Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i mèt D¬i trong ®Þa ngôc T hanh chñy thñ trong tay Kim Linh Chi ®­îc ®­a cao lªn. Bçng, nµng bËt c­êi s»ng sÆc. MÆt ®Çy ngÊn lÖ, nµng c­êi, g­¬ng mÆt ®Ñp h¬n tr­íc, nh­ hoa d­íi c¬n m­a xu©n! Hå ThiÕt Hoa nh×n nµng, si si d¹i d¹i. H¾n chît thÊy, nµng chÝnh lµ ng­êi cña y m¬ ­íc! Nµng kh«ng hÑp l­îng, kh«ng cè chÊp, thï o¸n vÆt v¹nh, t¸nh t×nh béc trùc, hµnh ®éng døt kho¸t, nhanh nhÑn. V« luËn trong t×nh huèng nµo, nµng còng ®­îc rÊt cëi më, l¹i g©y cëi më cho ng­êi chung quanh lu«n. Y nhËn ra, nµng cã rÊt nhiÒu ®iÓm tèt! Nh÷ng ®iÓm ®ã, khã mµ ®Õm cho ®ñ sè. Mét thiÕu n÷ nh­ vËy, nÕu y bá qua, th× thËt lµ ngèc! T×m ®©u cho cã mét nµng thø hai? Y nh×n s÷ng nµng, hÇu nh­ quªn mÊt nh÷ng ng­êi chung quanh. Tr­¬ng Tam bçng thë dµi, l¾c ®Çu, thèt: - Xem ra, ch¼ng nh÷ng Kim c« n­¬ng c¾t l­ìi h¾n mµ ch¬i, l¹i cßn c¾t lu«n c¸i hån cña h¾n! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nµo chØ cã l­ìi vµ hån bÞ c¾t? C¶ qu¶ tim cña ta, còng bÞ c¾t lu«n! Kim Linh Chi trë xèng chñy thñ, gâ trªn ®Çu y, kªu mét tiÕng cèc, c­êi hái: - Ng­¬i cßn cã qu¶ tim ®ã sao? Ta cø t­ëng tim ng­¬i ®∙ bÞ chã ngo¹m tõ l©u! ThiÕu n÷ c­êi sau khi khãc, nô c­êi ®ã lµ tia n¾ng sau c¬n m­a xu©n dµi ®¼ng liªn tôc mÊy h«m. Kim Linh Chi nh×n ®Õn x¸c B¹ch LiÖp, nô c­êi t¾t l¹i liÒn. Nµng lÈm nhÈm: - G∙... g∙ chÕt th¶m qu¸! Ai ®éc t©m, h¹ ®éc thñ? ThËt lµ tµn nhÉn! Tr­¬ng Tam thèt: - §ªm qua, lóc thuyÒn ch¹m ®¸, chõng nh­ mäi ng­êi ®Òu cã mÆt trªn s©n thuyÒn! Kim Linh Chi gËt ®Çu: - TÊt c¶ ®Òu cã mÆt, trõ mét B¹ch... B¹ch tiªn sanh, lµ kh«ng thÊy g∙ ®©u hÕt! http://www.vietkiem.com -372- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nµng g­îng ý gäi B¹ch LiÖp b»ng hai tiÕng tiªn sanh cho t«n träng, linh hån ng­êi chÕt. Nh­ng råi nµng còng trë vÒ c¸i tiÕng g∙. Ch¼ng qua B¹ch LiÖp kh«ng cã mét gi¸ trÞ t­¬ng xøng víi nµng. Nµng cã c¶m t­ëng nh­ vËy. Kh«ng riªng g× mét B¹ch LiÖp, d­íi con m¾t nµng th× mäi ng­êi ®Òu tÇm th­êng, may ra chØ cã mçi mét m×nh L­u H­¬ng mµ th«i. Chµng ®­îc nµng nÓ träng, kiªng dÌ Ýt nhiÒu. Nµng tiÕp: - Ta cø t­ëng, g∙ kh«ng d¸m gÆp l¹i ta, sau khi bÞ nÆng lêi trong b÷a c¬m tèi! Do ®ã, g∙ rót m×nh trong phßng. §«i m¾t ®á lªn, ¸nh m¾t ­¬n ­ít, buån th¶m tiÕp lu«n: - NÕu ®ªm ®ã, ta ®õng nÆng lêi víi g∙, g∙ ®©u tr¸nh mÆt ta, g∙ ®∙ cã mÆt trªn s©n thuyÒn, th× lµm g× bÞ s¸t h¹i? Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Sù t×nh kh«ng liªn quan g× ®Õn c« n­¬ng c¶! Thñ ph¹m g©y ra vô ¸n, nÕu kh«ng lµ C©u Tö Tr­êng, th× còng lµ §inh Phong, c« n­¬ng hoµn toµn v« can! Kh«ng ®Ó ai nãi chen, y tiÕp lu«n: - Bëi v× C©u Tö Tr­êng lµ con ng­êi duy nhÊt cã lý ®Ó giÕt g∙. G∙ chît ph¸t hiÖn C©u Tö Tr­êng vµ §inh Phong cã mÆt trªn thuyÒn nµy, nªn kinh khiÕp mµ bèi rèi, mÊt ph¶n øng, do ®ã bÞ h¹i. Tr­¬ng Tam thë dµi: - LËp luËn ®óng, rÊt tiÕc lóc ®ã th× C©u Tö tr­êng ®∙ ®i råi! Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh, bu«ng g­îng: - Cã thÓ... bän C©u Tö Tr­êng giÕt ng­êi råi míi bá ®i. Bëi, chóng ta kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc thêi gian chÕt cña B¹ch LiÖp kia mµ! L­u H­¬ng thèt: - Nh­ng C©u Tö Tr­êng vµ §inh Phong kh«ng sö dông ®­îc TrÝch T©m Thñ! Hå ThiÕt Hoa hái: - Sao ng­¬i biÕt? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: http://www.vietkiem.com -373- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ChØ v× Kh« Mai ®¹i s­ luyÖn TrÝch T©m Thñ, cèt ®Ó ®èi phã víi ng­êi trªn ®¶o Biªn Bøc mµ th«i. Do ®ã, chóng ta cã thÓ thÊy, tuyÖt kü TrÝch T©m Thñ kh«ng hÒ ®­îc truyÒn ra ngoµi. M«n c«ng ®ã cÇm nh­ bÞ lo¹i trõ trong vâ häc Hoa S¬n! Hå ThiÕt Hoa suy nghÜ mét chót, råi gËt ®Çu, thèt: - Ph¶i ®ã! Theo khÈu khÝ cña vÞ c« n­¬ng hä Hoa, th× Kh« Mai ®¹i s­ chØ míi luyÖn TrÝch T©m Thñ gÇn ®©y th«i. Tr­¬ng Tam tiÕp: - Nh­ vËy, ng­êi biÕt m«n c«ng ®ã chØ cã ba? Hå ThiÕt Hoa t¸n ®ång: - §óng vËy! ChØ cã ba th«i! L­u H­¬ng trÇm giäng: - Hai, chø kh«ng ph¶i ba! V× Kh« Mai ®¹i s­ ®∙ chÕt råi! Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Ta b¶o chøng, Cao ¸ Nam tuyÖt kh«ng ph¶i lµ hung thñ! Bëi, trong ®ªm qua, nµng lu«n lu«n ë bªn c¹nh ta. Nµng kh«ng cã phÐp ph©n th©n ®i lµm c¸i viÖc giÕt ng­êi! Kim Linh Chi chõng nh­ muèn nãi g× ®ã, song nh×n sang L­u H­¬ng, nµng nÝn lÆng. Tr­¬ng Tam chît kªu lªn: - §óng råi! §ªm qua, Hoa c« n­¬ng lµ ng­êi lªn s©n thuyÒn sau cïng, lóc nµng lªn ®Õn ®ã, lµ thÊy thÇn s¾c nµng cã vÎ kh¸c th­êng! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Ng­¬i l¹i nghi Hoa Ch©n Ch©n? Tr­¬ng Tam g»n giäng: - Kh«ng lµ nµng th× ai? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Kh«ng thÓ ®­îc! C¸c ng­¬i cho nµng lµ hung thñ, nhÊt ®Þnh ta kh«ng tin! Kim Linh Chi bÜu m«i: - Ng­¬i chØ tin lµ ta th«i mµ! Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ, lÈm nhÈm: http://www.vietkiem.com -374- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ChØ v× nµng... thÊy m¸u lµ h«n mª. Th× lµm sao nµng, d¸m g©y cuéc ®æ m¸u? Tr­¬ng Tam l¹nh lïng: - ChÝnh ta ®©y, cã lóc thÊy m¸u, ta cßn xØu thay! Muèn chÕt th× khã, chø muèn xØu cßn g× dÔ h¬n! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - V« luËn lµm sao, ta kh«ng tin con ng­êi «n nhu nh­ thÕ l¹i lµ mét hung thñ s¸t nh©n! Tr­¬ng Tam trÇm ng©m mét lóc, vôt hái: - Ng­¬i cßn nhí V« Hoa hßa th­îng chø? Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - H¾n lµm g× trong vô nµy mµ ng­¬i nh¾c? Tr­¬ng Tam tiÕp: - Ng­¬i h¼n ph¶i nhËn h¾n cã vi t­ v¨n, «n nhu chø? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - H¾n ®óng lµ mét tiÓu c« n­¬ng! Tr­¬ng Tam tiÕp: - Nghe ai nãi ®Õn hai tiÕng s¸t nh©n, lµ h¾n lÊy tay bÞt tai liÒn. Nh­ng nÕu h¾n giÕt ng­êi, th× cø mçi nh¸t dao lµ ®i ®êi mét m¹ng. M­êng t­îng h¾n chÐm cá! Hå ThiÕt Hoa nÝn lÆng. Mét phót sau, h¾n thë dµi, thèt: - NÕu lµ nµng lµ hung thñ th× ch¾c cã mét ng­êi xèn xang l¾m! Y nh×n qua L­u H­¬ng tiÕp: - Ng­¬i nghÜ sao, l∙o Xó Trïng? L­u H­¬ng kh«ng nãi g×. Kim Linh Chi còng thë dµi thèt: - Thùc ra, ta còng kh«ng tin mét con ng­êi thïy mÞ ng©y th¬ nh­ nµng l¹i lµ mét tay s¸t nh©n ®­îc! Hå ThiÕt Hoa tiÕp nèi liÒn: - Ph¶i råi! Ai mµ tin ®­îc chø! C¸c vÞ ®õng quªn, B¹ch LiÖp cã vâ c«ng rÊt cao, ®Õn Cao ¸ Nam còng ch­a ch¾c lµ ®èi thñ cña g∙, nãi chi Hoa Ch©n Ch©n, tuæi http://www.vietkiem.com -375- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan cßn nhá qu¸, l¹i cã thÓ nhËp m«n sau Cao ¸ Nam rÊt l©u, vâ c«ng kÐm h¬n Cao ¸ Nam, lµm g× nµng giÕt næi B¹ch LiÖp? Tr­¬ng Tam c­êi khæ: - Kú thùc, ta ®©u cã ®o¸n ®Þnh nµng lµ hung thñ, bÊt qu¸ ta cho r»ng cã thÓ lµ nµng... Hå ThiÕt Hoa chËn l¹i: - Kh«ng thÓ nµo ®­îc! Mét ®iÓm nhá còng kh«ng! Tr­¬ng Tam lÈm nhÈm: - Hung thñ kh«ng lµ nµng, th× lµ ai? Kh«ng lÏ Kh« Mai ®¹i s­ hiÖn hån lªn, giÕt ng­êi! Kim Linh Chi ph¸t sî liÒn, nÊm tay Hå ThiÕt Hoa thÊp giäng b¶o: - ë ®©y quû khÝ nÆng nÒ qu¸, muèn nãi g× chóng ta lªn bªn trªn kia mµ nãi! Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ph¶i! ChØ sî ng­êi cña ®¶o Biªn Bøc ®∙ ®Õn råi, vµ ®ang ®îi chóng ta! Chê cho hä ®i hÕt, L­u H­¬ng cói m×nh xuèng, lÊy mãng tay cµo hèt trªn mÆt gç, nhÆt c¸i chi ®ã, bá vµo mét m¶nh giÊy, gãi kü. Chµng ph¸t hiÖn sù chi? *** vietkiem.com *** Hä ch¼ng thÊy ai hÕt. C¶ bän thñy thñ, ®∙ tËp hîp mét n¬i, ë l¸i thuyÒn, lóc ®ã còng biÕn mÊt d¹ng. Kim Linh Chi giËt m×nh. Tr­¬ng Tam kªu lªn: - Hay lµ ng­êi cña ®¶o Biªn Bøc ®∙ ®Õn, vµ hèt chóng ®i råi? Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Kh«ng ai ®Õn tiÕp, kh«ng lÏ chóng ta kh«ng ®i ®­îc sao chø? Tr­¬ng Tam dä dÉm: -Ýt nhÊt Kim c« n­¬ng còng biÕt lèi vµo ®¶o chç nµo chø? Kim Linh Chi kh«ng ®¸p. NiÒm sî h∙i lé râ rÖt trªn g­¬ng mÆt tr¾ng nhît cña nµng. http://www.vietkiem.com -376- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa trÊn an: - Kh«ng quan hÖ g× c¶. Dï c« n­¬ng kh«ng biÕt, bän nµy còng t×m ra ®­îc vËy! Råi y c­êi, tiÕp lu«n: - ThÇn Thñy Cung lµ n¬i tèi bÝ mËt, còng t×m ra nh­ th­êng kia mµ! Kim Linh Chi bçng nÊm tay Hå ThiÕt Hoa, b¶o: - §õng ®i lµ h¬n! Ng­¬i nghÜ sao? Hå ThiÕt Hoa lÊy lµm l¹: - T¹i sao? Kim Linh Chi cuèi ®Çu: - Ch¼ng... ch¼ng t¹i sao c¶! Hå ThiÕt Hoa dÞu giäng: - §∙ ®Õn ®©y råi, kh«ng lÏ bá cuéc? Tr­¬ng Tam tiÕp: - Hµ huèng, muèn trë l¹i còng kh«ng trë l¹i ®­îc? Ph­¬ng tiÖn ®©u? Do ng∙ nµo? Kim Linh Chi run ng­êi: - Nh­ng... C¸c ng­¬i ch­a biÕt n¬i nµy nguy hiÓm nh­ thÕ nµo! §¸ng sî l¾m, c¸c ng­¬i ¬i! Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - Nh÷ng n¬i ®¸ng sî h¬n, bän t¹i h¹ tõng ®i qua råi. C« n­¬ng cã nghe nãi ®Õn Th¹ch Quan Am ch¨ng? Kim Linh Chi gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - BÝ mËt cña Th¹ch Quan Am, ®¸ng kÓ lµ nguy hiÓm nhÊt trÇn ®êi, ai vµo ®ã råi lµ ph¶i ®iªn, d¹i ngay. Y nhí ®Õn sù viÖc t¹i §¹i Sa M¹c, dï sù viÖc ®∙ qua l©u, y vÉn cßn sî. Y thë ra, tiÕp lu«n: - Vµo ®ã råi ®õng ai mong sèng sãt trë vÒ. C« n­¬ng thÊy ®ã, vËy mµ bän nµy vÉn cßn sèng sãt! http://www.vietkiem.com -377- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi c¾n m«i, råi l¾c ®Çu, thèt: - BÊt ®ång!... Hoµn toµn bÊt ®ång! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - BÊt ®ång ë chç nµo? Kim Linh Chi kh«ng ®¸p. L­u H­¬ng cÊt tiÕng: - Kim c« n­¬ng nãi thÕ, th× h¼n lµ Biªn Bøc ®¶o cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ®¸ng sî, trªn søc t­ëng t­îng cña con ng­êi. Tr­¬ng Tam c­êi, vuèt ve: - Nãi cho nghe ®i, Kim c« n­¬ng! T¹i h¹ van cÇu c« n­¬ng mµ! Biªn Bøc ®¶o thùc sù nh­ thÕ nµo? N¬i ®ã cã nh÷ng c¸i g× ®¸ng sî? Kim Linh Chi trÇm ng©m mét chót, l¹i l¾c ®Çu: - Ta kh«ng biÕt! Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi. Kim Linh Chi vôt lín tiÕng: - ThËt t×nh ta kh«ng biÕt, v× ta ch¼ng thÊy chi c¶! Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Kh«ng thÊy g× hÕt? Kh«ng thÊy th× sao l¹i sî? Kim Linh Chi c¾n r¨ng, qua mét phót míi nãi thµnh lêi: - Bëi, ch¼ng thÊy, nªn ta míi sî! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - L¹ ch­a? Kh«ng thÊy th× biÕt g× ®©u mµ ph¶i sî? T¹i sao thÕ? T¹i h¹ kh«ng hiÓu næi! Tr­¬ng Tam thèt: - Ta hiÓu! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Ng­¬i hiÓu c¸i m«ng chã! Tr­¬ng Tam kh«ng giËn, hái: - Ng­¬i nãi cho ta nghe, trªn ®êi, c¸i g× ®¸ng sî nhÊt? http://www.vietkiem.com -378- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa suy nghÜ mét chót: - TÞch mÞch! Ta cho r»ng, trªn ®êi, chØ cã sù tÞch mÞch lµ ®¸ng sî nhÊt! Tr­¬ng Tam thë dµi, c­êi khæ: - Hå tiªn sanh ¬i! HiÖn t¹i ta ®­¬ng ®óng tr­íc mét vÊn ®Ò sèng chÕt, t¸nh m¹ng cña chóng ta l©m nguy, nªn t×m ph­¬ng ph¸p g× b¶o vÖ nã, xin tiªn sanh dÑp c¸i hån th¬ l¹i mét xã nµo ®ã ®i! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - ThÕ ng­¬i cho c¸i g× ®¸ng sî nhÊt? Tr­¬ng Tam ®­a m¾t nh×n ra xa xa, tõ tõ thèt: - C¸i ®¸ng sî nhÊt, lµ bãng tèi, lµ c¸i mµ ch¼ng ai tr«ng thÊy! §o¹n h¾n thë dµi mÊy tiÕng, råi tiÕp lu«n: - Cho ®Õn b©y giê, ta míi thøc ngé c¸i ý tø cña ba tiÕng Biªn Bøc ®¶o! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: -Ý tø g×? Tr­¬ng Tam ch­a ®¸p ngay, mµ l¹i hái ng­îc: - Ng­¬i biÕt con d¬i cã khuyÕt ®iÓm g× kh«ng? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Kh«ng! Tr­¬ng Tam thèt: - §«i m¾t! D¬i lµ loµi sanh vËt kh«ng m¾t! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Ng­¬i muèn nãi lµ ng­êi trªn ®¶o Biªn Bøc ®Òu mï? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ta nghÜ nh­ vËy! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Chóng mï th× cã g× ®¸ng sî ®©u? Tr­¬ng Tam mØm c­êi: http://www.vietkiem.com -379- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - KÎ mï kh«ng ®¸ng sî, song nÕu chÝnh ng­¬i biÕn thµnh kÎ mï, th× ch¾c ch¾n lµ ng­¬i ph¶i sî sù biÕn hãa ®ã! Hå ThiÕt Hoa tho¸ng biÕn s¾c, hái: - Ch¼ng lÏ ng­¬i cho r»ng bän m×nh ®Õn ®ã råi, ®Òu ph¶i mï hÕt? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ta suy nghÜ vËy! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Ta kh«ng tin chóng cã thñ ®o¹n lµm cho bän m×nh mï hÕt! Trõ ra chóng cã phÐp ma! Kim Linh Chi thë dµi, thèt: - Hä kh«ng cÇn cã ma ph¸p. V« luËn ai ®Õn ®ã råi, tù nhiªn biÕn thµnh kÎ mï! Kh«ng mét ngän cá. §¸ th× mµu tro, mét mµu kh« ch¸y, nh­ng l¹i l¹nh, l¹i cøng nh­ kim c­¬ng, l¹i nh¸m, nhän bÐn. Sãng vç Çm Çm vµo bê ®¶o, nh­ v¹n qu©n reo, ngµn ngùa hÝ µo ¹t x«ng ra chiÕn tr­êng. Bèn phÝa ®¶o toµn lµ ®¸, thø ®¸ g©y trë ng¹i cho thuyÒn, thuyÒn phu s¬ ý lµ ch¹m ®¸, ph¶i ch×m. §¸ nh« lëm chëm, ®¸ v­¬ng ra, nh­ r¨ng vµ mãng thó d÷. Ai giái nghÒ hµng h¶i ®Õn ®©u, còng v« ph­¬ng cho thuyÒn tiÕp cËn an toµn. N¬i ®©y kh«ng cã sinh khÝ, n¬i ®©y s¸t khÝ bèc suèt th¸ng quanh n¨m. Hå ThiÕt Hoa ®øng ®Çu giã, trªn mét m« ®¸ ®en, ®¶o m¾t nh×n quanh, bu«ng tiÕng thë dµi, thèt: - §óng lµ mét n¬i ®Çy nguy hiÓm! Tr­¬ng Tam c­êi khæ: - NÕu ta kh«ng chÝnh m¾t tr«ng thÊy, th× cã giÕt ta, ai nãi ta còng kh«ng tin næi trªn thÕ gian cã mét ®Þa ph­¬ng nh­ thÕ nµy! L¹i cßn cã sanh ho¹t trªn ®Þa ph­¬ng nµy! Hå ThiÕt Hoa tiÕp nèi: - Cã thÓ chóng ch¼ng ph¶i lµ ng­êi! Chóng lµ quû! Bëi n¬i ®©y gièng nh­ mét khu mé ®Þa, n¬i ®©y thiÕu v¾ng sanh khÝ râ rÖt. §Õn cá còng kh«ng mäc næi! Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - C¶ nh÷ng con thuyÒn cËp ®¶o, còng ch¼ng cã mét chiÕc nµo cßn nguyªn vÑn! Xem ra, ai ®Õn ®©y råi, lµ kh«ng mong trë l¹i! http://www.vietkiem.com -380- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa quay sang Kim Linh Chi, hái: - ThËt sù, c« n­¬ng cã ®Õn ®©y mét lÇn? Kim Linh Chi bu«ng gän: - õ! Hå ThiÕt Hoa tiÕp hái: - C« n­¬ng lµm c¸ch nµo trë vÒ ®­îc? Kim Linh Chi ®¸p: - Biªn Bøc c«ng tö sai ng­êi ®­a vÒ! Hå ThiÕt Hoa hái lu«n: - NÕu chóng kh«ng ®­a? Kim Linh Chi cói ®Çu, g»n tõng tiÕng: - Hä kh«ng ®­a, th× ta ®µnh chÕt t¹i ®©y! §Æt ch©n lªn ®¶o, nµng cã vÎ cøng l­ìi, nãi c©u g× nµng còng dïng khÝ lùc ®Õn khæ së. §∙ thÕ, nãi xong mét c©u, lµ nµng run m×nh mét lÇn, råi må h«i l¹nh t­¬m ra nh­ n­íc déi. Hå ThiÕt Hoa còng ng¸n, còng run, song Ýt h¬n nµng. B©y giê th× y b¾t ®Çu tin lµ Tiªu Kim QuËt ®¸ng sî h¬n Mª Hån QuËt cña PhËt Quan Am. Bëi, t¹i Mª Hån QuËt, Ýt nhÊt còng cã lèi tho¸t, khi cÇn rót lui. N¬i ®©y th× ®óng lµ tö ®Þa! L­u H­¬ng lu«n lu«n suy t­. Bçng, chµng hái: - C« n­¬ng nãi Biªn Bøc c«ng tö lµ ®¶o chñ! Kim Linh Chi gËt ®Çu: - Ph¶i! L­u H­¬ng hái tiÕp: - C« n­¬ng biÕt tªn, biÕt hä Biªn Bøc c«ng tö ch¨ng? Kim Linh Chi l¾c ®Çu: - Kh«ng mét ai biÕt c¶! L­u H­¬ng tiÕp: - Cã ai thÊy mÆt l∙o chñ ch¨ng? Kim Linh Chi l¾c ®Çu: http://www.vietkiem.com -381- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Kh«ng! Ta ®∙ nãi, ai ®Õn ®©y råi còng ph¶i biÕn thµnh mï! L­u H­¬ng c­êi nh¹t: - Nh­ vËy th× Nguyªn c«ng tö ®ì h¬n chóng ta nhiÒu! Hå ThiÕt Hoa hái: - §ì vÒ c¸i g×? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Y mï s½n, khái sî bÞ ng­êi lµm cho mï n÷a! Kim Linh Chi vôt ngÈng ®Çu lªn, thèt gÊp: - Nµy H­¬ng So¸i... HiÖn t¹i chóng ta cßn kÞp thêi gian ly khai Biªn Bøc ®¶o! VËy nªn gÊp rót ly khai ®i! L­u H­¬ng hái: - Ly Khai? Råi ®i ®©u! Kim Linh Chi ®¸p: - §i ®©u còng ®­îc! MiÔn lµ kh«ng cßn ë ®©y n÷a ®­îc råi! L­u H­¬ng cau mµy: - Nh­ng do ng∙ nµo mµ ®i? Kim Linh Chi thèt: - Chóng ta t×m mét chiÕc thuyÒn h­, nÊp trong ®ã mµ chê, khi nµo cã thuyÒn kh¸c ®Õn ®©y... Hå ThiÕt Hoa chËn lêi: - Chê ®é bao l©u? Kim Linh Chi ®¸p: - V« luËn bao l©u còng ®­îc! Ta kh«ng ®Æt thµnh vÊn ®Ò! Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - C« n­¬ng kh«ng ®Æt thµnh vÊn ®Ò, nh­ng l∙o Xó Trïng l¹i ®Æt thµnh vÊn ®Ò th× sao? Kim Linh Chi chíp m¾t: - N¬i ®©y cùc kú nguy hiÓm, ta t­ëng H­¬ng So¸i còng tiÕc sanh m¹ng nh­ ai! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: http://www.vietkiem.com -382- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C« n­¬ng cµng cho lµ nguy hiÓm, h¾n l¹i cµng muèn ë l¹i! Kim Linh Chi cau mµy: - T¹i sao? Hå ThiÕt Hoa gi¶i thÝch: - ChØ v× cµng gÆp nguy hiÓm h¾n cµng thÝch thó. HiÓm nguy cµng lín, h¾n cµng thÝch thó lín! H¾n lµ con ng­êi trêi sanh ra ®Ó m¹o hiÓm mµ! Cho nªn, biÕt ®­îc n¬i nµo lµ nguy hiÓm, lµ h¾n ®i tíi ngay, ®i råi mµ kh«ng trë vÒ, h¾n còng kh«ng tiÕc hËn! Kim Linh Chi cuèi ®Çu tõ tõ thèt: - Ta biÕt c¸c ng­¬i cho r»ng ta sî chÕt! Thùc ra, kh«ng ph¶i c¸i chÕt lµm cho ta sî! L­u H­¬ng dÞu giäng: - T¹i h¹ hiÓu. Trªn thÕ gian, cã nhiÒu c¸i ®¸ng sî h¬n c¸i chÕt! Cho nªn... nÕu c« n­¬ng muèn ë l¹i chç nµy, bän t¹i h¹ sÏ kh«ng hÒ c­ìng b¸ch. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - C« n­¬ng cã thÓ b¶o Tr­¬ng Tam ë l¹i ®©y bÇu b¹n víi c« n­¬ng. H¾n ë l¹i lµ ph¶i h¬n! Tr­¬ng Tam nghiÕn r¨ng, trõng m¾t, g»n giäng: - NÕu c« n­¬ng muèn, t¹i h¹ ë l¹i ngay! ChØ sî c« n­¬ng kh«ng thÝch mÉu ng­êi t¹i h¹ bÇu b¹n th«i! MÉu ng­êi mµ c« n­¬ng thÝch, ph¶i lµ... H¾n nh×n Hå ThiÕt Hoa, hái: - Ng­¬i biÕt mÉu ng­êi ®ã chø? Kim Linh Chi vôt ngÈng ®Çu lªn, nh×n lu«n Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i chÞu ë l¹i ®©y víi ta kh«ng? Hå ThiÕt Hoa bèi rèi: - §­¬ng nhiªn lµ chÞu, cã ®iÒu... Kim Linh Chi l¹i hái: - §iÒu g×? Hå ThiÕt Hoa nh×n nµng. Bèn m¾t ch¹m nhau, y buét miÖng thë dµi, ®¸p: - Ch¼ng cã ®iÒu g× c¶. T¹i h¹ b»ng lßng ë l¹i víi c« n­¬ng! http://www.vietkiem.com -383- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi vÉn cßn nh×n Hå ThiÕt Hoa. Mét lóc l©u, nµng thÊp giäng thèt: - §­îc nghe ng­¬i nãi c©u ®ã, ta cßn sî g× n÷a!... *** vietkiem.com *** Mét tÊm ®¸ dùng ®øng, lµm b×nh phong. Sau b×nh phong, lñng l¼ng mét sîi d©y ®ång, ®Çu d©y cã buéc mét cç xe. §­êng d©y ¨n th«ng ®Õn mét s¬n ®éng, cöa ®éng ®en ngßm. Kim Linh Chi ®­a bän L­u H­¬ng ®Õn ®ã. Hå ThiÕt Hoa hái: - Cã ph¶i ®éng khÊu ®ã ch¨ng? Kim Linh Chi ®¸p: - LÇn tr­íc, ta n¬i ®ã vµo ®éng. Hå ThiÕt Hoa lÊy lµm l¹: - Sao kh«ng cã ng­êi canh gi÷? Kim Linh Chi thë dµi: - Cã nh÷ng n¬i, vµo th× dÔ nh­ nhµ cña m×nh, mµ lóc ra th× khã h¬n lªn trêi! L­u H­¬ng hái: - Xe ®ã ®­a vÒ ®©u? Kim Linh Chi gi¶i thÝch: - §Õn n¬i hä nghinh ®ãn kh¸ch. L­u H­¬ng l¹i hái: - Biªn Bøc c«ng tö cã tù y ra ®ãn kh¸ch ch¨ng? Kim Linh Chi ®¸p: - ThØnh tho¶ng §inh Phong thay mÆt ë t¹i ®ã. L­u H­¬ng hái tiÕp: - §inh Phong lµ chi cña Biªn Bøc c«ng tö? Kim Linh Chi trÇm ng©m mét chót: - Chõng nh­ lµ ®å ®Ö! http://www.vietkiem.com -384- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng suy nghÜ mét lóc, l¹i hái: - Tõ ®©y ®Õn ®ã, ®é bao xa? Kim Linh Chi l¾c ®Çu: - Ta kh«ng biÕt râ. BÊt qu¸, ta ®Õm tõ mét ®Õn b¶y m­¬i chÝn, lµ cç xe ngõng. Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - Xem ra n÷ nh©n tÕ nhÞ h¬n nam nh©n nhiÒu. Gi¶ nh­ t¹i h¹ ngåi trong xe, xe ®Õn ®©u cø ®Õn, xe ®i bao l©u cø ®i, kh«ng khi nµo t¹i h¹ nghÜ ®Õn viªc ®Õm nh­ c« n­¬ng!... Hå ThiÕt Hoa ch­a døt ý, Tr­¬ng Tam chËn liÒn: - Dï cã ®Õm, ch­a ch¾c g× ng­¬i ®Õm tróng, bëi ng­¬i kh«ng biÕt ®Õm. VÒ c¸i viÖc uèng r­îu, ch¼ng bao giê ng­¬i ®Õm ®­îc sè chÐn ®∙ uèng, cho nªn, cã lóc chØ uèng ®é vµi ba chÐn, mµ ng­¬i d¸m nãi lµ uèng h¬n t¸m chÝn m­¬i chÐn! Hå ThiÕt Hoa tr¶ miÕng: - Ph¶i, chØ cã ng­¬i lµ biÕt ®Õm th«i! Bëi tõ lóc nµo ®Õn tõ lóc nµo, ng­¬i kh«ng bao giê uèng qu¸ ba chÐn! L­u H­¬ng chît hái: - Ng­¬i ®Õm ®­îc n¨m m­¬i ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Sau l¹i kh«ng? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Tèt! VËy lªn xe råi ng­¬i cø ®Õm. §Õm n¨m m­¬i, chóng ta nh¶y xuèng liÒn! Khi Hå ThiÕt Hoa ®Õm ®Õn m­êi, cç xe chui vµo h¾c ¸m. Vµo ®ã råi ®«i m¾t trë thµnh v« dông, bëi kh«ng cßn thÊy ®­îc g× chung quanh. Bãng tèi qu¸ dµy, nh­ c« ®éng thµnh vËt h÷u thÓ, qu¶ dÜ kh«ng mét ®iÓm s¸ng, dï lµ thø ®iÓm s¸ng g×. L¹i ch¼ng mét thÝnh ©m! Xe nh­ ®i xuèng, lßng ng­êi còng trÇm xuèng. Hä cïng nghÜ: - H¾c ¸m qu¶ lµ mét sù ®¸ng sî nhÊt trªn câi ®êi! Khi Hå ThiÕt Hoa võa ®Õm võa nÊm tay Kim Linh Chi, ®Õm ®Õn bèn m­¬i s¸u, y bu«ng tay nµng, bµn tay cña y vç vç lªn ®Çu vai nµng, mçi c¸i vç lµ mét sè: bèn m­¬i b¶y... bèn m­¬i t¸m... bèn m­¬i chÝn... http://www.vietkiem.com -385- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Cuèi cïng y bu«ng nhanh: - N¨m m­¬i... nh¶y! Tr­¬ng Tam cã c¶m t­ëng m×nh lµ hßn ®¸ r¬i xuèng. Bªn d­íi ®ã, lµ ®Þa ph­¬ng g×? Nói ®ao? Rõng kiÕm? V¹c dÇu? HÇm löa? V« luËn lµ g×, ®∙ nh¶y ra khái xe råi, ®∙ r¬i xuèng råi, th× phó t¸nh m¹ng cho ®Þnh m¹ng! Bëi, kh«ng ai lµm sao dõng l¹i ®­îc n÷a! S©u! S©u qu¸! M­êng t­îng kh«ng ®¸y! Tr­¬ng Tam ®¸nh liÒu, nhÊm m¾t l¹i, nh­ng kh«ng l©u l¾m, h¾n c¶m thÊy ch©n ch¹m vËt chi ®ã. H¾n kh«ng ®Ò tô ch©n khÝ, nh­ng kh«ng cßn kÞp n÷a. NÕu vËt d­íi ch©n h¾n mÆt ®¸, th× lµ ®«i ch©n h¾n kÓ nh­ ph¶i läi thµnh n¨m b¶y ®o¹n. Nh­ng, mét bµn tay tõ bªn c¹nh v­¬ng ngang, chôp h¾n gi÷ l¹i. H¾n kh«ng biÕt bµn tay ®ã lµ cña ai, nh­ng h¾n nghÜ, nÕu kh«ng lµ cña L­u H­¬ng, th× cña ai? H¾n t­ëng, cã mét b»ng h÷u nh­ L­u H­¬ng, th× qu¶ thËt lµ tèt phóc. §ét nhiªn, h¾n chíi víi thÇn hån, bµn tay ®ã ®iÓm nhanh vµo b¶y t¸m huyÖt ®¹o trªn m×nh h¾n. Kh«ng khÝ nÆng nÒ, nãng bøc. Tr­¬ng Tam bÞ qu¨ng xuèng ®Êt, nh­ con c¸! H¾n c¾n r¨ng, kh«ng kªu la. Ng­êi qu¨ng h¾n còng ch¼ng hái g×, qu¨ng h¾n råi l¹i b­íc ®i, tiÕng ch©n vang th×nh thÞch. Trong bãng tèi, Tr­¬ng Tam nh­ mï, nh×n tay ch¼ng thÊy ngãn, lµm g× thÊy xa h¬n? §©y lµ ®©u? Lao tï d­íi ©m c¶nh? Cßn L­u H­¬ng? Hå ThiÕt Hoa? Kim Linh Chi? Hä ë ®©u? Tr­¬ng Tam hy väng hä kh«ng viÖc g×, hoÆc Ýt nhÊt còng may m¾n nh­ h¾n, lµ dï bÞ b¾t, mµ t¸nh m¹ng ch­a sao. Cßn sèng ®­îc lµ cßn cã thÓ t×m c¸ch tho¸t hiÓm. Võa lóc ®ã cã tiÕng ch©n ng­êi. Råi mét ng­êi nµo ®ã, bÞ qu¨ng nh­ h¾n, nghe nÆng h¬n h¾n. Hå ThiÕt Hoa kh«ng may m¾n b»ng Tr­¬ng Tam. Y r¬i xuèng mét tÊm l­íi. L­íi m­êng t­îng ®¸nh b»ng d©y s¾t. R¬i xuèng l­íi s¾t, h¾n ph¶i ®au, råi l¹i bÞ qu¨ng m¹nh, y cµng nghe ®au h¬n, t­ëng chõng bao nhiªu x­¬ng trong ng­êi, c¶ lín lÉn nhá, ®Òu vì vôn. Y buéc miÖng m¾ng oang oang. Cø mÆc y, ®èi ph­¬ng ch¼ng hÒ ph¶ng øng, qu¨ng y xuèng råi, ®èi ph­¬ng l¹i b­íc ®i. B×nh! TiÕng c¸nh cöa ®Ëp m¹nh! Cöa ®ãng l¹i råi! ¢m thinh ph¸t xuÊt chøng tá cöa b»ng s¾t. http://www.vietkiem.com -386- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Bçng, cã tiÕng gäi: - TiÓu Hå? Hå ThiÕt Hoa kinh h∙i: - Tr­¬ng Tam? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Ng­¬i còng ®Õn víi ta! Hå ThiÕt Hoa c©m hËn: - Nh¶y c¸i con mÑ g× nh­ thÕ nµy, v« Ých qu¸! Ch¼ng thÊy bãng d¸ng ai cho râ rµng! Y tõng vµo nguy ra hiÓm, song lÇn nµo còng cã dÞp ph¶n kh¸ng Ýt nhiÒu. ChØ cã lÇn nµy, lµ y hoµn toµn chñ ®éng. Tr­¬ng Tam thë dµi, thèt: - B©y giê ta míi thÊm thÝa c¸i sî. §¸ng lÏ chóng ta ph¶i nghe theo nµng! Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng mÊy l­ît: - B©y giê ta míi biÕt Biªn Bøc c«ng tö kh«ng ph¶i lµ ng­êi! Bëi, nÕu lµ con ng­êi, th× y kh«ng thÓ cã mét chñ ý tµn ®éc nh­ thÕ nµy! Tr­¬ng Tam hái: - S¸nh víi Th¹ch Quan Am, y nh­ thÕ nµo? Hå ThiÕt Hoa thë ra mét tiÕng dµi: - §em Th¹ch Quan Am mµ s¸nh víi y, lµ lµm mét viÖc v« ý thøc. Bªn c¹nh y, Th¹ch Quan Am chØ lµ mét ®øa bÐ cßn bó vó mÑ! Tr­¬ng Tam c­êi khæ: - Xem ra, hä ®∙ biÕt tr­íc, chóng ta ®Õn ®©y, nhÊt cö nhÊt ®éng ®Òu bÞ hä ph¸t gi¸c c¶! Vµ ®iÒu ®¸ng sî nhÊt, lµ chóng ta kh«ng tr«ng thÊy ng­êi nµo hÕt! Bçng, h¾n hái: - Cßn Kim c« n­¬ng? Hå ThiÕt Hoa kh«ng ®¸p, l¹i hái ng­îc: - Cßn l∙o Xó Trïng? T¹i sao h¾n kh«ng ®Õn? Tr­¬ng Tam nÆng giäng: http://www.vietkiem.com -387- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i mong ­íc h¾n ®Õn ®©y µ? Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Dï h¾n tµi giái h¬n chóng ta, h¾n còng ch­a ph¶i lµ thÇn tiªn, ®Õn c¸i chèng quû nµy, cã tµi bao nhiªu còng v« dông! Tr­¬ng Tam trÇm ng©m mét chót: - Cã thÓ h¾n may m¾n h¬n chóng ta! H¾n... Chît, c¸nh cöa më, mét ng­êi b­íc vµo, qu¨ng xuèng mét ng­êi, råi b­íc ra. Cöa ®ãng l¹i. Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - L∙o Xó Trïng ®Êy µ? Kh«ng cã tiÕng ®¸p. Tr­¬ng tam kªu lªn: - Hay lµ h¾n xui xÎo h¬n bän m×nh? H¾n bÞ ®éc thñ råi? Tr­¬ng Tam qu¶ quyÕt nh­ vËy, Hå ThiÕt Hoa l¹i kh«ng t­ëng nh­ vËy. Y thèt: - Ch¼ng khi nµo hä qu¨ng x¸c vµo ®©y! Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - Th× ch­a chÕt, th× thä th­¬ng nÆng, chê chÕt! Cã kh¸c g× chÕt ®©u! BÊt qu¸ hoÆc ®∙ chÕt, hoÆc s¾p söa chÕt, hoÆc sÏ chÕt dµi dµi sau ®ã! §µng nµo còng chÕt mµ! §óng lµ h¾n thä th­¬ng nÆng ®Êy, nªn h¾n kh«ng nãi n¨ng næi! Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i cßn cö ®éng ®­îc ch¨ng? H∙y b­íc ®Õn ®ã xem sao? Tr­¬ng Tam thë ra: - Ta nh­ cua rông cµng, cßn bß con mÑ g× ®­îc n÷a! Cßn ng­¬i? Hå ThiÕt Hoa thë ra: - Ta còng nh­ ng­¬i! Cßn tÖ h¬n ng­¬i n÷a lµ kh¸c! Ng­¬i lµ cua rông cµng, nh­ng cßn sèng, ta lµ cua chÕt, míi khæ cho ta chø! Tr­¬ng Tam thèt: - Cã thÓ ng­êi ®ã kh«ng ph¶i l∙o Xó Trïng! Cã thÓ lµ Kim c« n­¬ng! ChØ cÇn L­u h­¬ng ch­a chÕt, lµ hä cßn hy väng! Cho nªn, h¾n hy väng ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ L­u H­¬ng mµ lµ Kim Linh Chi! http://www.vietkiem.com -388- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa c∙i: - Kh«ng thÓ lµ nµng ®©u! Tr­¬ng Tam hái: - T¹i sao? Hå ThiÕt Hoa kh«ng ®¸p. Tr­¬ng Tam nãng n¶y: - Ng­¬i cø óp óp më më m∙i! T¹i sao ng­¬i kh«ng nãi tuét ra cho ta biÕt sù g×? Tr­¬ng Tam trÇm ng©m mét lóc, råi cÊy giäng buån th¶m, than: - NÕu l∙o Xó Trïng ®Õn ®©y, th× chóng ta chÕt lµ cÇm ch¾c! Bçng, mét ng­êi thèt: - Ta kh«ng ph¶i lµ L­u H­¬ng! ¢m thinh nghe quen qu¸! ¢m thinh cña ng­êi bÞ qu¨ng vµo ®ã, sau cïng. Hå ThiÕt Hoa vµ Tr­¬ng Tam ®ång thêi cÊt tiÕng: - Ng­¬i lµ ai? Ng­êi ®ã thë dµi mÊy l­ît, míi ®¸p: - Ta kh«ng lµ ng­êi! Ta lµ sóc sanh! Mét thø sóc sanh ®¸ng bØ nhÊt! Tr­¬ng Tam kªu lªn thÊt thanh: - C©u Tö Tr­êng?... Ng­¬i lµ C©u Tö Tr­êng? Hå ThiÕt Hoa còng ró lªn: - T¹i sao ng­¬i vµo ®©y? C©u Tö Tr­êng c­êi giäng th¶m: - T¹i sù b¸o øng! Tr­¬ng Tam hái: - Ch¼ng lÏ §inh Phong... C©u Tö Tr­êng c¨m hËn: - H¾n kh«ng ph¶i lµ ng­êi! H¾n cßn thua loµi sóc sanh! Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - H¾n ®∙ lµm chi ng­¬i? http://www.vietkiem.com -389- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u Tö Tr­êng nÝn lÆng. H¾n tuy kh«ng nãi, Hå ThiÕt Hoa vÉn hiÓu ®­îc. Con thá ®∙ chÕt råi, th× chã s¨n trë thµnh v« dông. Vµ b¸o øng lµ, h¼n m×nh b¸n ®­îc b»ng h÷u, th× còng cã ng­êi b¸n ®­îc m×nh! Cuéc ®êi mét con chã s¨n lu«n lu«n ph¶i kÕt thóc nh­ vËy. Kh«ng cã mét kÎ tay sai nµo kh«ng cã mét kÕt cuéc bi th¶m. §êi chóng lµ nh÷ng nÊc thang cho ng­êi dÉm lªn. §Õn ®Ønh thµnh c«ng råi, ng­êi ta kh«ng ngÇn ng¹i dïng ch©n hÊt bá c¸i thang trë nªn v« dông. Chõng nh­ C©u Tö Tr­êng thä th­¬ng, h¾n rªn nho nhá. M­êng t­îng kh«ng cßn khÝ lùc mµ rªn! Hå ThiÕt Hoa muèn mØa mai g∙ mét vµi c©u, m¾ng g∙ mét vµi tiÕng, hiÖn t¹i th× y kh«ng nì mØa mai, kh«ng nì m¾ng næi råi! Kh«ng nì nÆng lêi ®©u ph¶i ®ång t×nh, y thë dµi, thèt: - Còng may! L∙o Xó Trïng kh«ng ®Õn chç nµy! Tr­¬ng Tam phô häa: - Ta sím biÕt nh­ vËy mµ! V« luËn trong t×nh huèng hung hiÓm nµo, h¾n còng cã thÓ... H¾n ch­a døt c©u, c¸nh cöa më ra, cã ng­êi b­íc vµo. LÇn nµy, cã ®Õn hai ng­êi. Hå ThiÕt Hoa vµ Tr­¬ng Tam rîn m×nh. L­u H­¬ng dï cã tµi cao, chµng vÉn lµ ng­êi phµm, chµng ch­a lµ thÇn tiªn, thÇn tiªn cßn m¾c n¹n, huèng hå chµng? *** vietkiem.com *** Nh¶y ra khái xe råi, L­u h­¬ng biÕt ngay lµ bÊt lîi. Trêi sanh ra chµng víi mét linh gi¸c ®Æc dÞ, linh gi¸c b¸o hiÖu c¬n nguy chùc chê chµng sau c¸i nh¶y ®ã. Vµ nguy hiÓm chùc chê ngay d­íi ch©n chµng. Tõ trªn r¬i xuèng, chµng kh«ng thÓ quay ®Çu nh×n ng­îc lªn, bay trë l¹i, mµ còng kh«ng thÓ dõng. M¹ng vËn cña chµng ®∙ ®Õn håi bi th¶m råi. Trªn ®êi nµy kh«ng cã c¸i g× biÕn c¶i m¹ng vËn xÊu trë thµnh tèt. ChØ cã chµng míi biÕn c¶i ®­îc th«i! Cç xe ®∙ l¨n ®i xa. LËp tøc, chµng rïn hai gèi, lén nhanh ng­êi, ch©n trªn, ®Çu d­íi thun m×nh b¾n vôt trë lªn, xiªn xiªn, ch©n mãc ®óng vµo sîi d©y ®ång. Mãc sîi d©y råi, chµng thë phµo. NÕu chµng chËm ®éng t¸c mét chót ®­êng d©y l­ít qua, ch©n hôt, chµng ph¶i r¬i xuèng vµ sÏ chÞu chung sè phËn víi Hå ThiÕt Hoa. ChÝnh lóc ®ã, chµng nghe Hå ThiÕt Hoa thÐt hËn bªn d­íi. TiÕng hÐt rÊt ng¾n, ©m thinh võa vang lªn liÒn t¾t lÞm. http://www.vietkiem.com -390- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh­ng, sù b×nh lÆng ®ã kh«ng chøng tá sù an toµn, chÝnh lµ c¸i b×nh lÆng cña kh«ng gian tr­íc c¬n gi«ng tè! Vµ gi«ng tè s¾p söa dÊy lªn, bÊt cø phót gi©y nµo! Ch©n mãc n¬i ®­êng d©y, L­u H­¬ng ph¶i vËn dông trÝ n∙o lÊy mét quyÕt ®Þnh chíp nh¸ng! Mét sù quyÕt ®Þnh sèng chÕt! HoÆc, chµng theo ®­êng d©y, ng­îc lªn, trë ra, hoÆc chµng ®i xuèng lu«n, theo ®­êng d©y, ®Õn trung t©m ®¶o Biªn Bøc. Trong hai lÏ ®ã, chµng ph¶i chän mét, chän thËt nhanh chãng! Nh­ng c¶ hai lÏ ®Òu kh«ng nªn chän! ë ®Çu d©y d­íi, hiÓn nhiªn lµ cã nguy c¬! Mµ trë lªn tho¸t ra khái ®éng, lµ bá r¬i b»ng h÷u, chµng kh«ng thÓ lµm. §­êng d©y giao ®éng, m­êng t­îng cç xe trë l¹i. §­êng d©y rung chuyÓn m×nh, cµng m¹nh. Råi ®Õn lóc ®éng t¸c d©y vµ ®éng t¸c ng­êi ®ång nhÞp ®é. Bçng, chµng b¾n m×nh ®i, nh­ mòi tªn lao. Ng­êi trªn giang hå ®Òu biÕt thuËt kinh c«ng cña chµng cùc cao, loµi cã c¸nh ch­a ch¾c g× bay nhanh h¬n chµng. Cho nªn, chµng võa b¾n m×nh ®i, lµ v­ît h¬n b¶y tr­îng ®­êng. NÕu lµ kÎ nµo kh¸c, vät xa b¶y tr­îng ®­êng, th× còng cã thÓ ®­îc, nh­ng tr¸nh cho th©n h×nh, nhÊt lµ c¸i ®Çu, khái ch¹m vµo v¸ch ®¸, lµ mét viÖc trªn søc ng­êi. Ch¹m nh­ vËy, lµ ®Çu vì, x¸c nhõ? Nh­ng, chµng tr¸nh ®­îc! Lóc vät ®i, chµng v­¬n ta ra tr­íc, ch©n duçi phÝa sau. §Çu ngãn tay võa ch¹m ®¸, chµng liÒn t¶n m¸c néi lùc, ®µ vät tan biÕn theo, råi tõ ®ã. Chµng tõ tõ theo v¸ch ®¸, tuét xuèng. Tuét ®é hai tr­îng, chµng liÒn dõng l¹i, m­êng t­îng con th¹ch sïng b¸m dÝnh l¹i ®ã, ®Ó lÊy lîi b×nh hßa cho c¬ thÓ, trÇm tÜnh t©m thÇn. Råi chµng b¾t ®Çu vËn dông thÝnh gi¸c, nghe ngãng mäi tiÕng ®éng. Kh«ng mét ©m thinh nµo, dï nhá ®Õn ®©u, väng ®Õn tai chµng. ChØ cã mét mïi hçn t¹p phÊt qua mòi, cÊu thµnh bëi mïi r­îu, mïi tr¸i c©y, mïi rau c¶i, mïi thøc ¨n. Ph¶ng phÊt cã mïi phÊn s¸p cña n÷ nh©n. N¬i ®ã lµ n¬i nµo? Chµng ¸p tai vµo v¸ch, nghe cã tiÕng c­êi nøc në, rÊt nhá, rÊt trong trÎo. Thø tiÕng c­êi cña ph¸i ®Ñp! Kinh nghiÖm cho biÕt, khi n÷ nh©n c­êi nh­ vËy lµ hä ®ang lµm g×. Vµ chµng kh«ng t­ëng lµ t¹i chç nµy, l¹i cã n÷ nh©n c­êi nh­ thÕ! Chµng kh«ng khái håi hép! Chê cho con tim l¾ng dÞu c¬n ®Ëp, chµng gië c«ng phu BÝch Hæ di chuyÓn dÇn sang bªn t¶. B©y giê, chµng ph¸t hiÖn ra, tiÕng c­êi ph¸t xuÊt tõ ®©u, råi chµng tuét lu«n xuèng. N¬i cã tiÕng c­êi nh­ vËy, h¼n lµ n¬i t­¬ng ®èi an toµn h¬n c¸c chç kh¸c. H¾c ¸m lµ c¸i g× ®¸ng sî nhÊt, nh­ng h¾c ¸m hiÖn t¹i gióp chµng rÊt nhiÒu. ChØ cÇn chµng kh«ng g©y tiÕng ®éng, lµ kh«ng ai ph¸t hiÖn ra chµng næi! Mét tay cã thuËt khinh c«ng cao tuyÖt nh­ chµng, khi nµo l¹i ®Ó cã tiÕng ®éng? Sau cïng, chµng xuèng ®Õn ®¸y. Bªn d­íi cã väng cöa. TiÕng c­êi tõ bªn trong cöa väng ra. BÊt qu¸, lóc ®ã, tiÕng c­êi ®∙ biÕn thµnh tiÕng rªn. http://www.vietkiem.com -391- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn