Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø t­ Bµy trß quû qu¸i Hå ThiÕt Hoa cøng häng. Cømíi ngøa.®uèi lý lµvuèt®­a tay vuèt mòi, chõng nh­ vµo nh÷ng lóc ®ã mòi mçi lÇn C¸i tËt y mòi cña L­u H­¬ng, y häc rÊt kü, vµ hiÖn t¹i th× hÇu nh­ trß ®∙ v­ît thÇy råi. Tr­¬ng Tam bu«ng tiÕp: - Cø theo ta biÕt th× TiÓu Hå m¾c m­u n÷ nh©n ®é b¶y t¸m tr¨m lÇn råi! Vµ sau mçi lÇn bÞ lõa lµ TiÓu Hå chØ trêi chØ ®Êt thÒ ®éc sÏ kh«ng bao giê ngu n÷a? Nh­ng gÆp n÷ nh©n th«i lµ TiÓu Hå kh«ng cßn nhí ®Õn lêi thÒ! TiÓu Hå ¬i! Cã ph¶i lµ nh÷ng qu¸i sù ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa kh«ng ®¸p, L­u H­¬ng ®¸p: - H¾n thuéc lo¹i ng­êi thiÕu nî n÷ nh©n, c¸i thø nî tiÒn kiÕp! H¾n sanh ra trªn ®êi nµy ®Ó mµ tr¶. Tuy nhiªn lÇn nµy h¾n m¾c m­u còng ch¼ng ®¸ng tr¸ch l¾m ®©u? Tr­¬ng Tam chíp m¾t: - A! L­u H­¬ng mØm c­êi: - C¸i vÞ Kim c« n­¬ng ®ã d¸m lµm tÊt c¶ mäi viÖc, dï c­ìi ngùa vµo nhµ ng­êi, x©m nhËp n¬i t¾m röa cña nam nh©n, nµng còng d¸m cëi lu«n y phôc ®Ó lé th©n thÓ trÇn truång. Nh÷ng ®iÒu ®ã ta kh«ng thÊy kú qu¸i chót nµo. §iÒu lµm cho ta suy nghÜ lµ nµng bµy m­u thiÕt kÕ lõa ng­êi. Thùc t×nh ta kh«ng t­ëng næi lµ nµng cã thÓ lµm nh­ vËy! Hå ThiÕt Hoa thë dµi lÈm nhÈm: - L∙o Xó Trïng tuy cã c¸i miÖng thói, nh­ng cã lóc h¾n nãi còng nghe ®­îc l¾m! V× ta kh«ng thÓ t­ëng nµng cã thÓ thùc hiÖn mét ©m m­u nªn ph¶i m¾c m­u nµng. Tr­¬ng Tam mØa: - Ng­¬i nãi nghe cã lý l¾m! Song nµng ®∙ ch¼ng lõa ng­¬i ®­îc råi sao? L­u H­¬ng ®¸p: http://www.vietkiem.com -96- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hµnh ®éng lµ nµng, thùc hiÖn m­u ®å lµ nµng. Cßn chñ tr­¬ng th× do chñ ý cña kÎ kh¸c. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - §óng råi! Nµng chÞu sù sai khiÕn cña kÎ kh¸c. Kh«ng biÕt chõng lµ nµng bÞ c­ìng b¸ch còng nªn. Chø nÕu kh«ng... Tr­¬ng Tam chËn l¹i: - NÕu kh«ng th× nhÊt ®Þnh lµ nµng kh«ng nhÉn t©m ®Õn ®©y lõa g¹t c¸i vÞ t­íng c«ng ®a t×nh cña bän ta! Ph¶i vËy ch¨ng? Kh«ng ®îi Hå ThiÕt Hoa tr¶ miÕng, h¾n tiÕp lu«n: - Nh­ng víi t¸nh ®ã, lµm g× nµng nhËn sù sai khiÕn cña ng­êi kh¸c næi? Khi nµo nµng chÞu cói ®Çu tu©n phôc tr­íc sù c­ìng b¸ch cña ai? L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - BiÕt ®©u nµng ch¼ng cã mét chç yÕu nµo ®ã? Ng­êi ta lîi dông chç yÕu cña nµng bøc b¸ch nµng? Hå ThiÕt Hoa t¸n ®ång: - §óng vËy! Vµ ng­êi uy hiÕp nµng, h¼n ph¶i lµ §inh Phong. Ng­¬i kh«ng thÊy sao, §inh Phong võa xuÊt hiÖn, nµng biÕn s¾c mÆt liÒn? Tr­¬ng Tam c∙i: - VÞ tÊt nh­ vËy! Nµng nh©n nh­îng §inh Phong ch¼ng qua v× nµng cã c¶m t×nh víi §inh Phong tõ l©u th«i! Phµm n÷ nh©n ¸i mé nam nh©n nµo lµ s½n sµng nh­îng bé nam nh©n ®ã! Ng­¬i h¼n ph¶i c«ng nh©n §inh Phong lµ trang thiÕu niªn anh tuÊn, phong l­u, trang nh∙, ng«n tõ cö ®éng hµi hßa chø? Mét con ng­êi tµi kiªm v¨n vâ nh­ vËy, nÕu ta lµm n÷ nh©n ta còng ph¶i mª vµ cã bao nhiªu t¸nh khÝ, ta còng xÕp xã lu«n ®Ó lµm vui lßng mét ng­êi trai hµo hiÖp! Hå ThiÕt Hoa trîn trßn m¾t mµ nghe, ®øng lªn, vßng tay x¸ Tr­¬ng Tam dµi dµi, hái: - Ta yªu cÇu mét viÖc cã ®­îc kh«ng? Tr­¬ng Tam giËt m×nh hái: - Ng­¬i yªu cÇu ta viÖc g×? N­íng c¸ cho ng­¬i ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa xu«i tay xuèng, thë dµi tiÕp: http://www.vietkiem.com -97- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta xin ng­¬i ®õng chäc tøc ta n÷a. Ta hÕt søc chÞu næi råi! H∙y ®îi lóc nµo ta ph¸t tµi, con thuyÒn ®ã ta sÏ ®Òn l¹i cho ng­¬i b»ng mét chiÕc kh¸c, huy hoµng h¬n. Tr­¬ng Tam kh«ng nhÞn ®­îc c­êi. H¾n lÈm nhÈm: - C¸i ng­êi ®ã tõ l©u ¨n nãi ph¶i ®iÖu ®Êy chø! Kh«ng ngê h«m nay l¹i nãi c¸i g× kh«ng gièng ng«n ng÷ cña loµi ng­êi! H¾n tiÕp nèi víi giäng cao h¬n: - NÕu c¸c ng­¬i cho r»ng nµng chÞu sù sai khiÕn cña §inh Phong th× ta còng nhËn lµ cã lý. Nh­ng c¸i ®Ých nh¾m cña §inh Phong lµ L­u H­¬ng kia mµ! Th× ©m m­u ®ã ph¶i ®­îc thùc hiÖn ngay trªn m×nh L­u H­¬ng chø! T¹i sao l¹i nh¾m vµo TiÓu Hå mµ buéc L­u H­¬ng ®i t×m ®µo? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ng­¬i ®o¸n ®óng song kÕt sai, chóng m­în ®ao giÕt ng­êi, kh«ng cÇn ph¶i ra tay! Tr­¬ng Tam chíp m¾t: - M­în ®ao? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §inh Phong h¼n ®∙ hiÓu l∙o Xó Trïng lµ tay khã ®èi phã cho nªn nghÜ ra c¸ch buéc h¾n ®i trém Ngäc Bµn ®µo. Nh­ng Cùc L¹c Cung ®©u ph¶i lµ n¬i hoang v¾ng, ai muèn ®Õn lóc nµo th× ®Õn, muèn ®i lóc nµo th× ®i? NÕu l∙o Xó Trïng ra ®i lµ vÜnh viÔn h¾n kh«ng hÒ trë l¹i. Tr­¬ng Tam vç tay: - Ph¶i! Ta kh«ng ngê ng­¬i vÉn cßn th«ng minh! L­u H­¬ng tiÕp: - Cßn n÷a! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Cßn c¸i g×? L­u H­¬ng mØm c­êi: - §inh Phong vèn cã ý dông kÕ liªn hoµn, nghÜa lµ Ýt nhÊt còng cã hai ©m m­u. Cã ®iÒu bËc th«ng minh hä Hå cña chóng ta kh«ng ph¸t hiÖn næi th«i! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: http://www.vietkiem.com -98- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cßn mét ©m m­u n÷a? Êm m­u g×? L­u H­¬ng tiÕp: - H¾n cã viÖc g× ®ã cÇn thanh to¸n ngay t¹i ®Þa ph­¬ng nµy, sî chóng ta theo dâi nªn t×m c¸ch ®­a chóng ta ®i ®Õn tËn Tinh Tó H¶i xa x«i. Dï ta ®i mµ cã trë vÒ th× thêi gian cña chóng ta mÊt m¸t Ýt nhÊt còng dµi ®é nöa th¸ng. Hå ThiÕt Hoa trÇm lÆng mÊy phót råi l¾c ®Çu, thèt: - Xem ra chØ cã ng­êi nh­ ng­¬i vËy míi thÊu ®¸o gian kÕ cña §inh Phong! Ta nh×n nhËn kÐm xa ng­¬i! Nh÷ng viÖc ©m hiÓm, gi¶o tr¸ ®ã, ch¼ng nh÷ng ta kh«ng lµm næi, ®Õn c¶ nghÜ ra ta còng kh«ng nghÜ næi? L­u H­¬ng c­êi lín: - Nh­ng c¸i tµi m»ng ng­êi th× ng­êi cã thõa, v¶ l¹i tinh diÖu cïng cùc! Lóc m¾ng ng­êi, ng­¬i ch¼ng hÒ dïng mét tiÕng tôc! Hå ThiÕt Hoa tr¶ miÕng: - ChÝnh ng­¬i d¹y ta, ng­¬i quªn råi sao? Tr­¬ng Tam ®óc kÕt: - Nãi tíi nãi lui, chóng ta ®ång cã mét lËp luËn lµ hµnh ®éng cña §inh Phong kh«ng th«ng minh l¾m! Hay nãi mét c¸ch kh¸c, m­u m« cña h¾n kh«ng chu ®¸o! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - S¬ há nh­ thÕ nµo? Tr­¬ng Tam ®¸p: - §¸nh gi¸ c¸c ng­¬i rÊt thÊp. Do ®ã h¾n míi sai Kim Linh Chi thùc hiÖn m­u ®å ngay trªn ®Çu c¸c ng­¬i. L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Qu¶ cã s¬ hë, song kh«ng ph¶i nh­ ng­¬i nãi ®ã ®©u! Tr­¬ng Tam cau mµy: - ThÕ th× sao? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - G∙ quªn r»ng Kim Linh Chi kh«ng ph¶i lµ mÉu ng­êi lµm ®­îc vô ®ã. V« luËn lóc nµo, nµng còng tá lé mét vµi nÐt ch©n t­íng, chÝnh nÐt ®ã tè c¸o tÝnh c¸ch http://www.vietkiem.com -99- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan bÊt ®¾c dÜ cña viÖc lµm. Lµm mét viÖc víi tÝnh c¸ch bÊt ®¾c dÜ, tÊt nhiªn cã sù b¾t buéc. *** vietkiem.com *** Tam Hßa L©u cã ba tÇng, hay ®óng h¬n cã hai tÇng, mét g¸c. G¸c kh«ng lín l¾m, võa ®ñ ®Æt mét chiÕc bµn th«i. Bµn dÜ nhiªn cã r­îu, cã thøc ¨n. Bµn r­îu ®ã do H¶i Qu¸t Thiªn ®Æt ra, vµ kh¸ch mêi lµ c¸c vÞ hiÖn diÖn t¹i Tiªu Diªu Tr× lóc ban ngµy. Lªn g¸c råi, Hå ThiÕt Hoa ®¶o m¾t, ng­êi thø nhÊt hiÖn ra trong ®«i m¾t y lµ Kim Linh Chi. Nµng còng ®Õn ®©y! Dï b¹i cuéc trªn mÆt s«ng, nµng vÉn ®Õn? LÇn thø nhÊt gÆp nµng t¹i Tiªu Diªu Tr×, Hå ThiÕt Hoa cã c¶m t­ëng nµng m¾c bÖnh thÇn kinh nÆng. LÇn thø hai gÆp nµng trªn thuyÒn cña Tr­¬ng Tam, y l¹i coi nµng lµ mét con hæ c¸i. B©y giê nµng kh«ng cßn hai tr¹ng th¸i ®ã n÷a, nµng hoµn toµn biÕn ®æi. Nµng ngåi ®ã, ®oan ®oan chÝnh chÝnh nh­ mét thiªn kim tiÓu th­ thïy mþ, y phôc kh«ng chãi m¾t l¾m, mµ còng ch¼ng næi bËt l¾m. ChiÕc ¸o th× ®á nh¹t, l¹i Ýt hoa, cã phÇn trang nh∙, ®Çu kh«ng cµi ngäc nhiÒu mµ còng ch¼ng qu¸ Ýt. Hå ThiÕt Hoa thë dµi, thÇm nghÜ: - N÷ nh©n thÝch biÕn ®æi! Ng­êi ta vÝ con tim cña n÷ nh©n nh­ huúnh mai th¸ng n¨m! KÎ nµo vÝ nh­ vËy qu¶ thËt cã thiªn tµi. §iÒu lµm cho Hå ThiÕt Hoa kinh dÞ lµ lóc y vµ L­u H­¬ng ®Õn n¬i, nµng th¶n nhiªn nh­ th­êng, mÆt kh«ng ®æi s¾c, m¾t kh«ng chíp. Ph¶ng phÊt ch¼ng cã sù g× x¶y ra gi÷a nhau, ph¶ng phÊt song ph­¬ng hoµn toµn xa l¹. M­êng t­îng c¸i nµng Èn nÊp trong thuyÒn cña Tr­¬ng Tam ch¼ng ph¶i chÝnh nµng. Hå ThiÕt Hoa l¹i thë dµi, thÇm nghÜ: - NÕu lµ nµng, nÕu ta lµ nµng th× khi thÊy ta, nµng ph¶i ®á mÆt, chui ngay xuèng gÇm bµn mµ trèn. Xem ra n÷ nh©n cã mÆt ®Ñp song lµn da mÆt l¹i rÊt dµy! Y cã biÕt ®©u, nÕu n÷ nh©n cã lµn da mÆt dµy h¬n da mÆt cña nam nh©n, th× c¸i líp dµy ®ã nhê phÊn t« mµ thµnh. Víi líp phÊn ®ã, dï n÷ nh©n ®á mÆt, lµm g× Hå ThiÕt Hoa biÕt ®­îc! Ng­êi ta còng nãi: n÷ nh©n cµng giµ, da mÆt cµng dµy. ChØ v× n÷ nh©n cµng cao tuæi th× cµng dông c«ng phu t« phÊn kü h¬n! http://www.vietkiem.com -100- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hai chiÕc ghÕ bªn t¶ c¹nh Kim Linh Chi cßn trèng. HiÓn nhiªn hai chiÕc ghÕ ®ã dµnh cho L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa. Vµ Kim Linh Chi th¶n nhiªn ngåi c¹nh hä. LuËn theo thø tù, hai chiÕc ghÕ ®ã lµ hai ng«i cao th­îng nhÊt trong bµn tiÖc. Nh­ng Hå ThiÕt Hoa thÝch ngåi ngay trªn sµng g¸c h¬n lµ ngåi vµo ®ã. §∙ bÞ ng­êi chèng mòi kiÕm n¬i yÕt hÇu, m¹ng sèng ë tay ng­êi, y cßn mÆt mòi nµo ngåi c¹nh ng­êi ®ã? B©y giê y vÉn cßn c¶m thÊy rîn ë c¸i chç mòi kiÕm chèng vµo. Bªn h÷u Kim Linh Chi lµ mét l∙o nh©n cã vÎ ®­êng ®­êng, vËn ¸o gÊm, r©u tãc ®Òu b¹c song ®«i m¾t l¹i s¸ng l¹ lïng, chíp chíp nh­ sao. Tõ ng­êi l∙o nh©n, mét oai phong bèc ra, ai tr«ng l∙o còng ph¶i khiÕp. V« luËn lµ ai, nh×n qua l∙o nh©n còng nhËn ra ®ã lµ tay phi th­êng, cã thµnh tÝch hiÓn h¸ch trªn giang hå. §iÒu ®¸ng ca ngîi lµ l∙o kh«ng cao ng¹o, thÊy bän L­u H­¬ng vµo liÒn ®øng lªn, ®iÓm nô c­êi thi lÔ. Hå ThiÕt Hoa véi c­êi ®¸p lÔ. Ch¼ng râ t¹i sao nô c­êi cña y võa në liÒn t¾t. Y tr«ng l∙o rÊt quen, bÊt qu¸ trong nhÊt thêi kh«ng nhí l∙o lµ ai. §Õn lóc l∙o ®øng lªn, y thÊy th©n ¸o cã ®­êng d©y l­ng quÊn ngang, lËp tøc nhËn ra l∙o. §­êng d©y ®ã ®­îc kÕt b»ng b¶y sîi kh¸c mµu, l∙o nh©n chÝnh lµ Vâ Duy D­¬ng, bang chñ Phông Vü Bang! Kh«ng d»n lßng ®­îc, Hå ThiÕt Hoa liÕc m¾t sang L­u H­¬ng, y muèn nãi: - Ng­¬i ®∙ ch¼ng ®o¸n lµ Vâ Duy D­¬ng chÕt råi ®ã sao? Sao hiÖn t¹i l∙o ta cßn sê sê ra ®ã? L­u H­¬ng kh«ng hÒ c¶i biÕn s¾c mÆt, m­êng t­îng chµng ch¼ng hÒ nãi Vâ Duy D­¬ng ®∙ chÕt. Hå ThiÕt Hoa hÕt søc kú qu¸i, tù hái lµn da mÆt cña chµng sao mµ dµy qu¸, dµy nh­ vËy mµ r©u ria l¹i ®©m thñng lã ra ngoµi! C©u Tö Tr­êng còng cã mÆt t¹i cuéc tiÖc, ngåi bªn c¹nh Vâ Duy D­¬ng. KÕ h¾n lµ §inh Phong, H¶i Qu¸t Thiªn cïng vÞ b»ng h÷u mang ®ao cña y. C©u Tö Tr­êng tuy ngåi vÉn cao h¬n mäi ng­êi nöa chiÕc ®Çu. NÕu h¾n ®øng lªn, chiÒu cao cña h¾n tréi h¬n mäi ng­êi c¶ mét chiÕc ®Çu. ChØ v× ®«i ch©n h¾n qu¸ dµi, mµ th©n trªn th× t­¬ng ®èi dµi mét chót th«i. Trong lóc Hå ThiÕt Hoa kú qu¸i, C©u Tö Tr­êng mØm c­êi ®øng lªn, Hå ThiÕt Hoa thÊy chiÕc r­¬ng da mµu ®en trªn ghÕ cña h¾n. H¾n sî ng­êi ta c­íp ®o¹t chiÕc r­¬ng ®ã hay sao mµ ph¶i gi÷ kÌ kÌ bªn m×nh nh­ vËy! Khi cuéc chµo hái khai diÔn xong, mäi ng­êi cïng ngåi xuèng. Hå ThiÕt Hoa thÊy cßn mét chiÕc ghÕ bá trèng. Nh­ vËy lµ cßn mét ng­êi ch­a ®Õn. Ng­êi ®ã lµ ai? KÓ ra, bän y ®Õn trÔ mµ cßn cã ng­êi trÔ h¬n! http://www.vietkiem.com -101- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §inh Phong vÉn gi÷ nô c­êi th©n thiÕt, cÇm chÐn r­îu ®­a lªn cao, hái: - Hai vÞ ®Õn trÔ, cã nªn ph¹t ch¨ng? L­u H­¬ng mØm c­êi ®¸p: - Nªn ph¹t! Nªn ph¹t! Xin ph¹t tr­íc t¹i h¹ ba chÐn! Qu¶ nhiªn chµng kh«ng ngÇn ng¹i, n©ng chÐn r­îu uèng c¹n. Hå ThiÕt Hoa yªn t©m liÒn. L­u H­¬ng kh¼ng kh¸i uèng nh­ vËy lµ r­îu kh«ng cã ®éc. R­îu cã ®éc, kh«ng cÇn nÕm, L­u H­¬ng nh×n tho¸ng qua lµ biÕt ngay. §inh Phong l¹i c­êi, hái: - L­u huynh uèng råi, cßn Hå huynh? Hå ThiÕt Hoa c­êi nhÑ ®¸p: - H¾n uèng ba chÐn, t¹i h¹ xin uèng s¸u chÐn! Y uèng ®óng sè ®ã. §inh Phong vç tay: - Hå huynh qu¶ thËt cã töu l­îng cao! Danh bÊt h­ truyÒn! Hå ThiÕt Hoa thèt: - ThÕ ra c¸c h¹ ®∙ nhËn biÕt ®­îc bän nµy? §inh Phong tiÕp: - Hai vÞ cã ®¹i danh nh­ thÕ ai kh«ng biÕt? NÕu t¹i h¹ kh«ng nhËn ra ng­êi th× ch¼ng hãa ra khi ng­êi l¾m sao? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n H¶i Qu¸t Thiªn, g»n giäng: - Cã H¶i bang chñ t¹i ®©y th× c¸c h¹ nhËn biÕt bän nµy còng kh«ng ph¶i lµ ®iÒu l¹! Nh­ng ng­îc l¹i, nÕu t¹i h¹ nãi r»ng bän nµy còng nhËn ra c¸c h¹, chØ sî ®ã lµ ®iÒu rÊt l¹, ®óng vËy kh«ng? §inh Phong mØm c­êi: - §Ých thùc lµ kú qu¸i! T¹i h¹ kh«ng cã danh lín nh­ hai vÞ, mµ còng kh«ng th­êng ®i l¹i trªn giang hå th× lµm sao c¸c vÞ nhËn biÕt t¹i h¹? Hå ThiÕt Hoa c­êi vang: - Qu¸i sù th× n¬i nµo, lóc nµo mµ ch¼ng cã? VËy mµ cã qu¸i sù nµy lµ t¹i h¹ nhËn ra c¸c h¹! ThÕ c¸c h¹ kh«ng tin sao? http://www.vietkiem.com -102- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §inh Phong chíp m¾t: - A! Hå ThiÕt Hoa tiÕp lu«n: - C¸c h¹ hä §inh, tªn Phong! §inh Phong biÕn s¾c mÆt, kªu lªn: - §óng vËy! T¹i h¹ chÝnh lµ §inh Phong, t¹i sao hai vÞ biÕt chø? Lóc x­ng tªn víi Kh« Mai ®¹i s­, h¾n kh«ng hÒ t­ëng lµ n¬i bê s«ng cã ng­êi nghe trém. Hå ThiÕt Hoa c­êi thÇm nh­ng bªn ngoµi y vÉn gi÷ vÎ nghiªm chØnh, tiÕp: - Thùc ra, ®¹i danh cña c¸c h¹ bän nµy tõng nghe l©u råi vµ viÖc cña c¸c h¹, bän nµy còng biÕt ®­îc t­êng tËn, chø nÕu kh«ng th× lµm g× h«m nay võa ®­îc mêi lµ ®Õn ngay? §inh Phong cã c¸i vÎ mét ng­êi bÞ tr¸m häng, ph¶i nghÑn lêi. Hay ®óng h¬n h¾n bÞ ai ®Êm vµo måm, l©u l¾m h¾n kh«ng thèt ®­îc tiÕng nµo c¶. Hå ThiÕt Hoa xÐt ©m thinh, nhËn s¾c diÖn, ng­íc nh×n trêi c­êi mét tiÕng, l¹i tiÕp: - NÕu §inh huynh nghÜ r»ng th©n phËn m×nh cÇn ®­îc gi÷ bÝ mËt, kh«ng muèn cho ai biÕt ®Õn th× cø tr¸ch t¹i h¹ l¾m måm l¾m miÖng, vµ t¹i h¹ s½n sµng uèng thªm s¸u chÐn r­îu ph¹t. S¸u chÐn nµy y uèng nhanh h¬n lÇn tr­íc. L­u H­¬ng mØm c­êi thèt: - Con ng­êi ®ã qu¶ cã biÖt tµi. V« luËn c¸c h¹ nãi g× h¾n còng t×m ®­îc c¬ héi ®Ó uèng r­îu! §inh Phong c­êi theo råi cÊt tiÕng: - T¹i bµn tiÖc chØ sî cßn mét ng­êi c¸c vÞ kh«ng nhËn ra ®­îc! Ng­êi mang ®ao lËp tøc ®øng lªn tù giíi thiÖu: - T¹i h¹ lµ H­íng Thiªn Phi! G∙ nãi mÊy tiÕng råi ngåi xuèng, kh«ng hÒ liÕc m¾t sang Hå ThiÕt Hoa vµ L­u H­¬ng. Löa giËn võa råi cña h¾n ®Õn lóc ®ã vÉn ch­a l¾ng dÞu. L­u H­¬ng l¹i c­êi thèt: http://www.vietkiem.com -103- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - H¹nh ngé! H¹nh ngé! C¸i ®¹i danh H¶i Th­îng C« Nh¹n H­íng Thiªn Phi nÕu cã ng­êi ch­a nghe ®Õn th× sè ng­êi ®ã rÊt Ýt vËy. C©u Tö Tr­êng vôt cÊt giäng l¹nh nh¹t chËn lêi chµng: - C¸i tªn ®ã t¹i h¹ kh«ng biÕt, mµ tõ l©u råi còng kh«ng hÒ nghe ai nãi ®Õn! H­íng Thiªn Phi biÕn s¾c mÆt, c­êi l¹nh thèt: - TÊu x¶o thay! §¹i danh cña c¸c h¹ còng kh«ng hÒ nghe! C­êng ®¹o t¹i lôc ®Þa cã nhiÒu h¹ng. Cã h¹ng lËp thµnh bang héi, cã h¹ng chia phÇn hïn tõng viÖc, cã h¹ng chiÕm nói x­ng v­¬ng, cã h¹ng l­u l∙ng kh¾p bèn ph­¬ng trêi, cã h¹ng ngåi mét chç mµ chia cña, ngoµi ra cßn cã h¹ng ®éc hµnh ®¹o. Th«ng th­êng th× ®éc hµnh ®¹o cã vâ c«ng rÊt cao, mét ng­êi ®éc lai, ®éc v∙ng, bÊt cø lóc nµo còng kh«ng muèn ai tiÕp trî, chØ v× hä nghÜ hµnh nghÒ ®¬n ®éc tÊt ph¶i bÝ mËt, cµng bÝ mËt cµng cã lîi, mµ hä còng kh«ng muèn ai dù viÖc chia phÇn. Trong sè cao thñ, cã ng­êi cao ®Õn ®é ngµy ®¸nh ngµn nhµ, ®ªm c­íp tr¨m n¬i. Hä lµm ¨n xong mét vô lµ cã thÓ ngåi kh«ng h­ëng dông mét thêi gian l©u. §éc hµnh ®¹o, bëi ®¬n ®éc nªn gÆp ph¶i nguy hiÓm nhiÒu. Do ®ã hä cÇn cã mét vµi tuyÖt nghÖ phßng th©n, ch¼ng h¹n nh­ thuËt khinh c«ng, ®Ó tïy c¬ øng biÕn. Ng­êi cã khinh c«ng cao, ®¸nh kh«ng tróng ®èi ph­¬ng lµ phãng ch©n ch¹y liÒn, hä tho¸t ch¹y råi lµ giã ®uæi theo còng kh«ng kÞp! NÕu kh«ng tù tin qu¸ nÆng, ch¼ng bao giê hä d¸m lµm ®éc hµnh ®¹o. Nh­ng c­êng ®¹o trªn mÆt biÓn cã nhiÒu c¬ héi gÆp nguy hiÓm h¬n ë lôc ®Þa. Bëi lÏ th­¬ng thuyÒn v­ît biÓn h¼n cã chuÈn bÞ phßng thñ Ýt nhiÒu, mµ trªn biÓn th× bÊt th­êng sãng giã næi lªn, søc mét ng­êi kh«ng lµm sao øng phã kÞp thêi. Cho nªn Ýt cã tay ®éc hµnh ®¹o hµnh nghÒ trªn biÓn. Tuy nhiªn, dï Ýt mµ vÉn cã, vµ H¶i Th­îng C« Nh¹n H­íng Thiªn Phi lµ mét trong sè Ýt ®ã. H¾n gåm nhiÒu tuyÖt nghÖ: vâ c«ng cao, thñy t¸nh giái, l¹i rÊt am t­êng hµng h¶i thuËt, mét m×nh mét c¸nh buåm phiªu du kh¾p bèn ph­¬ng trêi, nÕu kh«ng gÆp mèi lín, h¾n ch¼ng hÒ ra tay. Tõ §«ng trë vÒ T©y, th­¬ng thuyÒn chë kh¼m th­êng th­êng nöa ®ªm gÆp c­íp. C­íp chØ lÊy ch©u ngäc vµ vµng, cßn b¹c th× kh«ng hÒ ®éng ®Õn dÊu niªm phong. Ng­êi trªn thuyÒn dï kh«ng thÊy c­íp còng biÕt lµ ai råi. Vµ khi H¶i Th­îng C« Nh¹n H­íng Thiªn Phi h¹ thñ, th× hä cÇm nh­ vËn sè cña hä ®Õn ®en tèi nh­ ®ªm dµy kh«ng sao. Bëi cã ai t×m theo dÊu con nh¹n phiªu bång gi÷a vïng trêi n­íc bao la? Nh¹n ®Õn vÐt s¹ch sµnh sanh, nh¹n ®i lµ kÎ ë l¹i tµn ®êi! http://www.vietkiem.com -104- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §éc hµnh ®¹o cã t¸nh khÝ rÊt cæ qu¸i lµ Ýt kÕt giao b»ng h÷u, mµ lóc h¹ thñ th× tµn ®éc v« cïng. Nh­ng H­íng Thiªn Phi cã chç tèt h¬n phÇn ®«ng ®ång ®¹o. Lµ h¾n kh«ng kh¸t m¸u, mµ còng kh«ng hiÕu s¾c, do ®ã Ýt giÕt ng­êi, ch¼ng hiÕp d©m. L­u H­¬ng cho r»ng h¾n kh«ng ®Õn ®çi b¹i ho¹i. C¸i t¸nh khÝ ®Æc biÖt cña h¾n lµ nãng n¶y, b×nh th­êng th× ch¼ng sao, nÕu ai nãi cho nghe mét c©u bÊt hîp th× x« ghÕ ®Ëp bµn ®éng thñ ngay. C©u Tö Tr­êng th¶n nhiªn ®¸p: - T¹i h¹ vèn lµ mét tiÓu tèt, v« danh, c¸c h¹ kh«ng nghe nãi ®Õn tªn kÓ còng kh«ng l¹ g×. Song c¸c h¹ ®∙ tù x­ng lµ H¶i Th­îng C« Nh¹n, thÕ mµ t¹i h¹ kh«ng nghe nãi ®Õn, c¸i ®ã míi ®¸ng chó ý! X­ng ngo¹i hiÖu nh­ vËy, h¼n lµ c¸c h¹ cã thuËt khinh c«ng cao l¾m! NÕu nãi c©u ®ã h­íng vÒ kÎ kh¸c, th× kÎ Êy h¼n ph¶i tõ tõ khiªm tèn. H­íng Thiªn Phi l¹nh lïng ®¸p: - NÕu luËn vÒ khinh c«ng th× t¹i h¹ còng cã thÓ tù hµo lµ tay kh¸. C©u Tö Tr­êng c­êi lín: - Hay! Hay qu¸! Hay v« cïng! Th× ra c¸c h¹ cã t¸nh béc trùc! H¹p víi t¸nh khÝ cña t¹i h¹ ghª ®i! Y cÊt chÐn r­îu nèc c¹n, råi tõ tõ tiÕp: - LÇn nµy t¹i h¹ xuÊt m«n lµ muèn héi kiÕn víi c¸c cao thñ khinh c«ng, c¸c h¹ ®∙ nãi vËy t¹i h¹ muèn l∙nh gi¸o ngay! H­íng Thiªn Phi bu«ng gän: - Lóc nµo còng ®­îc! C©u Tö Tr­êng ®iÓm nhÑ mét nô c­êi: - T¹i h¹ nghÜ, c¸c h¹ kh«ng nì ®Ó chê l©u! Hå ThiÕt Hoa c­êi thÇm, nghÜ: - Kh«ng ngê C©u Tö Tr­êng l¹i thÝch sinh sù nh­ vËy! Còng ch¼ng biÕt t¹i sao h¾n l¹i t×m H­íng Thiªn Phi mµ sinh sù? Hay lµ h¾n võa b­íc ch©n vµo giang hå, nªn muèn thµnh danh gÊp b»ng c¸ch khiªu khÝch ngay kÎ cã danh vÞ s½n? §inh Phong bçng c­êi lªn, hái: - Ch¾c C©u huynh cã thuËt khinh c«ng rÊt cao? C©u Tö Tr­êng liÕc m¾t tho¸ng qua H­íng Thiªn Phi th¶n nhiªn ®¸p: http://www.vietkiem.com -105- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu luËn vÒ khinh c«ng th× t¹i h¹ còng cã thÓ tù hµo lµ tay kh¸! §inh Phong tiÕp: - NÕu C©u huynh muèn héi kiÕn víi bËc cao thñ khinh c«ng th× h«m nay ®Õn ®óng chç råi! C©u Tö Tr­êng kªu khÏ: - A! §inh Phong mØm c­êi: - Tr­íc m¾t C©u huynh, cã mét ng­êi thuËt khinh c«ng rÊt cao, ®­¬ng thÕ v« song ®ã! NÕu C©u huynh kh«ng h­íng vµo y mµ l∙nh gi¸o th× thËt phÝ c«ng viÔn hµnh lÇn nµy! Hå ThiÕt Hoa nh×n tho¸ng qua L­u H­¬ng, c¶ hai ®ång cã mét ý nghÜ: - TiÓu tö nµy muèn ch¬i ®ßn ly gi¸n ®©y! C©u Tö Tr­êng m­êng t­îng kh«ng hiÓu, c­êi ®¸p: - T¹i h¹ xin §inh huynh chØ gi¸o! §inh Phong mØm c­êi: - T¹i h¹ cã xøng ®¸ng g× ®©u? C©u huynh ngµn v¹n lÇn chí cã hiÓu lÇm!. C©u Tö Tr­êng chíp m¾t: - ThÕ §inh huynh kh«ng ph¶i lµ tù nãi m×nh ®Êy µ? §inh Phong c­êi lín: - Da mÆt t¹i h¹ dï dµy, song còng kh«ng cã gan lÊy vµng tù tá cho t­¬i s¸ng ®©u! C©u Tö Tr­êng cau mµy: - VËy §inh huynh ¸m chØ ai thÕ? §inh Phong ch­a kÞp nãi g×. C©u Tö Tr­êng vôt tiÕp: - NÕu §inh huynh nãi lµ L­u H­¬ng So¸i th× c¸i ®ã cßn ph¶i nãi lµm chi? VÒ thuËt khinh c«ng, ®èi víi H­¬ng So¸i, t¹i h¹ rÊt thÑn mµ nhËn r»ng m×nh cßn kÐm xa. Song ®èi víi kÎ kh¸c th×. H¾c h¾c... H¾n c­êi lu«n mÊy tiÕng n÷a, l¹i tiÕp lu«n: - V« luËn lµ vÞ nµo muèn chØ gi¸o, t¹i h¹ ®Òu tïy thêi thu nhËn! http://www.vietkiem.com -106- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan HiÓn nhiªn, h¾n chän thÕ ®øng bªn c¸nh L­u H­¬ng. Hå ThiÕt Hoa dï ®èi víi h¾n rÊt cã h¶o c¶m nh­ng kh«ng khái c­êi khæ, nhËn ra C©u Tö Tr­êng qu¶ lµ tay non võa ra ng­ìng cöa gia ®×nh, ngê nghÖch tr­íc mäi hiÖn t­îng ven theo ®­êng ®Çy ch«ng gai giã bôi. V« cí mµ khiªu khÝch sè ng­êi quanh bµn tiÖc, v« t×nh ®Èy hä vµo c¸i thÕ chèng ®èi. Còng may, võa lóc ®ã ng­êi kh¸ch trÔ l¹i ®Õn. Thang lÇu vang lªn hai tiÕng, thang lÇu nhiÒu bËc, ng­êi ®ã chØ b­íc hai b­íc lµ lªn ®Õn g¸c. Lªn thang lÇu nh­ thÕ, ng­êi ®ã ph¶i lµ tay khinh c«ng cao! Ngåi ®èi diÖn víi cöa g¸c, Hå ThiÕt Hoa thÊy tr­íc. Th©n vãc ng­êi ®ã kh«ng cao l¾m, ®∙ èm l¹i gÇy kh«, mÆt vµng mét bÖt, tr¾ng mét bÖt, ph¶ng phÊt mét g­¬ng mÆt lèm ®èm tr¾ng nhiÒu h¬n vµng. §«i m¾t cña y kÐo ®Çy g©n ®á, ®«i m¾t v« thÇn. T­íng m¹o y kh«ng xuÊt s¾c g×, y vËn chiÕc ¸o cùc kú tïy tiÖn, cã g× mÆc nÊy, cã chç l¹i thñng, r¸ch. Ai kh«ng nhËn ra h¼n ph¶i lÊy lµm l¹ cho y, cho ng­êi chñ tiÖc lu«n, vµ thÇm nghÜ: - §­êng ®­êng lµ Bang chñ Tö K×nh Bang, sao l¹i thØnh mét mÉu ng­êi nh­ vËy dù tiÖc? Nh­ng Hå ThiÕt Hoa nhËn ra y. Y lµ V©n Tïng Long, bang chñ ThÇn Long Bang ®éc b¸ Tr­êng Giang, vÒ thñy c«ng th× lµ tay v« ®Þch ®­¬ng thêi, suèt d¶i Giang Nam ®Òu nÓ mÆt. Theo lêi truyÒn thuyÕt th× ®∙ cã lÇn y ë d­íi n­íc lu«n c¶ ngµy ®ªm, kh«ng ai thÊy y tråi ®Çu lªn ®Ó ®æi khÝ, tiÕp h¬i. §«i m¾t ®á ch×nh v× y th­êng vËn dông ®Ó quan s¸t sù vËt d­íi ®¸y s«ng, vµ mÆt nöa tr¾ng nöa vµng, ch¼ng ph¶i thÑo vÕt mµ chÝnh lµ dÇm n­íc m∙i nªn sinh ra. Thñy lîi Tr­êng Giang rÊt dåi dµo, do ®ã lu«n lu«n cã tranh chÊp, ThÇn Long Bang chñ ph¶i bËn rén suèt ngµy ®ªm, V©n Tïng Long ph¶i cã m Æt kh¾p n¬i ®Ó gi¶i quyÕt. VÒ nÕp sèng c¸ nh©n, V©n Tïng Long rÊt kiÖm ­íc, song ®èi víi b»ng h÷u th× y rÊt hµo hiÖp, träng nghÜa khinh tµi. Y l¹i biÕt tïy c¬ øng biÕn, thõa søc ®èi phã víi tr¨m viÖc trong mét lÇn. http://www.vietkiem.com -107- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan HiÖn t¹i mÆt y ch¼ng cã nÐt c­êi, chõng nh­ y cã ®iÒu bÝ Èn, niÒm phÉn né hiÖn râ n¬i thÇn s¾c. Y l¹i cã vÎ khÈn tr­¬ng. Ng­êi quen y cho r»ng y biÕn ®æi hoµn toµn. ViÖc g× ®∙ x¶y ra cho ThÇn Long Bang, khiÕn V©n Tïng Long ph¶i biÕn hãa nh­ thÕ? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -108- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn