Xem mẫu

 1. 310 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Möôøi Chín THOÛ CHEÁT GIEÁT CHOÙ L uïc Höông Xuyeân chôït coù caûm nghó mình chæ nhö caây taàm göûi soáng nhôø treân moät thaân caây lôùn, duø coù lôùn ñeán ñaâu, tröôûng thaønh theá naøo thì roát cuoäc vaãn soáng nhôø vaøo moät sinh vaät khaùc, hoaøn toaøn khoâng ñuû söùc töï nuoâi soáng mình. Laõo Baù chính laø thaân caây coå thuï ñaõ nuoâi soáng haén, vaø haén töï thaáy mình ñeán luùc naøy vaãn chöa theå thoaùt ly ra khoûi söï aûnh höôûng cuûa oâng. Baây giôø Luïc Höông Xuyeân ñaõ coù theå khaúng ñònh treân taám phaûn khoâng coù cô quan maø cô quan naèm ngaàm döôùi ñaát. Coù ngöôøi luaân phieân tuùc tröïc beân döôùi maät ñaïo, nhaän ñöôïc tin töùc cuûa Laõo Baù laäp töùc phaùt ñoäng cô quan, taám phaûn maø Laõo Baù ñang naèm laäp töùc thuït xuoáng ôû giöõa ñuùng vaøo maät ñaïo, ôû ñoù ñaõ coù thuyeàn chôø saün ñöa ñi. Luïc Höông Xuyeân hieåu raèng luùc naøy khoâng ai coù theå ñuoåi kòp chieác thuyeàn kia ñöôïc. Moïi vieäc Laõo Baù ñaõ tính thì nhaát ñònh phaûi laø toái öu, chieác thuyeàn toát nhaát vaø phu thuyeàn gioûi nhaát. Cho duø coù khaû naêng ñuoåi kòp chaêng nöõa thì cuõng chaúng daïi gì maø chui ñaàu xuoáng nôi nguy hieåm maø mình hoaøn toaøn khoâng bieát chuùt gì. Luïc Höông Xuyeân thôû daøi, quay laïi ñaët caây ñeøn xuoáng baøn roài chaäm raõi böôùc ra khoûi maät thaát. Beân ngoaøi ñaõ laø tieåu saûnh rieâng cuûa Laõo Baù duøng ñeå tieáp caùc baèng höõu. Vuõ Laõo Ñao thöôøng ñöôïc tieáp ôû ñaây, vaø trong leã möøng sinh nhaät naêm tröôùc caû Haøn Ñöôøng cuõng ñöôïc tieáp rieâng trong tieåu saûnh naøy. Coøn Luïc Höông Xuyeân, Luïc Maõn Thieân vaø Toân Kieám thì chaúng nhöõng thöôøng ñeán maø coøn ñöôïc ra vaøo töï do. Luïc Höông Xuyeân khoùa chaët tieàn saûnh laïi roài boû ñi. Haén khoâng muoán coù ai laïi tôùi ñaây nöõa. Vieäc vöøa phaùt sinh ôû ñaây toát nhaát laø ñöøng ñeå baát cöù ngöôøi naøo bieát. Chöa khuya laém, nhöng Hoa Vieân ñaõ raát tónh mòch, chæ coù tieáng coân truøng raû rích, ngoaøi ra khoâng nghe thaáy baát kyø aâm thanh naøo khaùc. Luïc Höông Xuyeân döøng laïi giöõa Cuùc Hoa Vieân nôi Laõo Baù thöôøng ñi daïo thôû saâu vaøo maáy hôi. Höông hoa thôm ngaùt laøm cho haén thaáy loøng mình dòu laïi ñoâi chuùt, ñoàng thôøi trí oùc cuõng tænh taùo theâm nhieàu. Baây giôø haén chæ hy voïng vaøo moät ñieàu. 310 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 311 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG “Thaát tinh chaâm tuy phaùt taùc chaäm nhöng tuyeät ñoái khoâng theå tìm ra giaûi döôïc. Baát cöù ai truùng phaûi ñoäc chaâm naøy ñeàu chæ coøn caùch chôø cheát maø thoâi”. Ñoät nhieân töø phía sau phaùt leân tieáng chaân böôùc raát gaáp. Luïc Höông Xuyeân quay laïi vaø nhaän ra ngöôøi ñang tôùi laø Phuøng Haïo. Trong ñeâm toái tuy khoâng thaáy roõ maët nhöng nhìn aùnh maét cuõng bieát laø haén ñang raát kích ñoäng. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Ngöôi ñaõ giaûi quyeát goïn roài chöù? Phuøng Haïo gaät ñaàu nhöng khoâng traû lôøi ngay, oïe ra moät baõi nöôùc vaøng kheø, thôû doác leân maáy laàn nöõa môùi noùi ñöôïc. – Boïn chuùng aên thaät ngon mieäng, chöøng nhö bieát tröôùc ñoù laø böõa côm röôïu cuoái cuøng trong ñôøi. “Boïn chuùng” ôû ñaây laø taùm teân trong soá baûy möôi tinh traùng ñöôïc Laõo Baù trieäu ñeán. Tröø ba toå ñaõ tôùi Phi Baèng Baûo tröôùc, Laõo Baù giöõ laïi taùm teân ñeå laøm hoä leä cho mình. Hieån nhieân nhöõng teân ñöôïc Laõo Baù caét cöû laøm hoä veä ñeàu coù voõ coâng cao cöôøng vaø baûn tính thaän troïng. Tuy vaäy khoâng ai ngôø raèng thuû haï thaân tín cuûa Laõo Baù nhö Luïc Höông Xuyeân vaø Phuøng Haïo laïi ñang taâm ñaàu ñoäc mình. Phuøng Haïo noùi tieáp: – Baây giôø caû taùm töû thi ñeàu ñang ôû trong phoøng aên. Nhöng chuùng ta chæ coøn coù naêm coã quan taøi. Luïc Höông Xuyeân khoaùt tay: – Chaúng caàn ñeán quan taøi ñaâu. Phuøng Haïo ngaïc nhieân hoûi: – Vaäy mai taùng theá naøo? Luïc Höông Xuyeân ñieàm nhieân ñaùp: – Hoûa taùng! Phuøng Haïo chæ cöôøi khuùm nuùm. Haén ñaõ hieåu ra yù töù cuûa Luïc Höông Xuyeân. Chæ coù hoûa thieâu môùi xoùa saïch ñöôïc moïi veát tích. Vaø nhöõng vieäc theá naøy thì khoâng neân ñeå laïi chuùt daáu veát naøo. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Tieáp theo ngöôi ñònh giaûi quyeát haäu quaû theá naøo? Phuøng Haïo traû lôøi: – Toâi seõ cho ngöôøi thoâng baùo cho thaân nhaân chuùng raèng taát caû ñeàu bò beänh caáp tính maø cheát. 311 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 312 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân traàm gioïng: – Bò beänh caáp tính moät luùc caû taùm teân ö? Phuøng Haïo cuùi ñaàu ngaãm nghó moät luùc roài noùi: – AØ... khoâng phaûi bò caáp chöùng maø bò Thaäp Nhò Phi Baèng Bang gieát. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu toû yù taùn thaønh. Phuøng Haïo ruït reø noùi theâm: – Nhöng theo leä cuûa Laõo Baù tröôùc ñaây, phaøm laø ngöôøi töû traän thaân nhaân ñeàu ñöôïc nhaän trôï caáp moät ngaøn laïng baïc... Luïc Höông Xuyeân ngaét lôøi: – Baây giôø luaät aáy ñaõ thay ñoåi. Moãi gia ñình seõ ñöôïc caáp hai ngaøn laïng. Phuøng Haïo haáp haùy maét hoûi: – Taêng theâm tôùi hai ngaøn laïng baïc? Luïc Höông Xuyeân xaüng gioïng: – Tieàn khoâng phaûi laø cuûa ngöôi, vaäy ngöôi xoùt xa laøm gì chöù? Phuøng Haïo cuùi thaáp ñaàu: – Daï khoâng... Luïc Höông Xuyeân hôi dòu gioïng laïi: – Ngöôi caøng phaùt nhieàu tieàn thì ñöông nhieân ñöôïc höôûng hoa hoàng caøng nhieàu, nhö vaäy ñoái vôùi ngöôi caøng coù lôïi. Chaân lyù ñoù maø ngöôi khoâng hieåu sao? Ñoù cuõng laø caâu noùi cuûa Laõo Baù. Veû maët Phuøng Haïo trôû neân töôi tænh, ñoàng thôøi haén thaáy loøng kính troïng ñoái vôùi Luïc Höông Xuyeân taêng leân raát nhieàu. Coù leõ vò bang chuû treû tuoåi naøy haønh söï chaúng keùm gì Laõo Baù tröôùc ñaây, thaäm chí coøn hôn nöõa. Xeùt veà tính caån thaän vaø söï traàm tónh thì Luïc Höông Xuyeân coù theå saùnh ñöôïc vôùi Laõo Baù, coøn thuû ñoaïn vaø söï thaâm ñoäc thì chaéc chaén phaûi hôn. Luïc Höông Xuyeân nhö ñoïc ñöôïc yù nghó cuûa Phuøng Haïo, lieàn hoûi: – Ngöôi khoâng aân haän laø ñaõ ñi theo ta chöù? Phuøng Haïo cöôøi xieåm nònh: – Ñaâu coù? Khoâng aân haän chuùt naøo, traùi laïi coøn sung söôùng vaø vinh haïnh nöõa... Ñeå toû loøng trung thaønh, haén noùi theâm: – Nhöng toâi chæ lo... – Ngöôi lo gì? – Ba toå ñöôïc phaùi ñeán Phi Baèng Baûo, chuùng ñeàu laø thuû haï taâm phuùc cuûa Laõo 312 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 313 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Baù. Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi: – Ngöôi chaúng caàn phaûi lo vieäc ñoù! Doïc ñöôøng ta ñaõ phaùi ngöôøi boá trí ñaâu vaøo ñoù roài. Phuøng Haïo laïi hoûi: – Coøn Laõo Baù thì sao? Luïc Höông Xuyeân cöôøi to: – Nhö ngöôi vöøa noùi, haén ñaõ bò beänh caáp chöùng, vaø beänh tình haén raát nghieâm troïng. Phuøng Haïo cuõng cöôøi: – Toâi bieát! Luïc Höông Xuyeân boãng nghieâm gioïng: – Nhöng vieäc naøy ngöôi phaûi giöõ hoaøn toaøn bí maät. Tröôùc maét khoâng ñöôïc tieát loä cho baát cöù ai tin töùc veà caùi cheát cuûa Laõo Baù, khi naøo caàn ta seõ thoâng baùo. Phuøng Haïo gaät ñaàu noùi: – Baây giôø toâi xin veà ñeå lo vieäc xöû lyù töû thi. Luïc Höông Xuyeân chôït xua tay ngaên laïi: – Ngöôi khoâng caàn laøm vieäc ñoù nöõa. Phuøng Haïo ngaïc nhieân hoûi: – Sao vaäy? Luïc Höông Xuyeân chaäm raõi noùi: – Hai naêm qua ngöôi ñaõ giuùp ta nhieàu vieäc, toán khoâng ít caân naõo vaø söùc löïc, bôûi theá ta neân ñeå ngöôi ñöôïc nghæ ngôi höôûng thuï... Phuøng Haïo khuùm nuùm traû lôøi: – Ñaâu coù! Thöïc ra nhöõng vieäc ñoù khoâng maát bao nhieâu khí löïc... Luïc Höông Xuyeân nhìn thaúng vaøo maét Phuøng Haïo hoûi: – Keå caû vieäc gieát Laâm Tuù cuõng theá? Phuøng Haïo boãng co ruùm ngöôøi laïi khi baét gaëp aùnh maét nhö löôõi dao cuûa ñoái phöông. Quaû laø aùnh maét saéc laïnh nhö cuûa loaøi thuù döõ tröôùc con moài. Nhöng treân moâi Luïc Höông Xuyeân vaãn thaáp thoaùng nuï cöôøi. Haén hoûi theâm: – Tuy voõ coâng Laâm Tuù khoâng cao, nhöng ta bieát ngöôi gieát coâ ta khoâng deã. Phuøng Haïo phaân bua: – Leõ ra toâi khoâng neân gieát, chæ vì... 313 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 314 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôi khoâng caàn phaûi thanh minh. Ta nhôù roõ chính ta ñaõ haï leänh cho ngöôi gieát coâ ta ñeå dieät khaåu. Phuøng Haïo cuùi ñaàu khoâng daùm noùi gì. Luïc Höông Xuyeân chôït quaéc maét hoûi: – Nhöng tröôùc khi gieát Laâm Tuù, ngöôi coøn cöôõng hieáp coâ ta, chaúng leõ ñoù cuõng laø meänh leänh cuûa ta ö? Phuøng Haïo maët bieán saéc gioïng laïc ñi: – Toâi... toâi khoâng daùm... Luïc Höông Xuyeân ngaét lôøi: – Ngöôi cho raèng ta khoâng bieát vieäc ñoù ö? Roài haén ñoät nhieân haï gioïng, saéc maët cuõng dòu ñi, noùi tieáp: – Ngöôi laø nam nhaân, coøn coâ ta laø thieáu phuï coøn treû vaø coù nhan saéc. Ta khoâng traùch ngöôi ñaõ laøm vieäc ñoù, nhöng coù moät vieäc khoâng theå tha thöù... Phuøng Haïo baät hoûi: – Vieäc gì? – Sau khi cöôõng hieáp Laâm Tuù, ngöôi cöù ñeå nguyeân y phuïc bò xeù raùch maø choân. Leõ ra khi laøm vieäc ñoù xong, ngöôi khoâng ñöôïc pheùp ñeå laïi baát kyø moät daáu veát naøo. Sai laàm ñoù môùi khoâng theå tha thöù. Phuøng Haïo nhuùn chaân ñònh chaïy nhöng môùi baät leân ñoä hai thöôùc thì ngaõ xuoáng, ñöa tay oâm laáy buïng quaèn quaïi raát ñau ñôùn. Haén khoâng thaáy Luïc Höông Xuyeân ñaõ xuaát thuû nhö theá naøo, thaäm chí khoâng thaáy aùnh aùm khí loùe leân. Phuøng Haïo khoâng cheát ngay, thaáy vuøng tieåu phuùc ñau nhöùc nhoái khoâng sao chòu noåi nhö bò loaøi raén ñoäc caén phaûi. Tuy vaäy ñaàu oùc haén vaãn coøn coù theå suy nghó. Haén bieát mình ñaõ phaïm phaûi moät sai laàm nghieâm troïng vaø khoâng coøn söûa chöõa ñöôïc nöõa. Leõ ra haén khoâng neân tin vaøo Luïc Höông Xuyeân. Moät ngöôøi ñaõ nhaãn taâm boá trí gieát caû vôï mình thì coøn vieäc gì khoâng daùm laøm nöõa. Luïc Höông Xuyeân thaûn nhieân nhìn teân thuû haï trung thaønh heát möïc vôùi mình laên loän treân maët ñaát cho tôùi khi lòm daàn roài laëng haún ñi. Cuoái cuøng haén nhìn ñoâi maét traén daõ môû to nhö oaùn haän cuûa ngöôøi ñaõ cheát, quay ngöôøi boû ñi. oOo Ñeâm ñaõ khuya. 314 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 315 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Caùch Cuùc Hoa Vieân cuûa Laõo Baù chöøng maáy daëm coù moät töûu ñieám nhoû. Tuy khuya nhö theá nhöng trong töûu ñieám vaãn coøn aùnh ñeøn, moät töûu khaùch ngoài tröôùc baøn baøy la lieät röôïu thòt. Chính laø Luïc Höông Xuyeân. Haén xuaát hieän ôû nôi heo huùt vaøo canh khuya naøy laøm gì? Leõ ra baây giôø haén caàn truy tìm Laõo Baù hoaëc laøm nhöõng vieäc töông töï môùi phaûi chöù? Luïc Höông Xuyeân chæ ngoài moät mình, thænh thoaûng môùi nhaáp moät nguïm nhoû, coù veû nhö ñang chôø ai. Teân töûu baûo thænh thoaûng ñeán haàu röôïu. Troâng daùng veû, chöøng nhö khaùch vaø chuû quen bieát nhau töø tröôùc, hôn nöõa coøn raát maät thieát. Ñöông nhieân khoâng phaûi baèng höõu maø nhö chuû nhaân vôùi thuoäc haï. Teân töûu baûo aên vaän loâi thoâi, khaép ngöôøi nhem nhuoác daàu môõ, nhöng ñoäng taùc haén raát döùt khoaùt, nhanh nheïn, veû maët laïnh luøng vaø traán ñònh, ñaëc bieät aùnh maét saéng quaéc vaø saéc nhö dao, ñuû bieát ñoù khoâng phaûi laø moät teân töûu baûo bình thöôøng. Moâi haén moûng dính vaø thöôøng mím chaët, chöùng toû haén khoâng bao giôø tieát loä nhöõng gì khoâng caàn thieát. Ñuùng vaäy. Haén teân laø Haï Thanh, moät trong nhöõng tay chaân thaân tín nhaát cuûa Luïc Höông Xuyeân. Coù hai nguyeân nhaân ñeå Luïc Höông Xuyeân tin töôûng haén: Thöù nhaát, Haï Thanh laø baèng höõu cuûa Luïc Höông Xuyeân töø khi caû hai coøn raát baàn haøn. Chuùng ñaõ töøng cuøng nhau troäm cöôùp, cuøng lang thang caùc ngoõ chôï xin aên vaø nhöõng ngaøy ñoâng haøn töøng co quaép oâm laáy nhau cho khoûi cheát coùng. Tuy vaäy ñoù khoâng phaûi laø ñieàu taát yeáu. Caùi chính laø Haï Thanh töø nhoû ñaõ thöøa nhaän baûn lónh cuûa Luïc Höông Xuyeân hôn haún mình. Bôûi theá sau caùc vuï troäm cöôùp, chöa bao giôø Haï Thanh toû ra baát bình khi ñöôïc chia ít vaät phaåm, haén cho raèng Luïc Höông Xuyeân coù nhaän ñöôïc nhieàu gaáp maáy laàn mình cuõng xöùng ñaùng. Nghóa laø Haï Thanh thöøa nhaän Luïc Höông Xuyeân cao tay hôn mình, maëc nhieân töï thöøa nhaän mình laø thuû haï. Khi Luïc Höông Xuyeân baûo haén ñeán môû tieåu ñieám ôû ñaây, chaúng nhöõng Haï Thanh khoâng töùc giaän maø coøn raát phaán khôûi. Coù leõ trong taâm tö Haï Thanh vaãn nghó raèng neáu khoâng coù söï thaùo vaùt cuûa Luïc 315 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 316 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Höông Xuyeân, chaéc raèng haén ñaõ cheát ñoùi treân ñöôøng phoá töø laâu. Ñoù cuõng laø moät caùch baùo ñaùp. oOo Haï Thanh ñaõ laø chuû quaùn röôïu ôû ñaây, ñöông nhieân treân baøn cuûa Luïc Höông Xuyeân luùc naøy cuõng ñuû caùc thöù sôn haøo haûi vò. Luïc Höông Xuyeân khoâng thích mình ñöôïc troïng voïng nhö theá vaøo nhöõng luùc ñoâng ngöôøi. Nhöng luùc naøy thì khaùc haún, bôûi vì ñaõ tôùi canh ba, vaø trong töûu ñieám ngoaøi Luïc Höông Xuyeân ra khoâng coøn khaùch nhaân naøo khaùc. Luïc Höông Xuyeân khoâng laøm meách loøng vò chuû quaùn meán khaùch vaø bieát caùch baøy toû loøng tri aân cuûa mình. Ñaây laø nôi maø Luïc Höông Xuyeân nhieàu luùc cho pheùp mình say. Ngöôøi treân giang hoà ñeàu cho raèng Luïc Höông Xuyeân uoáng röôïu raát baûn lónh, hình nhö chöa bao giôø coù ai thaáy haén say. Chæ rieâng Haï Thanh khoâng nghó theá, vì haén chöùng kieán Luïc Höông Xuyeân nhieàu laàn say tí bæ. Tuy vaäy haén cuõng bieát raèng chæ ôû ñaây Luïc Höông Xuyeân môùi uoáng ñeán noãi say söa, vaø haén töï thaáy mình coù nhieäm vuï chaêm soùc cho baèng höõu. Thaät ra vôùi ñòa vò chuû quaùn, quan taâm ñeán khaùch quaù cheùn laø nghóa vuï. Huoáng chi Luïc Höông Xuyeân raát ít khi gheù vaøo töûu ñieám hôn hai canh giôø. Haén bieát chaéc raèng tröôùc khi trôøi saùng Luïc Höông Xuyeân seõ trôû laïi Hoa Vieân. Thaáy Haï Thanh ñeán, Luïc Höông Xuyeân chôït noùi: – Toái nay ngöôi neân uoáng vôùi ta vaøi cheùn. Haï Thanh töø choái ngay: – Khoâng ñöôïc. Luïc Höông Xuyeân nhíu maøy hoûi: – Vì sao khoâng ñöôïc? Haï Thanh ñaùp: – Vì ñeå ngöôøi khaùc thaáy seõ khoâng hay. – Vaøo giôø naøy coøn sôï bò ai troâng thaáy nöõa? – Nhöng neáu lôõ coù ngöôøi troâng thaáy thì sao? Luïc Höông Xuyeân gaät gaät ñaàu, aùnh maét loä veû haøi loøng. Ñoù laø ñieåm maø Luïc Höông Xuyeân coù theå tin töôûng vaøo teân baèng höõu naøy. Haén laøm vieäc gì cuõng coù quy cuû, heát söùc thaän troïng vaø kyõ löôõng, trong baát cöù tình 316 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 317 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG huoáng naøo cuõng khoâng khinh suaát. Luïc Höông Xuyeân cöôøi hoûi: – Ngöôi coù nhôù raèng moät laàn ta töøng noùi vôùi ngöôi, neáu sau naøy chuùng ta coù raát nhieàu tieàn, ta seõ cöôùi cho ngöôi moät ngöôøi vôï thaät ngon khoâng? Haï Thanh gaät ñaàu: – Nhôù. – Ngöôi saép coù vôï roài, thaäm chí coù bao nhieâu vôï cuõng ñöôïc. Haï Thanh noùi: – Chæ caàn moät ngöôøi laø ñuû. Luïc Höông Xuyeân noùi: – Ngöôi ñeán laø haø tieän. Haï Thanh thöøa nhaän ngay: – Haïng ngöôøi nhö toâi voán dó ñaõ laø haø tieän. Luïc Höông Xuyeân nhíu maøy hoûi: – Coøn ngöôøi nhö ta thì sao? – Luïc huynh thì khoâng. Traùi laïi caàn coù tham voïng thaät nhieàu môùi phaûi. – Vì sao? – Thì... Luïc huynh thuoäc haïng ngöôøi nhö theá. Chaúng haïn nhö muoán laáy bao nhieâu vôï, Luïc huynh seõ laáy ñöôïc chöøng naøo mình muoán. Coøn toâi neáu tham lam, thaäm chí caû moät ngöôøi vôï cuõng khoâng laáy noåi. Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi: – Tröôùc ñaây raát laâu, ngöôi ñaõ töøng nhaän ñònh raèng ta seõ leo leân raát cao. Nhöng nay ngöôi khoâng theå ñoaùn ñöôïc ta leo leân cao theá naøo ñaâu, nhaát ñònh ñoaùn khoâng ra. Chôït coù tieáng voù ngöïa töø xa vaúng laïi, vaø tieáng voù raát doàn daäp. AÙnh maét Luïc Höông Xuyeân chôït saùng leân, haén baûo vôùi Haï Thanh: – Mau ñi laáy theâm moät boä baùt ñuõa. Saép coù khaùch vaøo ñaây ñaáy. Haï Thanh khoâng hoûi khaùch nhaân laø ai vaø töø ñaâu ñeán, ñoù laø thoùi quen cuûa haén. Hôn nöõa haén bieát raèng neáu coù hoûi cuõng voâ ích, vì neáu muoán Luïc Höông Xuyeân seõ noùi ngay, coøn khoâng thì coù hoûi bao nhieâu cuõng ñöøng mong haén heù raêng. Hôn nöõa maáy laàn Luïc Höông Xuyeân ñeán uoáng röôïu ôû tieåu ñieám naøy tröôùc sau chæ coù moät khaùch nhaân chöù khoâng coù ngöôøi thöù hai naøo khaùc. Khaùch nhaân ñoù laàn naøo tôùi ñaây cuõng truøm kín maët baèng moät chieác khaên ñen, 317 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 318 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ngay caû khi aên uoáng cuõng chæ veùn leân moät chuùt chöù khoâng chòu côûi khaên ra. Haï Thanh thaäm chí khoâng bieát dung maïo haén theá naøo, chæ bieát ñoù cuõng laø nam nhaân tuoåi chöøng trung nieân, thaân theå traùng kieän vaø gioïng noùi raát uy nghieâm. Khaùch nhaân ñoù laàn naøo tôùi ñaây cuõng voäi vaõ, con ngöïa vaøo loaïi tuaán maõ nhöng laàn naøo cuõng nhö saép ngaõ quî vì nhö phoùng heát toác löïc töø raát xa ñeán, vaø sau khi voäi vaøng noùi vaøi caâu, uoáng vaøi cheùn röôïu, haén laïi voäi vaõ ñi ngay. Haï Thanh nhôù raèng hình nhö khaùch nhaân ñoù ñaõ tôùi ñaây boán laàn, vaø chæ hai naêm gaàn ñaây thoâi, laàn naøo cuõng vaøo ñeâm khuya theá naøy. Nhöng coù ñieàu laï laø laàn naøy hình nhö khoâng chæ coù moät kî maõ ñang tôùi. Vôùi ñoâi tai raát tinh, Haï Thanh nhaän thaáy coù tôùi ba con ngöïa ñang ñi tôùi. Ngöôøi ñaàu tieân böôùc vaøo chính laø khaùch nhaân ñöôøng beä maø Haï Thanh ñaõ gaëp maáy laàn tröôùc, nhöng vaãn mang chieác khaên truøm maët nhö cuõ, chæ ñeå loä ra ñoâi maét saùng quaéc. Chæ caàn nhìn aùnh maét saéc laïnh ñoù ñuû bieát ngöôøi naøy coù ñòa vò raát cao thöôøng ra leänh cho ngöôøi khaùc. Ngöôøi nhö theá tôùi ñaây uoáng röôïu vôùi Luïc Höông Xuyeân, nhaát ñònh khoâng phaûi ñeå noùi nhöõng chuyeän bình thöôøng. Haï Thanh voán khoâng quen quan taâm ñeán nhöõng chuyeän khoâng phaûi cuûa mình, bieát raèng giöõa vò khaùch vaø Luïc Höông Xuyeân taát coù nhöõng vieäc heát söùc bí maät, vì theá cöù moãi laàn thaáy khaùch nhaân naøy vaøo, haén lieàn laûng ngay vaøo trong quaày, sau khi ñaõ chuaån bò moïi thöù thaät chu ñaùo. Laàn naøy cuõng theá. Khi Haï Thanh ra khoûi phoøng thì troâng thaáy hai kî só khaùc ñi vaøo, caû hai cuõng ñeo khaên truøm kín maët, söùc voùc raát traùng kieän, moãi ngöôøi mang hai tuùi vaûi raát lôùn, khoâng bieát beân trong ñöïng vaät gì. Maëc duø Haï Thanh cuõng toø moø muoán bieát nhöng vaãn phaûi ñi ra, tieän tay ñoùng cöûa phoøng laïi. “Ngöôøi caøng bieát nhieàu thì caøng gaëp nhieàu chuyeän phieàn phöùc” Luïc Höông Xuyeân thöôøng noùi vôùi haén nhö vaäy. Haï Thanh nhôù kyõ caâu ñoù, gioáng nhö Luïc Höông Xuyeân nhôù kyõ nhöõng lôøi cuûa Laõo Baù. oOo Boán tuùi vaûi ñöôïc ñaët xuoáng ñaát, nhöng khoâng phaùt ra aâm thanh naøo. Hai ngöôøi mang tuùi cuõng laäp töùc ra khoûi phoøng. Trong phoøng chæ coøn laïi hai ngöôøi: Luïc Höông Xuyeân vôùi khaùch nhaân ñeo khaên truøm maët daùng uy nghieâm. Caû hai ñeàu ñöùng, khoâng ai noùi caâu gì nhöng veû maët khaù caêng thaúng. 318 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 319 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Khaù laâu sau, ngöôøi truøm khaên ho khan maáy tieáng roài caát lôøi hoûi: – Phía beân huynh theá naøo? Caâu ñoù noùi ra moät caùch naëng neà, chöøng nhö sôï caâu traû lôøi cuûa ñoái phöông seõ laøm mình thaát voïng. Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Raát toát. Neùt caêng thaúng trong aùnh maét ngöôøi truøm khaên bieán maát. Tuy vaäy nhö vaãn coøn hoaøi nghi, haén coøn hoûi theâm: – Toát theá naøo? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Khoâng theå toát hôn theá ñöôïc. Ngöôøi truøm khaên thôû phaøo moät hôi, noùi: – Khoâng ngôø nhaân vaät khoù ñoái phoù nhö vaäy cuõng coù ngaøy hoâm nay. Luïc Höông Xuyeân tieáp lôøi: – Toâi nghó ñeán vieäc naøy töø laâu. Ngöôøi truøm khaên gaät ñaàu: – Keá hoaïch cuûa huynh thaät laø kyø dieäu. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Coøn tình hình beân huynh theá naøo? Ngöôøi truøm khaên khoâng ñaùp, cuùi xuoáng môû boán chieác tuùi vaûi ra. Trong tuùi khoâng coù gì khaùc ngoaøi y phuïc ñuû kieåu loaïi, môùi coù cuõ coù, coù moät ñieàu ñaëc bieät laø treân moãi boä y phuïc ít nhieàu ñeàu coù veát maùu. Luïc Höông Xuyeân nhaän ra nhöõng boä y phuïc naøy. Ñoù laø y phuïc cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc Laõo Baù ra leänh cho mình trieäu taäp ñeå taán coâng Phi Baèng Baûo. Cuõng nhö ngöôøi truøm khaên, noãi lo laéng trong Luïc Höông Xuyeân maát haún. Nhöng döôøng nhö chöa heát baên khoaên, haén coøn hoûi theâm moät caâu: – Taát caû coù bao nhieâu boä? Ngöôøi truøm khaên ñaùp: – Taát caû saùu möôi moát boä. Luïc Höông Xuyeân thôû phaøo. Nhö vaäy laø saùu möôi moát ngöôøi bò gieát. Coäng theâm Vuõ Minh bò chính Laõo Baù tröøng trò vaø taùm teân Laõo Baù giöõ laïi laøm hoä veä cho mình bò Phuøng Haïo duøng ñoäc gieát cheát laø vöøa vaën baûy möôi ngöôøi. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu toû veû haøi loøng, sau ñoù noùi theâm: – Nhöõng teân naøy chaéc khoâng deã thanh toaùn laém... 319 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 320 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ñuùng laø khoâng deã. Luïc Höông Xuyeân laïi hoûi: – Chaéc laø caùi giaù phaûi traû khoâng ít? – Moät vaïn hai nghìn laïng baïc vaø 108 maïng ngöôøi. Ñoù laø chuùng ta ñaõ chuaån bò töø tröôùc, neáu khoâng toån thaát coù theå cao hôn. Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi: – Tieàn thì coù theå kieám laïi ñöôïc, coøn tính maïng laø cuûa ngöôøi khaùc. Nhö vaäy khoâng neân coi laø giaù quaù cao. Ngöôøi truøm khaên cuõng cöôøi: – Khoâng sai! Giaù coù cao bao nhieâu cuõng xöùng ñaùng. Luïc Höông Xuyeân laïi hoûi: – Chuùng coøn ñeå laïi gì khoâng? Ngöôøi truøm khaên laéc ñaàu: – Hoaøn toaøn khoâng. Ngöôøi bieán thaønh tro, tro laïi raéc xuoáng soâng, 61 ngöôøi ñoù ngaøy nay khoâng coøn daáu veát gì treân theá gian nöõa. Luïc Höông Xuyeân taùn thöôûng: – Tuyeät laém, nhö theå chuùng chöa heà sinh ra treân ñôøi vaäy. Teân kia gaät ñaàu: – Chính laø nhö theá! Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi: – Toâi ñaõ choïn baèng höõu khoâng laàm. – Toâi cuõng theá. Luïc Höông Xuyeân chæ tay vaøo gheá: – Môøi ngoài! An toïa xong, ngöôøi truøm khaên noùi: – Chaéc raèng khoâng moät ai tin raèng chuùng ta laø baèng höõu. Luïc Höông Xuyeân theâm: – Nhaát laø Vaïn Baèng Vöông. – Caû Laõo Baù nöõa. Caû hai cuøng phaù leân cöôøi roài naâng cheùn. – Môøi! – Môøi! Ngöôøi truøm khaên noùi: – Laõo Baù ñaõ cheát, ñaây trôû thaønh thieân haï cuûa huynh, chuùng ta coøn sôï ai nöõa? 320 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 321 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Ñöông nhieân! Ngöôøi truøm khaên cöôøi to roài chôït keùo chieác khaên truøm ñaàu ñeå loä dieän muïc thaät cuûa mình. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 321 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn