Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi s¸u Sãng giã N¬i l¸i thuyÒn, thñy thñ trùckhoang?thÊy mét bãng ng­êi thÊp tho¸ng. ThÕ ng­êi ®ã ë ®©u? NÊp trong kh«ng Kim Linh Chi so¸t lu«n hai vßng vÉn kh«ng t×m ®­îc mét dÊu vÕt nhá. Nµng trë l¹i chç cò. Hå ThiÕt Hoa cßn ®ang ng¬ ngÈn t¹i chç. Y nh­ chÕt lÆng. Kim Linh Chi bùc tøc g¾t: - Ng­¬i thÊy ng­êi ®ã chø, ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa bu«ng l¬ ®¶ng: - õ! Kim Linh Chi hái dån: - Nµng lµ ai? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu. Kim Linh Chi tiÕp: - NhÊt ®Þnh lµ ng­¬i nhËn ra nµng ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - M­êng t­îng... LËp tøc y söa chöa l¹i: - T¹i h¹ kh«ng thÊy râ. Kim Linh Chi trõng m¾t, l©u l¾m nµng l¹nh lïng thèt: - Thinh ©m cña nµng ch¼ng ph¶i khã nghe, nh­ng nh÷ng lêi ®ã n÷ nh©n kh«ng nªn nãi. Hå ThiÕt Hoa m¬ mµng: - VËy µ? Kim Linh Chi víi giäng l¹nh lïng tiÕp lu«n: http://www.vietkiem.com -301- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cã nh÷ng ng­êi kÓ ra còng tµi thËt, v« luËn ®i ®Õn ®©u vÉn cã l∙o b»ng h÷u nh­ th­êng! H¹ng ®ã giao du réng, gÇn nh­ bõa b∙i, thÕ mµ cø cho m×nh tÞch mÞch, chØ cã quû míi tin næi... C©u nãi bu«ng døt, nµng quay m×nh xuèng khoang thuyÒn liÒn. Hå ThiÕt Hoa ®Þnh b­íc theo nh­ng ch©n ®ãng cøng t¹i chç. Råi y cau mµy lÈm nhÈm: - Kh«ng lÏ l¹i lµ nµng? Lµm sao nµng cã mÆt trong thuyÒn nÇy? *** vietkiem.com *** §ªm tµn råi. Trêi s¸ng dÇn dÇn. Bèn gian phßng ®ã vÉn ®ãng kÝn cöa, kh«ng mét ai vµo mµ còng ch¼ng ai ra. Còng ch¼ng cã mét ©m thinh nµo ph¸t xuÊt tõ bªn trong. Hå ThiÕt Hoa ngåi n¬i cöa cÇu thang nh×n bèn gian phßng nh­ hæ r×nh måi. Ng­êi thø nhÊt ra khái phßng ngñ lµ Tr­¬ng Tam. Sinh ho¹t trªn mÆt n­íc, h¾n nh­ con c¸, ho¹t ®éng nhiÒu, nghØ ng¬i Ýt cho nªn h¾n thøc sím h¬n mäi ng­êi. ThÊy Hå ThiÕt Hoa ngåi t¹i ®Çu thang trªn, h¾n giËt m×nh liÕc qua råi c­êi nh Ñ thèt: - Ta cø cho lµ ng­¬i ®i trém r­îu á ®©u ®ã, kh«ng ngê ng­¬i cßn ®©y vµ rÊt tØnh. Mét sù kiÖn hiÕm cã! Qu¶ thËt hiÕm cã! Hå ThiÕt Hoa bÜu m«i: - Hõ! Tr­¬ng Tam hái: - Nh­ng t¹i sao ng­¬i ngåi t¹i ®©y? Næi chøng ®iªn g× thÕ? Hå ThiÕt Hoa ®ang ø khÝ uÊt trong lßng, kh«ng cã c¸ch nµo ph¸t tiÕt, gÆp dÞp nÇy tu«ng ra µo µo. - Ng­¬i ng¸y nh­ tr©u rèng, b¶o ta chÞu sao næi ®êi mµ kh«ng ra ®©y? Ta cã ®iÕc ®©u mµ n»m ngñ ®­îc? Tr­¬ng Tam quan s¸t kü Hå ThiÕt Hoa, lÈm nhÈm: http://www.vietkiem.com -302- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸i g∙ nÇy ghen chi ®©y ch¾c? Cã nh÷ng n÷ nh©n kh«ng nghe tiÕng ng¸y cña ta vÉn kh«ng ngñ ®­îc kia mµ. §îi g× cã nghe! Råi h¾n mang chËu n­íc röa mÆt che phÝa tr­íc, m­êng t­îng sî Hå ThiÕt Hoa nh¶y tíi vå h¾n mµ ngo¹m mét vµi miÕng. Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng thèt: - Ng­¬i phßng thñ sai chç råi ®ã, ®¸ng lÏ ng­¬i nªn che dÊu c¸i m«ng cña ng­¬i míi ph¶i. MÆt ng­¬i thÊy ghÐt l¾m, khi nµo ta mã tay vµo cho bÈn? NÕu cÇn, ta cho mét vµi ngän c­íc vµo m«ng ng­¬i! Chç ®ã cßn dÔ tr«ng h¬n b¶n mÆt ng­¬i. Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - Sao ng­¬i kh«ng ®i t×m g­¬ng mµ soi mÆt thö xem. B¶n mÆt ng­¬i l¹i cµng khã tr«ng h¬n mÆt ta gÊp tr¨m ngµn lÇn ®ã. H¾n bá ®i lu«n. L­u H­¬ng b­íc ra. ThÊy Hå ThiÕt Hoa ngåi ®ã, chµng hÕt søc kinh ng¹c, ®«i mµy cau l¹i, chó m¾t nh×n y, mét phót sau cÊt tiÕng hái: - Sao c¸i mÆt nhµ ng­¬i khã tr«ng thÕ? Hå ThiÕt Hoa ®ang bùc, bu«ng x¼ng: - Ph¶i, chØ cã mÆt ng­¬i lµ dÔ tr«ng! MÆt th­ sinh s¸ng sña qu¸! L­u H­¬ng c­êi, l¾c ®Çu tiÕp: - Xui qu¸! Bçng d­ng ta l¹i lµm c¸i thïng chøa cho ng­¬i trót khÝ uÊt. Nh­ng ai ®¾c téi víi Hå tiªn sanh, mµ Hå tiªn sanh h»n häc thÕ? Tr­¬ng Tam ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Ta ®©u d¸m g©y sù víi con chã ®iªn ®ã. H¾n ngo¹m bÊt thÇn th× nguy. L­u H­¬ng nh×n Hå ThiÕt Hoa t×m hiÓu nguyªn nh©n sù c¸u kØnh cña y. Chµng hái: - ViÖc g× ®∙ x¶y ra trong ®ªm? Hå ThiÕt Hoa c¾n m«i, trÇm ng©m mét lóc, bçng ®øng lªn n¾m tay L­u H­¬ng, l«i chµng ra phÝa l¸i thuyÒn, nh×n d¸o d¸c, sî ng­êi nghe ngãng c©u chuyÖn y s¾p nãi. Kh«ng bao giê y nãi g× víi c¸i vÎ thÇn bÝ nh­ vËy. Råi y vµo ®Ò: - Ta ch¼ng thÊy g× l¹. ChØ cã tiÕng quû th«i. http://www.vietkiem.com -303- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng cau mµy: - Quû! Quû ra sao? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Quû lín! N÷ quû! L­u H­¬ng vuèt mòi, c­êi khæ: - Chõng nh­ cø c¸ch vµi h«m lµ ng­¬i thÊy n÷ quû mét lÇn! Xem ra cã rÊt nhiÒu n÷ quû theo ¸m ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nh­ng n÷ quû nÇy lµ ai nhÊt ®Þnh ng­¬i kh«ng ®o¸n ra! L­u H­¬ng suy nghÜ l¹i mét lóc l©u hái: - Ch½ng lÏ ta cã thÊy n÷ quû ®ã råi? Hå ThiÕt Hoa ggËt ®Çu: - §­¬ng nhiªn lµ cã thÊy. H¬n n÷a n÷ quû ®ã rÊt quen. Mét l∙o b»ng h÷u mµ. L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - Cao ¸ Nam? Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - §óng! ChÝnh Cao ¸ Nam! L­u H­¬ng s÷ng sê lÈm nhÈm: - Nµng cã mÆt trªn thuyÒn nµy? Ng­¬i cã tr«ng lÇm ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ta mµ tr«ng lÇm nµng? Ai kh¸c th× ta cßn cã thÓ tr«ng lÇm chø cßn nµng th×... Dï nµng cã ch¸y thµnh than, ta còng nhËn ra ®­îc nh­ th­êng. L­u H­¬ng l¹i trÇm ng©m. Chµng lÈm nhÈm lu«n: - Nµng ë ®©y h¼n Kh« Mai ®¹i s­ còng cã mÆt t¹i ®©y. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Ta còng nghÜ nh­ vËy, rÊt cã thÓ l¾m. ChØ v× thuyÒn cña hä ch×m, biÕt ®©u hä ch¼ng ®­îc Nguyªn Tïy V©n cøu vít? http://www.vietkiem.com -304- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng tiÕp: - V¶ l¹i hä còng ®ång môc ®Ých bíi Nguyªn Tïy V©n. Hå ThiÕt Hoa cµu nhµu: - T¸nh khÝ cña l∙o qu¸i vËt ®ã thËt khã chÞu thËt! Suèt ngµy ®ªm ®ãng cöa im Øm, kh«ng muèn thÊy ai. L­u H­¬ng thong th¶ gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nguyªn Tïy V©n h¼n biÕt t¸nh bµ ta, nªn kh«ng giíi thiÖu. Bçng L­u H­¬ng hái: - ThÊy ng­¬i råi nµng cã nãi chi ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa Êp óng: - Nµng kh«ng nãi g× c¶!... Cã! Cã!... Nµng cã nãi mét c©u. L­u H­¬ng chó ý: - Nµng nãi g×? Hå ThiÕt Hoa ®á mÆt: - Nµng nãi, cäp c¸i s¸nh víi tiÓu quû, trêi sanh ra ®Ó lµm mét ®«i! Mét ®«i rÊt xøng! L­u H­¬ng giËt m×nh: - Cäp c¸i?... Cäp c¸i lµ ai? Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ: - Ng­¬i xem ai lµ cäp c¸i, th× ng­êi ®ã lµ cäp c¸i! L­u H­¬ng trè m¾t: - Kim Linh Chi? Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Thùc ra nµng kh«ng h¼n lµ cäp c¸i, còng cã lóc nµng «n nhu ghª! VÜnh viÔn ng­¬i kh«ng t­ëng t­îng næi! L­u H­¬ng nh×n th¼ng vµo mÆt Hå ThiÕt Hoa: - Ch¼ng lÏ trong ®ªm råi ng­¬i cã lµm g× víi nµng? http://www.vietkiem.com -305- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa l¹i thë dµi: - Ch­a lµm viÖc g× c¶. BÞ Cao ¸ Nam ph¸t hiÖn ®ét ngét! L­u H­¬ng l¾c ®Çu c­êi: - Kh¸ l¾m ®ã bÐ con. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Ta biÕt ng­¬i ghen! NhÊt ®Þnh lµ ng­¬i ghen. L­u H­¬ng c­êi h× h×: - Ghen? ChØ sî kh«ng ph¶i lµ ta mµ lµ ng­êi kh¸c! Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - Nµng?... L­u H­¬ng ®¸p: - C¸i c©u cña nµng nÆng mïi chua, ng­¬i kh«ng ngöi thÊy µ? Hå ThiÕt Hoa vuèt mòi. L­u H­¬ng tiÕp: - Nµng ghen lµ nµng ch­a quªn ng­¬i ®ã! Hå ThiÕt Hoa thë dµi lu«n mÊy tiÕng råi thèt: - Nãi thùc víi ng­¬i, ta kh«ng hÒ quªn nµng. L­u H­¬ng nh×n s÷ng y, ®iÒm nhiªn ®¸p: - Nµng chÝnh lµ mét con cäp c¸i, hîp víi ng­¬i thµnh mét ®«i, mét ®«i trêi sanh ra ®Ó mµ häp nhau! BÊt qu¸... Chµng thë ra tiÕp lu«n: - Mét nam nh©n ®ång thêi gãp lu«n hai con cäp c¸i, nÕu cßn l¹i mét ®èt x­¬ng, mét m¶nh thÞt th× qu¶ thËt phóc khÝ to l¾m ®ã! Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng: - Hay ch­a! Ta t×m ng­¬i ®Ó mæ xÎ vÊn ®Ò, ng­¬i l¹i mæ xÎ ta! L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - Thùc ra th× ta còng muèn xem ng­¬i kÕt thóc tÊn kÞch nÇy nh­ thÕ nµo? Mét tÊn kÞch gåm ba nh©n vËt, mét quû r­îu vµ hai cäp c¸i! http://www.vietkiem.com -306- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa trÇm lÆng mét lóc vôt thèt: - V« luËn thÕ nµo ta còng ph¶i gÆp nµng mét lÇn. L­u H­¬ng hái: - GÆp ®Ó lµm g×? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Gi¶i thÝch! Gi¶i thÝch víi nµng. L­u H­¬ng hái lu«n: - Gi¶i thÝch nh­ thÕ nµo? Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh. L­u H­¬ng tiÕp: - Sù t×nh phøc t¹p, r¾c rèi ®Õn ®en tèi cùc ®é! Ng­¬i cµng gi¶i thÝch, nµng cµng phÉn né. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu lÈm nhÈm: - Ph¶i! N÷ nh©n kh«ng thÝch nghe nh÷ng lêi ch©n thËt, mµ ta th× nãi l¸o kh«ng giái nh­ ng­¬i... VËy ra ng­¬i ph¶i gióp ta. L­u H­¬ng mØm c­êi: - LÇn nÇy th× ta kh«ng g¸nh bµn ®éc m­ín cho ng­¬i ®©u, ®õng m¬. Hµ huèng trong lóc nÇy Kh« Mai §¹i S­ kh«ng muèn lé h×nh tÝch? NÕu ta t×m nµng lµ ph¹m vµo sù cè kþ cña bµ. Chµng tiÕp lu«n: - C¸i bµ l∙o th¸i th¸i ®ã, ng­¬i còng biÕt lµ kh«ng nªn trªu vµo. Hå ThiÕt Hoa vuèt mòi, chãt mòi ®á nh­ s­ng lªn mµ vÉn cßn vuèt. Mét lóc sau y thë dµi hái: - NÕu thÕ ng­¬i nghÜ xem ta ph¶i lµm sao ®©y? L­u H­¬ng hái l¹i: - Ta muèn biÕt thùc sù ng­¬i thÝch nµng nµo? Kim hay Cao? Hå ThiÕt Hoa Êp óng: - Ta... Ta còng kh«ng biÕt ®­îc n÷a! http://www.vietkiem.com -307- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng võa bùc võa tøc, c­êi l¾c ®Çu thèt: - ThÕ th× ta ®µnh chÞu! V« ph­¬ng råi ng­¬i ¬i. Hå ThiÕt Hoa nÝu ¸o chµng: - Ng­¬i kh«ng thÓ th¶n nhiªn ®­îc: Ng­¬i ph¶i gióp ta! L­u H­¬ng c­êi khæ: - Gióp ng­¬i? Ta lµm c¸ch nµo gióp ®­îc ng­¬i? Ta ®©u ph¶i «ng giµ ng­¬i mµ lo ®i chän d©u, c­íi vî cho c¸i th»ng con trai r­îu chÌ be bÐt? Hå ThiÕt Hoa nh¨n nhã mÆt: - Ng­¬i xem, hai nµng ®ã ®èi xö víi ta ra sao? L­u H­¬ng c­êi rßn: - Ng­¬i yªn trÝ! Hä kh«ng lµ nh÷ng con cäp c¸i thËt sù ®©u! Hä kh«ng x¬i t¸i ng­¬i ®©u mµ sî cuèng cuång lªn nh­ vËy. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng c¶ hai... sÏ bá r¬i ta... L­u H­¬ng thèt: - HiÖn t¹i lµ vËy råi. NÕu ng­¬i d»n t¸nh khÝ, kiªn nhÉn mµ chê lóc thuËn tiÖn, còng vê nh­ hä, ®õng mµng ®Õn hä. Råi hä sÏ t×m ng­¬i cho mµ xem! Trong cuéc yªu ®­¬ng, ®«i nam n÷ khi ch­a thµnh h«n, th­êng ch¬i c¸i trß cót b¾t, ng­êi ta cót mµ ng­¬i kh«ng b¾t, th× ng­êi ta trë l¹i b¾t ng­¬i. Nghe lêi ta ®i, ®i cót. Chµng c­êi tiÕp lu«n: - NÕu ng­¬i cho r»ng ta cã kinh nghiÖm th× h∙y nghe lêi ta. T¸nh khÝ cña n÷ nh©n ta hiÓu ®­îc chÝn phÇn, nÕu kh«ng nãi lµ trän vÑn. Hå ThiÕt Hoa hái: - Cßn mét phÇn? L­u H­¬ng ®¸p - PhÇn ®ã lµ hä ®ãng cöa con tim råi, hä kh«ng ch¬i cót b¾t víi ta n÷a. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -308- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n ®ang ®øng t¹i ®Çu thang lÇu. Bªn ngoµi ®Çu thang Èn ­íc cã tiÕng ng­êi väng l¹i, thinh ©m m¬ hå. Trong thinh ©m hçn t¹p m¬ hå, cã ai nhËn ra mét ©m nhá nhÊt. Nguyªn Tïy V©n ®ang nghe thinh ©m nhá nhÊt ®ã. Nh­ng h¾n cã nghe ®­îc ch¨ng? L­u H­¬ng hiÓu viÖc rÊt ®óng. Hå ThiÕt Hoa tèt phóc, cã mét b»ng h÷u biÕt râ ng­êi, râ viÖc, gióp y ®¾c lùc. Kim Linh Chi kh«ng cßn ®Ó ý ®Õn y n÷a, kh«ng hÒ nh×n vµo b¶n mÆt cña y. Trong con m¾t nµng, ph¶ng phÊt trªn ®êi nÇy kh«ng cã Hå ThiÕt Hoa chen chóc gi÷a nh©n lo¹i. HoÆc gi¶, v× mét sù v« t×nh, nµng ngåi c¹nh y, nµng vÉn c­êi nãi nh­ th­êng. M­êng t­îng nh­ ch­a hÒ gÆp con ng­êi ®ã lÇn nµo. Con ng­êi ®ã hoµn toµn xa l¹ ®èi víi nµng. Lµ xa l¹ th× ®©u cã liªn quan? §∙ lµ xa l¹ th× ®­¬ng nhiªn nµng kh«ng h­êng b¾t chuyÖn víi Hå ThiÕt Hoa. Nµng c­êi nãi lµ c­êi nãi víi B¹ch LiÖp. B¹ch LiÖp mª qu¸, hån ch¬i v¬i tËn chÝn tÇng m©y. Kim Linh Chi cßn ®i xa h¬n n­a, ®ßi g¾p thøc ¨n bá vµo cho B¹ch LiÖp. Tù nhiªn B¹ch LiÖp kh«ng tõ chèi. Gi¶ nh­ Kim Linh Chi bá ®Êt th« vµo miÖng h¾n, h¾n còng ¨n nh­ th­êng, vµ côc ®Êt th« ®ã cã h­¬ng vÞ trªn h¼n s¬n hµo h¶i vÞ. B÷a ¨n cã mãn sß, B¹ch LiÖp muèn nuèt lu«n c¶ vá sß. N÷ nh©n muèn chäc ghen nam nh©n cã thÓ dïng mäi biÖn ph¸p. Nh­ng n÷ nh©n muèn chäc ghen nam nh©n lµ v× m×nh cã ghen nam nh©n ®ã. Chäc ng­êi ta ghen m×nh lµ biÓu hiÖn sù m×nh cã ghen ng­êi. §¹o lý ®ã, Hå ThiÕt Hoa rÊt hiÓu. Cho nªn löa ®ang bèc ch¸y trong lßng mµ y kh«ng hÒ tá vÎ chua ch¸t ngoµi mÆt. Thµnh ra tÊn kÞch cña Kim Linh Chi diÔn ®­îc mét phÇn, nµng kh«ng cßn can ®¶m diÔn nèt ®o¹n cuèi. Khi B¹ch LiÖp kÝnh ®¸p lÔ nµng mét miÕng ¨n, nµng cao giäng thèt: - Muèn mêi ng­êi kh¸c ¨n mét miÕng, Ýt nhÊt ng­¬i còng dïng mét ®«i ®òa míi, s¹ch sÏ míi ph¶i chø. §òa ng­¬i, ng­¬i kh«ng gím mµ ng­êi kh¸c gím th× sao? Ch¼ng lÏ ng­¬i kh«ng hiÓu næi phÐp vÖ sinh s¬ ®¼ng? Hay lµ lèi x∙ giao s¬ ®¼ng còng thÕ! Thèt xong nµng ®øng lªn bá ®i, ®Çu kh«ng quay l¹i. B¹ch LiÖp s÷ng sê, mÆt ®á nh­ gÊc. http://www.vietkiem.com -309- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa muèn c­êi l¾m. Võa lóc ®ã, n¬i s©n thuyÒn vang lªn tiÕng hoan h«. C¸ léi! C¸ léi th× cã g× lµ l¹ ®©u? C¸i l¹ ë ®©y lµ c¸ ®µn, c¸ lò, c¸ nhiÒu qu¸, nh­ ®oµn qu©n chinh tiÓu tõ hËu ph­¬ng å ¹t ®Õn biªn thïy. å ¹t v× qu¸ ®«ng chø kh«ng hÒ mÊt trËt tù, bëi tÊt c¶ ®Òu gi÷ tèc ®é ®Òu ®Òu, kho¶ng c¸ch dµi, kho¶ng c¸ch réng kh«ng hÒ vi ph¹m. MÆt biÓn lóc s¸ng sím rÊt trong, nh­ mét híp ngäc phØ tr¶i réng bao la, ®µn c¸ tõ B¾c xu«i vÒ Nam, nhanh nh­ thÓ h»ng ngµn, h»ng v¹n mòi tªn b¹c xuyªn lßng biÓn c¶, rÊt ®Òu. Hå ThiÕt Hoa lÇn thø nhÊt míi thÊy cã qu¸ nhiÒu nh­ thÕ nÇy. H¾n trè m¾t lÈm nhÈm: - C¸ ®©u mµ nhiÒu thÕ? Chóng häp ®«ng nh­ vËy ®Ó lµm g×? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Dêi nhµ! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Dêi nhµ? Dêi ®Õn ®©u? Tr­¬ng Tam c­êi mÊy tiÕng: - Ta cø t­ëng dï sao th× ng­¬i còng th«ng minh kh«ng nhiÒu th× Ýt, ngê ®©u ng­¬i ngu qu¸! Mét ®iÓm häc vÊn s¬ ®¼ng còng kh«ng th«ng. C¸ còng nh­ ng­êi, sî l¹nh nh­ nhau, cho nªn cø mçi n¨m, vµo thu l¹nh ®Õn tiÕt ®«ng chÝ, c¸ theo gißng n­íc Êm tõ B¾c, du hµnh xuèng Nam. Råi h¾n tiÕp lu«n: - §µn c¸ nÇy cã thÓ ®∙ v­ît qua ngµn dÆm h¶i tr×nh råi, thÞt cña chóng r¾n ch¾c vµ th¬m, ¨n rÊt ngon. Ng­ phñ chùc nh÷ng dÞp nµy ®Ó mong ph¸t tµi, mïa ph¸t tµi duy nhÊt trong n¨m vËy. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - VÒ ng­ sù th× ng­¬i qu¶ lµ tay th«ng th¸i. RÊt tiÕc vÒ nh©n sù ng­¬i l¹i lµ mét ngèc tö thuéc h¹ng nÆng! NÆng nhÊt trÇn ®êi! Nguyªn Tïy V©n ®øng mét n¬i, c¸ch ®ã xa xa, ®iÓm phít mét nô c­êi thèt: - Tõ l©u t¹i h¹ tõng nghe Tr­¬ng Tam tiªn sanh cã tµi b¾t c¸ thÇn tèc, mét tµi n¨ng qu¸n tuyÖt trÇn gian. Song ch¼ng biÕt h«m nay cã ­ng ph« diÔn nghÖ thuËt cho mäi ng­êi chiªm ng­ìng mét phen ch¨ng? http://www.vietkiem.com -310- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¾n lµm sao tr«ng thÊy mµ ®ßi Tr­¬ng Tam ph« diÔn nghÒ qu¨ng l­íi? Ch¼ng qua y lÊy niÒm vui cña ng­êi lµm vui cho chÝnh m×nh. Tr­¬ng Tam do dù. Mét ng­êi ®∙ mang l­íi ®Õn cho h¾n råi. H¾n cßn tõ chèi lµm sao ®­îc? *** vietkiem.com *** B¾t c¸, qu¨ng l­íi lµ c«ng viÖc rÊt gi¶n ®¬n, nh÷ng c«ng viÖc kh«ng ®ßi hái mét ®iÓm nhá häc vÊn. Th× sù viÖc ®ã ®©u ph¶i lµ mét kü thuËt? Kh«ng lµ kü thuËt th× ®©u cã nh÷ng ®iÓm x¶o diÖu? Tuy nhiªn, nÕu cã x¶o diÖu th× chØ cã loµi c¸ míi nhËn thøc ®­îc. Còng nh­ vÒ vâ c«ng, vÒ c¸i chiªu B¸t Th¶o Tµm Xµ, ng­êi th× sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶, ng­êi kh¸c xö dông th× l¹i ®­a ®Þch nh©n vµo tö ®Þa. Ch¼ng qua ng­êi ta n¾m ®­îc c¸i mÊu chèt cña nghÒ nghiÖp, c¸i mÊu chèt ®ã còng rÊt ®¬n gi¶n lµ c¬ héi hµnh sù. Hµnh sù ®óng c¬ héi, kh«ng sím, kh«ng muén dï chØ sím muén mét gi©y th«i! Vµ lîi dông c¬ héi thuËn tiÖn ®ã, víi mét tèc ®é tÝnh to¸n rÊt kü, còng kh«ng qu¸ nhanh hoÆc qu¸ chËm, dï chØ nhanh hoÆc chËm trong mét gi©y th«i. Ngoµi ra còng ph¶i vËn khÝ! V« luËn lµm g×, con ng­êi còng cÇn cã c¸i may vµ ng­êi biÕt lîi dông c¬ héi lµ kÓ nh­ cã may råi. ThuyÒn tõ tõ chËm l¹i. Trªn thuyÒn cã kÎ h« to: - Th¸o d©y! H¹ buåm! ThuyÒn quay mòi råi ®øng l¹i. Tr­¬ng Tam cÇm l­íi bÊt th×nh l×nh vung tay. L­íi më réng, cuèn ®i nh­ ®¸m m©y mê mê ®en, chôp xuèng n­íc. Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - Nhanh qu¸! Qu¨ng l­íi nh­ vËy, nÕu chôp ng­êi, ng­êi còng kh«ng tho¸t ch¹y kÞp, nãi chi ®Õn c¸. Y chØ nghe tiÕng giã mµ ph¸n ®o¸n næi tèc ®é xuÊt thñ cña Tr­¬ng Tam. Tr­¬ng Tam Ên ch©n v÷ng ch¾c trªn sµn gç, nh­ ®ãng ®inh, kh«ng m∙nh lùc nµo lay chuyÓn h¾n næi. M¾t h¾n chíp s¸ng. Ch¼ng râ t¹i sao, con ng­êi cña h¾n giê http://www.vietkiem.com -311- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan ®©y, trong t­ thÕ qu¨ng l­íi, l¹i cã uy lùc l¹ lïng. M­êng t­îng h¾n biÕn thµnh mét ng­êi kh¸c, hoµn toµn kh¸c. Hå ThiÕt Hoa thë dµi lÈm nhÈm: - Ta kh«ng hiÓu t¹i sao, cø mçi lÇn Tr­¬ng Tam gi¨ng l­íi lµ ta míi thÊy h¾n ®¸ng yªu ghª. L­u H­¬ng mØm c­êi: - Nh­ V­¬ng Quúnh th­ë tr­íc. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - V­¬ng Quúnh lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Mét vÞ kiÕm kh¸ch thuéc hµng l∙o tiÒn bèi. Ng­êi trong giang hå kh«ng mÊy kÎ biÕt mÆt l∙o ta. Hå ThiÕt Hoa hái: - T¹i sao kh«ng ai biÕt mÆt? Nh­ ng­¬i võa nãi th× lµ bËc danh väng mµ? L∙o cã liªn hÖ g× víi Tr­¬ng Tam mµ ng­¬i ®Ò cËp ®Õn? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Ng­êi ®ã võa th« lËu, võa nghÌo, l¹i cã tËt, cho nªn l∙o kh«ng muèn thÊy ai, chØ khi nµo gÆp viÖc bÊt kh¶ kh¸ng míi xuÊt hiÖn th«i. Lóc ®ã th× l∙o kh«ng ngÇn ng¹i tuèt kiÕm. Hå ThiÕt Hoa hái: - L∙o tuèt kiÕm nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng tiÕp: - KiÕm vung lªn, con ng­êi l∙o nh­ biÕn ®æi kh¸c, oai khÝ bèc bõng, thÇn th¸i s¸ng rùc, lóc ®ã kh«ng ai cßn nhËn thÊy c¸i th«, c¸i tµn phÕ cña l∙o n÷a. Hå ThiÕt Hoa suy nghÜ mét chót råi gËt ®Çu: - Ta hiÓu råi, chØ v× trän ®êi l∙o qu¸ chó träng vµo kiÕm thuËt. Thanh kiÕm lµ sanh m¹ng cña l∙o, l∙o ký th¸c trän vÑn tinh thÇn vµo thanh kiÕm, nh÷ng khi vung kiÕm lµ nh÷ng khi l∙o "sèng" thùc sù, vµ tinh anh cña con ng­êi ®­îc ph¸t huy toµn diÖn. L­u H­¬ng c­êi nhÑ: http://www.vietkiem.com -312- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Lèi gi¶i thÝch ®ã kh«ng x¸c thùc l¾m song còng kh«ng sai bao nhiªu. B©y giê Tr­¬ng Tam thë gÊp h¬n tr­íc. L­ng tay cña h¾n kÐo g©n xanh vång lªn, ch©n h¾n chµ s¸t mÆt thuyÒn nghe so¹t so¹t. H¾n kÐo l­íi! Tr«ng vµo h¾n, ai còng biÕt lµ mÎ l­íi ph¶i no! Nguyªn Tïy V©n l¹i c­ßi thèt: - Tr­¬ng Tam tiªn sanh qu¶ nhiªn cao thñ ®o¹n! MÎ l­íi thø nhÊt ph¸t tµi ®Õn mª. Hå ThiÕt Hoa chît gäi: - Ng­¬i cã muèn ta tiÕp tay ch¨ng? Y b­íc tíi liÒn. L­íi lªn khái n­íc ®Õn ®©u, n­íc r¬i trë l¹i ®Õn ®ã, n­íc r¬i tÝ t¸ch. L­íi lªn rÊt mau, mét tiÕng bÞch vang lªn, ®èng l­íi n»m gän trªn sµn thuyÒn. Mäi ng­êi ®Òu s÷ng sê! Trong l­íi kh«ng cã mét con c¸ nµo c¶! Trong l­íi chi cã ng­êi! Cã ®Õn bèn ng­êi! Bèn n÷ nh©n. Bèn n÷ nh©n trong løa tuæi thanh niªn, trÇn truång, ph¬i lé nh÷ng ®­êng cong tuyÖt mü. Chóng cuén m×nh trong l­íi, líp l­íi phñ bªn ngoµi, l­íi kh«ng che kÝn ®­îc th©n thÓ cña chóng, tr¸i l¹i c¸i c¶nh nöa kÝn nöa hë ®ã cµng dô hoÆc con ng­êi h¬n! T¹i thuyÒn, trõ nh÷ng ng­êi kh«ng tr«ng thÊy, ai ai còng thë gÊp. Ai ai còng bÞ h×nh ¶nh ®ã khÝch ®éng m¹nh! Nguyªn Tïy V©n c­êi hái: - Tr­¬ng Tam tiªn sanh ®¸nh ®­îc c¸ chi ®ã? Hå ThiÕt Hoa vuèt chãt mòi ®¸p: - H¾n l­íi ®­îc ng­êi c¸! Nguyªn Tïy V©n giËt m×nh kªu lªn thÊt thanh: - Ng­êi c¸! Trªn ®êi cã ng­êi c¸ n÷a sao? L­u H­¬ng thèt: - Kh«ng ph¶i ng­êi c¸! Mµ c¸ lµ ng­êi! N÷ nh©n! Nguyªn Tïy V©n hái: - Cßn sèng hay chÕt råi? http://www.vietkiem.com -313- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Cã lÏ cßn sèng bëi hä cã vÎ ­a nh×n qu¸! Trªn ®êi ®©u cã x¸c chÕt nµo cã vÎ ­a nh×n? Y toan b­íc ®Õn th¸o l­íi, song nghÜ sao ®ã y l¹i kh«ng cÊt b­íc. Råi y ph¸t hiÖn Kim Linh Chi ®ang ®øng ë mét gãc xa xa nh×n y víi ¸nh m¾t o¸n ®éc. Ai ai còng muèn b­íc ®Õn nh­ng kh«ng ai nhÊc ch©n. Bëi quanh m×nh cßn cã kÎ kh¸c. NÕu bao nhiªu cÆp m¾t ®Òu ®æ dån vµo ng­êi nhÝch b­íc, th× ng­êi nhÝch b­íc chÞu sao næi víi sù tr¬ trÎn ª chÒ cña m×nh? Råi cã mét vµi ng­êi quay ®Çu ®i n¬i kh¸c, kh«ng muèn nh×n n÷a. §Ó tá ra m×nh liªm sÜ h¬n ng­êi chung quanh. Nguyªn Tïy V©n c­êi nhÑ, y cã thÊy chi ®©u mµ sî tr¬ trÏn, ª chÒ? L­u H­¬ng thèt: - Xem ra t¹i h¹ vµ Nguyªn c«ng tö ph¶i ®éng thñ míi xong. Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu: - Ph¶i! T¹i h¹ th× môc trung v« s¾c, cßn H­¬ng So¸i th× t©m trung v« s¾c! Chóng ta lµm ®­îc c¸i viÖc nÇy. Y kh«ng thÊy ®­êng song ®éng t¸c vÉn nhanh ch¼ng kÐm L­u H­¬ng. ChiÕc l­íi ®­îc më ra. Th¸i d­¬ng võa lªn, ¸nh s¸ng chiÕu xuèng bèn nµng, nh­ phñ trªn m×nh hä mét líp lôa máng, s¸ng. Lµn da cña hä non, trong trÎo. Lµn da cña mü nh©n! Tuy kh«ng tr¾ng l¾m song chÝnh nã kh«ng tr¾ng l¾m nªn cã mét ma lùc m¹nh mÏ. Lµn da lµnh lÆn, kh«ng mét vÕt thÑo dï ë chç kÝn ®¸o mµ m¾t ng­êi kh«ng thÓ tr«ng thÊy khi c¸c nµng mÆc y phôc vµo. Nguyªn Tïy V©n vôt thë dµi bu«ng gän: - §∙ chÕt råi! Hå ThiÕt Hoa c∙i: - NÕu c¶ bèn nµng ®ã ®Òu chÕt råi th× t¹i h¹ t×nh nguyÖn mãc ®«i m¾t cho mï lu«n Nguyªn Tïy V©n thèt: - Nh­ng h¬i thë ®øt råi! Hå ThiÕt Hoa cau mµy toan b­íc tíi. Kim Linh Chi nhanh ch©n, ch¼ng râ v« t×nh hay cè ý, tiÕn lªn chËn tr­íc mÆt y råi cói m×nh xuèng, ®Æt tay lªn ngùc c¸c thiÕu n÷ http://www.vietkiem.com -314- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng hái: - C« n­¬ng thÊy sao? Kim Linh Chi ®¸p: - H¬i thë døt song tim cßn ®Ëp. L­u H­¬ng l¹i hái: - Cøu ®­îc kh«ng? Hå ThiÕt Hoa vät miÖng thèt: - Tim cßn ®Ëp lµ cßn cøu ®­îc! Kim Linh Chi quay ®Çu l¹i, trõng m¾t nh×n y, cÊt cao giäng: - Ng­¬i cøu ®­îc ch¨ng? Ng­¬i biÕt hä mang bÞnh hay thä th­¬ng mµ d¸m nãi b­íng? Hå ThiÕt Hoa vuèt chãt mòi kh«ng ®¸p. Tr­¬ng Tam b©y giê míi hÕt s÷ng sê. H¾n lÈm nhÈm: - Kú qu¸i thËt! Hä tõ ®©u ®Õn? Råi lµm sao chui vµo l­íi? Lóc ta qu¨ng l­íi th× chØ thÊy c¸ chø ®©u cã ng­êi! L­u H­¬ng ®¸p: - VÊn ®Ò ®ã thong th¶ råi nghiªn cøu. HiÖn t¹i lo cøu ng­êi lµ h¬n. Anh V¹n Lý hái: - H­¬ng So¸i cã nhËn ra t¹i sao h¬i thë cña hä bÞ ®×nh chØ ch¨ng? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -315- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn