Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai D©y ngäc bÝ mËt Nµng l¹i nhÑn,®æi métl¹ikiÕm ph¸p thøvµ ®ÓThayrÊt nhiÒu s¬ cÈn Do ®ã nh÷ng nhanh thay nµng ®¸nh chËm ba. lé v× thñ ph¸p hë. mËt chÆt chÎ, ph¸t kiÕm nh­ cã nh­ kh«ng, nh­ m¹nh nh­ yÕu, nh­ thùc nh­ h­, thËt lµ khã l­êng c¸i thùc chÊt cña kiÕm ph¸p. Ng­êi tÇm th­êng h¼n ph¶i cho lµ tÇm th­êng. ThËm chÝ cã kÎ cho r»ng nµng søc cïng lùc kiÖt vµ vâ c«ng cña nµng ®∙ ®­îc sö dông ®Õn møc cuèi råi. Nh­ng L­u H­¬ng cã con m¾t h¬n ng­êi, nhËn ngay chç tuyÖt diÖu cña ®­êng kiÕm. BÊt gi¸c chµng giËt m×nh. Nµng ®ang sö dông kiÕm ph¸p Thanh Phong, gåm m­êi ba chiªu, vµ nµng võa xuÊt ph¸t chiªu ®Çu cã c¸i tªn lµ Thanh Phong Tö Lai. Trong b¶y m«n ph¸i lín trong vâ l©m, theo sù xÕp h¹ng cña kh¸ch giang hå, th× ThiÕu L©m vµ Vâ §ang ®­îc kÓ nh­ ®øng ®Çu. Thùc ra m«n ph¸i nµo còng cã c¸i së tr­êng riªng biÖt. Th× ch­a ch¾c g× ThiÕu L©m vµ Vâ §ang trªn bËc h¼n víi C«n L«n, §iÓm Th­¬ng, Nga Mi, H¶i Nam vµ Hoa S¬n. BÊt qu¸ ng­êi ta dùa vµo sù thµnh lËp l©u hay mau vµ c¸c thµnh tÝch trªn giang hå vËy th«i! Tuy nhiªn cã mét ®iÒu mµ ai ai còng ph¶i c«ng nhËn lµ vµo thêi kú ®ã kiÕm ph¸p Hoa S¬n cÇm nh­ v« ®Þch trªn giang hå. Vµ tõ l©u råi, Thanh Phong ThËp Tam Thøc cña Hoa S¬n ph¸i kh«ng hÒ thÊt b¹i tr­íc mét tuyÖt kü nµo cña c¸c m«n ph¸i kh¸c. Nã hay ë chç thanh ®¹m, trong c¸i thanh ®¹m cã c¸i ®éc, ®èi t­îng khinh th­êng thanh ®¹m nªn hÇu hÕt nh÷ng kÎ gÆp kiÕm ph¸p nµy ®Òu chuèc b¹i chua cay! Trõ Cao ¸ Nam ra, Kh« Mai ®¹i s­ kh«ng hÒ truyÒn thä kiÕm ph¸p Thanh Phong cho ai c¶. Nh­ng Kim Linh Chi häc ®­îc! Vµ häc rÊt tinh! Ch¼ng nh÷ng L­u H­¬ng kinh ng¹c mµ Hå ThiÕt Hoa còng kinh ng¹c lu«n. Y kinh ng¹c gÊp béi L­u H­¬ng. Mét tiÕng so¹t vang lªn, chiÕc ¸o cña y tÐt mét ®­êng. Mòi kiÕm suýt ch¹m vµo da thÞt y! Ch¼ng ph¶i Hå ThiÕt Hoa qu¸ kÐm ®Õn ®é kh«ng tr¸nh næi nh¸t kiÕm ®ã. BiÕt bao nhiªu lÇn råi y thÊy Cao ¸ Nam thi thè kiÕm ph¸p ®ã. Y còng cã häc qua song http://www.vietkiem.com -33- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan kh«ng khi nµo Cao ¸ Nam chØ ®iÓm tËn t­êng bëi s­ huÊn rÊt nghiªm, lµm g× nµng d¸m vi ph¹m m«n quy? B©y giê y thÊy mét ng­êi kh¸c sö dông kiÕm ph¸p ®ã, x¶o diÖu nh­ Cao ¸ Nam. Lµm sao y khái s÷ng sê? V× s÷ng sê nªn ®Ó kiÕm ch¹m ¸o. Ai truyÒn thä cho Kim Linh Chi kiÕm ph¸p ®ã? Nµng ph¸t xuÊt chiªu thø hai, vÉn víi thñ ph¸p thanh ®¹m. Chiªu nµy cã c¸i tªn lµ Thanh Phong PhÊt LiÔu. Võa lóc ®ã, mét bãng ng­êi chíp lªn. Cæ tay cña Kim Linh Chi ®∙ bÞ chôp tróng. Th©n ph¸p vµ thñ ph¸p cña ng­êi ®ã nhanh qu¸! Nh÷ng kÎ t¹i hiÖn tr­êng bÊt gi¸c s÷ng sê. Ng­êi ®ã n¾m tay kh«ng cøng l¾m, song Kim Linh Chi c¶m thÊy toµn th©n tª liÖt, kh«ng cßn ®éng ®Ëy ®­îc n÷a. Nµng kinh h¶i quay ®Çu nh×n l¹i. nhËn ra ®ã lµ ng­êi mµ Hå ThiÕt Hoa b¶o víi nµng lµ gièng khØ. §ã lµ L­u H­¬ng. L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - Nh­ng nÕu b¾t gÆp mÊy h¹t ch©u trªn m×nh c¸c h¹ th× c©u chuyÖn ho¹t kª trë thµnh bi th¶m! Vµ tiÕng c­êi nh­êng chç cho tiÕng khãc ngay! TiÓu liÔu ®Çu b©y giê míi cÊt tiÕng: - Ph¶i! ChØ cÇn lôc so¸t míi biÕt ai thËt, ai gi¶, ai oan, ai ­ng. §¹i h¸n ¸o ®á biÕn s¾c mÆt. B¹n ®ång hµnh cña h¾n còng kh«ng d»n lßng ®­îc, véi b­íc tíi, tay chôp chu«i ®ao bªn h«ng, cao giäng hái: - C¸c vÞ muèn lôc so¸t? LiÔu ®Çu c­êi h× h×, nh×n L­u H­¬ng bu«ng giäng mØa: - KÎ gian th× sî xÐt m×nh chø ng­êi ngay cßn ai lo ng¹i? Ng­êi ®ã trõng m¾t muèn rót ®ao ra khái vá. §¹i h¸n n¾m tay g∙ gi÷ l¹i råi hái: - XÐt m×nh còng ch¼ng sai, nh­ng xÐt kh«ng cã th× sao? L­u H­¬ng ®¸p: - NÕu xÐt mµ kh«ng cã th× cø kÓ nh­ t¹i h¹ lÊy trém. T¹i h¹ ph¶i ®Òn. §Òn cña kh«ng næi th× ®Òn b»ng c¸i ®Çu cña t¹i h¹! §¹i h¸n cao giäng ph©n bua: - C¸c vÞ nghe ®ã nhÐ! Lêi ®ã do y tù miÖng thèt ra, ch¼ng ph¶i ai Ðp buéc g×. L­u H­¬ng trÇm g­¬ng mÆt: http://www.vietkiem.com -34- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Lêi nãi cña t¹i h¹ cã c¸i gi¸ trÞ nh­ thÕ nµo, h¼n c¸c h¹ còng thõa hiÓu. §¹i h¸n kh«ng d¸m nh×n th¼ng m¾t chµng, quay ®Çu vÒ h­íng kh¸c b¶o: - C¸c vÞ cø lôc so¸t ®i! TiÓu liÔu ®Çu c­êi h× h×: - Cã nªn b¶o h¾n cëi trÇn truång ra mµ xÐt ch¨ng? L­u H­¬ng còng c­êi ®¸p: - BÊt tÊt lµm nh­ vËy. T¹i h¹ biÕt h¾n dÊu mÊy h¹t ch©u trong chiÕc ngäc ®¸i quanh h«ng h¾n, h¾n chØ cÇn cëi sîi ngäc ®¸i ®ã trao cho c« n­¬ng xÐt lµ ®ñ. §¹i h¸n biÕn s¾c, hai tay chôp chiÕc ngäc ®¸i kh«ng bu«ng chõng nh­ sî ng­êi ta c­íp mÊt! TiÓu liÔu ®Çu b¶o: - Cëi ra ngay! Ch¼ng lÏ ng­¬i kh«ng d¸m! Kim Linh Chi chíp thanh tr­êng kiÕm: - Kh«ng cëi còng ph¶i cëi! Hå ThiÕt Hoa ®øng mét bªn cø c­êi h× h× m∙i, lóc ®ã vôt thèt: - NÕu h¾n d¸m kh«ng cëi th× t¹i h¹ phôc h¾n can ®¶m nhÊt trÇn ®êi! Ng­êi ®ång b¹n toan rót ®ao song ®¹i h¸n l¹i ng¨n chËn råi cao giäng thèt: - Tèt! Cëi th× cëi! Nh­ng c¸c h¹ ®∙ nãi g× xin ®õng quªn cho lµ ®­îc! L­u H­¬ng ®¸p: - NÕu vËy t¹i h¹ ph¶i tù tay lôc so¸t, bëi viÖc nÇy quan hÖ träng ®¹i, t¹i h¹ chØ cã mçi mét chiÕc ®Çu th«i nÕu ®øt ®i råi th× sèng sao ®­îc n÷a? C¸c vÞ nghÜ cã ph¶i vËy kh«ng? Kh«ng ai gËt ®Çu song c¸i ý th× ®ång. §¹i h¸n dËm ch©n cuèi cïng th× cëi sîi ngäc ®¸i thèt: - §©y c¸c h¹ cÇm xem! Ngäc ®¸i ®èi víi h¾n cã tÇm quan hÖ träng ®¹i, lóc t¾m h¾n còng cÇm n¬i tay kh«ng chÞu rêi. B×nh thêi v« luËn lµ sao h¾n còng kh«ng cëi ra. Nhung trong tr­êng hîp nµy tr­íc mÆt ®«ng ng­êi h¾n ph¶i ph¸ lÖ. NÕu kh«ng ®Ó cho ng­êi ta xÐt th× lµm sao thanh minh sù ngay th¼ng cña h¾n? Hµ huèng lµ h¾n ®∙ biÕt L­u H­¬ng lµ http://www.vietkiem.com -35- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan ai råi? H¾n tù tin lµ m×nh v« téi! Bëi tõ lóc vµo ®©y cã ai l¹i gÇn h¾n ®©u? Th× cßn sî g× cã kÎ lÐn nhÐt mÊy h¹t ch©u trong m×nh h¾n? Cëi ngäc ®¸i råi h¾n thë phµo! Råi h¾n liÕc m¾t sang L­u H­¬ng khoÐ miÖng Èn ­íc cã nô c­êi l¹nh. M­êng t­îng h¾n chê xem chiÕc ®Çu cña L­u H­¬ng r¬i xuèng. Chê xem ®Çu L­u H­¬ng r¬i xuèng nµo ph¶i chØ cã mét m×nh h¾n? Nh­ng ®Çu L­u H­¬ng ch­a r¬i, Vµ cã lÏ cßn l©u l¾m míi cã viÖc ®ã. HoÆc kh«ng bao giê cã viÖc ®ã. Bao nhiªu cÆp m¾t ®Òu ®æ dån vÒ L­u H­¬ng. L­u H­¬ng hai tay cÇm chiÕc ngäc ®¸i nh×n kü mét lóc bçng ®­a cao lªn thuËn tay r∙y. Mét tiÕng léc céc l¾c c¾c vang lªn, tõ ngäc ®¸i b¾n ra mÊy m­¬i ®iÓm s¸ng l¹nh. TiÕp theo ®ã tõng tiÕng cèp cèp l¹i vang, mÊy m­¬i ®iÓm hµo quang bay lªn ch¹m vµo nãc nhµ, hµo quang mµu bÝch lôc. ¸m khÝ! ¸m khÝ mµu bÝch lôc ph¶i lµ thø tuyÖt ®éc, ch¹m m¸u lµ yÕt hÇu bÝt l¹i mµ chÕt. Giao thñ víi h¾n cã ai t­ëng lµ sîi ngäc ®¸i ®ã cã chøa ®ùng vËt tèi ®éc chÕt ng­êi hÕt søc nhanh chãng? Trong sè nh÷ng ng­êi hiÖn diÖn còng cã kÎ kh«ng thuéc giíi giang hå, hä kh«ng biÕt vâ c«ng dï vËy hä còng khiÕp h∙i tr­íc mét vËt cùc kú ®éc h¹i. Hµ huèng nh÷ng kh¸ch vâ l©m? Toµn thÓ mäi ng­êi ®Òu biÕn s¾c. Kim Linh Chi l¹nh lïng thèt: - Dï ng­¬i lµ ai, mang thø ®ã n¬i m×nh kh«ng thÓ lµ ng­êi tèt råi! §¹i h¸n mÆt ®á biÕn xanh, c∙i: - ¸m khÝ tèt hay xÊu kh«ng thµnh vÊn ®Ò, ®iÒu cÇn lµ kh«ng cã ch©u ngäc n¬i m×nh, nh­ vËy ®ñ l¾m råi! L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ch¾c c¸c vÞ ®∙ thÊy, chiÕc d©y ngäc trèng kh«ng, bëi cã trèng rçng nªn míi chøa ®­îc ¸m khÝ vµ còng v× trèng kh«ng nªn dÊu ®­îc tr©n ch©u. Xin c¸c vÞ l­u t©m nh×n ®©y! Bçng chµng vung m¹nh tay, mét tiÕng bùt vang lªn, ngäc ®¸i ®øt lµm ®«i. Cã vËt g× ®ã trong ngäc ®¸i r¬i ra, l¨n trßn trªn mÆt ®Êt kh«ng ngõng. Ng­êi nhanh m¾t nhËn ra ngay ®ã lµ mét h¹t ch©u suýt so¸t m¾t rång, chiÕu s¸ng ®Õn lµm hoa m¾t. http://www.vietkiem.com -36- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §au qu¸! ChiÕc ngäc ®¸i Tµng Ch©m cña h¾n bÞ hñy diÖt råi! G∙ ®­îc nã nµo ph¶i dÔ dµng? Hai m­¬i n¨m nay ®­êng gd©y ®ã cøu h¾n tho¸t chÕt ch¼ng biÕt bao nhiªu lÇn, mµ còng gióp h¾n h¹ bao nhiªu c­êng ®Þch! KÎ chÕ t¹o ra ®­êng d©y ®ã theo sù chØ dÉn cña h¾n ®∙ bÞ h¾n giÕt sau khi hoµn thµnh t¸c phÈm ®Ó gi÷ bÝ mËt hoµn toµn. B©y giê d©y ngäc bÞ ph¸ hñy råi muèn lµm l¹i mét ®­êng d©y t­¬ng tî, h¾n cßn nhê ai ®­îc n÷a? Tuy nhiªn ®­êng d©y ®øt vÉn cßn lµ sù kiÖn nhá ®èi víi mét sù kiÖn kh¸c. Sù kiÖn kh¸c lµ h¾n ®©u cã ®¸nh c¾p h¹t ch©u thÕ mµ h¹t ch©u l¹i n»m trong ®­êng d©y ®ã! H¾n ph¶i lµm sao ®©y! Cã thÓ nµo chèi c∙i ®­îc tr­íc sù thËt hiÓn nhiªn? Trong tr­êng hîp cña h¾n, thö hái trªn ®êi cã ai gi÷ ®­îc b×nh tÜnh ch¨ng? H¾n kinh h∙i, h¾n c¨m hËn, khÈn tr­¬ng lªn, hÐt lín mét tiÕng ®Þnh nh¶y tíi vå h¹t ch©u. Nh­ng cã ng­êi nhanh ch©n nhanh tay h¬n h¾n. Hå ThiÕt Hoa l­ít tíi chËn ®Çu h¾n, ®ång thêi ®¸nh vµo mÆt h¾n. §ang lóc s«i giËn cùc ®é, mÊt c¶ s¸ng suèt nªn kh«ng tr¸nh kÞp tay quyÒn cña Hå ThiÕt Hoa, mÆt l¸ch khái song ®Çu vai l∙nh trän. Mét tiÕng binh vang lªn h¾n bÞ déi ng­îc vÒ phÝa hËu b¶y t¸m b­íc. NÕu b¹n ®ång hµnh cña h¾n kh«ng kÞp vät m×nh theo ®ì th× h¾n ph¶i ng∙ cháng gäng trªn mÆt ®Êt. Hå ThiÕt Hoa dï ®¸nh tróng ®èi ph­¬ng vÉn hÕt søc kinh h∙i, y biÕt râ chiªu quyÒn ph¸t xuÊt cã uy lùc nh­ thÕ nµo, y chØ dïng bèn n¨m thµnh c«ng lùc song còng ®ñ lµm cho ng­êi tróng ®ßn ph¶i n»m Ýt nhÊt còng m­êi h«m, nöa th¸ng. Trªn giang hå sè ng­êi chÞu næi mét quyÒn cña y cã thÓ ®Õm trªn ®Çu ngãn tay. Xem ra ®¹i h¸n mÆt ®á nµy qu¶ cã c«ng phu ®ã, thªm lo¹i ¸m khÝ tèi ®éc kia, h¾n ph¶i lµ mét tay oanh liÖt trªn giang hå, mét tay cao thñ lµ c¸i ch¾c! TiÓu liÔu ®Çu thõa c¬ héi ®ã nhÆt h¹t ch©u lªn trao cho Kim Linh Chi. L­u H­¬ng ®iÓm nhÑ mét nô c­êi hái: - Cã ®óng lµ h¹t ch©u cña c« n­¬ng bÞ ®¸nh c¾p ch¨ng? Kim Linh Chi kh«ng ®¸p lêi chµng, g­¬ng mÆt xanh dên, m¾t trîn trõng cao giäng hái ®¹i h¸n mÆt ®á: - Ng­¬i cßn nãi g× n÷a ch¨ng? §¹i h¸n mÆt ®á ch­a nãi g×, b»ng h÷u cña h¾n kh«ng d»n lßng næi, cao giäng hÐt: http://www.vietkiem.com -37- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Dï ta cã lÊy h¹t ch©u cña ng­¬i, c¸i ®ã cã g× quan hÖ ®©u? B¹c ngµn, b¹c v¹n l­îng kia, bän ta nãi lÊy lµ lÊy, cã kÎ nµo d¸m ®éng ®Õn ch©n l«ng bän ta? Kim Linh Chi qu¸ giËn thµnh c­êi, l¹nh lïng ®¸p: - Tèt! Ng­¬i nãi vËy lµ ®ñ l¾m råi! C©u nãi võa døt ©m vang, thÐp kiÕm chíp lªn theo liÒn. KiÕm quang biÕn ¶o kh«ng ai nh×n râ thanh kiÕm h­íng vÒ ®©u. Nh­ vËy cßn tr¸nh lµm sao ®­îc? Hå ThiÕt Hoa vµ L­u H­¬ng trao ®æi ¸nh m¾t cho nhau cïng c­êi nhÑ. Bçng mét bãng ng­êi chíp lªn tõ ngoµi cöa bay vät vµo. Ng­êi ®ã nhanh qu¸, thanh kiÕm cña Kim Linh Chi bay qua ®¹i h¸n tr­íc khi ng­êi ®ã vµo thÕ mµ g∙ cßn nhanh h¬n kiÕm, dï c¸ch mét kho¶ng xa vµ xuÊt hiÖn chËm. Mét tiÕng "c¸ch" vang lªn, thanh kiÕm cña Kim Linh Chi bÞ hai bµn tay cña ng­êi ®ã chép l¹i gi÷ cøng. §Õn L­u H­¬ng còng kinh h∙i tr­íc thñ ph¸p cña y ®õng nãi chi ®Õn ai kh¸c. Th©n ph¸p nhanh, hai tay chép l¹i kÑp thanh kiÕm, nh÷ng sù kiÖn ®ã lµm kinh khiÕp ng­êi thËt song ch­a ®¸ng kÓ ®èi víi L­u H­¬ng. §iÒu lµm cho chµng kinh h∙i ph¶i kh¸c víi hai sù kiÖn ®ã. Bëi Kim Linh Chi ®ang xö dông mét chiªu cña Thanh Phong kiÕm ph¸p. Thanh kiÕm cña nµng biÕn ¶o hÇu nh­ v« h×nh, dï ai tinh m¾t ®Õn ®©u còng kh«ng nhËn râ th©n kiÕm. Kh«ng thÊy th©n kiÕm th× lµm sao chôp tróng! KÎ chôp tróng th©n kiÕm ph¶i cã vâ c«ng cùc kú cao diÖu. Th©n ph¸p, thñ ph¸p cña ng­êi ®ã ®∙ lµm kinh khiÕp nh÷ng ng­êi hiÖn diÖn råi, L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa nhËn ra ng­êi cµng kinh khiÕp h¬n. V× ng­êi ®ã chÝnh lµ §inh Phong, g∙ thiÕu niªn trong ®ªm võa qua nghinh ®ãn Kh« Mai ®¹i s­, ®¸nh ®¾m thuyÒn, ®­a kh¸ch ®Õn mét n¬i bÝ mËt! Tr«ng thÊy §inh Phong Kim Linh Chi vôt biÕn s¾c mÆt. §inh Phong c­êi nhÑ thèt: - L©u ngµy c¸ch biÖt, chõng gÆp l¹i th× t¹i h¹ nhËn ra Kim c« n­¬ng t¨ng tiÕn v« cïng! C¸i chiªu LiÔu Nh­ Phi TuyÕt ®ã ®­îc c« n­¬ng sö dông hÕt søc thÇn diÖu! ý sanh lµ kiÕm ph¸t, dï cho Hoµn Ch©u ®¹i s­ cã mÆt t¹i ®©y còng ph¶i c«ng nhËn lµ xanh ph¸t n¬i chµm song l¹i h¬n chµm! Hoµn Ch©u ®¹i s­ lµ ng­êi c« thø b¶y cña Kim Linh Chi vµ LiÔu Nh­ Phi TuyÕt lµ mét tuyÖt chiªu cña kiÕm ph¸p ®Ých truyÒn trong ph¸i Nga Mi. http://www.vietkiem.com -38- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh÷ng ng­êi hiÖn diÖn t¹i côc tr­êng gËt ®Çu thÇm nghÜ: - Th¶o nµo mµ kiÕm ph¸p cña nµng ch¼ng cao tuyÖt? Th× ra nµng lµ ®Ö tö cña ph¸i Nga Mi. Nh­ng L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa ®Òu hiÓu Kim Linh Chi võa sö dông chiªu thø t¸m cña kiÕm ph¸p Thanh Phong cã c¸i tªn lµ Phong §éng Thiªn Linh. Hai chiªu Phong §éng Thiªn Linh vµ LiÔu Nh­ Phi TuyÕt míi xem th× m­êng t­îng nhau song phÇn biÕn hãa bªn trong th× hoµn toµn kh¸c biÖt. T¹i sao §inh Phong l¹i tr«ng gµ hãa cuèc? §inh Phong tiÕp: - Hai vÞ b»ng h÷u nµy t¹i h¹ cã quen, mong c« n­¬ng nÓ mÆt t¹i h¹ bu«ng tha cho hä ®i! Tuy Kim Linh Chi giËn ®Õn t¸i mÆt, nµng vÉn nÐn lßng l¹nh lïng ®¸p: - Chóng lµ hai tªn c¾p vÆt, ch¼ng lÏ c¸c h¹ cã b»ng h÷u trong h¹ng ng­êi ®ã? §inh Phong c­êi nhÑ ®¸p: - C« n­¬ng lÇm råi! Kim Linh Chi c­êi mØa: - LÇm? ChÝnh m¾t t«i tr«ng thÊy th× cßn lÇm lµm sao ®­îc? §inh Phong tiÕp: - Hai vÞ b»ng h÷u ®ã tuy kh«ng giµu b»ng V¹n Phóc V¹n Thä Viªn song gia tµi cña hä trÞ gi¸ trªn tr¨m v¹n, h¹t ch©u trong tay c« n­¬ng kia dï t¹i nhµ hä kh«ng cã nhiÒu nh­ng ch¼ng ph¶i lµ Ýt. T¹i h¹ d¸m b¶o chøng hä kh«ng lµ nh÷ng tªn c¾p vÆt ®©u! C©u nãi cña h¾n cøng cái nghe kh«ng ªm tai chót nµo. L¹ thay, Háa Ph­îng Hoµng Kim Linh Chi l¹i kh«ng giËn. Víi danh hiÖu ®ã nµng l¹i cã th¸i ®é trÇm tÜnh gÇn nh­ nguéi l¹nh, ai ai còng cho lµ l¹. §¹i h¸n mÆt ®á vµ ng­êi mang ®ao b­íc tíi x¸ §inh Phong. Ng­êi mang ®ao thèt: - §a t¹ c«ng tö can thiÖp, nÕu kh«ng th×... §¹i h¸n mÆt ®á mØm c­êi chËn lêi: http://www.vietkiem.com -39- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Sù t×nh nghi còng ch¼ng cã g×! TÊt c¶ ®Òu lÇm, b©y giê sù lÇm l¹c ®­îc gi¶i táa råi ®ªm nay t¹i h¹ ph¶i thÕt tiÖc kho¶ng ®¶i Kim c« n­¬ng míi ®­îc! §inh Phong gËt ®Çu: - Hay qu¸! Hay qu¸! §¹i h¸n mÆt ®á tiÕp: - Tuy nhiªn Kim c« n­¬ng cã h¹ cè mµ ®em ¸nh s¸ng huy hoµng lång lªn cuéc tiÖc víi sù hiÖn diÖn quý b¸u ch¨ng? Kim Linh Chi hõ mét tiÕng ch­a kÞp ®¸p lêi, §inh Phong ®∙ c­êi hít ®¸p: - Ch¼ng nh÷ng mét Kim c« n­¬ng sÏ cã mËt trong ®ªm nay t¹i tiÖc r­îu mµ tÊt c¶ c¸c b»ng h÷u t¹i côc tr­êng ®Òu ®­îc mêi lu«n. NgÉu nhiªn mµ tô héi t¹i ®©y h«m nay, h¼n còng cã c¸i duyªn tao ngé th× kh«ng cã lý do g× l¹i thiÕu mÆt trong cuéc trïng phïng thø hai vµo ®ªm nay! §o¹n h¾n quay m×nh h­íng vÒ L­u H­¬ng ®iÓm mét nô c­êi, tiÕp lu«n: - Cã lÏ hai vÞ ®ång ý chø? L­u H­¬ng c­êi h× h×: - MiÔn cã r­îu th«i, dï t¹i h¹ kh«ng ®Õn, b»ng h÷u cña t¹i h¹ còng l«i t¹i h¹ ®Õn. Hå ThiÕt Hoa cÊt tiÕng vang: - Kh«ng sai mét ®iÓm nhá. NÕu cã r­îu uèng say råi ai cã chÐm cho mét vµi dao, t¹i h¹ còng kh«ng thÓ kh«ng ®Õn! §inh Phong c­êi tÝt: - Hay qu¸! Hay qu¸! Bçng cã mét ng­êi cao giäng hái: - Cã cuéc nhiÖt n¸o nh­ vËy, ch¼ng râ t¹i h¹ ®­îc dù phÇn hay kh«ng? Ng­êi ®ã cã th©n h×nh kh«i vÜ ®øng gi÷a ®¸m ®«ng næi bËt lªn víi chiÕc ®Çu cao, y lµ mét trong sè ng­êi cã mÆt t¹i hå t¾m. B©y giê th× y ®∙ mÆc c¶ y phôc vµo råi, vµ y phôc cña y hoa lÖ kh«ng kÐm y phôc cña ®¹i h¸n mÆt ®á. Trªn tay y cã chiÕc r­¬ng dµi ba th­íc b»ng da mµu ®en, xem chõng nh­ y quý nã l¾m, ch¼ng râ trong ®ã cã chøa ®ùng nh÷ng vËt g×. §¹i h¸n mÆt ®á chíp m¾t c­êi vang: http://www.vietkiem.com -40- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Huynh ®µi b»ng lßng quan t©m lµ ban cho t¹i h¹ mét vinh h¹nh lín lao cã lÏ nµo t¹i h¹ kh«ng thØnh lu«n Ng­êi cã ®«i ch©n dµi gËt gï: - NÕu thÕ t¹i h¹ xin c¶m t¹ tr­íc, song ®ªm nay m×nh sÏ gÆp nhau t¹i ®©u? §¹i h¸n mÆt ®á ®¸p: - T¹i Tam Hoa L©u phÝa tr­íc mÆt kia. C¸c h¹ nghÜ sao? Ng­êi ch©n dµi l¹i gËt: - §­îc l¾m! Y tho¸ng nh×n qua L­u H­¬ng c­êi nhÑ råi b­íc ®i. Kh«ng cßn nhiÖt n¸o th× ai ai còng hÕt hiÕu kú, hä lÇn l­ît gi¶i t¸n. Kim Linh Chi ®i theo §inh Phong. Tî hå nµng kh«ng muèn ®i theo h¾n song ch¼ng biÕt t¹i sao nµng l¹i kh«ng cù tuyÖt. Khi tÊt c¶ ly khai côc tr­êng råi, ng­êi mang ®ao bu«ng giäng giËn thèt víi ng­êi mÆt ®á: - §¹i ca! TiÓu ®Ö kh«ng biÕt t¹i sao ®¹i ca l¹i cã thÓ nhÉn nhÞn nh­ vËy næi! Dï cho liÔu ®Çu ®ã cã lµ ch¸u néi cña Kim l∙i th¸i bµ ®i n÷a, ch¼ng lÏ anh em chóng ta l¹i sî sao? Ng­êi mÆt ®á thë dµi ®¸p: - HiÒn ®Ö ®©u biÕt ®­îc! Ng­êi mµ ngu huynh cè kþ kh«ng ph¶i nµng hä Kim ®©u! Ng­êi mang ®ao tiÕp: - Kh«ng ph¶i nµng Kim vËy ch¼ng lµ c¸i g∙ tiÓu tö lu«n lu«n në nô c­êi ®ã? H¾n ®∙ ph¸ hñy ®­êng d©y ngäc cña ®¹i ca, tiÓu ®Ö ®ang hËn lóc ®ã kh«ng nhanh tay cho h¾n mét ®ao! §¹i h¸n mÆt ®á l¹i thë dµi, c­êi khæ: - Còng may mµ hiÒn ®Ö ch­a lµm viÖc ®ã! HiÒn ®Ö cã biÕt h¾n lµ ai ch¨ng? Ng­ßi mang ®ao c­êi l¹nh: - Ch¼ng lÏ h¾n lµ L­u H­¬ng? Víi h×nh d¸ng ®ã h¾n cã thÓ lµ §¹o So¸i L­u H­¬ng l¾m! §¹i h¸n mÆt ®á trÇm giäng: - Kh«ng sai mét ®iÓm nhá! H¾n chÝnh lµ L­u H­¬ng. http://www.vietkiem.com -41- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ng­êi mang ®ao s÷ng sê nÝn lÆng. §¹i h¸n mÆt ®á trÇm ng©m mét lóc khÏ nhÕch mét nô c­êi hiÓm ®éc, lÈm nhÈm: - L­u H­¬ng! L­u H­¬ng! Tuy bän ta kh«ng ®èi phã næi víi ng­¬i vÉn cã ng­êi ®èi phã víi ng­¬i. NÕu mµ ng­êi sèng qu¸ ba h«m n÷a th× ta cói ®Çu khuÊt phôc xem ng­¬i nh­ thiªn thÇn. *** vietkiem.com *** L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa qua khái khóc quanh con ®­êng. Hå ThiÕt Hoa hái: - TiÓu tö Tr­¬ng Tam ®©u? L­u H­¬ng c­êi ®¸p: - Ta b¶o h¾n chuån råi! Hå ThiÕt Hoa còng c­êi: - ThËt ta kh«ng hiÓu næi ng­¬i dïng ph­¬ng ph¸p g× mµ b¶o h¾n nh¶ viªn ch©u ra ®­îc! TiÓu tö ®ã thËt kú qu¸i. B×nh sanh h¾n kh«ng nghe lêi ai c¶ nh­ng ng­¬i b¶o trêi h¾n hay trêi, b¶o ®Êt h¾n hay ®Êt! H¾n phôc ng­¬i h¬n phôc c¶ s­, c¶ phô! L­u H­¬ng kh«ng nãi g×. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Thñ ph¸p cña ng­¬i qu¶ thËt tuyÖt diÖu! L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i nhËn ra con ng­êi ®ã ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Ta chØ biÕt lµ h¾n nhËn ra ng­¬i. V× nhËn ra nªn thuèc ®¾ng mµ h¾n ch¼ng d¸m nh¨n mÆt kªu than! Ta th­¬ng h¹i cho h¾n hÕt søc! L­u H­¬ng hõ mét tiÕng: - NÕu ng­¬i biÕt h¾n lµ ai ch¾c kh«ng cßn th­¬ng ®­îc n÷a. Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - A! L­u H­¬ng tiÕp: http://www.vietkiem.com -42- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i tõng nghe nãi t¹i vïng ViÔn §«ng Nam cã mét tªn c­íp biÓn chuyªn giÕt ng­êi ®o¹t cña, lµm ®­îc mäi téi ¸c? Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - Tö Kinh Bang? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i! Ng­êi ®ã lµ Bang chñ Tö Kinh Bang tªn H¶i Qu¸t Thiªn! H¾n Ýt khi lªn lôc ®Þa cho nªn ng­¬i kh«ng gÆp h¾n. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - Tªn th× ta cã nghe, ng­êi th× ch­a tõng thÊy! Sao ng­¬i kh«ng nãi sím víi ta! NÕu biÕt h¾n lµ H¶i Qu¸t Thiªn thi khi nµo ta n­¬ng t×nh trong c¸i ch­ëng võa råi? L­u H­¬ng c­êi nh¹t: - Ng­¬i sÏ cã dÞp ®Êm m¹nh, ®õng lo! Hå ThiÕt Hoa c­êi tiÕp: - KÓ ra h¾n còng lµ mét tay c­êng ®¹o ®Êy! H¾n cã m¾t quan s¸t thËt, ch¼ng khi nµo xuÊt lùc mµ v« c«ng! H«m nay bÞ g¸n cho c¸i danh trém vÆt ch¾c h¾n kh«ng ngñ næi nhiÒu ®ªm vËy! L­u H­¬ng thèt: - Lóc h¾n trÇn truång ta kh«ng nh×n ra. Nh­ng khi h¾n mÆc y phôc vµo lµ ta biÕt liÒn. Ta muèn söa trÞ h¾n mét phen! §ªm nay sÏ lµ c¬ héi tèt cho ta lµm c¸i viÖc ®ã! Hå ThiÕt Hoa hái: - T¹o sao ng­¬i ®Ó cho h¾n ra ®i thong th¶? L­u H­¬ng ®¸p: - Ta kh«ng muèn ®Ëp cá lµm kinh ®éng r¾n. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - NÕu h¾n lµ cá th× r¾n lµ ai?... §inh Phong? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Con ng­êi ®ã ®¸ng nghi l¾m! H¾n ë trªn thuyÒn cña Kh« Mai ®¹i s­, thuyÒn ch×m, h¾n l¹i xuÊt hiÖn t¹i ®©y, h¾n vèn nghinh tiÕp Kh« Mai ®¹i s­, thÕ ®¹i s­ ë n¬i nµo mµ h¾n l¹i ®Õn ®©y? http://www.vietkiem.com -43- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Kú qu¸i thËt! L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ mét sù l¹ thø nhÊt! Hå ThiÕt Hoa thèt: - Kim Linh Chi kh«ng cã liªn quan g× víi ph¸i Hoa S¬n l¹i häc ®­îc Thanh Phong ThËp Tam Thøc! Mµ l¹i chÕt th× chÞu chø kh«ng thõa nhËn! L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ mét sù l¹ thø hai. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Kim Linh Chi vèn trêi kh«ng sî, ®Êt kh«ng sî nh­ng thÊy §inh Phong råi chõng nh­ tu©n phôc hoµn toµn. Nµng cã liªn quan g× víi §inh Phong? L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ sù l¹ thø ba. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Tö Kinh Bang tõ l©u lÊy mÆt biÓn lµm ®Êt dông vâ, H¶i Qu¸t Thiªn bçng nhiªn cã mÆt n¬i nÇy, §inh Phong l¹i kh¼ng kh¸i gi¶i v©y cho h¾n! Ch¾c lµ song ph­¬ng cã liªn quan víi nhau! Mµ mèi liªn quan ®ã nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ sù l¹ thø t­. Hå ThiÕt Hoa suy nghÜ mét chót: - §inh Phong xuÊt thñ lµ chép ®­îc kiÕm cña Kim Linh Chi, hiÓn nhiªn Thanh Phong ThËp Tam Thøc ®èi víi h¾n kh«ng cßn lµ bÝ mËt n÷a. Lµm sao h¾n am t­êng kiÕm ph¸p cña ph¸i Hoa S¬n ®­îc? L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ sù l¹ thø n¨m! Hå ThiÕt Hoa thèt: - Râ rµng h¾n biÕt chÝnh lµ Thanh Phong ThËp Tam Thøc thÕ t¹i sao h¾n l¹i gäi lµ LiÔu Nh­ KiÕm Ph¸p? T¹i sao h¾n che dÊu cho Kim Linh Chi? http://www.vietkiem.com -44- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ sù l¹ thø s¸u! Hå ThiÕt Hoa thèt: - Thñ ph¸p cña h¾n lóc chép kiÕm ph¶ng phÊt §¹i B¹t Thñ Ph¸p cña Gi¸p H¹ Cèc n¬i ®¶o Phï Tang, mµ thuËt khinh c«ng cña h¾n th× m­êng t­îng ®ång xuÊt xø víi HuyÕt ¶nh Nh©n ngµy tr­íc. H¾n l¹i tinh th«ng kiÕm ph¸p cña ph¸i Hoa S¬n, víi sè tuæi non ®ã mµ h¾n ®∙ lµ bËc ®a n¨ng råi, vâ c«ng cao, c¬ trÝ x¶o, thÕ h¾n cã lai lÞch nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ sù l¹ thø b¶y! Hå ThiÕt Hoa sê chãt mòi, vuèt vuèt ®Õn ®á mòi mµ ch­a nãi g× n÷a. L­u H­¬ng hái: - Cßn g× ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa thë dµi, c­êi khæ: - Trong mét ngµy gÆp b¶y sù l¹ ch¼ng lÏ ch­a ®ñ sao? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ng­¬i cã t­ëng ®Õn sù liªn quan gi÷a b¶y ®iÒu l¹ ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Ta nhøc ®Çu qu¸! L­u H­¬ng thèt: - B¶y sù l¹ ®ã n»m trªn mét ®­êng d©y! Kh« Mai ®¹i s­ v× muèn t×m ®­êng d©y ®ã nªn míi h¹ s¬n! Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - A! L­u H­¬ng tiÕp: - Thanh Phong ThËp Tam Thøc vèn lµ mét tuyÖt häc bÝ truyÒn cña ph¸i Hoa S¬n. HiÖn t¹i cã Ýt nhÊt hai ng­êi kh«ng liªn quan g× ®Õn m«n ph¸i biÕt ®­îc tuyÖt häc ®ã. T¹i sao sù bÝ mËt bÞ tiÕt lé? Lµ ch­ëng m«n ph¸i Hoa S¬n tù nhiªn Kh« Mai ®¹i s­ ph¶i truy cøu. http://www.vietkiem.com -45- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa tØnh ngé: - Ph¶i råi! Kh« Mai ®¹i s­ h¹ s¬n cèt ®Ó t×m hiÓu t¹i sao cuèn t©m ph¸p bÝ truyÒn ®ã l¹i bÞ ng­êi ngoµi ph¸i biÕt ®­îc! §èi víi c¶ nh÷ng m«n ®å trong ph¸i mµ kh«ng xøng t©m võa ý víi ®¹i s­ còng kh«ng ®­îc häc n÷a lµ! V× muèn tiÖn hµnh ®éng bµ ph¶i dÊu th©n phËn! Cho nªn bµ míi kho¸c c¸i lèt Lam Th¸i phu nh©n! L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - Thanh Phong ThËp Tam Thøc lµ t©m ph¸p bÝ truyÒn, tuyÖt nhiªn Kh« Mai ®¹i s­ kh«ng hÒ tiÕt lé råi... Hå ThiÕt Hoa chËn lêi: - Mµ Cao ¸ Nam còng ch¼ng ph¶i lµ ng­êi kh«ng thµnh thËt! L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Cho nªn sù t×nh chØ cã mét gi¶i thÝch. Hå ThiÕt Hoa nh×n chµng: - Nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng bu«ng gän: - BÝ kÝp bÞ ®¸nh c¾p! Hå ThiÕt Hoa thë mét h¬i dµi: - H¼n lµ vËy! Trõ nguyªn nh©n ®ã lµm g× cã ®éng c¬ thóc ®Èy Kh« Mai ®¹i s­ h¹ s¬n. L­u H­¬ng l¹i trÇm ng©m mét chót: - Thanh Phong ThËp Tam Thøc lµ mét t©m ph¸p bÝ truyÒn th× pho bÝ kÝp h¼n ph¶i ®­îc cÊt dÊu ë mét n¬i cùc kú bÝ mËt... Hå ThiÕt Hoa chËn lêi: - LÊy ®­îc pho bÝ kÝp ®ã chØ sî trªn ®êi nÇy chØ cã mçi mét ®¹o so¸i L­u H­¬ng lµ nghÜ ra ph­¬ng ph¸p th«i. L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ta ®©u cã c¸i tµi n¨ng lµm ®­îc viÖc ®ã! Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ: http://www.vietkiem.com -46- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸i vô nÇy m­êng t­îng vô trém Thiªn NhÊt ThÇn Thñy, L­u H­¬ng ¹! L­u H­¬ng ®¸p: -õ Råi chµng tiÕp lu«n: - Cã lÏ Kh« Mai ®¹i s­ ®∙ tra cøu ®­îc manh mèi nµo ®ã cho nªn míi m¹o nhËn lµ Lam Th¸i phu nh©n ®Õn ®©y héi kiÕn víi bän §inh Phong! Hå ThiÕt Hoa thèt: - Th× bµ cø chép §inh Phong, bøc h¾n cung khai lµ biÕt rá sù t×nh chø g×! L­u H­¬ng ®iÓm mét nô c­êi: - Kh« Mai ®¹i s­ ®©u cã hµnh ®éng lç m∙ng nh­ ng­¬i vËy! Ýt nhÊt bµ còng biÕt §inh Phong bÊt qu¸ chØ lµ mét con r¾n nhá, ngoµi h¾n ra cßn cã thø r¾n to... Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - R¾n to lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - HiÖn t¹i con r¾n to cßn Èn m×nh trong bôi cá lµm sao biÕt ®Ých x¸c lµ ai! NÕu muèn b¾t r¾n, ®¹i s­ nªn b¾t r¾n to chø b¾t r¾n con th× cã Ých lîi g×? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - ThÕ lµ Kh« Mai ®¹i s­ ®ang lµm c¸i viÖc truy ra con r¾n lín xem nã ë bôi cá nµo. Do ®ã bµ kh«ng väng ®éng. L­u H­¬ng mØm c­êi: - VËy lµ ng­¬i hiÓu! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Cßn chóng ta... - Míi xem th× thÊy hai vô gièng nhau, kú thùc th× cã chç bÊt ®ång. Hå ThiÕt Hoa hái: - BÊt ®ång nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng ®¸p: http://www.vietkiem.com -47- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §Ö tö ThÇn Thñy Cung rÊt ®«ng, cßn Hoa S¬n ph¸i th× rÊt nghiªm kh¾c trong viÖc chän m«n ®å cho nªn m«n ®Ö cña Kh« Mai ®¹i s­ chØ cã b¶y ng­êi. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - §óng vËy! L­u H­¬ng tiÕp: - Thiªn NhÊt ThÇn Thñy cña ThÇn Thñy Cung th× do ®Ö tö cña Thñy MÉu g×n gi÷. Cßn Thanh Phong bÝ kÝp th× nhÊt ®Þnh lµ do Kh« Mai ®¹i s­ cÊt dÊu. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Cã lý! Cho nªn trém pho bÝ kÝp ®ã ph¶i khã kh¨n h¬n trém Thiªn NhÊt ThÇn Thñy! L­u H­¬ng tiÕp: - Vµ ng­êi trém bÝ kÝp ®ã ph¶i lµ tay tµi ba lçi l¹c! Hå ThiÕt Hoa chau mµy: - Ng­¬i... Ng­¬i cã nghi §inh Phong ch¨ng? L­u H­¬ng suy t­ mét lóc: - NÕu kh«ng lµ §inh Phong th× còng lµ ng­êi rÊt cã liªn quan víi h¾n! L­u H­¬ng chËn lêi: - Chóng ta còng tuyÖt ®èi kh«ng nªn väng ®äng! Bëi sù t×nh ch¼ng nh÷ng liªn quan víi mçi mét Kh« Mai ®¹i s­ mµ cßn nhiÒu ng­êi dÝnh lÝu trong vô. Hå ThiÕt Hoa kª lªn: - A! L­u H­¬ng tiÕp: - Con r¾n lín ®ã hiÖn ®ang n¾m sù an toµn cña mét sè ng­êi trong tay, vµ sè ng­êi nÇy ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt cã h¹ng l¾m, kh«ng kÐm Kh« Mai ®¹i s­ ®©u! Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Vô trém nÇy bÝ mËt h¬n c¸i vô mÊt Thiªn NhÊt ThÇn Thñy n¨m x­a! L­u H­¬ng tiÕp: - §iÓm tèi träng yÕu lµ V« Hoa trém Thiªn NhÊt ThÇn Thñy chØ ®Ó tù m×nh dïng, cßn con r¾n to ®ã trém bÝ kÝp Thanh Phong lµ ®Ó sanh lîi! http://www.vietkiem.com -48- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa kinh ng¹c: - Sanh lîi? L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i nghÜ xem t¹i sao Kim Linh Chi l¹i ®­îc t©m ph¸p Thanh Phong ThËp Tam Thøc? Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - Ng­¬i muèn nãi lµ §inh Phong b¸n l¹i cho nµng? L­u H­¬ng ®¸p: - Cã thÓ l¾m. §o¹n chµng tiÕp: - Lo¹i giao dÞch ®ã tù nhiªn ph¶i ®­îc thùc hiÖn cùc kú bÝ mËt. Ch¾c lµ §inh Phong cã ®Ò cao c¶nh gi¸c nµng kh«ng nªn khinh thÞ thi thè bÊt cø trong tr­êng hîp nµo. H«m nay v× cÊp b¸ch nµng b¾t buéc ph¶i mang ra sö dông. Hå ThiÕt Hoa tØnh ngé: - Cho nªn võa thÊy §inh Phong nµng lé vÎ khÈn tr­¬ng ngay. Cã khi nµo nµng cam khuÊt phôc tr­íc mét ai. ThÕ mµ ph¶i §inh Phong! Bëi lÏ dÔ hiÓu nhÊt lµ nµng quªn sù c¶nh gi¸c cña h¾n! Nµng biÕt lçi. L­u H­¬ng thèt: - Së dØ thÕ h¾n míi më lêi che dÊu cho nµng! Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - RÊt tiÕc lµ v« luËn h¾n che dÊu nh­ thÕ nµo, chØ dÊu ai th× ®­îc, chø kh«ng thÓ che dÊu næi bän ta! L­u H­¬ng trÇm giäng: - HiÖn t¹i §inh Phong ch­a biÕt bän ta lµ nh÷ng ai, còng ch¼ng biÕt bän ta cã liªn quan víi ph¸i Hoa S¬n. Cã lÏ h¾n t­ëng r»ng còng che dÊu bän ta lu«n nh­ mäi ng­êi. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Nh­ng sím muén g× h¾n còng biÕt. L­u H­¬ng gËt ®Çu: http://www.vietkiem.com -49- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §óng vËy! Sím muén g× h¾n còng biÕt. §Õn lóc ®ã råi... Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - §Õn lóc ®ã h¾n sÏ giÕt bän ta ®Ó diÖt khÈu. Ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng c­êi nh¹t: - §ã lµ c¸i ch¾c! Ng­¬i còng kh«ng ®Õn ®çi qu¸ ngu! Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng: - Ng­êi muèn giÕt chóng ta ®©u ph¶i chØ cã mçi mét h¾n! Nh­ng nh÷ng kÎ ®ã cã sè phËn nh­ thÕ nµo chø? L­u H­¬ng thèt: - Hä lµ hä, §inh Phong lµ §inh Phong! §inh Phong kh¸c h¬n hä, ng­¬i ®õng quªn ®iÒu ®ã! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - §inh Phong råi sao chø? H¾n lîi h¹i h¬n Th¹ch Quan ¢m, h¬n HuyÕt Y Nh©n µ? L­u H­¬ng thë dµi: - Cã thÓ lµ §inh Phong kh«ng ®¸ng sî, song sau l­ng §inh Phong cßn cã con r¾n to... Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - T¹i sao ng­¬i khoa tr­¬ng c¸i së tr­êng cña ng­êi mµ cho r»ng chóng ta chØ n¾m së ®o¶n? Ng­¬i b»ng lßng xÕp c¸i oai phong cña m×nh lóc nµo thÕ? Con r¾n to ®ã lµ c¸i qu¸i g× chø? Kh«ng lÏ nã nuèt næi bän ta vµo bông? L­u H­¬ng trÇm giäng: - §¹i B¹t Thñ cña Gi¸p H¹ Cèc, t©m ph¸p khinh c«ng cña HuyÕt Y Nh©n, mÊy thø ®ã lµ tuyÖt kü trong vâ l©m, cßn Thanh Phong ThËp Tam Thøc th× khái ph¶i nãi råi. Chóng häc ®­îc c¶ ba thø ®ã th× tù nhiªn chóng cßn hiÓu nhiÒu c¸i kh¸c n÷a! Mét ng­êi kiªm c¶ tuyÖt häc cña m­êi danh gia ch¼ng lÏ kh«ng ®¸ng sî h¬n bän Th¹ch Quan ¢m µ? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng kh«ng nãi g×. L­u H­¬ng tiÕp: http://www.vietkiem.com -50- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hµ huèng häc ®­îc bao nhiªu vâ c«ng ®ã, ®­¬ng nhiªn ph¶i trë thµnh tay b¶n l∙nh. C¸i con r¾n to kia h¼n lµ mét con ng­êi cã t©m c¬ m­u trÝ ®¸ng sî! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Con ng­êi nham hiÓm ®©u ph¶i chóng ta ch­a gÆp lÇn nµo! L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ta kh«ng sî chóng ®©u, bÊt qu¸ ta cÇn ph¶i cÈn thËn h¬n trong hµnh ®éng s¾p ®Õn vËy th«i! Hå ThiÕt Hoa thë ra - Thùc ra ta còng thõa hiÓu viÖc nÇy kh«ng dÔ ®èi phã! Ai dÝnh vµo vô råi th× muèn tho¸t th©n còng ch¼ng ph¶i dÔ g×! L­u H­¬ng tÆc l­ëi: - TÝnh sæ theo ta biÕt th× hiÖn t¹i liªn quan trong vô cã V¹n Phóc V¹n Thä Viªn, Hoa S¬n ph¸i, Tö K×nh Bang. Cßn ai kh¸c n÷a ta ch­a ®o¸n ra! Chµng thë dµi tiÕp: - Ta nghÜ sè ng­êi cßn l¹i kh«ng Ýt ®©u! Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ: - Bao nhiªu ®ã còng lµm cho chóng ta mÖt råi, nhiÒu h¬n n÷a th× lµm sao chóng ta ®èi phã? L­u H­¬ng suy t­ mét phót: - Trong sè ng­êi cßn l¹i, ta ®o¸n lµ cã mét nh©n vËt cùc kú lîi h¹i... Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Ai? L­u H­¬ng ®¸p: - HiÖn t¹i ë sau l­ng chóng ta! Hå ThiÕt Hoa kinh h∙i quay ®Çu. Ng­êi ®ã ®i theo sau hä. Nh×n tho¸ng qua, Hå ThiÕt Hoa nhËn thÊy ng­êi ®ã ph¶i cã mét lai lÞch phi th­êng! Con ®­êng c¶ hai ®ang ®i ven theo s«ng, con ®­êng rÊt v¾ng vÎ. Hai bªn ®­êng, mét bªn lµ bê s«ng, mét bªn lµ ®ång cá, kh«ng mét bãng ng­êi. http://www.vietkiem.com -51- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan DÜ nhiªn trõ hä vµ con ng­êi ®ã. Y vËn chiÕc ¸o lôa mÒm, tay cÇm chiÕc r­¬ng da mµu ®en, y phôc míi song chiÕc r­¬ng qu¸ cò. Th©n vãc cao, ®«i ch©n qu¸ dµi, lµn da vµng nh¹t mét mµu vµng kú qu¸i, m­êng t­îng kh«ng hÒ ph¬i lé d­íi ¸nh d­¬ng quang mµ còng thêi th­êng sanh bÖnh. Nh­ng ®«i m¾t cña y s¸ng l¹ lïng, ®«i m¾t ®ã kh«ng t­¬ng xøng víi g­¬ng mÆt. Chõng nh­ l∙o Thiªn lµm c¸i viÖc cÈu th¶ g¾n ®«i m¾t mµ kh«ng chän ®óng ng­êi. Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi. NÕu lµ kÎ nµo b¸m s¸t phÝa sau hä nh­ vËy th× Hå ThiÕt Hoa ®∙ ph¸t c¸u råi. Nh­ng ng­êi theo hä cã c¸i ®Æc biÖt nh­ L­u H­¬ng võa nãi, h¬n n÷a y còng nhËn thÊy ng­êi ®ã kh«ng cã ¸c ý g×, cho nªn y kh«ng hÒ bùc däc tr¸i l¹i cßn thÝch thó, võa c­êi võa vÉy tay gäi: - Lµ ®ång thuyÒn ®ång héi tøc lµ h÷u duyªn! Chóng ta cã c¸i h¹nh ngé t¹i hå t¾m th× cø ®Õn ®©y hiÖp nhau mµ chuyÖn trß giÕt th× giê chê nhiÖt n¸o! Ng­êi ®ã c­êi. H¾n kh«ng b­íc nhanh song chíp m¾t ®∙ v­ît ba bèn tr­îng ®­êng råi b¾t kÞp bän Hå ThiÕt Hoa sau mÊy gi©y dï kho¶ng c¸ch gi÷a song ph­¬ng kh«ng gÇn l¾m. L­u H­¬ng buét miÖng t¸n: - Khinh c«ng tuyÖt diÖu! Ng­êi ®ã mØm c­êi cÊt tiÕng: - TuyÖt diÖu ®Õn ®©u, s¸nh víi §¹o So¸i L­u H­¬ng vÉn cßn lµ mét trß trÎ. L­u H­¬ng còng c­êi: - C¸c h¹ nhËn ra huynh ®Ö, tr¸i l¹i huynh ®Ö kh«ng nhËn ra c¸c h¹, ®ã lµ mét sù bÊt c«ng b×nh. Ng­êi ®ã ®¸p: - C¸c vÞ lµm sao biÕt ®­îc tÊt c¶ nh÷ng kÎ v« danh mµ t¹i h¹ lµ mét? T¹i h¹ cã x­ng tªn vÞ tÊt c¸c vÞ hiÓu! L­u H­¬ng tÆc l­ìi: - Khiªm nh­îng qu¸! Hå ThiÕt Hoa trÇm g­¬ng mÆt thèt: - Kh«ng ph¶i khiªm nh­îng ®©u! ChØ v× huynh ®µi kh«ng muèn kÕt giao víi bän ta ®ã th«i! Ng­êi ®ã l¹i c­êi tiÕp: http://www.vietkiem.com -52- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn