Xem mẫu

 1. 244 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Möôøi Laêm BAÏN THUØ ÑOÅI VÒ L aõo Baù ñang ñöùng tröôùc maët Dieäp Töôøng, toaøn thaân run leân. Nhöng cuoái cuøng oâng cuõng dìm ñöôïc côn thònh noä, buoâng Dieäp Töôøng ra noùi: – Thoâi ñöôïc! Baây giôø ngöôi noùi ñi. Haøi töû ñoù coù ñuùng laø con cuûa ngöôi khoâng? Dieäp Töôøng ñaùp: – Khoâng phaûi! Haén thôû daøi moät tieáng, noùi tieáp: – Nhöng toâi thaø phaûi chòu ñöïng taát caû ñeå laøm phuï thaân cuûa haøi töû ñoù. Laõo Baù nghieán raêng rít leân: – Ñoà suùc sinh! Ngöôi daùm... Dieäp Töôøng bình tónh ngaét lôøi: – Vì sao oâng caêm haän haøi töû ñoù nhö vaäy? Haøi töû ñoù coù toäi tình gì chöù? Noù ñaõ khoâng coù cha, nhö vaäy ñaõ ñaùng thöông laém roài, oâng laø oâng ngoaïi noù, leõ ra neân thöông noù ñeå cuøng Tieåu Ñieäp san seû bôùt noãi ñau môùi phaûi... Laõo Baù heùt leân: – Ai laø oâng ngoaïi noù? Dieäp Töôøng khoâng chuùt sôï haõi, cöùng raén traû lôøi: – Chính oâng! Gioïng haén cuõng trôû neân gay gaét hôn: – OÂng khoâng muoán thöøa nhaän cuõng khoâng ñöôïc! Bôûi vì trong cô theå noù coù maùu thòt cuûa oâng... Haén chöa kòp noùi heát thì Laõo Baù ñaõ boå tôùi giang thaúng caùnh taùt thaúng vaøo maët. Dieäp Töôøng khoâng traùnh, vaø duø coù muoán traùnh cuõng khoâng ñöôïc, bôûi vì caùi taùt cuûa Laõo Baù nhanh nhö chôùp. Dieäp Töôøng coøn chöa kòp troâng thaáy gì thì maét ñaõ toái saàm laïi, ñaàu oùc quay cuoàng. Haén khoâng ngaát ñi, vì ngay sau ñoù bò cuù ñaám thöù hai giaùng vaøo tieåu phuùc. Côn ñau naøy laøm cho Dieäp Töôøng tænh laïi, löng gaäp xuoáng, tay oâm laáy buïng döôùi ngaõ xuoáng quaèn quaïi, maùu töôi laãn nöôùc boït traøo ra mieäng. 244 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 245 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn chæ bieát giöông maét nhìn, toaøn thaân cöùng ñôø nhö hoùa ñaù. Dieäp Töôøng chòu ñöôïc, nhöng y haàu nhö khoâng sao chòu noåi, töôûng chöøng baát chaáp taát caû ñeå xuaát thuû. Nhöng y nghieán chaët raêng coá nhòn, vì voïng ñoäng luùc naøy coù nghóa laø maát maïng. Haønh ñoäng ñoù traùi vôùi öôùc nguyeän cuûa chính Dieäp Töôøng, vaø Tieåu Ñieäp cuõng seõ khoâng sao tha thöù ñöôïc. Bôûi Laõo Baù laø phuï thaân naøng. Dieäp Töôøng vaãn khoâng ngöøng laên loän, mieäng tieáp tuïc ræ maùu, chæ caàn nhìn daùng ñieäu cuõng bieát haén phaûi chòu ñau ñôùn ñeán theá naøo. Laõo Baù ñöùng laëng nhìn haén. Côn phaãn noä ñaõ ñöôïc truùt xuoáng, oâng bình tónh laïi daàn, nhöng mieäng vaãn coøn thôû phì phì. Ñoät nhieân Dieäp Töôøng ñang oâm buïng laên loän boãng baät ngöôøi leân. Töø chieác chuoâng nhoû trong tay haén chôït phaùt ra möôøi maáy aùnh haøo quang bay veà phía Laõo Baù. Ñoàng thôøi töø baøn tay phaûi khoâng bieát baèng caùch naøo ñaõ xuaát hieän moät thanh ñoaûn kieám chæ daøi chöøng moät gang tay nhöng nhìn aùnh theùp cuõng ñuû bieát saéc khuûng khieáp. Löôõi kieám vaïch moät ñöôøng nhö veät sao baêng, nhanh ñeán kinh hoàn. AÙm khí baát ngôø, kieám theá thaàn toác, khoâng ai coù khaû naêng ñoái phoù noåi, cuõng khoâng ai traùnh ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn ñöông nhieân bieát roõ Dieäp Töôøng laø keû gieát ngöôøi ñaùng sôï theá naøo, theá nhöng xöa nay chöa bao giôø y ñöôïc taän maét chöùng kieán haønh ñoäng cuûa haén. Baây giôø y ñaõ thaáy. Thôøi gian gaàn ñaây y coù moái hoaøi nghi, khoâng tin raèng tröôùc ñaây Dieäp Töôøng coù theå gieát nhieàu ngöôøi ñeán theá. Coøn baây giôø thì y ñaõ tin. Haønh ñoäng cuûa Dieäp Töôøng chaúng nhöõng choïn ñuùng thôøi cô baát ngôø nhaát, maø coøn thaàn toác ñeán khoù töôûng töôïng. Thôøi cô khoâng ai ngôø tôùi nhaát cuõng laø thôøi ñieåm choïn löïa chính xaùc nhaát. Luùc ñoù chæ caàn xuaát thuû thì ñoái phöông khoâng sao ñoái phoù noåi, cuõng khoâng sao traùnh noåi. Haønh ñoäng thaät chuaån xaùc, thaàn toác vaø taøn ñoäc. Ñoù laø ba ñieàu kieän cô baûn nhaát ñeå gieát ngöôøi, vaø keát quaû duy nhaát laø cheát. Thôøi gian gaàn ñaây ai ñaõ thaáy qua Dieäp Töôøng taát khoâng nghó raèng haén laïi coù khaû naêng phaùt xuaát ra haønh ñoäng nhö vaäy. 245 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 246 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Döôùi con maét Maïnh Tinh Hoàn, Dieäp Töôøng ñaõ khoâi phuïc laïi baûn lónh naêm xöa, giai ñoaïn maø haén ôû vaøo ñænh ñieåm khieán cho caû ba teân ñaøn em laø Maïnh Tinh Hoàn, Tieåu Haø vaø Thaïch Quaàn ñeàu kính phuïc vaø ao öôùc. Maïnh Tinh Hoàn cuõng hieåu raèng leõ ra traùng khí ñoù trong Dieäp Töôøng ñaõ nguoäi taét, chæ do tình baèng höõu vôùi Maïnh Tinh Hoàn vaø tình yeâu ñoái vôùi Tieåu Ñieäp maø haén doác taän löïc phaùt xuaát chieâu kieám toái haäu ñoù, vaän duïng heát tieàm löïc cuûa baûn thaân. Khoâng ai ñuû khaû naêng traùnh ñöôïc cuù phaûn kích naøy, chæ ngoaïi tröø Laõo Baù. Thanh ñoaûn kieám phoùng tôùi nhö veät sao baêng, nhöng chöa kòp tôùi muïc tieâu thì ñaõ gaõy laøm ñoâi rôi xuoáng ñaát. Dieäp Töôøng vöøa phi thaân leân ñaõ ngaõ bòch xuoáng, caùnh tay phaûi gaõy lìa. Laõo Baù vaãn ñöùng nguyeân choã cuõ, töôûng chöøng nhö chöa heà coù cöû ñoäng naøo. Maëc duø oâng ñaõ duøng tay aùo phaát ruïng nhöõng muõi aùm khí nhöng Maïnh Tinh Hoàn vaãn thaáy roõ coù tôùi ba boán veät saùng caém vaøo ngöïc oâng ta. Y tin raèng mình ñaõ thaáy roõ, vaø khoâng coøn nghi ngôø gì ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn hieåu roõ uy löïc cuûa nhöõng aùm khí naøy, bôûi vì chính y cuõng ñònh duøng thöù aùm khí nhö Dieäp Töôøng vöøa duøng ñeå gieát Laõo Baù. Baát kyø ai chæ caàn bò moät muõi aùm khí nhö vaäy caém vaøo ngöôøi laø ngaõ ngay, vaø truùt hôi thôû cuoái cuøng tröôùc khi ñöùng daäy. Theá maø Laõo Baù vaãn khoâng ngaõ xuoáng, cuõng khoâng cheát. Maáy muõi aùm khí truùng vaøo ngöôøi oâng ta gioáng nhö chaïm phaûi töôøng theùp, phaùt ra nhöõng tieáng leng keng. Maïnh Tinh Hoàn hieåu ngay raèng beân trong y phuïc cuûa Laõo Baù coøn moät lôùp baûo veä deät baèng sôïi theùp hoaëc thöù kim loaïi naøo ñoù laøm cho aùm khí khoâng xuyeân qua noåi. Maïnh Tinh Hoàn boãng thaáy moät côn laïnh chaïy doïc soáng löng. Neáu y ñònh duøng aùm khí naøy ñeå gieát Laõo Baù theo döï ñònh thì caùi cheát cuûa y seõ caàm chaéc trong tay vaø raát bi thaûm. Ñoù laø baøi hoïc thieát thöïc cho Maïnh Tinh Hoàn, ñuùng laø baøi hoïc xöông maùu. Baøi hoïc ñoù ñöôïc ruùt ra khoâng phaûi do kinh nghieäm hoaëc toån thaát maø Maïnh Tinh Hoàn phaûi traû. Chính Dieäp Töôøng ñaõ phaûi ñoåi baèng sinh maïng mình ñeå cho Maïnh Tinh Hoàn baøi hoïc naøy. Dieäp Töôøng coá boø leân nhöng khoâng ñöôïc, laïi ngaõ vaät xuoáng nhöng vaãn göôïng nhoåm ñaàu daäy noùi: – Ta ñaõ khoâng nhaàm. Ñuùng vaäy, ta ñaõ khoâng nhaàm! Maïnh Tinh Hoàn hieåu raèng caâu noùi ñoù laø Dieäp Töôøng muoán troái traên laïi cho mình. Dieäp Töôøng caát traøng cöôøi ñieân cuoàng, noùi tieáp: 246 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 247 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Quaû nhieân toâi khoâng theå gieát ñöôïc oâng. Hieän taïi treân ñôøi khoâng ai coù theå gieát ñöôïc oâng. Laõo Baù khoâng noùi gì, chæ ñöa maét nhìn Luïc Höông Xuyeân roài quay ngöôøi boû ñi, thaäm chí khoâng nhìn laïi Dieäp Töôøng moät laàn. Luïc Höông Xuyeân thöøa hieåu yù nghóa cuûa caùi nhìn ñoù. Haén laïnh luøng nhìn Dieäp Töôøng ñang laên loän treân maët ñaát hoài laâu roài chôït quay sang Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôi coù mang theo ñao khoâng? Maïnh Tinh Hoàn traû lôøi ngay: – Khoâng coù. Luïc Höông Xuyeân laïi hoûi: – Ngöôi gieát ngöôøi khoâng caàn duøng ñao ö? – Coù duøng, nhöng toâi duøng ñao ngöôøi khaùc. Trong tay ñoái phöông coù baát kyø binh khí gì toâi ñeàu duøng ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn noùi caâu ñoù moät caùch maùy moùc. Ñeán noãi y ngôõ ngaøng tröôùc gioïng noùi cuûa mình, nghe nhö aâm thanh cuûa ai khaùc. Luïc Höông Xuyeân cuùi nhaët ñoaïn löôõi cuûa thanh ñoaûn kieám gaõy leân hoûi: – Ngöôi coù theå duøng khuùc kieám naøy ñeå gieát ngöôøi khoâng? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Ñöôïc! Luïc Höông Xuyeân laïi noùi: – Coøn chöa vì Laõo Baù maø gieát ngöôøi. Baây giôø chính laø cô hoäi ñoù. Haén vöøa noùi vöøa cöôøi raát ñieàm tónh, nhö môøi Maïnh Tinh Hoàn duøng moät böõa côm, laïi tieáp: – Ta ñaõ noùi raèng ngöôi chaúng caàn voäi, cô hoäi ñoù tröôùc sau gì cuõng coù. Baây giôø thì ngöôi ñaõ tin ta roài chöù? Gaàn nhö Maïnh Tinh Hoàn khoâng nghe thaáy haén noùi gì. Thanh ñoaûn kieám voán raát ngaén, sau khi gaõy chæ coøn daøi hôn ngoùn tay. Maïnh Tinh Hoàn maùy moùc caàm laáy ñoaïn kieám gaõy, nhöng khoâng bieát phaûi laøm gì. Trong tai y vang leân nhöõng tieáng ong ong, coøn maét khoâng thaáy gì, moïi vaät quay cuoàng nhö chong choùng. Ngoaøi nhöõng yù nghó hoãn ñoän, Maïnh Tinh Hoàn khoâng nghe gì, cuõng khoâng thaáy gì heát. Chæ coù moät yù nghó xuyeân suoát qua ñaàu Maïnh Tinh Hoàn laø Dieäp Töôøng baát chaáp tính maïng laøm vieäc ñoù vì mình, vaø chæ vì vieäc ñoù maø Dieäp Töôøng ñaõ chuaån bò 247 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 248 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG raát laâu, ñaõ chôø ñôïi raát laâu. Hieån nhieân tröôùc khi tôùi ñaây, Dieäp Töôøng khoâng maûy may hy voïng mình seõ soáng trôû veà, bôûi vì cuoäc soáng cuûa haén ñaõ maát heát yù nghóa. Maïnh Tinh Hoàn hieåu raèng Dieäp Töôøng hy voïng mình seõ vì haén maø soáng tieáp. Dieäp Töôøng ñaõ coi Maïnh Tinh Hoàn laø hình aûnh cuûa mình, ñaõ ñem sinh maïng, tình baèng höõu vaø tình yeâu doàn taát caû leân ngöôøi Maïnh Tinh Hoàn, muoán Maïnh Tinh Hoàn tieáp tuïc soáng, cuõng nhö tieáp tuïc cuoäc soáng cuûa chính mình. Thöù tình caûm ñoù raát ít ngöôøi hieåu ñöôïc, nhöng Maïnh Tinh Hoàn laïi raát hieåu. Y bieát Dieäp Töôøng laøm vieäc ñoù vì mình, töï nguyeän cheát bôûi tay mình. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn khoâng nôõ. Y thaø cheát chöù khoâng chòu haï thuû gieát ngöôøi baèng höõu toát nhaát cuûa mình, duø bieát cho duø cheát bôûi tay ai thì Dieäp Töôøng cuõng ñaõ khoâng coøn maûy may hy voïng soáng. oOo Ñoaïn kieám gaõy laïnh ngaét trong tay Maïnh Tinh Hoàn, öôùt nheïp moà hoâi. Y chôït ngaång leân nhìn Luïc Höông Xuyeân noùi: – Toâi khoâng theå gieát ngöôøi naøy! Luïc Höông Xuyeân phoùng aùnh maét saéc laïnh nhìn Maïnh Tinh Hoàn hoài laâu môùi hoûi: – Vì sao theá? Haén laø baèng höõu cuûa ngöôi ö? Maïnh Tinh Hoàn laïnh luøng ñaùp: – Toâi coù theå vì baèng höõu maø gieát ngöôøi, nhöng khoâng gieát ngöôøi ñaõ ngaõ. – Ngay caû vì Laõo Baù cuõng khoâng gieát? – Toâi coù theå vì Laõo Baù maø gieát ngöôøi khaùc. Nhaát ñònh cô hoäi coøn nhieàu... Luïc Höông Xuyeân nhìn Maïnh Tinh Hoàn, khoâng toû veû töùc giaän hay ngaïc nhieân. Haén cuõng khoâng cöôõng baùch. Maïnh Tinh Hoàn chaäm chaïp quay ngöôøi boû ñi. Luïc Höông Xuyeân khoâng goïi laïi. Maïnh Tinh Hoàn cuõng khoâng ngoaùi laïi nhìn. Ñi ñöôïc maáy böôùc, y nghe tieáng ruù thaûm khoác cuûa Dieäp Töôøng. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn vaãn khoâng quay laïi, khoâng nhoû gioït nöôùc maét naøo. Y coá neùn laïi doøng leä thöông xoùt cho ñeán ñeâm, khi khoâng coøn ai thaáy caû. Tình theá baét buoäc phaûi nhö vaäy, vaø y bieát raèng chính Dieäp Töôøng cuõng hy 248 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 249 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG voïng nhö theá. Maïnh Tinh Hoàn trôû veà gian phoøng ñöôïc Luïc Höông Xuyeân daønh rieâng cho mình. Luùc naøy tuy chöa laø ñeâm toái, nhöng y ñoùng chaët cöûa laïi, nöôùc maét traøo ra öôùt ñaãm caû goái. “Dieäp Töôøng ñaõ lieàu thaân vì mình, theá maø laâu nay mình chöa theå noùi raèng ñaõ taän tình vôùi ngöôøi baèng höõu chí tình chí nghóa ñoù” “Haønh ñoäng cuûa Dieäp Töôøng noùi roõ cho mình hai ñieàu: Tieåu Ñieäp laø nhi nöõ cuûa Laõo Baù. Mình khoâng theå gieát ñöôïc Laõo Baù. YÙ nguyeän cuoái cuøng cuûa Dieäp Töôøng laø muoán mình tieáp tuïc soáng cuøng Tieåu Ñieäp, vaø laøm sao ñeå coù cuoäc soáng toát ñeïp hôn. Dieäp Töôøng ñaõ khoâng laøm ñöôïc ñieàu naøy” Maïnh Tinh Hoàn laïi baên khoaên töï hoûi: – Nhöng mình coù theå laøm ñöôïc khoâng? Y chôït thaáy duõng khí daâng ñaày, naém chaët tay laåm baåm phaùt theä: – Baát cöù hoaøn caûnh theá naøo ta cuõng quyeát laøm baèng ñöôïc vieäc ñoù, hoaøn thaønh yù nguyeän cuûa Dieäp Töôøng. Neáu khoâng chaúng ñaùng soáng laøm gì. Ñoù laø caùch duy nhaát coù theå baùo ñaùp aân tình cuûa ngöôøi baèng höõu xaáu soá. Maëc duø y coøn nôï Cao laõo ñaïi raát nhieàu, nhöng sau naøy coù theå tìm caùch khaùc ñeå baùo ñaùp. Nhöng nhieäm vuï tröôùc maét buoäc phaûi töø boû, vaø baây giôø caàn phaûi rôøi khoûi ñaây. Nhöng ñaâu deã gì rôøi khoûi nôi naøy ñöôïc? Môùi tröôùc ñaây khoâng laâu, Luïc Höông Xuyeân chæ ra voâ soá maû beân ngoaøi Hoa Vieân noùi vôùi y: – Baát kyø ai ñaõ gia nhaäp vaøo toå chöùc cuûa chuùng ta thì vónh vieãn khoâng bao giôø rôøi khoûi ñaây ñöôïc, duø soáng hay cheát, vaø Laõo Baù cuõng quan taâm caån thaän. Hieån nhieân ñoù laø lôøi caûnh caùo ñoái vôùi Maïnh Tinh Hoàn. Môùi roài thaáy thaùi ñoä khaùc thöôøng cuûa Luïc Höông Xuyeân, y coù caûm giaùc nhö haén ñaõ nhìn ra quan heä giöõa mình vôùi Dieäp Töôøng, coù theå vì theá maø haén ñaõ khoâng eùp buoäc Maïnh Tinh Hoàn phaûi gieát Dieäp Töôøng. Khoâng chæ Luïc Höông Xuyeân maø coøn coù Luïc Maõn Thieân nöõa. Ñôøi naøo laõo ma ñoù laïi cho y rôøi khoûi ñaây? Maïnh Tinh Hoàn chôït nghó: “Ngay caû Dieäp Töôøng cuõng bieát roõ khoâng theå gieát ñöôïc Laõo Baù, leõ naøo Luïc Maõn Thieân laïi khoâng bieát? 249 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 250 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Quan heä giöõa Luïc Maõn Thieân vaø Laõo Baù raát gaàn guõi, ñöông nhieân laõo ta laø ngöôøi hieåu roõ Laõo Baù hôn ai heát. Luïc Maõn Thieân ñaõ bieát khoâng theå gieát ñöôïc Laõo Baù, taïi sao laõo coøn baûo mình laøm vieäc naøy?” Nhöõng doøng leä treân khoùe maét Maïnh Tinh Hoàn boãng khoâ ñi, ñoàng thôøi moà hoâi toaùt ra khaép ngöôøi. Y chôït phaùt hieän ra keá hoaïch cuûa Luïc Maõn Thieân coøn ñaùng sôï hôn mình ñaõ nghó raát nhieàu. Ñieåm maáu choát cuûa keá hoaïch naøy hoaøn toaøn khoâng phaûi laø caàn Maïnh Tinh Hoàn gieát Laõo Baù maø chæ söû duïng y nhö moät naác thang ñeå Luïc Maõn Thieân nhaûy qua ñeå ñaït muïc ñích nham hieåm cuûa mình. Nghó tôùi ñoù, noãi bi thöông trong loøng Maïnh Tinh Hoàn laäp töùc bieán thaønh phaãn noä. Khoâng ai tình nguyeän laøm naác thang cho ngöôøi khaùc, chòu ñeå ñoái phöông ñaïp qua ñaàu mình. Maïnh Tinh Hoàn lau khoâ nöôùc maét ngoài leân chôø ñôïi. Ñöông nhieân y chôø ñôïi Luïc Maõn Thieân. Y bieát raèng Luïc Maõn Thieân khoâng ñôøi naøo chòu ñeå mình boû ñi, nhaát ñònh tôùi ñaây tìm mình. oOo Luïc Maõn Thieân ñeán sôùm hôn Maïnh Tinh Hoàn döï ñònh. Luïc Höông Xuyeân khoâng thaáy trôû veà. Gian nhaø vaéng veû nhö ngoaøi Maïnh Tinh Hoàn khoâng coøn ai khaùc. Bôûi theá tröôùc khi Luïc Maõn Thieân ñaåy cöûa böôùc vaøo, y ñaõ nghe roõ tieáng böôùc chaân. Tieáng böôùc chaân Luïc Maõn Thieân chaäm raõi, chaéc nòch, ñaày töï tin nhö khi ngöôøi ta trôû veà nhaø mình vaäy. Veû maët cuûa laõo ta cuõng raát traán ñònh vaø töï tin, duø nhìn kyõ bao nhieâu ngöôøi ta cuõng khoâng sao phaùt hieän ra ñöôïc laõo laø keû phaûn boäi. Baát cöù keû naøo phaûn nghòch ñeàu ít nhieàu loä ra neùt maët lo laéng, nhöng Luïc Maõn Thieân thì khoâng. Thaäm chí treân maët haén coøn thaáp thoaùng nuï cöôøi. Maïnh Tinh Hoàn coá kieàm cheá côn phaãn noä, laïnh luøng hoûi: – OÂng ñeán ñaây laøm gì? Luïc Maõn Thieân cöôøi ñaùp: – Khoâng coù gì caû. Ta chæ ñeán xem ngöôi chuaån bò tôùi ñaâu roài. Cuõng gaàn ñeán luùc... 250 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 251 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn xaüng gioïng: – Toâi khoâng chuaån bò. Luïc Maõn Thieân nhöôùng maét hoûi: – Khoâng chuaån bò gì caû ö? Duø ngöôi coù nhieàu kinh nghieäm ñeán ñaâu, tröôùc khi gieát ngöôøi cuõng phaûi chuaån bò. – Toâi khoâng ñònh gieát ngöôøi! Luïc Maõn Thieân chöøng ñaõ hieåu ra, nghieán raêng noùi: – Ngöôi khoâng theå khoâng gieát! Maïnh Tinh Hoàn nhìn thaúng vaøo maët ñoái phöông, noùi nhaán töøng tieáng: – Vì toâi khoâng muoán trôû thaønh naác thang ñeå keû khaùc giaãm leân ñaàu! Luïc Maõn Thieân troá maét hoûi: – Naác thang ö? Naác thang naøo vaäy? Maïnh Tinh Hoàn thaáy khoâng caàn phaûi uùp môû nöõa, noùi thaúng thöøng: – Thaâm yù cuûa oâng hoaøn toaøn khoâng phaûi muoán toâi gieát Laõo Baù vì oâng bieát roõ toâi hoaøn toaøn khoâng coù cô hoäi thaønh coâng naøo caû. Luïc Maõn Thieân yeáu ôùt noùi: – Neáu vaäy ta muoán ngöôi ñeán ñaây laø gì? – Ñeå phuïc vuï cho keá hoaïch ñen toái cuûa oâng! – Keá hoaïch theá naøo? – OÂng coù muoán toâi noùi ra keá hoaïch ñoù hay khoâng? Luïc Maõn Thieân haáp haùy maét, cöôøi noùi: – Thuù vò ñaáy! Ngöôi cöù noùi xem! Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Vaäy oâng haõy nghe ñaây. OÂng thueâ ñeán ñaây moät teân thích khaùch ñònh gieát Laõo Baù nhöng thöïc chaát chæ thay oâng mang toäi danh maø khoâng coù cô hoäi thöïc hieän möu saùt, chæ giuùp oâng cuûng coá ñòa vò. – Ngöôi noùi roõ theâm moät tí nöõa xem? – OÂng boá trí toâi vaøo phuïc kích trong maät ñoäng, nhöng toâi seõ khoâng coù cô hoäi xuaát thuû, vì oâng ñaõ phaùt hieän ñöôïc toâi tröôùc ñoù... Luïc Maõn Thieân giuïc: – Noùi tieáp ñi! – Töø ñaàu oâng ñaõ boäc loä söï khoâng tín nhieäm toâi. Ñöông nhieân Laõo Baù seõ khoâng nghi ngôø raèng keá hoaïch ñoù laø do oâng vaïch ra. Vì oâng ñaõ giuùp Laõo Baù baét ñöôïc thích khaùch, vì theá caøng ñöôïc Laõo Baù tín nhieäm hôn, ñieàu naøy giuùp oâng raát nhieàu trong vieäc cuûng coá ñòa vò daàn daàn thay theá Laõo Baù. 251 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 252 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Coù leõ luùc naøy thì caû Luïc Maõn Thieân cuõng bò cuoán huùt, giuïc: – Sau ñoù thì sao? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Chôø khi oâng ñöôïc tín nhieäm tuyeät ñoái vaø thôøi cô chín muøi nhaát, oâng seõ laøm vieäc cuûa toâi. – Ngöôi cho raèng ta coù ñuû khaû naêng gieát ñöôïc Laõo Baù hay sao? Maïnh Tinh Hoàn cöôøi nhaït ñaùp: – OÂng laø baèng höõu vong nieân cuûa Laõo Baù, cuõng laø ngöôøi ñöôïc Laõo Baù tín nhieäm nhaát, ñöông nhieân bieát roõ nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa oâng ta hôn baát kyø ai khaùc, Laõo Baù hoaøn toaøn khoâng ñeà phoøng... Luïc Maõn Thieân hoûi: – Vì theá ngöôi cho raèng cô hoäi cuûa ta raát lôùn? Maïnh Tinh Hoàn khaúng ñònh: – Neáu treân ñôøi coù moät ngöôøi ñuû khaû naêng gieát ñöôïc Laõo Baù thì ngöôøi ñoù laø oâng! Luïc Maõn Thieân cöôøi noùi: – Xin caùm ôn vì ngöôi ñaõ ñaùnh giaù ta cao nhö theá. Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñeå yù vaãn tieáp gioïng: – Sau khi gieát toâi xong, oâng coù theå tuyeân boá vôùi moïi ngöôøi raèng mình ñaõ tieâu dieät ñöôïc thích khaùch ñònh gieát Laõo Baù, giuùp oâng ta phuïc cöøu. Luùc ñoù khoâng ai coøn nghi ngôø oâng nöõa. OÂng coù theå thuaän lyù thaønh chöông, keá nhieäm ñòa vò cuûa Laõo Baù. – Nhöng ngöôi cuõng coù mieäng. Ngöôi coù theå toá caùo ta maø. – Ai tin lôøi toâi chöù? Hôn nöõa ñôøi naøo oâng ñeå cho toâi coù cô hoäi ñeå bieän minh? Luïc Maõn Thieân nhìn ñoái phöông, maët khoâng ñeå loä chuùt tình caûm naøo. Cuoái cuøng laõo cöôøi moät traøng noùi: – Khoâng ngôø ngöôi raát thoâng minh. Ñaõ laø thích khaùch thì khoâng neân thoâng minh nhö theá. – Toâi bieát! – Ñöông nhieân ngöôi phaûi bieát raèng thay ngöôøi khaùc gieát ngöôøi laø haønh ñoäng ngu muoäi. Keû thoâng minh khoâng ai laøm vieäc ñoù. Veû maët Maïnh Tinh Hoàn troâng raát thoáng khoå. Y bieát Luïc Maõn Thieân noùi caâu ñoù khoâng sai. Caâu ñoù ñaõ chaïm vaøo noãi ñau thaàm kín trong loøng y. Luïc Maõn Thieân hieåu ñieàu ñoù, cöôøi ñaày aùc yù noùi theâm: – Nhöõng ngöôøi thoâng minh ñeàu maéc moät caên beänh, noùi ñuùng hôn laø hoï ñeàu coù 252 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 253 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG nhöôïc ñieåm laø sôï cheát. Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Ngöôøi sôï cheát khoâng ai daùm laøm vieäc ñoù. – Ñoù laø vì tröôùc ñaây ngöôi chöa ñuû thoâng minh. Nhöng baây giôø ngöôi ñaõ hieåu raèng duø theá naøo thì cuoäc soáng vaãn quyù giaù hôn caùi cheát raát nhieàu. Laõo chôït cöôøi hoûi: – Ngöôi coù bieát moät keû teân laø Dieäp Töôøng vöøa tôùi ñaây khoâng? Maïnh Tinh Hoàn nghieán raêng khoâng ñaùp: Luïc Maõn Thieân noùi tieáp: – Ñöông nhieân ngöôi bieát Dieäp Töôøng vì haén laø baèng höõu chí coát cuûa ngöôi. Theá maø haén bò gieát ngay tröôùc maét ngöôi vaãn khoâng chuùt phaûn öùng. Vì sao vaäy? Maïnh Tinh Hoàn vaãn khoâng noùi gì. Luïc Maõn Thieân laïi tieáp: – Ñoù laø vì ngöôi ñaõ trôû neân thoâng minh hôn, khoâng muoán cheát cuøng haén. Cöù cho laø ngöôi coøn coù lyù do khaùc, nhöng ñoù chæ laø ngöôi töï löøa doái mình thoâi. Maïnh Tinh Hoàn nhö bò moät muõi dao caém vaøo tim. Quaû tình haén chöùng kieán Dieäp Töôøng cheát tröôùc maët mình maø phaûn khaùng vaø lyù giaûi raèng mình khoâng theå ñeå baèng höõu cheát moät caùch uoång phí, raèng mình seõ vì Dieäp Töôøng maø soáng tieáp vaø thöïc hieän yù nguyeän naøy. Nhöng luùc naøy Luïc Maõn Thieân laïi lyù giaûi theo caùch khaùc vaø Maïnh Tinh Hoàn khoâng theå phaûn baùc. Y chôït thaáy mình chaúng phaûi lôùn lao gì nhö mình haèng nghó, chaúng qua haønh ñoäng nhö vaäy chæ vì sôï cheát maø thoâi, yù nghó ñoù khieán maët y noùng böøng vì hoå theïn vaø thoáng khoå. Gioïng Luïc Maõn Thieân vaãn vang leân ñeàu ñeàu nhö moät lieàu thuoác ñoäc ngaám vaøo taän taâm pheá Maïnh Tinh Hoàn: – Nhöõng ñieàu ngöôi vöøa noùi khoâng sai. Nhöng chæ ñöôïc pheùp tôùi ñoù laø döøng. Hieän taïi coøn chöa ai nghi ngôø ta. Baát cöù luùc naøo ta cuõng coù theå loät traàn thaân phaän ngöôi, luùc naøo cuõng coù theå laøm ngöôi phaûi cheát. Laõo ngöng maét nhìn Maïnh Tinh Hoàn nhö con meøo nhìn con chuoät baát löïc vaø tuyeät voïng döôùi moùng vuoát cuûa mình, laïi cöôøi tieáp: – Bôûi theá ngöôi neáu muoán tieáp tuïc soáng thì phaûi laøm theo lôøi ta, vì ngöôi khoâng coøn ñöôøng naøo khaùc. Maïnh Tinh Hoàn nghieán raêng hoûi: – Cho duø toâi coù laøm theo yù oâng thì keát quaû cuõng nhaän laáy caùi cheát chöù coù gì khaùc? 253 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 254 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Maõn Thieân nghieâm maët ñaùp: – Neáu ngöôi laøm toát vieäc naøy thì coù theå ta vaãn ñeå ngöôi soáng, coù theå tìm moät ngöôøi khaùc cheát thay ngöôi vôùi boä maët gioáng nhö ngöôi ñeå ngöôi cao chaïy xa bay, tìm moät nôi khoâng ai coù theå tìm ñeán maø an nhaøn soáng tieáp, chæ caàn ngöôi ñöøng quay laïi laøm phieàn ta. Thaáy Maïnh Tinh Hoàn im laëng, laõo laïi cöôøi noùi theâm: – Ngoaøi ra ta coøn cho ngöôi moät moùn tieàn thöôûng kha khaù ñeå ngöôi soáng thoaûi maùi suoát ñôøi. Chung quy con ngöôøi ta chæ caàn coù theå soáng yeân oån vaø thoaûi maùi. Maïnh Tinh Hoàn ngaäp ngöøng chôït hoûi: – Nhöõng lôøi oâng noùi coù ñaùng tin khoâng? Luïc Maõn Thieân ñaùp: – Ngöôi khoâng theå khoâng tin, bôûi vì ñoái vôùi ngöôi ñoù laø cô hoäi duy nhaát. Ngöôi hoaøn toaøn khoâng coù caùch naøo löïa choïn. Noùi xong caâu, laõo quay ngöôøi boû ñi, böôùc chaân chaäm raõi vaø chaéc nòch toû roõ söï töï tin cuõng nhö luùc môùi ñeán. Tôùi cöûa, laõo coøn quay laïi noùi theâm: – Ngöôi haõy chuaån bò cho toát vaøo. Vaø nhôù raèng ñöøng giôû troø gì ra, bôûi vì baát cöù luùc naøo ngöôi cuõng naèm trong söï giaùm saùt cuûa ta. Ñöông nhieân laõo khoâng tin töôûng Maïnh Tinh Hoàn moät caùch tuyeät ñoái, nhöng raát yeân trí raèng Maïnh Tinh Hoàn khoâng daùm laøm traùi lôøi mình. Quaû thaät luùc naøy Maïnh Tinh Hoàn chaúng khaùc gì con caù ñaõ naèm trong löôùi. Y nhìn theo taám löng beø vaø thaân theå ñoà soä cuûa Luïc Maõn Thieân ñi xa daàn, töï hoûi: – Chaúng leõ ta khoâng coøn ñöôøng naøo khaùc? Cho duø taát caû moïi loái ñi ñeàu bòt kín, vaãn khoâng theå ñi theo con ñöôøng ñoù. “Ta tuyeät ñoái khoâng theå gieát Laõo Baù, khoâng theå gieát phuï thaân cuûa Tieåu Ñieäp” Huoáng gì Maïnh Tinh Hoàn hoaøn toaøn khoâng tin moät lôøi naøo cuûa Luïc Maõn Thieân. Y tin chaéc raèng trong baát cöù tình huoáng naøo, Luïc Maõn Thieân quyeát khoâng ñeå mình soáng. “Neáu vaäy chaúng leõ ta chæ coøn ñöôøng cheát?” Cheát coù khi laø caùch giaûi quyeát toát. Tröôùc ñaây moät thôøi gian, coù luùc Maïnh Tinh Hoàn ñaõ tìm ñeán caùch giaûi thoaùt naøy. Ñoù laø luùc y chaùn gheùt taát caû, cuoäc soáng khoâng ra soáng vôùi nhöõng cuoäc gieát 254 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 255 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG choùc keá tieáp nhau khoâng bieát khi naøo môùi chaám döùt. Luùc ñoù caùi cheát ñoái vôùi y chaúng coù gì khoù khaên, cuõng khoâng phaûi noãi thoáng khoû. Coøn baây giôø thì sao? Gaàn cuoái thu. Trong thôøi gian naøy, hoaøng hoân ñeán raát sôùm. Tuy muøa hoa cuùc ñaõ saép heát, nhöng trong aùnh chieàu taø, Cuùc Hoa Vieân troâng vaãn coøn myõ leä. Hoa cuùc cuõng nhö loaøi böôùm, trong veû myõ leä ñaõ nhuoám söï taøn taï. Ñoù chaúng phaûi laø ñieàu khieán ngöôøi ta phaûi muûi loøng, phaûi thôû daøi nuoái tieác? Maïnh Tinh Hoàn chôït nhôù laïi lôøi cuûa Tieåu Ñieäp: “Sinh meänh loaøi böôùm tuy cuõng ngaén nguûi nhö nhöõng loaøi hoa nhöng noù soáng thaät thanh thaûn, voâ tö vaø cuoäc ñôøi thaät ñeïp. Cuoäc ñôøi cuûa chuùng chæ keùo daøi vaøi thaùng nhöng raát ñaùng soáng, vì theá daãu coù cheát, chuùng cuõng khoâng coù gì phaûi aân haän nuoái tieác”. Ñôøi ngöôøi cuõng theá chaêng? Ngöôøi ta duø tuoåi thoï nhieàu hay ít, ñoù khoâng phaûi laø vaán ñeà quan troïng. Ñieàu quan troïng laø soáng theá naøo vaø ñaùng ñöôïc coi laø cuoäc soáng vôùi ñaày ñuû yù nghóa cuûa noù hay khoâng. oOo Hoaøng hoân. Trong gioù vaúng laïi tieáng chuoâng. Maïnh Tinh Hoàn nhôù ra ñoù laø tieáng chuoâng baùo hieäu böõa aên toái, bôûi theá thaáy trong loøng raát khaån tröông. Y ñöùng leân böôùc nhanh ra khoûi phoøng. “Ta tuyeät ñoái khoâng theå cheát ñöôïc!” Maïnh Tinh Hoàn nghó theá, nhöng laøm caùch naøo ñeå soáng tieáp ôû nôi ñaày hieåm hoïa vaø caïm baáy nhö theá naøy? Y ñi qua nhöõng luoáng cuùc vaø nhaän ra baây giôø ñang laø thôøi gian chuùng baét ñaàu taøn taï. Hoa cuùc laø loaøi hoa sôùm phoâ veû myõ mieàu cuûa mình, vaø cuõng chính laø loaøi hoa sôùm taøn taï nhaát. oOo Laõo Baù duøng moùng tay tæa nhöõng chieác laù taøn heùo döôùi nhöõng boâng cuùc cuoái muøa. 255 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 256 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG OÂng coá giöõ veû ñeïp cho nhöõng boâng hoa cuoái cuøng, duø bieát ñoù laø nhöõng coá gaéng tuyeät voïng. Khoâng ai coù theå laøm thay ñoåi quy luaät thieân nhieân, chaúng qua coá gaéng ñeå phaàn naøo thoûa maõn öôùc nguyeän cuûa mình. Baøn tay cuûa Laõo Baù tæa laù khoâng coøn nhö thôøi trai traùng nöõa maø ñaõ coù phaàn run raåy baùo hieäu söï giaø nua. Nhöng Laõo Baù lyù giaûi theo caùch cuûa mình: “Hoa cuùc taøn thì ñaõ coù hoa ñaøo, sau ñoù laø hoa mai, hoa hoàng... trong vöôøn cuûa ta boán muøa hoa nôû sum xueâ thì caàn gì do moät loaøi hoa taøn maø phaûi caûm khaùi?” “Hôn nöõa moät muøa hoa taøn ñaõ phoâ heát veû ñeïp, töùc daâng heát giaù trò cuûa mình, ngay chính loaøi hoa coøn khoâng thöông tieác mình thì vì sao ta laïi caûm hoaøi?” “Ngay caû con ngöôøi cuõng theá thoâi!” Ngöôøi soáng coù theå laøm ñöôïc hay khoâng nhöõng yù nguyeän cuûa mình, cuõng ví nhö nhöõng boâng hoa coù theå khoe saéc hay khoâng. Nhöng khi cheát ñi thì khoâng coøn gì ñeå ñaùng phaûi giöõ laïi. Maïnh Tinh Hoàn laïi khoâng hoaøn toaøn taùn ñoàng vôùi quan nieäm ñoù. Y daàn daàn caûm thaáy giaù trò cuûa moät ngöôøi khoâng phaûi giôùi haïn trong cuoäc soáng hoaëc caùi cheát maø coát yeáu laø ôû tình caûm giöõ laïi trong loøng nhöõng ngöôøi khaùc. Maïnh Tinh Hoàn hoà nghi töï hoûi: “Coøn quan nieäm cuûa Laõo Baù thì sao?” Ngay luùc ñoù Laõo Baù ngaång ñaàu leân vaø troâng thaáy Maïnh Tinh Hoàn. Tuy veû maët raát traàm troïng nhöng böôùc chaân cuûa Maïnh Tinh Hoàn vaãn nhanh vaø chaéc nòch. Trong aùnh hoaøng hoân, chæ caàn nghe tieáng böôùc chaân ñaõ caûm phuïc tröôùc söùc thanh xuaân maø ñôøi ngöôøi chæ traûi qua coù moät laàn. Chæ caàn nghe tieáng böôùc chaân, Laõo Baù ñaõ thaáy theøm muoán vaø ganh tò. Vì oâng khoâng bao giôø coù theå quay laïi thôøi kyø thanh xuaân nhö vaäy nöõa. Söï thaät Laõo Baù khoâng quaù khaéc nghieät. Giaù nhö Toân Kieám vaãn coøn soáng ñeå taùi taïo tuoåi thanh xuaân cho oâng, coù leõ Laõo Baù khoâng quaù nghieät ngaõ ghen tò vôùi ñôøi nhö vaäy. Nhöng baây giôø Toân Kieám ñaõ cheát, nghóa laø Laõo Baù maát heát hy voïng. Neáu oâng nhìn cuoäc ñôøi vôùi nhaõn quan quaù nhieàu ghen tò thì coù leõ cuõng neân löôïng tình maø boû quaù phaàn naøo. Treân theá gian vì sao coù quaù nhieàu ngöôøi ñaùng cheát nhöng khoâng cheát maø Toân Kieám laïi bò gieát cheát? Caâu hoûi ñoù hoaøn toaøn khoâng voâ tö, nhöng duø sao cuõng coù theå hieåu ñöôïc, coù theå tha thöù. 256 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 257 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn ñi thaúng ñeán tröôùc maët Laõo Baù. Laõo Baù hoûi ngay: – Ngöôi coù bieát vì sao ta choïn thôøi gian naøy ñeå ñi taûn boä khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Toâi bieát. Veû maët Laõo Baù raát khoù coi. OÂng laïi hoûi tieáp: – Luïc Höông Xuyeân chaúng leõ khoâng noùi vôùi ngöôi raèng baây giôø ñang laø böõa aên toái hay sao? Maïnh Tinh Hoàn laïi bình thaûn ñaùp: – Toâi cuõng bieát. Gioïng Laõo Baù gay gaét: – Xem ra ngöôi bieát khoâng ít. Ngöôi coù theå traû lôøi vì sao ta ñi taûn boä vaøo giôø naøy? – Vì oâng khoâng muoán bò ai laøm phieàn. Laõo Baù gaät ñaàu noùi: – Vì theá leõ ra ngöôi khoâng neân ñeán ñaây. Maïnh Tinh Hoàn chôït cöôøi noùi: – Toâi baây giôø neân ôû ñaâu, coù leõ oâng khoâng bao giôø ngôø tôùi. Laõo Baù nhíu maøy hoûi: – Leõ ra ngöôi neân ôû ñaâu? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – ÔÛ ñaây! Y noùi xong nhoå baät khoùm cuùc ñeå loä cöûa maät ñoäng maø môø saùng hoâm nay ñaõ ñöôïc Luïc Maõn Thieân höôùng daãn cho bieát. Laõo Baù nhíu maøy nhìn vaøo maät ñoäng, hoài laâu môùi hoûi: – Ñaùng leõ ngöôi phaûi mai phuïc trong ñoù? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Chính theá! – Vôùi muïc ñích gì? – Gieát oâng! Laõo Baù chôït nhìn vaøo maët Maïnh Tinh Hoàn, nhöng aùnh maét toû ra ngaïc nhieân maø nhö muoán boùc traàn heát noäi taâm ñoái phöông, nhöng khoâng noùi gì. Maïnh Tinh Hoàn khoâng khoûi luùng tuùng, ñaønh noùi: 257 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 258 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Toâi ñeán ñaây chæ nhaèm muïc ñích gieát oâng. Laõo Baù traàm maëc hoài laâu roài chôït cöôøi hoûi: – Ngöôi töôûng raèng ta khoâng bieát sao? Maïnh Tinh Hoàn kinh haõi thoát leân: – OÂng bieát? Laõo Baù gaät ñaàu: – Ñöông nhieân! Maïnh Tinh Hoàn khoâng giöõ ñöôïc bình tónh, hoûi tieáp: – OÂng bieát gì? Laõo Baù caøng bình tónh hôn, traû lôøi: – Tröôùc heát, ngöôi khoâng phaûi laø Taàn Trung Ñình. – Laøm sao oâng noùi theá? Laõo Baù cöôøi nhaït noùi: – Nöôùc da ngöôi khoâng baét naéng, chöùng toû ít khi tieáp xuùc vôùi aùnh thaùi döông, nhö vaäy hoaøn toaøn khoâng phaûi ngöôøi töø nhoû ñaõ ôû treân thöông thuyeàn leânh ñeânh treân bieån vôùi nöôùc da saïm naéng. Nghe tôùi ñoù, Maïnh Tinh Hoàn taùi meùt maët, vaø chính y cuõng töï bieát mình hoang mang ñeán ñaâu. Ñöông nhieân Laõo Baù khoâng caàn quan saùt veû maët y luùc naøy ñeå khaúng ñònh maø bieát roõ töø tröôùc. Maïnh Tinh Hoàn ngôõ raèng chuyeán naøy mình khoâng ñeå loä baát cöù sô hôû naøo. Y tin töôûng vaøo keá hoaïch cuûa Cao laõo ñaïi maø y tin raèng heát söùc chu ñaùo, theá maø khoâng ngôø coù moät ñieåm bò Laõo Baù boùc traàn. Nhö vaäy y ñaõ ñaùnh giaù thaáp Laõo Baù. Khoâng ai neân ñaùnh giaù thaáp Laõo Baù, ñaëc bieät laø Maïnh Tinh Hoàn. Bôûi vì söï soáng vaø caùi cheát cuûa y ñeàu phuï thuoäc vaøo ñoù. Maø chaúng phaûi chæ coù baûn thaân Maïnh Tinh Hoàn maø coøn coù meï con Tieåu Ñieäp nöõa. Theá maø laàn ñaàu gaëp Laõo Baù, chaúng nhöõng Maïnh Tinh Hoàn tin raèng keá hoaïch cuûa mình troùt loït maø chính mình cuõng ñaõ ñaùnh löøa ñöôïc Laõo Baù. Ñoù môùi chính laø ñoøn caân naõo lôùn nhaát giaùng vaøo ñaàu Maïnh Tinh Hoàn. Xöa nay y tin vaøo thaønh coâng cuûa mình nhö laø ñieàu ñöông nhieân, nhöng baây giôø laïi khoâng ñôn giaûn theá. Xöa nay khoâng ai phaùt hieän ñöôïc yù ñoà cuûa Maïnh Tinh Hoàn vaø khaû naêng xuaát quyû nhaäp thaàn cuûa y, nhöng baây giôø keá hoaïch ñaõ khoâng theå söû duïng. 258 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 259 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Xöa nay, ñeán thôøi ñieåm quyeát ñònh, Maïnh Tinh Hoàn buoäc phaûi duøng tuyeät chieâu ñöôïc chuaån bò heát söùc coâng phu, nhöng baây giôø chieâu naøy hoaøn toaøn bò phaù saûn. Maïnh Tinh Hoàn khoâng cay cuù, traùi laïi trong loøng loä veû khaâm phuïc hoûi: – OÂng ñaõ bieát toâi ñeán ñaây ñeå gieát oâng, vaäy taïi sao coøn ñeå toâi töï do maø khoâng bò caâu thuùc? Laõo Baù chæ gaät ñaàu maø khoâng ñaùp. Maïnh Tinh Hoàn khoâng neùn noåi, hoûi tieáp: – Coù phaûi vì oâng tin chaéc raèng toâi khoâng theå gieát oâng? Laõo Baù cöôøi ñaùp: – Neáu nhö chæ coù theá thì baây giôø ta ñaõ cheát roài. Maïnh Tinh Hoàn ngaïc nhieân hoûi: – Chaúng leõ coøn nguyeân nhaân naøo khaùc? Laõo Baù traàm gioïng: – Bôûi vì ta caàn loaïi ngöôøi nhö ngöôi. Ngöôi ñaõ coù theå vì ngöôøi khaùc maø gieát ta thì cuõng coù theå vì ta maø gieát ngöôøi khaùc. OÂng döøng moät luùc, laïi tieáp: – Ngay caû ta maø ngöôi cuõng daùm gieát thì coøn kieâng kî ai maø khoâng daùm nöõa? Keû saùt nhaân tröôùc heát caàn can ñaûm. Maø ngöôøi can ñaûm khoâng nhieàu laém. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – OÂng ñònh mua chuoäc toâi ö? – Ngöôøi khaùc mua chuoäc ñöôïc, vì sao ta khoâng mua chuoäc ñöôïc ngöôi chöù? Ta coù theå traû nhieàu tieàn hôn baát kyø ai khaùc. Maïnh Tinh Hoàn chôït hoûi: – OÂng coù bieát ai thueâ toâi gieát oâng khoâng? Laõo Baù traû lôøi laáp löûng: – Nhöõng ngöôøi ta bieát coøn nhieàu hôn ngöôi haèng töôûng. Maïnh Tinh Hoàn caøng ngaïc nhieân hôn, hoûi tieáp: – Neáu oâng ñaõ bieát thì sao coøn ñeå phaûn ñoà kia tieáp tuïc soáng? Laõo Baù cöôøi nhaït ñaùp: – Haén soáng cuõng chaúng khaùc gì cheát caû. – Thaät vaäy ö? Nhöng haén ñaõ phaûn boäi oâng, vaø raát coù theå luùc naøo ñoù seõ thaønh coâng. Laõo Baù gaät ñaàu, thaûn nhieân ñaùp: – Haén ñaõ phaûn boäi ta, ñöông nhieân cuõng coù theå phaûn boäi ngöôøi khaùc. Ñoù 259 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 260 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG chính laø ñieàu ta caàn. OÂng chôït caát tieáng cöôøi taøn khoác roài chaäm raõi noùi tieáp: – Moãi ngöôøi ñeàu coù giaù trò nhaát ñònh ñeå lôïi duïng. Chæ caàn ngöôi bieát caùch lôïi duïng maø thoâi. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – OÂng caàn laõo ta phaûn boäi ai? Laõo Baù ñaùp: – Moät mình haén thì khoâng coù khaû naêng laøm vieäc naøy, vaø chöa ñuû gan laøm caùi chuyeän taøy ñình nhö theá. – OÂng cho raèng laõo ta coù ñoàng möu? Laõo Baù gaät ñaàu. Maïnh Tinh Hoàn hoûi tieáp: – Coù phaûi oâng muoán laõo ta khai ra keû ñoàng möu vôùi mình? Laõo Baù laéc ñaàu: – Chaúng caàn phaûi noùi. Sôùm muoän gì töï ta cuõng seõ bieát. Maïnh Tinh Hoàn ngöng muïc nhìn Laõo Baù hoài laâu roài chôït thôû daøi noùi: – Ñeán baây giôø toâi môùi tin moät ñieàu... Laõo Baù hoûi: – Ñieàu gì vaäy? – OÂng coù ñòa vò hoâm nay tuyeät nhieân khoâng phaûi nhôø vaøo may maén. OÂng coù theå soáng ñöôïc tôùi baây giôø cuõng chaúng phaûi nhôø vaøo soá phaän vaø haïnh vaän. Laõo Baù cöôøi noùi: – Vì theá neân neáu ngöôi theo ta thì nhaát ñònh khoâng ñeán noãi bò thieät thoøi. Ít nhaát ngöôi coù theå hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu, coù theå soáng laâu theâm moät chuùt. Caùch löïa choïn cuûa ngöôi thoâng minh ñaáy. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi nhaït hoûi: – OÂng töôûng toâi haønh ñoäng nhö vaäy laø vì muoán döïa vaøo oâng? – Khoâng phaûi! Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – OÂng ñoaùn ñuùng. Laõo Baù noùi tieáp: – Nhöng ta coøn chöa bieát ngöôi tôùi tìm ta ñònh ñeà xuaát yeâu caàu gì. Maïnh Tinh Hoàn cöùng coûi ñaùp: – Toâi muoán oâng ñeå toâi ñi. 260 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 18. 261 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù cöôøi noùi: – Ngöôi thaät thaúng thaén! Nhöng ta hoûi ngöôi döïa vaøo ñaâu maø ngöôi cho raèng ta ñeå cho ngöôi ñi? Neáu ngöôøi khaùc coù theå lôïi duïng ngöôi thì taïi sao ta khoâng theå laøm ñieàu ñoù? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Bôûi vì nöõ nhi cuûa oâng! Nuï cöôøi treân moâi Laõo Baù laäp töùc bieán maát, thay vaøo ñoù laø côn phaãn noä. OÂng gaøo leân: – Ta töø laâu khoâng coù nöõ nhi nöõa! Maïnh Tinh Hoàn bình tónh noùi: – Toâi khoâng bieát vì sao oâng khoâng nhaän nöõ nhi cuûa mình. Toâi chæ bieát moät vieäc. Baát kyø oâng nghó theá naøo nhöng coâ aáy vaãn laø con gaùi cuûa oâng. Duø sao thì maùu vaãn hôn nöôùc laõ. Y ngöng muïc nhìn Laõo Baù. Söï phaãn noä cuûa Laõo Baù laø raát khuûng khieáp, nhöng Maïnh Tinh Hoàn khoâng chuùt toû ra khieáp sôï. Y noùi tieáp: – Coù nhöõng vieäc khoâng ai coù theå thay ñoåi ñöôïc, keå caû oâng cuõng theá. Laõo Baù naém chaët hai tay hoûi: – Ngöôi vôùi noù quan heä theá naøo? Maïnh Tinh Hoàn nghieâm nghò ñaùp: – Toâi nguyeän yù laøm choàng coâ aáy. Laõo Baù chôït choäp laáy ngöïc aùo Maïnh Tinh Hoàn heùt leân: – Ta muoán ngöôi vì noù maø cheát! Maïnh Tinh Hoàn raén roûi traû lôøi: – Toâi khoâng muoán cheát bôûi vì toâi muoán soáng vì coâ aáy, cuõng nhö coâ aáy muoán soáng vôùi toâi. Neáu oâng gieát toâi, nhaát ñònh oâng seõ hoái haän. – Hoái haän ö? Xöa nay ta gieát ngöôøi chöa bao giôø phaûi hoái haän caû. Thaùi ñoä cuûa Laõo Baù moãi luùc moät döõ tôïn, nhöng Maïnh Tinh Hoàn vaãn khoâng heà khieáp sôï. Y khoâng sôï bôûi y ñeán ñaây vôùi loøng chaân thaønh. – Baây giôø oâng khoâng coøn nhi töû nöõa, bôûi theá coâ aáy laø coát nhuïc coøn laïi duy nhaát cuûa oâng. Côn giaän cuûa Laõo Baù caøng buøng leân döõ doäi: – Ngöôi daùm... noùi nhöõng lôøi ñoù tröôùc maët ta? 261 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 19. 262 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Bôûi vì toâi bieát oâng laø ngöôøi hieåu roõ phaûi traùi neân toâi khoâng sôï noùi söï thaät. Laõo Baù traàm maëc hoài laâu roài chôït hoûi: – Ngöôi quen bieát noù laâu chöa? – Chöa laâu! – Ngöôi coù bieát roõ noù laø ngöôøi theá naøo khoâng? – Duø coâ aáy theá naøo thì cuõng nhö nhau caû. – Nhöng tröôùc ñaây noù... Maïnh Tinh Hoàn ngaét lôøi: – Tröôùc ñaây coâ aáy caøng bi thaûm thì sau naøy toâi caøng yeâu thöông coâ aáy. Hôn nöõa chuyeän tröôùc kia ñaõ thaønh quaù khöù, toâi caên baûn khoâng muoán bieát. Ñoâi baøn tay Laõo Baù daõn ra, noãi phaãn noä trong aùnh maét cuõng maát haún. Maïnh Tinh Hoàn coù caûm giaùc raèng chæ môùi qua moät luùc maø oâng giaø haún ñi. Cuoái cuøng oâng noùi baèng gioïng aûm ñaïm: – Ngöôi noùi khoâng sai. Ta ñaõ khoâng coøn nhi töû nöõa. Noù laø coát nhuïc duy nhaát cuûa ta. Maïnh Tinh Hoàn tieáp lôøi: – Vì theá oâng khoâng theå haét huûi meï con coâ aáy. Laõo Baù caén moâi hoûi: – Ngöôi coù bieát cha cuûa haøi töû ñoù khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Toâi khoâng bieát, vaø cuõng khoâng ñeå taâm ñieàu naøy. – Ngöôi thaät khoâng ñeå taâm? – Toâi ñaõ nguyeän yù laøm choàng coâ aáy thì cuõng nguyeän yù laøm cha ñöùa treû ñoù. Hai ngöôøi im laëng moät luùc, sau ñoù caøng dòu laïi. Laõo Baù nhaän ra thieáu nieân laø ngöôøi ñaùng tin, chæ caàn noùi ra taát coù theå laøm ñöôïc. Chöøng nhö Laõo Baù thaáy mình coù theå ñaët nieàm hy voïng vaøo thieáu nieân naøy. – Roát cuoäc ta cuõng coù moät nhi nöõ, hôn nöõa coøn coù... Ñoät nhieân oâng ngöøng baët, naém chaët tay Maïnh Tinh Hoàn, noùi tha thieát: – Neáu ngöôi quaû thaät caàn noù thì nguyeän giao noù cho ngöôi. Maïnh Tinh Hoàn thaáy coå hoïng mình taéc ngheïn laïi, doøng nöôùc maét noùng hoåi traøo ra. Hoài laâu y môùi haéng gioïng, run run noùi: – Toâi... quyeát khoâng ñeå... Laõo nhaân gia phaûi hoái haän! 262 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 20. 263 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù noùi, gioïng bình tónh trôû laïi: – Ngöôi coøn caàn gì nöõa khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Chæ caàn coù coâ aáy, toâi ñaõ thaáy mình maõn nguyeän laém roài. Laõo Baù gaät ñaàu, hoûi tieáp: – Ngöôi ñònh ñöa noù ñi ñaâu? Maïnh Tinh Hoàn nghó ngôïi nhöng chöa kòp traû lôøi thì Laõo Baù tieáp: – Ta hy voïng ngöôi mang noù ñi thaät xa, caøng xa caøng toát. Bôûi vì... Gioïng oâng trôû neân naëng neà: – Tình hình ôû ñaây caøng ngaøy caøng trôû neân nguy hieåm. Ta khoâng muoán caùc ngöôi lieân luïy vì ta, caøng khoâng theå soáng yeân trong phaïm vi quanh ñaây ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn ngöôùc maét nhìn Laõo Baù, nhìn nhöõng neáp nhaên caøng luùc caøng haèn saâu vaø veû tö löï trong aùnh maét, trong loøng boãng naûy sinh söï ñoàng caûm. Duø sao oâng ta cuõng ñaõ giaø, vaø ñang coâ ñôn. Söï giaø nua vaø noãi coâ ñôn cuûa con ngöôøi laø noãi baát haïnh lôùn. Giöõa hai ngöôøi töø nay ñaõ coù moái quan heä khaêng khít vaø chaúng nhöõng Maïnh Tinh Hoàn maø ngay caû Laõo Baù cuõng thaáy gaén boù vôùi thieáu nieân naøy. Bôûi vì y daõ thaønh choàng cuûa nhi nöõ oâng vaø ngöôïc laïi. Maïnh Tinh Hoàn caát gioïng quan hoaøi hoûi: – Moät mình Laõo nhaân gia ôû ñaây coù theå öùng phoù noåi khoâng? Laõo Baù cöôøi ñaùp: – Ngöôi khoâng caàn phaûi baän taâm vì ta. Ta ñaõ öùng phoù ñöôïc raát laâu, vaø coøn öùng phoù toát. Maïnh Tinh Hoàn vaãn chöa heát baên khoaên: – Nhöng tröôùc ñaây khaùc. Tröôùc ñaây Laõo nhaân gia coøn coù baèng höõu. Coøn baây giôø... Laõo Baù ngaét lôøi: – Ta cuõng laø con baïc, moät con baïc thöïc thuï. Xöa nay ta chöa bao giôø thua nhaün tuùi, duø coù thua cuõng chöøa laïi trong tuùi mình moät soá voán ñeå tìm cô hoäi gôõ laïi. OÂng cöôøi moät caùch thoaûi maùi, noùi theâm: – Bôûi vì ta khoâng phaûi laø keû ñieân. Maïnh Tinh Hoàn cuõng cöôøi, tieáp gioïng: – Chæ caàn canh baïc chöa keát thuùc thì luoân luoân coù cô hoäi laät laïi cuïc dieän. Laõo Baù gaät ñaàu: – Cho duø laàn naøy canh baïc keát thuùc thì vaãn coøn laàn khaùc. Moät con baïc thöïc 263 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn