Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø chÝn Ai lµ hung thñ Bøc ®å cã v« sèmét con d¬i. Chung quanh con bªn trªnnh÷ngt¶®­êng ngo»n ngÌo, lµ h×nh ®iÓm ®en lín nhá bÊt ®ång, n¬i d¬i cã gãc cã mét vßng trßn chiÕu lÊp l¸nh. L­u H­¬ng thèt: - Nh÷ng ®­êng ngo»n ngÌo nµy ph¶ng phÊt t­îng tr­ng cho n­íc. Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Cã lý! L­u H­¬ng tiÕp: - Vßng trßn t­îng tr­ng cho th¸i d­¬ng! Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ch¾c vËy! Hå ThiÕt Hoa hái: - Cßn mÊy ®iÓm ®en to nhá ®ã? L­u H­¬ng ®¸p: - Cã lÏ lµ nh÷ng tiªu th¹ch trong n­íc! Hå ThiÕt Hoa thèt: - D­íi th¸i d­¬ng, trong n­íc ch¶y, gi÷a vïng tiªu th¹ch cã con d¬i. Lµ c¸i ý tø g× chø? ThËt lµm ng­êi ta n¸t ãc d¸m chÕt ®i ®­îc! L­u H­¬ng trÇm giäng: - Tù nhiªn bªn trong ph¶i cã ý nghÜa s©u xa vµ tù nhiªn ph¶i lµ mét sù bÝ mËt to t¸t! Chø nÕu kh«ng th× V©n Tïng Long tr­íc khi chÕt trao l¹i cho ta lµm chi? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Sao y kh«ng nãi ph¾t cho råi! L¹i lµm chi c¸i trß häa ®å nh­ thÕ nµy? L­u H­¬ng ®¸p: http://www.vietkiem.com -184- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Lóc ®ã y ®©u cã c¬ héi ®Ó nãi? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy! H«m ®ã, t¹i Tam Hßa L©u, ta nhËn thÊy h¾n nãi n¨ng kh«ng su«ng sÎ chót nµo, chõng nh­ m¾c x­¬ng n¬i cæ häng! §ét nhiªn L­u H­¬ng b­íc ®Õn khung cöa, nhÑ tay më c¸nh cöa. Bªn ngoµi mét ng­êi ®ang ®øng, ng­êi ®ã ch¼ng râ ®øng tõ lóc nµo, cã nghe lät c©u chuyÖn cña hä hay kh«ng? Ng­êi ®ã lµ Kim Linh Chi. ThÊy L­u H­¬ng nµng tho¸ng ®á mÆt. Hai tay nµng hoµnh ra phÝa sau l­ng, ch¼ng râ nµng ®ang cÇm vËt g×. Nµng muèn nãi g× ®ã song khã nãi thµnh lêi. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Bän t¹i h¹ ®ang bµn luËn vu v¬, kh«ng ngê Kim c« n­¬ng ë bªn ngoµi gi÷ cöa hé! ThËt lçi qu¸! Kim Linh Chi c¾n m«i, quay ®Çu b­íc ®i, ®i ®­îc vµi b­íc l¹i quay ®Çu nh×n l¹i, råi cao giäng gäi: - Tr­¬ng Tam! Ng­¬i ra ®©y! Tr­¬ng Tam lËp tøc nh¶y xuèng gi­êng, ch¹y ra ngoµi, c­êi vuèt hái: - C« n­¬ng cã ®iÒu chi ph©n phã? Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng thèt: - C¸i g∙ n« tµi ®ã thËt dÔ sai! Xem ra nÕu Kim c« n­¬ng sai g∙ giÕt ng­êi, g∙ còng y lÖnh mµ giÕt ng­êi! Kim Linh Chi kh«ng buån l­u ý ®Õn Hå ThiÕt Hoa, b¶o th¼ng Tr­¬ng Tam: - CÇm chiÕc bao nµy cho ta! ChiÕc bao lµ vËt nµng dÊu sau l­ng. Tr­¬ng Tam ®¸p: - V©ng! Kim Linh Chi tiÕp: - Ta võa kiÓm ®iÓm chiÕc bao ®ã. Ng­¬i cø më ra mµ xem. NÕu lµm mÊt vËt g× th× ng­¬i lÊy ®Çu mµ ®Òn vµo. Tr­¬ng Tam mØm c­êi: http://www.vietkiem.com -185- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C« n­¬ng yªn trÝ. V« luËn vËt g× trao qua tay n« tµi råi, dï cho lµ tay trém ®Ö nhÊt trong thiªn h¹ còng ®õng hy väng ®¸nh c¾p ®­îc. Kim Linh Chi hõ mét tiÕng, b­íc vÒ khung cöa gian phßng ®èi diÖn, ®Èy cöa tiÕn vµo ®o¹n ®ãng m¹nh c¸nh cöa l¹i g©y nªn mét tiÕng Çm vang déi. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Trong phßng ta thËt sù cã tay trém ®Ö nhÊt thiªn h¹. Ng­¬i h∙y «m cøng chiÕc bao ®ã n¬i m×nh, s¬ sÈy th× mÊt ®Çu, kh«ng s­íng ®©u nhÐ! Y võa thèt xong, c¸nh cöa mét phßng ®èi diÖn kh¸c vôt më, §inh Phong thß ®Çu ra, hoÆc v« ý hoÆc h÷u ý, nh×n chiÕc bao n¬i tay Tr­¬ng Tam. H¾n c­êi hái: - Ba vÞ ch­a ngñ µ? L­u H­¬ng c­êi ®¸p l¹i: - Ch¾c §inh c«ng tö còng nh­ bän nÇy, ®Õn ®Þa ph­¬ng l¹ th× ®ªm ®Çu cÇm nh­ bá ngñ. §inh Phong chíp m¾t, thÊp giäng: - T¹i h¹ cã mét viÖc muèn bµn qua víi H­¬ng So¸i, ch¼ng râ b©y giê cã tiÖn ch¨ng? L­u H­¬ng ch­a kÞp ®¸p, cöa phßng c¸ch v¸ch vôt më, mét ng­êi tõ bªn trong b­íc ra, ch¼ng ph¶i B¹ch L¹p Chóc, ch¼ng ph¶i C«ng T«n KiÕp D­ mµ lµ C©u Tö Tr­êng. S¾c mÆt h¾n xanh dên. §«i m¾t trîn trõng, tay h¾n giö ch¾c chiÕc r­¬ng da, h¾n võa ra cöa chît thÊy §inh Phong vµ L­u H­¬ng tho¸ng giùt m×nh. MÆt h¾n xanh liÒn biÕn ®á, h¾n lÈm nhÈm: - T¹i h¹ ®Þnh ®i vµo phßng vÖ sinh, ngang qua ®©y bçng sanh c¸i ý muèn ®µm ®¹o víi hä. §inh Phong chíp chíp m¾t, tõ tõ thèt: - Th× ra C©u huynh vµ hä lµ chç quen nhau. T¹i h¹ kh«ng ngê cã viÖc ®ã. Y nh×n L­u H­¬ng mét tho¸ng, ®iÓm mét nô c­êi tiÕp: - Ch¾c H­¬ng So¸i còng kh«ng ngê lu«n. C©u Tö Tr­êng ®Æng h¾ng thèt: http://www.vietkiem.com -186- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - BÊt qu¸ t¹i h¹ vµ hä cã gÆp nhau mÊy lÇn. Chø kh«ng th©n... kh«ng th©n... H¾n võa thèt võa l¸ch ngang qua §inh Phong b­íc ®i. L­u H­¬ng h­íng vÒ §inh Phong b¶o: - NÕu c«ng tö cÇn chØ gi¸o ®iÒu chi, xin l¹i ®©y ®µm ®¹o. §inh Phong trÇm ng©m mét chót: - Ai ai còng bËn rén suèt ngµy h¼n lµ ph¶i mÖt, cÇn nghØ ng¬i mét chót. VËy chóng ta ®îi ®Õn chiÒu sÏ nãi chuyÖn víi nhau còng kh«ng muén. §o¹n y quay m×nh vµo phßng, ®ãng cöa l¹i. Hå ThiÕt Hoa kh«ng d»n tÝnh khÝ ®­îc, ch¼ng ®îi cöa ®ãng, buét miÖng thë dµi thèt: - Th× ra con ng­êi cã c¸i t©m bÊt tr¾c thËt. Ta cø t­ëng C©u Tö Tr­êng thµnh thËt, ngê ®©u h¾n còng ®ãng kÞch lu«n. H¾n vèn cã quen biÕt C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc, thÕ mµ lóc hai ng­êi lªn thuyÒn h¾n gi¶ vê nh­ xa l¹. Tr­¬ng Tam tiÕp lêi: - H¾n cø b« b« c¸i miÖng lµ võa xuÊt ®¹o trªn giang hå. Trõ L­u H­¬ng ra, h¾n ch¼ng biÕt ai c¶. Th× ra h¾n dèi! H¾n quen biÕt nhiÒu ng­êi, h¬n bän ta n÷a ®Êy! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Ta cø t­ëng viÖc g× h¾n còng ch¼ng biÕt cho nªn h¾n cã thÓ g©y sù v« lý, h¾n cã thÓ lµm phiÒn phøc ®Õn kÎ kh¸c. Ngê ®©u h¾n s©u s¾c h¬n bän ta. Tr­¬ng Tam tiÕp theo: - H¾n cè ý lµm nh­ vËy cho bän ta thÊy, ®Ó cho bän ta kh«ng ®Ò phßng h¾n. Thùc ra biÕt ®©u h¾n ch¼ng qu¸n th«ng víi C«ng T«n KiÕp D­ tõ tr­íc l©u. Bçng Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng kªu lªn: - Kh«ng xong! Kh«ng xong! Ta ph¶i ®i xem míi ®­îc! Tr­¬ng Tam g¾t: - C¸i g× thÕ? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: http://www.vietkiem.com -187- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Kh«ng biÕt chõng h¾n lµ hung thñ ®Êy? C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc rÊt cã thÓ lµ ®èi t­îng thø hai trong m­u ®å s¸t nh©n cña h¾n. BiÕt ®©u h¾n ch¼ng h¹ ®éc thñ råi? L­u H­¬ng ®iÓm mét nô c­êi cÊt tiÕng: - Sau khi C©u Tö Tr­êng b­íc ra th× cã ng­êi ë trong phßng ®ãng cöa l¹i. Ch¼ng lÏ ng­êi chÕt råi còng ®íng cöa ®­îc? Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. Y tù c­êi tù thèt: - Xem ra ta bÞ c¸c ng­¬i truyÒn nhiÔm mÊt råi. B©y giê ta ®a nghi qu¸, c¸i g× ta còng nghi ®­îc hÕt. LiÕc m¾t qua Tr­¬ng Tam y tiÕp: - T¹i sao ng­¬i ch­a më chiÕc bao ra xem? Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - T¹i sao ta ph¶i më ra xem? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - ChÝnh nµng b¶o ng­¬i më mµ! Tr­¬ng Tam x× mét tiÕng: - NÕu ta kh«ng muèn? Hå ThiÕt Hoa còng x× tr¶ l¹i: - Ch¼ng lÏ ng­¬i kh«ng muèn biÕt vËt g× trong ®ã? Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn: - Cã thÓ ta ®îi lóc ng­¬i ngñ say míi më ra. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh, thôt ®Çu xuèng thÊp, mét lóc l©u bçng xuÊt thñ nh­ giã, giËt chiÕc bao n¬i tay Tr­¬ng Tam. Råi y bËt c­êi lín thèt: - Ta kh«ng gièng L­u H­¬ng. Ta kh«ng trém, ta chØ c­íp th«i! Y hèi h¶ më chiÕc bao. Trµng c­êi cña y vôt t¾t. Trong bao cã bé y phôc. Bé y phôc vÊy m¸u. §óng h¬n lµ mét chiÕc ¸o dµi. ¸o mµu xanh nh¹t, chÊt liÖu tèt, võa nhÑ võa mÒm, mÆc vµo ng­êi lµ khoan kho¸i l¾m. M¸u vÊy nhiÒu n¬i th©n tr­íc. Hå ThiÕt Hoa biÕn s¾c thèt: http://www.vietkiem.com -188- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta cã thÊy chiÕc ¸o nÇy! Tr­¬ng Tam hái nhanh: - ë ®©u? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Trªn m×nh §inh Phong. H¾n mÆc chiÕc ¸o nÇy lóc ®Õn ®ãn Kh« Mai ®¹i s­. Tr­¬ng Tam biÕn s¾c: - Cßn m¸u ®ã? M¸u cña H­íng Thiªn Phi? §inh Phong lµ hung thñ µ? Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Ta ®∙ nghi h¾n tõ l©u mµ. Nh­ng Kim Linh Chi th× lu«n lu«n tu©n phôc h¾n, t¹i sao nµng trao chiÕc ¸o cña h¾n cho bän ta? Nµng cã ý g× chø? Tr­¬ng Tam suy t­ mét chót thèt: - Cã lÏ nµng kh«ng biÕt lµ ¸o cña §inh Phong. Cã lÏ... Hå ThiÕt Hoa chËn l¹i: - Cã lÏ nµng ch¹y ¸n? Tr­¬ng Tam trè m¾t: - Ch¹y ¸n? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nµng biÕt chóng ta ®∙ nhÆt ®­îc h¹t tr©n ch©u cña nµng trªn x¸c chÕt, nµng biÕt chóng ta ®∙ nghi ngê nµng nªn cè ý ®¸nh c¾p chiÕc ¸o cña §inh Phong, b«i m¸u vµo ®ã, chuyÓn h­íng môc tiªu cña chóng ta. Råi y c­êi l¹nh tiÕp lu«n: - Gi¶ nh­ ng­¬i mÆc ¸o cña ta mµ ®i giÕt ng­êi th× ch¼ng hung thñ lµ ta? L­u H­¬ng cÊt tiÕng: - ViÖc nÇy cã hai ®iÓm ®¸ng nghi ngê. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Hai ®iÓm g×? L­u H­¬ng gi¶i trÝch: http://www.vietkiem.com -189- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Thø nhÊt: Kim Linh Chi lµ mét thiªn kim tiÓu th¬, b¶o nµng giÕt ng­êi, nµng còng cã thÓ giÕt, nh­ng b¶o nµng ®i ¨n trém y phôc cña ng­êi kh¸c, chØ sî nµng kh«ng trém ®­îc. Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - §óng vËy! Nµng lµm sao biÕt ®­îc y phôc cña §inh Phong ®Ó ë chç nµo! Muèn trém ph¶i quen tay, th¹o nghÒ, trém lÇn ®Çu ch¾c g× thµnh c«ng. L­u H­¬ng tiÕp: - Thø hai: nÕu nµng muèn chuyÓn h­íng môc tiªu cña chóng ta th× ch¼ng khi nµo nµng tù mang chiÕc ¸o ®Õn ®©y nh­ thÕ nÇy! Lµm ®iÒu bËy b¹ ai ai còng khã tr¸nh th¾c thám con tim Ýt nhiÒu. Hå ThiÕt Hoa hái: - VËy lµ ng­¬i cho r»ng cã kÎ nµo ®ã cè ý qu¨ng chiÕc ¸o vµo trong phßng Kim Linh Chi, cè ý lµm cho nµng chó t©m ®Õn, ®Ó cho nµng mang l¹i ®©y trao cho bän ta? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §iÒu ®ã còng cã thÓ l¾m! Nh­ng nÕu §inh Phong lµ hung thñ th× giÕt ng­êi xong, h¾n ph¶i hÊp tÊp véi vµng mµ th× giê th× Ýt, do ®ã h¾n kh«ng xãa kÞp mÊy vÕt m¸u trªn chiÕc ¸o. Tr­¬ng Tam thèt: - C©u Tö Tr­êng vµ §inh Phong ë chung phßng, viÖc trém ¸o cña §inh Phong, ch¼ng ai cã ®ñ ph­¬ng tiÖn h¬n C©u Tö Tr­êng! Cho nªn ta thÊy C©u Tö Tr­êng ®¸ng nghi ngê h¬n. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - T¹i sao ng­¬i kh«ng ®i b¸i pháng chñ nh©n cña ng­¬i? Xem cho biÕt nµng gÆp chiÕc ¸o nÇy ë t¹i ®©u? Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu c­êi nhÑ: - Ta ®©u d¸m! Ta sî nµng l¾m! NÕu ng­¬i muèn hái g× th× cø ®i t×m nµng mµ hái. Ch¼ng lÏ ng­¬i còng sî lu«n nh­ ta? Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn, råi bËt c­êi l¹nh, g»n giäng: - T¹i sao ta kh«ng d¸m? Ch¼ng lÏ nµng d¸m c¾n ta? http://www.vietkiem.com -190- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Y vät m×nh ra cöa, th¼ng ®Õn tr­íc phßng Kim Linh Chi. Nh­ng y kh«ng cßn dòng khÝ ®­a tay ra gâ cöa. T­ëng ®Õn h×nh d¸ng Kim Linh Chi chèng n¹nh hai tay vµo h«ng, m¾t s¸ng qu¸c, y rîn ng­êi. Y nghÜ: - Cã lÏ nµng ®∙ ngñ råi. NÕu ta gäi thøc nµng th× nµng ph¶i ph¸t c¸u, chÝnh ta ®©y, ta còng ph¶i giËn nÕu bÞ ph¸ giÊc ngñ, nãi chi lµ ng­êi cã tÝnh khÝ nh­ nµng, bÊt cø lóc nµo còng bèc löa ®­îc. Gâ cöa phßng mét n÷ nh©n lµ mét kü thuËt ®ßi hái nhiÒu thùc nghiÖm, ph¶i tinh vi, tÕ nhÞ, råi míi thùc hµnh ®­îc! Ngoµi ra cßn ph¶i cã can ®¶m! §õng t­ëng ai ai còng lµm ®­îc, dÜ nhiªn trõ h¹ng vò phu, lç m∙ng Hå ThiÕt Hoa lÈm nhÈm: - Chung quy, chiÒu nay tÊt c¶ ®Òu héi häp ®ñ mÆt, ta cø ®îi ®Õn lóc ®ã, kÓ còng kh«ng muén g×. *** vietkiem.com *** Trong phßng cã hai chiÕc gi­êng vµ mét chç d­íi sµn phßng, t¹m dän lµm n¬i ngñ. Khi Hå ThiÕt Hoa trë l¹i, hai chiÕc gi­êng ®Òu bÞ chiÕm. Tr­¬ng Tam n»m trªn mét chiÕc, trÐo ngo¶y ®ïi lÈm nhÈm: - Kú qu¸i thËt! T¹o sao ta kh«ng nghe tiÕng gâ cöa? Ch¼ng lÏ Hå tiªn sanh nãi th× hung mµ rèt cuéc l¹i ch¼ng d¸m gâ cöa? Tiªn sanh can ®¶m h¬n ta nhiÒu kia mµ. Hå ThiÕt Hoa hÐt: - Gi­êng cña ta, sao ng­¬i chiÕm? Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn: - Gi­êng cña ng­¬i? Ai quy ®Þnh lµ gi­êng nµy thuéc vÒ ng­¬i? Tæng §èc? TuÇn Vò? Hay lÖnh cña triÒu ®×nh quy ®Þnh? Hå ThiÕt Hoa giËn ®Õn ngøa r¨ng, nÕu kh«ng c¾n ®­îc c¸i g× ch¾c ph¶i chÕt mÊt v× khã chÞu. Nh­ng y cßn lµm g× ®­îc, chØ c­êi l¹nh thèt: http://www.vietkiem.com -191- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Gi­êng trªn thuyÒn nhá qu¸, l¹i ng¾n, l¹i hÑp, m­êng t­îng gi­êng cña trÎ con. Ta ®­êng lµ bËc ®¹i tr­îng phu th× tèt h¬n nªn t×m chç réng r¶i mµ n»m. Y võa n»m xuèng chç trèng d­íi sµn chît bËt vïng dËy hÐt: - Ng­¬i ®­îc ®µng ch©n l©n ®µng ®Çu. C¶ c¸i gèi cña ta ng­¬i còng lÊy lu«n. Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - Ngñ chç réng r∙i ch¾c khoan kho¸i l¾m, H¶i Qu¸t Thiªn sî ng­¬i qu¸ khoan kho¸i mµ ngñ lu«n kh«ng chÞu thøc dËy cho nªn kh«ng chuÈn bÞ gèi cho ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng, ®¶o m¾t nh×n quanh, bçng c­êi lªn thèt! - Th× ra ng­¬i còng nh­ L∙o Xó Trïng, mang c¸i tËt nghÑt mòi cho nªn kh«ng ngöi thÊy mïi thói. Tr­¬ng Tam hái gÊp: - Mïi thói g×? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Trªn chiÕc gèi cña ta, võa råi ta v« t×nh ngåi lªn, ®óng lóc ta n«n bông... Y ch­a døt c©u, Tr­¬ng Tam chôp chiÕc gèi qu¨ng xuèng sµn. Hå ThiÕt Hoa c­êi lín: - Ng­¬i còng bÞ lõa n÷a sao? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Ng­¬i nãi g× ta còng kh«ng tin, chØ cã c¸i r¾m th«i. Ng­¬i lµ tay v« ®Þch r¾m trªn ®êi nµy, ng­êi ta ba ngµy, ba th¸ng, ba n¨m kh«ng r¾m, cßn ng­¬i th× cã thÓ b¶o lµ mçi phót mçi r¾m. *** vietkiem.com *** Hai h«m nay nhiÒu sù viÖc x¶y ra qu¸. Toµn lµ nh÷ng viÖc ®¸ng sî. Ch¼ng nh÷ng thÕ, cø theo t×nh h×nh ®ã th× cßn biÕt bao nhiªu viÖc n÷a s¾p söa ph¸t sanh, ®¸ng sî h¬n nhiÒu. Vµ cã thÓ nh÷ng viÖc ®ã sÏ b¾t ®Çu tõ ®ªm nay! Bëi ®ªm lµ ®ång lâa cña bao nhiªu viÖc phi lý, phi nh©n. http://www.vietkiem.com -192- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa vèn cho r»ng m×nh kh«ng thÓ nµo ngñ ®­îc. Vµ ng­êi ta b¶o khi khã ngñ cø ®Õm, ®Õm m∙i, giÊc ngñ sÏ ®Õn, ®Õn kh«ng hay kh«ng biÕt. NhiÒu ng­êi ®∙ thùc nghiÖm vµ thêi th­êng cã kÕt qu¶. Y chuÈn bÞ ®Õm ®Õn mét v¹n, nÕu ®Õm ®Õn ®ñ sè råi mµ kh«ng ngñ ®­îc th× ®i lÊy r­îu mµ uèng. Nh­ng ®Õm ®Õn m­êi b¶y y ngñ khß. TiÕng gâ cöa vang lªn lµm Hå ThiÕt Hoa bõng tØnh. TiÕng gâ cöa rÊt khÏ, vang cèc cèc nhÑ nhµng, m­êng t­îng ng­êi nµo ®ã gâ rÊt l©u. Y cµu nhµu: - Kh¸ch ®©u mµ l¾m kh¸ch! Lóc nµo còng cã. May lµ ë gi÷a gißng s«ng. NÕu t¹i ®Êt liÒn ch¾c lµ ta chÞu kh«ng næi! Y chê dËy, ®Çu ãc ch­a tØnh h¼n, x« m¹nh c¸nh cöa, ®Þnh trót c¸i bùc béi trªn dÇu kÏ gâ cöa. Ngê ®©u bªn ngoµi ch¼ng cã mét bãng ma ®õng nãi lµ bãng ng­êi. Tuy nhiªn tiÕng cèc cèc cèc vÉn cßn vang ®Òu ®Òu. Hå ThiÕt Hoa trÊn ®Þnh t©m thÇn, quan s¸t mét lóc ph¸t gi¸c ra ®ã ch¼ng ph¶i lµ tiÕng gâ cöa mµ do ng­¬i trong phßng bªn c¹nh gâ v¸ch. Y ph¸t c¸u lÈm nhÈm: - TiÓu tö ®ã lµm g× thÕ? §Þnh ph¸ giÊc ngñ ng­êi ta ch¾c? Y ®­a tay ®Êm m¹nh vµo v¸ch qu¸t: - Ai? Gâ v¸ch nÕu kh«ng lµ C«ng T«n KiÕp D­ th× lµ B¹ch L¹p Chóc, y cÇn g× ph¶i hái? Bªn kia qu¶ nhiªn cã ng­êi ph¸t tho¹i. Hå ThiÕt Hoa ¸p tai vµo v¸ch nghe râ thinh ©m cña C«ng T«n KiÕp D­. Giäng l∙o rÊt thÊp. L∙o hái: - L­u H­¬ng So¸i ®ã ph¶i kh«ng? Cã thÓ qua ®©y ®µm ®¹o ®­îc ch¨ng? Th× ra ng­êi ta muèn tiÕp xóc víi L­u H­¬ng. Hai h«m nay ai ai còng muèn tiÕp xóc víi L­u H­¬ng. Hå ThiÕt Hoa tøc muèn m¾ng mÊy tiÕng, quay ®Çu l¹i nhËn ra hai chiÕc gi­êng trèng kh«ng. L­u H­¬ng vµ Tr­¬ng Tam biÕn mÊt d¹ng. Ng­êi bªn v¸ch l¹i tiÕp: - Cã thÓ H­¬ng So¸i ch­a biÕt t¹i h¹ lµ ai, tuy nhiªn ... http://www.vietkiem.com -193- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa cao giäng ®¸p: - T¹i h¹ biÕt c¸c h¹ lµ ai song L­u H­¬ng v¾ng mÆt. Ng­êi bªn v¸ch hái: - Ch¼ng râ H­¬ng So¸i ®i ®©u? Hå ThiÕt Hoa thèt: - H¾n lµ mét con thá, ®Õn n¬i nµo lµ ch¹y nh¶y kh¾p n¬i ®ã. Cã quû míi biÕt h¾n ®i ®©u. Ng­êi bªn v¸ch tiÕp: - C¸c h¹ lµ... Hå ThiÕt Hoa chËn lêi: - T¹i h¹ hä Hå, c¸c h¹ muèn nãi g× víi L­u H­¬ng, cø nãi víi t¹i h¹, ch¼ng sao ®©u. Ng­êi bªn v¸ch kªu lªn: - A ... Råi bá lu«n c©u nãi. Hå ThiÕt Hoa ®îi mét lóc, cµng suy nghÜ cµng nhËn thÊy cã c¸i g× kh«ng æn. Gi÷a C«ng T«n KiÕp D­ vµ L­u H­¬ng ch¼ng cã mét ®iÒu quan hÖ nµo bçng nhiªn l∙o l¹i t×m L­u H­¬ng, t¹i sao thÕ? L∙o còng cã thÓ qua ®©y ®­êng ®­êng chÝnh chÝnh mµ gÆp nhau, l¹i lµm chi c¸i trß óp óp më më thÕ? Ch¼ng lÏ l∙o cã mét bÝ mËt g× muèn tiÕt lé víi L­u H­¬ng? Y m¾ng thÇm: - L∙o Xó Trïng thËt ®¸ng ®¸nh ®ßn! Sao kh«ng gäi ta ®i víi l¹i trèn ta mµ ®i. Y hÓnh hÓnh mòi lÈm nhÈm: - H«m qua ta ®©u cã qu¸ chÐn, t¹i sao ta ngñ nh­ chÕt thÕ nÇy? Thùc ra y còng hiÓu lµ cã L­u H­¬ng bªn c¹nh, y ngñ ngon lµnh. Bëi y biÕt dï cho trêi sËp, L­u H­¬ng vÉn ®ñ søc chèng chái, b¶o vÖ an toµn cho y. Y ch¼ng cÇn lo ng¹i g× c¶. Y mang ví, mang giµy nhanh chãng ®Þnh sang phßng bªn c¹nh hái C«ng T«n KiÕp D­, l∙o muèn gÆp L­u H­¬ng ®Ó lµm g×. Y cßn hái lu«n l∙o ta quen biÕt víi C©u Tö Tr­êng nh­ thÕ nµo. http://www.vietkiem.com -194- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh­ng y gá cöa l©u l¾m råi mµ bªn trong ch¼ng mét ai ®¸p øng. Bªn nµy phßng kh«ng ®¸p, cöa bªn kia phßng l¹i më ra, C©u Tö Tr­êng xuÊt hiÖn hái: - Hå huynh muèn gÆp hä? Hå ThiÕt Hoa kh«ng quay ®Çu l¹i, l¹nh lïng thèt: - T¹i h¹ ®©u cã khïng. Kh«ng t×m hä th× gâ cöa lµm g×? C©u Tö Tr­êng c­êi vuèt: - Hä võa ra khái phßng vµ lªn trªn sµn thuyÒn råi. T¹i h¹ tr«ng thÊy hä ®i. Hå ThiÕt Hoa ®ét nhiªn quay ®Çu l¹i, qu¾c m¾t nh×n C©u Tö Tr­êng bu«ng tõng tiÕng: - Xem ra c¸c h¹ rÊt thÝch l­u ý ®Õn hµnh ®éng cña kÎ kh¸c! C©u Tö Tr­êng giËt m×nh, Êp óng: - T¹i h¹... T¹i h¹... Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Tõ ngµy gÆp c¸c h¹, t¹i h¹ lu«n lu«n xem c¸c h¹ nh­ mét b»ng h÷u! Ph¶i vËy kh«ng? C©u Tö Tr­êng thë dµi: - T¹i h¹ v« cïng c¶m kÝch. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - T¹i h¹ hy väng c¸c h¹ cã c¸i g× cÇn nãi, h∙y thµnh thËt mµ nãi víi t¹i h¹, xin ®õng man tr¸ lÉn nhau. C©u Tö Tr­êng ®¸p: - Cã khi nµo t¹i h¹ gi¶ dèi víi Hå huynh ®©u? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Tèt! VËy t¹i h¹ xin hái: C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc cã lai lÞch nh­ thÕ nµo? T¹i sao c¸c h¹ nhËn ra hä? C©u Tö Tr­êng trÇm ng©m mét lóc råi thë dµi ®¸p: - Hå huynh ®∙ hái, t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng nãi, bÊt qu¸... H¾n thÊp giäng tiÕp: http://www.vietkiem.com -195- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ViÖc nÇy quan hÖ rÊt lín! HiÖn t¹i thêi c¬ ch­a thuËn tiÖn, nh­ng t¹i h¹ cø nãi, Hå huynh nghe råi xin gi÷ bÝ mËt cho. §õng tiÕt lé víi ai c¶! Hå ThiÕt Hoa kh«ng cÇn suy nghÜ, ®¸p nhanh: - §­îc råi, t¹i h¹ ®¸p øng! C©u Tö Tr­êng tiÕp: - C¶ ®Õn L­u H­¬ng So¸i... Hå ThiÕt Hoa chËn lêi: - T¹i h¹ ®∙ ®¸p øng råi th× dï cho lµ cha t¹i h¹, t¹i h¹ còng kh«ng tiÕt lé cho biÕt. Lêi nãi cña t¹i h¹ còng nh­ L­u H­¬ng, ®¸ng tin t­ëng l¾m. Ch¼ng lÏ c¸c h¹ hoµi nghi t¹i h¹? C©u Tö Tr­êng thë phµo thèt: - §­îc nghe Hå huynh nãi thÕ lµ t¹i h¹ yªn t©m råi. H¾n ®­a Hå ThiÕt Hoa vµo phßng cµi then cöa l¹i. §inh Phong ®∙ ®i ®©u tõ l©u. Tr­íc hÕt C©u Tö Tr­êng mêi Hå ThiÕt Hoa ngåi ®o¹n trÇm giäng thèt: - Hai th¸ng tr­íc ®©y t¹i phñ Khai Phong cã x¶y ra mét vô ¸n quan träng. TrÊn ViÔn T­íng Qu©n tõ quan ngo¹i ¸p gi¶i mét sè cèng phÈm vÒ kinh, dõng ch©n t¹i phñ Khai Phong, ngñ ®ªm t¹i nha m«n, bçng nhiªn vµo canh ba, cã kÎ vµo c¾t mÊt ®Çu. Bao nhiªu ®å vËt tiÕn cèng cho triÒu ®×nh còng mÊt s¹ch sµnh sanh. §oµn hé tèng gåm mét tr¨m hai m­¬i ng­êi ®Òu bÞ giÕt ch¼ng cßn mét m¹ng. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Cã viÖc quan träng nh­ vËy t¹i sao ch¼ng nghe ai nãi g× c¶? C©u Tö Tr­êng thë dµi: - Bëi ®ã lµ mét vô ¸n träng ®¹i nªn ch¼ng ai d¸m ®Ó tÈu lËu phong thinh, sî triÒu ®×nh hay ®­îc sÏ b¾t téi nÆng nÒ. Ng­êi ta Ðm nhÑm lu«n ®Ó ©m thÇm ®iÒu tra manh mèi. Khi nµo t×m ®­îc thñ ph¹m råi sÏ th­îng sí t©u tr×nh lªn Hoµng Th­îng. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - KÎ g©y ra vô ¸n kh«ng l­u l¹i mét m¹ng ng­êi sèng sãt nµo c¶ th× cã muèn truy ra manh mèi, thiÕt t­ëng còng kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ lµm. http://www.vietkiem.com -196- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u Tö Tr­êng tiÕp: - Nh­ng ng­êi tÝnh ®©u qua trêi ®Þnh. Hung thñ cø t­ëng lµ phñi tay ®­îc råi, ngê ®©u «ng trêi cßn chõa l¹i mét ng­êi lµm chøng cho bän s¸t nh©n kh«ng tho¸t khái vßng luËt ph¸p. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­êi ®ã lµ ai? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - Mét thÞ thiÕp cña TrÊn ViÔn T­íng Qu©n. §ªm ®ã nµng ngñ víi TrÊn ViÔn T­íng Qu©n ®Õn nöa ®ªm, nµng ®i ®¹i tiÖn, lóc biÕn cè x¶y ra nµng Èn trèn lu«n trong phßng vÖ sinh, nhê thÕ mµ tho¸t chÕt. Tuy kh«ng thÊy mÆt hai tªn s¸t nh©n song nµng nghe râ rµng cuéc ®èi tho¹i gi÷a bän chóng. Hå ThiÕt Hoa c­êi vang: - Xem ra m¹ng cña n÷ nh©n dµi h¬n m¹ng nam nh©n! C©u Tö Tr­êng tiÕp: - Cø theo lêi nµng th× vô ¸n g©y nªn bëi mét giµ mét trÎ, viÖc thµnh råi, c¶ hai chuÈn bÞ trèn ra h¶i ngo¹i, t×m ®Õn Tiªu Kim QuËt mµ h­ëng thä. T¹i h¹ theo manh mèi ®ã, ®i dÇn ®Õn ®©y. Hå ThiÕt Hoa kinh ng¹c: - Nghe c¸c h¹ nãi, t¹i h¹ ®o¸n c¸c h¹ lµ ng­êi trong Lôc PhiÕn M«n. Cã ®óng ch¨ng? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng lµ bé ®Çu cña quan nha, bÊt qu¸ chØ lµ mét vÖ sÜ cña Hïng §¹i T­íng Qu©n vïng quan ngo¹i, vµo Trung Nguyªn lÇn nÇy lµ v©ng lÖnh sai cña Hïng §¹i T­íng Qu©n, ®Æc c¸ch tra cøu vô ¸n ®ã. H¾n c­êi mét tiÕng, tiÕp: - Nh©n v× tõ lóc nhá, t¹i h¹ ®∙ vµo phñ t­íng qu©n råi, song kh«ng th­êng xuÊt ngo¹i hµnh sù, do ®ã kh«ng quen mäi sinh ho¹t trªn giang hå, thµnh thö cö ®éng khã tr¸nh ng©y ng« lµm Hå huynh ph¶i c­êi thÇm. Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. L©u l¾m, y míi thë ra mét tiÕng dµi, råi l¾c ®Çu, c­êi thèt: http://www.vietkiem.com -197- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Th× ra sù viÖc lµ vËy! Nh­ng t¹i sao c¸c h¹ kh«ng sím cho nhau biÕt? B¸o h¹i t¹i h¹ tr¸ch lÇm c¸c h¹! §i t×m kÎ gian mµ bÞ t×nh nghi lµ kÎ gian, cã ph¶i lµ oan uæng kh«ng? C©u Tö Tr­êng c­êi khæ: - ChØ v× t¹i h¹ mang mét träng tr¸ch n¬i m×nh, l¹i thuéc lo¹i ®¹i bÝ mËt nªn kh«ng d¸m tïy ý thè lé th©n phËn. Hµ huèng H¶i Qu¸t Thiªn, H­íng Thiªn Phi, §inh Phong ch¼ng ph¶i lµ nh÷ng ng­êi t«n träng luËt ph¸p, nÕu hä biÕt r»ng t¹i h¹ ®i t×m manh mèi vô ¸n m¹ng chØ sî hä d¸m lµm ®iÒu bÊt lîi cho t¹i h¹. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu thèt: - T¹i h¹ hiÓu råi... C¸c h¹ hoµi nghi C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc lµ hai hung thñ g©y nªn vô ¸n C©u Tö Tr­êng: - Ph¶i! Hai ng­êi ®ã cã nhiÒu ®iÓm kh¶ nghi l¾m. Cho nªn võa råi, t¹i h¹ cã vµo phßng cña hä, ý muèn dä dÉm t×nh h×nh cö ®éng cña hä xem sao. Hå ThiÕt Hoa hái: - C¸c h¹ t×m ®­îc manh mèi chi ch¨ng? C©u Tö Tr­êng thë dµi: - Hä gi÷ kÝn miÖng b×nh. T¹i h¹ vµo ®ã råi, ch¼ng nh÷ng kh«ng t×m hiÓu ®­îc g×, mµ l¹i cßn ph¹m c¸i lçi ®¹p cá ®éng r¾n, nÕu hä biÕt ®­îc th©n phËn t¹i h¹, chØ sî... MÆt biÕn s¾c, h¾n tiÕp: - ChØ sî... ChØ sî... Song h¾n kh«ng nãi ®­îc ®o¹n cuèi, m­êng t­îng sî nãi ra lµ ph¹m vµo mét ®iÒu gì. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy! NÕu hä biÕt ®­îc ch©n t­íng cña c¸c h¹, hä sÏ kh«ng ®Ó cho c¸c h¹ yªn ®©u. VËy tõ nay, c¸c h¹ h∙y cÈn thËn míi xong cho. Y ®Ëp nhÑ tay lªn ®Çu vai C©u Tö Tr­êng, råi c­êi thèt: - HiÖn t¹i t¹i h¹ biÕt ®­îc viÖc ®ã råi th× kh«ng thÓ dung d­ìng cho hä muèn lµm chi th× lµm. C¸c h¹ yªn trÝ lín. C©u Tö Tr­êng còng c­êi ®¸p: http://www.vietkiem.com -198- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §a t¹ Hå huynh chiÕu cè! Cã Hå huynh, lµm g× t¹i h¹ kh«ng yªn t©m? BÊt qu¸... H¾n cau mµy, trÇm giäng tiÕp: - Hai ng­êi ®ã th©m hiÓm, gian ho¹t l¾m, kh«ng thÓ xem th­êng hä ®­îc ®©u. T¹i h¹ ch­a n¾m ®­îc mét chøng cí g×, t¹m thêi chóng ta kh«ng nªn véi väng ®éng. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu, tõ tõ thèt: - Tuy nhiªn hai ng­êi ®ã còng kh«ng cã lý do g× b¾t buéc ph¶i giÕt H­íng Thiªn Phi. Ch¼ng lÏ hä ®Þnh s¸t h¹i tÊt c¶ sè ng­êi trªn thuyÒn nÇy ®Ó diÖt khÈu? *** vietkiem.com *** Cuèi cïng råi ®ªm còng vÒ, dµnh l¹i vò trô víi ngµy dµi. §ªm ®­îc b¸o hiÖu b»ng hoµng h«n cã tµ d­¬ng cßn l­u luyÕn trªn mÆt n­íc, nh×n ra mót m¾t, mªnh m«ng, biÓn réng tr¶i tËn ch©n trêi, sãng nhÊp nh« ®iÓm vµng lÉn b¹c, ãng ¸nh nh­ v¹n øc h¹t kim c­¬ng to nhá bÊt ®ång. Cßn c¶nh nµo h¬n c¶nh biÓn chiÒu h«m. L­u H­¬ng cïng Tr­¬ng Tam tùa m×nh vµo m¹n thuyÒn nh×n ®Õn xuÊt thÇn. L©u l¾m, Tr­¬ng Tam cÊt tiÕng: - Tr­íc khi ta v­ît biÓn, ta cø t­ëng c¶nh s¾c trªn s«ng dµi lµ ®Ñp nhÊt trÇn gian. Giê ®©y linh ®inh trªn sãng n­íc trïng d­¬ng, ta míi biÕt s«ng dµi v« nghÜa bªn c¹nh biÓn réng. Ta kh«ng cßn muèn trë l¹i chèn cò n÷a. L­u H­¬ng c­êi nhÑ th¶n nhiªn ®¸p: - Ng­êi x­a cã nãi: §õng khinh th­êng h¶i nan vi thñy... Võa lóc ®ã §inh Phong tõ mòi thuyÒn ®i ®Õn, t©m thÇn kinh hoµng. Ch­a ®Õn gÇn, h¾n ®∙ h« ho¸n lªn: - H«m nay hai vÞ cã gÆp H¶i bang chñ lÇn nµo ch¨ng? L­u H­¬ng cau mµy l¾c ®Çu: - Tõ lóc s¸ng sím chia tay nhau ®Õn b©y giê, t¹i h¹ kh«ng gÆp l¹i lÇn nµo. Tr­¬ng Tam tiÕp nãi: http://www.vietkiem.com -199- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Y mÖt mái suèt ®ªm, s¸ng ngµy cßn ph¶i lo nghÜ, cã lÏ y cßn ngñ say. Sao c«ng tö kh«ng ®Õn chç y ngñ xem? §inh Phong ®¸p: - T¹i h¹ cã ®Õn ®ã, chç ngñ cßn ch¨n gèi chØnh tÒ, chøng tá kh«ng cã ng­êi ng∙ l­ng xuèng. L­u H­¬ng giËt m×nh: - Nh÷ng ng­êi kh¸c kh«ng ai thÊy y ë ®©u sao? §inh Phong biÕn s¾c mÆt nhît nh¹t, nô c­êi th©n thiÕt hßa dÞu h»ng ngµy mÊt h¼n, trÇm giäng thèt: - T¹i h¹ cã ®i qua kh¾p n¬i, hái mäi ng­êi, ng­êi cuèi cïng gÆp y lµ TiÒn Phong. L­u H­¬ng cau mµy: - TiÒn Phong? §inh Phong tiÕp: - TiÒn Phong cho biÕt, vµo giê ngä h«m nay, H¶i bang chñ mét m×nh ®øng t¹i mòi thuyÒn, nh×n ra biÓn kh¬i, xuÊt thÇn, miÖn cø lÈm nhÈm tªn H­íng nhÞ gia m∙i. TiÒn Phong mêi y dïng c¬m, y kh«ng buån l­u ý ®Õn g∙. Tõ lóc ®ã ®Õn b©y giê kh«ng cßn ai tr«ng thÊy y n÷a. L­u H­¬ng hái: - Lóc ®ã trªn s©n thuyÒn cã ng­êi nµo kh¸c n÷a ch¨ng? §inh Phong ®¸p: - Lóc ®ã trªn thuyÒn, ®¹i ®a sè thñy thñ ®Òu xuèng phÝa d­íi dïng c¬m, chØ cßn hai ng­êi trùc t¹i l¸i thuyÒn, ba ng­êi gi÷ lÌo phÝa bªn t¶, trªn väng l¸i cßn cã mét ng­êi n÷a, cã phËn sù nh¾m h­íng. §o¹n h¾n thë dµi tiÕp: - Nh­ng s¸u ng­êi ®ã ®Òu kh«ng tr«ng thÊy H¶i bang chñ. Tr­¬ng Tam thèt: - BiÕt ®©u TiÒn Phong kh«ng nãi ngoa? §inh Phong ®¸p: http://www.vietkiem.com -200- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Gi¶ nh­ g∙ nãi ngoa th× lý do g× khiÕn g∙ nãi ngoa? Cã lÏ ng­êi ta qu¸ bËn rén nªn kh«ng ai ®Ó ý ®Õn H¶i bang chñ lóc y lªn s©n thuyÒn. V¶ l¹i H¶i bang chñ còng kh«ng ë trªn s©n thuyÒn l©u l¾m. Tr­¬ng Tam cau mµy: - VËy ®i ®©u chø? Kh«ng lÏ y nh¶y xuèng biÓn? §inh Phong lé vÏ ¶m ®¹m: - T¹i h¹ chØ sî y bi th­¬ng cùc ®é vÒ c¸i chÕt cña H­íng Thiªn Phi, råi trong lóc mÊt trÝ, d¸m lµm liÒu... L­u H­¬ng chËn l¹i: - H¶i bang chñ kh«ng thuéc h¹ng n«ng næi nh­ vËy ®©u! Cßn TiÒn Phong? T¹i h¹ muèn hái h¾n mÊy c©u. §inh Phong ®¸p: - H«m nay h¾n kh«ng cã phiªn trùc nªn ë lu«n d­íi khoang thuyÒn nghØ ng¬i. L­u H­¬ng thèt: - Chóng ta xuèng ®ã t×m h¾n. *** vietkiem.com *** Lßng khoang kh«ng lín l¾m. M­êi mÊy thñy thñ cïng chia nhau mét kho¶ng trèng ®ã, tù nhiªn cã sù bõa b∙i, h«i h¸m. TiÒn Phong chiÕm mét vu«ng khoang thø ba bªn hµng h÷u, g∙ ®ang n»m trªn gi­êng, trïm ch¨n kÝn mÝt, ngñ vïi. G∙ ®Ó lã ®«i ch©n ra ngoµi, ®«i ch©n cßn mang giµy, chõng nh­ g∙ qu¸ nhäc mÖt, ng∙ l­ng xuèng gi­êng lµ ngñ ngay, kh«ng kÞp cëi giµy ví. Lç Tr­êng KiÖt ch­a ngñ, nghe cã ng­êi t×m g∙, véi vµo gäi g∙ thøc dËy, song gäi m∙i, råi l¾c m¹nh g∙, g∙ còng kh«ng tØnh giÊc. Lç Tr­êng KiÖt c­êi vang thèt: - HÔ nãc r­îu vµo lµ h¾n ngñ ng­ heo! SÊm næ bªn tai còng kh«ng thøc! Tr­¬ng Tam nh×n tho¸ng qua L­u H­¬ng c­êi thèt: http://www.vietkiem.com -201- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸i tËt cña g∙ kh«ng nhá h¬n TiÓu Hå chót nµo. Nh­ng nô c­êi cña h¾n chai ng¾t liÒn. Lç Tr­êng KiÖt võa tèc ch¨n lªn, Tr­¬ng Tam ph¸t hiÖn ra t×nh h×nh kh«ng æn råi. TiÒn Phong n»m ®ã, xem th× rÊt an t­êng, nh­ng g­¬ng mÆt biÕn ®æi ®¸ng sî. Lç Tr­êng KiÖt c¶m thÊy ®«i ch©n nhòn, kh«ng g­îng ®øng ®­îc n÷a, g∙ ngåi ngay, kªu phÞch mét tiÕng. V« luËn lµ ai, nh×n TiÒn Phong còng biÕt ®­îc lµ g∙ kh«ng cßn sèng n÷a. L­u H­¬ng b­íc tíi v¹ch ¸o cña TiÒn Phong ra xem. N¬i ngùc cã dÊu bµn tay. DÊu bµn tay t¶! TiÒn Phong ®∙ bÞ ng­êi h¹ ®éc thñ! §inh Phong kªu lªn: - Chu Sa Ch­ëng! Tr­¬ng Tam l¹nh lïng nh×n h¾n thèt: - §inh c«ng tö qu¶ nhiªn cã nh∙n lùc. Ch¾c lµ cã luyÖn ch­ëng ph¸p Chu Sa? §inh Phong vèn ch­a ph¸t gi¸c c¸i ý moi mãc cña Tr­¬ng Tam nªn l¾c ®Çu thèt: - MÊy n¨m gÇn ®©y, t¹i h¹ kh«ng nghe nãi trªn giang hå cã ng­êi nµo luyÖn Chu Sa Ch­ëng c¶. L­u H­¬ng hái: - Võa råi ai vµo ®©y? §Çu ®¼m må h«i l¹nh, Lç Tr­êng KiÖt run giäng: - ChÝnh tiÓu nh©n võa vµo ®©y. Lóc ®ã TiÒn Phong ngñ say... Ng­êi t¹i ®©y chØ cã viÖc ngñ th«i vµ bän th« lç nh­ tiÓu nh©n, hÔ ngñ lµ cÇm nh­ bÊt tØnh. G∙ nãi ®óng. Tr­¬ng Tam gäi tØnh c¸c tªn kia, c¶ chÝn tªn ®Òu ®¸p kh«ng thÊy ai vµo ®©y c¶, trõ bän chóng. L­u H­¬ng hái: - Nh­ng râ rµng §inh c«ng tö võa vµo ®©y ®Ó hái TiÒn Phong, thÕ ch¼ng cã ai tr«ng thÊy µ? TÊt c¶ ®Òu l¾c ®Çu. §inh Phong biÕn s¾c thèt: http://www.vietkiem.com -202- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §Ých x¸c lµ võa råi t¹i h¹ cã vµo ®©y, nh­ng lóc ®ã th× TiÒn Phong cßn sèng. lóc t¹i h¹ hái g∙ cã Kim c« n­¬ng bªn c¹nh. Kim c« n­¬ng chøng minh ®iÒu ®ã cho t¹i h¹. H¾n tiÕp lu«n: - Sau l¹i, t¹i h¹ vµo nhµ bÕp, hái lu«n s¸u tªn cã mÆt trªn s©n thuyÒn lóc trùc vµo giê ngä, cuèi cïng míi ®i t×m H­¬ng So¸i vµ Tr­¬ng huynh. T¹i h¹ lµm bao nhiªu viÖc ®ã trong vßng nöa tiÕng ®ång hå. Tr­¬ng Tam kªu lªn: - Cã Kim c« n­¬ng n÷a sao? §inh Phong ®¸p: - Kim c« n­¬ng vµ t¹i h¹ chia tay nhau t¹i bËc thang, chÝnh nµng l∙nh phÇn ®i t×m C©u huynh, Hå huynh ®Ó b¸o tin, ®ång thêi cho C«ng T«n tiªn sanh hay lu«n, ch¼ng râ nµng cã gÆp c¸c vÞ ®ã ch¨ng? L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - BÕp t¹i chç nµo? *** vietkiem.com *** BÕp n¬i nÊu n­íng mµ còng lµ chç ¨n cña thñy thñ, n¬i ®ã còng kh«ng réng l¾m. Hai chiÕc bµn chiÕm trän kho¶ng réng ®ã. Bän thñy thñ lµm th× quÇn quËt nh­ tr©u, ngñ th× mª mang nh­ heo, ¨n l¹i å ¹t nh­ hæ. Thøc ¨n ®ùng trong t« to, c¬m chøa trong r¸ to, chÐn ¨n còng to lu«n, tÊt c¶ nãi lªn sù th« lËu cña h¹ng ng­êi cam c¸i kiÕp khuyÓn m∙, s½n sµng lµm c«ng viÖc ph¸ nói, ®èn rõng, båi ®¾p sù thÞnh v­îng vµ cñng cè sù an toµn cña chñ nh©n. HiÖn t¹i cã s¸u ng­êi ¨n. Thùc sù hä cã mÆt t¹i ®ã, hä ¨n råi ch­a? Hä ®ang ¨n hay s¾p söa ¨n? Ch¼ng ai biÕt ®­îc, bëi hä bÊt ®éng. Hai ng­êi gôc ®Çu xuèng mÆt bµn, hai ng­êi ngåi ngåi trªn ghÕ, h¹i ng­êi ng∙ dµi trªn sµn, c¹nh khung cöa. C¶ s¸u ng­êi ®Òu chÕt. TÊt c¶ ®Òu chÕt v× Chu Sa Ch­ëng! Hai ng­êi gôc t¹i mÆt bµn chÕt rën h¬n hÕt. Hai ng­êi bªn c¹nh võa ®øng lªn bÞ ®¸nh lu«n nªn ng∙ ngåi trªn ghÕ trë l¹i. Hai ng­êi ho¶ng sî bá ch¹y còng kh«ng tho¸t. http://www.vietkiem.com -203- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn