Xem mẫu

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i l¨m Hung thñ lµ ta Hå ThiÕt Hoa t×m vËt bËt löa.hØnh mòih¾c ¸m, m¾t kh«ng thÓ thÊyy vËt, ythùc c¸ch cña L­u H­¬ng, hØnh Trong ®¸nh h¬i l­u hoµng. Song ch­a häc hµnh c¸ch ®ã, nhµ ngôc vôt s¸ng lªn. Mét ng­êi ®øng tr­íc mÆt y, tay cÇm bËt löa. Ng­êi ®ã lµ §«ng Tam N­¬ng! Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê, kh«ng nãi n¨ng g× ®­îc! §«ng Tam N­¬ng l¹nh lïng thèt: - VËt nµy dïng ®­îc l¾m! Mïi l­u hoµng rÊt th¬m! Ngän löa nhá chao chao. Giã tõ ®©u ®Õn? Hå ThiÕt Hoa quay ®Çu l¹i, bÊt gi¸c mõng lín, suýt h¶ miÖng kªu lªn. Cöa ngôc ®∙ më. L­u H­¬ng ®øng c¹nh cöa, m¾t nh¾m tî hå ngñ. Toµn th©n chµng ­ít ¸t, xem ra chµng mÖt nhäc v« cïng. Tuy nhiªn nô c­êi hiÖn lé ë vµnh m«i. T¹i cöa, cã mét ng­êi vËn y phôc ®en, tay cÇm gËy. GËy ®∙ g∙y, ng­êi n»m ®ã tay ch©n co qu¾p. HiÓn nhiªn, chóng ph¸t hiÖn ra cöa më, chóng ®Õn, ®Þnh ®ãng l¹i. Nh­ng võa ®Õn n¬i, chóng bÞ thinh ©m kú dÞ quËt ng∙. Thinh ©m lµm sao quËt ng∙ ng­êi ®­îc? Ch¼ng nh÷ng thinh ©m kú dÞ quËt ng∙ ng­êi, mµ nã cßn lµm bËt tung cöa ®¸. §óng h¬n, cã L­u H­¬ng g¾n søc ®Èy, nªn cöa ®¸ bËt ra. Nh­ vËy thinh ©m ®ã cã mét lùc l­îng c­êng hïng m¹nh. TiÕp nhËn ©m thinh ®ã, con ng­êi b»ng x­¬ng, b»ng thÞt chÞu sao næi! Tr­¬ng Tam co róm ng­êi trong mét gãc. Cao ¸ Nam n»m c¹nh ch©n Hå ThiÕt Hoa, uèn m×nh lÊy thÕ ®øng lªn. Ng­êi chÞu ¶nh h­ëng nÆng h¬n hÕt, lµ Anh V¹n Lý, ®Çu bÞ ch¹m thä th­¬ng, tay bÞ chÆt, miÖng bÞ räc tÐt, vµnh tai thÇn bÞ kÐo xÖ xuèng. Cßn l¹i mét tay, kh«ng thÓ bÞt hai lç tai, nªn ©m thinh ®ã lµm chÊn ®éng m¹nh. Hµ huèng ®«i vµnh tai lµm b»ng kim khÝ, g¾n s©u trong lç tai, thu hót ©m thinh rÊt nh¹y. Ngµy th­êng th× vµnh tai ®ã gióp l∙o rÊt nhiÒu, b©y giê nã h¹i l∙o râ rÖt, bëi nh÷ng ©m thinh l∙o cè tr¸nh nghe, nã l¹i thu hót kh«ng sãt mét ng©n vang nhá. Bµn tay cßn l¹i cña l∙o n¾m chÆt bµn tay C©u Tö Tr­êng! G∙ ®∙ xØu tõ l©u! §«ng Tam N­¬ng tõ tõ trao vËt bËt löa cho Hå ThiÕt Hoa, tõ tõ tiÕn vÒ phÝa cöa. L­u H­¬ng chît tØnh, n¾m tay nµng gi÷ l¹i, dÞu giäng hái: - Ng­¬i hËn ta lõa ng­¬i? §«ng Tam N­¬ng mØm c­êi: http://www.vietkiem.com -434- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta tr¸ch ng­¬i c¸i g×? Ng­¬i... vèn cã h¶o ý víi ta mµ. L­u H­¬ng l¹i hái: - ThÕ t¹i sao ng­¬i bá ®i? §«ng Tam N­¬ng trÇm ng©m mét lóc, buån th¶m ®¸p: - Ta kh«ng ®i ®­îc sao? Tr«ng thÊy ta, ng­¬i kh«ng buån n«n µ? L­u H­¬ng tiÕp: - Ta c¸i g× còng ch¼ng thÊy c¶. Ta chØ thÊy c¸i t©m cña ng­¬i th«i! Ta biÕt, t©m cña ng­¬i tèt nhÊt trªn câi ®êi nµy. Nh­ vËy lµ ®ñ cho ta l¾m råi! §«ng Tam N­¬ng run m×nh, bçng nµng xµ vµo ngùc L­u H­¬ng ßa lªn khãc. B©y giê th× nµng ®æ lÖ! Nguån lÖ th¶m ®∙ c¹n råi! Song nguån lÖ xóc c¶m vÉn cßn, vÉn dåi dµo, vµ chØ dåi dµo, nh÷ng con ng­êi giµu lßng nh©n hËu. Hå ThiÕt Hoa suýt khãc theo nµng. Y ®»ng h¾n mét tiÕng, ®o¹n hÐt lªn ®Ó khu©y l¶ng xóc ®éng: - Tr­¬ng Tam! Ng­¬i ®õng vê vÜnh! Muèn n»m v¹ t¹i ®©y ph¶i kh«ng? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Ta ®©u cã n»m v¹? C¸c ng­¬i ®i ®­îc, ta kh«ng ®i ®­îc. Bëi, Anh V¹n Lý vµ C©u Tö Tr­êng cÇn cã ng­êi b¶o vÖ! Anh V¹n Lý vôt më m¾t. ¸nh m¾t cña l∙o lé vÎ tr× nghi, l∙o nh×n quanh chît kªu lªn: - Nguyªn... TiÕng kªu ®éc nhøt võa vang, mÆt l∙o nh¨n nhã, th©n h×nh co róm, l∙o sî h∙i cïng cùc. M­êng t­îng l∙o thÊy quû! Råi l∙o ngÊt xØu lu«n! Ra bªn ngoµi th¹ch thÊt, hä kh«ng cÇn dïng ®Õn måi löa n÷a. Cao ¸ Nam n¾m tay Hå ThiÕt Hoa thèt: - Con ®­êng nµy ta cã ®i qua! Ng­¬i theo ta! L­u H­¬ng vµ §«ng Tam N­¬ng ®i theo con ®­êng kh¸c. Nh­ vËy, lµ lùc l­îng cña hä bÞ ph©n t¸n, nh­ng ®­îc c¸i lîi lµ môc tiªu nhá hÑp, ®Ó tr¸nh ®èi ph­¬ng ph¸t hiÖn, th× vÉn cßn mét ®­êng kia. Hä sÏ t×m c¸ch gi¶i cøu cho nhau. Kú qu¸i! Chõng nh­ bän tuÇn th¸m gi¶m thiÓu h¬n tr­íc. Cã lÏ Biªn Bøc c«ng tö cho r»ng hä sÏ bÞ khèn ®èn trong nhµ ngôc, nªn kh«ng cÇn phßng thñ cÈn mËt n÷a ch¨ng? §ét nhiªn, trong h¾c ¸m l©n tinh chíp xanh, bèn ch÷ hiÖn râ qua ¸nh s¸ng: http://www.vietkiem.com -435- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hung thñ lµ ta! Hå ThiÕt Hoa vµ Cao ¸ Nam tay trong tay, c¶ hai ®Òu ­ít l¹nh. Chõng nh­ tim hä còng ®æ må h«i l¹nh. - Ai? Ai lµ hung thñ? Ngän löa quû tõ ®©u ®Õn? Hå ThiÕt Hoa ®Þnh ®uæi theo, ¸nh löa ®ã bçng bay lªn. §óng lóc ®ã y nghe nhãi ë h«ng, m×nh tª b¹i, bëi t¸m chiÕc gËy chät vµo y, ®iÓm mÊy huyÖt ®¹o n¬i h«ng vµ l­ng. Mäi cö ®éng cña y, qu¶ thËt kh«ng qua ¸nh m¾t cña Biªn Bøc c«ng tö næi. V« luËn y ®i ®Õn ®©u, còng cã ng­êi ®ãn chËn y ë ®ã. *** vietkiem.com *** L­u H­¬ng ®∙ ®Õn tÇng thø hai. Chµng b¾t ®Çu bá dÌ dÆt, chµng còng ch¼ng biÕt sao m×nh biÕn ®æi th¸i ®é nh­ vËy, gÇn nh­ khinh ®Þch. Cã lÏ chµng nghÜ r»ng, v« luËn cÈn thËn nh­ thÕ nµo, chµng còng kh«ng man tr¸ næi ®èi ph­¬ng. N¬i ®ã chµng kh«ng gÆp bän tuÇn th¸m phßng thñ. L­u H­¬ng võa thë mÊy h¬i dµi cho khoÎ, bçng nghe tiÕng y phôc phÊt giã rÊt nhÑ. LËp tøc, chµng ®Èy §«ng Tam N­¬ng xa ra chµng. Th× mét bãng ng­êi lao tíi. Ng­êi ®ã xuÊt thñ nhanh chãng, trong gi©y ®¸nh lu«n ba chiªu, giã ch­ëng m­êng t­îng ph©n ra b¶y t¸m h­íng, song tõ h­íng nµo còng thÕ, ®Òu tËp trung vµo L­u H­¬ng. Ra chiªu xong råi, L­u H­¬ng nh×n nhËn trong ®êi chµng ch­a gÆp mét ®èi thñ nµo ®¸ng sî nh­ vËy. C¶ ®Õn Th¹ch Quan ¢m, ¢m C¬ vµ ThiÕt Y Nh©n còng cßn kÐm mÊy bËc. Ng­êi ®ã xuÊt thñ, nh­ dèc tr¶ mét mèi hËn cõu th©m hËu, ng­êi ®ã m­êng t­îng quyÕt mét cßn mét mÊt víi L­u H­¬ng. §Õn ®é y kh«ng mµng cïng chÕt víi chµng! ThÕ lµ ph¶i nguy hiÓm! TÇng thø ba, trªn hÕt. NÕu cã ¸nh s¸ng, th× tÇng thø ba, cã thÓ tr«ng xuèng thÊy râ rµng hai tÇng, thø nh× vµ thø nhøt. Nh­ng ng­îc l¹i ©m thinh ph¸t ra t¹i tÇng thø ba kh«ng vang väng xuèng bªn d­íi. Bëi, tÇng ®ã qu¸ cao, cã lÏ lµ mét hÝ ®µi, bÊt qu¸ ng­êi trªn ®ã kh«ng diÔn tuång! HiÖn t¹i, trong h¾c ¸m hä kh«ng thÊy g× c¶. Hä chØ thÊy mét ®èm löa xanh xanh, bay chËp chên n¬i tÇng thø hai, l­u ®éng, xª dÞch... Kh«ng cã ai nãi n¨ng g×, chØ cã tiÕng thë vang ®Òu. TiÕng thë kh¸ nÆng, chøng tá cã nhiÒu ng­êi quy tô gãp h¬i. §èm löa cø bay, cµng phót cµng nhanh, võa chíp bªn t¶, vôt chuyÓn qua h÷u. Sau cïng ®¸m löa bay nhanh cùc ®é, kh«ng cßn thÊy ph©n biÖt bªn t¶ hoÆc bªn h÷u, mµ ®∙ thµnh mét vËt dµi, nh­ ®­êng d©y s¸ng nhá gi¨ng ngang. Råi ®­êng d©y ®ã uèng Ðo ngôy dÞ. Khi ®èm löa ®ã dõng l¹i, th× bèn ch÷ hiÖn ra: http://www.vietkiem.com -436- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hung thñ lµ ta! L©u l¾m, cã ng­êi kh«ng d»n ®­îc t¸nh hiÕu kú, buét miÖng hái: - Bèn ch÷ ®ã b»ng chÊt l©n tinh vÏ lªn m×nh ng­êi? Mét ng­êi c­êi l¹nh, ®¸p: - Ch©u tiªn sanh qu¶ cã nh∙n lùc! Giäng nãi cña ng­êi ®ã trÇm trÇm, khµn khµn, ai nghe còng ph¶i rîn ng­êi, v× c¸i ma lùc g©y khñng khiÕp. Ph¶ng phÊt ©m thanh ®ã vang lªn, lµ ph¶i cã hµng tr¨m ng­êi hoÆc sèng sãt, hoÆc tö léc! Thinh ©m cña Biªn Bøc c«ng tö! Ch©u tiªn sanh thë dµi: - NÕu ®óng vËy th× ®éng t¸c cña ng­êi ®ã nhanh kh«ng thÓ t­ëng! Biªn Bøc c«ng tö hái: - Ch©u tiªn sanh ®o¸n ®­îc lµ ai ch¨ng? Ch©u tiªn sanh trÇm ng©m mét chót: - Nh×n ra kh¾p thiªn h¹, t¹i h¹ nhËn r»ng ng­êi cã th©n ph¸p ®ã kh«ng ph¶i lµ nhiÒu. T¹i h¹ ®∙ nghÜ ®Õn mét ng­êi, bÊt qu¸... ng­êi ®ã kh«ng thÓ lµ h¾n! Biªn Bøc c«ng tö hái: - Tiªn sanh nghÜ ®Õn ai? Ch©u tiªn sanh trÇm ng©m mét chót n÷a: - H­¬ng So¸i! Trõ H­¬ng So¸i ra, kh«ng cßn ai cã th©n ph¸p khinh linh nh­ thª! Biªn Bøc c«ng tö mØm c­êi: - NÕu vËy, t¹i sao ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ h¾n? Ch©u tiªn sanh ®¸p: - NÕu lµ H­¬ng So¸i, th× lµm sao bÞ ng­êi vÏ lªn l­ng bèn ch÷ b»ng l©n tinh? Biªn Bøc c«ng tö thèt: - Cã thÓ bèn ch÷ ®ã kh«ng do ng­êi viÕt, mµ chÝnh lµ quû hån hiÖn lªn, vÏ thµnh! §ét nhiªn, y l¹i gië giäng Êm í h¶o huyÒn. Ch©u tiªn sanh tî hå run sî, hái: - Quû hån? Quû hån cña ai? http://www.vietkiem.com -437- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Biªn Bøc c«ng tö ®¸p: - Tù nhiªn lµ quû hån cña nh÷ng kÎ bÞ h¾n giÕt! Ch©u tiªn sanh kªu lªn: - H­¬ng So¸i lµ s¸t nh©n? Biªn Bøc c«ng tö ®iÒm nhiªn: - NÕu h¾n kh«ng giÕt ng­êi, th× lµm g× cã quû hån quÊn quÝt. Ch©u tiªn sanh thë dµi, tin t­ëng b¶y phÇn. Bëi, con ng­êi sèng kh«ng lµm sao lµm næi c¸i viÖc vÏ ch÷ lªn m×nh L­u H­¬ng ®­îc. V« luËn lµ ai, còng ®iÒu hiÓu, ph¶n øng cña L­u H­¬ng cùc kú lîi h¹i. L©u l¾m Ch©u tiªn sanh míi thèt: - Xem t×nh huèng, hiÖn t¹i h¾n ®ang giao thñ víi ai ®ã! Biªn Bøc c«ng tö gËt ®Çu: - M­êng t­îng lµ vËy! Ch©u tiªn sanh hái: - Ng­êi kia lµ ai? Hä ®∙ trao ®æi Ýt nhÊt mét tr¨m n¨m m­¬i chiªu råi, t­¬ng tr× víi L­u H­¬ng trong ngµn mÊy chiªu, trªn giang hå ch¼ng cã mÊy tay ®©u! Ng­êi ®ã ch­a cã vÎ g× nao nóng c¶! Biªn Bøc c«ng tö tõ tõ thèt: - Cã thÓ, ng­êi ®ã ch¼ng ph¶i lµ ng­êi! Ch©u tiªn sanh mét l­ît n÷a, rïng m×nh: - Kh«ng lµ ng­êi th× lµ g×? Biªn Bøc c«ng tö dïng giäng Êm í, ¶o huyÒn: - Quû hån!... Quû hån hiÖn ra, ®ßi m¹ng L­u H­¬ng? TiÕng thë hçn hîp nh­ nhÑ l¹i. Mäi ng­êi m­êng t­îng nÝn thë. Quû hån! Cã ai thÊy ®­îc quû hån lÇn nµo ®©u? Ai còng cho lµ mét thø huyÒn hoÆc! B©y giê th× sù thËt hiÖn ra tr­íc m¾t! Cã quû hån thËt sù! Cßn ai kh«ng sî Ýt nhiÒu? Hä cµng sî, v× h¾c ¸m bao quanh! NÕu cã mét ¸nh s¸ng, dï yÕu ít, còng ®ì biÕt bao! Bëi h¾c ¸m vµ quû hån lµ ®ång b¹n, h¾c ¸m ®Õn, quû hån theo ®Õn. ¸nh s¸ng xua ®uæi h¾c ¸m. ¸nh s¸ng còng xua ®uæi quû hån lu«n! Hä tù hái: http://www.vietkiem.com -438- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Trong h¾c ¸m nµy, cã bao nhiªu quû hån? Ng­êi ngåi ®ã, ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt h÷u danh trªn giang hå. Lªn ®­îc ®Þa vÞ hiÖn nay, hä ph¶i cã c¸i g× xuÊt chóng! Nh­ng hä kh«ng xuÊt chóng ë c¸i chç cßn sî quû, kh«ng nhiÒu th× Ýt! BiÕt ®©u, trong sè ng­êi hiÖn diÖn, ch¼ng cã kÎ giÕt ng­êi! Vµ quû hån cã hiÖn lªn ®ßi m¹ng hä ch¨ng? NÕu cã, th× chõng nµo míi cã? Víi h¾c ¸m nµy, cã thÓ quû hån ®Õn gÊp! Biªn Bøc c«ng tö chît hái: - C¸c vÞ cã thÊy quû hån ra sao ch¨ng? Kh«ng ai muèn ®¸p c©u ®ã. L©u l¾m mét ng­êi g­îng thèt: - Kh«ng... thÊy sao c¶! Kh«ng ai thÊy quû hån lÇn nµo! Biªn Bøc c«ng tö thèt: - Kh«ng thÊy th× cø t­ëng, t­ëng tíi quû hån lµ thÊy ngay quû hån! Y tiÕp lu«n: - Quû hån nµy m­êng t­îng lµ mét n÷ quû, mµ cã lÏ lµ chÕt ch­a l©u l¾m, cho nªn trªn m×nh cßn vÊy m¸u, m¸u tõ trong ®«i m¾t cø rÞn ra m∙i... Cã tiÕng r¨ng ch¹m nhau c¹ch c¹ch. Biªn Bøc c«ng tö, ®ét nhiªn ng­ng c©u nãi. §iÓm s¸ng b»ng l©n tinh ®ét nhiªn biÕn mÊt. *** vietkiem.com *** T¹i sao? ViÖc g× x¶y ra? Ch¼ng lÏ L­u H­¬ng ®∙ ng∙ råi? N÷ quû ®ã ®ßi m¹ng chµng råi, cßn tiÕp tôc ®ßi m¹ng ai n÷a ch¨ng? §Õn l­ît ai ®©y? Mäi ng­êi ®Òu håi häp nh­ nhau! Biªn Bøc c«ng tö bçng vç tay: - §i! Xuèng ®ã xem ®i! Mét ng­êi ®¸p: - Ph¶i! Xuèng ®ã xem sao! Ng­êi ®ã, chÝnh lµ §inh Phong! Råi t©n kh¸ch nghe tiÕng y phôc phÊt giã. Mét phót sau, §inh Phong trë lªn, tr×nh: http://www.vietkiem.com -439- Converted to pdf by BacQuai
  7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Bªn d­íi kh«ng cã ng­êi! Giäng nãi cña h¾n biÓu hiÖn râ niÒm sî h∙i. Biªn Bøc c«ng tö trÇm giäng: - Cßn ng­êi cña phiªn tuÇn th¸m thø t¸m m­¬i ba? §inh Phong ®¸p: - Còng kh«ng cã ë ®ã. Biªn Bøc c«ng tö nÝn lÆng mét lóc l©u, l¹i tõ tõ hái: - Bän ng­êi, ta muèn gÆp ®ã, toµn bé ®∙ lªn ®©y ch­a? §inh Phong ®¸p: - Råi! Biªn Bøc c«ng tö tiÕp: - Tèt! Cuéc ®Êu gi¸ thø hai b¾t ®Çu. http://www.vietkiem.com -440- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn