Xem mẫu

 1. 19 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Hai CHUÛ TRÌ COÂNG ÑAÏO T uy raèng treân theá gian raát ít söï coâng bình, nhöng khoâng phaûi laø khoâng coù. Coù leõ oâng trôøi khoâng ñuû söùc ban phaùt coâng bình cho caû theá gian voán raát nhieàu caûnh baát coâng. Coøn may laø coù Laõo Baù. Neáu coù chuyeän baát coâng muoán nhôø ñeán Laõo Baù thì vò ñoù seõ khoâng laøm ngöôøi ta thaát voïng. Laõo Baù khoâng mang nghóa ñen laø Baù phuï nhöng ngöôøi ta vaãn thöôøng duøng caùi teân ñoù moät caùch traân troïng vaø trìu meán, coøn coù söï tin caäy nöõa. Ñöông nhieân khoâng phaûi taát caû moïi ngöôøi. Hoï bieát raèng mình gaëp caûnh ngoä uaát öùc naøo, Laõo Baù ñeàu vò hoï maø giaûi quyeát. Hoï toân kính, tin caäy Laõo Baù nhö ñoái vôùi moät ngöôøi cha. Laõo Baù giuùp ñôõ hoï, yeâu thöông hoï maø khoâng coù baát cöù yeâu caàu gì. Nhöng chæ caàn Laõo Baù yeâu caàu, khoâng ai tieác baát cöù thöù gì mình coù, keå caû tính maïng. Moät teân tröôïng phu Phöông AÁu Taàn naøo ñoù bò theâ töû ngoaïi tình caäy vaøo theá löïc raát lôùn cuûa teân tình lang maø coâng khai thaùch thöùc vaø nhuïc maï choàng mình ö? Haén nghó ñeán chuyeän nhôø Laõo Baù beânh vöïc. oOo Tröông laõo ñaàu ñöùng beân giöôøng nhìn nhi nöõ ñoäc nhaát cuûa mình naèm thieâm thieáp nhö saép cheát, nöôùc maét traøo ra. Laõo laø moät taù ñieàn coâ ñoäc khoâng moät taác ñaát caém duøi quanh naêm laøm thueâ cho keû khaùc, caøy caáy ruoäng ngöôøi, thu hoaïch cho ngöôøi. Taøi saûn duy nhaát cuûa laõo laø tuùp leàu naùt vaø moät nhi nöõ. Ñoù laø nguoàn an uûi duy nhaát trong suoát cuoäc ñôøi toái taêm cuûa laõo. Vì theá Tröông laõo ñaàu quyù nhi nöõ hôn caû sinh maïng mình. Nhöng baây giôø baûo boái cuûa laõo bò ngöôøi chaø ñaïp troâng khoâng coøn ra hoàn ngöôøi nöõa. Töø toái qua khi ñöôïc laõo beá veà coâ ta ñaõ ngaát ñi, maõi tôùi baây giôø vaãn chöa tænh laïi laàn naøo. 19 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 20 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laøn da traéng ngaàn bò baàm daäp ñaày nhöõng veät xanh tím loä heát ra ngoaøi boä y phuïc bò xeù raùch böôm, maét bò ñaùnh thaâm quaàng, khaép ngöôøi ñaày maùu. Ngay caû chieác caèm troøn traën cuõng bò ñaùnh. Tuy khoâng bieát nhi nöõ ñaõ gaëp chuyeän gì, nhöng Tröông laõo ñaàu khoâng daùm nghó ñeán. Khi ra khoûi nhaø ñeå ñi gaùnh nöôùc thueâ, coâ ta vaãn xinh ñeïp hoàn nhieân, vui veû, vaãn nuoâi hy voïng veà moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn. Theá maø luùc trôû veà ñaõ bieán thaønh keû thaân taøn ma daïi. Tröôùc khi ngaát ñi, coâ ta coá söùc môùi noùi ra ñöôïc hai teân ngöôøi. Hai keû suùc sinh. Tröông laõo ñaàu haän khoâng ñöôïc töï tay mình loät da chuùng. Ñöông nhieân laõo khoâng theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Giang Phong vaø Giang Bình laø quyù khaùch cuûa Töø gia baûo. Phuï thaân chuùng vôùi laõo baûo chuû Töø Thanh Coâng voán laø huynh ñeä vong nieân. Huynh ñeä hoï Giang cuõng laø traùng só höõu danh treân giang hoà, ñaõ töøng duøng tay khoâng ñaùnh cheát hoå. Töø ñaïi baûo chuû laø ngöôøi ñöôïc tieáng coâng minh, nhaát ñònh laàn naøy seõ vì nöõ nhi maø chuû trì coâng ñaïo. Tröông laõo ñaàu hy voïng nhö theá, vì döïa vaøo söùc mình thì khoâng bao giôø coù theå phuïc thuø. Töø ñaïi baûo chuû maët ñoû böøng ñöùng tröôùc maët huynh ñeä hoï Giang, tay aùo phaát cao, töïa hoà saép ñaäp cheát hai teân thieáu nieân suùc sinh ñoù. Giang Phong vaø Giang Bình cuùi ñaàu, coá heát söùc laøm ra boä sôï haõi. Teân ñeä ñeä Giang Bình coøn cuùi xuoáng nhìn vaøo muõi giaày cuûa mình môùi nhuoäm moät ít tieát gaø, coá söùc ñeå khoûi cöôøi thaønh tieáng. – Ñoà suùc sinh! Quaân choù ñeû! Tröông laõo ñaàu thaàm ruûa, coá neùn ñeå khoûi lieàu maïng vaøo caén xeù hai teân thuù vaät daâm aùc kia, vì tin raèng Töø ñaïi baûo chuû taát seõ tröøng trò ñích ñaùng. Gioïng Töø Thanh Coâng vang leân raát nghieâm khaéc: – Coù phaûi caùc ngöôi ñaõ laøm vieäc aáy khoâng? Noùi thaät ñi! Giang Phong gaät ñaàu. Giang Bình cuõng gaät ñaàu. Töø Thanh Coâng töùc giaän quaùt: – Khoâng ngôø caùc ngöôi laïi laøm chuyeän ñoù. Phuï thaân caùc ngöôi ñaõ daïy baûo theá naøo? Chaúng leõ caùc ngöôi queân caû sao? Ta laø huynh ñeä cuûa phuï thaân caùc ngöôi, chí ít cuõng giuùp oâng aáy giaùo huaán caùc ngöôi. Coù chòu phuïc khoâng? Giang Phong ñaùp: – Phuïc! 20 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 21 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Töø Thanh Coâng dòu ngay neùt maët, thôû daøi noùi: – Caùc ngöôi haønh ñoäng taøn aùc nhö vaäy, nhöng ñaõ nhaän sai, theá laø ñöôïc. Treû tuoåi thöôøng phaïm sai laàm, bieát mình sai töùc seõ söûa chöõa. May raèng Tröông coâ nöông bò thöông chöa ñeán noãi nghieâm troïng... Tröông laõo ñaàu chôït thaáy ñaàu oùc toái saãm laïi, khoâng coøn nghe Töø Thanh Coâng noùi gì sau ñoù nöõa. Noù bò thöông coøn chöa nghieâm troïng ö? Huûy ñi haïnh phuùc cuûa moät ñôøi bôûi hai keû suùc sinh ñoù, thaäm chí cheát ñi coøn ñôõ thoáng khoå hôn... Veát thöông ñoù suoát ñôøi khoâng bao giôø bình phuïc, theá maø noùi laø khoâng nghieâm troïng? Töø Thanh Coâng tieáp: – Ta hoûi caùc ngöôi, sau naøy coøn laøm nhö theá nöõa khoâng? Maët Giang Phong töôi leân. Haén bieát taán kòch saép keát thuùc. Giang Bình ñaùp: – Khoâng daùm! Töø Thanh Coâng phaùn: – Nieäm tình caùc ngöôi môùi sai phaïm laàn ñaàu vaø ñaõ nhaän sai, laàn sau neáu taùi phaïm ta quyeát khoâng tha. Phaït caùc ngöôi baûy ngaøy lao coâng, moãi ngaøy tieàn coâng ba laïng. Soá tieàn ñoù traû cho Tröông coâ nöông ñeå chöõa thuoác. Sau ñoù voã baøn quaùt: – Ta nhaéc laïi, neáu taùi phaïm ta quyeát khoâng dung tình! Tröông laõo ñaàu thaáy khí huyeát soâi leân, töïa hoà ñöùng khoâng vöõng. Moãi ngaøy ba laïng tieàn coâng, baûy ngaøy vò chi laø 21 laïng. Soá tieàn ñoù ñoái vôùi Giang gia chæ laø sôïi loâng, ñoåi laáy haïnh phuùc suoát ñôøi cuûa nöõ nhi laõo... coøn coù baát coâng naøo hôn theá? Giang gia huynh ñeä böôùc ñi, tôùi tröôùc maët laõo coøn coá yù ñöa maét nhìn ñaày khieâu khích. Tröông laõo ñaàu töøng chòu nhieàu khoå nhuïc, nhöng ñaây laø moái khoå nhuïc lôùn lao nhaát, laø noãi caêm uaát muoán keâu thaáu taän trôøi. Laõo töøng quen bò ngöôøi khaùc khinh khi, nhuïc maï, nhöng laàn naøy khoâng coøn khoáng cheá noåi baûn thaân, choäp laáy ngöïc aùo Giang Bình quaùt leân: – Ta cuõng coù hai möôi moát laïng baïc. Ñöa meï ngöôi tôùi ñaây, chò ngöôi tôùi ñaây ta cuõng saün saøng. Giang Phong tröøng maét nhìn laõo, nhöng khoâng ñoäng thuû. Tröông laõo ñaàu ñaùnh tuùi buïi vaøo ngöïc Giang Bình nhöng haén vaãn trô ra nhö coät ñaù. Hai teân gia ñinh chaïy tôùi keùo Tröông laõo ñaàu ra ñaåy giuùi ngöôøi laõo ngaõ boø xuoáng ñaát. 21 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 22 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo nuoát leä, bieát raèng caû laàn naøy cuõng bò ngöôøi khaùc laêng nhuïc. Töø Thanh Coâng saàm maët noùi: – Neáu nöõ nhi ngöôi khoâng quyeán ruõ chuùng thì huynh ñeä chuùng cuõng khoâng laøm chuyeän ñoù. Neáu khoâng thì sao chuùng khoâng ñoái vôùi nhöõng nöõ haøi töû khaùc nhö vôùi nöõ nhi ngöôi? Bôûi vì trong vuøng naøy coøn coù nhieàu thieáu nöõ khaùc. Roài vung tay quaùt: – Mau veà nhaø giaùo huaán con gaùi hö hoûng cuûa ngöôi ñi, chôù laøm naùo söï ôû ñaây! Tröông laõo ñaàu giaän traøo leân coå muoán oùi maùu. Laõo veà nhaø, nhìn nhi nöõ laàn nöõa roài treo sôïi daây thöøng leân xaø nhaø. Laõo töï haän mình voâ duïng, ñaõ khoâng töï baùo thuø cho nhi nöõ, cuõng khoâng tìm ñöôïc choã giaûi quyeát baát coâng, ñaønh giöông maét nhìn nhi nöõ ngoïc naùt hoa rôi, coøn töï mình chòu oâm noãi khoå nhuïc. – Ta soáng laøm gì nöõa? Thaø cheát coøn hôn... Laõo vôùi tay caàm nuùt thoøng loïng ñöa vaøo coå, nhöng ñoät nhieân nhìn vaøo goùc nhaø, ôû ñoù ñeå moät soït döa vaø nho. Haøng naêm sau muøa thu hoaïch, laõo nhaän tieàn coâng thöôøng mua moät ít döa vaø nho ngon nhaát ñeå bieáu moät ngöôøi bieåu loä söï toân kính vaø aùi moä. Ngöôøi ñoù laø Laõo Baù. Tröông laõo ñaàu nhôù tôùi ngöôøi ñoù, noãi khoå nhuïc ñoät nhieân bieán maát. Vì laõo tin töôûng raèng ngöôøi ñoù nhaát ñònh giuùp mình ñoøi coâng ñaïo. Ñoù laø ngöôøi duy nhaát trong ñôøi laõo tin caäy. Vaø chæ coù Laõo Baù, khoâng coøn ai khaùc. oOo Thaát Duõng só laø baûy thieáu nieân can ñaûm, ñaày söùc soáng. Chæ laø chuùng chöa hieåu heát yù nghóa cuûa hai töø can ñaûm. Chuùng daùm noùi taát caû nhöõng gì mình muoán noùi, daùm laøm taát caû nhöõng vieäc chuùng muoán laøm... Chuùng cho raèng nhö vaäy laø duõng caûm maø khoâng bieát raèng nhieàu khi trôû thaønh ngu ngoác. Ñaïi ca cuûa Thaát Duõng Só laø Thieát Thaønh Cöông. Thieát Thaønh Cöông cuõng gioáng nhö saùu huynh ñeä khaùc cuûa mình veà tính caùch, chæ khaùc moät choã laø noù khoâng phaûi hoaøn toaøn laø ñöùa coâ nhi, coøn coù ngöôøi thaân thích, nhöng vaãn thích löu laõng ngoaøi cuoäc ñôøi. oOo 22 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 23 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Muøa thu laø muøa saên baén. Hoâm ñoù Thieát Thaønh Cöông daãn saùu teân huynh ñeä cuûa mình ñeán khu röøng ôû phía ñoâng saên thuù. Môùi baén ñöôïc moät con höôu, moät sôn mieâu vaø hai con thoû thì chôït phaùt hieän thaáy sau nuùi phaùt hoûa, ngoïn löûa boác raát cao. Thieát Thaønh Cöông xaùc ñònh ñaùm chaùy xuaát phaùt töø Vaïn Caûnh sôn trang ôû haäu sôn. Trang chuû Vaïn Caûnh sôn trang Ñoaøn Töù Gia laø caäu cuûa Thieát Thaønh Cöông. Thaát Duõng Só boû dôû cuoäc saên, chaïy veà nôi phaùt hoûa. Quaû nhieân Vaïn Caûnh sôn trang ñaõ xaûy ra hoûa hoaïn. Theá löûa höøng höïc, theá nhöng khoâng thaáy ai cöùu hoûa, thaäm chí baûy taùm chuïc ngöôøi trong Vaïn Caûnh sôn trang khoâng coù baát cöù ngöôøi naøo chaïy loaïn trong ñaùm chaùy. Thaát Duõng Só xoâng pha vaøo caùc nôi ñang boác löûa nhöng khoâng coøn gì cöùu ñöôïc nöõa. Toaøn boä ngöôøi cuûa Vaïn Caûnh sôn trang goàm baûy möôi chín nhaân maïng giaø treû lôùn beù ñeàu chaùy thui trong löûa. Ñoaøn Töù Gia cheát ngay trong ñaïi saûnh, vuõ khí tuøy thaân cuûa oâng laø ngoïn Leâ hoa ngaân thöông bò gaõy laøm ñoâi, muõi thöông caém ngay giöõa ngöïc mình. Nhöng tay Ñoaøn Töù Gia khoâng caàm caùn thöông maø naém chaët laïi, hình nhö ñang giöõ chaët vaät gì trong ñoù. Vaät gì khieán cho Ñoaøn Töù Gia giöõ chaët nhö vaäy, ñeán cheát vaãn khoâng chòu buoâng? Khoâng ai bieát! Hieån nhieân Ñoaøn Töù Gia bò saùt haïi, nhöng vónh vieãn oâng khoâng coøn noùi cho ai bieát teân hung thuû. OÂng cheát maø khoâng nhaém ñöôïc maét. Thieát Thaønh Cöông nhìn traân traân khuoân maët ñaõ bieán daïng cuûa caäu mình, nhìn 2 baøn tay naém chaët ñeán noãi gaân noåi leân nhö con raén vaø khoâng sao gôõ ra ñöôïc vì gaân coát ñaõ cöùng laïi. Noù coá söùc nuoát xuoáng noãi caêm haän vaø ñau thöông ñaõ traøo leân coå. Noù quyø xuoáng, coá söùc gôõ baøn tay cuûa ngöôøi caäu ñang naém chaët, hy voïng laáy ñöôïc vaät trong ñoù chöùng minh haønh tích cuûa keû saùt nhaân nhöng khoâng sao gôõ ñöôïc. Khí huyeát ñaõ ñoâng cöùng, xöông cuõng raén laïi nhö ñaù. Löûa chaùy phuû khaép ñaïi saûnh, taùp caû vaøo ngöôøi Thieát Thaønh Cöông laøm maët muõi toùc tai noù chaùy seùm, hai maét ñoû ngaàu röïc löûa. Saùu teân huynh ñeä ñöùng beân ngoaøi nhìn noù ñaày lo laéng, leân tieáng giuïc: 23 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 24 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ra nhanh ñi! Thieát Thaønh Cöông boãng nghieán chaët raêng, ñoät nhieân ruùt ñao cheùm ñöùt hai baøn tay cuûa ngöôøi caäu xaáu soá boû vaøo tuùi roài lao ra cöûa. Saùu teân huynh ñeä söõng ngöôøi vì kinh ngaïc. Moät teân hoûi: – Neáu ngöôi muoán bieát trong baøn tay giaáu vaät gì nhöng khoâng gôõ ñöôïc thì mang luoân caû thi theå cöõu cöõu ra ngoaøi naøy coù hôn khoâng? Thieát Thaønh Cöông ñaùp goïn: – Ñeå hoûa taùng toát hôn! Thoâng thöôøng khoâng bao giôø noù giaáu huynh ñeä mình ñieàu gì. Nhöng laàn naøy noù khoâng theå noùi roõ döï ñònh cuûa mình. Noù bieát raèng saép ñeán luùc quyeát ñònh cuûa ñôøi mình. Khoâng phaûi laø döï caûm maø noù suy ñoaùn raèng hoâm nay khoâng theå mang thi theå caäu mình ra khoûi ñaùm löûa, thaäm chí tính maïng cuûa mình coøn khoù maø giöõ ñöôïc. Noù khoaùt tay ra hieäu cho saùu teân huynh ñeä luøi veà. Moät teân ngaïc nhieân hoûi: – Ñaønh boû maëc moïi chuyeän ôû ñaây sao? Thieát Thaønh Cöông laëng leõ gaät ñaàu. Teân khaùc tieáp: – Chuùng ta ít nhaát cuõng teân truy xeùt xem ai ñaõ haï ñoäc thuû chöù? Thieát Thaønh Cöông khoâng ñaùp, ñöa maét nhìn veà phía tieàn moân. Coù ba ngöôøi ñaõ vaøo giöõa tieàn vieän. Ba ngöôøi ñeàu baän ñaïo y maøu lam nhaït, cuøng ñeo tröôøng kieám tua vaøng, tuoåi treân döôùi luïc tuaàn, raâu baïc phô phaát. Ba vò ñaïo nhaân naøy töø laâu khoâng maøng theá söï, taát khoâng phaûi laø hung thuû. Nhöng ñaõ töø laâu khoâng maøng theá söï sao boãng döng tôùi ñaây? Laø cöùu tinh baát ngôø? Nhöng taát caû ñeàu ñaõ muoän. Thieát Thaønh Cöông chôït saàm maët laïi. Nhöng moät teân huynh ñeä cuûa noù möøng rôõ noùi: – Hoaøng Sôn Tam Höõu ñaõ tôùi. Chæ caàn coù ba vò tieàn boái naøy thì vieäc gì chaúng giaûi quyeát xong? Ñuùng ba vò laø Hoaøng Sôn Tam Höõu, phaùp hieäu laø Nhaát Thaïch, Nhaát Vaân vaø Nhaát Tuyeân. Trong giang hoà bieát Hoaøng Sôn Tam Höõu kieám phaùp thaàn dieäu maø luoân vì 24 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 25 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ngöôøi ñoøi coâng ñaïo. Vì theá nhieàu thieáu nieân hieäp khaùch coi Hoaøng Sôn Tam Höõu laø thaàn töôïng. Thaát Duõng Só cuõng khoâng ngoaïi leä. Chuùng voäi tieán ra ngheânh ñoùn, cuùi ngöôøi cung kính thi leã. Veû maët cuûa Nhaát Thaïch, Nhaát Vaân vaø Nhaát Tuyeân ñeàu naëng neà, gioáng nhö nhöõng ñaùm maây ñen thöôøng che phuû treân nuùi Hoaøng Sôn. Nhaát Tuyeân ñaïo nhaân chôït höø moät tieáng noùi: – Caùc ngöôi thaät to gan! Nhaát Vaân maét toùe tia ñoäc ñòa, theâm lôøi: – Ta bieát caùc ngöôi xöa nay thöôøng gaây chuyeän caøn quaáy. Nhöng khoâng ngôø daùm gaây chuyeän taøy ñình naøy. Thaát Duõng Só, tröø Thieát Thaønh Cöông nghe noùi ñeàu bieán saéc. Khoâng phaûi chuùng hoaûng sôï maø uaát öùc. Moät teân hoûi: – Chuùng toâi laøm gì? Ba vò tieàn boái ñaõ laàm. Khoâng phaûi chuùng toâi gaây neân vuï hoûa hoaïn naøy. Söï thaät, neáu muoán chuùng cuõng khoâng ñuû söùc vì Ñoaøn Töù Gia voõ coâng cao cöôøng, thuû haï cuûa oâng coù tôùi vaøi chuïc ngöôøi, voõ coâng ñeàu khoâng keùm Thaát Duõng Só. Nhaát Tuyeân phaùt noä, gaàm leân: – Caùc ngöôi coøn daùm choái nöõa sao? Nhaát Vaân tieáp: – Khoâng phaûi caùc ngöôi laøm thì ai vaøo ñaây nöõa? Treân ñao thöông caùc ngöôi coøn chöa khoâ veát maùu kìa. Quaû laø treân binh khí chuùng coù veát maùu, nhöng ñoù laø maùu thuù chöù khoâng phaûi maùu ngöôøi. Vôùi nhaõn löïc cuûa Hoaøng Sôn Tam Höõu haù khoâng nhaän ra söï khaùc bieät ñoù? Hôn nöõa caùch chuùng khoâng xa coù boán xaùc cuûa maáy con thuù vöøa saên ñöôïc. Nhöng Thieát Thaønh Cöông laïi raát bình tónh. Noù ñaõ lieäu tröôùc vieäc naøy, bôûi theá môùi chaët phaêng hai baøn tay cuûa ngöôøi caäu ruoät. Nhaát Tuyeân tröøng maét hoûi: – Caùc ngöôi coøn noùi gì nöõa? Thieát Thaønh Cöông chôït leân tieáng: – Chuùng toâi ñaõ laøm chuyeän naøy. Nhöng ñöøng hoøng caùc vò bieát gì theâm... Nhaát Tuyeân loä veû ngaïc nhieân hoûi: 25 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 26 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Vaäy ngöôi muoán gì? Thieát Thaønh Cöông ñaùp: – Chæ caàn ba vò thaû chuùng toâi ñi, toâi ñaûm baûo seõ khoâng hôû hôi baát cöù ñieàu gì veà vuï naøy. Nhaát Thaïch loä saùt cô, ñanh gioïng: – Khoâng boû soùt moät teân naøo. Gieát! Môùi ñöôïc nöûa caâu, Nhaát Thaïch ñaïo nhaân ñaõ phaùt kieám. Vöøa xong caâu thì moät trong Thaát Duõng Só ñaõ bò cheùm laøm ñoâi. Thaát Duõng Só lieân keát laø do nghóa khí vaø loøng quaû caûm, khoâng coù ai heøn nhaùt. Chæ caàn moät teân bò gieát laø taát caû maùu soâi leân, baát chaáp tình theá, baát chaáp löïc löôïng ñoái phöông maïnh bao nhieâu, khoâng ai luøi böôùc. Hieån nhieân chuùng quaù roõ khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Hoaøng Sôn Tam Höõu nhöng chuùng khoâng luøi böôùc vì chuùng khoâng sôï cheát. Ñaõ khoâng theå giöõ ñöôïc caùi quí giaù laø söï sinh toàn thì chaúng caàn gì phaûi toû ra sôï haõi tröôùc caùi cheát. Ñoät nhieân Thieát Thaønh Cöông lao mình vaøo bieån löûa. Noù laâm traän maø taåu thoaùt khoâng phaûi vì sôï cheát. Chæ laø khoâng cam chòu cheát moät caùch baát minh baát baïch nhö theá. Noù bieát raèng neáu caû mình cuõng cheát thì Thaát Duõng Só seõ mang moät veát nhuïc khoâng sao taåy röûa ñöôïc laø hung thuû taøn saùt Vaïn Caûnh Sôn Trang, coøn hung thuû thaät söï thì maõi maõi ung dung thoaùt khoûi söï nghi ngôø. Noù bieát roõ Hoaøng Sôn Tam Höõu tuyeät ñoái khoâng ñeå noù hoaëc baát cöù vò huynh ñeä naøo thoaùt cheát, bôûi theá môùi lao mình vaøo bieån löûa. Ñoù laø hy voïng duy nhaát thoaùt cheát, maëc duø heát söùc mong manh. Cuõng laø hy voïng duy nhaát laáy laïi thanh danh cho Thaát Duõng Só vaø vaïch maët toäi nhaân. Nhaát Thaïch ñaïo nhaân gaøo leân: – Ñuoåi theo! Khoâng ñöôïc ñeå haén thoaùt! Naêm teân naøy mình ta ñoái phoù cuõng dö söùc. Döùt lôøi vung kieám. Laïi theâm moät naïn nhaân lìa traàn. AÙnh kieám tieáp tuïc tung hoaønh. Laïi thaây rôi, maùu ñoå nhöng khoâng moät tieáng keâu than. Nhaát Tuyeàn vaø Nhaát Vaân cuõng xoâng vaøo bieån löûa. Ñaùm chaùy caøng khoác lieät. Raâu toùc hai laõo ñaïo beùn löûa, nhöng chuùng vaãn xoâng vaøo, duøng kieám vaø 26 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 27 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG chöôûng ñaùnh luøi nhöõng thanh xaø chaùy röïc rôi vaøo ngöôøi. Ngöôøi ta noùi raèng Hoaøng Sôn Tam Höõu laø thaàn tieân theá ngoaïi, soáng nhö nhaân vaät daõ haïc, chöa thaáy cuoàng haän nhö theá bao giôø. Chaúng leõ chæ vì gieát maáy haøi töû maø Hoaøng Sôn Tam Höõu khoâng keå ñeán thanh danh cuûa mình? Nhaát Tuyeân noùi: – Thieát Thaønh Cöông! Huynh ñeä cuûa ngöôi ñang bò gieát. Chaúng leõ ngöôi ñeå maëc? Ngöôi laø thöù baèng höõu gì vaäy? Khoâng coù tieáng traû lôøi. Chæ coù tieáng löûa chaùy raàn raät. Nhaát Vaân noùng chòu khoâng noåi, keâu leân: – Chuùng ta haõy ra khoûi ñaây. Duø sao haén cuõng khoâng chaïy thoaùt. Ñuùng theá. Cho duø Thieát Thaønh Cöông khoâng bò hoûa thieâu thì cuõng taùng maïng döôùi löôõi kieám cuûa Hoaøng Sôn Tam Höõu. oOo Ngoïn löûa taøn daàn. Hoaøng Sôn Tam Höõu laät kyõ töøng ñoáng than, ñeám soá töû thi bò ngoïn löûa thui chaùy ñen, co quaép. Nhaát Thaïch hoûi: – Taát caû bao nhieâu töû thi? – Baûy möôi chín. Nhaát Thaïch laåm baåm moät luùc roài noùi: – Thieát Thaønh Cöông vaãn chöa cheát. Nhaát Tuyeân gaät ñaàu: – Chính theá! Toaøn boä Vaïn Caûnh Sôn Trang vöøa ñuû baûy möôi chín nhaân maïng. Nhaát Thaïch nghieán raêng: – Haén nhaát ñònh phaûi cheát! Nhaát Tuyeân gaät ñaàu. Caû ba vò ñaïo nhaân moät laàn nöõa truy tìm trong nhöõng ñoáng löûa vaãn coøn chaùy aâm æ. Vaãn laø baûy möôi chín töû thi. Nhaát Tuyeân tìm thaáy moät cöûa ñòa ñaïo, noùi: 27 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 28 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chæ sôï haén ñaõ taåu thoaùt theo ñöôøng naøy. Nhaát Vaân noùi theâm: – Haén laø thaân thích cuûa Ñoaøn laõo töù, ñöông nhieân töøng ôû ñaây vaø bieát caû maät ñaïo naøy. Nhaát Thaïch laø laõo ñaïi ra leänh: – Truy tìm! Nhaát Tuyeân taùn thaønh: – Ñöông nhieân! Duø haén tôùi taän chaân trôøi goùc bieån cuõng khoâng theå ñeå haén taåu thoaùt! oOo Thieát Thaønh Cöông naáp trong moät buïi gai raäm raïp, khoâng daùm nhuùc nhích. Treân mình noù ñaày thöông tích, raát nhieàu veát boûng, ba ngaøy khoâng aên uoáng gì, ñaàu vaùng maét hoa, khaùt khoâ caû coå. Nhöng noù coá caêng maét caûnh giôùi, khoâng ñeå ngaát ñi. Noù phaûi uoáng söông ñeâm treân laù cho ñôõ khaùt. Vì noù bieát mình ñang bò saên ñuoåi. Khoâng chæ Hoaøng Sôn Tam Höõu maø caû Hoå Laâm ñaïi hieäp Trieäu Huøng ñaõ huy ñoäng toaøn boä moân haï ñeä töû truy tìm noù. Hoå Laâm ñaïi hieäp Trieäu Huøng laø baèng höõu cuûa phuï thaân noù. Khi Thieát Thaønh Cöông chaïy tôùi ñaây, noù ñònh buïng nhôø Trieäu Huøng baûo veä, caàu oâng ta chuû trì coâng ñaïo. Nhöng Trieäu Huøng thaø tin vaøo lôøi cuûa Hoaøng Sôn Tam Höõu coøn hôn tin vaøo coâ nhi cuûa baèng höõu mình. May noù phaùt hieän kòp thôøi thaàn tình cuûa Trieäu Huøng toû ra khaùc thöôøng, neáu khoâng ñaõ taùng maïng döôùi kieám cuûa Hoaøng Sôn Tam Höõu. Ñeán caû Hoå Laâm ñaïi hieäp Trieäu Huøng coøn khoâng tin noù thì thöû hoûi coù ai tin? Treân giang hoà coù nhaân vaät vì baûo veä noù maø ñaéc toäi vôùi Hoaøng Sôn Tam Höõu? Thieát Thaønh Cöông maët ñaày buøn ñaùt, nöôùc maét thaám öôùt caû lôùp buøn khoâ cöùng ñoù laøm nhaõo ñi. Noù laø thieáu nieân kieân cöôøng chöa töøng khoùc vì sôï haõi. Nhöng luùc naøy noù thöông taâm vaø tuyeät voïng. Noù bò oan khaát. Saùu teân huynh ñeä cuûa noù haøm oan maø cheát. Hai baøn tay chaùy khoâ cuûa caäu noù vaãn naèm trong tuùi, giöõ chaët chöùng cöù. Nhöng noù khoâng theå ñöa chöùng cöù cho ngöôøi khaùc xem ñeå minh oan cho 28 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 29 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG mình vaø keát toäi hung thuû. Vì khoâng ai ñuû tín nhieäm ñoái vôùi noù. Chaéc coù ngöôøi mang chöùng cöù ñoù ñem tôùi trình baøy vôùi Hoaøng Sôn Tam Höõu nhôø chuû trì coâng ñaïo, vaø soá ngöôøi ñoù khoâng ít. Nhöng Thaønh Cöông quaù hieåu laøm nhö theá taát cheát khoâng coù ñaát choân. Gioù ñeâm mang tôùi tieáng choù hoang gaàm ruù. Chaéc raèng chuùng tranh giaønh xöông thòt cuûa nhöõng naïn nhaân xaáu soá ôû Vaïn Caûnh Sôn Trang. Coù caû saùu teân huynh ñeä cuûa Thieát Thaønh Cöông nöõa. Noù hieän taïi khoâng baèng moät con choù. Thoáng khoå, ñoùi khaùt, laïnh leõo vaø khoâng ai giuùp ñôõ. Noù trôû mình. Treân trôøi ngaøn sao nhaáp nhaùy. Nhöõng vì sao thöôøng mang ñeán cho ngöôøi ta hy voïng. Ñoät nhieân noù nhôù ñeán moät ngöôøi: – Laõo Baù! Treân ñôøi naøy giaû söû coù moät ngöôøi duy nhaát laøm noù tin töôûng thì ñoù laø Laõo Baù. Chæ coù vò ñoù, khoâng coøn ai khaùc. oOo Vuõ Laõo Ñao laø tieâu ñaàu cuûa Traán Vuõ Tieâu Cuïc. Nhi töû ñoäc nhaát cuûa laõo laø Tieåu Vuõ ñaõ naêm saùu ngaøy khoâng aê uoáng gì, chæ thænh thoaûng theàu thaøo hai tieáng: – Ñaïi Ñaïi... Ñaïi Ñaïi laø tình nhaân cuûa Tieåu Vuõ. Hai ngöôøi ñaõ theà non heïn bieån, nhöng bò ngöôøi ta reõ thuùy chia loan. Phuï thaân cuûa Ñaïi Ñaïi nôï tieàn cuûa moät vò cöï phuù laø Vaïn Baèng Vöông, teân naøy baét Ñaïi Ñaïi veà laøm noâ tyø ñeå xieát nôï. Trong maét nhieàu ngöôøi thì Vaïn Baèng Vöông laø moät vò thaàn. Thaäm chí haén coøn hôn thaàn thaùnh vì voùc daùng cao lôùn hôn, boä daïng cuõng uy vuõ hôn, vaø tay haén vung leân khieán phong vaân ñoåi saéc. Vuõ Laõo Ñao tuy laø tieâu ñaàu nhöng voõ hoïc vaø theá löïc ñeàu keùm xa Vaïn Baèng Vöông. Nhöng chaúng leõ ñeå nhi töû ñoäc nhaát cuûa mình taøn taï maø cheát? Laõo ñaønh nhaãn nhuïc ñeán xin Vaïn Baèng Vöông ñöôïc chuoäc Ñaïi Ñaïi veà laøm 29 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 30 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG daâu. Nhöng Vuõ Laõo Ñao ñöôïc ñaùp laïi baèng söï khinh mieät, taøn baïo ñaønh trôû veà vôùi thöông tích ñaày mình vaø loøng thuø haän. Laõo coù theå chòu ñöïng ñau ñôùn vaø khoå nhuïc, nhöng chaúng leõ chòu giöông maét nhìn nhi töû cheát daàn? Laõo voâ cuøng tuyeät voïng, nghó ñeán caùi cheát. Ñang luùc ñoù thì Vuõ Laõo Ñao nhaän ñöôïc moät taám thieäp cuûa ngöôøi baèng höõu töø thôøi nieân thieáu. Tuy tuoåi taùc xaáp xæ nhau, nhöng Vuõ Laõo Ñao vaãn xöng hoâ vò baèng höõu ñoù nhö moïi ngöôøi: Laõo Baù. Ñoù laø taám thieäp môøi laõo tôùi döï sinh nhaät. Taám thieäp khôi leân nieàm hy voïng trong loøng Vuõ Laõo Ñao. Laõo haän mình taïi sao khoâng ñeán Laõo Baù töø tröôùc. Treân theá gian naøy chæ ngöôøi ñoù môùi laø cöùu tinh cuûa nhi töû maø thoâi. Vaø khoâng coøn ai khaùc. oOo Laõo Baù teân thaät laø Toân Ngoïc Baù. Raát ít ngöôøi bieát roõ Toân Ngoïc Baù laø daïng ngöôøi theá naøo vaø oâng ta laøm vieäc gì. Nhöng baát cöù ai gaëp khoù khaên, ai chòu ñieàu gì uaát öùc ñeàu tìm ñeán caàu oâng giuùp. OÂng khoâng heà töø choái, cuõng khoâng höùa qua loa cho xong chuyeän. Chæ caàn oâng nhaän lôøi thì cho duø vieäc troïng ñaïi theá naøo oâng cuõng gaùc sang beân, bôûi vì oâng khoâng muoán laøm ngöôøi khaùc thaát voïng. Ngöôøi ta khoâng baùo ñaùp oâng ñieàu gì, chæ caàn töï coi mình laø baèng höõu. Laõo Baù laøm theá vì thích thaønh toaøn cho ngöôøi khaùc, gheùt caûnh baát coâng, nhö ngöôøi noâng phu gheùt coû daïi, nhö ngöôøi troàng rau gheùt saâu boï. Tuy Laõo Baù khoâng mong ngöôøi khaùc baùo ñaùp, nhöng vaãn coù nhöõng vaät phaåm haøm aân ñöôïc bí maät mang tôùi. Nieàm töï haøo vaø noãi vui lôùn cuûa oâng laø ñöôïc moïi ngöôøi cung kính vaø trìu meán goïi mình laø Laõo Baù. OÂng thích caùch xöng nhö vaäy, coi ñoù laø nieàm vinh haïnh lôùn lao nhaát cuûa cuoäc ñôøi. Ngoaøi noãi say meâ giuùp ñôõ ngöôøi khaùc, oâng coøn thuù vui nöõa laø troàng hoa. Trang vieän cuûa Toân Ngoïc Baù troàng raát nhieàu hoa, boán muøa ñeàu ngaùt höông 30 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 31 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG vaø khoe saéc röïc rôõ. Baáy giôø laø muøa cuùc nôû roä. Bôûi theá Toân Ngoïc Baù tieáp khaùch cuûa mình ôû Cuùc Hoa Vieân. Khaùch nhaân töø nhieàu nôi khaùc nhau ñoå veà, coù ngöôøi mang leã vaät, coù ngöôøi chæ mang ñeán loøng thaønh kính. Laõo baù ñoái vôùi moïi ngöôøi ñeàu coù thaùi ñoä nhö nhau, khoâng phaân bieät ñòa vò sang heøn. Chæ caàn tôùi ñaây laø trôû thaønh quí khaùch. OÂng chöa bao giôø laïnh luøng vôùi ai. Ñaëc bieät hoâm nay, nuï cöôøi cuûa oâng caøng côûi môû thaân thieát, vì hoâm nay laø sinh nhaät cuûa oâng. Laõo Baù Toân Ngoïc Baù ñöùng taän ngoaøi hoa vieân ngheânh ñoùn taân khaùch. Toân Ngoïc Baù khoâng cao lôùn uy nghieâm nhö ngöôøi ta töôûng töôïng. Mieäng oâng thöôøng töôi cöôøi, nhöng nhö theá laøm ngöôøi ta theâm kính troïng. OÂng coù moät nhi töû teân laø Toân Kieám. Y voán teân laø Toân Kieám Nhö, nhöng cho raèng chöõ Nhö coù veû thieáu maïnh meõ, mang chuùt gì cuûa nöõ giôùi neân boû noù ñi. Toân Kieám xöùng ñaùng laø moät nam töû haùn, daùng ngöôøi gioáng phuï thaân, taàm voùc trung bình, phong ñoä thanh thoaùt. Tuy nhieân ngöôøi khaùc ñoái vôùi Toân Kieám khoâng gioáng nhö ñoái vôùi phuï thaân y. Vì tính y noùng naûy, hay noåi giaän, coù phaàn khaéc nghieät, vì leõ ñoù maø maát ñi nhieàu baèng höõu. Ngöôøi ta khoâng thích gaàn guõi y, coù phaàn sôï nöõa. Nhöng nöõ nhaân laïi khaùc. Nöõ nhaân tuy cuõng sôï y, nhöng khoâng khaùng cöï noåi söùc haáp daãn cuûa y. Nhieàu nöõ nhaân chæ caàn moät caùi nhìn cuûa y maø khoâng tieác hieán thaân cho y. Luùc naøy Toân Kieám cuõng ñöùng ngoaøi Cuùc Hoa Vieân cuøng phuï thaân ñoùn tieáp taân khaùch, nhöng vì ñaõ höùa khaù laâu neân toû ra soát ruoät. May raèng ñaõ tôùi giôø daäu laø thôøi gian aán ñònh tieäc yeán. Taân khaùch haàu heát ñaõ tôùi ñuû. Trong taân khaùch coù nhieàu ngöôøi laï maët, trong ñoù coù moät thieáu nieân baän y baøo giaûn dò, saéc maët laïnh luøng, tay xaùch moät goùi quaø möøng thoï vöøa phaûi. Caû hai phuï töû hoï Toân ñeàu khoâng bieát maët ngöôøi naøy, cuõng chöa töøng coù quan heä gì. Nhö ñaõ noùi, Laõo Baù thích baèng höõu, vaø ñaõ tôùi ñaây laø trôû thaønh khaùch quyù. Hôn nöõa beà ngoaøi cuûa thieáu nieân tuy laïnh luøng nhöng deã caûm tình, thaäm chí 31 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 32 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Toân Kieám coøn muoán keát laøm baèng höõu. Treân goùi quaø coù vieát teân: Traàn Chí Daân. Ñoù laø caùi teân raát bình thöôøng. Toân Ngoïc Baù chôït hoûi nhi töû: – Traàn Chí Daân... Ngöôi ñaõ nghe teân ñoù chöa? Toân Kieám ñaùp: – Daï chöa. Toân Ngoïc Baù nhíu maøy veû ngaïc nhieân: – Hai naêm roài ngöôi hay ra ngoaøi maø khoâng nghe teân ñoù ö? – Khoâng! Nhöng haøi töû cho raèng haén chaû phaûi ngöôøi giaû danh ñaâu! Toân Ngoïc Baù vaãn toû ra ngôø vöïc: – Laï thaät... Daùng ngöôøi nhö theá maø laïi voâ danh sao? Toân Kieám bieän hoä: – Coù theå haén khoâng ñöôïc may maén... – Laùt nöõa ngöôi thöû hoûi Luïc Höông Xuyeân xem. Coù theå haén bieát. – Vaâng! Tuy noùi theá nhöng Toân Kieám ñaõ khoâng hoûi. Bôûi vì khaùch nhaân ñeán moãi luùc moät ñoâng khieán hoï queân ngay chuyeän ñoù. Vaø duø coù nhôù haén cuõng khoâng hoûi. Vì Toân Kieám khoâng thích Luïc Höông Xuyeân, cho raèng teân naøy coù veû gì ñoù nhö nöõ nhaân. Giaù nhö haén bieát thieáu nieân ñoù laø ai vaø ñeán ñaây vôùi muïc ñích gì. Coù leõ tình huoáng ñaõ xaûy ra hoaøn toaøn khaùc... Chaéc raèng nhöõng chuyeän thaây rôi maùu ñoå sau naøy coù theå traùnh ñöôïc... Vì thieáu nieân ñoù chaúng phaûi laø Traàn Chí Daân. Haén ñeán ñaây vôùi muïc ñích gieát ngöôøi, vaø ngöôøi maø haén ñònh gieát chính laø Toân Ngoïc Baù. Teân thaät cuûa haén laø Maïnh Tinh Hoàn. Giaû nhö Toân Kieám chòu hoûi Luïc Höông Xuyeân, nhaát ñònh teân naøy seõ tra roõ lai lòch cuûa thieáu nieân laï maët ñoù. Vì baûn tính cuûa Luïc Höông Xuyeân haønh söï voâ cuøng chu ñaùo, moãi vieäc ñeàu phaûi tôùi taän ngoïn nguoàn... oOo Vieät Kieám © 1997 - 2003 32 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn