Nguyeät Vaân hoûi doàn: – Luùc naøo? Thaät ra laø coù chuyeän gì chöù? Maõ Phöông Trung nhìn vôï mæm cöôøi noùi: – Cöù theo tình hình naøy maø noùi, coù leõ caùi luùc aáy vónh vieãn khoâng bao giôø ñeán. OÂng nhaáp nhanh moät nguïm traø roài noùi tieáp ngay: – Traø ngon laém, uoáng moät vaøi cheùn roài baø nhanh ñi nghæ tröôùc ñi! Moät caâu naøy chöøng nhö oâng muoán baûo baø caâu chuyeän neân chaám döùt ôû ñaây. Maõ Nguyeät Vaân tröôùc giôø raát bieát nghe lôøi choàng, lieàn ñaùp moät tieáng, roài ñöùng leân böng maâm traø quay ngöôøi ñònh böôùc ñi. Naøo ngôø, vöøa quay ngöôøi chaân chöa böôùc ñi ñöôïc böôùc naøo, boãng nhieân baø khöïng ngöôøi ñöùng laïi dính maét vaøo moät khoùm cuùc beân vöôøn. Nguyeân khoùm cuùc lay ñoäng khaùc thöôøng, maø lay ñoäng moãi luùc moät maïnh hôn. Roài ñoät nhieân khoùm truùc baät goác vaêng ra moät beân ñeå loä moät mieäng hang, töø 345 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 346 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG beân döôùi ñaát moät chieác ñaàu ngöôøi nhoâ leân. Ñöông nhieân khoâng phaûi laø quyû, maø laø moät con ngöôøi roõ raøng. Ngöôøi naøy coù chieác ñaàu to lôùn khaùc thöôøng maø laùng boùng khoâng moät sôïi toùc, khuoân maët traéng beäch phaùt xanh, thoaït troâng cöù nhö mang moät chieác maët naï. Ñöông nhieân, ngöôøi naøy hoaøn toaøn khoâng mang maët naï, vì coù theå nhìn thaáy roõ hai caùnh muõi phaäp phoàng nhö coá hít thôû thaät nhieàu. Nhìn ngöôøi naøy ngöûa maët maø thôû cöù nhö laø töø laâu khoâng heà ñöôïc thôû nhö theá naøy. Chaúng leõ khoâng phaûi laø ngöôøi? Khoâng, nhaát ñònh laø ngöôøi, treân theá gian naøy quyeát chaúng coù aùc quyû. Xoaûng! Maõ Nguyeät Vaân ruïng rôøi chaân tay thaû caû chieác maâm traø rôi xuoáng ñaát. Thaâm canh baùn daï maø coù ngöôøi töø döôùi ñaát chui leân, thöû hoûi ai khoâng kinh haõi? Ñöøng noùi laø Maõ Nguyeät Vaân, maø cho duø moät ngöôøi can ñaûm gaáp möôøi laàn nhö Maõ Nguyeät Vaân nhö Maõ Phöông Trung cuõng phaûi chaán ñoäng kinh ngaïc. Theá maø moät ñieàu hoaøn toaøn baát ngôø, Maõ Phöông Trung treân neùt maët khoâng heà loä ra moät chuùt kinh ngaïc naøo, cöù nhö oâng ta ñaõ löôøng tröôùc chuyeän xaåy ra naøy. OÂng ta khoâng nhöõng khoâng kinh haõi thoaùi luøi, maø ngöôïc laïi coøn tieán ñeán gaàn ngöôøi kia. OÂng ta ñi raát nhanh, thaät khaùc xa vôùi söï chaäm raõi khoan thai cuûa con ngöôøi beùo maäp bình thöôøng. Ñeán ngay Maõ Nguyeät Vaân cuõng chöa töøng nhìn thaáy choàng baø coù luùc laïi nhanh nheïn nhö luùc naøy. Ngöôøi beân döôùi ñaát ñaõ chui leân khoûi maët ñaát. Thaân hình ngöôøi naøy cao lôùn dò thöôøng, Maõ Phöông Trung chaúng phaûi laø ngöôøi luøn, theá maø nhìn coøn thaáp hôn ngöôøi naøy ñeán hai xích. Nöûa ngöôøi treân laïi ñaùnh traàn, da ngaêm ñen nhìn nhö moät pho töôïng ñoàng. Maõ Phöông Trung böôùc nhanh ñeán tröôùc maët ngöôøi naøy caát tieáng hoûi ngay: – Laõo Baù ñaâu? Ngöôøi cao lôùn chaúng ñaùp maø hoûi ngöôïc laïi: – Ngöôi laø Maõ Phöông Trung? Ngöôøi naøy noùi chuyeän gioïng nghe ngoïng nghòu khoù khaên, cöù nhö ñaõ töø laâu laém roài khoâng heà noùi chuyeän vôùi ngöôøi khaùc. Khi noùi oâng ta chaúng heà nhìn Maõ Phöông Trung. Maõ Nguyeät Vaân luùc naøy ñaõ traán tónh laïi, ñònh thaàn nhìn kyõ môùi nhaän ra ñoù laø moät ngöôøi muø. Maõ Phöông Trung noùi: – Toâi khoâng phaûi laø Maõ Phöông Trung. Toâi laø Phöông Trung Caâu. 346 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 347 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Vì sao oâng khoâng nhaän mình laø Maõ Phöông Trung? Ngöôøi cao lôùn tuy theá vaãn gaät nheï ñaàu, veû nhö haøi loøng vôùi caùch ñaùp cuûa Maõ Phöông Trung. Tieáp roài oâng ta quay ngöôøi laïi keùo töø döôùi huyeät ñoäng leâ theâm moät ngöôøi nöõa, chæ nhìn thaân hình maûnh khaûnh, maùi toùc ñe xoõa daøi cuõng nhaän ra ngay laø moät thieáu nöõ. Treân ngöôøi thieáu nöõ naøy chæ khoaùc moät taám choaøng moûng, nhöng Maõ Nguyeät Vaân vöøa nhìn ñaõ nhaän ra ngay coâ ta beân trong ñeå loõa theå. Nöõ nhaân nhìn nöõ nhaân ñuùng laø coù khaùc. – Moät thieáu nöõ treû ñeïp nhö theá naøy sao laïi ñi chung vôùi moät teân to lôùn dò thöôøng nhö aùc quyû? Maø laïi töø döôùi ñaát chui leân? Maõ Nguyeät Vaân trong loøng nghó maõi khoâng ra. Nhöng cuõng chaúng ai coù theå nghó ra ñöôïc. Maø cuõng khoâng ai hieåu noåi con ngöôøi Maõ Phöông Trung nhö theá naøo, caøng khoâng ngôø hôn nöõa laø oâng ta laïi coù quan heä vôùi Laõo Baù. oOo Baáy giôø môùi thaáy ngöôøi ñaøn oâng cao lôùn quay ñaàu ñôõ töø döôùi huyeät ñoäng leân theâm moät ngöôøi nöõa, ngöôøi naøy chính laø Laõo Baù. Laõo Baù tuy ñöùng coøn khoâng noåi, theá nhöng thaàn thaùi vaãn toaùt leân veû uy nghieâm, moät veû uy nghieâm deã gaàn. Chæ coù ñieàu trong ñoâi maét ñaày thaàn löïc höõu uy aáy ñaõ nhaän ra chuùt gì meät moûi. Coâ gaùi nhoû kia ôû beân caïnh ñôõ ngöôøi oâng ta, thaân hình cöù run leân baàn baät. Maõ Phöông Trung vöøa nhìn thaáy Laõo Baù lieàn phuû phuïc xuoáng ñaát gioïng thaønh kính noùi: – Laõo nhaân gia vaãn khoûe! Laõo Baù caát gioïng oân toàn noùi: – Ñöùng leân, nhanh ñöùng leân, ngöôi queân raèng ta xöa nay raát gheùt ngöôøi khaùc haønh ñaïi leã vôùi ta... Gioïng laõo ñeàu ñaën höõu löïc, lôøi oâng ta nhö laø moät meänh leänh. Maõ Phöông Trung y lôøi ñöùng leân, hai tay buoâng thoõng nghieâm tuùc. Laõo Baù ñöa maét nhìn Maõ Phöông Trung, trong aùnh maét ngaàm moät nuï cöôøi noùi: – Hôn möôøi naêm khoâng gaëp, xem ngöôi maäp ra nhieàu ñaáy. Maõ Phöông Trung vaãn cuùi thaáp ñaàu ñaùp: 347 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 348 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Teä nhaân aên ñöôïc nguû ñöôïc. Laõo Baù mæm cöôøi noùi tieáp: – Ñuû thaáy ngöôi nhaát ñònh laáy ñöôïc moät ngöôøi vôï hieàn thuïc. Noùi ñeán ñoù oâng ta chuyeån aùnh maét nhìn Maõ Nguyeät Vaân, laïi noùi: – Ta cuõng phaûi neân caûm taï baø aáy ñaõ chaêm soùc ngöôi ñöôïc nhö ngaøy hoâm nay. Maõ Phöông Trung voäi quay nhìn vôï giuïc: – Coøn khoâng nhanh tôùi baùi kieán Laõo Baù. Maõ Nguyeät Vaân tröôùc giôø raát thuaän thaûo vaâng lôøi choàng, nhöng chaúng bieát sao luùc naøy hai chaân meàm nhuõn nhö heát söùc, ñeán ñöùng cuõng khoâng noåi. Laõo Baù noùi: – Khoâng caàn ñeán, ta... Ñoät nhieân oâng naém chaët hai naém tay, hai goùc haøm cô co cöùng laïi toû ra raát thoáng khoå. Coù theå noùi chæ coù con ngöôøi nhö Laõo Baù may ra môùi chòu ñöôïc ñau ñôùn nhö theá naøy. Maõ Phöông Trung trong aùnh maét hieän neùt lo laéng nhìn Laõo Baù noùi: – Laø ai? Ai ñaõ haï ñoäc thuû vôùi Laõo nhaân gia? Laõo Baù khoâng ñaùp, trong aùnh maét caøng hieän neùt ñau ñôùn vaø caêm haän, moà hoâi laïnh ròn ra treân traùn. Maõ Phöông Trung thaáy theá khoâng daùm hoûi gì theâm, roài ñoät nhieân quay nhanh ngöôøi chaïy ra ngoaøi chuoàng ngöïa. Chæ trong nhaùy maét, oâng ñaõ nhanh choùng buoäc xong hai con ngöïa toát nhaát vaøo coã xe ñaùnh ñeán tröôùc vieän. Laõo Baù ñeán luùc naøy môùi gaéng söùc noùi ra ñöôïc moät caâu: – Ngöôi chuaån bò nhanh thaät, hai con ngöïa naøy raát toát. Maõ Phöông Trung noùi: – Toâi tröôùc giôø chöa töøng daùm queân lôøi daën doø cuûa Laõo nhaân gia. Maõ Nguyeät Vaân naõy giôø cheát traân ngöôøi tröôùc bao nhieâu con ngöôøi xa laï, ñoät nhieân töø döôùi ñaát chui leân naøy, cho ñeán giôø baø ta môùi daàn tænh laïi vôùi thöïc taïi, baø ta ñaõ hieåu vì sao laâu nay choàng baø laïi thích troàng hoa ñeán theá. Thì ra moïi chuyeän oâng ta laøm töø tröôùc ñeán nay ñeàu chæ vì laõo giaø ñang bò troïng thöông naøy. Giôø ñaây ñieàu maø baø ta hy voïng laø ngöôøi naøy nhanh choùng leân ngöïa rôøi khoûi ñaây, töø nay vónh vieãn khoâng bao giôø quay trôû laïi quaáy raày cuoäc soáng bình yeân cuûa vôï choàng hoï. Ngöôøi ñaøn oâng to lôùn cuoái cuõng cuõng ngoài leân ñaàu xe, Laõo Baù lieàn hoûi: – Ngöôi bieát ñöôøng ñi chöù? 348 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 349 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Ngöôøi cao lôùn gaät ñaàu. Laõo Baù laïi noùi: – Beân ngoaøi coù ngöôøi hay khoâng? Caâu hoûi naøy leõ ra do Maõ Phöông Trung ñaùp, theá nhöng ngöôøi cao lôùn ñaõ tranh ñaùp baèng caùi gaät ñaàu döùt khoaùt. Bôûi vì oâng ta coù moät thính giaùc raát toát, beân ngoaøi coù ngöôøi hay quyû oâng ta ñeàu nghe ra ñöôïc. Ñaây cuõng chính laø giaùc quan nhaïy beùn nhaát cuûa ngöôøi muø ñeå buø laïi cho ñoâi maét cuûa hoï. Maõ Nguyeät Vaân neùt maët sa saàm, thaàm nghó chaúng leõ boïn hoï phaûi chôø ñeán luùc naøo beân ngoaøi khoâng coù ngöôøi roài môùi ñi chaêng? Naøo ngôø, chæ thaáy Laõo Baù thôû daøi nheï moät tieáng roài noùi: – Ñöôïc, giôø thì chuùng ta coù theå ñi. Boïn hoï haønh ñoäng ñaõ bí maät nhö theá, vì sao laïi ra ñi khi beân ngoaøi ñang coù ngöôøi? Maõ Nguyeät Vaân caûm thaáy kyø quaùi, theá nhöng coøn nhieàu chuyeän kyø quaùi hôn nöõa saép xaûy ra. Laõo Baù chaúng heà leân xe. – Vì sao oâng ta khoâng ñi, chaúng leõ muoán ôû laïi ñaây luoân chaêng? Maõ Nguyeät Vaân baám buïng suy nghó tieáp: – Chaúng leõ boïn hoï khoâng sôï bò ngöôøi khaùc tìm ñeán nôi naøy? Baø ta tuy laø moät ngöôøi ñaøn baø khoâng laáy gì laøm thoâng minh, nhöng cuõng khoâng ñeán noãi ngu ngoác maø khoâng nhaän ra ñöôïc boïn ngöôøi naøy ñang aån naáp chaïy troán moät boïn ngöôøi naøo ñoù ñang saên ñuoåi. Neáu nhö boïn ngöôøi naøy khoâng ñi, thì coù nghóa laø cuoäc soáng bình yeân cuûa gia ñình hoï ñaõ chaám döùt. Maõ Nguyeät Vaân caûm thaáy haän khoâng ñuoåi ñöôïc nhöõng ngöôøi naøy nhanh ra khoûi ñaây, theá nhöng baø ta khoâng daùm. Chæ cuùi ñaàu xuoáng ñaát, ñeán nöôùc maét traøo cuõng khoâng daùm rôi ra. Maõ Phöông Trung ñaõ böôùc ra môû hai caùnh cöûa lôùn, roài quay ñaàu nhìn ngöôøi ñaøn oâng to lôùn. Ngöôøi ñaøn oâng cao lôùn huùng hieáng ñoâi maét traéng daõ veà phía tröôùc, chöøng nhö coá nhìn ñieàu gì qua caëp maét ñaõ muø cuûa mình, treân neùt maët phuùt choác hieän neùt ñau khoå. Roài ñoät nhieân oâng ta nhaûy xuoáng ñaát, chaïy nhanh ñeán oâm chaàm laáy ngöôøi Laõo Baù. Maõ Phöông Trung luùc naøy môùi coù theå nhìn thaáy treân khuoân maët traéng xanh aáy bieåu hieän söï thoáng khoå, vaø trong hai hoác maét muø kia rôi ra hai gioït nöôùc maét. 349 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 350 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Thì ra ngöôøi muø vaãn rôi nöôùc maét. Laõo Baù chaúng noùi gì, maø cuõng khoâng heà nhuùc nhích, qua ñi hoài laâu môùi thaáy oâng ta buoâng moät tieáng thôû daøi, khoù khaên noùi: – Ngöôi ñi ñi! Sau naøy chuùng ta coøn coù duyeân gaëp laïi nhau. Ngöôøi ñaøn oâng cao lôùn gaät ñaàu, chöøng nhö muoán noùi ñieàu gì maø chaúng noùi ñöôïc. Maõ Phöông Trung treân maët cuõng hieän neùt thöông caûm, kheõ gioïng noùi: – Hai con ngöïa naøy raát thuoäc ñöôøng quanh ñaây, chuùng coù theå ñöa oâng ñeán nhaø Phöông laõo nhò, töø ñoù oâng ta seõ ñöa oâng ra quan ngoaïi. Ngöôøi ñaøn oâng cao lôùn ñoät nhieân quyø suïp xuoáng, daäp ñaàu saùt ñaát ba caùi roài môùi caát gioïng thoáng thieát noùi: – Moïi chuyeän ôû ñaây nhôø vaøo oâng! Maõ Phöông Trung cuõng lieàn quyø xuoáng, daäp ñaàu saùt ñaát hoaøn leã noùi: – Toâi ñaõ bieát, oâng cöù yeân taâm maø ñi. Ngöôøi ñaøn oâng cao lôùn chaúng noùi theâm moät caâu naøo nöõa, nhaûy phoùc leân xe ñaùnh chaïy ngay. Laàn naøy oâng ta haønh ñoäng moät caùch döùt khoaùt, chöøng nhö yù chí trong ngöôøi ñaõ troài leân thaéng taát caû nhöõng tình caûm ñang daâng leân trong loøng. Maõ Phöông Trung chôø xe ngöïa ra khoûi ñaïi moân, laäp töùc khoùa kín cöûa laïi ngay. Vöøa luùc aáy, moät ñöùa beù gaùi vaø moät ñöùa beù trai trong nhaø chaïy uøa ra, roài ñeán beân ngöôøi Maõ Phöông Trung. Ñöùa beù trai ngaång ñaàu leân nhìn Maõ Phöông Trung noùi: – Cha, con ñaïi yeâu quaùi kia vì sao laïi laáy maát xe ngöïa cuûa chuùng ta? Maõ Phöông Trung nhìn caäu con trai oân toàn noùi: – Ñöøng noùi baäy, vò thuùc thuùc kia khoâng phaûi laø yeâu quaùi... Caäu beù laïi hoûi: – Khoâng phaûi yeâu quaùi thì laø gì? Maõ Phöông Trung neùn tieáng thôû daøi noùi: – Vò thuùc thuùc kia laø moät ngöôøi raát toát, laïi raát trung thöïc. Sau naøy khi con lôùn leân, neáu nhö chæ caàn hoïc ñöôïc moät nöûa coâng phu cuûa oâng ta thì ñaõ trôû thaønh nam nhi haùn töû... Noùi ñeán ñoù, gioïng oâng chöøng nhö ngheïn laïi trong coå hoïng, chaúng noùi tieáp heát caâu ñöôïc. Caäu beù cô hoà hieåu ñöôïc lô ngô gaät nheï ñaàu, coâ beù gaùi boãng leân tieáng hoûi: – OÂng aáy coù nghóa khí laém sao? 350 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 351 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maõ Phöông Trung chöa kòp ñaùp thì Laõo Baù thôû daøi leân tieáng ñaùp: – ÖØm, oâng aáy coù theå vì baèng höõu maø hôn möôøi naêm roøng moät mình ñôn ñoäc soáng döôùi haàm toái, ngoaøi cha cuûa caùc chaùu ra thì coù theå noùi oâng aáy laø moät ngöôøi coù nghóa khí nhaát. Beù gaùi chôùp maét nhìn Laõo Baù laïi hoûi: – Vì sao oâng aáy laïi giöõ nghóa khí, nghóa khí laø gì chöù? Beù trai cuõng tranh leân noùi: – Toâi cuõng laø nam nhi, sau naøy lôùn leân nhaát ñònh cuõng giöõ nghóa khí. Cha! Cha noùi xem theá ñöôïc khoâng chöù? Maõ Phöông Trung gaät ñaàu, trong maét oâng ñaõ thaáy leä chaâu löng troøng. Laõo Baù keùo tay caäu beù ñeán gaàn mình hoûi: – Ñaây laø con cuûa ngöôi ö? Noù bao nhieâu tuoåi? Maõ Phöông Trung ñaùp: – Möôøi... gaàn möôøi tuoåi. Laõo Baù noùi: – Caäu beù naøy raát thoâng minh, ngöôi giao noù cho ta ñöôïc chöù? Maõ Phöông Trung aùnh maét raïng leân, nhöng roài laäp töùc sa saàm laïi raàu ró noùi: – Ñaùng tieác noù coøn nhoû quaù, neáu nhö qua theâm ñöôïc 10 naêm nöõa, coù leõ... Noùi ñeán ñoù, oâng ta boãng nhieân voã nheï vaøo ñaàu con trai noùi: – Ñi qua vôùi meï con ñi! Caäu beù chaïy nhanh veà höôùng meï, Maõ Nguyeät Vaân nhanh choùng giang hai tay ra oâm caäu beù vaøo loøng. Laõo Baù ngöng maét nhìn meï con boïn hoï, trong aùnh maét ñaõ bôùt ñi neùt thoáng khoå, noùi: – Ngöôi coù ñöôïc theâ töû nhö theá naøy laø quaù toát phuùc, noù teân laø gì? Maõ Phöông Trung ñaùp: – Maõ Nguyeät Ngheä. Laõo Baù chaäm raõi gaät ñaàu, trong mieäng laåm baåm: – Nguyeät Ngheä... Maõ Nguyeät Ngheä... OÂng cöù laëp ñi laëp laïi caùi teân naøy ñeán maáy laàn, chöøng nhö muoán cho noù aên saâu vaøo trong taâm khaûm cuûa mình. Cuoái cuøng oâng ta noùi: – Giôø thì ta neân ñi. Maõ Phöông Trung noùi: – Toâi ñaõ chuaån bò töø tröôùc, vaäy xin môøi theo toâi. 351 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 352 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Noùi roài lieàn quay ngöôøi böôùc ñi tröôùc, Laõo Baù vaø Phöôïng Phöôïng laúng laëng theo sau. Sau vöôøn coù moät chieác gieáng khaù lôùn, treân gieáng laøm moät chieác giaù treo moät chieác thuøng goã ñeå muùc nöôùc. Maõ Phöông Trung ñi thaúng ñeán beân gieáng, keùo chieác thuøng goã xuoáng chìa tay noùi: – Môøi! Laõo Baù chaúng noùi tieáng naøo, lieàn ngoài vaøo trong thuøng. Phöôïng Phöôïng töø ñaàu ñeán giôø cöù im laëng theo beân mình Laõo Baù, ñeán luùc naøy trong aùnh maét khoâng giaáu ñöôïc moät neùt kinh ngaïc. Coâ ta khoâng theå naøo nghó ra noåi Laõo Baù vì sao laïi ngoài vaøo trong thuøng, chaúng leõ ñònh xuoáng gieáng chaêng. Döôùi gieáng coù nöôùc, chaúng leõ oâng ta chaùn soáng? Maõi cho ñeán khi coâ ta söïc tænh thì môùi phaùt hieän Laõo Baù ñang nhìn chaêm vaøo mình, coâ ta voäi vaøng cuïp maét cuùi ñaàu xuoáng. Maõ Phöông Trung nhìn Phöôïng Phöôïng, roài laïi nhìn Laõo Baù öôùm lôøi hoûi thöû: – Vò coâ nöông naøy coù caàn theo Laõo nhaân gia khoâng? Laõo Baù traàm ngaâm moät luùc, laõnh ñaïm noùi: – Coøn xem coâ aáy coù nguyeän yù theo ta xuoáng döôùi ñoù hay khoâng. Maõ Phöông Trung quay ñaàu laïi, nhöng khoâng ñôïi oâng ta hoûi, Phöôïng Phöôïng ñaõ noùi: – Giôø thì toâi coøn con ñöôøng naøo khaùc ñeå löïa choïn. Laõo Baù khi nhìn coâ ta thì aùnh maét coù chuùt oân hoøa thaân thieän, theá nhöng khi Phöôïng Phöôïng quay nhìn Maõ Phöông Trung thì aùnh maét oâng ta ngöôïc laïi hieän neùt laïnh luøng, traàm gioïng noùi: – Laàn naøy thaät vaát vaû cho ngöôi. Maõ Phöông Trung cöôøi töôi trung thöïc noùi: – Laõo nhaân gia chôù nghó gì ñeán toâi, töø hôn möôøi naêm nay toâi vaãn soáng khoûe. Laõo Baù naém laáy tay Maõ Phöông Trung gioïng xuùc ñoäng noùi: – Ngöôi raát toát, ta cuõng khoâng coù gì ñeå noùi... AØ! Coù leõ chæ moät caâu... Maõ Phöông Trung noùi: – Laõo nhaân gia xin cöù noùi. Laõo Baù treân maët hieän veû khoå sôû maø cuõng raát nghieâm tuùc, chaäm raõi noùi: – Trong ñôøi ta tuy giao löu sai vôùi moät vaøi ngöôøi, theá nhöng cuõng keát giao ñöôïc vôùi vaøi ngöôøi toát. 352 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 353 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Baáy giôø, oâng ra hieäu cho Phöôïng Phöôïng cuøng ngoài vaøo trong thuøng, Maõ Phöông Trung ñieàu khieån chieác caàn cho thuøng goã töø töø haï xuoáng gieáng, phuùt choác caû hai ngöôøi ñaõ bieán maát döôùi gieáng. Maët nöôùc cuoái cuøng cuõng trôû laïi phaúng laëng, luùc aáy Maõ Phöông Trung môùi quay ngöôøi ñònh böôùc vaøo nhaø. Nhöng oâng vöøa quay ngöôøi laïi thì baét gaëp ngay vôï oâng cuøng hai ñöùa con ñöùng xa xa chaêm maét nhìn oâng. Ba caëp maét thaân quen aáy nhìn oâng coù gì vöøa thaân thieát vöøa ñaày kinh ngaïc. Maø nhaát laø ñoâi maét cuûa vôï oâng, soáng vôùi nhau möôøi maáy naêm nay oâng raát hieåu baø. Maõ Phöông Trung hieåu vôï oâng laø ngöôøi ñaøn baø hieàn thuïc, ñaõ ñem sinh maïng cuûa mình kyù thaùc cho oâng vaø hai ñöùa con, baát kyø khoå ñeán ñaâu, vaát vaû ñeán ñaâu baø chöa töøng keâu reân moät tieáng. OÂng ta bieát mình ñaõ gaëp ñöôïc phuùc phaàn laø laáy ñöôïc ngöôøi vôï hieàn. Hieän taïi oâng chæ hy voïng baø coù theå hieåu ñöôïc chuyeän mình laøm maø thoâng caûm cho mình. Hai ñöùa con chaïy ñeán beân oâng, Maõ Phöông Trung keùo chuùng laïi noùi: – Caùc con coù ñoùi khoâng? Hai ñöùa beù lieàn nhao nhao la leân: – Ñoùi, ñoùi, chuùng con raát ñoùi. Maõ Phöông Trung mæm cöôøi, roài ngöôùc maét nhìn vôï noùi: – Boïn nhoùc ñoøi aên toái roài, toái nay cho chuùng aên moät traän thaät no neâ. Maõ Nguyeät Vaân gaät ñaàu noùi: – Ñöôïc, toái nay coøn nhieàu thöùc aên ngon laém, theo meï! oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 353 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn