Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i ba Ta béi phôc ta C híp th©n h×nh, L­u H­¬ng l­ít tíi, xuyªn qua kho¶ng gi÷a hai g∙ gia n« cña ®¶o Biªn Bøc. Khi c¶ hai ph¸t gi¸c ra, chóng kh«ng cßn kÞp lµm mét ph¶n øng nµo. Cïi chá ®¸nh ra, ch¹m vµo s­ên chóng. L­u H­¬ng vèn nhanh th©n thñ, hiÖn t¹i chµng cÇn hµnh ®éng nhanh h¬n vµ nhanh cùc ®é. DÜ nhiªn, hai g∙ ®ã bÞ lo¹i ngay. Råi L­u H­¬ng quay m×nh vÒ h­íng nam nh©n. §«ng Tam N­¬ng ®∙ bÞ ®¸nh bay ra xa råi. ThÊy L­u H­¬ng l­ít tíi, y cao giäng hái: - Ng­¬i lµ ai?... Mét ph¸t ch­ëng nh­ trêi gi¸ng do L­u H­¬ng tung ra b¾n vµo y. Nh­ng, y cã chuÈn bÞ, thµnh ra tr¸nh khái. Ng­êi ®Õn ®­îc Biªn Bøc ®¶o, ®©u ph¶i thuéc h¹ng tÇm th­êng? Y hoµnh th©n, ®¶o ®é, ph¶n c«ng ngay. Y sö dông ng¹nh c«ng theo thñ ph¸p §¹i Suèt Bi, ph¸p chiªu, giã ch­ëng rÝt vu vu, tr­íc hÕt t¹o khÝ thÕ ¸p ®¶o tinh thÇn ®Þch. Nh­ng y tÝnh sai, bëi ®èi t­îng lµ L­u H­¬ng. Bëi gian phßng tèi qu¸, ng­êi ta kh«ng thÓ dïng m¾t quan s¸t, nh­ng ng­êi ta nghe tiÕng giã mµ nhËn ®Þnh vÞ trÝ ®Þch. Cho nªn dïng thø ng¹nh c«ng trong tr­êng hîp nµy, cã kh¸c nµo tù tiÕt lé t­ thÕ cho ®Þch nhÊm ®óng mµ ®¸nh vµo? Y võa ®¸nh tr¶ mét ch­ëng, lµ bÞ n¾m ®óng m¹ch m«n. Y n»m méng còng kh«ng t­ëng næi m×nh gÆp mét ®Þch nh©n ®¸ng sî. Y ®©u ph¶i lµ mét tay v õa? §µnh r»ng trªn ®êi vÉn cã ng­êi tµi giái h¬n y, song xuÊt ph¸t mét chiªu mµ chÕ ngù næi y, th× dï cho y, y còng kh«ng tin lµ cã bËc tµi giái nh­ vËy! Vµ b©y giê, con ng­êi tµi giái ®ã ®ang ®èi lËp víi y, ®ang chÕ ngù y! B©y giê, th× y chØ cßn lµ mét c¸i x¸c th«ng th­êng, c¸i x¸c cßn sèng, nh­ng kh«ng cö ®éng ®­îc! Y kªu lªn: - Ng­¬i... V« Ých, l­ìi cña y còng cøng lu«n! C©u nãi chØ ®­îc bu«ng ra mét tiÕng, cßn l¹i bao nhiªu lêi th× lóng tóng trong yÕt hÇu chê l­ìi ®­a ra. L­ìi bÊt ®éng råi, lêi trë vÒ bông d¹ ngay. Bëi L­u H­¬ng ®iÓm vµo mÊy nguyÖt ®¹o trªn m×nh y, kh«ng cho y nhÝt ®éng, kh«ng cho y ph¸t ©m. Mét giäng nãi vang khÏ bªn tay y: http://www.vietkiem.com -404- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ghi nhí! C¸c nµng ®ã còng lµ con ng­êi! Hä kh«ng lµ con vËt ®©u nhÐ! Lµ con ng­êi, th× ph¶i b×nh ®¼ng víi ng­êi! Lµ con ng­êi, tÊt ph¶i ®­îc t«n kÝnh. Dï x∙ héi cã nhiÒu giai cÊp, song giai cÊp kh«ng lµ c¸i møc ®o l­êng phÈm c¸ch con ng­êi! Giai cÊp lµ sù thµnh c«ng cña thñ ®o¹n, cã thÕ th«i! Kh«ng ai cã quyÒn xem rÎ sanh m¹ng cña ®ång lo¹i. *** vietkiem.com *** Trªn Biªn Bøc ®¶o, ng­êi ta xª dÞch b»ng xóc gi¸c, nh­ bÇy d¬i bay liÖng. Lóc bay, d¬i ph¸t xuÊt mét thø thinh ©m ®Æc biÖt. Thinh ©m ®ã loan ra, ch¹m vËt, d¬i cã c¶m gi¸c liÒn. §ã lµ thø ©m ban ®éc ®¸o cña loµi d¬i. B©y giê, L­u H­¬ng nghe tiÕng vang cña thø ©m ban ®ã tõ bèn phÝa väng ®Õn. Chµng biÕt, ng­êi trªn ®¶o Biªn Bøc ®ang bay ®Õn chç chµng ®øng. Chµng lµ ®iÓm hÊp lùc trung t©m, thu hót c¸i ®¸m ng­êi d¬i, hay d¬i ng­êi. Tuy nhiªn, nh÷ng æ mai phôc ch­a ph¸t xuÊt mét ph¶n øng nµo. Chóng ch­a ph¸t ®éng c¸c c¬ cÊu phßng thñ, nh­ b¾n tªn ®éc, phãng ¸m khÝ, lµ v× ë ®©y cã kh¸ch cña hä míi tõ lôc ®Þa ®Õn, nh÷ng kh¸ch ®ã ®ang t×m hoa trong ®Þa ngôc nµy!... Mét lÏ n÷a, khiÕn hä ch­a ph¸t ®éng, lµ thùc sù hä ch­a hiÓu viÖc g× ®∙ x¶y ra, nªn ch¼ng ai d¸m väng hµnh. HiÖn t¹i th× hä ®∙ hiÓu råi! BÊt cø ai, vµo n¬i ®©y, kh«ng ai lµm sao ®èi phã víi hä næi, bëi hä cã ­u thÕ h¬n ngo¹i nh©n. NhiÒu ­u thÕ chø kh«ng ph¶i mét. Phµm trong mét cuéc tranh chÊp, n¾m ®­îc mét ­u thÕ lµ qu¸ ®ñ råi. Huèng hå nhiÒu ­u thÕ? Mét, lµ hä kháe, chê ®Þch. Hai, lµ hä vÜnh viÔn ë trong h¾c ¸m, nh­ ng­êi bªn ngoµi quen víi d­¬ng quang. Hä thÊy ®Þch, ®Þch kh«ng thÊy hä. Ba, lµ ®Þa thÕ! Hä biÕt n¬i nµo lµ c¹m bÉy ®Ó tr¸nh. L­u H­¬ng dï lµ tay siªu viÖt, còng ph¶i nh­îng hä Ýt nhiÒu, bëi ba ­u ®iÓm ®ã. Tuy nhiªn, chµng cã thÓ t¹m thêi tr¸nh nguy c¬, b»ng c¸ch hoÆc gi¶ rêi ngay n¬i ®ã, hoÆc gi¶ dïng thuËt BÝch Hæ du t­êng bß theo v¸ch lªn tÇng trªn. Vµ chµng thuéc h¹ng ng­êi cÈn thËn, chØ khi nµo kh«ng thÓ ®­îc, th× míi chÊp nhËn mét cuéc x« x¸t th«i. §«ng Tam N­¬ng thÊp giäng b¶o: - Rót lui ngay! §Õn phÝa tr­íc mÆt ®ã, rÏ qua h÷u... http://www.vietkiem.com -405- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng n¾m tay nµng, thèt: - Ch¹y! §«ng Tam N­¬ng l¾c ®Çu: - Ta kh«ng ®i! Ta nhÊt ®Þnh ë l¹i ®©y, t×m chiÕc ®iÕu trao cho nµng! L­u H­¬ng thë dµi, kh«ng nãi chi n÷a. Chµng cßn nãi g× h¬n, nµng kh«ng mµng, nµng chØ nghÜ ®Õn chiÕc ®iÕu! Th× chiÕc ®iÕu ®ã cã gi¸ trÞ h¬n t¸nh m¹ng nµng vËy! NÕu lµ ng­êi nµo kh¸c, h¼n ph¶i cho lµ nµng ngu ngèc, ®iªn khïng, vµ cã thÓ bá r¬i nµng l¹i ®ã, hay miÔn c­ìng l«i nµng ®i. L­u H­¬ng kh«ng ng¨n trë nµng, còng kh«ng bá r¬i nµng. Chµng b»ng lßng ë l¹i víi nµng. ë l¹i ®Ó gióp nµng t×m chiÕc ®iÕu. ChiÕc ®iÕu biÓu hiÖn niÒm t«n kÝnh mét c¸ nh©n, biÓu hiÖu nh©n t¸nh cña nµng. L­u H­¬ng ph¶i gióp nµng phôc håi nh©n t¸nh! - Sau råi cã t×m ®­îc chiÕc ®iÕu ®ã kh«ng? ChÝnh Hå ThiÕt Hoa sau khi nghe thuËt sù t×nh h×nh, hái L­u h­¬ng c©u ®ã! L­u H­¬ng ®¸p: - §­¬ng nhiªn lµ ®­îc! Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - T×m ®­îc chiÕc ®iÕu, nh­ng ng­¬i l¹i mÊt m¹ng, Ých g×! L­u H­¬ng mØm c­êi: - Chø m¹ng nµo ®ang ®èi tho¹i víi ng­¬i ®©y? Hå ThiÕt Hoa l¹i thë dµi: - Ng­¬i qu¶ thËt lµ con ng­êi tèt phóc! §i ®Õn ®©u ®Òu gÆp may m¾n c¶! Trong h¾c ¸m, t×m ®­îc mét vËt nhá nh­ thÕ tµi l¾m ®Êy! Ta cã c¶m t­ëng ng­¬i mß kim ®¸y biÓn! L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - Kim, kh«ng cã mïi. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Mïi? Mïi g× trong vô nµy? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: http://www.vietkiem.com -406- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ChiÕc ®iÕu g¾ng liÒn víi bao thuèc, ®iÕu rít xuèng, bao më tung, thuèc b¾n ra, mïi thuèc bèc lªn. Trong h¾c ¸m, t×m vÞ cã mïi b»ng mòi, dÔ nh­ ngoµi ¸nh s¸ng t×m vËt b»ng m¾t! Hå ThiÕt Hoa phôc liÒn. Råi tÆt l­ìi, thë ra, sau cïng y t¸n: - Ng­¬i qu¶ lµ bËc thiªn tµi! L­u H­¬ng gËt ®Çu: - L¾m lóc, ta còng phôc ta lu«n! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Khèi ãc ng­¬i linh nghiÖm c¸i ®ã ta hiÓu råi. Nh­ng, chiÕc mòi ng­¬i, linh nghiÖm tõ lóc nµo thÕ? L­u H­¬ng ®¸p: - Ch¼ng ph¶i linh nghiÖm g× c¶, chØ v× mòi ta cã bÞnh, nghe mïi thuèc lµ ch¶y n­íc ngay. Do ®ã ta t×m ra chç chiÕc ®iÕu r¬i dÔ dµng! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - L¾m lóc, ta tù hái, t¹i sao, cø mçi lÇn gÆp khã kh¨n, lµ ®Õn phót cuèi ng­¬i míi cã chñ ý? Vµ lu«n lu«n cã biÖn ph¸p hãa tiªu mäi nguy hiÓm Ng­¬i cã tµi, hay cã phóc? *** vietkiem.com *** L­u H­¬ng trao c¸i bao ®ùng thuèc cho n÷ nh©n ®¸ng th­¬ng h¹i ®ã. Nµng muèn cã c¸i bao Êy, chø kh«ng lµ chiÕc ®iÕu. Së dÜ ph¶i ®ßi hái nh­ vËy, lµ v× hai vËt trªn m×nh nam nh©n kh«ng rêi nhau, cã c¸i nµy th× ph¶i cã c¸i kia. Nµng khãc, lÖ nµng r¬i xuèng tay chµng. LÖ ®ã, h¼n ph¶i quý, v× ý nghÜa cña lý do khiÕn cho nã trµo tu«ng. ChÝnh nµng còng kh«ng t­ëng lµ m×nh ®æ lÖ ®­îc, bëi h¹ng ng­êi nh­ nµng th× lµm g× cßn lÖ ®Ó ®æ n÷a? B©y giê th× nµng chÕt ®i, còng ch¼ng quan hÖ g×. Bëi nµng ®∙ t×m ®­îc nh©n t¸nh, sù t«n kÝnh t×m ®­îc bao ®ùng thuèc. L­u H­¬ng cßn ë ®ã. Kh«ng ë còng kh«ng lµm sao h¬n, v× chµng kh«ng lµm sao h¬n, v× chµng kh«ng thÓ ch¹y ®i. Bèn ph­¬ng t¸m h­íng, sù kú dÞ ph¸t sanh, gian nhµ ®ã hiÓn nhiªn bÞ bao v©y chÆt chÏ. Ch¼ng biÕt cã bao nhiªu ng­êi quanh bªn ngoµi, vµ sè ng­êi ®ã ra sao. §Õn c¶ v¸ch nhµ, v¸ch nói, còng ph¸t xuÊt thinh ©m, ®iÒu ®ã chøng tá cuéc bao v©y cùc kú quan träng. http://www.vietkiem.com -407- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­íi, cßn cã m¾t, cã lç hæng. Vßng v©y nµy ®Æc nh­ v¸ch ®¸ t­êng ®ång, con kiÕn kh«ng chui qua lät! ë trong ®ã, L­u H­¬ng tr¸nh sao khái bÞ chóng b¾t? Chµng kh«ng nÎo nµo ®Ó tho¸t ®i, nÕu Hå ThiÕt Hoa l©m vµo tr­êng hîp chµng, th× y ®∙ tung ph¸ vßng v©y, ®¸nh nhau trÝ m¹ng. L­u H­¬ng kh«ng hå ®å nh­ vËy. Lóc tèi nguy hiÓm, chµng lu«n lu«n cã ph­¬ng ph¸p tèi diÖu øng phã víi t×nh h×nh. Gian nhµ ®ã, ngang hai tr­îng, dµi ba tr­îng, cã mét chiÕc gi­êng, mét chiÕc bµn, mét chiÕc ghÕ. Nhµ kh«ng cöa sæ, duy nhÊt cã mét lèi ra vµo th«i. Gian nhµ nh­ c¸i chËu. L­u h­¬ng ë trong c¸i chËu ®ã, ng­êi ®Õn bao v©y, tèi thiÓu còng trªn hai tr¨m, nh­ng vµo lóc ®ã th× chØ cã b¶y t¸m m¹ng, m¹ng nµo còng cÇm n¬i tay mét gËy rÊt nhá, rÊt dµi. GËy ®ã nh­ c¸i vßi xóc gi¸c cña loµi c«n trïng, nh­ con m¾t cña chóng. Bao nhiªu ng­êi ®ã, lôc l¹o t×m kiÕm hai ng­êi trong mét c¸i chËu, th× cã g× dÔ h¬n? NÕu gËy cña chóng ch¹m vµo m×nh, lµ L­u H­¬ng cÇm nh­ ®i ®êi. Chóng cÇm gËy, qu¬ kh¾p n¬i, xoi mäi gãc, trªn bµn trªn gi­êng, d­íi gÇm bµn, gÇm gi­êng, ®Õn c¶ nãc nhµ. Nh­ng kh«ng cã L­u H­¬ng. ThÕ chµng biÕn ®©u mÊt. Råi cßn §«ng Tam N­¬ng n÷a, nµng còng biÕn ®i ®©u? Kh«ng ai biÕt t¹i sao c¶ hai mÊt d¹ng! Bän vµo lôc so¸t ®©m ra ho¶ng sî. Chóng quay l¹i n÷ nh©n kia, tra hái: - Ng­êi? ë ®©u? N÷ nh©n hái l¹i: - Ng­êi? Ai? N¬i ®©y lµm g× cã ng­êi ngoµi? Bän ®ã hái: - NÕu kh«ng cã ng­êi ngoµi, th× lµm sao cã ba kÎ chÕt? N÷ nh©n ®¸p: - Lµm sao t«i biÕt ®­îc? T«i cã thÊy g× ®©u? ChØ nghe mét vµi tiÕng kªu thÐt kinh h∙i, biÕt ®©u hä kh«ng tù s¸t h¹i nhau? Giäng nµng run run, chõng nh­ bÞ tra kh¶o qu¸, ®∙ kh«ng chÞu ®ùng næi. Nµng c¾n r¨ng, ®Ó mÆt chóng hµnh h¹, kh«ng hÒ tiÕt lé sù thËt. Bçng, cã ng­êi hái: - KÎ chÕt lµ ai? Mét ng­êi cung kÝnh ®¸p: - TriÖu C­¬ng, ng­êi phñ §¹i Danh? Vµ hai anh em s¸u m­¬i chÝn trong ®éi tuÇn th¸m. http://www.vietkiem.com -408- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng giËt m×nh, thÇm nghÜ: - TriÖu C­¬ng, cã c¸i hiÖu lµ §¬n Ch­ëng Khai BÝch, mét nh©n vËt hµng nhÊt, hµng nh× trong vâ l©m ngµy nay, kh«ng ngê víi mét chiªu lµ ta cã thÓ h¹ s¸t y? Th× ra chµng ®∙ ph¸t ra mét lùc l­îng cùc m¹nh! Vµ chØ trong nh÷ng lóc khÈn cÊp, con ng­êi míi ph¸t huy tËn c«ng lùc, mét c¸ch v« ý thøc! §inh Phong trÇm ng©m mét chót, råi tõ tõ thèt: - Ba ng­êi ®ã kh«ng chÕt! C¸c ng­¬i hå ®å qu¸, nªn kh«ng ph©n biÖt ®­îc ng­êi sèng víi ng­êi chÕt! Kh«ng ai ®©u! Cã tiÕng TriÖu C­¬ng rªn. §inh Phong hái: - ViÖc g× x¶y ra? Ai ®iÓm huyÖt c¸c h¹? TriÖu C­¬ng c¨m hËn: - T¹i h¹ nµo biÕt ®­îc! §Õn c¶ bãng h×nh, cßn ch­a thÊy, lµm g× biÕt lµ ai? §inh Phong l¹i hái: - H¾n dïng thñ ph¸p g×, ®iÓm huyÖt c¸c h¹? TriÖu C­¬ng ®¸p: - Kh«ng hiÓu ®­îc! Trong lóc m¬ hå, t¹i h¹ bÞ ®iÓm tróng! ThÕ c¸c vÞ kh«ng b¾t ®­îc h¾n sao? §inh Phong thë ra: - Kh«ng! Mét ng­êi cÊt tiÕng: - Bän tiÓu nh©n bao v©y chÆt chÏ quanh ®©y, dï cho ruåi muçi còng kh«ng bay lät. §inh Phong l¹nh lïng: - Ruåi muçi kh«ng bay lät, nh­ng ng­êi chui lät! TriÖu C­¬ng thë dµi: - H¾n qu¶ thËt ch¼ng ph¶i lµ ng­êi! H¾n ph¶i lµ quû! B×nh sanh t¹i h¹ ch­a hÒ thÊy ai xuÊt thñ nhanh nh­ h¾n! §inh Phong thèt: - §¸ng lÏ c¸ch h¹ ph¶i ®o¸n lµ ai! TriÖu C­¬ng hái: http://www.vietkiem.com -409- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c h¹ biÕt h¾n lµ ai? §inh Phong gËt ®Çu: - õ! TriÖu C­¬ng hái gÊp: - Ai? §inh Phong bu«ng gän: - L­u H­¬ng! TriÖu C­¬ng nghe rîn ng­êi. L©u l¾m y Êp óng: - Sao... C¸c h¹ biÕt... lµ h¾n? §inh Phong l¹nh lïng: - NÕu ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ L­u H­¬ng, th× c¸c h¹ ®∙ bÞ chÕt ®Ó diÖt khÈu råi! §¹o So¸i L­u H­¬ng v« luËn trong t×nh huèng nµo, vÉn kh«ng giÕt ng­êi. H¬n mÊy n¨m qua, bao nhiªu dÝnh lÝu trªn ®êi, bµn tay kh«ng v¸y m¸u, chØ cã mçi mét m×nh L­u H­¬ng! §iÒu ®ã, TriÖu C­¬ng hiÓu rÊt râ! Ngµy nay, y gÆp L­u H­¬ng, y tù hái, cuéc gÆp gì nµy may m¾n hay xui xÎo? §inh Phong nÝn lÆng gi©y l©u, bçng ra lÞnh: - Toµn thÓ lui vµo vÞ trÝ! Cã ng­êi hái: - Lui? Nh­ng... §inh Phong c­êi l¹nh: - Kh«ng lui th× lµm g× ®©y? Ch¼ng lÏ L­u H­¬ng trë l¹i cho c¸c ng­¬i b¾t! Chê h¾n trë l¹i µ? - Ng­¬i lóc ®ã nÊp t¹i ®©u? Hå ThiÕt Hoa nghe thuËt ®Õn ®ã liÒn hái. L­u H­¬ng c­êi, ®¸p: - Trªn gi­êng. Bän ta vÉn n»m ngay trªn gi­êng. Hå ThiÕt Hoa suýt kªu lªn: http://www.vietkiem.com -410- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Trªn gi­êng? Hai c¸i x¸c to lín, n»m ph×nh ph×nh trªn gi­êng, tr­íc con m¾t chóng? Chóng chÕt hay sao mµ ch¶ng tr«ng thÊy? L­u H­¬ng c­êi, tiÕp: - Ta cã c¸ch riªng cña ta chø! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - C¸ch g×? Kh«ng lÏ trªn gi­êng cã c¬ quan? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Lµm g× cã c¬ quan? BÊt qu¸, trªn gi­êng chØ cã mét chiÕc ch¨n th«i! Hæ ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i dïng c¸ch chi? Kh«ng lÏ ng­¬i biÕn thµnh xó trïng thËt sù, chui vµo ch¨n, n»m xÕp re? L­u H­¬ng c­êi h× h×: - §©u ng­¬i thö ®o¸n xem, ta dïng c¸ch g× nµo? Hå ThiÕt Hoa bÜu m«i: - Ai mµ ®o¸n ®­îc c¸ch quû cña ng­¬i! L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Thùc ra, c¸ch ®ã kh«ng l¹ chi c¶. Ta b¶o §«ng Tam N­¬ng n»m t¹i mét ®Çu gi­êng, ta n»m ë ®Çu kia, c¶ hai cã chiÕc ch¨n phñ bªn trªn, cho thËt th¼ng. Chóng rµ gËy ngang trªn, ch¼ng gÆp g×, cho r»ng chiÕc gi­êng kh«ng ng­êi n»m ®©u, chóng ta Èn nÊp ë d­íi ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê mét lóc, thë dµi, ®o¹n thèt: - §óng vËy, ph­¬ng ph¸p ®ã ch¼ng l¹ lïng c¸i con khØ g× c¶. Tuy nhiªn, ta d¸m ch¾c, chØ cã ng­¬i míi nghÜ ra nã th«i! L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ta ®∙ tÝnh kü, biÕt ch¼ng bao giê chóng ®Õn n»m trªn gi­êng! Hµ huèng chiÕc ch¨n l¹i th¼ng thím, th× mét h×nh thÓ nµo ph¬i lé bªn trªn, y nh­ mÆt gi­êng b»ng ph¼ng. Hå ThiÕt Hoa thë ra: - NÕu lóc ®ã, cã mét ®iÓm s¸ng, th× c¸c ng­¬i kÓ nh­ khæ lín! L­u H­¬ng thèt: http://www.vietkiem.com -411- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i ®õng quªn, Biªn Bøc ®¶o cÊm nÆng c¸i viÖc g× g©y ¸nh s¸ng! Phµm sù g× còng thÕ, cã bÒ mÆt tøc cã bÒ tr¸i, cã lîi tøc cã h¹i. Biªn Bøc c«ng t ö cã biÕt ®©u, h¾c ¸m lµ phßng tuyÕn b¶o vÖ hßn ®¶o, nh­ng l¹i lµ mét ph­¬ng tiÖn gióp ta rÊt nhiÒu! Hå ThiÕt Hoa hái: - Tuy nhiªn, chóng tuÇn th¸m rÊt kü nh­ vËy, ng­¬i lµm sao tho¸t ®i ®­îc? L­u H­¬ng ®¸p: - Hä võa rót lui, lµ ta ®i liÒn. Ta hiÓu sau c¸i biÕn cè ®ã th× hä tuÇn th¸m cÈn mËt h¬n. Nh­ng khi rót lui lµm g× còng cã hçn lo¹n Ýt nhiÒu, ta nh©n sù hçn lo¹n ®ã, ®i ngay. NÕu chËm ®Ó mÊt c¬ héi, th× ®õng mong tho¸t khái tay hä. *** vietkiem.com *** Trong h¾c ¸m, cã tiÕng ch©n hai ng­êi. Hai ng­êi tiÕn ®Õn. Trong hai ng­êi, cã mét nÆng b­íc h¬n, cßn ng­êi kia th× b­íc nhÑ h¬n quû. NÕu Hå ThiÕt Hoa kh«ng ¸p tay s¸t mÆt nÒn, th× kh«ng bao giê ph¸t hiÖn ra tiÕng ch©n nhÑ ®ã. Ng­êi b­íc nhÑ nh­ vËy, kh«ng ph¶i lµ L­u H­¬ng th× cßn ai n÷a! Hæ ThiÕt Hoa hy väng, ­ím thö: - L∙o Xï Trïng? Ng­êi ®ã hái l¹i: - TiÓu Hå? §iÒm hy väng cuèi cïng tan biÕn, Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Con mÑ nã! Ng­¬i ®Õn ®©y lµm chi? C¸i tµi cña ng­¬i vÉn s¸ng chãi mµ! Ng­¬i ®Õn ®©y mét m×nh? Tù ng­¬i ®Õn? L­u H­¬ng mØm c­êi: - §­¬ng nhiªn tù ta ®Õn! Mµ ta ®©u cã ph¶i lµ con c¸? Chµng më l­íi, gi¶i huyÖt lu«n cho Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Ta lµ c¸! C¸ chÕt! Ng­¬i tµi h¬n ta nhiÒu! Tr­¬ng Tam còng ®­îc gi¶i huyÖt, råi h¾n hái: http://www.vietkiem.com -412- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Lµm sao ng­¬i biÕt bän ta ë ®©y? L­u H­¬ng ®¸p: - Nhê vÞ b»ng h÷u cña ta ®­a ®Õn. Tr­¬ng Tam kinh ng¹c: - B»ng h÷u cña ng­¬i? Ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Nµng lµ §«ng Tam N­¬ng! Ta tin r»ng sau nµy råi c¸c ng­¬i vµ nµng còng sÏ trë thµnh b»ng h÷u víi nhau! Hå ThiÕt Hoa c­êi nhÑ: - §­¬ng nhiªn! B»ng h÷u cña ng­¬i, lµ b»ng h÷u cña ta! RÊt tiÕc, hiÖn t¹i ta kh«ng thÊy nµng! Råi y hái: - §«ng Tam N­¬ng! M¹nh giái chø! T¹i h¹ lµ Hå ThiÕt Hoa, g∙ kia lµ Tr­¬ng Tam! §«ng Tam N­¬ng ®¸p: - M¹nh giái. Giäng nµng h¬i run, cã lÏ v× nµng kh«ng hÒ cã b»ng h÷u, b×nh sanh kh«ng ai xem nµng nh­ b»ng h÷u. L­u H­¬ng hái: - Cßn Kim c« n­¬ng? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Kh«ng biÕt n÷a! ... Cã lÏ TiÓu hå biÕt, nh­ng khi nµo h¾n chÞu nãi ra! L­u h­¬ng l¹i hái: - T¹i sao? Hå ThiÕt Hoa trÇm ng©m mét lóc, råi nghiÕn r¨ng ®èi ®¸p: - Chóng ta khái t×m nµng! L­u H­¬ng kinh h∙i: - Kh«ng lý nµng ®∙... Hå ThiÕt Hoa ®¸p lu«n: http://www.vietkiem.com -413- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nµng kh«ng hÒ nh¶y ra khái cç xe! Tr­¬ng Tam kªu ý mét tiÕng khÏ: - ThËt vËy? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Ta ë bªn c¹nh nµng tõ lóc ®Çu, ®Õm ®Õn n¨m m­¬i, lËp tøc ta tung m×nh lªn, cßn nµng th× vÉn ®øng ®ê t¹i chç. Kh«ng thÓ nµo ta lÇm ®­îc! Tr­¬ng Tam lÊy lµm l¹: - T¹i sao nµng kh«ng nh¶y? Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Nµng lµ l∙o b»ng h÷u cña ng­¬i trªn ®¶o kia mµ! Th× nµng cßn theo bän ta lµm chi? BiÕt ®©u cç xe ®ã lµ m­u m« cña nµng, do sù quan th«ng cña nµng víi ng­êi trªn ®¶o mµ cã? L­u H­¬ng thë dµi: - Ng­¬i nghi oan cho nµng hai l­ît råi, ®õng t¸i ph¹m lÇn thø ba n÷a! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ng­¬i cho ta lµ nãi oan uæng cho nµng? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - õ! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - VËy ng­¬i gi¶i thÝch lý do nµng kh«ng ®i theo chóng ta cho ta nghe ®i! Ch¼ng lÏ nµng kh«ng ®Õm ®Õn n¨m m­¬i! L­u H­¬ng thë dµi: - Nµng kh«ng theo chóng ta, lµ nµng v× chóng ta ®ã! Nµng v× ng­¬i ®óng h¬n. Hå ThiÕt Hoa suýt kªu lªn: - Nµng v× ta! V× muèn ®Èy ta vµo l­íi? L­u H­¬ng thèt: - Nµng ®©u cã biÕt bªn d­íi cã c¹m bÉy? Hå ThiÕt Hoa c¶i: - Cã biÕt míi kh«ng nh¶y chø! Kh«ng biÕt th× sî g× mµ kh«ng nh¶y? http://www.vietkiem.com -414- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng mØm c­êi: - NÕu Biªn Bøc c«ng tö thÊy cç xe kh«ng, v« duyªn v« cí ch¹y vµo, th× nhÊt ®Þnh lµ nghi ngê cã ng­êi lÐn lóc x©m nhËp b»ng lèi kh¸c. Vµ nhÊt ®Þnh lµ ®Ò cao c¶nh gi¸c h¬n. Cho nªn Kim c« n­¬ng cè ý ë l¹i trong cç xe, cho cç xe cã ng­êi, cho Biªn Bøc c«ng tö kh«ng nghi ngê. Nµng hy sinh, ®Ó thµnh toµn chóng ta ®ã! §«ng Tam N­¬ng chît thë dµi, råi b¶o: - C¸i g× ng­¬i còng biÕt râ, thay thÕ ng­êi v¾ng mÆt biÖn luËn rÊt x¸c ®¸ng! Ng­¬i n¾m chÆt ruét gan cña ng­êi ta trong tay! L­u H­¬ng tiÕp: - NÕu nµng nãi ra, ®∙ ch¾c g× ng­¬i chÞu cho nµng hy sinh nh­ vËy? Hå ThiÕt Hoa dËm ch©n råi lÈm nhÈm: - Ta thËt lµ mét kÎ ngèc, ch¼ng biÕt kh«n biÕt d¹i, biÕt h¹i lîi chót nµo! L­u H­¬ng hái: - ë ®©y cßn cã mét vÞ b»ng h÷u, ch¼ng râ ai vËy? Tr­¬ng Tam thèt: - NhÊt ®Þnh ng­¬i kh«ng ®o¸n ®­îc lµ ai! L­u H­¬ng thong th¶ hái: - Cã ph¶i lµ C©u huynh ch¨ng? Tr­¬ng Tam giËt m×nh, c­êi khæ: - Ng­¬i lµ mét vÞ thÇn tiªn hay sao Êy! Lµm sao ng­¬i l¹i biÕt lµ y? §­¬ng nhiªn chµng ph¶i biÕt! Chµng biÕt vµ chµng hiÓu con ng­êi cña C©u T ö Tr­êng. Mét con ng­êi cã hµnh ®éng võa qua, sím mu«n g× råi còng ph¶i cã c¸i kÕt cuéc nh­ thÕ ®ã. Chµng hái: - C©u huynh thä th­¬ng cã nÆng l¾m kh«ng? C©u Tö Tr­êng võa rªn võa ®¸p: - H­¬ng So¸i kh«ng cÇn quan t©m ®Õn t¹i h¹i! T¹i h¹ ph¶i thä nhËn sù b¸o øng! C¸c vÞ cø ®i ®i, Biªn Bøc c«ng tö t¹i tÇng trªn hÕt ®ã, cã lÏ hiÖn giê ®ang yÕn Èm linh ®×nh víi kh¸ch! Bçng, mét giäng l¹nh vang lªn: http://www.vietkiem.com -415- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hä kh«ng ®i! Hä ph¶i ë ®©y, ®Ó cïng chÕt víi c¸c h¹! Hå ThiÕt Hoa vät m×nh ra ngoµi liÒn. Nh­ng, cöa ®ãng l¹i ®óng lóc. Cöa b»ng ®ång dµy bèn n¨m th­íc! Cöa dµy nh­ thÕ, th× v¸ch dµy h¬n. NÕu cöa ®ãng vµ khãa tõ bªn ngoµi, th× bän L­u H­¬ng cÇm nh­ bÞ ch«n sèng d­íi phÇn mé! Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i lµm c¸ch nµo vµo lät trong nµy? L­u H­¬ng ®¸p: - Bªn ngoµi cã kho¸. Ta më kho¸ mµ vµo! Hå ThiÕt Hoa l¹i hái: - Vµo råi, ng­¬i cã ®ãng cöa l¹i kh«ng? L­u H­¬ng ®¸p: - §­¬ng nhiªn lµ cã! Khi nµo ta l¹i ®Ó cöa më cho hä ph¸t hiÖn sù nghÞch th­êng! Hå ThiÕt Hoa hái lu«n: - Cã ai biÕt ng­¬i vµo ®©y ch¨ng? L­u H­¬ng thë dµi: - Bªn ngoµi kh«ng cã ng­êi canh cöa, cã lÏ hä cho r»ng nh÷ng ai bÞ giam bªn trong ®Òu kh«ng thÓ v­ît ngôc ®¸, tho¸t ®i! Hå ThiÕt Hoa h¬i run giäng: - ThÕ th× ng­êi võa råi ®ã, tõ ®©u ®Õn? L­u h­¬ng lµm sao biÕt ®­îc ®iÒu ®ã? Tr­¬ng Tam thèt: - Cã thÓ... ng­êi ®ã b¸m s¸t theo sau ng­¬i, ®i lu«n ®Õn ®©y... L­u H­¬ng tiÕp: - Cã thÓ. Hå ThiÕt Hoa kh«ng d»n lßng ®­îc, kªu lªn: - Cã ng­êi theo dâi ng­¬i ë phÝa sau, mµ ng­¬i ch¼ng hay biÕt g× c¶, thÕ lµ nghÜa g× chø? Ng­êi ®ã lµ quû µ? Tr­¬ng Tam x× mét tiÕng: http://www.vietkiem.com -416- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i kªu la lµm chi? Nh÷ng ®Þa ph­¬ng nh­ thÕ nµy còng cã quû l¾m chø! Ng­¬i cßn kªu la n÷a quû sÏ ®Õn t×m ng­¬i ®Êy! Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng mÊy l­ît, råi g»ng giäng ®¸p: - Ta muèn biÕn thµnh quû, th× ch¼ng bao giê ta sî quû ®©u! Tr­¬ng Tam hái: - Ai cã måi löa n¬i tay? Hå ThiÕt Hoa x× tr¶ l¹i: - Cßn ai cã måi löa chø? Ng­¬i ®õng quªn, lµ chóng ta ®­îc ng­êi vít tõ d­íi n­ãc lªn ®ã nhÐ! C©u Tö Tr­êng vôt thèt: - T¹i h¹ cã ®©y! Trong èng ®ång cña t¹i h¹, cã vËt ®¸nh löa! Tr­ong Tam c¶ mõng: - ThÕ c¸c h¹ kh«ng bÞ ng­êi lôc so¸t mµ lÊy råi sao? C©u Tö Tr­êng kh«ng ®¸p c©u hái, cø tiÕp lu«n: - VËt ®¸nh löa cña t¹i h¹, do PhÝch lÞch t¹i B¾c Kinh s¸ng chÕ, cung cÊp cho nhµ vua, nã cã nhiÒu ®Æc ®iÓm, ch¼ng h¹n kh«ng sî n­íc... Tr­¬ng Tam chËn lêi: - T¹i h¹ còng cã nghe nãi, mét vËt nhá nh­ vËy, song l¹i cã gi¸ trÞ ngµn vµng. Kh«ng mÊy ng­êi mua ®­îc nã! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Cã råi ®©y! VËt ®¸nh löa n»m ë chç nµy ®©y! §«ng Tam N­¬ng vôt cÊt cao giäng: - Kh«ng ®­îc ®©u! ë ®©y, kh«ng ai ®­îc ®èt ®Ìn, ®èt löa! Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Kh«ng ®èt löa, ®èt ®Ìn lµ ®Ó tr¸nh bÞ ph¸t gi¸c. Chóng ta ®∙ lé hµnh tung råi, th× cßn sî g× n÷a? Råi y c­êi, c­êi xong mÊy tiÕng, tiÕp lu«n: - Hµ huèng, t¹i h¹ ®ang muèn thÊy mÆt c« n­¬ng! §Ó sau nµy nhËn diÖn ®­îc b»ng h÷u cña l∙o Xó Trïng! §«ng Tam N­¬ng cÊt giäng khÈn thiÕt: http://www.vietkiem.com -417- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §õng! §õng! Xin b»ng h÷u ®õng ®èt löa! Ngµn v¹n lÇn ®õng! Nµng lé ý niÒm sî h∙i qu¸ râ rÖt. Nguy hiÓm nµng xem th­êng, c¸i chÕt, kh«ng ng¸n, t¹i sao nµng sî ¸nh s¸ng? L­u H­¬ng chît nhí ra, nµng trÇn truång, véi cëi chiÕc ¸o choµng bªn ngoµi, kho¸c lªn m×nh nµng. Trong khi ®ã, nµng lu«n miÖng vang cÇu, giäng cµng lóc cµng run. V« Ých. Hå ThiÕt Hoa ®∙ bËt löa lªn råi! Mét ®iÓm s¸ng loÐ lªn, mäi ng­êi ®Òu s÷ng sê! trong bãng tèi vÜnh c÷u, nÕu cã mét ®iÓm s¸ng, th× ai còng ph¶i mõng, ph¶i vui chø! Vui, mõng, hay kh«ng, tù mäi ng­êi hiÓu lÊy. Nh­ng, hiÖn t¹i th× ng­êi nµo còng lé vÎ kinh dÞ, m­êng t­îng bi ai... T¹i sao? Bao nhiªu cÆp m¾t ®Òu ®æ dån vÒ §«ng Tam N­¬ng! Nµng ®Ñp kh«ng thÓ t¶! Nh­ng tiÕc thay, h»ng lµ con ng­êi trêi sanh ®Ó mµ kh«ng bao giê tr«ng thÊy ¸nh s¸ng! Nµng thiÕu ®«i m¾t. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -418- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn