Xem mẫu

 1. 226 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Möôøi Boán LIEÀU THAÂN CÖÙU BAÏN nghó. M aïnh Tinh Hoàn khoâng sao nguû ñöôïc, trong loøng baên khoaên vôùi nhieàu yù Y chôït nhaän thaáy Laõo Baù khoâng phaûi laø ngöôøi khoù gaàn nhö mình nghó, vaø khoâng quaù thoâng minh nhö lôøi ñoàn ñaïi. Laõo Baù cuõng laø ngöôøi chöù chaúng phaûi thaàn thaùnh khoâng theå ñaùnh baïi. OÂng ta voán raát töï haøo vì trong ñôøi keát giao vôùi nhieàu baèng höõu. Theá nhöng Laõo Baù laïi khoâng bieát raèng ngöôøi baèng höõu gaàn guõi nhaát ñaõ phaûn boäi mình, chaúng nhöõng khoâng giuùp Laõo Baù thaåm tra Maïnh Tinh Hoàn maø traùi laïi coøn giuùp Maïnh Tinh Hoàn thoaùt khoûi söï nghi ngôø. Maïnh Tinh Hoàn caûm thaáy baát bình thay cho Laõo Baù. Y raát gheùt nhöõng ngöôøi baùn reû baèng höõu cuûa mình, khinh bæ haïng ngöôøi phaûn phuùc. Sau ñoù yù nghó cuûa Maïnh Tinh Hoàn quay veà vôùi Tieåu Ñieäp, vaø laäp töùc thaáy loøng dòu ñi. Luùc naøy naøng ñang laøm gì? Coøn oâm haøi töû nguû ngon laønh hay ñang nhôù ñeán mình? Nghó ñeán naøng ñang naèm trong caên leàu aåm thaáp vaø beà boän, oâm moät haøi nhi naèm treân chieác giöôøng cöùng laïnh maø loøng nhôù ñeán mình, loøng Maïnh Tinh Hoàn chôït traøo leân moät noãi thöông xoùt voâ bieân. Y töï theà raèng chæ caàn laøm xong vieäc naøy, mình seõ laäp töùc quay veà beân naøng vaø khoâng bao giôø rôøi xa naøng nöõa. Chôït y nhôù tôùi caâu noùi cuûa Luïc Höông Xuyeân: “Treân ñôøi raát ít nöõ nhaân ñaùng ñöôïc nam nhaân phaûi hy sinh” Tuy vaäy y khoâng heà löu taâm ñeán ñieàu naøy, vì bieát Luïc Höông Xuyeân khoâng bieát gì veà naøng caû. Y thôû daøi vaø chaúng bao laâu chôït bình tónh laïi, töï nhuû: “Ta seõ trung thaønh vôùi naøng vaø nhaát ñònh suoát ñôøi naøng seõ trung thaønh vôùi ta nhö vaäy! Moät khi hai ngöôøi thöông yeâu vaø tin töôûng nhau thì thaät laø haïnh phuùc!” Ñoät nhieân coù tieáng ñoäng beân ngoaøi cöa soå. Maïnh Tinh Hoàn nhö con linh mieâu ñöùng baät daäy nheï nhaøng ñeán beân cöûa quan saùt. Moät ngöôøi ñöùng ngôøi cöûa ñang vaãy tay vaøo nhaø, chính laø Luïc Maõn Thieân. 226 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 227 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn khoâng baát ngôø vôùi söï vieäc naøy. Y lieàn nhaûy ra cöûa soå ñoâi chaân traàn daãm leân nhöõng luoáng hoa coøn öôùt ñaãm söông ñeâm. Luïc Maõn Thieân ñöa aùnh maét laïnh luøng nhìn Maïnh Tinh Hoàn hoài laâu môùi chôït traàm gioïng hoûi: – Ngöôi bieát ta laø ai roài chöù? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Luïc Maõn Thieân laïi hoûi: – Ngöôi laø ai? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Chaéc raèng oâng cuõng bieát toâi laø ai roài. Luïc Maõn Thieân chuù muïc nhìn ñoái phöông hoài laâu roài chaäm raõi gaät ñaàu: – Bieát. Nhöng vì sao baây giôø ngöôi môùi tôùi? Leõ ra ngöôi phaûi coù maët ôû ñaây töø thaùng tröôùc môùi phaûi. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi nhaït: – Sôùm hay muoän thì keát quaû cuõng nhö nhau caû. Coù theå noùi luùc naøy toâi ñaõ ñaët moät chaân vaøo quan taøi roài. – Ngöôi laø ngöôøi raát thaän troïng. – Neáu maïo hieåm, toâi khoâng soáng ñöôïc tôùi baây giôø. Luïc Maõn Thieân noùi: – Nhöng thöïc ra ngöôi khoâng neân quaù thaän troïng nhö vaäy. Baây giôø ôû ñaây ñaõ coù ta chieáu coá, ngöôi coøn sôï gì chöù? Nuï cöôøi cuûa laõo laïnh luøng, veû maët raát khoù nhìn. Trong loøng Maïnh Tinh Hoàn chôït traøo leân moät noãi chaùn gheùt. Y laïnh gioïng noùi: – Thì ra oâng laø ngöôøi ñaõ baùn reû Laõo Baù. Toâi khoâng ngôø ngöôøi thueâ gieát Laõo Baù laïi laø moät baèng höõu thaân caän nhaát cuûa oâng ta. Luïc Maõn Thieân khoâng coù phaûn öùng gì, vaãn giöõ veû maët laïnh luøng vaø nuï cöôøi khoâng bieåu loä chuùt caûm tình naøo nhö tröôùc, thaûn nhieân noùi: – Ngöôi coøn treû neân khoâng hieåu nhieàu ñieàu. Baûn tính ngöôøi ta laø nhö vaäy. Khi ta muoán leo leân cao hôn thì coù khi phaûi ñaïp leân ñaàu ngöôøi khaùc. Maïnh Tinh Hoàn “höø” moät tieáng: – Vieäc ñoù toâi quaû thaät khoâng hieåu, vaø khoâng muoán hieåu. Luïc Maõn Thieân hoûi: – Cao laõo ñaïi khoâng noùi tröôùc cho ngöôi bieát sao? 227 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 228 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Khoâng. – Ngöôi chaáp haønh nhieäm vuï? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu khoâng ñaùp. Luïc Maõn Thieân cuõng gaät ñaàu: – Raát toát! Ngöôi ñònh luùc naøo thì ñoäng thuû? – Chôø khi coù cô hoäi. Luïc Maõn Thieân xua tay noùi: – Vónh vieãn khoâng bao giôø coù cô hoäi ñaâu. Laõo Baù khoâng bao giôø ñeå ai coù cô hoäi. Duø ngöôi coù ñôïi theâm möôøi naêm nöõa cuõng voâ ích. Vì theá toát nhaát ngöôi haõy töï taïo laáy cô hoäi. – Thaät ö? Luïc Maõn Thieân khoâng ñeå yù ñeán thaùi ñoä laõnh ñaïm cuûa ñoái phöông, noùi tieáp: – Vì theá ngöôi khoâng caàn ñôïi gì caû. Baát cöù thôøi gian naøo cuõng phaûi taïo ra cô hoäi. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – OÂng muoán khi naøo toâi ñoäng thuû? – Ngay hoâm nay! Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy hoûi laïi: – Ngay hoâm nay? Luïc Maõn Thieân gaät ñaàu: – Phaûi! Roài noùi theâm: – Toát nhaát vaøo luùc hoaøng hoân. – Ñoù laø keá hoaïch cuûa oâng? Luïc Maõn Thieân khoâng ñaùp, chaäm raõi noùi: – Coù nhöõng vieäc chaúng nhöõng khoâng theå chôø ñôïi maø caàn heát söùc khaån tröông, laøm caøng nhanh caøng toát. Maïnh Tinh Hoàn khoâng noùi gì caû, chæ ñöa maét nhìn ñoái phöông ñaày aùc caûm. Luïc Maõn Thieân khoâng löu taâm, noùi tieáp: – Laõo Baù raát thích töï mình chaêm soùc hoa. Haøng ngaøy cöù ñeán hoaøng hoân, theá naøo laõo ta cuõng ra vöôøn ñi doïc theo caùc luoáng hoa ñeå ngaém nhìn vaø tæa laù. Ñoù laø thoùi quen cuûa laõo, möôøi maáy naêm nay chöa bao giôø boû laáy moät ngaøy, ngoaïi tröø laõo ta khoâng coù maët ôû Nguõ Hoa Vieân. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: 228 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 229 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chæ moät mình oâng ta thoâi ö? – Phaûi! Khoâng bao giôø laõo ta cho pheùp ai ñi theo mình. Bôûi vì laõo lôïi duïng thôøi gian ñoù ñeå suy ngaãm ñeán coâng vieäc. Thöïc teá ñoù laø luùc laõo ta quyeát ñònh nhieàu vaán ñeà. – Nhöng trong hoa vieân nhaát ñònh coù nhieàu cô quan mai phuïc vaø nhöõng traïm gaùc bí maät? Luïc Maõn Thieân gaät ñaàu roài chôït vaãy tay noùi: – Ngöôi haõy ñi theo ta! Luùc naøy trôøi coøn chöa saùng roõ. Hai ngöôøi ñi trong aùnh leä minh ñeán Cuùc Hoa Vieân, nôi maø toái qua Maïnh Tinh Hoàn ñaõ ñuïng ñaàu vôùi thuû haï cuûa Laõo Baù. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Coù theå Laõo Baù nhaän ra chuùng ta khoâng? Luïc Maõn Thieân laéc ñaàu: – Khoâng. Laõo Baù nguû raát muoän vaø thöôøng ñeán saùng baïch môùi daäy, thoùi quen ñoù khoâng bao giôø thay ñoåi. Laõo chôït döøng laïi beân moät khoùm hoa cuùc noùi: – Haøng ngaøy laõo ta ñeán ñuùng choã naøy thì quay laïi. Maïnh Tinh Hoàn nhaän xeùt: – Nhö vaäy ôû ñaây phaûi coù moät caïm baãy hoaëc traïm canh bí maät. – Ñuùng theá. Nhöng ta coù theå bieán thaønh khoâng coù. Maïnh Tinh Hoàn khoâng ngaïc nhieân tröôùc caâu naøy. Luïc Maõn Thieân boãng ñöa tay nhoå caû khoùm hoa leân. Maïnh Tinh Hoàn thaáy laõo khoâng duøng löïc nhieàu, vaäy maø khoùm hoa bò baät caû goác, beân döôùi loä ra moät cöûa hang nhoû. Luïc Maõn Thieân chæ tay vaøo mieäng hang noùi: – Ngöôi haõy xuoáng ñoù thöû xem. Maïnh Tinh Hoàn ñònh nhaûy xuoáng nhöng Luïc Maõn Thieân chôït ngaên laïi noùi: – Thoâi khoâng caàn nöõa. Hoâm nay ñuùng luùc hoaøng hoân, ngöôi seõ ñeán aån trong hang naøy, vaø phaûi mang theo binh khí cuûa mình. Nhöng coù theå cho ta bieát ngöôi ñònh duøng binh khí gì khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Caùi ñoù tuøy hoaøn caûnh... Luïc Maõn Thieân hoûi: – Tröôùc ñaây ngöôi thöôøng duøng loaïi binh khí naøo ñeå gieát ngöôøi? 229 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 230 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Raát nhieàu thöù. – Tröôøng hôïp naøy thì sao? Maïnh Tinh Hoàn ñöa maét quan saùt hieän tröôøng môùi traû lôøi: – Duøng aùm khí. Luïc Maõn Thieân coá hoûi caën keõ: – Loaïi aùm khí naøo? – OÂng khoâng caàn bieát roõ. Chæ yeân taâm raèng ñoù laø thöù aùm khí chuaån xaùc vaø raát hieäu nghieäm. Ñoái phöông chæ caàn truùng phaûi laø cheát sau vaøi khaéc. Neùt maët Luïc Maõn Thieân loä veû haøi loøng. Laõo gaät ñaàu noùi: – Toát laém! Trong khi Laõo Baù xem hoa, bao giôø cuõng raát chaêm chuù. Hôn nöõa ñaây laø ñòa ñieåm quen thuoäc, seõ khoâng ngôø coù ngöôøi aùm toaùn mình ngay ôû ñaây ñaâu. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Theo oâng thì cô hoäi thaønh coâng coù lôùn khoâng? – Ít nhaát coù baûy phaàn caàm chaéc, neáu ngöôi... Maïnh Tinh Hoàn ngaét lôøi: – Baûy phaàn cô hoäi laø quaù ñuû. Thoâng thöôøng chæ caàn tin coù naêm phaàn thaønh coâng laø toâi ñaõ coù theå haï thuû. – Nghe noùi raèng ngöôi chöa bao giôø thaát baïi. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi ñaùp: – Ñöông nhieân. Chæ caàn moät laàn thaát baïi thì toâi ñaõ khoâng coøn soáng treân ñôøi naøy nöõa. Vaán ñeà khoâng phaûi coù maáy phaàn caàm chaéc thaønh coâng maø caàn phaûi naém chaéc naém chaéc khaû naêng ñoù. Neáu bieát naém laáy cô hoäi cho toát thì chæ caàn moät phaàn cô hoäi thaønh coâng cuõng laø ñuû. Luïc Maõn Thieân gaät guø moät caùch haøi loøng: – Xem ra ta ñaõ khoâng tìm nhaàm ngöôøi. Maïnh Tinh Hoàn taùn thaønh: – OÂng khoâng tìm sai. Luïc Maõn Thieân laïi hoûi: – Ngöôi coøn vaán ñeà gì nöõa khoâng? – Coøn vaán ñeà naøy. Toâi phaûi tôùi ñaây vaøo luùc naøo ñeå khoâng bò ai phaùt hieän? Luïc Maõn Thieân nhö chôø caâu hoûi ñoù, cöôøi noùi: – Hoûi raát hay! Laõo ñeå khoùm hoa vaøo choã cuõ laáp laïi nhö tröôùc roài môùi traû lôøi: 230 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 231 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – ÔÛ ñaây aên côm chieàu sôùm. Cöù tröôùc böõa aên ñeàu coù hieäu leänh laø moät hoài chuoâng. Ngay khi tieáng chuoâng ñaàu tieân phaùt ra, baát luaän ngöôi ôû ñaâu cuõng phaûi nhanh choùng ñeán ñaây ngay. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngay laäp töùc sao? Luïc Maõn Thieân khaúng ñònh: – Ngay laäp töùc! Khoâng ñöôïc chaäm treã phuùt naøo. Ta chæ baûo ñaûm trong thôøi gian ngaén nguûi ñoù khoâng ai phaùt hieän ñöôïc ngöôi tôùi tìm aån ôû ñaây. Gioïng laõo trôû neân nghieâm khaéc: – Neáu phaïm phaûi sai laàm naøo, chaúng nhöõng hoûng maát ñaïi söï maø chính ngöôi cuõng khoâng sao traùnh ñöôïc caùi cheát. Tôùi ñoù, hai ngöôøi nhanh choùng rôøi khoûi hoa vieân, trôû veà nôi nghæ cuûa mình. oOo Baây giôø thì moïi vieäc ñaõ ñöôïc quyeát ñònh, chæ chôø haønh ñoäng cuoái cuøng. Thaéng hay baïi thì cuõng khoâng coøn ñöôøng thoaùi lui nöõa. Söï phaùt trieån cuûa söï vieäc chaúng nhöõng nhanh hôn Maïnh Tinh Hoàn döï ñinh raát nhieàu maø cuõng thuaän lôïi hôn, bôûi theá leõ ra y phaûi haøi loøng môùi phaûi. Nhöng khoâng hieåu sao Maïnh Tinh Hoàn laïi caûm thaáy baát an, thaäm chí döï caûm raèng coù ñieàu gì ñoù khoâng ñuùng, traùi leõ thöôøng. Nhöng y khoâng sao giaûi thích ñöôïc caùi gì khoâng ñuùng, choã naøo khaùc thöôøng. Keá hoaïch cuûa Luïc Maõn Thieân raát thích hôïp vaø chu ñaùo. Hay vì söï deã daøng ñoù ñaõ khieán y lo laéng? Cuõng coù theå keá hoaïch naøy laø do ngöôøi khaùc saép xeáp, vieäc maø tröôùc ñaây chæ töï mình y vaïch ra vaø thöïc hieän, vaø noãi lo xuaát phaùt töø söï khoâng tin vaøo ngöôøi khaùc? Quaû thaät khoâng ai muoán ñem soá phaän cuûa mình giao vaøo tay keû khaùc. Maïnh Tinh Hoàn laïi caøng khoâng muoán phoù thaùc tính maïng mình cho keû nhö Luïc Maõn Thieân. Nhöng chuû möu cuûa söï vieäc naøy chính laø laõo ta. Bôûi theá laõo khoâng coù lyù do gì ñeå baùn reû Maïnh Tinh Hoàn, vaø y khoâng coù lyù do gì ñeå nghi ngôø laõo. Maïnh Tinh Hoàn chæ bieát xua ñi moïi noãi lo laéng vaø yeân taâm chôø ñôïi haøng hoân tôùi. Nhöng vieäc ñoù khoâng phaûi deã. oOo 231 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 232 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Chính ngoï. Thöôøng trong böõa aên tröa, Laõo Baù thích cuøng moät soá thuoäc haï nhaøn ñaøm nhöõng chuyeän linh tinh. Ngay caû vieäc taùn gaãu ñoái vôùi Laõo Baù cuõng khoâng phaûi voâ ích, vì oâng cho raèng caû trong khi noùi chuyeän baâng quô cuõng coù theå bieát theâm moät soá ñieàu vaø naûy sinh ra moät soá quyeát ñònh. Nhöõng ngöôøi cuøng aên vôùi Laõo Baù ñöông nhieân ñeàu laø baèng höõu ñöôïc oâng ta tin töôûng nhaát. Maïnh Tinh Hoàn ñöôïc Laõo Baù cho pheùp aên tröa cuøng vôùi mình. Böõa aên cuûa Laõo Baù thöôøng raát ñôn giaûn, chæ coù moät moùn thòt hoaëc caù vaø vaøi baùt canh rau, bôûi oâng cho raèng aên nhieàu thòt khoâng coù lôïi ñoái vôùi ngöôøi nhieàu tuoåi. Nhöng hoâm nay thöùc aên cuõng coù ngoaïi leä: theâm moùn gaø raùn vaø thòt haàm. Laõo Baù cöôøi noùi vôùi Maïnh Tinh Hoàn: – Tuoåi treû neân aên nhieàu caù thòt. Hoài coøn treû ta cuõng thích aên raát nhieàu thòt, nhö vaäy môùi ñuû chaát giuùp cô theå maïnh meõ hôn. Hoài ñoù, chæ caàn hai ngaøy khoâng aên thòt, töôûng chöøng nhö khoâng laøm ñöôïc vieäc gì caû. Maïnh Tinh Hoàn aên moät caùch töï nhieân nhöõng thöù gì maø mình thích, khoâng heà khaùch khí. Laõo Baù nhìn y vôùi aùnh maét töôi cöôøi, baát chôït hoûi moät caâu: – Tröôùc ñaây luùc coøn ôû thöông thuyeàn, boïn ñaàu beáp phuïc vuï theá naøo? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Khoâng teä laém. Laõo Baù nhaän xeùt: – Veà caùc moùn rau xaøo, ta tin raèng ngöôøi ôû mieàn nam naáu ngon hôn ngöôøi ôû mieàn baéc, ngöôi coù nhaän xeùt theá naøo? Maïnh Tinh Hoàn hieåu raèng Laõo Baù ñang ñieàu tra mình lieàn traû lôøi ngay: – Treân thuyeàn cuûa chuùng toâi coù tôùi ba ngöôøi ñaàu beáp, nhöng chæ moät teân hoï Ngoâ laø ngöôøi mieàn nam. Hai ngöôøi coøn laïi ñeàu laø ngöôøi Quan Ñoâng. Quaû nhieân ai cuõng thích moùn rau xaøo cuûa ten hoï Ngoâ naáu. Laõo Baù laïi hoûi: – Coøn traø thì sao? – Caû moùn traø phöông nam cuõng ñaäm ñaø hôn. Tuy veû maët y khoâng ñoåi saéc, nhöng trong loøng thaàm nhuû: “May thaät! Suyùt nöõa thì moïi vieäc hoûng beùt! Laõo Baù quaû nhieân lôïi haïi!” Maïnh Tinh Hoàn khaúng ñònh raèng chæ caàn trong saùng nay Laõo Baù ñaõ tìm hieåu töôøng taän veà Taàn Trung Ñình. 232 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 233 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Neáu khoâng ñöôïc Cao laõo ñaïi trao co cuoán nhaät kyù cuûa Taàn Trung Ñình ñeå nghieân cöùu kyõ taát vöøa roài chính y ñaõ ñeå loä baûn thaân. Laõo Baù hoûi coù veû nhö chæ thuaän mieäng noùi chuyeän taàm phaøo, kyø thöïc chæ caàn lôõ mieäng noùi sai moät caâu thì ñöøng mong soáng ñeå aên noát böõa côm tröa. Maïnh Tinh Hoàn ñaõ traû lôøi ñuùng. Tuy vaãn ñieàm nhieân aên heát böõa côm nhöng y khoâng caûm thaáy ngon mieäng nöõa, thaäm chí khoâng bieát mình ñang aên gì, chæ coá sao ñöøng ñeå Laõo Baù thaáy mình gaéng göôïng. Luïc Höông Xuyeân ngoài beân caïnh Maïnh Tinh Hoàn, noùi raát ít. Maõi ñeán khi rôøi phoøng aên ra tôùi con ñöôøng nhoû raûi ñaù trong hoa vieân, haén môùi cöôøi hoûi: – Laõo Baù vöøa baûo ta ñöa ngöôi ñeán khu vöôøn phía Taây du ngoaïn vaø ngaém caûnh, ngöôi coù hieåu ra yù töù gì khoâng? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu. Gaàn ñaây moãi laàn khoâng muoán laøm cho söï vieäc theâm raéc roái, nhaát laø töø choái vieäc gì, y thöôøng laéc ñaàu maø khoâng ñaùp. Ñoù laø y ñaõ hoïc ñöôïc caùch khoâng toû ra mình thoâng minh. Luïc Höông Xuyeân noùi: – YÙ cuûa Laõo Baù laø töø nay gaàn nhö coi ngöôi nhö ngöôøi nhaø roài: Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Gaàn nhö? Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Chöa phaûi laø hoaøn toaøn, vì coøn thieáu moät ñieåm. – Ñieåm gì? – Ngöôi coøn chöa vì Laõo Baù maø gieát ngöôøi. Haén cöôøi noùi theâm: – Tuy vaäy khoâng caàn phaûi lo. Roài seõ coù cô hoäi, vaø khoâng laâu ñaâu. Maïnh Tinh Hoàn cuõng cöôøi ñaùp: – Nhöng khi cô hoäi ñoù tôùi coøn chöa roõ laø toâi seõ gieát ngöôøi hay bò ngöôøi khaùc gieát... Luïc Höông Xuyeân traàm ngaâm noùi: – Neáu khoâng gieát ngöôøi töùc bò ngöôøi khaùc gieát. Ñaõ daán thaân vaøo choán giang hoà taát phaûi tuaân theo quy luaät ñoù. Coù nhöõng ngöôøi cho raèng vónh vieãn khoâng bao giôø bò ngöôøi khaùc gieát cheát, nhöng boãng döng moät ñao ñaâm truùng ngöïc, chính luùc maø haén khoâng heà ngôø tôùi. Xöa nay keû gieát ngöôøi ngöôøi bò gieát ñeàu coù cô hoäi nhö nhau. 233 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 234 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn cöôøi nhaït hoûi: – Coù phaûi noùi veà ñieàu ñoù, Luïc huynh lieân töôûng ñeán Toân Kieám khoâng? Luïc Höông Xuyeân bieán saéc hoûi: – Ngöôi bieát haén? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Vieäc Toân Kieám bò gieát töø laâu ñaõ khoâng coøn laø bí maät trong giang hoà nöõa. Luïc Höông Xuyeân thôû daøi, cöôøi khoå noùi: – Khoâng sai! Ñoù laø chieán thaéng löøng laãy nhaát cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang. Bôûi theá chuùng tuyeân truyeàn ñeå giöông cao thanh theá laø ñieàu deã hieåu. Maïnh Tinh Hoàn laïi noùi: – Ngay caû chuyeän Dòch Tieàm Long phaûn bieán cuõng ñaõ truyeàn khaép voõ laâm. Luïc Höông Xuyeân traàm ngaâm moät luùc roài laïnh gioïng: – Haén khoâng phaûn bieán! – Khoâng phaûi ö? – Haén khoâng ñaùng goïi laø teân phaûn ñoà. Laøm phaûn ñoà ít ra phaûi can ñaûm. Dòch Tieàm Long chaúng qua laø moät keû thaát phu heøn nhaùt maø thoâi. – Nhöng ngöôøi ta noùi raèng Dòch Tieàm Long laø moät trong soá ít nhöõng baèng höõu ñöôïc Laõo Baù tín nhieäm nhaát. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Coù theå thaät. Nhöng neân hieåu raèng haén laø keû nhu nhöôïc, khi bieát Laõo Baù gaëp nguy hieåm thì luûi maát, mang theo gia taøi maáy traêm vaïn laïng maø Laõo Baù taëng cho laàn tröôùc. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Vì sao caùc ngöôi khoâng ñi tìm oâng ta? – Chuùng ta ñaõ tìm nhöng khoâng ñöôïc. Chaéc laø haén ñaõ leân thuyeàn ñeán Phuø Tang. Haén coù moät ngöôøi vôï ôû Phuø Tang phieâu daït vaøo Trung Nguyeân. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi: – Nhö vaäy vaán ñeà khoâng phaûi laø baèng höõu nhieàu hay ít. Caùi chính laø baèng höõu coù thaät laø baèng höõu chaân chính khoâng. Y chôït nhìn ra khoaûng xa xaêm, thôû daøi noùi tieáp: – Coù nhöõng tröôøng hôïp theâm moät baèng höõu laïi khoâng baèng bôùt ñi moät baèng höõu. Luùc ñoù ñaõ sang giôø muøi. Hai ngöôøi ñi qua moät chieác caàu nhoû. 234 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 235 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Moät ñaùm maây ñen keùo ñeán laøm baàu trôøi toái saàm laïi. Gioù cuõng maïnh hôn vaø laïnh hôn. Moät ngöôøi baän thanh y, ñaàu ñoäi muõ roäng vaønh che gaàn heát khuoân maët keùo coå aùo leân taän caèm ñi ngang qua caàu vôùi daùng veû raát voäi vaøng. Beân kia caàu laø röøng truùc, thaáp thoaùng coù maáy ngoâi thöông ñình. Maïnh Tinh Hoàn chôït troâng thaáy Luïc Maõn Thieân ngoài treân gheá trong moät thöông ñình, trong tay caàm moät quaûn buùt. Thanh y nhaân ñeán gaàn Luïc Maõn Thieân roài ñöùng laïi, baáy giôø môùi thaáy roõ maët. Ngöôøi ñoù laø Phuøng Haïo. Luïc Maõn Thieân löôùt maët quanh moät voøng roài thaáp gioïng noùi nhanh: – Moïi vieäc seõ tieán haønh theo ñuùng keá hoaïch. Haén ñaõ quyeát ñònh hoâm nay vaøo luùc hoaøng hoân seõ ñoäng thuû. Ñöông nhieân caû Maïnh Tinh Hoàn laãn Luïc Höông Xuyeân ñeàu khoâng nghe ñöôïc, thaäm chí Maïnh Tinh Hoàn khoâng bieát Phuøng Haïo laø ai. Phuøng Haïo hoûi theâm moät caâu – Coù theå haén seõ thay ñoåi yù ñònh khoâng? Luïc Maõn Thieân laéc ñaàu: – Tuyeät ñoái khoâng! Xöa nay chöa bao giôø haén daùm khaùng leänh cuûa Cao laõo ñaïi. Hôn nöõa... Laõo döøng laïi nhaùy maét cöôøi noùi theâm: – Haén khoâng phaûi laø ngöôøi thoâng minh. Phuøng Haïo cöôøi ñaùp: – Ñuùng theá! Chaúng nhöõng haén khoâng ngôø ñeán ñieåm maáu choát cuûa keá hoaïch maø khoâng ai coù theå ngôø ñöôïc. oOo Chieàu daàn. Baàu trôøi saåm toái. Trong hoa vieân yeân tónh laï thöôøng. Luïc Höông Xuyeân vaø Maïnh Tinh Hoàn ñaõ daïo chôi thöôûng ngoaïn hôn moät canh giôø, ñang chuaån bò trôû veà. Hai ngöôøi ñaõ qua raát nhieàu nôi, haàu nhö gaàn khaép khu vöïc phía Taây cuûa hoa vieân. Tuy vaäy Maïnh Tinh Hoàn hieåu raèng nhöõng nôi mình ñaõ ñi qua ñeàu khoâng coù 235 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 236 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG giaù trò gì veà boá trí chieán löôïc. Maø duø coù thì y cuõng khoâng tìm hieåu ñöôïc gì. Khoâng thaáy moät traïm canh, moät ñoäi tuaàn phoøng, thaäm chí khoâng thaáy boùng moät ngöôøi naøo. Maïnh Tinh Hoàn chæ thaáy ñuû caùc loaïi hoa troàng theo caùc daõy nhö meâ traän, nhöng tin chaéc raèng beân trong ñaày nhöõng cô quan mai phuïc. Tuy laø moät thaùm töû laønh ngheà coù nhieàu kinh nghieäm nhöng Maïnh Tinh Hoàn khoâng sao ñoaùn bieát trong ñoù coù bao nhieâu ngöôøi vaø caùc traïm canh bí maät ñöôïc boá trí theá naøo. Nghóa laø heát söùc khoù xaùc ñònh ñöôïc tieàm löïc cuûa Laõo Baù. Ít ra Luïc Maõn Thieân coù moät caâu noùi khoâng sai raèng: “Laõo Baù tuyeät ñoái khoâng cho ai moät cô hoäi naøo”. Neáu Luïc Maõn Thieân khoâng phaûn boäi Laõo Baù thì ñuùng laø Maïnh Tinh Hoàn khoâng bao giôø tìm ñöôïc cô hoäi. Khoâng ai suy ñoaùn ñöôïc thöïc löïc cuûa Laõo Baù vaø cuõng khoâng ai hieåu ñöôïc yù nghó vaø nhöõng keá hoaïch rieâng cuûa oâng. Ñoät nhieân Maïnh Tinh Hoàn naûy ra moät yù nghó kyø quaëc. Y khoâng bieát giaû söû mình laø baèng höõu cuûa Laõo Baù thì trong tình hình naøy söï theå seõ ra sao? Laõo Baù tuy laø ngöôøi ñaùng sôï nhöng khoâng ñaùng haän, hôn nöõa veà maët naøo ñoù coøn laø ngöôøi ñaùng yeâu. Treân ñôøi coøn raát nhieàu keû ñaùng haän hôn. Ít nhaát Luïc Maõn Thieân laø moät trong soá ñoù. Luïc Maõn Thieân khoâng nhöõng ñaùng khinh gheùt maø coøn ñaùng gieát. Maïnh Tinh Hoàn chôït coù yù nghó raèng, neáu ngöôøi mình phaûi gieát laø Luïc Maõn Thieân thì söï vieäc ñôn giaûn hôn, vì loøng y cuõng saûng khoaùi hôn. Hoa vieân tónh mòch, khoâng moät aâm thanh. ÔÛ ñaây quaû gioáng nhö moät moä ñòa, khoâng bieát ñaõ choân vuøi bao nhieâu ñònh meänh. Boãng beân ngoaøi vaêng vaúng tieáng chuoâng. Maïnh Tinh Hoàn lieàn ngaïc nhieân laéng nghe. Tieáng chuoâng thaùnh thoùt vaø nghe raát coù quy luaät. Luïc Höông Xuyeân döøng laïi, cuõng chaêm chuù nghe, maét nhìn veà phía coù tieáng chuoâng phaùt ra. Laùt sau Laõo Baù töø ñaâu baát chôït hieän ra nhìn Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Ngöôi nghe ñöôïc gì? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: 236 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 237 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Beân ngoaøi coù moät vò lang trung baùn thuoác daïo ñang rung chuoâng. Laõo Baù laïi hoûi: – Coøn gì khaùc khoâng? – Chieác chuoâng ñoù ñaõ cuõ, hôn nöõa coù caû veát nöùt. – Gì nöõa? – Vò lang trung ñoù caùch ñaây chöøng 30 tröôïng. Laõo Baù ra leänh: – Ngöôi ra goïi haén vaøo ñaây! – Daï. Laõo Baù daën theâm: – Neáu haén khoâng nghe thì cöù gieát ñi. Gioïng oâng ta nghe raát thaûn nhieân nhö sai thuû haï laøm vieäc gì bình thöôøng vaäy. Luïc Höông Xuyeân khoâng hoûi gì theâm, cuùi ngöôøi chaøo roài ñi ra. Haén chæ bieát chaáp haønh meänh leänh cuûa Laõo Baù. Maïnh Tinh Hoàn heát söùc kinh dò, khoâng tin raèng moät nhaân vaät laãy löøng nhö Laõo Baù, coù khoâng ít ngöôøi khen ngôïi laïi taøn baïo nhö vaäy. Gieát moät vò lang trung bình thöôøng moät caùch voâ duyeân voâ côù, ñoù laø haønh ñoäng cuûa moät keû maát lyù trí. Laõo Baù höôùng aùnh maét sang Maïnh Tinh Hoàn nhö muoán xuyeân suoát caû taâm can y roài ñoät nhieân hoûi: – Ngöôi coù ngaïc nhieân raèng vì sao ta laïi baûo haén laøm theá khoâng? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Tröôùc maét Laõo Baù, toát nhaát laø ñöøng neân giaáu nhöõng yù nghó cuûa mình. Laõo Baù giaûi thích: – Töø tieáng chuoâng, vöøa roài haén ñaõ nghe ñöôïc raát nhieàu ñieàu khoù tìm thaáy ôû moät vò lang trung bình thöôøng. Maïnh Tinh Hoàn taùn thaønh: – Toâi cuõng nhaän ra nhö vaäy. Laõo Baù tieáp: – Tuy vaäy coøn moät soá ñieàu khaùc haén chöa nhaän bieát. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi: – Toâi coøn chöa baèng ñöôïc haén. Chæ nghe tieáng chuoâng maø khaúng ñònh ñöôïc töøng ñoù laø quaù nhieàu roài. Laõo Baù chuù muïc nhìn Maïnh Tinh Hoàn moät luùc roài môùi chaäm raõi noùi: 237 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 238 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Teân lang trung naøy coù voõ coâng raát cao. Maïnh Tinh Hoàn buoät mieäng hoûi: – Sao coù theå thaáy ñöôïc? – Caên cöù vaøo nhòp ñieäu cuûa tieáng chuoâng. Moät ngöôøi voõ coâng yeáu nhöôïc khoâng theå giöõ tieáng chuoâng nhòp nhaøng nhö theá. Maïnh Tinh Hoàn goùp lôøi: – Moät ngöôøi baùn thuoác daïo bình thöôøng chaúng ai ñeán taän nôi hoang vaéng naøy. – Nhöng ñoù khoâng phaûi laø ñieàu quan troïng nhaát. – Khoâng phaûi ö? – Cuõng coù theå do ngöôøi aáy laïc ñöôøng, hoaëc giaû haén thöû ñeán nôi hoang vaéng naøy tìm vaän may. Laõo Baù ngöøng moät luùc roài cöôøi noùi tieáp: – Treân giang hoà ñeàu bieát raèng Toân Ngoïc Baù naøy voán raát thích keát giao baèng höõu. Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy hoûi: – Nhöng ngöôøi baùn thuoác kia chaéc khoâng phaûi vì theá maø ñeán ñaây? – Tuyeät ñoái khoâng! Bôûi haén rung chuoâng moät caùch chuyeân taâm, hôn nöõa trong tieáng chuoâng phaûng phaát coù saùt cô. Maïnh Tinh Hoàn kinh ngaïc hoûi: – Coù saùt cô ö? Laõo Baù gaät ñaàu: – Khoâng sai! Moät ngöôøi naøo khi ñònh gieát ngöôøi, cho duø laøm baát cöù vieäc gì ñeàu loä ra saùt cô. Trong tieáng chuoâng vöøa roài ta nghe ra coù saùt cô. Tieáng chuoâng beân ngoaøi ñaõ taét haún. Maïnh Tinh Hoàn caûm thaáy tia maét Laõo Baù nhö löôõi dao caém vaøo taän taâm khaûm mình, lo laéng nghó thaàm: – Chaúng leõ oâng ta ñaõ nhaän ra saùt cô trong ngöôøi mình? Nhöng khoâng theå. Bôûi vì y chöa nghó ñeán vieäc gieát Laõo Baù, vaø trong loøng y chöa coù söï phaãn noä vaø thuø haän. Thoâng thöôøng saùt cô sinh ra do söï phaãn noä vaø loøng thuø haän. Theá maø luùc naøy noäi taâm cuûa Maïnh Tinh Hoàn laïi raát bình tónh, bôûi theá veû maët cuõng bình tónh. Laõo Baù chôït cöôøi noùi: – Nhöõng caùi ñoù baây giôø ngöôi coøn chöa nghe ra ñöôïc ñaâu. Nhöng qua maáy 238 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 239 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG naêm nöõa, chôø ñeán khi coù nhieàu ngöôøi muoán gieát ngöôi, baát cöù luùc naøo ngöôi ñeàu coù theå bò gieát. Luùc aáy ngöôi cuõng seõ nghe ra thoâi. OÂng nôû moät nuï cöôøi chua chaùt roài chaäm raõi tieáp: – Muoán nghe ra nhöõng caùi ñoù khoâng chæ duøng tai maø coøn vaän duïng caû kinh nghieäm nöõa. Chæ coù töø noãi thoáng khoå vaø söï nguy hieåm ñuùc keát ñöôïc kinh nghieäm quyù baùu ñoù. Kinh nghieäm chaúng nhöõng laøm ngöôøi ta thoâng minh hôn, linh hoaït hôn maø coøn giuùp ngöôøi ta soáng laâu hôn. Maïnh Tinh Hoàn quan saùt nhöõng neáp nhaên vaø daáu veát do chòu ñöïng nhöõng noãi thoáng khoå ñeå laïi treân maët Laõo Baù, trong loøng chôït naûy sinh söï toân kính. – Toâi seõ vónh vieãn ghi nhôù ñieàu naøy. Laõo Baù cöôøi dòu daøng noùi: – Xöa nay ta coi Luïc Höông Xuyeân nhö con ñeû cuûa mình. Hy voïng sau naøy ñoái vôùi ngöôi cuõng theá. Maïnh Tinh Hoàn boãng cuùi thaáp ñaàu, töôûng chöøng khoâng coøn daùm ngaång leân nhìn vaøo maét oâng nöõa. Y chôït caûm thaáy mình thaät heøn haï vaø ti tieän. Laùt sau Luïc Höông Xuyeân trôû veà, daét theo moät ngöôøi baän y phuïc maøu xaùm, löng ñeo hoøm ñöïng thuoác, trong tay caàm moät chieác chuoâng nhoû. Maïnh Tinh Hoàn boãng thaáy maùu mình nhö ñoâng laïi. Y khoâng bao giôø ngôø ñöôïc raèng vò lang trung baùn thuoác laïi chính laø Dieäp Töôøng. Dieäp Töôøng troâng raát bình tónh vaø traán ñònh, caû khi troâng thaáy Maïnh Tinh Hoàn vaãn khoâng ñeå loä chuùt bieåu caûm naøo nôi maët, aùnh maét khoâng traùnh ñi maø cöù nhìn thaúng vaøo Maïnh Tinh Hoàn vôùi veû baøng quan raát ñaùng khaâm phuïc, gioáng nhö chöa bao giôø troâng thaáy Maïnh Tinh Hoàn vaäy. Traùi laïi, Maïnh Tinh Hoàn phaûi khaù laâu môùi traán tónh ñöôïc. Laàn ñaàu tieân, y nhaän roõ raøng coù nhieàu ñieàu mình khoâng sao baèng ñöôïc Dieäp Töôøng. Nhöng coù moät ñieàu heát söùc khoù hieåu laø Dieäp Töôøng ñeán ñaây vôùi muïc ñích gì? Ñöông nhieân Laõo Baù cuõng khoâng bieát, vì theá môùi cöôøi noùi: – Ngöôi ñeán thaät ñuùng luùc. Chuùng ta luùc naøy ñang caàn moät lang trung. Dieäp Töôøng hoûi: – ÔÛ ñaây coù beänh nhaân ö? Laõo Baù traû lôøi: – Khoâng coù beänh nhaân. Chæ coù ngöôøi bò thöông vaø ngöôøi cheát. Dieäp Töôøng noùi: 239 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 240 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôøi cheát thì khoâng ai chöõa ñöôïc. – Coøn ngöôøi bò thöông thì sao? Chaéc raèng trong röông thuoác cuûa ngöôi coù linh döôïc trò thöông chöù? Dieäp Töôøng laéc ñaàu ñaùp: – Khoâng coù! Laõo Baù vaãn ñeàu gioïng hoûi: – Vaäy ngöôi trò ñöôïc nhöõng loaïi beänh naøo? Dieäp Töôøng ñaùp: – Toâi khoâng trò beänh naøo caû. – Vaäy chöù ngöôi baùn nhöõng thöù thuoác gì? – Toâi cuõng khoâng baùn thuoác! Maïnh Tinh Hoàn voâ cuøng kinh ngaïc, khoâng bieát Dieäp Töôøng giôû troø quyû quaùi gì vaäy? Traùi laïi, gioïng cuûa Laõo Baù vaãn bình thaûn: – Vaäy trong röông cuûa ngöôi... Dieäp Töôøng ngaét lôøi: – Chæ coù moät bình röôïu vaø moät con dao. Maët haén khoâng loä chuùt bieåu tình gì, thaûn nhieân noùi tieáp: – Ta khoâng trò beänh cöùu ngöôøi, traùi laïi coøn muoán laáy maïng ngöôøi. Maïnh Tinh Hoàn töôûng chöøng nhö thaáy tim mình nhaûy ra khoûi loàng ngöïc. Laõo Baù vaãn cöôøi hoûi: – Thì ra ngöôi laø moät keû saùt nhaân. Theá thì raát toát! Chuùng ta ôû ñaây coù nhieàu ngöôøi ñaùng gieát. Chæ khoâng bieát ngöôi ñònh laáy maïng ai? Dieäp Töôøng ñaùp: – Ñoù laø tröôùc ñaây. Coøn hoâm nay ta ñeán ñaây khoâng phaûi ñeå gieát ngöôøi. – Khoâng phaûi ö? – Neáu ta ñeán ñeå gieát ngöôøi, ñöông nhieân laø chæ gieát oâng. Nhöng ta laïi khoâng muoán gieát oâng. – Vaäy ö? Dieäp Töôøng laïi tieáp: – Xöa nay ta gieát ngöôøi khoâng caàn löïa choïn, chæ caàn coù ñieàu kieân thích hôïp. Ta coù theå gieát cheát baát cöù ngöôøi naøo, nhöng chæ rieâng oâng laø ngoaïi leä. Laõo Baù hoûi: 240 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 241 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Vì sao vaäy? Maïnh Tinh Hoàn lieác maét nhìn sang, thaáy maët oâng ngaån ra, troâng raát buoàn cöôøi. Hieån nhieân Dieäp Töôøng ñaõ laøm oâng ta caûm thaáy höùng thuù. Dieäp Töôøng ñaùp: – Ta khoâng gieát oâng vì bieát raèng khoâng theå gieát ñöôïc. Khoâng nhöõng ta maø khoâng ai coù theå gieát noåi oâng. Haén cöôøi leân maáy tieáng roài noùi tieáp: – Coù leõ treân giang hoà hieän taïi khoâng ai coù ñuû khaû naêng gieát ñöôïc oâng. Chæ coù nhöõng keû ñieân môùi muoán tôùi ñaây gieát oâng, nhöng toâi khoâng phaûi laø keû ñieân. Laõo Baù cöôøi to noùi: – Ngöôi khoâng ñieân thaät, nhöng ñaùnh giaù ta nhö vaäy laø quaù cao ñaáy. Dieäp Töôøng noùi: – Ta khoâng ñaùnh giaù maø bieát roõ nhö vaäy. Laõo Baù laéc ñaàu: – Ñaõ laø ngöôøi soáng thì baát cöù ai cuõng coù khaû naêng bò ngöôøi khaùc gieát cheát. Ta khoâng ngoaïi leä bôûi vì ta cuõng laø ngöôøi soáng. – Ñöông nhieân oâng cuõng coù moät ngaøy bò gieát cheát. Nhöng ngaøy ñoù coøn chöa ñeán. – Vì sao chöa ñeán? Vaø khi naøo môùi ñeán? – Chôø ñeán khi oâng giaø. Laõo Baù cöôøi hoûi: – Chaúng leõ baây giôø ta coøn chöa giaø nöõa sao? Dieäp Töôøng ñaùp: – Baây giôø chöa theå goïi oâng laø laõo giaø ñöôïc. Bôûi vì oâng vaãn coøn traùng kieän, nhanh nheïn vaø saùng suoát, khoâng coá chaáp vaø heïp hoøi nhö nhöõng laõo giaø khaùc. Cho duø sôùm muoän gì oâng cuõng phaûi ñeán giai ñoaïn ñoù vaø khoâng ai thoaùt khoûi quy luaät ñoù. Laõo Baù cöôøi ra moät traøng, ñoâi maét chôït aùnh leân hoûi: – Ngöôi ñaõ khoâng tôùi gieát ta, vaäy ñeán vôùi muïc ñích gì? Dieäp Töôøng nhìn thaúng vaøo maët Laõo Baù hoûi laïi: – OÂng muoán ta noùi thaät chöù? Laõo Baù nghieâm gioïng: – Toát hôn laø ngöôi ñöøng noùi moät chöõ naøo giaû doái. Dieäp Töôøng traàm ngaâm moät luùc môùi noùi: 241 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 242 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Toâi ñeán ñeå tìm nöõ nhi cuûa oâng! Laõo Baù bieán saéc, quaùt to: – Ta khoâng coù nöõ nhi naøo caû! Töø ñaàu, khoâng nhöõng Maïnh Tinh Hoàn maø caû Luïc Höông Xuyeân bò cuoán huùt vaøo cuoäc ñoái thoaïi cuûa hai ngöôøi. Nay vaán ñeà maø Dieäp Töôøng vöøa ñeà caäp caøng laøm hoï quan taâm hôn, maëc duø khoâng ai bieåu loä ra maët. Dieäp Töôøng vaãn bình tónh noùi: – Neáu vaäy toâi neân tìm ôû nôi naøo khaùc thì hôn. Tuy vaäy, toâi coù theå noùi teân ngöôøi ñònh tìm laø Tieåu Ñieäp. Laõo Baù baät ra: – Ta khoâng quen bieát noù! – Toâi bieát oâng khoâng thöøa nhaän coâ aáy laø nöõ nhi cuûa mình, vì theá toâi tôùi ñaây ñeå ñöa coâ aáy ñi. AÙnh maét Laõo Baù loùe leân: – Ñöa noù ñi? Dieäp Töôøng bình tónh ñaùp: – OÂng khoâng caàn coâ aáy, vaäy thì toâi caàn. – Ngöôi ñònh ñöa noù ñi ñaâu? – Neáu oâng ñaõ khoâng caàn thì can gì phaûi bieát coâ aáy ñi ñaâu chöù? Ñoâi maét Laõo Baù ñoû daàn leân nhìn raát ñaùng sôï, caû maùi toùc cuõng döïng ñöùng caû leân. Tuy vaäy, oâng vaãn gaéng göôïng kieàm cheá ñöôïc baûn thaân, nhìn xoaùy vaøo Dieäp Töôøng hoài laâu roài chaäm raõi noùi: – Hình nhö ta ñaõ töøng troâng thaáy ngöôi. Dieäp Töôøng khoâng phuû nhaän: – Ñuùng laø oâng ñaõ gaëp toâi. Laõo Baù laïi noùi: – Maáy naêm tröôùc ta ñaõ gaëp ngöôi, hôn nöõa... Dieäp Töôøng ñôõ lôøi: – ... Hôn nöõa coøn sai Haøn Ñöôøng ñuoåi ta ñi, ñuoåi ñeán nôi naøo khoâng theå trôû veà. – Ngöôi vaãn chöa cheát ö? Dieäp Töôøng chæ cöôøi nhöng chöa kòp noùi gì thì boãng nhieân Laõo Baù nhaûy boå tôùi 242 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 18. 243 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG choäp laáy coå aùo nhaác boång caû ngöôøi haén leân, mieäng gaøo to: – Haøi töû Tieåu Ñieäp coù phaûi laø cuûa ngöôi khoâng? Dieäp Töôøng khoâng ñaùp. Laõo Baù ñaõ noåi côn thònh noä. – Ngöôi noùi khoâng? Coù chòu noùi khoâng? Vöøa hoûi, baøn tay ñang xaùch Dieäp Töôøng laéc maïnh nhö muoán boùp naùt haén laøm tro buïi. Veû maët Dieäp Töôøng vaãn laõnh ñaïm khoâng chuùt bieåu caûm, bình thaûn noùi: – Toâi khoâng thích noùi gì khi bò ngöôøi ta böùc hieáp. Ñoâi maét Laõo Baù môû to nhö muoán loài haún ra ngoaøi, nhöõng sôïi gaân treân coå ñaõ phoàng leân, cöù xem ñieäu boä ñuû bieát oâng ñaõ phaùt noä ñeán cöïc ñieåm. Luïc Höông Xuyeân ñöùng beân ngaån ra nhìn. Chöa bao giôø haén troâng thaáy Laõo Baù thònh noä ñeán nhö vaäy. Maïnh Tinh Hoàn cuõng söõng caû ngöôøi. Khi nghe ñeán hai tieáng “Tieåu Ñieäp”, y môùi söõng sôø nhö vaäy. Y naèm moäng cuõng khoâng ngôø raèng ngöôøi maø y ñònh gieát laïi chính laø phuï thaân cuûa ngöôøi yeâu mình. Baây giôø thì Maïnh Tinh Hoàn ñaõ hieåu yù Dieäp Töôøng tôùi ñaây laøm gì. Dieäp Töôøng khoâng quaûn nguy hieåm, thaäm chí caû baûn thaân raát coù theå bò gieát ñeå noùi cho Maïnh Tinh Hoàn bieát söï thaät naøy nhaèm ngaên caûn y khoâng ñöôïc coù haønh ñoäng laøm cho mình phaûi hoái haän suoát ñôøi. Dieäp Töôøng queân mình ñeán ñaây noùi ra söï thaät naøy khoâng chæ vì Maïnh Tinh Hoàn maø coøn vì Tieåu Ñieäp. Thì ra ngöôøi maø y coù laàn thoå loä vôùi Maïnh Tinh Hoàn laø mình hieán troïn traùi tim chính laø Tieåu Ñieäp. Haén ñaõ khoâng tieác tính maïng mình ñoái vôùi naøng. Maïnh Tinh Hoàn baán loaïn bôûi caâu hoûi: – Chaúng leõ Dieäp Töôøng chính laø phuï thaân cuûa haøi töû Tieåu Ñieäp? Y boãng thaáy trôøi ñaát quay cuoàng, caû theá giôùi nhö ñoå suïp. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 243 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn