Xem mẫu

 1. 169 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Möôøi Moät HAÄU SINH KHAÛ UÙY M aët ñaát baèng phaúng, khoâng thaáy noåi leân coàn maû gì, nhöng beân döôùi choân moät phaàn maùu thòt cuûa Laõo Baù. Ñoù laø Toân Kieám. Linh hoàn ñöùa con trai duy nhaát cuûa oâng yeân nghæ vónh vieãn döôùi nhöõng luoáng hoa cuùc naøy. Laõo Baù khoâng muoán baát cöù ai ñeán quaáy raày linh hoàn noù neân khoâng laäp bia döïng moä. Coù leõ sau naøy nhöõng luoáng hoa ôû ñaây seõ voâ cuøng röïc rôõ. Khaùch ñeán chieâm ngöôõng seõ khoâng ngôùt lôøi taùn thöôûng nhöng seõ khoâng ai bieát ñöôïc beân döôùi coù moät töû thi vaø beân caùc luoáng hoa laån quaát moät linh hoàn. Laõo Baù ñöùng cuùi ñaàu, löng coøng xuoáng. Maøn ñeâm buoâng xuoáng töø laâu nhöng oâng vaãn ñöùng traàm maëc. Moät boùng ngöôøi nhoû nhaén nheï nhaøng ñeán sau löng Laõo Baù. – Cha... Gioïng cuûa moät thieáu nöõ, coù leõ chæ môùi möôøi boán, möôøi laêm tuoåi. Ñoù laø Toân Nhö Lieãu, ñoäc nöõ cuûa Laõo Baù. Möôøi hai naêm tröôùc, meï cuûa Toân Kieám vaø Nhö Lieãu laâm beänh qua ñôøi. Laõo Baù töø baáy ñeán nay chaêm chuùt cho caùc con khoân lôùn tröôûng thaønh khoâng taùi giaù keát hoân vôùi ai nöõa. Baây giôø laïi theâm moät ngöôøi thaân thieát khaùc rôøi boû gia ñình, boû laïi cha con hoï. Noãi ñau cuûa Nhö Lieãu laïi caøng saâu naëng hôn cha mình, vì ít ra Laõo Baù coøn coù thôøi gian daønh cho coâng vieäc vaø söï kieân ñònh cuõng lôùn hôn. Laõo Baù quay laïi caát gioïng dòu daøng: – Lieãu nhi! Gioïng Toân Nhö Lieãu ñaãm nöôùc maét: – Daï! Loøng Laõo Baù traøn ngaäp nieàm thöông voâ bôø beán: – Trôøi ñaõ toái, töø ñaây tôùi Lieãu Hoa Vieân khoâng gaàn, theá maø con daùm tôùi ñaây moät mình hay sao? Nhö Lieãu traû lôøi phuïng phòu: – Chæ chöa tôùi moät daëm thoâi, hôn nöõa nöõ nhi nay khoâng coøn beù boûng gì nöõa... Ñuùng theá. Vôùi tuoåi möôøi laêm, laïi coù nhaát thaân voõ coâng ñöôïc Laõo Baù truyeàn 169 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 170 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG thuï, hieån nhieân Nhö Lieãu khoâng gaëp baát cöù ñieàu gì nguy hieåm trong laõnh ñòa cuûa mình. Nhöng trong con maét Laõo Baù, naøng vaãn laø moät ñöùa beù con. – Vi nhuõ maãu ñaâu? Nhö Lieãu ñaùp: – ÔÛ tònh thaát. Nöõ nhi khoâng muoán nhuõ maãu ñi theo. Laõo Baù nhìn vaøo khoùm hoa maø oâng bieát roõ beân döôùi laø thi haøi Toân Kieám. Moãi laàn ñeán ñaây vieáng, caû Laõo Baù laãn Nhö Lieãu khoâng caém höông, chæ xeùn tæa chuùt ít treân luoáng hoa ñeå toû loøng thöông nhôù. Vaø raát ít khi hoï noùi gì vôùi nhau ôû ñaây, caû coâng vieäc, caû nhöõng hoài öùc ngaøy xöa... Moät luùc, Laõo Baù nheï gioïng noùi: – Khoâng coøn sôùm nöõa. Lieãu nhi, ñeå cha ñöa con veà. Nhö Lieãu khoâng phaûn ñoái, nhìn cha roài quay ngöôøi ñi tröôùc veà laâu phoøng daønh rieâng cho naøng ôû Lieãu Hoa Vieân. Ñi ñöôïc vaøi chuïc tröôïng, Laõo Baù chôït noùi: – Lieãu nhi, con haõy theo cha reõ sang ñaây gheù thaêm moät ngöôøi. Nhö Lieãu döøng laïi, cau maøy hoûi: – Cha, ai vaäy? Laõo Baù ñaùp: – Moät thieáu nieân trung haäu. Cha muoán con keát laøm baèng höõu vôùi vò thieáu nieân ñoù. Toân Nhö Lieãu raát ngaïc nhieân, ñònh thoát leân hoûi “ai vaäy”, nhöng kòp thôøi ghìm laïi. Naøng bieát tính phuï thaân naøng raát nghieâm khaéc trong vaán ñeà quan heä nam nöõ, ñaây laø laàn ñaàu tieân oâng ñeà caäp tröôùc maët naøng veà moät nam nhaân. Tuy ngaïc nhieân, nhöng naøng yeân taâm vì bieát cha seõ khoâng eùp buoäc mình trong baát cöù chuyeän gì, bôûi theá laëng leõ böôùc theo. Hai ngöôøi reõ vaøo moät khu röøng. Nhö Lieãu bieát raèng nôi ñaây laø khu vöïc caám, duøng ñeå laøm nôi chöùa löông thöïc vaø binh khí. Ngoaøi nhöõng ñoäi tuaàn tra treân nhöõng tuyeán ñöôïc quy ñònh, neáu khoâng ñöôïc leänh ñaëc bieät cuûa Laõo Baù, khoâng ngöôøi naøo ñöôïc pheùp vaøo ñaây. Vaäy thieáu nieân naøo ñöôïc Laõo Baù öu aùi nhö vaäy? Hai cha con ñi saâu vaøo röøng. Vöôït qua moät thung luõng, hoï ñeán khu röøng tuøng coå thuï, doïc ñöôøng gaëp khaù nhieàu toå tuaàn tra, thaáy chuû nhaân vaø nöõ thieáu chuû ñeàu cung kính cuùi chaøo. 170 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 171 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Qua heát röøng tuøng coå thuï tôùi moät vaùch ñaù sau con suoái nhoû trong vaét. Töø beân naøy suoái coù theå nhaän thaáy nhieàu cöûa thaïch thaát vuoâng vaén giöõa vaùch nuùi. Töø ñaây khoâng gaëp ñoäi tuaàn tra naøo nöõa. Laõo Baù ñöa nöõ nhi ngöôïc doøng suoái ñeán tröôùc moät gian thaïch thaát bieät laäp, beân trong coù aùnh ñeøn, khoâng caàn goõ cöûa böôùc thaúng vaøo beân trong. Toân Nhö Lieãu ñöa maét quan saùt, thaáy gian thaïch thaát gioáng nhö moät tieåu saûnh, beân trong coù hai gian phoøng nhoû saùt nhau ñeàu coù cöûa. Phoøng ngoaøi coù moät boä baøn gheá, treân baøn coù bình traø vaø maáy cuoán saùch, treân töôøng treo hai thanh ñao lôùn. Hai ngöôøi vöøa môùi vaøo phoøng thì laäp töùc caùnh cöûa caû hai haäu phoøng gaàn nhö ñoàng thôøi môû ra, töø phoøng beân phaûi xuaát hieän moät trung nieân haùn töû maët ngaêm ñen, laïnh luøng nhöng khoâng coù neùt gì döõ tôïn, caùnh tay phaûi bò cuït tôùi gaàn baû vai, chæ coøn oáng tay aùo troáng khoâng luûng laúng. Toân Nhö Lieãu chöa töøng gaëp ngöôøi naøy. Tuy vaäy naøng khoâng hoûi gì vì bieát trong toå chöùc cuûa phuï thaân coù raát nhieàu ngöôøi laï, thaäm chí chöa töøng ñeán Cuùc Hoa Vieân. Coøn töø gian haäu phoøng beân höõu böôùc ra moät thieáu nieân chöøng 16, 17 tuoåi, daùng khoâi ngoâ nhöng da maët traéng veû beänh hoaïn. Nhö Lieãu nhaän ra thieáu nieân ñoù chính laø Thieát Thaønh Cöông, ngöôøi thaùng tröôùc bò Hoaøng Sôn Tam Höõu truy ñuoåi chaïy tôùi tìm gaëp Laõo Baù nhôø giuùp ñôõ. Daïo ñoù Thieát Thaønh Cöông maët vaø toaøn thaân bò chaùy boûng nhìn raát khuûng khieáp. Nhöng sau moät thaùng chöõa trò, nhôø dieäu döôïc cuûa Laõo Baù maø thöông theá bình phuïc khaù nhanh. Hieän taïi lôùp seïo loang loå ñaõ boùc maát hoaøn toaøn, da maët trôû neân traéng toaùt, nhöng möôøi maáy ngaøy tröôùc, khi ñeán cöùu Haøn Ñöôøng chaøng laïi bò boïn ngöôøi cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang cheùm bò troïng thöông suyùt maát maïng coøn chöa bình phuïc haún, bôûi theá thaàn saéc môùi xanh xao phôø phaïc nhö theá. Chuyeän Thieát Thaønh Cöông bò thöông sau naøy Toân Nhö Lieãu khoâng bieát tí gì, ñöông nhieân khoâng bieát Haøn Ñöôøng vì vieäc naøy Laõo Baù heát söùc giöõ bí maät. Laàn Toân Kieám bò gieát ñöa veà Nguõ Hoa Vieân, Nhö Lieãu moät laàn nöõa laïi thaáy Thieát Thaønh Cöông, tuy nhieân naøng khoâng ñeå yù nhieàu. Haøn Ñöôøng böôùc ñeán tröôùc maët Laõo Baù quyø xuoáng laåm baåm caâu gì ñoù khoâng ai nghe roõ. Thieát Thaønh Cöông cuõng quyø xuoáng noùi: – Ñaïi aân nhaân... Laõo Baù xua tay ngaét lôøi: – Thieát Thaønh Cöông, ñöøng noùi theá. Haõy noùi xem, thöông theá ra sao roài? 171 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 172 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Gioïng oâng heát söùc hieàn töø, ñeán noãi Toân Nhö Lieãu cuõng phaûi ghen tò. Quaû thaät Laõo Baù raát coù caûm tình vôùi thieáu nieân baát haïnh naøy. Hieän taïi chaøng khoâng coøn ai thaân thích, chæ moät ngöôøi caäu hoï duy nhaát cuõng ñaõ boû maëc chaøng trong côn nguy hieåm khoâng ñöa tay cöùu giuùp vì sôï lieân luïy. Ngoaøi ra Laõo Baù raát caûm phuïc taám loøng trung haäu vaø can ñaûm cuûa Thieát Thaønh Cöông. Vieäc chaøng quaûn ñeán tính maïng mình ñeå cöùu Haøn Ñöôøng ñaõ noùi leân ñieàu ñoù. Thieát Thaønh Cöông cung gioïng traû lôøi: – Ña taï Laõo nhaân gia, thöông theá vaõn boái khoâng coøn gì ñaùng ngaïi nöõa. Laõo Baù hoûi tieáp: – Ngöôi ñaõ baét ñaàu tieán haønh luyeän ñao phaùp chöa? Roài ñöa maét nhìn Haøn Ñöôøng. Teân naøy hieåu yù, traû lôøi thay: – Baåm Laõo nhaân gia, vì söùc khoûe chöa hoài phuïc haún neân hoâm qua môùi thaät söï baét tay vaøo taäp luyeän. Nhöng nhôø ñaõ nghieân cöùu ñao phaùp töø tröôùc, ñoàng thôøi Thieát thieáu hieäp coù voõ hoïc cô baûn, trí tueä laïi thoâng minh neân chaéc raèng khoâng maát nhieàu thôøi gian ñeå trôû thaønh ñao thuû thöôïng thaëng. Laõo Baù haøi loøng gaät ñaàu: – Raát toát. Caùc ngöôi veà phoøng nghæ ngôi ñi. Khuya roài, chuùng ta cuõng veà ñaây. Döùt lôøi keùo nöõ nhi quay ra cöûa. oOo Suoát moät thaùng, Laõo Baù khoâng coù baát cöù haønh ñoäng gì, nhôø theá maø Thieát Thaønh Cöông chuyeân taâm luyeän voõ maø khoâng gaëp trôû ngaïi naøo. Chaøng ñöôïc Haøn Ñöôøng chuù taâm truyeàn thuï voõ hoïc, caû khinh coâng, boä phaùp, ñao phaùp vaø caùc thuû thuaät khaùc. Haøn Ñöôøng ñaõ bò cuït maát caùnh tay phaûi, gaàn nhö trôû thaønh pheá nhaân. Tuy chöa maát heát voõ coâng, nhöng muoán chuyeån ñao sang tay traùi chæ e khoù thaønh cao thuû nhaát löu, cho duø muoán ñöôïc saùu baûy phaàn tröôùc ñaây cuõng phaûi maát thôøi gian khoâng ít. Maët khaùc Haøn Ñöôøng voán laø keû yeám theá, gaàn nhö xa laùnh taát caû moïi ngöôøi tröø Laõo Baù. Tuy veû maët khoâng ñeán noãi khoù nhìn, nhöng y laø con ngöôøi voâ cuøng ñaùng sôï, laø noãi kinh hoaøng cuûa taát caû hai phaùi haéc baïch treân voõ laâm. Nhö theå baûn tính cuûa y sinh ra laø ñeå gieát ngöôøi vaäy. Tröôùc ñaây Haøn Ñöôøng coù baûn tính cuõng thieän löông nhö moïi ngöôøi. 172 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 173 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Y coù hieàn theâ, coù baèng höõu. Taùm naêm tröôùc, ngöôøi baèng höõu maø y coi nhö anh em ruoät ñaõ taèng tòu vôùi ngöôøi vôï maø Haøn Ñöôøng yeâu thöông heát möïc. Khoâng nhöõng theá, hai ngöôøi coøn raép taâm laäp möu haõm haïi y, suyùt nöõa thì y ñaõ maát maïng. Töø ñoù Haøn Ñöôøng caêm thuø taát caû moïi ngöôøi treân theá gian. Sau khi gieát cheát caû ñoâi gian phu daâm phuï, baûn tính y thay ñoåi haún, trôû neân taøn aùc. Chæ caàn nghe phong thanh nhaân vaät naøo treân voõ laâm phaûn phuùc, nöõ nhaân naøo trong giang hoà phoùng ñaõng, baát luaän tin töùc coù xaùc thöïc khoâng vaø ngöôøi ñoù voõ coâng cao cöôøng bao nhieâu, Haøn Ñöôøng nhaát ñònh tìm ñeán gieát khoâng tha. Chæ rieâng Laõo Baù laø ngöôøi duy nhaát treân ñôøi khieán y toân ngöôõng. Ngöôøi ta noùi raèng keû naøo yeâu thöông noàng naøn thì caêm thuø cuõng saâu saéc. Töø tình yeâu bieán thaønh loøng thuø haän, Haøn Ñöôøng yeâu vôï bao nhieâu thì traû thuø coâ ta taøn khoác baáy nhieâu. Ngöôøi baèng höõu phaûn phuùc bò ñaâm naùt maët muõi, bò caét ñi boä phaän sinh duïc, chòu söï tra taán khuûng khieáp tröôùc khi thôû hôi cuoái cuøng. Nay taát caû long thuø haän döôøng nhö laïi quay veà coäi nguoàn cuûa tình yeâu. Y doàn heát taát caû tình yeâu thöông cho Thieát Thaønh Cöông, thaäm chí coøn hôn tình thöông cuûa ngöôøi cha ñeû. Ñoù cuõng laø chuyeän thöôøng tình. Bôûi vì caû hai ñeàu khoâng coøn ai thaân thích trong ñôøi, vaø hai ngöôøi ñeàu khoâng quaûn ñeán maïng soáng cuûa mình ñeå cöùu nhau. Haøn Ñöôøng khoâng quaûn ngaøy ñeâm, doác löïc truyeàn thuï voõ hoïc cho Thieát Thaønh Cöông moät caùch chaêm chæ vaø caàn maãn. Ngoaøi tình caûm, y coøn nuoâi nieàm hoaøi voïng laø Thieát Thaønh Cöông seõ traû giuùp cho mình moùn nôï maùu maø y bieát mình ñaõ khoâng coøn khaû naêng ñoøi boïn Thieát Baèng boài hoaøn ñöôïc. Laø thuû lónh cuûa Thaát Duõng Só, ñöông nhieân Thieát Thaønh Cöông coù baûn lónh khoâng phaûi taàm thöôøng. Chaúng qua vì ít tuoåi vaø khoâng ñöôïc cao nhaân chæ daïy neân duø coù thieân baåm voõ hoïc hieám coù, chaøng cuõng chöa phaûi laø ñoái thuû cuûa boïn Hoaøng Sôn Tam Höõu. Cuõng nhö saùu vò huynh ñeä cuûa mình trong Thaát Duõng Só, Thieát Thaønh Cöông bò cuoäc ñôøi boû rôi, bò soá phaän ruoàng raãy. Hoï ñuøm boïc nhau ñeå soáng, caû trong hoaøn caûnh töôûng chöøng nhö khoâng soáng noåi nhôø baûn tính baát khuaát, loøng kieân cöôøng vaø caû baèng noãi thuø haän. Baây giôø Thieát Thaønh Cöông ñaõ coù gia ñình – ñoù laø toå chöùc cuûa Laõo Baù maø chaøng ñaõ töï nguyeän coáng hieán heát söùc löïc, chaøng cuõng coi Laõo Baù nhö nghóa phuï ñaõ cöu mang mình, vaø caû Haøn Ñöôøng laø sö phuï, laø ngöôøi baèng höõu vong nieân chuù taâm giuùp chaøng hoaøn thaønh taâm nguyeän. Thænh thoaûng, Laõo Baù cuõng giuùp theâm chæ daïy voõ hoïc thöôïng thaëng cuûa mình 173 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 174 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG cho chaøng. Sau khi Toân Kieám cheát, nhöõng khi ôû trong Nguõ Hoa Vieân, Laõo Baù thöôøng mang Nhö Lieãu ñi theo. Trong thaâm taâm, Laõo Baù hy voïng Thieát Thaønh Cöông seõ trôû thaønh ngöôøi nhaø, ñuùng hôn laø thaønh chaøng reå töông lai cuûa mình. Thieát Thaønh Cöông khoâng hieåu ñieàu naøy, nhöng Nhö Lieãu laïi hieåu yù phuï thaân. Nhöõng laàn ñaàu, naøng theïn thuøng vaø hôi ngöôïng khi phaûi tieáp xuùc vôùi Thieát Thaønh Cöông, nhöng veà sau thì quen daàn, khoâng ngöôïng nguøng nöõa maø trôû neân töï nhieân hôn. Thaät tình, thieáu nöõ kieàu dieãm naøy ñaõ baét ñaàu luyeán aùi thieáu nieân tuaán tuù, taøi hoa vaø cöông nghò ñoù. Sau gaàn hai thaùng, da maët cuûa Thieát Thaønh Cöông ñaõ daàn baét naéng hôi saïm laïi, khoâng coøn veát tích gì cuûa veát chaùy boûng tröôùc kia nöõa, troâng raát tuaán tuù. Moät laàn, Nhö Lieãu moät mình ñeán gaëp Thieát Thaønh Cöông cöôøi noùi vôùi chaøng: – Thieát ñaïi ca, cha muoäi baûo ñaïi ca tôùi gaëp ôû Cuùc Hoa Vieân coù vieäc caàn. Thieát Thaønh Cöông toû veû ngaïc nhieân: – Laõo Baù muoán gaëp toâi ö? Nhö Lieãu nhoeûn mieäng cöôøi, phoâ haøm raêng traéng boùng: – Chöù sao? Chaúng leõ ñaïi ca cho mình laø ngöôøi laï? Thieát Thaønh Cöông ngöôïng nghòu traû lôøi: – Khoâng phaûi theá, chæ laø... – Thoâi nhanh mang binh khí vaøo keûo Laõo nhaân gia maéng tieåu muoäi ñaáy. Thieát Thaønh Cöông khoâng noùi gì theâm, vôùi tay leân töôøng laáy thanh ñaïi ñao roài theo Nhö Lieãu ra khoûi phoøng. Nhö Lieãu khoâng ñeán khaùch saûnh maø ñöa Thieát Thaønh Cöông ñeán moät khu vöôøn vaéng veû phía sau bieät thaát cuûa Laõo Baù thì döøng laïi: – Laõo nhaân gia baûo chuùng ta chôø ôû ñaây. Thieát Thaønh Cöông nhíu maøy: – Vaäy Laõo nhaân gia ôû ñaâu? Nhö Lieãu chæ vaøo phoøng Laõo Baù: – Trong bieät thaát. Ñang baän tieáp moät vò khaùch, khoâng laâu nöõa seõ tôùi ñaây. Thieát Thaønh Cöông ra veû hieåu, ñeán beân moät goác caây ñònh ñöùng chôø. Nhö Lieãu heù ñoâi moâi anh ñaøo noùi: – Khoâng phaûi theá ñaâu... 174 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 175 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Thieát Thaønh Cöông chaúng hieåu cô söï ra sao, laép baép: – Coâ nöông... Nhö Lieãu phuïng phòu: – Caùi gì maø ñaïi ca cöù môû mieäng vaø coâ nöông, nghe khaùch saùo quaù. Haõy goïi moät tieáng laø Lieãu muoäi coù ñöôïc khoâng? Thieát Thaønh Cöông ngöôùc maët nhìn khuoân maët kieàu dieãm cuûa ñoái phöông vôùi aùnh maét nhìn mình ñau ñaùu. Baét gaëp caùi nhìn khaùc thöôøng ñoù, chaøng voäi cuïp maét xuoáng. Chöa bao giôø chaøng thaáy moät nöõ nhaân nhìn mình nhö vaäy. Ñöông nhieân chaøng ñoaùn bieát coù moät ñieàu gì ñoù xaûy ra laàn ñaàu tieân trong ñôøi mình, nhöng chaøng lieàn gaït ngay yù nghó ñoù ñi. Gioïng Nhö Lieãu boãng trôû laïi bình tónh: – Thieát ñaïi ca, gia phuï noùi raèng trong luùc chôø ñôïi, tieåu muoäi phaûi lónh giaùo cuûa ñaïi ca maáy chieâu voõ hoïc. Thieát Thaønh Cöông kinh hoaûng keâu leân: – Coâ nöông... Nhö Lieãu xòu maët ngaét lôøi: – Ñaïi ca laïi theá roài. Chæ coâ nöông, coâ nöông nghe chaùn cheát... Thieát Thaønh Cöông nhìn veû maët buoàn thiu cuûa Nhö Lieãu, vöøa thaáy toäi nghieäp vöøa hoái haän, lieàn ñoåi gioïng: – Lieãu muoäi... sao coù theå theá ñöôïc? Nhö Lieãu cöôøi töôi roùi: – Sao laïi khoâng ñöôïc? Chæ aán chöùng voõ coâng thoâi maø. Laõo nhaân gia noùi raèng chuùng ta seõ hoïc hoûi nhau theâm. Chæ coù ñieàu ñaïi ca ñöøng ra tay maïnh quaù. Thieát Thaønh Cöông laéc ñaàu: – Ñaâu coù. Toaøn voõ laâm ñeàu bieát raèng voõ coâng cuûa Laõo Baù cao thaâm aûo dieäu khoân löôøng. Lieãu muoäi laïi ñöôïc ñích thaân Laõo Baù truyeàn thuï... Nhö Lieãu ngaét lôøi: – Gia phuï thöôøng noùi vôùi tieåu muoäi raèng ñaïi ca coù thieân baåm voõ hoïc, luyeän moät thaùng baèng ngöôøi khaùc luyeän caû naêm. Nay laïi ñöôïc Haøn ñaïi hieäp truyeàn thuï... Thieát Thaønh Cöông ñoû maët ñaùp: – Laõo nhaân gia quaù lôøi... maø bieát ñaâu ñoù chæ laø do coâ... Lieãu muoäi baøy ñaët ñeå cöôøi thoâi... – Neáu Lieãu muoäi baøy ñaët ra ñieàu gì tröôùc maët ñaïi ca thì theà coù trôøi ñaát... Thieát Thaønh Cöông hoaûng hoát ngaét lôøi: 175 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 176 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Coâ... Lieãu muoäi xin ñöøng naëng lôøi. – Theá thì Lieãu muoäi bieát laøm sao naøo? Thaät maø, muoäi chaúng noùi doái ñaâu. Vaø chöa bao giôø theà thoát tröôùc moät ai caû... Nghe maáy tieáng theà thoát, Thieát Thaønh Cöông ñoû böøng maët, ñaønh noùi laûng sang chuyeän khaùc: – Thì thoâi vaäy. Naøo chuùng ta ñoái chöùng voõ coâng. Nhö Lieãu ruùt kieám ñi ñeán tröôùc maët Thieát Thaønh Cöông cöôøi noùi: – Naøo, Thieát ñaïi ca ruùt binh khí ñi. Thieát Thaønh Cöông ruùt ñao ñöùng ôû tö theá chuaån bò thì Nhö Lieãu laäp töùc ra chieâu. Naøng duøng moät chieâu Baøn long sôn ñoäng, theá kieám cuoàn cuoän ngaàm chöùa raát nhieàu bieán hoùa. Nöõ nhaân, nhaát laø caùc thieáu nöõ thöôøng söû duïng binh khí nheï nhö tröôøng kieám, nhuyeãn tieân... Tuy duøng ñao, nhöng voán Haøn Ñöôøng raát daøy daïn kinh nghieäm chieán ñaáu neân naém vöõng haàu nhö taát caû nhöõng chieâu kieám phaùp, tieân phaùp löøng danh cuûa caùc moân phaùi khaép giang hoà. Thieát Thaønh Cöông baûn tính thoâng minh, hoïc ít hieåu nhieàu, ghi nhôù raát nhanh caùc chieâu thöùc ñoù. Chaøng bieát roõ phöông phaùp phaù giaûi chieâu kieám naøy. Ñao phaùp cuûa Haøn Ñöôøng thieân veà thaàn toác vaø cöông maõnh, caên baûn chæ trong moät vaøi chieâu haï thuû ñoái phöông, vì theá khi phaù giaûi chieâu thöùc cuûa ñòch nhaân ñoàng thôøi keát hôïp taán coâng tieâu dieät. Nhöng trong tröôøng hôïp naøy, Thieát Thaønh Cöông khoâng theå aùp duïng phöông phaùp ñoù. Giaû söû bieát ñoái phöông laø moät nam nhaân coù voõ hoïc töông ñöông, maëc duø chæ laø aán chöùng voõ coâng, chaøng vaãn coù theå duøng phöông saùch cuûa Haøn Ñöôøng, chæ ñeán khi ñoái phöông bò baïi theá seõ döøng tay hoaëc bieán chieâu cuõng khoâng muoän. Nhöng baây giôø ñoái thuû laø moät thieáu nöõ yeáu lieãu ñaøo tô, laïi myõ ñieäu tuyeät traàn, chaøng khoâng theå loã maõng ñöôïc, bôûi theá Thieát Thaønh Cöông ñaâm döù moät ñao roài nhaûy luøi traùnh chieâu. Naøo ngôø kieám phaùp cuûa Nhö Lieãu voâ cuøng thaàn dieäu, töø Baøn long sôn ñoäng chuyeån thaønh Hoaønh phi ñoä giang roài Cöûu thieân xuyeân vaân, chung quy vaãn khoâng ngöøng phaùt huy coâng theá. Kieám theá tinh dieäu, thaân phaùp laïi heát söùc linh hoaït, tieáp tuïc doàn Thieát Thaønh Cöông vaøo tình theá nguy caáp. Kieám theá tinh dieäu, thaân phaùp laïi heát söùc linh hoaït, tieáp tuïc doàn Thieát Thaønh 176 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 177 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Cöông vaøo tình theá nguy caáp. Khoâng theå duøng chieâu thöùc ñöôïc Haøn Ñöôøng truyeàn thuï ñeå phaù giaûi theá coâng cuûa ñoái phöông, bôûi vì nhö theá raát deã laøm Nhö Lieãu bò thöông, laïi cuõng khoâng theå tieáp tuïc bò böùc eùp doàn vaøo haï phong maõi ñöôïc vì tính töï toân cuûa nam töû haùn khoâng cho pheùp. Trong luùc bí, chaøng lieàn sinh trí, duøng moät chieâu Thaàn ñao traûm xaø roài hoùa thaønh Hoå ñao phaù thaïch nhanh nhö chôùp cheùm vaøo coå tay phaûi caàm kieám cuûa ñoái phöông. Nhö Lieãu khoâng ngôø chaøng söû duïng ñao phaùp lôïi haïi vaø thaàn toác ñeán theá voäi thu kieám veà. Voõ hoïc cuûa Haøn Ñöôøng cuõng thaàn toác chaúng keùm gì Laõo Baù, vaø Thieát Thaønh Cöông raát taâm ñaéc ñieàu naøy. Chaøng tieáp tuïc nhanh choùng bieán chieâu, nhöng khoâng duøng löôõi ñao maø trôû ngöôïc soáng ñao ñaùnh vaøo chuoâi kieám. Choang moät tieáng, thanh tröôøng kieám bò ñaùnh baät khoûi tay, Nhö Lieãu kinh haõi luøi laïi. Thieát Thaønh Cöông voäi duøng tay traùi baét goïn thanh kieám coøn lô löûng treân khoâng, trao cho Nhö Lieãu, cöôøi ngöôïng nghòu noùi: – Lieãu muoäi kheùo nhöôøng nhòn... Nhö Lieãu khoâng chuùt töùc giaän, cöôøi khanh khaùch ñaùp: – Tieåu muoäi khoâng phaûi laø khoâng bieát ñaïi ca nhöôøng nhòn ngay töø chieâu ñaàu tieân. Neáu duøng heát söùc, chæ caàn ñaïi ca duøng baùn chieâu nöûa thöùc cuõng ñuû ñaùnh baïi muoäi... Ngay luùc ñoù coù gioïng noùi sang saûng vang leân: – Khaù laém! Voõ coâng cuûa Thieát hieàn ñieät quaû taêng tieán vöôït baäc, chæ môùi qua chöa ñeán hai thaùng ñuû baèng ngöôøi khaùc luyeän tôùi ba naêm. Nay duø coù gaëp ñoái thuû nhö Hoaøng Sôn Tam Höõu cuõng chaúng caàn tìm ñeán ta nöõa. Döùt lôøi ñaõ thaáy Laõo Baù vôùi veû maët töôi cöôøi xuaát hieän beân khuoân vieân. Thieát Thaønh Cöông voäi vaøng ñeán tröôùc maët cung kính thi leã: – Laõo nhaân gia quaù khen... Laõo Baù cöôøi noùi: – Ta chöa töøng quaù khen ai ñaâu, nhaát laø ñoái vôùi baèng höõu, vì nhö theá seõ laøm cho söï tieán boä chaäm hôn. Quaû thaät ñoù laø phöông saùch toát, cuõng laø nguyeân taéc cuûa Laõo Baù. Thieát Thaønh Cöông ngöôïng nghòu thay ñoåi ñeà taøi: – Lieãu muoäi noùi raèng Laõo nhaân gia muoán gaëp tieåu ñieät, chaúng hay coù vieäc gì? Laõo Baù traàm ngaâm moät luùc, heát nhìn Thieát Thaønh Cöông laïi nhìn sang nöõ nhi, 177 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 178 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG cuoái cuøng nheï gioïng noùi: – Thieát hieàn ñieät! Töø laâu ta ñaõ coi hieàn ñieät nhö ngöôøi trong nhaø, nhaát laø sau khi Kieám nhi cheát ñi. Hieàn ñieät laïi khoâng coøn ai thaân thích, bôûi theá ta maïo muoäi xöng ñaïi moät tieáng laø baù phuï. Thieát Thaønh Cöông caûm kích nhìn Laõo Baù run gioïng noùi: – Baù phuï! Ñieät nhi voâ cuøng vinh haïnh. Trong thaâm taâm, ñieät nhi töø laâu vaãn coi baù phuï nhö cha ñeû cuûa mình... Laõo Baù coá neùn tình caûm, gioïng noùi trôû neân maïch laïc hôn: – Baây giôø chuùng ta baøn ñeán vaán ñeà toå chöùc. Hieän taïi löïc löôïng keû ñòch chuû yeáu cuûa chuùng ta bò toån thaát lôùn. Ñoàng thôøi baûn thaân chuùng ta cuõng gaëp toån thaát khoâng nhoû. Khoâng keå Toân Kieám vaø maáy chuïc cao thuû bò gieát, Haøn Ñöôøng khoâng theå khoâi phuïc laïi ñöôïc voõ coâng nhö tröôùc, ngay trong löïc löôïng cuûa chuùng ta coøn coù söï phaân hoùa. Ñaây laø luùc chuùng ta ñöùng tröôùc moät thöû thaùch lôùn... Chæ coù ba ngöôøi trong khu vöôøn vaéng veû khoâng phaûi laø ôû ñaïi saûnh trang nghieâm gì nhöng Thieát Thaønh Cöông boãng caûm thaáy nhöõng vieäc maø Laõo Baù vöøa noùi laø voâ cuøng heä troïng, coù theå noùi ñaây laø böôùc ngoaët lôùn nhaát cuûa cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa mình. Vôùi baûn tính thoâng minh, chaøng hieåu ra Laõo Baù kyø voïng gì ôû mình, vaø chaøng heát loøng caûm kích vì ñieàu ñoù. Laõo Baù ngöøng moät luùc, laïi tieáp: – Trong thôøi gian vöøa roài, baù phuï ñaõ kieåm tra laïi toaøn boä toå chöùc vaø phaùt hieän ra nhieàu ñieåm chöa ñöôïc phuø hôïp, thaäm chí coù caû nhöõng moái hieåm hoïa. Coøn may oâng trôøi run ruûi ñaõ mang hieàn ñieät ñeán cho ta. Veà voõ hoïc, hieàn ñieät trong moät thôøi gian ngaén nöõa coù theå thay theá ñöôïc Haøn Ñöôøng. Coøn veà tö chaát thoâng minh, söï quyeát ñoaùn vaø loøng quaû caûm, taát caû nhöõng ñieàu ñoù baù phuï ñeàu haøi loøng. Hieàn ñieät hôn Haøn Ñöôøng raát nhieàu vì tröôùc ñaây baù phuï khoâng daùm nhaän haén vaøo toå chöùc, vì theá maø caû Haøn Ñöôøng laãn Nguõ Hoa Vieân ñeàu phaûi chòu toån thaát. Chæ laø do baûn tính nhaân vaät ñoù quyeát ñònh bí aån, gheùt ñôøi... Maëc duø raát kính troïng vaø thöông yeâu Haøn Ñöôøng nhöng Thieát Thaønh Cöông vaãn ñoàng tình vôùi nhaän xeùt cuûa Laõo Baù. Sau khi giöõa hai ngöôøi naûy sinh tình thöông yeâu xuaát phaùt töø söï ñoàng caûnh, Haøn Ñöôøng ñaõ keå cho chaøng nghe heát thaân theá cuûa mình, ñoàng thôøi cuõng töï nhaän do thaát voïng maø trôû neân quaù haø khaéc vôùi moïi ngöôøi ñeán möùc taøn aùc. Söï ñôøi vaãn theá. Khi ñaõ ñöôïc tình thöông caûm hoùa, ngöôøi ta hoái haän veà söï haø khaéc taøn nhaãn cuûa mình, ñieàu ñoù chaúng coù gì laï. Chaøng ngaäp ngöøng moät luùc roài kieân quyeát hoûi: – Baù phuï, ñieät nhi duø coù phaûi vaøo nöôùc soâi löûa boûng cuõng quyeát theo lôøi baù phuï. Xin haõy chæ thò baây giôø ñieät nhi phaûi laøm gì? 178 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 179 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Thaáy thieáu nieân ñaày haøo khí nhö vaäy, Laõo Baù caûm thaáy caûm ñoäng noùi: – Cöông hieàn ñieät! Baù phuï raát vui loøng khi bieát mình ñaõ khoâng tin nhaàm ngöôøi. Nhöng tröôùc maét chöa caàn con phaûi laøm gì caû. Ít nhaát trong voøng moät thaùng tôùi, caû con vaø Nhö Lieãu phaûi chuù taâm luyeän voõ coâng. Baù phuï seõ chæ daïy theâm veà quyeàn cöôùc vaø chæ chöôûng. Muoán thaéng ñöôïc cöôøng ñòch tröôùc heát phaûi coù voõ coâng hôn haún chuùng. Ñaây laø nôi kín ñaùo, laø ñòa ñieåm luyeän voõ raát toát. Cöù moãi buoåi saùng baù phuï seõ chæ veõ ñoä moät canh giôø, sau ñoù caû hai seõ cuøng nhau luyeän taäp. Chuùng ta seõ aên tröa ngay trong phoøng cuûa ta. Baù phuï tin raèng sau moät thaùng caû hai con seõ taêng tieán hôn raát nhieàu. Thieát Thaønh Cöông voäi vaøng quyø xuoáng caûm kích noùi: – Xin ña taï Laõo nhaân gia. Trong ñôøi ñieät nhi khoâng bao giôø daùm mô öôùc coù dieãm phuùc ñoù... Laõo Baù böôùc leân ñôõ chaøng daäy noùi: – Ñoù cuõng laø do phuùc duyeân thoâi. Thaät tình caû baù phuï cuõng coù ñöôïc nguoàn an uûi. Chaéc raèng hoàn thieâng cuûa Kieám nhi ñaõ xui khieán nhö vaäy... Tôùi ñoù oâng quay maët ñi ñeå ñoâi nam nöõ treû tuoåi khoûi thaáy maét mình ñoû hoe. oOo Quaû thaät Thieát Thaønh Cöông thaáy mình tröôûng thaønh vöôït baäc qua töøng ngaøy. Cuøng luyeän taäp vôùi Nhö Lieãu, coù leõ do tính hieáu thaéng maø caû hai ñeàu chuù taâm hôn, mieät maøi hôn. Laõo Baù khoâng truyeàn thuï ñao phaùp hay kieám phaùp, chæ truyeàn cho hai ngöôøi moät moân thaàn coâng chí thöôïng laø Bích lòch huyeàn coâng coù nguoàn goác töø Thieân Truùc ñaõ thaát truyeàn töø 200 naêm nay do tình côø maø Laõo Baù tieáp thuï ñöôïc vaø moät moân chæ coâng laø Kim cöông chæ coù nguoàn goác töø phaùi Thieáu Laâm maø caû traêm ngöôøi luyeän voõ, may laém chæ moät ngöôøi thaønh töïu. Sau gaàn moät thaùng Thieát Thaønh Cöông ñaõ haáp thuï ñöôïc tôùi baûy taùm thaønh caû Kim cöông chæ vaø Bích lòch thaàn coâng. Coøn Nhö Lieãu sau vaøi ngaøy luyeän Kim cöông chæ khoâng coù hieäu quaû, naøng ñeà nghò vôùi phuï thaân cho ñöôïc mieãn moân voõ hoïc naøy caøn Bích lòch thaàn coâng cuõng tieáp thu ñöôïc tôùi saùu baûy thaønh. Tuy coù söï ngaàm ganh ñua trong luyeän voõ, nhöng giöõa ñoâi nam thanh nöõ tuù ngaøy caøng naûy sinh moái tình caûm thaém thieát. Laõo Baù khoâng nhöõng haøi loøng veà thaønh töïu voõ hoïc maø hai ngöôøi ñaït ñöôïc maø trong buïng cuõng raát vui vì moái tình giöõa ñoâi nam nöõ ngaøy caøng saâu ñaäm. Laõo Baù khi haønh söï thöôøng raát thaän troïng vaø cô maät, ít khi tin töôûng vaøo baát cöù ai. 179 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 180 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Tröôùc ñaây ñaõ coù laàn oâng hy voïng Luïc Höông Xuyeân trôû thaønh ngöôøi trong gia ñình mình, thaønh gia thaát vôùi nöõ nhi ñoäc nhaát cuûa oâng. Nhöng nöõ nhi ñoù cuûa oâng ñaõ laøm tan vôõ nieàm hy voïng ñoù, hôn nöõa coøn ñem moái nhuïc ñeán cho Toân gia. Laõo Baù ñaõ thaúng tay ñuoåi nhi nöõ ñi, giöõ laïi noãi phaãn noä vaø thaát voïng trong loøng cuøng veát thöông trong traùi tim khoâng bao giôø haøn gaén ñöôïc. Luïc Höông Xuyeân ñaõ khoâng bao giôø trôû thaønh moät thaønh vieân thöïc söï cuûa Toân gia, baây giôø oâng laïi hy voïng vaøo Thieát Thaønh Cöông. Caøng tieáp xuùc, Laõo Baù caøng theâm yeân taâm vì söï trung thaønh, tính quaû caûm vaø loøng nhaân haäu cuûa thieáu nieân naøy, thaàm hy voïng moät ngaøy naøo ñoù Thieát Thaønh Cöông seõ thay mình laøm höng thònh söï nghieäp maø oâng ñaõ khôûi xöôùng. Nhaát laø sau khi ñuoåi nöõ nhi ñi vaø Toân Kieám cheát, Laõo Baù caøng ao öôùc coù ñöôïc moät nghóa töû xöùng ñaùng. Bôûi theá thaáy Thieát Thaønh Cöông mau choùng tröôûng thaønh vaø tình caûm ñoái vôùi nghóa nöõ cuûa mình ngaøy caøng saâu ñaäm, oâng khoâng vui loøng sao ñöôïc? Ruùt kinh nghieäm veà söï coá xaûy ra cho Toân Kieám, Laõo Baù ñoái vôùi Thieát Thaønh Cöông caøng chu toaøn caån maät hôn. Nôi taäp luyeän cuûa chaøng laø khu vöïc caám khoâng ai ñöôïc pheùp ñeán gaàn, ñoàng thôøi choã ôû cuûa Thieát Thaønh Cöông cuõng chæ moät mình oâng vaø Nhö Lieãu lui tôùi maø thoâi. Laõo Baù thaän troïng nhö vaäy laø phaûi, vì tình theá ñoái vôùi Nguõ Hoa Vieân ngaøy caøng trôû neân nghieâm troïng. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 180 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn