Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i chÝn Thiªn h¹ ®Ö nhÊt Aid­¬ng quang,më t©m t×nh.quang th× g©yvÉn vängëchøatuyÖt ®Þa, nh­ng ®∙vui, ai còng cëi mµ d­¬ng HiÖn t¹i hä hy cßn t¹i chan! Ai ai còng cã chØ trõ nµng. Nµng nÊp m×nh sau mét m« ®¸, ngåi thu h×nh, vu«ng kh¨n bao mÆt vÉn cßn. Chõng nh­ nµng sî ¸nh s¸ng. Kh«ng lÏ nµng kh«ng cßn n¨ng lùc tiÕp thä ¸nh s¸ng? Hå ThiÕt Hoa nh×n nµng, bËt c­êi l¹nh, hái: - Mét con ng­êi nÕu kh«ng lµm ®iÒu chi tr¸i l­¬ng t©m, th× khi nµo l¹i dÊu mÆt dÊu mµy, c« n­¬ng nghÜ cã ph¶i vËy kh«ng? Tr­¬ng Tam can thiÖp ngay: - Ng­¬i nãi g×? Ng­¬i muèn ¸m chØ ai? Hå ThiÕt Hoa vÈn gi÷ nô c­êi l¹nh: - Ta ¸m chØ ai, tù nhiªn ng­¬i hiÓu. Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - Th× ra ng­¬i nghen. Nghen, kh«ng ai cÊm, nh­ng ®õng nghen sai nghen lÇm lµ ®­îc. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - C¸i miÖng cña ng­¬i hÔ më ra lµ ®¸nh rÊm. Tr­¬ng Tam c­êi lín h¬n: - Th× ra, ng­êi ta ®¸nh rÊm b»ng lç miÖng. Cßn ng­¬i th× nãi n¨ng lç tr«n. Mäi nguêi ®Òu c­êi. ChØ cã nµng, nµng khãc. Hå ThiÕt Hoa l¹nh giäng: - Khãc th× khãc lín lªn ®i, hoÆc c­êi th× c­êi lín lªn ®i, cã vËy c¸i sèng míi ®Çy ®ñ ý vÞ. Tr­¬ng Tam g¾t: - Ng­¬i ¨n nãi dÌ dÆt mét chót nhÐ. Hå ThiÕt Hoa sõng sé: http://www.vietkiem.com -469- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Can g× ®Õn ng­oi? Ai m­în ng­¬i d¹y kh«n? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Th× ra ng­¬i kh«ng cã m¾t, nh­ loµi d¬i. Hå ThiÕt Hoa næi giËn: - Ng­¬i nãi c¸i g×? Tr­¬ng Tam cao giäng: - §¸ng lÏ ng­¬i ph¶i nhËn ra vÞ c« n­¬ng nµy lµ ai råi míi næi nghen chø! H¾n thë dµi, tiÕp: - Th× ra, trªn ®êi nµy, yªu lµ c¸i ®¸ng sî nhÊt, khi yªu ng­êi ta d¸m nghen c¶ b»ng h÷u, thø b»ng h÷u th­îng h¶o h¹ng. Khi yªu, ng­¬i d¸m ®ui lu«n. Nµng, lµ §«ng Tam N­¬ng. Hå ThiÕt Hoa chÕt s÷ng. MÆt y ®á nh­ gÊc. L©u l¾m,y míi më miÖng Êp óng: - T¹i h¹ lÇm! T¹i h¹ lµ kÎ ®ª tiÖn nhÊt trÇn ®êi. Cã lçi, y nhËn lçi ngay. Y ®¸ng quý ë ®iÓm ®ã. Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - KÎ nµo nhÇm lÉn, ng­êi ta cã thÓ m¾ng, chø ng­¬i th× kh«ng ai nì m¾ng. Hå ThiÕt Hoa kh«ng nghe Tr­¬ng Tam nãi g×, m¬ mµng lÈm nhÈm: - BËt måi löa, kh«ng ph¶i lµ nµng, th× lµ ai? Tr­¬ng Tam ®¸p: - ChÝnh ta còng ch­a hiÓu lµ ai! BiÕt ®©u, ch¼ng ph¶i lµ Hoa Ch©n Ch©n? Hå ThiÕt Hoa quªn mÊt Hoa Ch©n Ch©n. Trong kho¶ng kh¾c ng¾n ngñi, bao nhiªu viÖc h¶i hïng ph¸t sanh, cßn ai cã t©m t×nh nghÜ ®Õn ng­êi kh¸c? Hµ huèng, y ®ang lªn c¬n ghen? Lóc ghen th× y cßn nghÜ g× n÷a? Cao ¸ Nam thèt: - NhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i Hoa Ch©n Ch©n. Tr­¬ng Tam tiÕp: - Hay lµ... Cao ¸ Nam chËn liÒn: http://www.vietkiem.com -470- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nµng ta lµ hung thñ, khi nµo trë l¹i gióp bän m×nh? Tr­¬ng Tam hái: - ThÕ th× hiÖn giê nµng Êy ë ®©u? Cao ¸ Nam ®¸p: - Cã thÓ nµng nÊp á ®©u ®ã, chê c¬ héi h∙m h¹i chóng ta. Tr­¬ng Tam nÝn lÆng mét lóc, råi hái: - Hay lµ Kim c« n­¬ng? Hå ThiÕt Hoa ®¸p ngay: - Còng kh«ng thÓ, bëi vâ c«ng cña nµng ®©u cã cao ®Õn møc ®é ®ã? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Nµng ®i ®©u? Kh«ng ai thÊy nµng c¶. §ét nhiªn Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn: - Ta ph¶i ®i t×m nµng. Tr­¬ng Tam trè m¾t: - Ng­¬i ®i t×m nµng? Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Ng­¬i t­ëng ta v× nµng thËt sù ®Êy µ? Nªn nhí, l∙o Xó Trïng cßn ë trong ®ã mét m×nh, ngoµi Nguyªn Tïy V©n ra, h¾n cßn ph¶i ®èi phã víi Hoa Ch©n Ch©n, víi v« sè quû, ®ñ lo¹i, ta ®©u cã thÓ an lßng ngåi nhµn t¹i ®©y? Hå ThiÕt Hoa ®i thËt, ®i ngay. Dï biÕt ®i mµ kh«ng ®­îc trë l¹i, y còng ®i. Cao ¸ Nam thë dµi, thèt: - §èi víi mäi ng­êi, h¾n hay sõng sé, nh­ng ®èi víi L­u H­¬ng, h¾n hÕt søc nhiÖt t©m. Tr­¬ng Tam thë ra: - H¾n häc t¸nh c¸ch cña L­u H­¬ng ®ã. L­u H­¬ng biÕt h¾n ngé n¹n ë ®©u, lµ ®Õn ®ã ngay. H¾n ph¶i lµm c¸i g×, ®Ó tr¶ l¹i cho L­u H­¬ng chø! H¾n thë ra thªm mÊy tiÕng, råi tiÕp: - Hä lµ mét ®«i b»ng h÷u b×nh sanh t¹i h¹ ch­a thÊy b»ng h÷u nµo tèt ®Ñp nh­ hä http://www.vietkiem.com -471- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Cao ¸ Nam thë dµi: - VËy mµ gÆp nhau lµ hä c∙i v¶ víi nhau suýt thµnh cuéc ®æ m¸u. Råi nµng tiÕp: - Cßn c¸c h¹ n÷a, c¸c h¹ còng tèt nh­ hä, cã kÐm chi ®©u? Tr­¬ng Tam c­êi nhÑ: - Kh«ng d¸m! Kh«ng d¸m! H¾n nh×n nµng, tiÕp: - Chø c« n­¬ng l¹i sao? C« n­¬ng rÊt xøng ®¸ng lµ b»ng h÷u cña hai g∙ ®ã. Trong ¸nh m¾t cña Cao ¸ Nam, Èn ­íc niÒm o¸n hËn. Nµng trÇm giäng thèt: - T«i mµ lµ l∙o b»ng h÷u... Nµng vÉn bÞ b¹c ®∙i nh­ th­êng. Hä ®©y lµ Hå ThiÕt Hoa míi ®óng h¬n. BÊt qu¸, nµng ghÐp lu«n L­u H­¬ng vµo, ®Ó tr¸nh nh»m chuyÖn riªng rÏ Hå ThiÕt Hoa. Nµng sî Tr­¬ng Tam mØa mai. Tr­¬ng Tam xoay c©u chuyÖn vÒ ®Ò kh¸c: - BËt måi löa, kh«ng lµ Hoa Ch©n Ch©n, kh«ng lµ Kim Linh Chi, th× lµ ai chø? Cao ¸ Nam l¾c ®Çu: - T«i nghÜ kh«ng ra. Tr­¬ng Tam ®æ må h«i tr¸n tiÕp: - Tõ lóc vµo ®©y ®Õn giê, t¹i h¹ kh«ng hÒ thÊy mét ng­êi nµo l¹, cã c¶m t×nh víi chóng ta. H¾n lÈm nhÈm: - T¹i sao kh«ng ai thÊy? Mét nh©n vËt v« h×nh? V« h×nh th× ra lµ ma, lµ quû råi, chø ®©u ph¶i lµ ng­êi? Lµm g× trªn ®êi cã ma quû? Dï cho cã ma quû, nh­ng tuyÖt ®èi kh«ng thÓ cã ng­êi v« h×nh. Cao ¸ Nam nh×n ra xa ngoµi trïng d­¬ng, tõ tõ thèt: - NÕu cã quû hån, th×... th×... chóng... Nµng nÝn lÆng, bëi nµng kh«ng d¸m tiÕp døt c©u. http://www.vietkiem.com -472- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan QuÇn hïng ra ®Õn bê biÓn, ®øng chung mét chç, lóc ®ã bçng cã hai ng­êi b­íc l¹i, mét trong ng­êi bµn: - Chóng ta trë vµo ®ã xem sao. Ng­êi kia ®¸p: - H­¬ng So¸i v× chóng ta mµ m¹o hiÓm, chóng ta kh«ng thÓ an nhiªn h­ëng thanh b×nh. Cao ¸ Nam l¾c ®Çu: - T«i nghÜ c¸c vÞ ë l¹i ®©y lµ tèt h¬n. Mét ng­êi hái: - T¹i sao? Cao ¸ Nam trÇm ng©m mét chót, råi hái l¹i: - C¸c vÞ cã vËt dÉn háa n¬i m×nh ch¨ng? Mét ng­êi ®¸p: - Kh«ng. Lóc lªn bê ®Ó vµo ®¶o, chóng ®∙ lôc so¸t, lÊy hÕt råi. Mét l∙o nh©n trong ®¸m ®«ng, ®øng xa xa, thë dµi, thèt: - §Õn c¸i ®èm dïng hót thuèc, chóng còng lÊy lu«n, l∙o phu nhÞn thÌm ®Õn b©y giê, khæ thËt. Tay l∙o vµng, r¨ng l∙o vµng, chøng tá l∙o nghiÖn thuèc nÆng. Cao ¸ Nam nh×n l∙o, thë ra, hái: - L∙o tr­îng ®∙ cao niªn kû l¾m råi, sao kh«ng ngåi nhµ h­ëng nhµn l¹c, l¹i ®Õn ®©y lµm chi cho chóng h¹i khæ? Cã ph¶i lµ V­¬ng l∙o gia ch¨ng? L∙o nh©n biÕn s¾c mÆt, dÆng h¾ng mÊy tiÕng, hái l¹i: - Sao c« n­¬ng nhËn ra l∙o phu? Cao ¸ Nam ®iÒm nhiªn: - ¦ng Tr¶o M«n tõng næi danh trong vâ l©m qua h¬n b¶y m­¬i n¨m råi, dï cho ng­êi ta kh«ng nhËn diÖn l∙o tr­îng, song nh×n ®«i tay cña l∙o tr­îng ng­êi ta còng ®o¸n ®­îc ng­êi. L∙o nh©n, chÝnh lµ V­¬ng Thiªn Thä, ngo¹i hiÖu Cöu HiÖn V©n Long, ®Ö nhÊt cao thñ trong ¦ng Tr¶o M«n, hai m­¬i n¨m tr­íc, nh­îng vÞ ch­ëng m«n cho ng­êi ch¸u lµ V­¬ng Duy KiÖt, råi tõ ®ã Èn tÝch giang hå lu«n. http://www.vietkiem.com -473- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kh«ng ngê b©y giê còng cã mÆt trong ®¸m ng­êi ®Õn ®©y ®Êu gi¸. Mäi ng­êi bÊt gi¸c cïng quay ®Çu nh×n l∙o. V­¬ng Thiªn Thä thõ ng­êi mét lóc, råi thèt: - C« n­¬ng cßn nhá tuæi, mµ ®∙ cã nh∙n lùc rÊt tinh vi, thËt ®¸ng khen ngîi. Chît mét ®¹i h¸n cã hµm r©u rång, mÆt tÝa vÑt ®¸m ®«ng b­íc tíi, qu¾c ®«i m¾t s¸ng nh­ g­¬ng, cÊt giäng trÇm trÇm: - Th× ra, V­¬ng l∙o gia lµ Ch©u tiªn sanh. Th¶o nµo Biªn Bøc c«ng tö ch¼ng ®èi ®∙i h¬n ai hÕt. V­¬ng Thiªn Thä cau mµy: - C¸c h¹ lµ ai? L∙o phu kh«ng hÒ quen biÕt? §¹i h¸n r©u rång kh«ng ®¸p, chØ thèt tiÕp: - V­¬ng l∙o gia ®Õn ®©y ch¾c lµ còng v× mÊy b×nh ®éc d­îc cña §­êng M«n t¹i ®Êt Thôc? V­¬ng Thiªn Thä biÕn s¾c, cao giäng hái: - C¸c h¹ lµ ai? §¹i h¸n mÆt tÝa r©u rång c­êi l¹nh: - V­¬ng l∙o gia tõ l©u råi ®∙ tho¸i xuÊt giang hå, cho c¶ ®Õn ®Ö nhÊt cao thñ vïng Quan §«ng lµ Tö DiÖn S¸t ThÇn Ngôy Tam gia mµ còng ch¼ng biÕt. V­¬ng Thiªn Thä ngÈng mÆt lªn c­êi ha h¶: - Th× ra lµ Ngôy Hµnh Long Ngôy tam gia. Tõ l©u, l∙o phu rÊt ng­ìng mé! L∙o chît ng­ng c­êi, ng­ng nãi, ®«i m¾t giµ lê ®ê bçng s¸ng rùc lªn, ®«i m¾t nh×n th¼ng Ngôy Hµnh Long. §o¹n l∙o l¹nh lïng tiÕp: - Nghe nãi Ngôy tam gia ngµy nay ph¸t ®¹t l¾m, cã mÊy thÞ tr­êng bu«n ngùa, cã c¬ thiÕp ®Çy nhµ, ai ai còng ganh víi vËn sè ®á cña Ngôy tam gia. Nh­ng, t¹i sao kh«ng ë l¹i chèn ®Þa ®µng mµ h­ëng l¹c thó, cßn ®Õn ®©y lµm g× ®Ó suýt chÕt oan? Ngôy Hµnh Long biÕn s¾c, ®¸p: - ViÖc t­ cña t¹i h¹, ng­êi ngoµi... V­¬ng Thiªn Thä chËn lêi: - ViÖc t­? Cã ph¶i lµ v× bÝ quyÕt cña kiÕm ph¸p Håi Phong Vò LiÔu gåm bèn m­¬i chÝn thøc cña Cè Ch©n Nh©n ch¨ng? http://www.vietkiem.com -474- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan QuÇn hïng cïng ¹ lªn mét tiÕng, ®æ dån ¸nh m¾t vÒ Ngôy Hµnh Long. Hä nh×n n¬i khoÐ m¾t t¶ cña y, n¬i ®ã cã vÕt sÑo ®ao ch¹y dµi ®Õn mÐp tai. NÕu V­¬ng Thiªn Thä kh«ng nh¾c l¹i, Cao ¸ Nam kh«ng chØ danh, th× ch¼ng ai nhËn ra ng­êi, b©y giê quÇn hïng ®∙ biÕt ng­êi, l¹i cßn nhËn ra ®­îc vÕt sÑo. Lai lÞch cña vÕt sÑo, phÇn kh¸ch giang hå ®Òu biÕt. N¨m x­a, Cè Ch©n Nh©n t¹i Ba S¬n lµ tay kiÕm thuËt tinh kú, kiÕm ph¸p Håi Phong Vò LiÔu cña Ch©n Nh©n cÇm nh­ v« ®Þch trong thêi gian ®ã. Ch©n Nh©n tr­íc sau chØ thu nhËn cã mçi mét ng­êi ®Ö tö, hµng tôc gia, hä LiÔu, tªn Ng©m Tïng, kiÕm thuËt kh«ng b»ng s­ phô, nh­ng phÈm c¸ch rÊt cao, tõng ®­îc ng­êi ®­¬ng thêi kÝnh mé. LiÔu Ng©m Tïng b×nh sanh kh«ng hÒ g©y thï kÕt o¸n víi ai. ChØ cã mét lÇn, nh©n ra vïng Quan Ngo¹i h¸i thuèc, däc ®­êng gÆp chuyÖn bÊt b×nh, ®¸nh träng th­¬ng mét tay ®¹i ®¹o võa c­íp tiÒn mµ còng võa c­íp s¾c lu«n. Tªn ®¹i ®¹o ®ã, chÝnh lµ Ngôy Hµnh Long. Vµ vÕt kiÕm ®ã, do LiÔu Ng©m Tïng l­u l¹i. Cø theo lêi truyÒn thuyÕt, th× Ngôy Hµnh Long tõng ph¸t thÖ tr­íc mÆt LiÔu Ng©m Tïng lµ sÏ c¶i söa hµnh vi, bá xÊu vÒ tèt. Do ®ã, LiÔu Ng©m Tïng míi tha chÕt cho. Ngôy Hµnh Long bá nghÒ trém c­íp, xoay qua nghÒ bu«n ngùa. Nh­ng y cã thËt sù c¶i tµ quy ch¸nh ch¨ng? NÕu y c¶i söa th× cßn ®Õn ®©y lµm g×? V­¬ng Thiªn Thä nãi ra, mäi ng­êi nghe råi, ®Òu vì lÏ. Chung quy y kh«ng hÒ c¶i söa hµnh vi. Y muèn b¸o thï, nªn t×m mua bÝ quyÕt Håi Phong Vò LiÔu kiÕm ph¸p ®Ó ®èi phã víi LiÔu Ng©m Tïng. Ng­êi trong vâ l©m, ai ai còng xem träng viÖc b¸o thï, nh­ng cuéc b¸o thï cña Ngôy Hµnh Long ®ª tiÖn qu¸, thµnh ra hä khinh miÖt y. Ngôy Hµnh Long ®©m lú, hái: - Dï t¹i h¹ cã v× Håi Phong Vò LiÔu kiÕm ph¸p mµ ®Õn th× cã sao ch¨ng? Cßn c¸c h¹ th× sao? MÆt l∙o biÕn s¾c tr¾ng nhît. Ngôy Hµnh Long ®¸p: - Häc lÐn vâ c«ng cña ng­êi, l¹i t×m ng­êi mµ b¸o cõu, tuy kh«ng tèt ®Ñp cho l¾m, song nghÜ ra còng cßn kh¸ h¬n sù m­u toan ©m thÇm h¹i ng­êi, råi vu oan gi¸ häa cho hä §­êng. V­¬ng Thiªn Thä næi giËn: - Ai d¸m chØ ng­¬i? http://www.vietkiem.com -475- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ngôy Hµnh Long bÊt chÊp l∙o, h­íng qua quÇn hïng thèt: - C¸c vÞ biÕt vÞ ®Ö nhÊt anh hïng, ®¹i h¶o h¸n trong thiªn h¹. V¨n v« ®Ö nhÊt, vâ v« ®Ö nhÞ. Thiªn h¹ ®Ö nhÊt vÞ ®¹i anh hïng, cßn ai kh«ng thÝch m×nh ®­îc t«n nh­ vËy? Nh­ng, ®­îc c¸i tiÕng ®ã råi, ch­a ch¾c lµ cã phóc, mµ häa th× cÇm nh­ hiÓn nhiªn vËy. Bëi, danh väng cña mét ng­êi khiÕn cho lßng tËt ®è ph¸t sanh ë ngµn ng­êi. Bëi, lu«n lu«n cã ng­êi bÊt phôc, t×m tr¨m ph­¬ng ngµn c¸ch, h¹ kÎ danh väng. H¹ ®­îc mét tay ®Ö nhÊt anh hïng, lµ trë thµnh th­îng ®¼ng ®¹i anh hïng ngay. Cho nªn ng­êi ta muèn ®­îc t«n x­ng lµ thiªn h¹ ®Ö nhÊt vÞ ®¹i anh hïng. Nh­ng, ng­êi ta còng sî lu«n ®­îc t«n kÝnh nh­ vËy. Ngôy Hµnh Long hái, kh«ng ai ®o¸n ®­îc. Cã mÊy ng­êi nh×n Cao ¸ Nam vµ Tr­¬ng Tam, råi thèt: - H­¬ng So¸i ch¨ng? Ngôy Hµnh Long ®¸p: - H­¬ng So¸i cøu ng­êi trong tai n¹n cÊp b¸ch, c­íp cña kÎ giµu, ph©n ph¸t cho h¹ng nghÌo, vâ c«ng cao, cã linh mÉn, ®¸ng ®­îc xem lµ ®Ö nhÊt ®¹i anh hïng, ®¹i hµo kiÖt. ChØ... bÊt qu¸... Y thë dµi, råi tiÕp: - Thiªn h¹ ®Ö nhÊt, bèn tiÕng ®ã vÞ tÊt H­¬ng So¸i tiÕp nhËn næi. Cã mÊy ng­êi c∙i: - Kh«ng H­¬ng So¸i th× ai? MÊy ng­êi kh¸c tiÕp nèi: - H­¬ng So¸i quÐt s¹ch ®¹i sa m¹c, ®¸nh b¹i Th¹ch Quan ¢m, vµo ThÇn Thuû Cung dä th¸m, giao chiÕn víi Thñy MÈu ¢m C¬, anh hïng nh­ vËy, hµo kiÖt nh­ vËy, mµ ch­a xøng danh thiªn h¹ ®Ö nhÊt, th× cßn ai n÷a? Trõ H­¬ng So¸i ra, cã ai t¹o næi thµnh tÝch ®éng ®Þa kinh thiªn ch¨ng? MÊy ng­êi n÷a thèt: - §õng nãi nh÷ng viÖc xa x«i, chØ nh×n vµo viÖc h«m nay t¹i ®¶o Biªn Bøc nµy th«i, còng ®ñ råi. Trªn ®êi nµy, cã ai s¸nh b»ng H­¬ng So¸i ch¨ng? Ngôy Hµnh Long thë dµi: - T¹i h¹ muèn nãi... V­¬ng Thiªn Thä chît cÊt cao giäng: - Lêi nãi cña kÎ tiÓu nh©n, c¸c vÞ l­u ý lµm g×? http://www.vietkiem.com -476- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L∙o tõ tõ b­íc vÒ Ngôy Hµnh Long. Hai bµn tay gÇy kÐo g©n xanh ch»n chÞt. L∙o v­¬n m­êi ngãn tay, nh­ m­êi mãc c©u, l∙o vèn nhá ng­êi, hiÖn t¹i nhu dµi thªm mét th­íc. X­¬ng l∙o kªu lªn r¾c r¾c, liªn tôc. Ai còng biÕt l∙o cã néi lùc cao, kh«ng kÐm ¦ng Tr¶o V­ong ngµy tr­íc, nh­ng cao ®Õn ®é nµo th× b©y giê quÇn hïng míi thÊy tËn m¾t. Ai ai còng kinh h∙i, lo sî Ngôy Hµnh Long. QuÇn hïng còng lÊy lµm l¹, ch¼ng hiÓu t¹i sao V­¬ng Thiªn Thä ng¨n trë Ngôy Hµnh Long tiÕt lé danh t¸nh vÞ thiªn h¹ ®Ö nhÊt ®¹i anh hïng. H¼n còng cã duyªn cí chi ®©y. ChÝnh hä còng hiÕu kú, muèn biÕt vÞ ®ã lµ ai. Cho nªn, hä muèn ng¨n chËn V­¬ng Thiªn Thä, song l¹i ng¸n ¦ng Tr¶o C«ng cña l∙o. Trong sè ng­êi ®ét nhiªn cã hai ng­êi b­íc ra, mét t¶ mét h÷u ¸ng ng÷ tr­íc mÆt l∙o. Ng­êi bªn t¶ thèt: - Dï cho y cã nãi bËy, nãi b¹, cø ®Ó cho y nãi, cã sao ®©u? Ng­êi bªn h÷u tiÕp nèi: - Ph¶i ®ã. Hai ng­êi ®ã mÆt trßn, lïn, mËp, ®ång c­êi, xem kh«ng cã g× lµ cao c­êng c¶, thÕ mµ V­¬ng Thiªn Thä ng¸n. Hai tay ®ang dån néi lùc, hai tay bu«ng tháng xuèng ngay, néi lùc t¶n m¸c ngay, dÆng h¾ng mÊy tiÕng thèt: - HiÒn huynh ®Ö muèn nghe còng ®­îc. C¶ hai cïng c­êi vang. Hä ng¹o nghÔ qu¸, Ngôy Hµnh Long hÕt søc phÉn né, nh­ng kh«ng d¸m nãi g×. Cao ¸ Nam c­êi nhÑ, thèt: - Hãa Ch©n Hãa Thùc, §ång TÈu V« KhÝ, béi phôc, béi phôc. B©y giê quÇn hïng míi biÕt hai ng­êi ®ã lµ hai anh em ruét, ng­êi bªn t¶ lµ anh, tªn lµ TiÒn BÊt Tham, ngo¹i hiÖu lµ Ho¸ Ch©n Ho¸ Thùc, cßn ng­êi bªn h÷u lµ TiÒn BÊt YÕu, ngo¹i hiÖu lµ §ång TÈu V« Khi. Trªn giang hå, nghe nãi ®Õn tªn cña hä, ai ai còng giËt m×nh. Bëi, hä hµnh nghÒ mua b¸n. Nh­ng hä mua b¸n ®Çu ng­êi. §Çu cña ¸c nh©n? Ngôy Hµnh Long thèt: - Ng­êi mµ t¹i h¹ s¾p ®Ò cÆp ®Õn, ch¾c c¸c vÞ cã biÕt. Y thèt, nh­ng m¾t l¹i nh×n xuèng tay y. http://www.vietkiem.com -477- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan TiÒn BÊt Tham c­êi h× h×: - Ng­êi mµ anh em t¹i h¹ cã biÕt, toµn lµ thø anh hïng r¬m. Ngôy Hµnh Long vê kh«ng nghe, tiÕp lu«n: - Hai m­oi n¨m vÒ tr­íc, së dÜ V­¬ng Thiªn Thä nh­îng vÞ ch­ëng m«n, lµ v× ®¹i anh hïng ®ã ph¸t hiÖn l∙o ta cã lµm xÊu xa, nªn buéc l∙o nh­ vËy. TiÒn BÊt Tham thèt: - §o¹n cè sù cã ý tø l¾m. Ng­êi b¸ch ®­îc V­¬ng l∙o gia lµm theo ý muèn, thiÕt t­ëng trªn ®êi ch¼ng cã bao nhiªu. Ngôy Hµnh Long tiÕp: - VÞ ®¹i anh hïng ®ã tõ l©u l¾m råi, kh«ng xuÊt hiÖn trªn giang hå. M∙i ®Õn gÇn ®©y, v× tÞnh l©u qu¸ ph¶i sanh ®éng, nªn muèn b«n tÈu ®ã ®©y. TiÒn BÊt YÕu hái: - Cho nªn, V­¬ng l∙o gia ®Þnh t×m ng­êi ®ã b¸o thï µ? Ngôy Hµnh Long tiÕp: - LuËn vÒ vâ c«ng, m­êi V­¬ng Thiªn Thä còng kh«ng th¾ng næi vÞ ®¹i anh hïng ®ã. Khi nµo V­¬ng Thiªn Thä d¸m ®i t×m? ChØ v× V­¬ng Thiªn Thä biÕt ng­êi ®ã mçi n¨m sÏ ®Õn gÆp l∙o ta. Cho nªn, V­¬ng Thiªn Thä míi tíi tr­íc, mêi §­êng tiªn sinh vµ mÊy vÞ cao nh©n ®Õn ¦ng V­¬ng B¶o, uèng r­îu! Y c¨m hËn, tiÕp: - L∙o ®Õn ®©y mua ®éc d­îc cña §­êng M«n, bá vµo r­îu, cho vÞ ®¹i anh hïng ®ã uèng vµo, råi vu oan cho §­êng tiªn sinh h¹ thñ ®o¹n. V­¬ng Thiªn Thä ®ét nhiªn bËt c­êi lín: - TiÓu tö ®ã nãi nghe hay qu¸. C¸c vÞ cßn muèn nghe thªm ch¨ng? C¸c vÞ thö nghÜ, dï l∙o phu qu¶ cã ý ®ã, th× lµm sao h¾n biÕt ®­îc? Ngôy Hµnh Long thèt: - ChØ v× t¹i h¹ cã gÆp vÞ ®¹i anh hïng ®ã, nªn míi biÕt lµ y cã ý ®Õn t×m V­¬ng Thiªn Thä, vµ biÕt lu«n V­¬ng Thiªn Thä cã mêi mÊy vÞ n÷a, còng uèng r­îu, trong sè ®ã cã §­êng tiªn sinh. T¹i h¹ còng biÕt lu«n, l∙o ta ®Êu gi¸ mua mÊy thø ®éc d­îc cña hä §­êng. Råi y kÕt luËn: http://www.vietkiem.com -478- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ba sù kiÖn ®ã hîp l¹i, nÕu t¹i h¹ kh«ng thÊu ®¸o th©m ý cña Vu¬ng Thiªn Thä, th× ch¼ng hãa ra h¬n m­êi n¨m b«n tÈu giang hå, cÇm nh­ mét tªn ngèc luèt dËm dµi, kh«ng m¶y mai kinh nghiÖm sao? TiÒn BÊt Tham c­êi lín: - C¸c h¹ nãi m∙i, mµ kh«ng cho biÕt vÞ ®¹i anh hïng ®ã lµ ai. Ngôy Hµnh Long g»n tõng tiÕng: - C¸i ng­êi t¹i h¹ nãi ®©y lµ ThiÕt Trung Kú, thiªn h¹ ®Ö nhÊt nghÜa hiÖp, ch­ëng m«n nh©n ThiÕt HuyÕt §¹i Kú M«n. ThiÕt Trung §­êng. C¸i tªn ®ã ®­îc nªu lªn råi, mäi ng­êi nh­ ngõng thë. Trong mÊy tr¨m n¨m gÇn ®©y, nÕu cã ng­êi ®¸ng ®­îc thiªn h¹ tÆng c¸i danh ®Ö nhÊt, th× ng­êi ®ã ph¶i lµ ThiÕt Trung §­êng. Ai ai còng s÷ng sê. L©u l¾m, TiÒn BÊt Tham cÊt tiÕng hái: - C¸c h¹ biÕt TiÒn ®¹i hiÖp? ChØ v×, khi nãi ®Õn tªn ThiÕt Trung §­êng Ngôy Hµnh Long cã phÇn nµo kh¸ch s¸o. Cho nªn TiÒn BÊt Tham míi hái. Ngôy Hµnh Long s÷ng sê lu«n. Qua mét lóc, y Êp óng: - BiÕt chø! BiÕt chø! Råi y khãc. Tõng h¹t lÖ r¬i, tõ tõ r¬i. D­íi ¸nh d­¬ng quang lÖ chiÕu ngêi, nh­ kim c­¬ng ®æ xuèng. LÖ cµng chiÕu s¸ng, bëi mÆt h¾n lµm nÒn. G­¬ng mÆt tÝa cµng lµm næi bËt mµu s¾c kim c­¬ng. Mét ®¹i ®¹o khãc. Ai ai còng buån c­êi, nh­ng tÊt c¶ ®Òu cho r»ng y cã liªn hÖ mËt thiÕt víi ThiÕt ®¹i hiÖp. §ét nhiªn Ngôy Hµnh Long thÐt lªn: - T¹i h¹ lµ c¸i qu¸i g×? mµ cã quen biÕt ThiÕt ®¹i hiÖp. Ch¼ng qua... Kh«ng cã ThiÕt ®¹i hiÖp, th× kh«ng cã Ngôy Hµnh Long nµy. Ngôy Hµnh Long thä ©n n¬i ThiÕt ®¹i hiÖp? Y nghiÕn r¨ng tiÕp lu«n: - Ch¾c c¸c vÞ ®Òu cho r»ng, nhê LiÔu Ng©m Tïng n­ong tay, mµ t¹i h¹ cßn sèng ®Õn ngµy nay? Nh­ng, kh«ng cã ThiÕt ®¹i hiÖp, t¹i lµm sao... lµm sao... §ét nhiªn, y nh¶y vät tíi, vung quyÒn ®Êm vµo mòi V­¬ng Thiªn Thä. Anh em hä TiÒn trao ®æi nhau mét ¸nh m¾t, c¶ hai cïng lïi l¹i mÊy b­íc. http://www.vietkiem.com -479- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan TiÒn BÊt Tham c­êi h× h× thèt: - T¹i h¹ hiÓu råi. V× ThiÕt ®¹i hiÖp ng¨n trë nªn LiÔu Ng©m Tïng míi n­¬ng tay, chø kh«ng ph¶i do chñ ý. TiÒn BÊt YÕu tiÕp: - Cho nªn Ngôy Hµnh Long o¸n hËn LiÔu Ng©m Tïng vµ h»ng nu«i d­ìng c¸i t©m b¸o phôc. TiÒn BÊt Tham thèt: - ThiÕt ®¹i hiÖp b×nh sanh, l¹nh mÆt song nãng lßng, v« luËn gÆp kÎ nµo b¹i ho¹i ®Õn ®©u, còng gióp ®ì c¬ héi c¶i söa t©m t¸nh. T¸c phong ®ã, L­u H­¬ng còng cã. C¶ hai nh­ nhau. TiÒn BÊt YÕu tiÕp: - NÕu ThiÕt ®¹i hiÖp kh«ng cã c¸i t©m bå t¸t, th× hä V­¬ng lÉn hä Ngôy ®©u cßn sèng ®Õn ngµy nay. TiÒn BÊt Tham thèt: - RÊt tiÕc cã nh÷ng kÎ thä ©n mong b¸o ©n, cã nh÷ng kÎ thä ©n mµ lµm o¸n. KÎ ®ã lµ heo chã chø kh«ng ph¶i con ng­êi. TiÒn BÊt YÕu tiÕp: - TiÓu ®Ö cø t­ëng lµ Ngôy Hµnh Long, kh«ng ngê lµ V­¬ng Thiªn Thä. TiÒn BÊt Tham thèt: - Ngôy l∙o tam, c¸c h¹ yªn t©m xuÊt thñ. NÕu ®«i tay mãng chim ­ng cña l∙o lµm rông mét sîi l«ng cña c¸c h¹, anh em t¹i h¹ sÏ lÊy ®Çu l∙o ta ®Òn cho. Lóc ®ã song ph­¬ng ®∙ trao ®æi qua mÊy m­¬i chiªu råi. Vâ c«ng cña ¦ng Tr¶o M«n ®Êt Hoµi T©y qu¶ nhiªn cã h¹ng l¾m. Ngôy Hµnh Long bÞ bøc tho¸i m∙i, c¬ hå kh«ng hoµn thñ næi. Nh­ng nghe TiÒn BÊt Tham thèt lªn c©u nãi ®ã, Ngôy Hµnh Long phÊn khëi tinh thÇn, bÊt cè nhÊt thiÕt, tÊn c«ng å ¹t. Tuy nhiªn, V­¬ng Thiªn Thä nµo ph¶i tay võa. LËp tøc, l∙o gië tuyÖt kü, sö dông ngay m«n c«ng XuÊt Thu Song S¸t, ®Þnh chôp vµo t©m m¹ch cña Ngôy Hµnh Long. TiÒn BÊt Tham kªu lªn: - V­¬ng l∙o gia ®Þnh b¾t t¹i h¹ lÊy ®Çu l∙o gia ®Òn cho hä Ngôy µ. http://www.vietkiem.com -480- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan TiÒn BÊt YÕu bóng ngãn tay, mét viªn ®¹n bay ra, V­¬ng Thiªn Thä kinh h∙i, rót tay vÒ. Ngôy Hµnh Long ®¸nh tíi mét quyÒn tróng ngùc l∙o, l∙o bÞ b¾n déi vÒ phÝa sau, xa h¬n ba th­íc. TiÒn BÊt YÕu tiÕn lªn. V­¬ng Thiªn Thä nhón ch©n, tung ng­êi cao h¬n mét tr­îng, ®ång thêi qu¸t: - Long §µi §Çu. TiÕng qu¸t cña l∙o võa døt, bao nhiªu ng­êi côc tr­êng cïng l­ít tíi. Hä ®¸nh nhau, g©y thµnh cuéc hçn chiÕn kh«ng mÆt trËn, hä ®¸nh tø tung, bÊt chÊp ®èi ph­¬ng lµ ai, cø gÆp ng­êi lµ ®¸nh. Hä tõ bèn ph­ong ®Õn ®©y, kh«ng ai quen biÕt ai, bçng d­ng mµ ®¸nh nhau nh­ vËy, thËt lµ l¹. Tr­¬ng Tam nh×n cuéc chiÕn, s÷ng sê. Cao ¸ Nam c¾n m«i, dËm ch©n, råi thèt: - T¹i t«i. T«i tiÕt lé lai lÞch cña V­¬ng Thiªn Thä vµ Ngôy Hµnh Long, anh em hä TiÒn! Thµnh ra cã cuéc hçn chiÕn. Tr­¬ng Tam cau mµy ®¸p: - Nh­ng t¹i sao? Hä ®©u cã quen biÕt, thï hËn g× mµ ph¶i ®¸nh nhau hçn lo¹n thÕ? T¹i h¹ kh«ng thÊy ai v× ai, bªnh ai mµ ®¸nh? Hä ®¸nh nh­ bän ®iªn. Cao ¸ Nam trÇm ng©m mét chót: - Cã thÓ gi÷a hä, cã liªn quan sao ®ã. Vµ Nguyªn Tïy V©n lîi dông sù liªn quan Êy, ly gi¸n hä, khÝch b¸c hä, tiÕt lé lai lÞch ng­êi nµy cho ng­êi kia biÕt. Cho nªn hä kh«ng dung thø nhau ®­îc. TÊt c¶ ®Òu do Nguyªn Tïy V©n an bµy. Tr­¬ng Tam hái: - V­¬ng Thiªn Thä thèt ba tiÕng, c« n­¬ng cã nghe chø? Cao ¸ Nam gËt ®Çu: - Ba tiÕng Long §µi §Çu. Tr­¬ng Tam trÇm giäng: - Ba tiÕng ®ã cã nghÜa g×? Cao ¸ Nam suy nghÜ mét lóc, ®¸p: - Th¸ng hai, ngµy mïng hai, ng­êi ta gäi lµ ngµy Long §µi §Çu. Cã lÏ ®ã lµ mét ngµy ­íc héi? Tr­¬ng Tam cau mµy: http://www.vietkiem.com -481- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ¦íc héi? Héi g×? Cao ¸ Nam l¾c ®Çu: - Nµo ai biÕt? QuÇn hïng nghe ba tiÕng ®ã, liÒn hçn chiÕn. C¸i còng l¹. Tr­¬ng Tam hái: - C« n­ong thö ®o¸n xem. Cao ¸ Nam ®¸p: - Cã lÏ... hä ­íc héi víi nhau, vµo ngµy ®ã sÏ lµm mét viÖc tèi bÝ mËt. Vµ tÊt c¶ ®Òu cã liªn quan ®Õn mét viÖc bÝ mËt ®ã. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -482- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn