Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø bÈy Ngän nÕn tr¾ng H ¶i Qu¸t Thiªn mØm c­êi: - Vinh h¹nh cho t¹i h¹ qu¸! LÖnh cao ®å h¼n cã b¶n lÜnh cao minh l¾m! Qu¸i kh¸ch ch¼ng chót khiªm nh­îng, cao giäng gäi: - B¹ch L¹p Chóc! Lªn ®©y! L­u ý ®Õn bèn chiÕc r­¬ng ®Êy! Råi y l¾c ®Çu, c­êi tiÕp: - §å ®Ö cña t¹i h¹ cã tËt l¹ ngay tõ lóc nhá, kh«ng ®èt lªn lµ kh«ng lµm g× nªn viÖc. Do ®ã t¹i h¹ ®Æt cho nã c¸i tªn B¹ch L¹p Chóc! Mong c¸c vÞ ®õng c­êi. C©u Tö Tr­êng vôt hái: - Cã muèn t¹i h¹ tiÕp tay h¾n kh«ng? G∙ muèn thõa c¬ héi biÓu lé khinh c«ng cña g∙ chø kh«ng do h¶o ý mµ t×nh nguyÖn gióp. Ngê ®©u qu¸i kh¸ch l¾c ®Çu ®¸p: - C¸c h¹ bÊt tÊt ph¶i nhäc. Tù h¾n còng cã thÓ lªn ®­îc. S­ phã suýt r¬i xuèng s«ng, ®å ®Ö tµi g× lªn mét m×nh ®­îc. B¹ch L¹p Chóc söa l¹i bèn chiÕc r­¬ng, cét hai thµnh mét, ph©n ra lµm hai, lÊy chÌo xá vµo d©y cét mçi ®Çu chÌo mét cÆp, quÈy lªn vai nh­ ®ßn g¸nh cã hai giãng, ®o¹n bÊt th×nh l×nh nhón ch©n nh¶y lªn ®­êng d©y dµi. Ai ai còng håi hép, cho r»ng nÕu g∙ cã ®øng v÷ng ®­îc trªn ®­êng d©y th× d©y còng ph¶i ®øt. Bèn r­¬ng vµng nÆng Ýt nhÊt còng trªn mÊy tr¨m c©n, mang mét träng l­îng nh­ thÕ nh¶y lªn ®∙ kh«ng ph¶i dÔ, hµ huèng g∙ muèn thi triÓn khinh c«ng? Dï thuËt khinh c«ng cã cao l¾m g∙ còng khã lµm gi¶m träng l­îng lóc ®¸p xuèng ®­êng d©y. Bèn r­¬ng vµng d»n m¹nh, d©y ph¶i ®øt lµ c¸i ch¾c! Ngê ®©u, B¹ch L¹p Chóc mang bèn r­¬ng vµng nh¶y trªn ®­êng d©y nh­ nh¶y trªn mÆt ®Êt. H¶i Qu¸t Thiªn hÕt c­êi næi n÷a! http://www.vietkiem.com -145- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u Tö Tr­êng trè m¾t nh×n s÷ng, h¾n quÈy bèn r­¬ng vµng nh­ vËy, h¾n nh¶y, chÊp bªn ngoµi bèn n¨m ng­êi cÇm d©y mµ quÊt vµo, nhÊt ®Þnh kh«ng mét ®­êng d©y nµo ch¹m vµo ng­êi h¾n ®­îc. Nh­ng b¶o h¾n ch¹y chËm, ch¼ng bao giê h¾n lµm ®­îc. Ch¹y trªn ®­êng d©y treo, cµng chËm cµng khã. Qu¸i kh¸ch ¸o mµu tro khÏ kªu lªn mét tiÕng. B¹ch L¹p Chóc hôt ch©n, ®¹p vµo kho¶ng kh«ng, ng­¬i vµ r­¬ng s¾p r¬i xuèng s«ng. Ngê ®©u, mét bãng ng­êi chíp lªn, ch¼ng râ g∙ lµm c¸ch nµo l¹i ®øng tr­íc mòi thuyÒn. Th× ra h¾n muèn hiÓn lé chót c«ng phu cho tÊt c¶ cïng xem. Bëi ch¼ng ai chó ý ®Õn g∙, b©y giê mäi ng­êi míi nh×n g∙ nh­ thÕ nµo. Sau ®ã mäi ng­êi ph¶i hiÓu t¹i sao g∙ cã c¸i tªn B¹ch L¹p Chóc. G∙ cã lµn da tr¾ng, d­íi ¸nh ®Ìn, mµu tr¾ng ®ã trong suèt nh­ pha lª, g©n, m¹ch, x­¬ng hiÖn râ. Mét mµu tr¾ng bÖnh ho¹n, song l¹ thay l¹i cã c¸i mþ lùc, thu hót t©m t­ëng con ng­êi. M¾t mòi tai rÊt ®oan chÝnh, l¹i thanh tó, Èn ­íc cã vÎ khï khê. G∙ nhót nh¸t nh­ trÎ con võa tr¶i qua mét c¬n sî lín, niÒm sî h∙i cßn ph¶ng phÊt trong ®Çu. Con ng­êi nh­ vËy, khã g©y niÒm h¶o c¶m n¬i bÊt cø ai. Ch¼ng biÕt t¹i sao, tr«ng thÊy g∙ råi, L­u H­¬ng cã Ên t­îng kh«ng xÊu l¾m vÒ g∙. Chµng cho r»ng g∙ chÞu ®ùng thö th¸ch, dµy vß qu¸ nhiÒu vµ g∙ ®¸ng th­¬ng h¹i h¬n lµ ®¸ng ghÐt. G∙ th× vËy ®ã, s­ phô g∙ l¹i kh¸c h¼n. Y ®éi chiÕc mü gièng chiÕc chËu ®ång, phñ xuèng s©u che khuÊt h¬n nöa c¸i ®Çu. Kh«ng ai tr«ng râ mÆt mµy cña y nh­ thÕ nµo. Tuy nhiªn, phÇn mÆt kh«ng bÞ mò che khuÊt ®ã, tuy Ýt vÉn gióp cho ng­êi bµng quang mét nhËn xÐt vÒ y kh«ng sai lÖch l¾m. G­¬ng mÆt cña y h¼n lµ ph¶i ­¬n ­ít, nh¬n nhít. G­¬ng mÆt ®ã gîi lªn h×nh ¶nh mét chiÕc b¸nh bao v× nhµ bÕp s¬ xuÊt nªn ®Ó háng. HoÆc gièng mét qu¶ trøng nøt nÎ, luéc xong thµnh bÇy nhÇy hay gièng mét qu¶ lùu bãc vá. §õng mong ai t×m ra gÊp chiÕc mòi vµ vµnh miÖng cña y ë ®©u, dï mòi vµ miÖng ph¶i ë trªn g­¬ng mÆt. Bëi n¬i vÞ trÝ cña chiÕc mòi hiÖn cã hai lç hæng. Tõ trong hai lç hæng chèc chèc l¹i cã tiÕng hu hu väng ra nh­ lµn giã tho¶ng. ChiÕc miÖng ®∙ biÕn thµnh khèi thÞt ®á chÎ hai, mçi lÇn nãi chuyÖn, hai phÇn chÎ ®ã khÐp më, tr«ng ghª qu¸! L­u H­¬ng lµ tay trÇm tÞnh cao h¹ng, tr«ng thÊy g­¬ng mÆt ®ã chµng còng ph¶i rîn ng­êi. Chµng kh«ng thÓ nh×n y lÇn thø hai! Còng may, y rÊt biÕt ®iÒu, lªn thuyÒn råi y t×m mét chç tèi t¨m vµ ngåi xuèng. §å ®Ö y ngåi s¸t phÝa sau l­ng y, hai bµn tay lu«n lu«n n¾m l¹i. http://www.vietkiem.com -146- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng hiÓu, v« luËn lµ ai lµm ®iÒu g× v« lÔ víi s­ phã g∙, g∙ xuÊt thñ liÒn, vµ chµng nghÜ r»ng ng­êi chÞu næi ®«i quyÒn cña g∙, gÉm ë trªn ®êi ch¼ng cã mÊy tay! Hai thÇy trß hä lµ hai qu¸i t­îng, qu¸i ®Õn møc ®¸ng sî. C¶ Hå ThiÕt Hoa vµ Tr­¬ng Tam lµ nh÷ng kÎ l¾m lêi, lóc ®ã còng bÞ khãa miÖng l¹i v× c¸i vÎ qu¸i ®¸ng sî ®ã. §inh Phong ph¸ tan im lÆng tr­íc hÕt. Tho¹t ®Çu, h¾n ®iÓm mét nô c­êi. V« luËn s¾p nãi g×, h¾n còng khai mµo b»ng mét nô c­êi. Råi h¾n hái: - Ngµy nay tÊt c¶ ®Òu ®ång thuyÒn c«ng du, ®ã còng lµ mét c¬ duyªn bÌo n­íc. TÊt c¶ ®Òu ph¶i biÕt nhau míi cã thÓ th©n mËt víi nhau ®­îc! Ch¼ng hay c¸c h¹ cã thÓ cho biÕt quý t¸nh cao danh ch¨ng? Lêi nãi th× h­íng vÒ ng­êi qu¸i kh¸ch vËn ¸o mµu tro, song ®«i m¾t cña h¾n l¹i nh×n hå r­îu, cã lÏ h¾n nghÜ r»ng hå r­îu cã vÎ ­a nh×n h¬n ®èi t­îng. Ng­êi qu¸i kh¸ch ®¸p: - T¹i h¹ lµ C«ng T«n KiÕp D­, ngo¹i hiÖu Th­¬ng Tµn. Y thë dµi, tiÕp: - H¼n c¸c vÞ ®∙ thÊy, víi th©n thÓ mÆt mµy nµy, t¹i h¹ cßn kú väng g× n÷a? Cho nªn c¸i tªn KiÕp D­ ®­îc chän do c©u: KiÕp hËu d­ sanh, cßn th­¬ng lµ th­¬ng t©m, vµ tµn lµ tµn phÕ! Thùc ra y kh«ng cÇn ph¶i gi¶i thÝch, ai ai còng hiÓu. Con ng­êi nµy ch¾c ®∙ tr¶i qua mét giai ®o¹n cùc kú kinh khñng. Y ®­îc sèng ®Õn ngµy nay, kÓ ra ph¶i v­ît l¾m khã kh¨n. Kh«ng ai trêi sinh ra víi khu«n mÆt nh­ vËy. §inh Phong t¸n mét c©u, dß dÉm: - LÞnh cao ®å cã vâ c«ng kú diÖu, trªn giang hå hiÕm cã ng­êi s¸nh kÞp. Toµn thÓ anh em rÊt ng­ìng mé. C«ng T«n KiÕp D­ ®¸p: - H¾n tªn B¹ch L¹p Chóc, b×nh sinh kh«ng cã b»ng h÷u. §inh Phong trÇm lÆng mét lóc l©u, sau ®ã l¹i në nô c­êi, thèt: http://www.vietkiem.com -147- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - HiÖn diÖn t¹i ®©y cã thÓ nãi lµ nh÷ng bËc anh hïng hµo kiÖt vang danh kh¾p thiªn h¹, ®Ó t¹i h¹ giíi thiÖu víi C«ng T«n tiªn sinh. C«ng T«n KiÕp D­ l¹i thë dµi: - T¹i h¹ dï ngu muéi vÉn cßn ®ñ s¸ng suèt ®Ó tù hiÓu m×nh. ChØ cÇn cßn ®«i m¾t tinh lµ ai ai tr«ng thÊy t¹i h¹ råi, ph¶i tr¸nh ®i xa xa, do ®ã tõ h¬n m­êi n¨m qua t¹i h¹ ®∙ bá ý niÖm kÕt giao b»ng h÷u. LÇn nµy chØ mong ®­îc mét chç ngåi, dung th©n trong chuçi ngµy thõa, ®­îc vËy t¹i h¹ c¶m kÝch v« cïng! Y bµy tá lËp tr­êng râ rÖt lµ kh«ng muèn kÕt giao b»ng h÷u víi nh÷ng ng­êi hiÖn diÖn trªn thuyÒn. ThËm chÝ ®Õn tªn hä cña bän ng­êi tr­íc mÆt y còng kh«ng cÇn biÕt. §inh Phong dï lµ tay khÐo nãi vÉn kh«ng nãi ra lêi. H­íng Thiªn Phi ®ét nhiªn ®øng lªn, vßng tay, cÊt cao giäng: - §a t¹! §a t¹! C«ng T«n KiÕp D­ hái: - C¸c h¹ ®a t¹ ®iÒu chi? H­íng Thiªn Phi mØm c­êi: - §a t¹ c¸c h¹ kh«ng muèn kÕt giao b»ng h÷u víi t¹i h¹. NÕu c¸c h¹ muèn kÕt giao th× thËt lµ phiÒn phøc! C«ng T«n KiÕp D­ ®iÒm nhiªn: - T¹i h¹ b×nh sinh kh«ng thÝch phiÒn phøc! Y kh«ng hÒ giËn. Mµ dï cho y cã giËn th× còng ch¼ng ai nhËn thÊy sù biÓu hiÖn trªn g­¬ng mÆt ®ã. H¶i Qu¸t Thiªn g­îng ®iÓm mét nô c­êi, thèt: - C«ng T«n kh«ng muèn bÞ quÊy nhiÔu, t¹i h¹ ®Þnh dän cho hai vÞ mét phßng kh¸ch thanh tÞnh. Nh­ng hiÖn t¹i... H¾n cÊt chÐn r­îu lªn, ®o¹n tiÕp: - Hai vÞ cø ®Ó cho t¹i h¹ lo trßn bæn phËn ®Þa chñ. Tr­íc hÕt, chóng ta h∙y ¨n uèng ®i! H­íng Thiªn Phi l¹nh lïng: - Ph¶i! Dï kh«ng cÇn b»ng h÷u th× còng cÇn ¨n! http://www.vietkiem.com -148- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan B¹ch L¹p Chóc ®ét nhiªn cÊt tiÕng: - C¸c h¹ kh«ng ph¶i lµ chñ nh©n khung c¶nh nµy? H­íng Thiªn Phi l¾c ®Çu: - Kh«ng. B¹ch L¹p Chóc tiÕp: - Tèt! T¹i h¹ ¨n! Tõ trong hèc, g∙ vôt b­íc ra cÇm b×nh r­îu trªn mÆt bµn, uèng ngay n¬i miÖng b×nh, tiÕng nèc kªu ùc ùc, b×nh r­îu cßn ®é nöa ®∙ c¹n s¹ch. B×nh r­îu thuéc lo¹i ®Æc biÖt, lín b»ng chiÕc vß. H¶i Qu¸t Thiªn cã rãt ra mÊy chÐn nh­ng r­îu trong b×nh cßn Ýt nhÊt ba bèn c©n. B¹ch L¹p Chóc uèng mét h¬i c¹n mÊy c©n r­îu, mÆt kh«ng ®æi s¾c! Hå ThiÕt Hoa s¸ng m¾t, c­êi thèt: - Kh«ng ngê n¬i ®©y l¹i cã ng­êi cã töu l­îng lín! Hay ghª! Hay ghª! Ng­êi thÝch r­îu thÊy ai m¹nh r­îu lßng rÊt kho¸i. B¹ch L¹p Chóc kh«ng d­ c«ng nghe chuyÖn do ng­êi kh¸c nãi, cø lo lµm c¸i viÖc g∙ cÇn lµm. Hai tay g∙ kh«ng ngõng, tay nµy lªn, tay kia xuèng, xuèng tay, lªn tay mÊy l­ît, dÜa ®å ¨n to lín s¹ch nh½n nh­ chïi! DÜa ®å ¨n ®ã ®­îc chuÈn bÞ cho m­êi ng­êi ¨n, Ýt nhÊt còng cã bèn c©n thÞt. G∙ kh«ng cao vãc l¾m, kh«ng ngê g∙ ¨n nh­ con hæ. Hå ThiÕt Hoa l¹i c­êi. LÇn nµy y cÊt giäng cao h¬n: - Hay! Qu¶ nhiªn lµ niªn thiÕu anh hïng! Anh hïng lµ c¸i ch¾c råi! B¹ch L¹p Chóc m­êng t­îng kh«ng nghe Hå ThiÕt Hoa nãi g×. G∙ tõ tõ b­íc qua khoang, ®Õn cöa, ra lu«n bªn ngoµi, ®o¹n quay m×nh, h­íng vÒ H­íng Thiªn Phi gäi: - Ra ®©y! H­íng Thiªn Phi tho¸ng biÕn s¾c, nhÕch nô c­êi l¹nh ®¸p: - Ra th× ra! Ai sî chø! H¶i Qu¸t Thiªn vèn ý muèn ng¨n c¶n, nh­ng §inh Phong ®­a m¾t ra hiÖu ngÇm b¶o ®Ó mÆc hä. http://www.vietkiem.com -149- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C«ng T«n KiÕp D­ thë dµi, thèt: - T¹i h¹ ®∙ nãi, c¸i tËt cña g∙ lµ vËy ®ã, ®õng ®èt th× th«i, ®èt lµ ch¸y ngay! Ngän nÕn tr¾ng mµ! T¹i sao c¸c h¹ d©y vµo g∙ lµm chi? C©u Tö Tr­êng l¹nh lïng: - Con ng­êi ®ã cã tËt l¹, ngay tõ s¸ng sím ®Õn chiÒu tèi cø t×m thiªn h¹ mµ sinh sù! Ph¶i cã ai gi¸o huÊn h¾n mét phen míi ®­îc! Hå ThiÕt Hoa c­êi nhÑ: - T¹i h¹ muèn cã nhiÖt n¸o cho nã vui cöa vui nhµ! Ai gi¸o huÊn ai còng ch¼ng quan hÖ g×. Mäi ng­êi ®ång b­íc ra ngoµi, tr«ng thÊy B¹ch L¹p Chóc kh«ng hÒ l­u ý ®Õn H­íng Thiªn Phi, cø tõ tõ b­íc th¼ng ®Õn mòi thuyÒn. ThuyÒn lín cña H¶i Qu¸t Thiªn khëi hµnh, h­íng vÒ phÝa §«ng. ThuyÒn cña g∙ cã d©y gißng theo, tr«i phÝa sau. G∙ v­¬n tay nhæ lÊy chiÕc má neo, ®o¹n vËn khÝ lùc hÐt mét tiÕng. Nh­ trß ¶o thuËt, con thuyÒn cña g∙ rêi mÆt n­íc, bay lªn kh«ng. G∙ giËt ®­êng d©y, con thuyÒn nh­ mòi tªn khæng lå lao vÒ thuyÒn lín, ¸p lùc trªn ngµn c©n. ThuyÒn vót ®i, quÐt giã vï vï, hai tªn tr¹o phu ë mòi thuyÒn lín ho¶ng qu¸ véi nhµo qua hai bªn be thuyÒn, mÑp m×nh s¸t v¸n. Chóng ®inh ninh lµ B¹ch L¹p Chóc thÕ nµo còng bÞ thuyÒn ch¹m tróng, nÕu kh«ng n¸t x¸c th× còng tµn phÕ nÆng. Ngê ®©u, g∙ rïn m×nh xuèng, v­¬n hai tay lªn ®ãn lÊy chiÕc thuyÒn nh­ høng qu¶ cÇu da. Mäi ng­êi mÊt c¶ tù chñ cïng reo lªn: - TuyÖt diÖu! B¹ch L¹p Chóc kh«ng ®á mÆt, kh«ng thë m¹nh, hai tay n©ng thuyÒn, tõ tõ b­íc ®Õn c¹nh khoang, ®Æt xuèng. §o¹n g∙ day qua H­íng Thiªn Phi, bu«ng tõng tiÕng: - §õng nãi nhiÒu! Gi÷ c¸i miÖng! H­íng Thiªn Phi biÕn s¾c mÆt tho¹t xanh tho¹t tr¾ng, bÊt th×nh l×nh dËm ch©n, quay m×nh ®i th¼ng ra phÝa sau l¸i thuyÒn, x« tªn ®µ c«ng ra, tù h¾n cÇm tay l¸i, l¸i thuyÒn xuyªn mµn ®ªm l­ít tíi. http://www.vietkiem.com -150- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tõ ®ã, kh«ng ai thÊy h¾n xuÊt hiÖn t¹i khoang thuyÒn n÷a, mµ còng ch¼ng ai nghe h¾n nãi g×. M∙i ®Õn kú tr¨ng th­îng huyÒn lÇn thø hai, vµo mét ®ªm. *** vietkiem.com *** Trªn bµn, r­îu ®­îc thªm ®Çy b×nh. B¹ch L¹p Chóc tõ tõ trë vµo khoang, cÇm b×nh r­îu, nghiªng miÖng b×nh tu mét h¬i c¹n s¹ch. §Æt b×nh kh«ng xuèng g∙ trë vÒ gãc tèi trong khoang, ®øng sau l­ng s­ phã, mÆt si ngèc nh­ cò, thÇn s¾c len lÐt sî nh­ trÎ con võa bÞ quë ph¹t. Hå ThiÕt Hoa cong ngãn tay c¸i lªn, cao giäng thèt: - L∙o Xó Trïng! Ng­¬i thÊy chø? Nh­ vËy míi ®­îc gäi lµ uèng r­îu ®ã? Chø cßn ng­¬i, ng­¬i chØ liÕm chø uèng c¸i g×? Råi y thªm: - Kh«ng, ta nãi sai! Ng­¬i kh«ng liÕm! Bëi liÕm còng cßn kh¸ ®ã! Ng­¬i chØ ngöi th«i! Kim Linh Chi vôt cÊt tiÕng: - Mang ra ®©y s¸u b×nh! Kh«ng râ nµng h­íng vÒ ai mµ ra c¸i lÖnh ®ã. Nh­ng Tr­¬ng Tam øng tiÕng: - Tu©n lÖnh! Thùc ra h¾n cã biÕt lµ r­îu ®Ó t¹i n¬i nµo trªn thuyÒn ®©u? Th× lÖnh dï cã tu©n, h¾n ph¶i ®i vÒ gãc, xã nµo mµ lÊy? H¾n cÇm b×nh kh«ng, rêi bµn tiÖc, b­íc ®i, tù lÈm nhÈm: - XuÊt b¹c v¹n mua ta, chØ sai ta ®i lÊy r­îu th«i th× thËt lµ xµi ng«ng qu¸! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - §õng lo! Råi ng­¬i sÏ ®­îc sai khiÕn kü, dÔ chÞu hay kh«ng sau n∙y sÏ biÕt! Kiªn nhÉn mµ chê! Kim Linh Chi trõng m¾t nh×n y song kh«ng nãi g×. http://www.vietkiem.com -151- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam tiÕp tôc ®i. Kh«ng l©u l¾m h¾n trë l¹i víi s¸u b×nh r­îu ®Çy. Kim Linh Chi thèt: - Ng­¬i uèng bèn ta uèng hai. Nµng kh«ng h­íng vÒ ai mµ thèt lªn c©u ®ã, song mäi ng­êi cïng nh×n Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa vuèt chãt mòi, hái: - Kim c« n­¬ng nãi víi t¹i h¹ ®Êy µ? §inh Phong mØm c­êi: - Xem ra chØ sî lµ vËy th«i! Hå ThiÕt Hoa nh×n bèn b×nh r­îu, lÈm nhÈm: - Mét b×nh n¨m c©n, bèn b×nh hai m­¬i c©n, dï kh«ng say còng ch¶ cã bông mµ chøa! Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn bu«ng gän: - Bông th× nhá, lêi nãi th× lín. H¬i ®©u cã nhiÒu mµ thæi cho c¸i lèi lín phång ra? §óng lµ cµng lín lèi, cµng v« dông. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - NghÜ c¸i ng­êi ®ã còng cã tµi nÞnh hãt ®Êy chø? §óng lµ trêi sinh ra h¾n ®Ó lµm mét tªn n« lÖ! Kim Linh Chi trõng m¾t: - Bá nh÷ng c¸i nh¶m nhÝ nãi nghe xèn tai l¾m. Ta hái ng­¬i uèng hay kh«ng uèng? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Uèng! Uèng chø! Tù nhiªn ph¶i uèng! Cã ®iÒu hiÖn t¹i ch­a ph¶i lóc! Tr­¬ng Tam c­êi mØa: - Uèng r­îu chø ®©u ph¶i c­íi vî mµ ph¶i chän ngµy lµnh giê tèt? Hå ThiÕt Hoa lê ®i, chØ c­êi, tiÕp: - Ta cã c¸i lèi uèng cña ta, lµ lóc uèng, cã ¸nh s¸ng th¸i d­¬ng chiÕu, ta chÕt ngay. HiÖn t¹i ®ªm s¾p tµn, ngµy sÏ trë vÒ trong chèc l¸t, mµ trêi s¸ng lµ ta kh«ng uèng ®­îc! http://www.vietkiem.com -152- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi hõ mét tiÕng: - Ng­¬i muèn ®îi ®Õn lóc nµo? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ngµy mai! Khi mµn ®ªm võa bu«ng xuèng. Kim Linh Chi ®øng th¼ng ng­êi lªn: - §­îc råi! Ngµy mai th× ngµy mai! Ng­¬i trèn ®i ®©u ®­îc mµ ta sî chø! Hå ThiÕt Hoa liÕc m¾t sang §inh Phong, ®iÒm nhiªn tiÕp: - §∙ ë trong khung c¶nh nµy, chØ sî dï cho ai muèn còng kh«ng trèn tho¸t! Ph¶i vËy ch¨ng? C«ng T«n KiÕp D­ d»n tõng tiÕng: - Trèn, kh«ng ®óng danh tõ. §i lµ ph¶i h¬n! Tuy nhiªn muèn ®i, ph¶i ®i trong lóc nµo? §i b»ng c¸ch nµo? ChÝnh c¸i ®ã kh«ng ai biÕt râ! ThuyÒn cã hai tÇng. TÇng d­íi dµnh cho m­êi b¶y thñy thñ vµ lµm n¬i tÝch tr÷ nhu cÇu c¸c lo¹i, quanh n¨m suèt th¸ng ¸nh s¸ng kh«ng lät vµo. TÇng trªn cã mÊy phÇn, phÇn tr­íc lµ níi hä qu©n quÇn ¨n uèng, phÇn sau cã bèn gian phßng. Vµo thêi kú ®ã, con thuyÒn cã quy m« nh­ vËy lµ lín l¾m råi. C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc chiÕm mét phßng, Kim Linh Chi giµnh mét gian, C©u Tö Tr­êng t¹m ë chung víi §inh Phong. L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa, Tr­¬ng Tam cïng chia mét gian, thÕ lµ c¶ bèn gian ®Òu bÞ chiÕm trän. Chñ nh©n lµ H¶i Qu¸t Thiªn ®­¬ng nhiªn ph¶i ngñ ë gian ngoµi. Hå ThiÕt Hoa ngåi xuèng råi trõng m¾t nh×n Tr­¬ng Tam mét lóc, ®o¹n cëi giÇy cëi ví. Y nghÜ ®«i bµn ch©n thØnh tho¶ng còng cÇn thë, nhèt m∙i l¹i th× chóng sinh bÞnh mÊt. Cßn nh­ cã t¾m röa cho chóng hay kh«ng, ®iÒu ®ã ch¼ng quan hÖ l¾m. Tr­¬ng Tam g∙i mòi cau mµy thèt: - C∙i mòi kh«ng linh, l¾m lóc l¹i cã lîi chø! Ýt nhÊt còng kh«ng ngöi c¸i mïi thói cña bµn ch©n kÎ kh¸c! Hå ThiÕt Hoa l¹i trõng m¾t: http://www.vietkiem.com -153- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i hiÒm ®«i bµn ch©n cña ta thói? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Thói nh­ mïi thói th­êng, ai nãi lµm chi! Mïi thói ®«i ch©n ng­¬i thËt lµ kú qu¸i! Hå ThiÕt Hoa l¹i hái: - NÕu ta bá mét v¹n b¹c mua mét tªn n« lÖ th× dï cã g¸ ®«i ch©n vµo mòi, h¾n còng ch¼ng d¸m chª thói! Ph¶i ch¨ng? Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - Kh«ng sai mét ®iÓm! Ng­êi cã tiÒn r¾m còng nghe th¬m, hµ huèng ®«i ch©n! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - NÕu vËy sao ng­¬i kh«ng vµo phßng mµ ngöi ®«i ch©n cña chñ nh©n ng­¬i? Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn ®¸p: - Ta còng muèn vµo ngöi ®ã chø, chØ sî cã kÎ næi ghen! Hå ThiÕt Hoa ph¸t c¸u: - Næi ghen? Ng­¬i nãi ai næi ghen? Tr­¬ng Tam kh«ng l­u ý ®Õn Hå ThiÕt Hoa, ¸p vµnh tai vµo v¸ch. V¸ch phßng b»ng gç, bªn kia phßng lµ n¬i tró ngô cña C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - §óng lµ mét n« tµi lµnh nghÒ! NÞnh hãt còng hay, tai nghe trém còng thÝnh! ThiÕu hai ®Æc ®iÓm ®ã th× ®õng hßng ai dïng! Muèn ®­îc dïng, ch¼ng nh÷ng cÇn cã, mµ cßn cã tinh vi! Tr­¬ng Tam vÉn cø lê ®i, cø l¾ng nghe, mÆt dÇn dÇn lé vÎ kú qu¸i. H¾n tho¹t cau mµy, tho¹t c­êi nhÑ, tho¹t l¾c ®Çu liªn tiÕp mÊy l­ît, råi l¹i gËt ®Çu liªn tiÕp mÊy l­ît. M­êng t­îng h¾n ®ang theo dâi mét tuång h¸t, vui buån theo ng­êi lµm trß. Bªn phßng kia, hai ng­êi Êy ®ang lµm g×, nãi g× víi nhau? Hå ThiÕt Hoa kh«ng cßn ®ïa n÷a, tÝnh hiÕu kú khÝch ®éng, hái: - Ng­¬i nghe ®­îc g× ch¨ng? http://www.vietkiem.com -154- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam l¾ng nghe ®Õn xuÊt thÇn, kh«ng ®¸p. Hå ThiÕt Hoa nãng n¶y ¸p tai vµo v¸ch nghe song ch¼ng nghe g× c¶. Y cau mµy, thèt: - Kh«ng cã tiÕng ®éng g× c¶! Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - §©u cã thinh ©m g× mµ nghe? NÕu ng­¬i ph¸t gi¸c ra tiÕng ®éng th× ®óng lµ mét qu¸i sù! Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - Kh«ng cã thinh ©m? Sao ng­¬i nghe rÊt thÝch thó? Tr­¬ng Tam c­êi, ®¸p: - C¸i ®ã gäi lµ, lóc nµy kh«ng tiÕng ®éng hay h¬n cã tiÕng ®éng. Ta nghe ng­¬i nãi m∙i, bùc c¸i lç tai hÕt søc, nªn ¸p tai vµo v¸ch, cho nã nghØ mét lóc! HÕt bùc lç tai, tù nhiªn ta thÝch thó! Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn, bµn tay xße ra, c¸i t¸t ch­a bay ®i, y vôt c­êi lín, võa c­êi võa m¾ng: - Ta kh«ng ngê ng­¬i cÆp kÌ víi l∙o Xó Trïng ch­a ®­îc bao l©u, l¹i häc së tr­êng cña h¾n! T¹i sao ng­¬i kh«ng häc ngãn nghÒ kh¸c cña h¾n? Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - C¸i ®ã gäi lµ häc h­ dÔ h¬n häc nªn, hµ huèng c¸i nghÒ trém h­¬ng c¾p ngäc cña h¾n ta kh«ng thÝch häc? Råi h¾n tiÕp: - Ta chØ kho¸i häc c¸i thuËt chäc tøc ng­¬i th«i, chäc cho ng­¬i tøc ®Õn cã thÓ ®­îc lµ ta sung s­íng l¾m råi! L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn thèt: - Bªn v¸ch kia, nÕu cã ng­êi l¾ng tai nghe ngãng c©u chuyÖn cña chóng ta, ch¾c lµ hä thÝch thó l¾m! NhÊt ®Þnh hä cho lµ ta nhèt hai con chã ®iªn chung chuång, chã c¾n chã lµm huyªn n¸o c¶ lªn. Hå ThiÕt Hoa x× mét tiÕng: - Ta lµ chã ®iªn, cßn ng­¬i? Chã mª c¸i µ? Tr­¬ng Tam tiÕp nèi: http://www.vietkiem.com -155- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Chã mª c¸i nghÜ ra cßn s­íng h¬n chã ®iªn! Cho mª c¸i chØ ch¹y theo ®¸m c¸i th«i, cßn chã ®iªn th× c¾n lo¹n c¶ ®ùc c¸i! Hå ThiÕt Hoa trõng mÆt, ch­a kÞp nãi g×. Chît bªn ngoµi cöa cã ng­êi hái väng vµo: - Ch¼ng lÏ trong phßng cña c¸c vÞ cã chã? Kú qu¸i thËt! T¹i h¹ ®∙ ra lÖnh cho chóng thu dän kü l¾m mµ! Ng­êi ®ã, hiÓn nhiªn lµ H¶i Qu¸t Thiªn bëi chØ cã chñ nh©n míi cã khÈu khÝ ®ã. L­u H­¬ng ®­a tay ra dÊu víi Hå ThiÕt Hoa vµ Tr­¬ng Tam, ®o¹n më cöa phßng, c­êi hái: - H¶i bang chñ ch­a nghØ µ? H¶i Qu¸t Thiªn kh«ng ®¸p, chØ ®¶o m¾t nh×n quanh bèn phÝa råi lÈm nhÈm: - Chã ë ®©u? Sao t¹i h¹ kh«ng thÊy? L­u H­¬ng kh«ng hiÓu h¾n nãi thËt hay gi¶ vê, ®iÓm mét nô c­êi: - §¹i gi¸ H¶i bang chñ ®Õn, dï cho lµ cäp bÇy, voi ®µn còng cong ®u«i mµ ch¹y trèn chø nãi g× ®Õn chã? H¶i Qu¸t Thiªn mØm c­êi. Xem ra chõng nh­ h¾n cã t©m sù trïng trïng, thÇn s¾c ng­ng träng, tuy h¾n c­êi, nô c­êi cã vÎ g­îng thÊy râ. H¾n nh×n quanh, råi quay m×nh ®ãng cöa phßng, h¾n tá ra nghi hoÆc, nghi c¶ nh÷ng vËt v« tri, v« gi¸c. Kh«ng ai biÕt h¾n ®ang lµm g×, sÏ lµm g×. Cµi then cöa råi, H¶i Qu¸t Thiªn thë ph× mÊy tiÕng, råi thÊp giäng hái: - Phßng bªn c¹nh cã ®éng tÞnh chi ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa véi ®¸p: - Ch¼ng cã g× c¶. ¾n no, uèng say, kh«ng ngñ th× lµm g× n÷a? H¶i Qu¸t Thiªn trÇm ng©m mét lóc, cau mµy hái tiÕp: - H­¬ng So¸i dÉm dÊu ch©n kh¾p bèn ph­¬ng trêi, giao du réng, nghe l¾m, biÕt nhiÒu, hay tõng gÆp hä lÇn nµo ch¨ng? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Ch­a tõng! http://www.vietkiem.com -156- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¶i Qu¸t Thiªn tiÕp: - H­¬ng So¸i suy nghÜ kü xem. L­u H­¬ng mØm c­êi: - V« luËn lµ ai, tr«ng thÊy hä mét lÇn, chØ sî vÜnh viÔn khã quªn! H¶i Qu¸t Thiªn gËt ®Çu, thë ra, tiÕp: - Ch¼ng ph¶i t¹i h¹ cã tÝnh ®a nghi, song hä cã vÎ kú qu¸i qu¸, ng­êi trÇm tÜnh nhÊt thÊy hä còng ph¶i nghi ngê. NhÊt lµ ng­êi ®å ®Ö, xem ra th× ng©y ng« ngèc nghÕch, song vâ c«ng l¹i cao ®Õn ®é v« t­ëng! Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ph¶i! Lóc g∙ giËt chiÕc thuyÒn nhá bay lªn, g∙ ®∙ lé c«ng phu râ rµng, g∙ kh«ng dïng c¸i tö khÝ lùc ®©u, mµ chÝnh lµ t¶ lùc hãa lùc, m­în lùc l­îng bªn ngoµi lµm ph¸t sinh lùc l­îng bªn trong, dïng bèn l­îng ®iÒu ®éng ngµn c©n theo ph­¬ng ph¸p cña ng­êi chuyªn luyÖn néi gia c«ng phu. NÕu kh«ng vËy ch¼ng l¸m sao g∙ tiÕp ®ãn næi mét con thuyÒn ®ang bay vï vï, dï lµ thuyÒn nhá. H¶i Qu¸t Thiªn thèt: - Nh­ng s­ phô cña g∙ kh«ng b»ng g∙ mét phÇn m­êi. T¹i h¹ vèn cã ý nghÜ lµ l∙o Êy dÊu diÕm c¸i thùc tµi cña l∙o. Song cµng nhËn xÐt, t¹i h¹ cµng thÊy l∙o chØ lµ tay tÇm th­êng. Hå ThiÕt Hoa l¹i gËt ®Çu: - §óng vËy! Dï l∙o cè gi¶ vê, vÞ tÊt l∙o qua mÆt næi bao nhiªu ng­êi t¹i ®©y! H¶i Qu¸t Thiªn tiÕp: - Cho nªn t¹i h¹ ®o¸n hä ch¼ng ph¶i lµ thÇy trß víi nhau. Hå ThiÕt Hoa hái l¹i: - Kh«ng lµ thÇy trß th× hä lµ g× cña nhau? H¶i Qu¸t Thiªn ®¸p: - C¸i tªn C«ng T«n KiÕp D­ h¼n lµ mét tªn gi¶! L∙o ph¶i cã mét th©n phËn nh­ thÕ nµo ®ã. Cßn B¹ch L¹p Chóc lµ ng­êi l∙o ta thØnh ®Õn ®Ó b¶o vÖ l∙o, g∙ lµ mét cao thñ trong vâ l©m, v× muèn che m¾t thiªn h¹ nªn g∙ gi¶ vê ngèc nghÕch. Hä ®∙ tháa thuËn víi nhau kho¸c c¸i danh nghÜa thÇy trß. Råi h¾n tiÕp lu«n: http://www.vietkiem.com -157- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - G­¬ng mÆt cña C«ng T«n KiÕp D­ kh«ng ®Õn ®çi qu¸ kú qu¸i nh­ vËy ®©u! L∙o cè ý lµm ra vÎ th« lËu ®¸ng sî, cho ng­êi ta kh«ng d¸m nh×n l∙o, tr¸nh bÞ lé tÈy! L­u H­¬ng thèt: - H¶i bang chñ qu¶ cã ®«i m¾t s¸ng nh­ ®Ìn, soi râ sù viÖc, ®¸ng cho ng­êi ta béi phôc! Nãi nh­ vËy, chµng kh«ng cã vÎ hoµn toµn cè ý phông thõa. Lèi nhËn xÐt cña H¶i Qu¸t Thiªn rÊt gièng víi sù ph©n tÝch cña chµng. H¾n kh«ng hæ lµ tay l∙o luyÖn giang hå. Hå ThiÕt Hoa hái: - Hai ng­êi ®ã hao phÝ qu¸ nhiÒu t©m c¬ ®Ó lªn cho ®­îc thuyÒn nµy, lµm vËy hä cã dông ý g×? H¶i Qu¸t Thiªn mØm c­êi ®¸p: - ChÝnh ®iÒu ®ã lµm cho t¹i h¹ thªm nghi ngê. §o¹n h¾n thÊp giäng tiÕp: - T¹i h¹ ®­a ba vÞ ®i xem c¸i nµy. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - C¸i g× mµ cã vÎ thÇn bÝ thÕ? H¶i Qu¸t Thiªn ch­a kÞp ®¸p, bçng bªn ngoµi cã tiÕng c¸ch vang lªn. H¾n biÕn s¾c mÆt, ¸p tai vµo cöa, nghe mét lóc råi nhÑ më c¸nh cöa nh×n ra ngoµi. L©u l¾m h¾n míi nh¾c l¹i lêi mêi: - Ba vÞ ®i theo t¹i h¹. ThÊy lµ biÕt ngay. *** vietkiem.com *** Bªn ngoµi phßng cã mét lèi ®i rÊt hÑp. TËn ®Çu lèi ®i cã mét c¸i thang. Thang nhá, thuéc lo¹i thang g¸c, ¨n xuèng lßng thuyÒn. H¶i Qu¸t Thiªn ®i tr­íc dÉn ®­êng, h¾n b­íc rÊt nhÑ. ThÇn t×nh hÕt søc dÌ dÆt, m­êng t­îng sî bÞ ph¸t gi¸c. http://www.vietkiem.com -158- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Bªn d­íi khoang quanh n¨m kh«ng cã ¸nh s¸ng mÆt trêi. Bän thñy thñ thë, ng¸y ®Òu ®Òu chøng tá chóng ®ang say ngñ. Bän chóng lu©n phiªn nhau phôc dÞch, quÇn quËt suèt phiªn, bu«ng viÖc råi lµ vµo ®ã ngñ lÊy søc, bÊt ph©n ngµy ®ªm. C«ng t¸c lao khæ, chóng n»m xuèng råi lµ ngñ nh­ chÕt, muèn gäi chóng thøc dËy ch¼ng ph¶i dÔ dµng g× th× H¶i Qu¸t Thiªn ®©u ph¶i sî bÞ chóng ph¸t gi¸c? H¼n lµ h¾n ph¶i sî mét kÎ nµo kh¸c! VËt dông chÊt chøa ë ®Çu thang bªn d­íi, trong mét gian phßng cã khãa cöa kü l­ìng, ngoµi cöa cã hai ng­êi canh g¸c, tay cÇm ®ao, m¾t chóng lé vÎ kinh hoµng. H¶i Qu¸t Thiªn b­íc tíi hái: - Sau khi ta ®i råi, cã ng­êi nµo kh¸c ®Õn ®©y ch¨ng? Hai g∙ ®ã nghiªng m×nh ®¸p: - Kh«ng! H¶i Qu¸t Thiªn tiÕp: - Tèt! Më cöa ®i. V« luËn lµ ai ®Õn ®©y, c¸c ng­¬i ®õng cho vµo. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -159- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn