Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø ba Suy diÔn sù t×nh Y nh¾m m¾t, l¾c ®Çu, thèt: - Tay gÊu còng ngon, c¸ n­íng còng ngon, song gÆp c¸ n­íng do Tr­¬ng Tam n­íng, ta s½n sµng bá tay gÊu mµ ¨n c¸! Tr­¬ng Tam c­êi lín: - Ta kh«ng ngê ng­¬i cã häc vÊn! Hå ThiÕt Hoa ®iÒm nhiªn: - Häc vÊn g×, ta dèt hÕt, chØ cã c¸i häc vÊn ¨n, lµ ta d¸m tù hµo lµ uyªn b¸c! VÒ m«n ¨n, ta lµ tay th«ng th¸i ®Êy nhÐ! Bçng y më m¾t ra, trîn trõng, råi g»n giäng tiÕp: - C¸c vÞ cho r»ng ®ªm nay chóng ta sÏ cã ¨n ngon? Nh÷ng thøc ¨n trong bµn tiÖc ®ªm nay, nÕu kh«ng cã ®éc, th× thËt lµ mét sù l¹! L¹ nhÊt trªn ®êi nµy! L­u H­¬ng vôt kªu lªn: - Sao trong hò giÊm cã con nÝt? Ch¼ng lÏ ng­¬i muèn h¹ ®éc cho ta chÕt? Lµm g× cã con nÝt bÊt ngê nh­ vËy? Hå ThiÕt Hoa toan hái, L­u H­¬ng véi kho¸t tay, b¶o y c©m miÖng, råi chµng cÇm hò giÊm ®Õn mÐp thuyÒn, trót xuèng s«ng. Kh«ng ai biÕt chµng lµm c¸i g× l¹ vËy? Hå ThiÕt Hoa thÇm nghÜ: - H¾n sanh c¸i tËt chi n÷a ®ã? Y kh«ng kÞp bu«ng c©u chÕ nh¹o, hiÖn t­îng trªn mÆt n­íc hÊp dÉn y hoµn toµn, ®«i m¾t më to, ch¨m chó nh×n xuèng mÆt s«ng. GiÊm déi xuèng n­íc, n­íc sñi bät, bät tan ra thµnh ngµn hoa, næi bät tan ra råi mét èng ®ång hiÖn lÒnh bÒnh trªn mÆt n­íc. èng dµi ®é ba th­íc, máng dÝnh, pha víi chÊt g×, biÕn mµu b¹c, l¹i nhÑ nªn næi lê ®ê. Hå ThiÕt Hoa tØnh ngé, hái: http://www.vietkiem.com -60- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cã kÎ trÇm m×nh trong n­íc, dïng èng ®ång nghe trém c©u chuyÖn cña chóng ta? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - HiÖn t¹i th× hÕt nghe ®­îc råi, vµ cßn l©u l¾m kÎ ®ã míi t¸i diÔn c¸i trß nghe trém! DÇm m×nh trong n­íc, cßn ai nghe ®­îc g×? Cho nªn kÎ ®ã dïng èng ®ång, mét ®Çu ®Æt ë lç tai, ®Çu kia nh« lã trªn mÆt n­íc. Thinh ©m bªn trªn theo èng ®ång, th«ng xuèng lç tai, h¾n nghe kh«ng sãt mét tiÕng nµo. H¾n kh«ng ngê bªn trªn cã ng­êi ®æ giÊm xuèng, giÊm theo èng ®ång, lät vµo lç tai. DÜ nhiªn, h¾n kh«ng chÞu næi ph¶i bu«ng èng. Hå ThiÕt Hoa c­êi h× h×, thèt: - GiÊm ®æ vµo tai, ®µnh lµ khã chÞu, song còng cßn ®ì. NÕu ta lµm, th× ch¾c ch¾n lµ ta quËy n­íc ít, n­íc tiªu mµ ®æ xuèng! Tr­¬ng Tam thë dµi, lÈm nhÈm: - Kh«ng cã n­íc ít, n­íc tiªu còng ch¼ng sao! HÕt hò giÊm råi, lµm sao n­íng c¸ ®©y? C©u Tö Tr­êng s÷ng sê tr­íc ph¸t hiÖn ®ã. Mét lóc l©u, h¾n hái: - L­u H­¬ng So¸i ®∙ biÕt lµ cã ng­êi d­íi n­íc nghe trém, sao kh«ng b¾t h¾n lªn mµ ®iÒu tra, xem ai chñ m­u c¸i viÖc ®ã? L­u H­¬ng c­êi nh¹t: - Cã hái còng v« Ých th«i! Huèng chi, kh«ng cÇn hái, t¹i h¹ còng biÕt lµ ai råi! C©u Tö Tr­êng trè m¾t: - Ai? L­u H­¬ng ch­a kÞp ®¸p, ®óng lóc ®ã cã hai con ng­êi theo bê s«ng ch¹y ®Õn. Ng­êi c­ìi ngùa qu¶ lµ tay cã tµi ®iÒu khiÓn ngùa. Ngùa l¹i thuéc lo¹i quý ngµn chän tr¨m, tr¨m chän m­êi, cuèi cïng lÊy mét. Tuy nhiªn, hiÖn t¹i c¶ hai con ®Òu sïi bät mÐp tr¾ng xãa, chøng tá ®∙ v­ît qua mét qu∙ng ®­êng cùc dµi. Qua khái thuyÒn, chõng nh­ hai kþ sÜ cã nãi mÊy c©u g× ®ã. Ngùa phi nhanh, tho¸ng m¾t ®∙ xa ngoµi m­êi tr­îng, ©m thinh cña kþ sÜ l­ít nh­ giã, ch¼ng ai nghe lät hä nãi g×. Nh­ng, cã mét ng­êi trêi sanh víi ®«i tai ®Æc biÖt, nghe ®­îc nhÞp giã, th× tiÕng nãi cã nghÜa g×? Ng­êi ®ã lµ L­u H­¬ng. Vµ Hå ThiÕt Hoa th× nhËn ra ®­îc kþ sÜ lµ ai. Hå ThiÕt Hoa hái: http://www.vietkiem.com -61- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - L∙o Xó Trïng, chóng nãi g× thÕ? L­u H­¬ng ®¸p: - G∙ r©u qu¾n hái: "Bang chñ ë trªn thuyÒn ®ã ph¶i kh«ng?", g∙ kh«ng r©u ®¸p; "ChØ hy väng." Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Hy väng c¸i g×? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Xin lçi nhÐ! Ta kh«ng nghe râ ®o¹n cuèi! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu, tiÕp: - Th× ra c¸i lç tai cña ng­¬i còng ch¼ng hay ho g×! C©u Tö Tr­êng giËt m×nh. Thùc sù, h¾n kh«ng hiÓu næi t¹i sao L­u H­¬ng l¹i nghe ®­îc c©u chuyÖn gi÷a hai kþ sÜ. Ch¼ng nh÷ng nghe ®­îc, chµng cßn nhËn kÞp mét ng­êi cã r©u, mét ng­êi kh«ng r©u, vµ chÝnh ng­êi nµo ph¸t ©m. H¾n phôc L­u H­¬ng qu¸ cì. L­u H­¬ng bçng hái: - Ng­¬i cã thÓ ®o¸n hai ng­êi ®ã tõ ®©u ®Õn ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa cïng Tr­¬ng Tam ®ång ®¸p: - Tù nhiªn tõ ThËp NhÞ Liªn Hoµn ¤ ®Õn ®©y! C¶ hai cïng nh×n nhau, cïng c­êi. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Kú qu¸i! Vâ l∙o ®¹i ®Õn con s«ng nµy lµm g× chø? C©u Tö Tr­êng buét miÖng hái: - ThËp NhÞ Liªn Hoµn ¤ lµ ®Þa ph­¬ng nµo? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - ThËp NhÞ Liªn Hoµn ¤ lµ n¬i Phông VÜ Bang ®Æt tæng ®µ. C©u Tö Tr­êng kªu lªn: - Phông VÜ Bang? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: http://www.vietkiem.com -62- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Phông VÜ Bang lµ mét héi lín t¹i vïng giang Hoµi, cã lai lÞch rÊt l©u ®êi, suýt so¸t sè tuæi víi C¸i Bang. DÜ nhiªn bang ®ã thuéc vÒ chÝnh ph¸i, hµnh ®éng ®óng ®¹o nghÜa. C©u Tö Tr­êng l¹i hái: - Cßn Vâ l∙o ®¹i? Ai thÕ? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Vâ Duy D­¬ng, bang chñ Phông VÜ Bang. Tr­¬ng Tam tiÕp: - Ch¼ng nh÷ng y cã vâ c«ng rÊt cao, mµ con ng­êi cña y rÊt mùc c­¬ng chÝnh. Y ®óng lµ mét h¶o h¸n. NÕu gÆp y lµ t¹i h¹ nhÊt ®Þnh ph¶i mêi y ¨n c¸ n­íng cho kú ®­îc! Hå ThiÕt Hoa thèt: - C¸c h¹ ph¶i biÕt, ¨n ®­îc c¸ n­íng cña Tr­¬ng Tam còng kh«ng ph¶i dÔ ®©u nhÐ! V©n Tïng L©m cña ThÇn Long Bang ­íc m¬ tõ l©u l¾m råi ®ã, song ch­a hÒ ®­îc ¨n lÇn nµo! Tr­¬ng Tam tiÕp: - Kú thùc, V©n Tïng L©m còng ch¼ng ph¶i lµ con ng­êi xÊu. BÊt qu¸ y cho r»ng t¹i h¹ sinh ho¹t trªn mÆt s«ng, lµ ph¶i tu©n phôc y, t¹i h¹ ph¶i mêi thØnh y ®óng theo bæn phËn ch­ hÇu tu©n hôc qu©n v­¬ng! C©u Tö Tr­êng hái: - ThÇn Long Bang ë t¹i Tr­êng giang? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ph¶i! ThÇn Long Bang hïng cø Tr­êng giang tõ nhiÒu n¨m qua råi, kh«ng mét ai d¸m x©m nhËp ph¹m vi cña y. Ngµy tr­íc, Vâ Duy D­¬ng cã ­íc thÖ víi ThÇn Long Bang, nªn kh«ng hÒ xuÊt hiÖn trªn Tr­êng giang. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nh­ng råi ngµy nay, y l¹i ®Õn. Do ®ã, bän t¹i h¹ míi cho lµ kú qu¸i. C©u Tö Tr­êng chíp m¾t: - Nh­ng lµm sao. c¸c vÞ biÕt hai kþ sÜ ®ã tõ ThËp NhÞ Liªn Hoµn ¤ ®Õn ®©y? Hå ThiÕt Hoa hái l¹i: http://www.vietkiem.com -63- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c h¹ thÊy hä vËn y phôc nh­ thÕ nµo chø? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - Chõng nhr lµ y phôc mµu xanh ®en. Nh­ng cã thiÕu chi ng­êi vËn y phôc mµu ®ã? Hå ThiÕt Hoa gi¶i thÝch: - §Æc ®iÓm cña hä, lµ ®­êng d©y quanh h«ng do b¶y thø chØ kh¸c mµu se thµnh. §ã lµ dÊu hiÖu cña Phông VÜ Bang. C©u Tö Tr­êng thõ ng­êi mét lóc l©u, råi thë dµi, bËt nô c­êi khæ: - C¸c vÞ cã nh∙n quan rÊt tinh! Tr­¬ng Tam l¹nh lïng thèt: - Muèn gãp mÆt trªn giang hå, th× cÇn ph¶i cã con m¾t thËt s¸ng, thËt nhanh, cã ®«i tai réng vµnh, thËt nh¹y, ®õng t­ëng vâ c«ng cao lµ ®ñ! Bçng, cã tiÕng vã ngùa vang lªn. Hai con ngùa theo ven s«ng, tõ th­îng l­u ch¹y tíi. Ngùa kh«ng ng­êi c­ìi, mét cã hoa lèm ®èm, mét mµu tr¾ng. ChÝnh C©u Tö Tr­êng còng nhËn ®­îc ®ã lµ hai con ngùa võa råi ®∙ ®i qua, b©y giê trë l¹i. Nh­ng ng­êi trªn ngùa th× v¾ng bãng. C©u Tö Tr­êng vôt tõ ®Çu thuyÒn tung m×nh lªn, uèn cÇu vång ®¸p ngay xuèng yªn con b¹ch m∙, tay h¾n vÉn mang theo chiÕc r­¬ng da mµu ®en. Bªn tai h¾n, v¨ng v¼ng cã tiÕng ai t¸n: - ThuËt khinh c«ng tuyÖt diÖu! H¾n quay ®Çu l¹i, thÊy Hå ThiÕt Hoa ®ang ngåi trªn yªn con ngùa hoa. Y c­êi h× h× nh×n h¾n. C¶ hai cïng c­êi, cïng kÒm ngùa dõng l¹i. L­u H­¬ng tõ tõ tiÕn ®Õn chç hä, c­êi thèt: - C¶ hai ®Òu cã thuËt khinh c«ng rÊt cao! Tuy nhiªn, C©u huynh cßn kh¸ h¬n nhiÒu! Hå ThiÕt Hoa c­êi nhÑ: - §óng vËy! Y mang chiÕc r­¬ng nÆng Ýt nhÊt còng mÊy m­¬i c©n, nÕu y kh«ng v­íng bËn, th× ta thua lµ c¸i ch¾c! C©u Tö Tr­êng kh«ng hÒ lé vÎ ®¾c ý, chuyÓn m×nh nh¶y xuèng ®Êt, thèt: http://www.vietkiem.com -64- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - L­u H­¬ng So¸i kÝn ®¸o qu¸, h¼n lµ c«ng phu cao th©m kh«ng thÓ l­êng! Ch¼ng râ ®Õn lóc nµo t¹i h¹ míi chiªm ng­ìng ®­îc tµi n¨ng siªu viÖt! Hå ThiÕt Hoa bÜu m«i: - C¸c h¹ cho r»ng h¾n kÝn ®¸o? C¸c h¹ cã biÕt ®©u tÝnh h¾n vèn l­êi, nÕu cã dÞp n»m lµ nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng ngåi, nÕu kh«ng cÇn ph¶i ch¹y nh¶y, nhÊt ®Þnh lµ h¾n thong th¶ nh­ ®i tõng b­íc mét! L­u H­¬ng c­êi: - NÕu cã dÞp ngËm miÖng, lµ ta kh«ng ba hoa chÝ chãe! C©u Tö Tr­êng vôt hái: - L­u H­¬ng So¸i cã biÕt t¹i sao hai con ngùa nµy trë l¹i ch¨ng? Vµ hai kþ sÜ ®i ®©u? L­u H­¬ng ®¸p: - Ch¾c C©u huynh còng ®o¸n ra råi! ChØ sî hä bÞ ng­êi h¹ ®éc thñ! Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - C¸c vÞ thÊy g×? T¹i sao biÕt hä ®∙ bÞ h¹i? C©u Tö Tr­êng chØ yªn ngùa, ®¸p: - DÊu m¸u thÕ kia, lµ mét b»ng chøng. PhÇn lín hä gÆp ®iÒu bÊt t­êng! M¸u ch­a kh«, vÊy ®Çy yªn ngùa, r¶y ra m×nh ngùa. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Míi häc mµ cã kÕt qu¶ nh­ vËy, th× kh«ng bao l©u n÷a c¸c h¹ sÏ trë thµnh tay l∙o luyÖn giang hå! C©u Tö Tr­êng c­êi khæ: - BÊt qu¸ ®øng t¹i ®©y, mét vÞ trÝ thuËn tiÖn, ®¶o m¾t b¾t gÆp sù t×nh ®ã, chø ®©u s¸nh ®­îc H­¬ng So¸i võa c­êi nãi l¹i võa ph¸t hiÖn nh­ th­êng! L­u H­¬ng trÇm giäng: - Thñ h¹ cña Vâ Duy D­¬ng gåm toµn tay kh¸, mµ hai kþ sü nµy bÞ h¹ nhanh chãng, ch¾c ®èi ph­¬ng ph¶i lµ nh÷ng kÎ ghª gím kh«ng t­ëng næi! Hå ThiÕt Hoa thèt gÊp: - Ta ch¹y ®i xem cã t×m ®­îc thi thÓ cña hä ch¨ng! http://www.vietkiem.com -65- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Y thóc ngùa, ch¹y liÒn. C©u Tö Tr­êng hái: - Dï cã t×m ®­îc, ®iÒu ®ã Ých lîi g×? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Tra cøu vÕt th­¬ng trÝ m¹ng ë t¹i chç nµo trªn thi thÓ hä, bÞ vò khÝ, ¸m khÝ g× g©y th­¬ng tÝch. Tõ ®ã, ph¨ng lÇn ra hung thñ! C©u Tö Tr­êng trÇm lÆng mét lóc l©u, råi thë dµi mÊy tiÕng, lÈm nhÈm: - Xem ra, nh÷ng ®iÒu ta cÇn häc hái, rÊt nhiÒu, nhiÒu qu¸! Giã s«ng thæi gÊp. Bãng ®ªm xuèng dÇn dÇn. Hå ThiÕt Hoa giôc ngùa ch¹y ®i däc theo bê s«ng, ch¼ng thÊy mét x¸c chÕt nµo. C¶ ng­êi sèng còng v¾ng bãng. Trªn mÆt s«ng, l­a th­a mÊy con thuyÒn. Thêi gian hai con ngùa ch¹y ngang qua råi trë l¹i, kh«ng tµn mét b÷a ¨n! Ngùa dï ch¹y nhanh, còng ch¼ng xa h¬n ®o¹n ®­êng cña Hå ThiÕt Hoa võa v­ît. Ch¼ng lÏ ®èi ph­¬ng h¹ thñ råi mang x¸c hai kþ sÜ ®i xa h¬n? Hå ThiÕt Hoa quay ®Çu ngùa, trë vÒ. Kh«ng l©u l¾m, y thÊy L­u H­¬ng, C©u Tö Tr­êng, Tr­¬ng Tam qu©y quÇn t¹i bê s«ng. Hai x¸c chÕt n»m c¹nh ch©n hä. Hå ThiÕt Hoa hÕt søc kú qu¸i, ch­a kÞp xuèng ngùa ®∙ gäi to: - Hay ch­a! C¸c vÞ ®∙ t×m ®­îc! T¹i sao kh«ng gäi ta trë l¹i? B¸o h¹i ta ch¹y ®i phÝ c«ng v« Ých! L­u H­¬ng mØm c­êi, ®¸p: - Tõ l©u l¾m råi, ng­¬i kh«ng cã dÞp c­ìi ngùa, ta cø t­ëng ng­¬i thõa c¬ héi nµy mµ rong ngùa cho kho¸i. Lµm sao ta d¸m ph¸ tan c¸i høng cña ng­¬i! Hå ThiÕt Hoa lê ®i nh­ kh«ng nghe thÊy, nh¶y xuèng ngùa, hái: - C¸c vÞ t×m gÆp t¹i ®©y µ? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - T¹i ®©y! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: http://www.vietkiem.com -66- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - T¹i ®©y? Sao ta kh«ng thÊy? Tr­¬ng Tam c­êi nhÑ: - Ng­¬i giÕt ng­êi råi, ch¼ng lÏ ®Ó lé x¸c chÕt gi÷a ®­êng cho ng­êi ta tr«ng thÊy? H¾n l¾c ®Çu, lÈm nhÈm tiÕp: - Con ng­êi h¬n ba m­¬i tuæi ®Çu råi, vÉn kh«ng tiÕn bé chót nµo! Cø chøng nµo tËt Êy! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Hay ch­a! §Õn ng­¬i còng b¾t ch­íc L­u H­¬ng nãi xÊu ta n÷a µ? Ng­¬i lµ c¸i qu¸i g×, hë Tr­¬ng Tam? LÇn sau nÕu ng­¬i trém ch©u ngäc cña ai, th× ®õng hßng ta che chë cho n÷a ®Êy! Ta l¹i cßn chØ ®Ých danh ng­¬i cho khæ chñ n÷a ®Êy! Võa bÞ L­u H­¬ng xá ngät, y tøc trµn h«ng kh«ng n¬i ph¸t tiÕt, b©y giê Tr­¬ng Tam còng xá lu«n, y tøc muèn ®iªn lªn. C©u Tö Tr­êng ®©u biÕt ®­îc ba ng­êi ®ã nÕu ch¼ng cã viÖc g× th× ®Êu khÈu víi nhau thµnh ®¸m giÆc nhá. H¾n nghÜ h¾n cã bæn phËn hßa gi¶i, ®em l¹i hßa khÝ cho hä nªn véi thèt: - Hai c¸i x¸c ®ã ch×m lØm trong n­íc, bän nµy míi l«i lªn ®ã, kÕ c¸c h¹ trë vÒ. Lµm g× Hå ThiÕt Hoa kh«ng thÊy hai x¸c chÕt ­ít sòng, n­íc cßn ch¶y rßng rßng? Tuy nhiªn y còng ¹ lªn mét tiÕng. C©u Tö Tr­êng tiÕp: - Hung thñ nhÐt c¸t vµo y phôc n¹n nh©n tr­íc khi qu¨ng x¸c xuèng s«ng. NÕu H­¬ng So¸i kh«ng nhËn ra m¸u rá thµnh ®­êng dµi, th× kh«ng lµm sao biÕt ®­îc d­íi n­íc cã thi thÓ hä. Hå ThiÕt Hoa nh¹t giäng: - Nh­ vËy lµ c¸c vÞ tµi l¾m råi! Ph¶i thÕ kh«ng? C©u Tö Tr­êng thë dµi: - §«i m¾t cña H­¬ng So¸i rÊt tinh! Qu¶ thËt trªn ®êi kh«ng cã ai s¸nh ®­îc! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - C¸c h¹ kh©m phôc h¾n cùc ®é, ph¶i kh«ng? C©u Tö Tr­êng gËt ®Çu: http://www.vietkiem.com -67- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §óng vËy! Hå ThiÕt Hoa l¹i hõ mét tiÕng lín h¬n: - C¸c h¹ muèn häc hái n¬i h¾n? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - §ã lµ ®iÒu ­íc väng cña t¹i h¹! Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Häc ai kh«ng häc, l¹i häc n¬i h¾n! C¸c h¹ cã ý muèn thËt l¹ lïng! C©u Tö Tr­êng mØm c­êi, kh«ng nãi g× n÷a. Bçng mét ®iÓm s¸ng xanh nh¹t, tõ ®©u ®ã, b¾n vót lªn kh«ng råi t¾t liÒn trong bãng mê cña ®ªm võa phñ xuèng. DÜ nhiªn kh«ng gian ch­a tèi h¼n, do ®ã ®iÓm s¸ng kh«ng ngêi chiÕu râ rµng. Nh­ng m­êng t­îng C©u Tö Tr­êng biÕn s¾c mÆt. Råi h¾n vßng tay, ®iÓm mét nô c­êi, thèt: - T¹i h¹ cã viÖc, cÇn ph¶i ®i tr­íc. Chµo H­¬ng So¸i, Hå huynh! Chóng ta sÏ gÆp l¹i nhau t¹i Tam Hßa L©u. Thèt xong, h¾n nhÝch ®éng th©n h×nh. H¾n so¹c ®«i ch©n dµi, tho¸ng m¾t ®∙ ®i xa ngoµi hai ba m­¬i tr­îng. Råi h¾n biÕn mÊt d¹ng liÒn. Hå ThiÕt Hoa muèn n¾m gi÷ h¾n l¹i còng ch¼ng kÞp. L©u l¾m, Tr­¬ng Tam bu«ng tiÕng thë dµi thèt: - Nãi cho c«ng b»ng, thuËt khinh c«ng cña h¾n qu¶ thËt cã h¹ng l¾m! L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §óng vËy! Tr­¬ng Tam tiÕp: - Ta xem thuËt khinh c«ng cña h¾n kh«ng gièng víi thuËt cña bÊt cø m«n ph¸i nµo t¹i Trung thæ. L­u H­¬ng ®¸p: - §óng vËy! Tr­¬ng Tam hái: - Lo¹i th©n ph¸p ®ã, ng­¬i cã thÊy lÇn nµo ch­a? http://www.vietkiem.com -68- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng l¾c ®Çu c­êi nhÑ: - Ta kh«ng thÊy nhiÒu lo¹i vâ c«ng kh¸c n÷a, chø ch¼ng riªng g× th©n ph¸p ®ã! Hå ThiÕt Hoa vôt thèt: - Ta thÊy c¸i m«n vuèt m«ng ngùa cña h¾n rÊt cao minh! L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - A! Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i t­ëng h¾n thËt t©m béi phôc ng­¬i µ? Råi y c­êi l¹nh, tiÕp: - H¾n cè ý gi¶ vê c¸i g× còng kh«ng biÕt, cè ý ve vuèt ng­¬i, ®Ó lÊy lßng ng­¬i. H¼n lµ h¾n cã dông ý sao ®ã, ng­¬i ph¶i cÈn thËn míi ®­îc! L­u H­¬ng mØm c­êi: - BiÕt ®©u h¾n thËt sù béi phôc ta! Ng­¬i cÇn g× ph¶i ganh? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ta ganh l¾m chø! Khi nµo ng­¬i nhËn thøc lµ m¾c m­u h¾n th× ®õng tr¸ch ta sao kh«ng c¶nh c¸o! L­u H­¬ng l¹i c­êi: - Bëi h¾n kh«ng vuèt m«ng ng­¬i nªn ng­¬i ch­íng m¾t, cã thÕ th«i! Tr­¬ng Tam c­êi phô häa, råi cau mµy thèt: - Ta xem hµnh tung cña h¾n rÊt kh¶ nghi. ChiÕc r­¬ng cña h¾n lµ c¶ mét bÝ mËt! Ýt nhÊt ng­¬i còng nªn hái lai lÞch cña h¾n! L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - M×nh kh«ng cÇn hái, tù nhiªn sÏ cã ng­êi hái. Tr­¬ng Tam lÊy lµm l¹: - Ai? L­u H­¬ng bu«ng gän: - §inh Phong! Hå ThiÕt Hoa chen vµo: http://www.vietkiem.com -69- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu ®ªm nay h¾n kh«ng ®Õn Tam Hßa L©u? L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - Mét kÎ ®ang trèng bông, thÝch ¨n ngon, uèng ngon, biÕt cã chç ¨n uèng mµ khái chi tiÒn l¹i kh«ng ®Õn th× ®óng lµ mét sù l¹. Hå ThiÕt Hoa nh×n hai x¸c chÕt, hái: - Ng­¬i quan s¸t vÕt th­¬ng ch­a? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - N¬i h«ng t¶. Hå ThiÕt Hoa lËt hai x¸c xem l¹i. N¬i h«ng t¶, mçi x¸c cã mét vÕt th­¬ng trßn, b»ng ®ång tiÒn, m¸u ®∙ ng­ng ch¶y. VÕt th­¬ng dÇm n­íc l©u nªn tr¾ng nhît. Chõng nh­ kh¸ s©u. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Chóng bÞ tªn b¾n. L­u H­¬ng ®¸p: - õ! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Bê s«ng rÊt c¹n, Ýt nhÊt còng c¸ch bê ngoµi m­¬i tr­îng thuyÒn míi ®i ®­îc! Tr­¬ng Tam söa cho ®óng: - Ngoµi hai m­¬i tr­îng! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - B¾n tªn ngoµi hai m­¬i tr­îng xa, xuyªn h«ng ng­êi g©y tö th­¬ng, hung thñ qu¶ cã néi lùc cao th©m! L­u H­¬ng gËt ®Çu: - RÊt hiÕm ng­êi cã tµi cì ®ã! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Trªn giang hå, Ýt cã ng­êi dïng næi cung cøng, tªn lín. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i lµ tay phi th­êng! http://www.vietkiem.com -70- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Vµ tµi b¾n còng rÊt chuÈn! Võa chuÈn l¹i võa nhanh lµm ®Þch kh«ng sao tr¸nh kÞp? L­u H­¬ng l¹i gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - VËy lµ râ l¾m råi! L­u H­¬ng tÆc l­ìi: - Ng­¬i thÊy thÕ nµo? Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i ch­a ®o¸n ra lµ ai µ? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Ch­a! Hå ThiÕt Hoa lé vÎ ®¾c ý: - Ngoµi Vâ Duy D­¬ng, cßn ai n÷a? L­u H­¬ng cau mµy: - Ng­¬i nãi Vâ Duy D­¬ng giÕt chóng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ph¶i! Ai còng biÕt y cã thÇn lùc lµm næi viÖc ®ã! Nh÷ng mòi Phông VÜ TiÔn cña y b¾n ra, tr¨m ph¸t tr¨m tróng. N¨m x­a ®¸nh nhau víi ThÇn Long Bang, tuy trong b¶y trËn y b¹i n¨m, song m­êi ba mòi Phông VÜ TiÔn ®∙ h¹ m­êi ba chñ thuyÒn trong giang ®éi cña ThÇn Long Bang, lµm cho ®èi ph­¬ng khiÕp ®¶m kinh hån. Còng v× vËy mµ V©n Tïng Long xÕp bít oai phong, cïng y ®Ýnh ­íc sù bÊt t­¬ng x©m lÉn nhau. Y c­êi mÊy tiÕng råi tiÕp: - ViÖc ®ã, ch¼ng nh÷ng Vâ Duy D­¬ng ®¾c ý nhÊt trong ®êi mµ tin tøc loan ra, thinh danh cña y vôt lªn cao tét ®Ønh. Ch¼ng lÏ ng­¬i kh«ng biÕt? L­u H­¬ng thèt: - Tù nhiªn ta cã biÕt chø! Vµ ta cßn nhí ®Õn ngµy nay. Hå ThiÕt Hoa c­êi lín: http://www.vietkiem.com -71- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i kh«ng quªn, thÕ t¹i sao kh«ng nghÜ ®Õn sù t×nh nµy chÝnh do Vâ Duy D­¬ng g©y ra? Ta xem trong hai n¨m nay, töu s¾c ®∙ lµm cho ng­¬i ®Çn ®én mÊt råi! Tr­¬ng Tam söng sèt, thõ ng­êi mét lóc, bçng cÊt tiÕng: - Qu¶ nhiªn trong hai n¨m nay, TiÓu Hå th«ng minh h¬n tr­íc nhiÒu! Hå ThiÕt Hoa ®¾c ý qu¸ cì, tiÕp lu«n: - Ch­a hÕt ®©u! Vâ Duy D­¬ng nghÜ r»ng nÕu y dïng Phông VÜ TiÔn th× ch¼ng hãa ra lé liÔu l¾m sao! Do ®ã, h¾n giÕt n¹n nh©n råi h¾n rót tªn ra ngay, hñy diÖt thi thÓ, tµng tÝch cho ng­êi ®êi vÜnh viÔn kh«ng truy ra! Tr­¬ng Tam vç tay: - §óng ®¹o lý l¾m! §óng l¾m! Hå ThiÕt Hoa c­êi nhÑ: - Cßn ®iÒu nµy, ta nghÜ kh«ng ra! Tr­¬ng Tam hái: - §iÒu g×? Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Hai kþ sÜ lµ thuéc h¹ cña Vâ Duy D­¬ng, t¹i sao Vâ Duy D­¬ng l¹i h¹ s¸t thuéc h¹? Tr­¬ng Tam trÇm ng©m mét chót, nh×n qua L­u H­¬ng: - Ng­¬i biÕt chø? L­u H­¬ng ®¸p: - C¸i g× ta còng kh«ng biÕt hÕt! Ta chØ biÕt hai kÎ ®ã kh«ng ph¶i lµ Vâ Duy D­¬ng giÕt hä! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Vâ Duy D­¬ng kh«ng giÕt th× ai giÕt? §Çu ãc cña ng­¬i biÕn thµnh gç ®¸ mÊt råi! L­u H­¬ng tõ tõ hái: - Hä b«n ba nh­ vËy lµ cã ph¶i ®i t×m Vâ Duy D­¬ng ch¨ng? H¶? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: http://www.vietkiem.com -72- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Tù nhiªn lµ vËy råi! RÊt tiÕc hä ®i t×m thùc sù, chø nÕu kh«ng th× lµm g× bÞ Vâ Duy D­¬ng s¸t h¹i? L­u H­¬ng tiÕp: - Hä ®∙ ®i t×m Vâ Duy D­¬ng, t×m gÆp Vâ Duy D­¬ng råi hä ph¶i dõng l¹i gÆp y, ®óng vËy kh«ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Tù nhiªn! L­u H­¬ng tiÕp: - Hä dõng l¹i gäi th× h¼n hä ë trong c¸i thÕ ®èi diÖn víi Vâ Duy D­¬ng. Ph¶i vËy kh«ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Tù nhiªn! L­u H­¬ng tiÕp: - Hä ®èi diÖn víi Vâ Duy D­¬ng, nÕu Vâ Duy D­¬ng b¾n th× lµm sao tªn tróng h«ng t¶ cña hä? Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê, vÎ ®¾c ý tiªu tan mÊt. Tr­¬ng Tam c­êi lín: - Cã thÓ lµ Vâ Duy D­¬ng b¾n theo c¸i lèi vßng trßn. Tªn ®i nöa chõng, chuyÓn h­íng, hoµnh sang t¶ bay tíi. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n h¾n, m­êng t­îng muèn nhai sèng h¾n. L­u H­¬ng tiÕp: - Cßn n÷a! Vâ Duy D­¬ng tung hoµnh trªn giang hå h¬n hai m­¬i n¨m dµi, dÜ nhiªn y ph¶i trë thµnh l∙o luyÖn. NÕu y muèn hñy diÖt tµng tÝch th× y cã mét ngµn lÎ mét c¸ch rÊt hoµn h¶o, khi nµo chóng ta ph¸t hiÖn ra? Tr­¬ng Tam l¹i c­êi vang: - Cã thÓ lóc ®ã y qu¸ say nªn hÕt mäi ph­¬ng ph¸p hoµn h¶o. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Cßn g× n÷a kh«ng? L­u H­¬ng gËt ®Çu: http://www.vietkiem.com -73- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cßn chø! Hai con ngùa ®ang ch¹y, hai kþ sÜ thä th­¬ng ng∙ xuèng, ngùa ph¶i ch¹y lu«n tíi, t¹i sao l¹i ch¹y trë l¹i? Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - Cã lÏ hai con ngùa ®ã ¨n mÆn, kh«ng ¨n cá nªn ch¹y trë l¹i kiÕm c¸ n­íng cña ta mµ ¨n! Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn, hÐt oang oang: - §­îc! §­îc! C¸c ng­¬i ®Òu th«ng minh h¬n ta! VËy c¸c ng­¬i h∙y nãi râ cho ta hiÓu sù t×nh nh­ thÕ nµo ®i! L­u H­¬ng thèt: - Ng­¬i b¾n tªn, nhÊt ®Þnh lµ Èn nóp n¬i bê s«ng, hai kþ sÜ ®i gÊp, kh«ng thÓ tr«ng thÊy ®­îc nªn míi bÞ b¾n tróng n¬i h«ng t¶! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Hõ! L­u H­¬ng tiÕp: - Ng­êi ®ã dïng tªn lín, song vÞ tÊt lµ cung m¹nh! Bëi kho¶ng c¸ch kh«ng h¼n lµ hai m­¬i tr­îng! Tr­¬ng Tam thèt: - Kh«ng qu¸ hai tr­îng, nãi chi ®Õn hai m­¬i tr­îng? Trong kho¶ng hai tr­îng, ®Õn ta còng b¾n tróng ®Ých, cÇn g× ph¶i lµ tay thiÖn x¹! KÎ chuyªn m«n b¾n lÐn ph¶i lµ tay thiÖn x¹ råi! L­u H­¬ng tiÕp: - Hung thñ dïng tªn lín, lµ cèt ®Ó cho chóng ta nghi Vâ Duy D­¬ng h¹ thñ. Do ®ã h¾n cè ý l­u l¹i dÊu m¸u cho chóng ta t×m ra x¸c chÕt. Tr­¬ng Tam tiÕp lu«n: - H¾n cßn sî chóng ta kh«ng t×m ra nªn chÆn ngùa ®uæi ch¹y trë l¹i, råi cßn b«i m¸u lªn yªn ngùa. §óng vËy kh«ng nµo? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Kh«ng sai! Chø nÕu kh«ng th× hai kþ sÜ thä th­¬ng n¬i h«ng, lµm g× cã m¸u vÊy yªn ngùa? Hå ThiÕt Hoa nÝn lÆng. http://www.vietkiem.com -74- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam thèt: - Cã ®iÒu nµy khã hiÓu qu¸! L­u H­¬ng hái: - §iÒu g×? Tr­¬ng Tam cau mµy: - Hung thñ giÕt ng­êi, thÇn kh«ng hay, quû kh«ng biÕt, t¹i sao l¹i muèn cho bän ta biÕt? Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - V× h¾n biÕt chóng ta tr«ng thÊy hai kþ sÜ, h¾n sî chóng ta truy cøu nªn cho chóng ta biÕt lµ hai kþ sÜ chÕt råi. Tr­¬ng Tam thèt: - C¸i ®¹o lý ®ã miÔn c­ìng chÊp nhËn ®­îc! Nh­ng dï cho lµ Vâ Duy D­¬ng h¹ thñ ®i n÷a, th× tiÔn ph¸p Phông VÜ ®©u ph¶i bÊt cø ai còng dïng ®­îc? T¹i sao h¾n gi¸ häa cho Vâ Duy D­¬ng? Hå ThiÕt Hoa ®uèi lý. L­u H­¬ng tõ tõ thèt: - Hung thñ hµnh ®éng nh­ vËy, ch¼ng ph¶i sî chóng ta truy cøu, mµ còng kh«ng gi¸ häa cho Vâ Duy D­¬ng. Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - VËy lµ ®Ó lµm g×? L­u H­¬ng ®¸p: - §Ó cho chóng ta biÕt lµ Vâ Duy D­¬ng cßn sèng! Tr­¬ng Tam vµ Hå ThiÕt Hoa cïng nh×n nhau nh­ kh«ng hiÓu L­u H­¬ng muèn nãi g×. - NÕu ta ®o¸n kh«ng sai th× h¼n lµ Vâ Duy D­¬ng ®∙ chÕt råi! Tr­¬ng Tam giËt m×nh: - Ng­¬i nãi Vâ l∙o ®¹i ca ®∙ bÞ chóng h¹ ®éc thñ? L­u H­¬ng gËt ®Çu: http://www.vietkiem.com -75- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta ®o¸n nh­ vËy! Nh­ng chóng muèn dÊu nhÑm viÖc ®ã kh«ng cho ng­êi ngoµi biÕt. Cã thÓ cã kÎ ®ång m­u nªn sù t×nh cÇn ®­îc gi÷ bÝ mËt. NÕu chóng ta tin r»ng hai kþ sÜ ®ã bÞ Vâ Duy D­¬ng s¸t h¹i th× ®­¬ng nhiªn chóng ta ph¶i tin lu«n lµ Vâ Duy D­¬ng cßn sèng! Chµng thë dµi, tiÕp lu«n: - Bän ®ã, m­u kÕ rÊt s©u, thñ ®o¹n rÊt ®éc, ph­¬ng s¸ch l¹i chu ®¸o, ®óng lµ bän ng­êi ®¸ng sî. §iÒu ®¸ng sî nhÊt, lµ cho ®Õn ngµy nay, ch­a ai biÕt m­u ®å cña chóng nh»m môc ®Ých g×? Tr­¬ng Tam lÌ l­ìi: - Còng may, h«m nay chóng kh«ng nhËn ra ta! *** vietkiem.com *** Löa trong lß n¬i mòi thuyÒn ch­a t¾t. Tr­¬ng Tam ®Ëp tay lªn ®Çu vai cña Hå ThiÕt Hoa råi b¶o: - Thêi gian ch­a muén l¾m. Chóng ta lªn thuyÒn lµm thªm vµi con c¸ n­íng ®i! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - §ªm nay ta muèn dµnh bông ®Ó chøa c¶i cöa hµng Tam Hßa L©u. S¸ng mai ta sÏ trë l¹i ¨n c¸ n­íng cña ng­¬i. Tr­¬ng Tam lÈm nhÈm: - MÊt c¬ héi nµy, chØ sî ngµy mai ng­¬i kh«ng cã c¸ n­íng mµ ¨n ®©u nhÐ! Y l¾c ®Çu, tù lÈm nhÈm, tõ tõ lªn thuyÒn, tõ tõ cÊt tiÕng ca, lêi ca khóc tiÔn ®­a Kinh Kha qua s«ng DÞch. Lêi ca cã ý nghÜa lµ ra ®i kh«ng trë l¹i! Hå ThiÕt Hoa c­êi m¾ng: - §óng l¹i c¸i miÖng chã, h¸ ra lµ sña vang, kh«ng nãi tiÕng ng­êi! Ta kh«ng tin Tam Hßa L©u lµ TÇn §×nh, cã b¹o chóa TÇn Thñy Hoµng chê ®ãn! L­u H­¬ng trÇm ng©m mét lóc, vôt bËt c­êi khan, thèt: http://www.vietkiem.com -76- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - H¾n nãi ®óng! C¸i c¬ héi ¨n c¸ n­íng cña h¾n, theo ta kh«ng cßn nhiÒu ®©u. Bçng mét tiÕng kªu kinh h∙i vang lªn, Tr­¬ng Tam chui vµo thuyÒn, l¹i thôt lïi nhanh, mÆt th× ®æi s¾c song miÖng vÉn c­êi thèt: - C¶ ®Õn nh÷ng vËt kh«ng ®¸ng gi¸ nöa ®ång tiÒn trªn thuyÒn cña ta còng biÕn mÊt lu«n theo nh÷ng g× ®¸ng gi¸. Hå b»ng h÷u cã t×nh quan cè th× thËt lµ lçi qu¸! Hå ThiÕt Hoa nh×n L­u H­¬ng, bËt c­êi lín: - Ch¼ng ngê h«m nay ®¹i gian l¹i gÆp tiÓu trém! C¶ hai cïng phi th©n lªn thuyÒn. Hä thÊy mét ng­êi nÊp m×nh trong mét gãc thuyÒn. Trong thuyÒn cã ngän ®Ìn, ®Ìn kh«ng s¸ng l¾m, hä kh«ng thÊy râ ng­êi ®ã cã h×nh d¸ng nh­ thÕ nµo, chØ thÊy ®«i m¾t th«i. §«i m¾t ®ã rÊt s¸ng! §«i m¾t ®ã rÊt Ýt ng­êi tr«ng thÊy. Hay nãi mét c¸ch kh¸c kh«ng ph¶i bÊt cø ai còng cã ®«i m¾t ®ã. §Ñp! HiÓn nhiªn råi! RÊt tiÕc, hiÖn t¹i vÎ ®Ñp cña ®«i m¾t bÞ niÒm kinh hoµng lµm tan biÕn phÇn lín. Tr­¬ng Tam c­êi lín. - ë ®©y, t¹i h¹ ®©u cã c¸i g× quý gi¸! BÊt qu¸ mÊy ®«i ví r¸ch, nÕu c« n­¬ng kh«ng hiÒm h«i thói, xin tù tiÖn lÊy mµ dïng. T¹i h¹ kh«ng lµm sao cèng hiÕn h¬n thÕ, c« n­¬ng ®µnh vËy! Ng­êi trong gãc thuyÒn bÊt ®éng, kh«ng ®¸p mµ còng kh«ng ®i, t­ëng chõng gãc thuyÒn lµ giang s¬n riªng biÖt, bÊt kh¶ x©m ph¹m. Tr­¬ng Tam cau mµy: - C« n­¬ng cßn chê g× n÷a mµ ch­a ®i! Ng­êi trong thuyÒn l¾c ®Çu. Tr­¬ng Tam g»n giäng: - ThÕ c« n­¬ng chê t¹i h¹ tóm lÊy, qu¨ng xuèng s«ng µ? H¾n lµm nh­ ph¶i ®uæi ng­êi gÊp. Hå ThiÕt Hoa n¾m h¾n gi÷ l¹i, trõng m¾t g¾t: http://www.vietkiem.com -77- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i ®iªn råi ch¨ng? Tr­¬ng Tam sõng sé: - Ta ®iªn? T¹i sao ng­¬i nãi thÕ? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nhµ cã ng­êi ®Ñp ®Õn viÕng, ng­êi ta ai ai còng t×m mäi c¸ch l­u l¹i cßn kh«ng ®­îc, sao ng­êi l¹i ®uæi ®i? Tr­¬ng Tam c­êi lín: - C« n­¬ng nghe ®ã ch¨ng? H¾n lµ tay ®¹i hiÕu s¾c, c« n­¬ng ë ®©y l©u bÊt lîi l¾m! H∙y ®i gÊp ®i! Trõ ch©u ngäc ra, Tr­¬ng Tam kh«ng ham thÝch g× kh¸c, kÓ c¶ mü nh©n. Nh­ng, ng­êi trong thuyÒn l¹i l¾c ®Çu. Hå ThiÕt Hoa c­êi h× h× thèt: - C« n­¬ng kh«ng nªn nghe lêi h¾n! BÊt qu¸ t¹i h¹ kÕt giao b»ng h÷u vËy th«i, cßn nh­ viÖc ë ®i th× tïy tiÖn n¬i c« n­¬ng. ThÊy thÝch th× ë, ë ®Õn bao l©u còng ch¼ng sao. Kh«ng thÊy thÝch th× ung dung ®i n¬i kh¸c! T¹i h¹ ®¶m b¶o ch¼ng ai d¸m lµm ®iÒu v« lÔ ®èi víi c« n­¬ng! Y ®inh ninh lµ ®èi t­îng sÏ c¶m kÝch y kh«ng t­ëng næi. Ngê ®©u vÞ c« n­¬ng ®ã l¹i trõng m¾t nh×n y. Hå ThiÕt Hoa kinh ng¹c, chît nhËn ra ®«i m¾t ®ã rÊt quen, ph¶ng phÊt cã gÆp nµng ë mét ®Þa ph­¬ng nµo ®ã. Y ch­a nãi g×, L­u H­¬ng cÊt tiÕng: - Kim c« n­¬ng ®Êy! Ng­êi trong gãc thuyÒn gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Ph¶i råi! Khi giËn nµng trõng m¾t, c¸i trõng rÊt ®Æc biÖt, ta nhËn ra dÔ dµng. Nµy, Tr­¬ng Tam. Y quay ®Çu, ®¶o m¾t t×m Tr­¬ng Tam, song Tr­¬ng Tam nh­ c¸i bãng ma, ®∙ biÕn mÊt. L­u H­¬ng hái: - V× sao c« n­¬ng l¹i ®Õn ®©y? http://www.vietkiem.com -78- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi vÉn cßn thu m×nh trong gãc, ch­a chÞu më miÖng. Hå ThiÕt Hoa trÇm g­¬ng mÆt, hõ l¹nh thèt: - T«n quý nh­ Kim c« n­¬ng l¹i t×m ®Õn mét chç nh­ thÕ nµy th× thËt lµ mét ®iÒu kú qu¸i. Hay lµ c« n­¬ng cßn nu«i ý ®Þnh lÊy m¹ng sèng cña t¹i h¹! Kim Linh Chi ®¶o m¾t, ®«i m¾t m­êng t­îng ®á lªn. Tr¸i víi lÏ th­êng, nµng kh«ng ph¸t c¸u. Nµng cã vÎ ®¸ng th­¬ng h¹i qu¸ chõng. BÊt gi¸c Hå ThiÕt Hoa c¶m thÊy lßng mÒm l¹i. Y vèn t¸nh kh«ng b¹o tµn l¾m, huèng chi ®èi t­îng lµ mét n÷ nh©n! Kh¸ch anh hïng nµo ch¼ng cè g¾ng ®èi xö dÞu dµng víi n÷ nh©n! Huèng chi n÷ nh©n l¹i ®Ñp! Lßng mÒm th× dÞu giäng, y thèt: - NÕu c« n­¬ng cßn giËn dçi t¹i h¹ th× cø ®¸nh t¹i h¹ mÊy c¸i ®i cho h¶! L­u H­¬ng mØm c­êi, nèi lêi: - Nh­ng Kim c« n­¬ng ®Õn ®©y ®©u cã ph¶i ®Ó t×m ng­¬i? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Kh«ng t×m ta, ch¼ng lÏ Kim c« n­¬ng t×m ng­¬i! Nµng t×m ng­¬i ®Ó lµm g× chø? L­u H­¬ng kh«ng quan t©m ®Õn y, trÇm giäng nãi: - Kim c« n­¬ng ®∙ gÆp sù g× ngoµi ý muèn, ph¶i ch¨ng? Kim Linh Chi gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa vôt miÖng hái: - Ch¼ng lÏ cã kÎ d¸m v« lÔ víi Kim c« n­¬ng? Kim Linh Chi cói ®Çu, d­êng nh­ nµng khãc. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Hay c« n­¬ng kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña bän ng­êi ®ã? Cho nªn t×m ®Õn ®©y mµ trèn? Kim Linh Chi rót m×nh s¸t gãc thuyÒn, tî hå rung rung. Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Ai d¸m khinh khi Kim c« n­¬ng? Cã ph¶i tiÓu tö §inh Phong ch¨ng? Kim Linh Chi kh«ng gËt ®Çu, kh«ng l¾c ®Çu nh­ng khãc to, khãc nhiÒu h¬n tr­íc, nghe bi ai qu¸ ®é. Hå ThiÕt Hoa næi giËn: http://www.vietkiem.com -79- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn