Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i t- T×nh nång trong ®Þa ngôc Hå ThiÕt Hoa khÝch giê th×®Õn ai ®Òu hiÓu, lý y run ®Õnsî ¸nh s¸ng! Vµv÷ng vËt ®¸nh löa. B©y ®éng ai run ng­êi. Tay do nµng ®çi kh«ng cÇm L­u H­¬ng còng hiÓu lu«n, t¹i sao nµng t×nh nguyÖn ë l¹i ®©y vÜnh viÔn! Bëi nµng sinh ra ®Ó chÞu thiÖt thåi lín. Kh«ng bao giê h­ëng dông ¸nh s¸ng! Kh«ng ai nãi tiÕng g×. Mçi ng­êi nghe nghÑn ë yÕt hÇu. §«ng Tam N­¬ng run run giäng, hái: - Sao kh«ng ai nãi g× hÕt? Cã löa ch­a? L­u H­¬ng ®¸p: - Kh«ng cã löa! Giäng chµng Êm dÞu v« cïng. Chµng ph¶i trÊn ®Þnh t©m t­ gi÷ b×nh tÜnh, ®Ó an ñi §«ng Tam N­¬ng! Cã nhiÒu lóc, con ng­êi cÇn nãi l¸o! Nãi l¸o v× nh©n ®¹o, chø kh«ng ph¶i nh¾m c¸i ®Ých t­ lîi. Nµng ®∙ ®au khæ nhiÒu n¨m th¸ng råi. Cßn lµm cho nµng th­¬ng t©m thªm chi n÷a, trong khi chµng dän ®­êng ®­a nµng trë l¹i thÕ gian? Chµng th­¬ng h¹i cho nµng h¬n tr­íc! Hå ThiÕt Hoa vôt cao giäng: - C¸i vËt quû nµy! V« dông nh­ mét hßn ®Êt chã! Ai ph¸t nã cã löa, th× ta d¸m ®­a c¸i ®Çu cho mµ chÆt ®øt lu«n! Tr­¬ng Tam tiÕp liÒn: - VËy mµ hä b¸n víi c¸i gi¸ tr¨m ngµn l­îng! Qu¶ lµ lò lõa ng­êi, bèc lét! C©u Tö tr­êng thë dµi: - T¹i h¹ bÞ lõa ®au qu¸! Ch¼ng qua, còng lµ mét cuéc b¸o øng! C­íp b¹c dÔ dµng, lÊy b¹c c­íp mua nã, th× dï cã lÇm còng cè mµ chÞu! §©u ph¶i b¹c må h«i n­íc m¾t mµ tr¸ch ai! Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - C«ng ®¹o! C«ng ®¹o! http://www.vietkiem.com -419- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng nh×n mçi ng­êi c¶m kÝch hÕt søc. Lßng ng­êi dï sao còng cã chót thiÖn l­¬ng! ThiÖn l­¬ng s­ëi Êm thÕ gian, thiÕu thiÖn l­¬ng th× trÇn thÕ lµ ®Þa ngôc! §«ng Tam N­¬ng thë phµo, thèt: - Kh«ng cã löa còng ch¼ng sao! T«i biÕt ®Þa ph­¬ng nµy lµ chç cïng, kh«ng cßn lèi nµo tho¸t ra, trõ väng cöa ®¸! Dï cã ¸nh s¸ng, c¸c vÞ còng kh«ng t×m ra c¸i g× c¶! B©y giê th× nµng hÕt bèi rèi, lo ©u, ©m thinh trë nªn dÞu dµng, ©m thinh nghe vui vui... Chç cïng, lµ tö c¶nh, nãi ®Õn tö c¶nh nµng vÉn dïng giäng dÞu dµng! Qu¶ thËt, nµng kh«ng sî chÕt! Nµng chØ sî cã mçi mét ®iÒu! L­u H­¬ng ph¸t hiÖn ra, nµng thiÕu ®«i m¾t! M¸u trong ng­êi L­u H­¬ng cßn s«i ®éng, chµng quµng tay «m nµng, dÞu giäng thèt: - ChØ cÇn ë chung chç, chung n¬i víi ta, víi b»ng h÷u cña ta, dï kh«ng cã ¸nh s¸ng còng ch¼ng quan hÖ g×! C©u nãi ®ã cã hai nghÜa, mét gÇn, mét xa. §«ng Tam N­¬ng dÜ nhiªn hiÓu nghÜa gÇn. Nµng nÐp m×nh s¸t ngùc chµng, ®­a tay sê mÆt chµng. Nµng thèt: - Ta chØ hËn mét ®iÒu! Kh«ng thÊy mÆt mòi ng­¬i ra sao! L­u H­¬ng cè g¾ng thèt mét c©u mµ chµng thÊy khã h¬n bÊt cø lêi nµo: - Sau nµy, ng­¬i sÏ cã c¬ héi tr«ng thÊy! §«ng Tam N­¬ng kªu lªn: - Sau nµy? T¹i sao nµng kinh dÞ? Nµng liªn t­ëng ®Õn ®«i m¾t? Hay nµng nhí ®Õn sù quyÕt ®Þnh vÜnh viÔn ë l¹i ®©y? L­u H­¬ng tiÕp lu«n: - Ph¶i! Sau nµy, ®­¬ng nhiªn ng­¬i cã c¬ héi ®ã! Ch¼ng lÏ ng­¬i cho r»ng chóng ta ph¶i bÞ nhèt suèt ®êi? Kh«ng, ch¼ng cã bao giê cã viÖc ®ã ®©u! §«ng Tam N­¬ng thë khÏ: - Nh­ng ta... L­u H­¬ng c­êi nhÑ: http://www.vietkiem.com -420- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Dï ng­¬i kh«ng muèn ®i theo ta, ta còng mang ng­¬i ®i, cho ng­¬i tho¸t ly h¾c ¸m, thÊy râ mÆt mòi ta, thÊy râ thÕ giíi bªn ngoµi! §«ng Tam N­¬ng lé vÎ khæ së! §«i tay n¾m l¹i, mãng tay suýt ®©m lòng da thÞt! ChÝnh nµng còng ®ang næ lùc dån Ðp mét c¬n trµo lßng. Nµng nhÊn m¹nh: - Ta tin ng­¬i... Ta nhÊt ®Þnh cïng ®i víi ng­¬i! NhÊt ®Þnh ph¶i tr«ng thÊy mÆt mòi ng­¬i! NÕu nµng cßn mét h¹t lÖ nµo, th× lÖ ®∙ trµo ra råi! Nµng thuéc h¹ng ng­êi kh« lÖ! Nh÷ng thö th¸ch trªn ®êi ®∙ lµm c¹n nguån lÖ cña nµng tõ l©u! Nh×n th©n s¾c nµng, nghe giäng nãi cña nµng, ai cã t©m tr­êng thiÕt th¹ch, còng ph¶i dao ®éng. Hå ThiÕt Hoa vôt c­êi khan. Y ph¶i vËn dông toµn n¨ng lùc míi c­êi ®­îc thµnh tiÕng. Råi y thèt: - C« n­¬ng kh«ng thÊy mÆt mòi h¾n, t¹i h¹ nghÜ lµ mét ®iÒu hay ®ã! NÕu thÊy råi, t¹i h¹ d¸m ®oan ch¾c lµ c« n­¬ng ph¶i thÊt väng! §«ng Tam N­¬ng kinh ng¹c: - T¹i... T¹i sao? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - H¾n xÊu xÝ l¾m, mÆt rç ch»n rç chÞt, ®en ® óa nh­ lä nåi, trong giíi b»ng h÷u, cã ng­êi gäi h¾n lµ Xó B¸t Gi¸i! §«ng Tam N­¬ng l¾c ®Çu: - Ch­ vÞ lõa t«i! T«i biÕt... con ng­êi cã c¸i t©m hån nh­ vËy, th× trêi giµ kh«ng b¾t lµm kÎ xÊu xÝ ®©u! Hµ huèng... Nµng cµng nãi, nh­ cµng n»m méng, ®óng lµ, nµng m¬: - Dï cho h¾n cã xÊu xÝ nhÊt trÇn ®êi, t«i còng nhËn lµ h¾n ®Ñp nhÊt trÇn ®êi! Bëi t«i kh«ng nh×n dung m¹o, mµ t«i chØ nh×n c¸i t©m cña h¾n th«i! Hå ThiÕt Hoa nghe m¾t ­¬n ­ít. Råi lÖ th¶m trµo ra ngay! LÖ th¶m, nh­ng lµ thø lÖ c¶m kÝch l¹i cã thªm nh÷ng lêi nãi chøa ®ùng mét mèi t×nh nång, cã lÖ ®ã, cã nh÷ng ng«n tõ ®ã trong khung c¶nh nµy, dï cho lµ mét khung c¶nh ®Þa ngôc ng­êi ta còng nghe lßng rµo r¹t niÒm vui... Måi löa s¸ng, vµ ch¸y rÊt l©u. Mäi ng­êi chó ý ®Õn L­u H­¬ng vµ §«ng Tam N­¬ng kh«ng ai quan t©m ®Õn ngo¹i c¶nh. Cho ®Õn b©y giê, Tr­¬ng Tam chît ph¸t hiÖn ra mét ng­êi n÷a. Ng­êi ®ã lµ Anh V¹n Lý! http://www.vietkiem.com -421- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam muèn kªu lªn thËt to, nh­ng miÖng võa h¸ h¾n ngËm l¹i liÒn. H¾n kh«ng muèn ®Ó cho §«ng Tam N­¬ng biÕt lµ cã ¸nh s¸ng. Bëi, ph¶i cã ¸nh s¸ng, h¾n míi ph¸t hiÖn ra Anh V¹n Lý! Suy nghÜ chíp nh¸ng, h¾n lÈm nhÈm: - Kh«ng râ n¬i ®©y cßn cã ai kh¸c n÷a ch¨ng? BiÕt ®©u mét vµi b»ng h÷u cña chóng ta còng ®ång chung sè phËn nh­ chóng ta! Hå ThiÕt Hoa hiÓu ngay ý tø cña h¾n. Y tiÕp nèi: - NÕu cã th× cµng hay chø sao! Tô häp cµng ®«ng, cµng vui! Tr­¬ng Tam b¸c: - TiÓu Hå! Ta víi ng­¬i ph©n c«ng t×m mçi ng­êi mét gãc, xem cã ai ngoµi chóng ta ch¨ng! Hå ThiÕt Hoa ­ng thuËn: - Ta l∙nh gãc h÷u! C¶ hai cè ý ®i chËm chËm, cïng h­íng vÒ Anh V¹n Lý. Anh V¹n Lý n»m trong gãc, cuén m×nh l¹i, m¾t nh¾m. Chõng nh­ cã ngÊn lÖ ë khãe. MiÖng cña l∙o ta bÞ tr¸m bÝt. Tr­¬ng Tam gi¶ vê kªu o¸i lªn, råi cao giäng thèt: - Cã mét ng­êi ®©y! Ch¼ng biÕt lµ ai! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - §Ó ta sê thö xem!... ý! C¸i vµnh tai ®©y råi! M­êng t­îng vµnh tai B¹ch Y ThÇn NhØ! Hay lµ Anh l∙o tiªn sanh ®©y? Tr­¬ng Tam ®∙ moi vËt tr¸m trong miÖng Anh V¹n Lý. LËp tøc, l∙o möa äc lªn. VËt trong miÖng cña l∙o, lµ mét bµn tay! Mét bµn tay vÊy m¸u. Bµn tay h÷u cña l∙o! Bµn tay bÞ chÆt ë tËn cæ tay. *** vietkiem.com *** Biªn Bøc c«ng tö qu¶ thiÖt kh«ng ph¶i lµ ng­êi! Bëi, ng­êi ®©u cã thÓ tµn nhÉn ®Õn møc ®é ®ã? Th¶m tr¹ng cña Anh V¹n Lý, thËt lµ ®¸ng khiÕp! MiÖng cña l∙o bÞ banh ra, tÐt mÐp, ®­îc gi¶i khai huyÖt ®¹o råi, l∙o kh«ng ngõng n«n äc, nh­ng cã chi trong bông l∙o ®©u. L∙o chØ cßn möa n­íc, möa h¬i thèi! Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng, chØ hËn kh«ng cã Biªn Bøc c«ng tö ë ®©y cho y nhai t­¬i nuèt sèng! http://www.vietkiem.com -422- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam nhÑ tay n©ng Anh V¹n Lý lªn, råi thèt: - Anh l∙o tiªn sanh! Anh l∙o tiÒn bèi! Bän t¹i h¹ ®©y! TÊt c¶ ®Òu cã mÆt t¹i ®©y! Anh V¹n Lý kh«ng cßn möa n÷a. M¸u ë khãe miÖng l∙o ®∙ c« ®äng, kh« dÇn dÇn. L∙o thë mét lóc råi thèt: - L∙o phu biÕt thÕ nµo råi c¸c vÞ còng ®Õn ®©y! Hå ThiÕt Hoa hái: - T¹i sao? Anh V¹n Lý ®¸p: - Ng­êi ta ®∙ sím chuÈn bÞ ®©u ®ã s½n sµng, ®Ó ®èi phã víi chóng ta. Nhøt cö nhøt ®éng g× cña chóng ta, hä ®Òu biÕt râ! Hå ThiÕt Hoa hái: - Hä lµ ai? Biªn Bøc c«ng tö? Anh V¹n Lý gËt ®Çu: - Chø cßn ai? Ch¼ng nh÷ng y biÕt chóng ta muèn ®Õn, mµ l¹i cßn biÕt lu«n lóc nµo th× chóng ta ®Õn! Hå ThiÕt Hoa hái tiÕp: - Do ®©u Anh l∙o tiÒn bèi hiÓu nh­ thÕ? Mµ còng do ®©u ®èi ph­¬ng hiÓu hµnh tung cña chóng ta? Anh V¹n Lý ®¸p: - L∙o phu hiÓu, lµ do sù viÖc x¶y ra, suy theo ®ã, l∙o phu ®Òu nhËn ra hä cã c¸ch ®èi phã san s¸t, dån l∙o phu vµo t­ thÕ tª liÖt! Cßn nh­ t¹i sao h ä hiÓu, th× ®­¬ng nhiªn cã ng­êi tè c¸o víi hä! Ng­êi ®em tin ®Õn hä, hiÓu chóng ta nh­ lßng bµn tay. Tr­¬ng Tam kh«ng d»n ®­îc lßng, trõng m¾t nh×n C©u Tö Tr­êng. C©u Tö Tr­êng thèt nhanh: - T¹i h¹ kh«ng hÒ nãi chi víi hä. Bëi, hä ®©u cÇn nghe t¹i h¹ nãi! Hä biÕt tr­íc, vµ cßn biÕt râ rµng h¬n t¹i h¹ n÷a kia! Tr­¬ng Tam biÕt, trong phót gi©y nµy, C©u Tö Tr­êng kh«ng nãi ngoa. H¾n kªu lªn: - C¸c h¹ kh«ng nãi, th× ai nãi? Hµnh ®éng cña bän nµy, cßn ai biÕt h¬n c¸c h¹? http://www.vietkiem.com -423- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u Tö Tr­êng ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng biÕt lµ ai nãi! BÊt qu¸, t¹i h¹ cho r»ng trong chóng ta, cã kÎ lµm néi tuyÕn cho hä! T¹i h¹ nãi nh­ vËy, h¼n c¸c vÞ kh«ng tin, t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng nãi! L­u H­¬ng vôt thèt: - T¹i h¹ tin! Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - Ng­¬i tin! Tin g∙ ®­îc µ? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - GiÕt chÕt B¹ch LiÖp, kh«ng ph¶i lµ g∙! Bëi kh«ng thÓ nµo g∙ biÕt næi Lam Th¸i phu nh©n lµ Kh« Mai ®¹i s­! Tr­¬ng Tam cau mµy: - Ng­¬i cho r»ng hung thñ s¸t h¹i B¹ch LiÖp, vµ kÎ ®∙ m­u h∙m h¹i Kh« Mai ®¹i s­ lµ mét ng­êi? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §óng vËy! ChÝnh kÎ ®ã b¸n rÎ chóng ta cho ®¶o Biªn Bøc! Tr­¬ng Tam hái: - Ng­¬i biÕt kÎ ®ã lµ ai ch­a? L­u H­¬ng thë dµi: - HiÖn t¹i ta ch­a ®o¸n ®­îc lµ ai. BÊt qu¸, ta t×m ®­îc mét vµi dÊu vÕt th«i! Tr­¬ng Tam giôc: - Ng­¬i cø nãi thö xem! L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Ta kh«ng thÓ hå ®å ®­îc! Chµng chñ tr­¬ng, thµ bÞ lõa h¬n lµ nãi oan uæng cho ng­êi! Tr­¬ng Tam biÕt râ nguyªn t¾c cña chµng, nªn c­êi kh« thèt: - Khi mµ ng­¬i x¸c ®Þnh ®­îc ai lµ hung thñ th× ch¾c bän nµy kh«ng cßn cã dÞp nghe ng­¬i nãi! TÊt c¶ ®Òu rò tµn x­¬ng cèt trong c¸i ngôc h¾c ¸m mÊt! Anh V¹n Lý tiÕp nèi: http://www.vietkiem.com -424- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Sè ng­êi biÕt râ hµnh ®éng cña chóng ta kh«ng nhiÒu. Trõ ba ng­êi hiÖn cã mÆt t¹i ®©y, cßn cã Cao c« n­¬ng, Hoa c« n­¬ng vµ Kim c« n­¬ng, ch¼ng lÏ l¹i lµ mét trong ba vÞ ®ã? Hå ThiÕt Hoa ®¸p liÒn: - TuyÖt ®èi kh«ng ph¶i lµ Cao ¸ Nam råi! Tr­¬ng Tam cau mµy: - Cßn Hoa c« n­¬ng? Ch¼ng lÏ nµng h¹i s­ phô? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng. Tr­¬ng Tam l¹nh lïng: - ThÕ lµ chØ cßn chõa l¹i cã mçi mét Kim c« n­¬ng th«i! Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - Còng kh«ng ph¶i nµng! Tr­¬ng Tam c­êi mØa: - NÕu kh«ng ph¶i lµ trong bé ba ®ã, th× ch¼ng lÏ l¹i lµ ng­¬i? Hå ThiÕt Hoa ®uèi lý, nÝn lÆng. L­u H­¬ng trÇm ng©m, chît thèt: - NÕu §inh Phong kh«ng biÕt Lam Th¸i phu nh©n lµ hãa th©n Kh« Mai ®¹i s­, th× sè ng­êi hiÓu biÕt sù t×nh nµy l¹i cµng gi¶m thiÕu h¬n! Nµy, Anh l∙o tiªn sanh cã ph¶i lµ võa vµo ®©y, tiªn sanh liÒn gÆp bÊt tr¾c ch¨ng? Anh V¹n Lý c­êi khæ: - Nµo ®∙ vµo ®­îc trong ®¶o ®©u! L∙o phu võa ®Õn bê bÞ ®èi ph­¬ng h¹ ®èi thñ ngay! L­u H­¬ng hái tiÕp: - NÕu l∙o tiÒn bèi ngé n¹n ngay t¹i bê biÓn, th× h¼n lµ cã thÓ ph©n biÖt ®­îc h×nh d¸ng cña ng­êi ®ã? Anh V¹n Lý gËt ®Çu: - §óng nh­ vËy. Lóc ®ã, tuy kh«ng tr¨ng sao, kh«ng ®Ìn löa, nh­ng dï sao th× bê biÓn còng cßn s¸ng h¬n ë ®©y! L­u H­¬ng chó ý! http://www.vietkiem.com -425- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Anh V©n Lý ®¸p: - Ng­êi ®ã vËn chiÕc ¸o dµi ®en, mÆt bao kh¨n ®en, vâ c«ng rÊt cao, cao kh«ng t­ëng næi! L∙o phu kh«ng kÞp kh¸ng cù, th× ®ñ biÕt c¸i tµi cña y nh­ thÕ nµo! L­u H­¬ng cau mµy: - Mµ y lµ ai? Hå ThiÕt Hoa hít ®¸p: - Ngoµi Biªn Bøc c«ng tö ra, cßn ai n÷a! Y tin ch¾c lµ m×nh ph¸n ®o¸n ®óng. Ngê ®©u, Anh V©n Lý l¾c ®Çu, thèt: - TuyÖt ®èi kh«ng ph¶i lµ Biªn Bøc c«ng tö! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Sao d¸m ch¾c? Anh V¹n Lý tiÕp: - ChØ v× ng­êi ®ã lµ mét n÷ nh©n! Tay l∙o phu kh«ng thÊy râ ng­êi, song l¹i nghe ©m thinh! Hå ThiÕt Hoa kinh ng¹c: - N÷ nh©n?... Ch¼ng lÏ l¹i lµ c¸i nµng ®∙ ®Õn trong ®ªm råi, nghinh tiÕp kh¸ch lªn cÇu d©y? Anh V¹n Lý ®¸p: - Kh«ng ph¶i ®©u! Vâ c«ng cña nµng ®ã tuy cao, song ®em nµng so víi n÷ nh©n nµy, th× lµ vùc s¸nh víi trêi! Hå ThiÕt Hoa khÝch ®éng: - N÷ nh©n cã vâ c«ng cao tuyÖt, kÓ ra trong vò l©m ®©u cã mÊy ng­êi? Anh V¹n Lý trÇm ng©m mét lóc, chît thèt: - N÷ nh©n ®ã, chÝnh lµ ng­êi võa nãi n¨ng bªn ngoµi cöa ngôc! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - ThÕ ra, ng­êi võa råi lµ mét n÷ nh©n µ? N÷ nh©n g× mµ cã c¸i giäng nãi khã nghe thÕ? Anh V¹n Lý tiÕp: - Thùc ra, nµng kh«ng ph¸t ng«n víi giäng th«ng th­êng. http://www.vietkiem.com -426- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa hái: - VËy c¸i giäng th«ng th­êng cña nµng nh­ thÕ nµo? L∙o tiÒn bèi cã nghe ra ch¨ng? Anh V¹n Lý chît biÕn ®æi thÇn t×nh rÊt kú dÞ. Trªn g­¬ng mÆt l∙o, chõng nh­ mçi thí thÞt in mét niÒm sî h∙i, thí thÞt run run, niÒm sî h∙i kÝch ®éng. L©u l¾m, l∙o míi thë dµi, thèt: - L∙o phu giµ råi, tai mÊt linh, kh«ng cßn nghe ra ®­îc n÷a! Giäng nãi cña l∙o còng run theo. Hå ThiÕt Hoa g»n giäng: - L∙o tiÒn bèi nhËn kh«ng ra, hay kh«ng chÞu nãi? Anh V¹n Lý vÉn run run giäng: - L∙o phu... l∙o phu... L­u H­¬ng bçng thèt: - Sù t×nh quan hÖ träng ®¹i, nÕu l∙o tiÒn bèi nhËn ra, thiÕt t­ëng kh«ng nªn dÊu diÕm! Hå ThiÕt Hoa tiÕp lu«n: - V« luËn lµm sao, nµng còng ch¼ng ph¶i lµ Cao ¸ Nam, Hoa Ch©n Ch©n, Kim Linh Chi. C¶ ba hiÖp l¹i, ch­a ch¾c g× cã mét lùc l­îng tæng hîp ®¸ng sî! L­u H­¬ng thë dµi: - §óng vËy! B©y giê th× t¹i h¹ biÕt, nµng Êy theo s¸t chóng ta ngay tõ lóc ®Çu, chÝnh t¹i h¹ còng kh«ng ph¸t hiÖn mét tiÕng ®éng nµo. Phµm ng­êi luyÖn ®­îc thuËt khinh c«ng ®Õn ®ã, cao tuyÖt nh­ vËy, Ýt nhÊt ng­êi ®ã còng ph¶i mÊt ba m­¬i n¨m c«ng phu! Nh­ vËy kh«ng thÓ lµ nµng thuéc h¹ng thanh thiÕu ®­îc! Tr­¬ng Tam cau mµy: - Nãi nh­ ng­¬i, th× nµng Êy ph¶i cã tõ n¨m s¸u m­¬i tuæi trë lªn? Nµng lµ mét l∙o bµ? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Trªn giang hå, nh÷ng bµ l∙o cã vâ c«ng cao nh­ thÕ ch¼ng mÊy ng­êi. Nh­ng, v« luËn lµ bµ nµo còng kh«ng lµm sao b¸o cho Biªn Bøc c«ng tö, mµ còng kh«ng biÕt ®­îc hµnh tung cña chóng ta lu«n!... http://www.vietkiem.com -427- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Måi löa trong tay y chît t¾t. ChÝnh Anh V¹n Lý thæi t¾t. §ång thêi, L­u H­¬ng nh­ mòi tªn lao m×nh ®Õn cöa. ChØ cã hai ng­êi ®ã nghe tiÕng cöa më. Cöa qu¶ nhiªn më ra. C¸i c¬ héi ®ã, kh«ng khi nµo L­u H­¬ng bá qua! Chµng võa vät m×nh ra, bªn ngoµi cã ng­êi vät m×nh vµo, Ëp lªn m×nh chµng. Mét tiÕng binh vang lªn, cöa ®∙ ®ãng l¹i. Nhanh nh­ chíp, L­u H­¬ng chôp tay ng­êi ®ã. Bµn tay chµng ch¹m ph¶i lµn da mÞn, m¸t, mòi chµng ngöi mét mïi th¬m. Th× ra ng­êi ®ã lµ mét n÷ nh©n! L­u H­¬ng kªu lªn thÊt thanh: - Kim c« n­¬ng ph¶i kh«ng? Nµng Êy cßn run, r¨ng kªu c¸ch c¸ch. HiÓn nhiªn, nµng võa v­ît qua mét nguy hiÓm ®¸ng sî nhÊt ®êi! Nµng b©y giê trÊn ®Þnh t©m thÇn, võa c­ßi h× h×, võa hái: - H­¬ng So¸i n¾m tay t«i lµm g×? Kh«ng sî TiÓu Hå ghen cho µ? L­u H­¬ng cïng Hå ThiÕt Hoa ®ång la lªn: - Cao ¸ Nam! Måi löa ch¸y lªn. MÆt Cao ¸ Nam tr¾ng nhît, tãc rèi lo¹n, ¸o vÊy m¸u, mét mÐp m«i cã dÊu r¸ch. Ai còng hiÓu lµ nµng chÞu ®ùng kh«ng Ýt khæ ®au! Hå ThiÕt Hoa nh¶y vät tíi, gÊp giäng hái: - Lµm sao ng­¬i l¹i ®Õn ®©y? Cao ¸ Nam mØm c­êi: - BiÕt ng­¬i vµ c¸c ng­êi kia ë l¹i ®©y, t¹i sao ta kh«ng ®Õn? Tuy nµng c­êi, nô c­ßi cña nµng chua qu¸, giäng c­êi bi th¶m qu¸! §«i m¾t cña nµng ®á lªn, theo c©u nãi! Hå ThiÕt Hoa n¾m tay nµng, hái tiÕp: - T¹i sao chóng ®èi xö víi ng­¬i nh­ thÕ ®ã? Cã ph¶i lµ c¸i tªn khèn khiÕp Êy khinh miÖt ng­¬i ch¨ng? Tªn khèn khiÕp Êy, ®­¬ng nhiªn lµ Biªn Bøc c«ng tö, chñ nh©n hßn ®¶o ma qu¸i nµy! Cao ¸ Nam nh¾m m¾t! Vµnh mi khÐp l¹i, lÖ tu«ng ra liÒn. Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Ng­¬i ch¼ng ph¶i lµ kh¸ch do chóng mêi ®Õn sao? Chóng ®èi víi kh¸ch nh­ thÕ µ? Cao ¸ Nam ®¸p: http://www.vietkiem.com -428- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - HiÖn t¹i, chóng ®∙ biÕt ta lµ ai!... Cã lÏ chóng ®∙ biÕt tr­íc ta lµ ai! Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng: - Anh tiªn sanh nãi ®óng! Trong chóng ta, cã gian tÕ râ rµng! L­u H­¬ng hái: - Cßn... Hoa c« n­¬ng? Cao ¸ Nam vôt c­êi l¹nh: - H­¬ng So¸i kh«ng cÇn lo l¾ng cho nµng! Ch¼ng bao giê nµng ®Õn chèn nµy ®©u! L­u H­¬ng l¹i hái: - T¹i sao? Cao ¸ Nam më m¾t ra, löa giËn trong ®«i m¾t bèc bõng, lµm kh« ngay lÖ th¶m. Nµng g»n tõng tiÕng: - B©y giê, t«i míi biÕt, ng­êi b¸n rÎ chóng ta, chÝnh lµ nµng! §¸nh c¾p bÝ huyÕt Thanh Phong ThËp Tam Thøc, tiÕc lé ra bªn ngoµi, chÝnh lµ nµng. ThiÕt t­ëng s­ phã ®∙ sím hoµi nghi, nªn b¾t nµng cïng ®i, kh«ng ngê... kh«ng ngê... Thèt ®Õn ®ã, nµng l¹i oµ lªn khãc. Tr­¬ng Tam dËm ch©n, t¸n ®ång: - §óng vËy! §­¬ng nhiªn, nµng biÕt Lam Th¸i phu nh©n lµ Kh« Mai ®¹i s­! §­¬ng nhiªn, nµng biÕt hµnh ®éng cña chóng ta! §­¬ng nhiªn, nµng am t­êng TrÝch T©m Thñ! Kh«ng ngê bao nhiªu ng­êi chóng ta ®Òu bÞ tiÓu liÔu ®Çu b¸n s¹ch! Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Cã lÏ B¹ch LiÖp trong lóc v« t×nh, ph¸t hiÖn ra bÝ mËt cña nµng, cho nªn nµng giÕt g∙! Lóc ®ã, ta còng cã hoµi nghi nµng. Tr­¬ng Tam c­êi l¹nh: - Lóc ®o, m­êng t­îng ta kh«ng nghe ng­êi ta tá ra hoµi nghi nµng, ta chØ nghe ng­¬i nãi lµ nµng «n nhu, thiÖn l­¬ng, hÔ thÊy m¸u lµ xØu liÒn. TuyÖt kh«ng thÓ lµm ®­îc viÖc nh­ vËy! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n h¾n, ®o¹n thë ra, thèt: - Thùc sù, th× tiÓu liÔu ®Çu ®ã lµm mµu mÌ rÊt khÐo, nÕu nµng theo nghÒ h¸t, th× h¼n ph¶i næi danh lín. Cao ¸ Nam tiÕp: http://www.vietkiem.com -429- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Tr­íc khi chÕt, gia s­ cã mÊy lêi l­u l¹i, b¶o ph¶i ®Ò phßng nµng. Nh­ng, lóc ®ã t«i kh«ng tin, vµ v× lóc kh«ng tin nªn t«i kh«ng nãi cho c¸c vÞ biÕt! Tr­¬ng Tam thèt: - Ch¾c lµ nµng biÕt lÞnh s­ hoµi nghi, cho nªn h¹ ®éc thñ tr­íc! Cao ¸ Nam tiÕp: - Gia s­ lu«n lu«n ®èi xö víi nµng rÊt tèt, t«i nghÜ nµng kh«ng thÓ c©u kÕt víi Biªn Bøc ®¶o ®Ó chèng l¹i l∙o nh©n gia. Hå ThiÕt Hoa chen vµo: - §iÒu duy nhÊt lµ kh«ng hiÓu næi, lµ vâ c«ng cña nµng cao tuyÖt, ®Õn ®é thõa h¹ s¸t B¹ch LiÖp. Cao ¸ Nam nghiÕn r¨ng: - B¹ch LiÖp ®©u ®¸ng nãi! C¸c vÞ còng ch­a ch¾c lµ ®èi thñ cña nµng! Th× ®­¬ng nhiªn tïy tiÖn cña nµng giÕt ng­êi kh«ng khã kh¨n chi c¶! Tr­¬ng Tam kªu lªn: - LiÔu ®Çu ®ã cã vÎ b¹t nh­îc ®Õn ®é ai thæi mét c¸i lµ ph¶i ng∙ ngay, lµm g× cã b¶n lØnh ®¸ng khiÕp chø? Cao ¸ Nam thèt: - C¸c vÞ quªn mét ®iÒu! Tr­¬ng Tam hái: - §iÒu g×? Cao ¸ Nam ®¸p: - C¸i hä cña nµng! Hä Hoa! Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Hä Hoa råi sao? Ch¼ng lÏ... Bçng, y kªu lªn: - Hay lµ nµng lµ con ch¸u cña L¹c Thñ Tiªn T­ Phi Phông? Cao ¸ Nam gËt ®Çu: http://www.vietkiem.com -430- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §óng vËy! Sau khi Hoa tæ s­ chøng qu¶ bång lai, th× anh em cña nµng còng häc xong trän vÑn c¸c m«n c«ng cña l¹, ®­îc truyÒn thä tinh hoa vâ thuËt cña Hoa tæ s­, chÝnh nµng ph¸ ho¹i sù kÕt tinh cña bao nhiªu t©m thuËt cña l∙o nh©n! Hå ThiÕt Hoa thèt: - TrÝch T©m Thñ lµ mét trong c¸c m«n ®ång ®éc! Cao ¸ Nam gËt ®Çu: - Nh­ng TrÝch T©m Thñ ch­a ph¶i lµ mét ®éc h¹i nhÊt. L∙o nh©n gia cho r»ng c¸c m«n c«ng ®ã vµ tõng dÆn dß anh em nµng, chØ b¶o tån nã lµm c¸i vèn, chø kh«ng nªn luyÖn ®Õn. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Nh÷ng c«ng phu nh­ vËy, thÊt truyÒn tõ l©u, ta ®©y kh«ng hÒ nghe ai nh¾c ®Õn n÷a! Cao ¸ Nam tiÕp: - Ch¼ng hiÓu lµm c¸ch nµo, Hoa Ch©n Ch©n l¹i lÐn häc ®­îc c¸c m«n c«ng ®ã. Sau khi luyÖn thµnh råi, nµng míi t×m ®Õn gia s­, xin nhËp m«n. Hå ThiÕt Hoa hái: - ThÕ tr­íc kia nµng kh«ng lµ ®Ö tö Hoa S¬n ph¸i? Cao ¸ Nam l¾c ®Çu: - Nµng míi nhËp m«n vµi n¨m gÇn ®©y th«i! S­ phã biÕt nµng lµ con ch¸u Hoa tæ s­, nªn ®èi xö víi nµng ®Æc biÖt h¬n c¸c ®Ö tö kh¸c. Vµ l∙o nh©n gia truyÒn Thanh Phong ThËp Tam Thøc cho nµng. Cã thÓ v× muèn häc Thanh Phong ThËp Tam Thøc, nµng míi gia nhËp ph¸i Hoa S¬n. Cao ¸ Nam gËt ®Çu: - Cã lÏ vËy! Bëi, c¸c m«n c«ng tr­íc cña nµng tuy lîi h¹i, nh­ng Thanh Phong ThËp Tam Thøc l¹i lµ kh¾c tinh. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Cã lÏ tr­íc khi vµo ph¸i Hoa S¬n nµng ®∙ cÊu kÕt víi Biªn Bøc ®¶o råi. Cao ¸ Nam cÊt giäng trÇm buån: - Gia s­ chän m«n ®å rÊt kü. ChØ v× nµng lµ hËu duÖ cña Hoa tæ s­, nªn l∙o nh©n gia kh«ng tra cøu lai lÞch, thµnh ra cã ngµy nay. Tr­¬ng Tam thèt: http://www.vietkiem.com -431- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nh­ vËy, Anh l∙o tiÒn bèi gÆp trong ®ªm chÝnh lµ nµng! Anh V¹n Lý tr× nghi, tî hå muèn nãi g×, nh­ng cø tr× nghi kh«ng d¸m nãi ra, mµ còng ch¼ng d¸m nh×n L­u H­¬ng, nh­ l∙o cã lµm mét viÖc tr¸i víi l­¬ng t©m, nªn kh«ng nh×n chµng. L­u h­¬ng vÉn nÝn lÆng tõ ®Çu, kh«ng nãi g× hÕt. Bçng, C©u Tö Tr­êng vôt thë dµi, thèt: - HiÖn t¹i, c¸i g× chóng ta còng ch¼ng hiÓu râ. ChØ rÊt tiÕc lµ qu¸ muén! Hå ThiÕt Hoa cÊt tiÕng: - Cã mét ®iÒu t¹i h¹ ch­a hiÓu! C©u Tö Tr­êng hái: - §iÒu chi? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - ChiÕc r­¬ng cña c¸c h¹! R­¬ng chøa ®ùng g×? Ch¾c kh«ng ph¶i háa d­îc? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - Háa d­îc do §inh Phong ®Æt vµo sau nµy. Nã lµ chiÕc r­¬ng kh«ng! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - R­¬ng kh«ng, sao nÆng thÕ! C©u Tö Tr­êng TrÇm giäng: - Ai nãi lµ nã nÆng? Hå ThiÕt Hoa sê chãt mòi, c­êi khæ: - Xem ra, chÝnh m¾t tr«ng thÊy, mµ l¾m lóc vÉn lÇm lÉn nh­ th­êng! L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - Cho nªn, ®õng qu¸ tin n¬i m¾t. M¾t cßn kh«ng ®ñ huèng hå tai! Anh V¹n Lý bçng chåm tíi, chôp C©u Tö Tr­êng g¾t giäng: - R­¬ng kh«ng, vËy tang vËt ë ®©u? C©u Tö Tr­êng nh×n l∙o, thë dµi, tõ tõ thèt: - HiÖn t¹i, t¹i h¹ ch­a muèn chÕt! Anh V¹n Lý hõ mét tiÕng: - Kh«ng ai muèn chÕt! http://www.vietkiem.com -432- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u Tö Tr­êng tiÕp: - NÕu t¹i h¹ tiÕt lé tang vËt ë ®©u, th×, th× t¹i h¹ ch¼ng sèng ®­îc h¬n mét phót. Anh V¹n Lý muèn hái n÷a. Nh­ng võa lóc ®ã cã giäng nãi l¹nh lïng vang ®Õn: - C¸c ng­¬i th«ng minh l¾m! RÊt tiÕc lµ v« luËn lµm sao, c¸c ng­¬i còng chÕt gÊp. *** vietkiem.com *** Trong ngôc cã b¶y ng­êi: L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa, Tr­¬ng Tam, Anh V¹n Lý, C©u Tö Tr­êng, Cao ¸ Nam vµ §«ng Tam N­¬ng. B¶y ng­êi, dÜ nhiªn kh«ng ai ph¸t lªn c©u ®ã, nh­ng ©m thinh l¹i ph¸t xuÊt ngay trong ngôc. ThÕ th× cã ng­êi thø t¸m sao! L­u H­¬ng nhanh nh­ chíp tung m×nh lªn ®Ønh nhµ ngôc. N¬i ®ã, cã mét miÖng loa, g¾n kÝn ®¸o vµo nãc ®¸, v× trong h¾c ¸m, bän L­u H­¬ng kh«ng tr«ng thÊy. §u«i loa ë phÝa ngoµi, ®èi ph­¬ng muèn nghe cuéc ®èi tho¹i bªn trong, th× ¸p tay vµo ®u«i loa, cßn nh­ muèn nãi, th× ngËm ®u«i loa mµ nãi. L­u H­¬ng ®Æt s¸t miÖng vµo loa, hái: - Ng­êi bªn ngoµi cã ph¶i lµ Biªn Bøc c«ng tö ch¨ng? §èi ph­¬ng ®¸p kh«ng ph¶i ®¸p: - Tõng nghe H­¬ng So¸i lµ tay kinh c«ng sè mét trªn ®êi nµy. Kh«ng ngê néi lùc còng th©m hËu ®¸ng sî! NÕu cïng t¹i h¹ kÕt b»ng h÷u, th× c¶ hai chóng ta sÏ lµ b¸ chñ thÕ gian! ChØ rÊt tiÕc... C©u nãi bá löng, thay vµo ®o¹n cuèi, lµ mét tiÕng thë dµi. L©u l¾m, ©m thinh ®ã l¹i vang lªn: - C¸c ng­¬i ch­a chÕt véi, dï ta muèn giÕt gÊp c¸c ng­¬i! §îi c¸c ng­¬i c¸i g× còng kh«ng thÊy, hiÖn t¹i ta cho c¸c ng­¬i c¸i g× còng kh«ng nghe ®­îc! Phµm cã ®ui vµ ®iÕc ®ñ råi, ta sÏ dÉn ®é c¸c ng­¬i vÒ n¬i dËt l¹c vÜnh cöu. LiÒn theo ®ã, mét thinh ©m qu¸i vÞ vang lªn liªn tôc, väng tíi xèi vµo tai bän ng­êi trong ngôc, nh­ ngµn mòi kim ch©m chóng. Ai ai còng khã chÞu v« cïng. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -433- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn