Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi ba BÝ mËt trong quan tµi N»m trong quan tµi ®©u®èt song vÉn g©yth¬ thíi nh­ ta nÒ, khãD­¬ng quang kh«ng trùc tiÕp thiªu cã thung dung c¸i nãng nÆng t­ëng. chÞu hÕt søc. Hå ThiÕt Hoa bùc qu¸, x« vÑt n¾p quan tµi qua mét bªn, bËt ngåi dËy, ph¸t gi¸c ra Tr­¬ng Tam ®∙ ngåi tr­íc y råi, h¾n trÇn trïng trôc, dïng chiÕc ¸o thay qu¹t, lu«n tay phe phÈy. Hå ThiÕt Hoa c­êi thèt: - Th× ra ng­¬i còng ch¼ng tµi g× h¬n ta! VÉn kh«ng chÞu næi. Tr­¬ng Tam nh¨n mÆt: - §óng nh­ vËy ®ã TiÓu Hå! Ta suýt biÕn thµnh con c¸ n­íng ®©y! Hå ThiÕt Hoa gËt g­: - LuËt nh©n qu¶! N­íng ng­êi, ng­êi n­íng l¹i. N­íng c¸, c¸ kh«ng biÕt n­íng, trêi n­íng thay cho c¸! Ng­¬i nªn h­ëng mét chót t­ vÞ cña nh÷ng con c¸ bÞ ng­¬i n­íng. §o¹n y hái: - L∙o Xó Trïng ®©u? Tr­¬ng Tam ®¸p: - ChØ sî h¾n ngñ råi. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Trõ ng­êi chÕt, nÕu ng­êi sèng cã thÓ th¶n nhiªn n»m ngñ trong quan tµi, ta sî chØ cã mçi mét m×nh l∙o Xó Trïng trªn thÕ gian nÇy. Tr­¬ng Tam ph¸ lªn c­¬i: - Ph¶i! Con ng­êi ®ã n»m trªn ®èng ph©n vÉn ngñ ®­îc nh­ th­êng. §óng lµ l∙o Xó Trïng. Hå ThiÕt Hoa ®¶o m¾t nh×n quanh. VÇng mÆt biÓn mªnh m«ng, ®©u lµ lôc ®Þa? http://www.vietkiem.com -264- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan D­¬ng quang dÇn dÇn dÞu l¹i. Bçng Tr­¬ng Tam thèt: - N»m trong quan tµi, ta t­ëng tíi, t­ëng lui, t­ëng rÊt nhiÒu viÖc. Cã mét viÖc ta kh«ng hiÓu næi. Hå ThiÕt Hoa nghiªm giäng: - Cø nãi! Ta s½n sµng chØ gi¸o cho! Tr­¬ng Tam tiÕp: - §inh Phong muèn giÕt chóng ta, ®iÒu ®ã cßn cã lý. Nh­ng t¹i sao h¾n l¹i giÕt H¶i Qu¸t Thiªn? H¶i Qu¸t Thiªn lµ ®ång ®¶ng cña h¾n mµ! Hå ThiÕt Hoa vuèt mòi, chÝnh s¾c ®¸p: - Cã thÓ nöa ®ªm H¶i Qu¸t Thiªn muèn m­în t¹m thay n÷ nh©n lµm c¸i chuyÖn x»ng bËy? Tr­¬ng Tam c­êi m¾ng: - Nh¶m nhÝ qu¸! VËy mµ ng­¬i nãi lµ s½n sµng chØ gi¸o cho ta. Hå ThiÕt Hoa c­êi theo: - Ng­¬i ®õng nãi xÊu ta, ta sÏ nghiªm chØnh ®èi tho¹i víi ng­¬i. Lóc ®ã L­u H­¬ng ®∙ ngåi dËy, chµng thèt: - Hai c¸i miÖng thói thi nhau nh¶ thói, ®Õn mÆt biÓn còng nh¨n nheo, th× ta cßn ngñ lµm sao ®­îc. C¶ ba cïng c­êi vang. L­u H­¬ng tiÕp: - ChØ cã mét lý do khiÕn §inh Phong giÕt H¶i Qu¸t Thiªn. Hå ThiÕt Hoa hái: - Lý do g×? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Chóng mçi n¨m mçi héi hiÖp mét kú, tiÕp ®ãn kh¸ch, ®­a tiÔn kh¸ch, tù nhiªn ph¶i dïng nhiÒu thuyÒn. H¶i Qu¸t Thiªn dï bÞ mua chuéc, s½n sµng tu©n theo mäi sù sai sö. Song H¶i Qu¸t Thiªn vÉn cã mÆt th× c¸i quyÒn ®iÒu khiÓn c¸c con thuyÒn kh«ng trän vÑn thuéc §inh Phong. http://www.vietkiem.com -265- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam tØnh ngé: - §óng råi! H¶i Qu¸t Thiªn chÕt råi th× bao nhiªu thuyÒn cña Tö K×nh Bang ®Òu trùc thuéc vÒ h¾n. L­u H­¬ng tiÕp: - H­íng Thiªn Phi lµ b»ng h÷u sanh tö chi giao cña H¶i Qu¸t Thiªn, muèn giÕt H¶i Qu¸t Thiªn, tr­íc hÕt ph¶i giÕt H­íng Thiªn Phi. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Cã lý. L­u H­¬ng tiÕp: - Ph¹m vi ho¹t ®éng cña Tö K×nh Bang chØ lµ mÆt biÓn, mµ kh¸ch ®­îc mêi lµ nh÷ng nh©n vËt trªn lôc ®Þa. Muèn ®i tõ lôc ®Þa ra biÓn ph¶i do §¹i Giang. Mµ Tr­êng Giang v¹n dÆm dµi, ®©u ph¶i lµ con ®­êng nhung lôa ªm ¸i, kh«ng cã ch­íng ng¹i? TÊt nhiªn h¾n ph¶i cÇn ®Õn nh÷ng con thuyÒn cña Vâ Duy D­¬ng vµ V©n Tïng Long. Cho nªn tr­íc khi giÕt H¶i Qu¸t Thiªn, ngoµi H­íng Thiªn Phi ra, §inh Phong cßn ph¶i giÕt hä Vâ, hä V©n. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng Vâ Duy D­¬ng ®©u cã chÕt? L∙o cßn kiªm nhiÖm c¶ hai bang n÷a kia mµ L­u H­¬ng hái: - Ai nãi Vâ Duy D­¬ng ch­a chÕt? Hå ThiÕt Hoa hái l¹i: - Ng­¬i kh«ng thÊy l∙o h¹ s¸t V©n Tïng Long sao? L­u H­¬ng mØm c­êi: - §ã lµ ng­êi gi¶. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Gi¶? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §inh Phong ®∙ giÕt Vâ Duy D­¬ng tõ tr­íc, råi t×m mét ng­êi gièng l∙o Êy cho tr¸ h×nh. Chµng gi¶i thÝch lu«n: http://www.vietkiem.com -266- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - H¾n cè ý t¹o ra vô hai mòi tªn, giÕt hai ng­êi lµ muèn cho chóng ta nhËn ®Þnh Vâ Duy D­¬ng cßn sèng. Hå ThiÕt Hoa sê chãt mòi: - Ta còng ch­a hiÓu l¾m. L­u H­¬ng thèt: - H«m ®ã trªn g¸c Tam Hßa L©u, chóng ta kh«ng ph¸t gi¸c sù gi¶ t¹o, chØ v× chóng ta kh«ng th©n víi Vâ Duy D­¬ng cho l¾m. Nh­ng cã mét ng­êi nhËn ra. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ai? L­u H­¬ng ®¸p: - V©n Tïng Long. Chµng tiÕp lu«n: - Y nhËn ra ng­êi kh¸c gi¶ m¹o Vâ Duy D­¬ng cho nªn lóc Êy y hÕt søc kinh dÞ. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Chóng ta kh«ng th©n, nªn kh«ng biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm cña Vâ Duy D­¬ng thµnh ra kh«ng nhËn ra l∙o Êy. Cßn V©n Tïng Long lµm sao y nhËn ®­îc lµ ng­êi gi¶? L­u H­¬ng ®¸p: - Lêi truyÒn thuyÕt trªn giang hå rÊt ®óng, tõ mÊy n¨m qua V©n Tïng Long vµ Vâ Duy D­¬ng ®æi thï lµm th©n, trë thµnh ®«i b»ng h÷u tèt. Cho nªn trong di th¬ y ph©n phã truyÒn ng«i vÞ cho Vâ Duy D­¬ng. B»ng vµo ®ã, ng­êi ta ph¶i hiÓu V©n Tïng Long tÝn nhiÖm Vâ Duy D­¬ng nh­ thÕ nµo. Hå ThiÕt Hoa l¹i vuèt mòi, thë dµi: - Ch¼ng nh÷ng ta kh«ng hiÓu mµ cµng nghe ng­¬i nãi ta cµng hå ®å. L­u H­¬ng thèt: - Cã thÓ V©n Tïng Long biÕt tr­íc §inh Phong muèn giÕt y cho nªn y chuÈn bÞ s½n bøc di th¬. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ch¾c vËy! http://www.vietkiem.com -267- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng tiÕp: - Hai tªn chÕt v× cung tiÔn ®ã, ®Ých x¸c lµ thuéc h¹ cña V©n Tïng Long, chØ v× y vµ Vâ Duy D­¬ng giao t×nh th©n mËt nªn cã c¸i viÖc cña ng­êi cña bªn nÇy, song hµnh sù bªn kia, t­¬ng trî lÉn nhau. Hå ThiÕt Hoa hái: - VËy lµ Vâ Duy D­¬ng biÕt sù trµ trén ®ã? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ch¼ng nh÷ng biÕt, l∙o ta cßn chÊp nhËn n÷a lµ kh¸c, cho nªn, trªn g¸c Tam Hßa L©u, khi Vâ Duy D­¬ng tr¸ch chóng trµ trén vµo ThËp NhÞ Liªn Hoµn ¤ lµm gian tÕ, V©n Tïng Long biÕt ngay lµ mét Vâ Duy D­¬ng gi¶ hiÖu. Hå ThiÕt Hoa gËt gï: - Ng­¬i gi¶i thÝch thªm ®i. L­u H­¬ng tiÕp: - Ngoµi ra cßn mét viÖc nÇy n÷a. Trong mÊy n¨m qua, V©n Tïng Long vµ Vâ Duy D­¬ng gÆp nhau rÊt th­êng. Nhê qu¸ th©n víi nhau, hä hiÓu ®Æc ®iÓm cña nhau. Do ®ã, lóc míi vµo V©n Tïng Long nhËn ra ngay Vâ Duy D­¬ng cã vÎ kh¸c l¹. Ng­¬i nªn biÕt, c¸i thuËt c¶i söa dung m¹o rÊt khã qua m¾t nh÷ng ng­êi rÊt th©n. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng Anh V¹n Lý vÉn qua m¾t ®­îc ng­¬i ®­îc ®ã, thÕ lµ nghÜa lµm sao? L­u H­¬ng mØm c­êi: - ChØ v× c¸i lèt ng­êi l∙o anh hïng mang ®ã, ch¼ng quen biÕt víi ta. V¶ l¹i Anh l∙o tiªn sanh cßn t¹o ra vÎ qu¸i dÞ. Gi¸ nh­ l∙o anh hïng gi¶ m¹o ng­¬i th× chØ nh×n tho¸ng qua, ta nhËn ra ngay sù gi¶ m¹o. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - NÕu thÕ, thuËt c¶i söa dung m¹o ®©u cã h÷u dông bao nhiªu? L­u H­¬ng ®¸p: - C¸i thuËt ®ã chØ gióp m×nh che dÊu ch©n t­íng th«i. Chø cßn biÕn thµnh ng­êi kh¸c th× khã cã kÕt qu¶ mü m∙n. Mçi con ng­êi lµ mét con ng­êi, kh«ng lµm sao m¹o nhËn mét ng­êi kh¸c hoµn toµn. C¶ anh em song sinh còng cßn cã ®iÓm kh¸c biÖt, huèng hå hai ng­êi kh¸c nhau, xa l¹ nhau. http://www.vietkiem.com -268- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam vôt cÊt tiÕng. - Ta cã nghe mét c©u chuyÖn, tr­íc kia cã mét ng­êi, t¹m ®Æt cho c¸i tªn V­¬ng NhÞ ®i. Y c¶i d¹ng lµ Lý Tø, vµo nhµ Lý Tø lõa ®­îc tÊt sè toµn gia hä Lý trªn mÊy m­¬i ng­êi, ch¼ng mét ai ph¸t hiÖn sù gi¶ m¹o. L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ng­¬i nãi chuyÖn quû ph¶i kh«ng? Tr­¬ng Tam hái: - Ng­¬i cho lµ kh«ng thÓ? L­u H­¬ng ®¸p: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng thÓ. NÕu trªn thÕ gian cã sù viÖc nh­ vËy th× kh«ng ph¶i thuËt c¶i söa dung m¹o, mµ lµ mét phÐp biÕn hãa. Hå ThiÕt Hoa hái: - V©n Tïng Long ®∙ biÕt lµ gi¶ m¹o, t¹i sao kh«ng nãi ra? L­u H­¬ng ®¸p: - Lóc ®ã §inh Phong ë bªn c¹nh y, ®©u cã c¬ héi nãi ra? BÊt qu¸... Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - BÊt qu¸ lµm sao? L­u H­¬ng tiÕp: - V©n Tïng Long dïng biÖn ph¸p kh¸c ngÇm b¸o hiÖu cho bän ta. RÊt tiÕc lµ m×nh kh«ng l­u ý. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Y dïng biÖn ph¸p g×? L­u H­¬ng tiÕp: - Y cè ý dïng sai thµnh ng÷, y nãi "cèt ng¹nh t¹i häng" ngÇm cho chóng ta hiÓu lµ y kh«ng cã c¸ch nãi ra th«i. Hå ThiÕt Hoa thèt: - C¸i ®ã ng­¬i nãi råi. L­u H­¬ng tiÕp: http://www.vietkiem.com -269- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Sau l¹i, y dïng ®òa g¾p trßng m¾t c¸ qu¨ng ra, r¬i vµo chÐn Vâ Duy D­¬ng gi¶, ®Ó cho chóng ta biÕt lµ m¾t c¸ vµ ch©u ngäc lÉn lén, tù nhiªn cã ch©u gi¶ lén trong ch©u thËt. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - C¸i lèi ¸m hiÖu ®ã bÝ mËt qu¸, ai mµ hiÓu næi. L­u H­¬ng mØm c­êi: - NÕu ¸m hiÖu dÔ hiÓu th× cßn ®©u lµ ¸m hiÖu. Chµng tiÕp lu«n: - V©n Tïng Long biÕt ®­îc Vâ Duy D­¬ng lµ gi¶ råi, nªn biÕt lu«n nÕu giao thñ lµ ph¶i chÕt, nªn y míi ®­a ra bao nhiªu ¸m hiÖu ®ã, muèn cho chóng ta hiÓu râ rµng. Dï y cã chÕt, c¸i chÕt ®ã còng cßn cã gi¸ trÞ phÇn nµo. Tr­¬ng Tam thë dµi: - Th¶o nµo mµ lóc b­íc ra cöa, y kh«ng bi phÉn, uÊt øc. Hå ThiÕt Hoa còng thë dµi: - Ta vèn hÕt søc kú qu¸i, vâ c«ng cña song ph­¬ng kh«ng chªnh lÖch bao nhiªu, t¹i sao Vâ Duy D­¬ng võa xuÊt thñ lµ h¹ s¸t ngay V©n Tïng Long. L­u H­¬ng kh«ng ®¸p c©u ®ã, cø tiÕp: - §inh Phong lîi dông Vâ Duy D­¬ng gi¶ s¸t h¹i V©n Tïng Long, råi l¹i ®Ó Vâ Duy D­¬ng tiÕp tôc ch­ëng qu¶n ThÇn Long Bang, ®ång thêi víi Phông Vü Bang. H¾n nghiÔm nhiªn trë thµnh b¸ chñ trªn gi¶i s«ng dµi v¹n dÆm. Tr­¬ng Tam thë dµi: - NÕu vËy §inh Phong lµ con ng­êi cùc kú b¹i ho¹i, dïng mét hßn sái nÐm chÐt ®«i chim. Råi b©y giê cßn thùc hiÖn mét kÕ ho¹ch tµn ®éc. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét phót: - Theo ta nghÜ, §inh Phong kh«ng thÓ cã thñ ®o¹n qu¸ cao nh­ vËy. Ch¾c lµ sau l­ng h¾n cã mét tay cùc kú lîi h¹i vËn trï quyÕt s¸ch. Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ: - V« luËn ng­êi ®ã lµ ai, chØ sî vÜnh viÏn chóng ta kh«ng thÓ thÊy mÆt ®­îc. Tr­¬ng Tam vôt thèt: - Cßn mét ®iÒu ta kh«ng hiÓu! http://www.vietkiem.com -270- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng nh×n h¾n: - §iÒu g×? Tr­¬ng Tam tiÕp: - V©n Tïng Long mµ cßn nhËn ra sù gi¶ m¹o, thÕ t¹i sao hai tªn thu«c h¹ cña Vâ Duy D­¬ng l¹i kh«ng biÕt? Chóng ë bªn c¹nh l∙o ta tõ nhiÒu n¨m qua, sím chiÒu ®Òu gÆp nhau, tÊt nhiªn dÔ nhËn ra h¬n bÊt cø ai kh¸c chø? Huèng chi kÎ gi¶ m¹o ®©u ph¶i míi gi¶ m¹o trong ngµy ®ã? Ýt nhÊt còng qua mét thêi gian t¹i ThËp NhÞ Liªn Hoµn ¤ chø? L­u H­¬ng bu«ng gän: - Ng­¬i lÇm! Chµng tiÕp lu«n: - Vâ Duy D­¬ng vèn tÝnh nghiªm nghÞ, chÊp ph¸p v÷ng nh­ nói, thuéc h¹ cña l∙o ta võa kÝnh, võa sî l∙o ta. Cho nªn cã ai d¸m nh×n th¼ng vµo mÆt l∙o, vµ nh×n h»ng ngµy mµ biÕt ®­îc nh÷ng nÐt ®Æc biÖt cña l∙o? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu cho r»ng ph¶i. L­u H­¬ng l¹i tiÕp: - Sù t×nh qu¶ lµ ngôy bÝ, phøc t¹p, bªn trong cã Ýt nhÊt còng n¨m b¶y nguyªn nh©n, nÕu kh«ng biÕt mét lµ kh«ng thÓ hiÓu toµn diÖn. Hå ThiÕt Hoa hái: - Mµ ng­¬i lµm sao biÕt râ nh­ vËy? Kh«ng lÏ khèi ãc cña ng­¬i ®Æc biÖt, kh¸c h¼n víi khèi ãc cña ng­êi kh¸c? L­u H­¬ng c­êi lín: - Ta còng nh­ c¸c ng­¬i, kh«ng hiÓu ®­îc mét vµi chi tiÕt song n»m m∙i trong quan tµi, ta suy tíi nghÜ lui, ta ph¸t hiÖn häa sù t×nh tõ lóc ®Çu ®Õn b©y giê. Do ®ã ta ®o¸n ra tÊt c¶ nh÷ng g× tai kh«ng nghe, m¾t kh«ng thÊy. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - ThÕ lµ ng­¬i t×m ®­îc bÝ mËt trong lßng quan tµi! L­u H­¬ng chÝnh s¾c: - §óng vËy! ChØ cÇn cã mét chç yªn tÞnh ®Ó m×nh suy t­ lµ bao nhiªu rèi r¾m còng th¸o gì ®­îc dÔ dµng. Mµ quan tµi lµ n¬i yªn tÜnh nhÊt. http://www.vietkiem.com -271- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam c­êi thèt: - NÕu vËy TiÓu Hå cÇn ph¶i n»m trong quan tµi dµi dµi ®Ó suy nghÜ. H¾n uèng th× nhiÒu mµ suy nghÜ ch¼ng bao nhiªu. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n Tr­¬ng Tam råi thèt: - Ta cã mét viÖc ch­a hiÓu næi. L­u H­¬ng hái: - Bøc ®å ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ph¶i! Tr­íc khi chÕt, V©n Tïng Long tr©n träng ñy th¸c cho ng­¬i th× ch¾c ch¾n lµ nã chøa ®ùng mét bÝ mËt träng ®¹i. Ph¶i vËy ch¨ng? L­u H­¬ng õ mét tiÕng. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Bøc ®å lµ mét con d¬i! L­u H­¬ng thèt: - Con d¬i lµ mÊu chèt quan träng. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i ®∙ t×m ®­îc g× ch­a? L­u H­¬ng l¾c ®Çu. C¸i l¾c ®Çu cña chµng cã vÎ hµm hå, bÝ mËt qu¸. Bçng cã ng­êi thèt: - Con d¬i ®ã, ta biÕt lµ g×. Ng­êi võa thèt lµ Kim Linh Chi. Tr­¬ng Tam c­êi mét tiÕng, thÊp giäng thèt: - Vµnh tai cña nµng réng qu¸. Hå ThiÕt Hoa tiÕp nèi: - N÷ nh©n cã hai thø trong ng­êi dµi vµ réng h¬n nam nh©n. Mét trong hai lµ vµnh tai. Tr­¬ng Tam hái: - Cßn mét n÷a? http://www.vietkiem.com -272- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - C¸i l­ìi. Y nãi rÊt thÊp giäng, song bªn kia Kim Linh Chi bËt ngåi dËy. Tõ lóc nµng khãa miÖng B¹ch LiÖp b»ng c©u nãi ®ãng ®inh, Hå ThiÕt Hoa cã vÎ kh¸ch khÝ ®èi víi nµng. L­u H­¬ng hái: - C« n­¬ng biÕt c¸i ý ngô trong bøc ®å h×nh d¬i? Kim Linh Chi gËt ®Çu: - õ! §«i m¾t nµng ®á, chõng nh­ nµng khãc. L­u H­¬ng hái: - Con d¬i ®ã t­îng tr­ng cho mét ng­êi? Kim Linh Chi l¾c ®Çu: - Kh«ng ph¶i! Nã t­îng tr­ng mét ®Þa ph­¬ng. L­u H­¬ng chíp m¾t: - §Þa ph­¬ng nµo? Kim Linh Chi ®¸p: - Biªn Bøc §¶o, n¬i cã Tiªu Kim QuËt. L­u H­¬ng s¸ng m¾t lªn: - VËy lµ m¶nh giÊy nÇy t­îng tr­ng mÆt biÓn vµ nh÷ng ®­êng chi chÝt ®ã lµ n­íc biÓn. Tr­¬ng Tam tiÕp theo: - Cßn vßng trßn lµ Th¸i D­¬ng, chØ ph­¬ng h­íng cña Biªn Bøc §¶o. Hå ThiÕt Hoa c¶ mõng: - Nh­ vËy lµ chóng ta cø theo ph­¬ng h­íng chØ dÉn trªn bøc ®å mµ ®i th× ®Õn ®­îc Biªn Bøc ®¶o. §Õn ®ã råi lµ chóng ta t×m ®­îc gi¶i ®¸p cña mäi vÊn ®Ò. Kim Linh Chi l¹nh lïng: - ChØ sî tr­íc khi ®Õn ®ã, mäi viÖc ®Òu ®­îc gi¶i quyÕt. http://www.vietkiem.com -273- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa hái: - C« n­¬ng nãi nh­ vËy lµ cã ý tø g×? Kim Linh Chi nh¾m m¾t, kh«ng mµng ®Õn y. L­u H­¬ng thèt: - Con ng­êi chÕt ®i lµ mäi vÊn ®Ò cÇm nh­ gi¶i quyÕt. Cã ph¶i ®ã lµ ý tø cña c« n­¬ng ch¨ng? Kim Linh Chi cuèi cïng råi còng gËt ®Çu ®¸p: - LÇn tr­íc, bän ta ra biÓn, ph¶i ®i mÊt n¨m s¸u ngµy míi ®Õn ®¶o Biªn Bøc. HiÖn t¹i, dï chóng ta ngåi thuyÒn, Ýt nhÊt còng ph¶i mÊt ®Õn ba bèn h«m n÷a. Hµ huèng... Nµng bá dë c©u nãi. Nµng kh«ng nãi, ai ai còng biÕt nµng muèn nãi g×. Ngåi trªn thuyÒn cßn mÊt th× giê nh­ vËy, hµ huèng ngåi quan tµi. §∙ thÕ, l¹i thiÕu c¶ c¸i ¨n, c¸i uèng. ThuyÒn cßn kh«ng chÞu næi sãng giã, quan tµi th× cã nghÜa lý g×. Gi¶ nh­ hä b»ng an mµ ®i, th× víi søc lùc cña hä, cã nhanh l¾m còng ph¶i mÊt b¶y t¸m ngµy. Lµm sao hä chi tr× næi trong b¶y t¸m ngµy. TuyÖt v« kh¶ n¨ng! Råi ®©y, c¸i ®ãi, c¸i kh¸t ®Õn víi hä, råi hä mÖt mái, rò liÖt, n»m l¶ trong quan tµi chê chÕt. Bçng Anh V¹n Lý thèt: - Cã thÓ chóng ta kh«ng chÕt kh¸t. Hå ThiÕt Hoa hái: - T¹i sao? Anh V¹n Lý ®¸p: - C¶nh trêi thÕ kia, ch¾c sím tèi ®©y sÏ cã m­a. §óng, m©y thÊp qu¸, m­êng t­îng ¸p trªn ®Çu hä. Ai ai còng c¶m thÊy oi bøc, h¬i thë nÆng nÒ. Ai ai còng tin lµ trêi s¾p ®æ c¬n m­a. Tr­¬ng Tam thë dµi: - M­a lµm chi? Cã m­a tÊt cã giã, cã sãng. D©y cét quan tµi ®øt, mçi quan tµi t¶n m¸c mét n¬i råi ch×m. Chóng ta sÏ lÇn l­ît lµm måi cho c¸. http://www.vietkiem.com -274- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan NiÒm hy väng võa chím në n¬i lßng hä l¹i t¾t ngay. Hå ThiÕt Hoa vôt c­êi vang: - C¸c vÞ khái ph¶i lo! Bªn c¹nh chóng ta cã trÝ ®a tinh! BÊt cø gÆp tr­êng hîp nµo, h¾n còng cã c¸ch ®èi phã. Y c­êi, c­êi mét m×nh, kh«ng ai c­êi theo. Thµnh ra tiÕng c­êi cña y nghe tr¬ trÎn qu¸. Bëi mäi ng­êi ®Òu hiÓu L­u H­¬ng ®©u ph¶i lµ thÇn tiªn th× lµm g× chµng cã v¹n n¨ng. Huèng chi, nÕu cÇn ®èi phã, hiÖn t¹i chØ ®èi phã víi trêi. Nh©n ®Þnh th¾ng thiªn. Nh­ng ®ã lµ tr­êng hîp trªn ®Êt liÒn, trong nhµ trong cöa, b»ng an mµ vËn trï quyÕt s¸ch. Chø hiÖn t¹i, hä ë trªn mÆt biÓn, ch¬i v¬i víi mäi niÒm ­u t­. Th¸i D­¬ng ®∙ xuèng s©u d­íi møc n­íc råi, ®ªm s¾p vÒ, kh«ng gian tèi dÇn, ¶m ®¹m dÇn. ChØ cßn mçi mét L­u H­¬ng lµ cßn më m¾t, ®«i m¾t chèc chèc më s¸ng. Hå ThiÕt Hoa võa nh¾m m¾t, vôt më ra hái: - Ng­¬i cã chñ ý g× chø? L­u H­¬ng tõ tõ ®¸p: - HiÖn t¹i chØ cã mét chñ ý. Hå ThiÕt Hoa mõng rë: - Nãi ®i, nãi gÊp cho mäi ng­êi nghe. Lóc ®ã tÊt c¶ cïng më m¾t nh×n L­u H­¬ng. L­u H­¬ng ®¸p: - Thong th¶. Chê mét chót hoÆc l©u h¬n. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - Chê? Chñ ý cña ng­¬i lµ b¶o mäi ng­êi chê? L­u H­¬ng thë dµi ®¸p: - Chñ ý cña ta lµ vËy ®ã. Anh V¹n Lý thë ra: - Ph¶i! ChØ cßn cã c¸ch lµ chê. HoÆc chê mau, hoÆc chê l©u, c¸i ®ã cßn tïy ë vËn may. Thö hái: cho ®Õn b©y giê, ai cã chñ ý nµo kh¸c ngoµi c¸i chñ ý ®ã? http://www.vietkiem.com -275- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Mµ chê c¸i g× chø? Chê chÕt ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng vµ Anh V¹n Lý nh¾m m¾t. Nh¾m m¾t kh«ng nãi g× lµ mÆc nhiªn nh×n nhËn. Hå ThiÕt Hoa trÇm ng©m mét lóc råi còng nh¾m m¾t, trong miÖng cßn lÈm nhÈm: - NÕu chê chÕt th× ta cø thung dung, th­ th¸i chê. C¸c vÞ sao kh«ng n»m dµi cho s­íng c¸i th©n, Ýt nhÊt dï cã chÕt còng chÕt trong nhµn h¹ chø. B×nh tÜnh mµ nghe c¸i chÕt ®Õn dÇn dÇn, thó vÞ nh­ thÕ nµo. §õng t­ëng bÊt cø ai còng cã dÞp h­ëng c¸i thó vÞ chê chÕt. Y nãi thÕ chø chê chÕt th× cßn thó vÞ g×, dï cho lµ ®øng chê, ngåi chê hay n»m chê. Nh­ng nÕu kh«ng chê th× cßn lµm ®­îc viÖc g× kh¸c? Trong ®êi chµng, L­u H­¬ng tõng gÆp rÊt nhiÒu ®èi thñ ®¸ng sî, v« luËn gÆp ai, v« luËn trong tr­êng hîp nµo, chµng kh«ng hÒ ®Ó mÊt dòng khÝ. B×nh sanh chµng kh«ng hÒ tuyÖt väng. Cµng gÆp nguy, chµng can ®¶m h¬n, dòng khÝ cµng lín h¬n. §Çu ãc cña chµng linh ho¹t h¬n. Chµng nhËn ®Þnh, bÊt luËn lµ viÖc g×, còng cã c¸ch gi¶i quyÕt. ChØ cã lÇn nÇy. Chµng c¶m thÊy ®Çu ãc trèng kh«ng. Giã b¾t ®Çu thæi, sãng b¾t ®Çu nh«. Giã cµng thæi m¹nh, sãng cµng nh« cao. Quan tµi tung lªn, hôp xuèng cµng nhanh. Mçi lÇn tung hôp lµ mçi lÇn l¶o ®¶o. Mäi ng­êi chØ cè n¾m chÆt mÐp quan tµi, chø kh«ng cßn lµm ®­îc viÖc g× kh¸c. Vµ trong nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy, c¸i dòng khÝ ch©n ch¸nh cña con ng­êi míi hiÖn lé. Tuy s¾c diÖn tr¾ng nhît, L­u H­¬ng vÉn cßn trÊn ®Þnh tinh thÇn. Tinh thÇn cña chµng b×nh tÞnh nh­ lóc th­êng, hay Ýt ra còng cã vÎ nh­ vËy. Hå ThiÕt Hoa cø n»m, m­êng t­îng ®∙ ngñ råi. Anh V¹n Lý cói thÊp ®Çu, Kim Linh Chi c¾n m«i, Tr­¬ng Tam lÈm nhÈm m∙i, m­êng t­îng tù thèt, m­êng t­îng h¸t mét bµi ng­ ca. ChØ cã B¹ch LiÖp ­ìn ngùc, më to m¾t nh×n Kim Linh Chi, må h«i ®æ ra ­ít ®Çu. Kh«ng râ g∙ ngåi nh­ vËy ®é bao l©u, bçng g∙ ®øng lªn chó m¾t vÒ Kim Linh Chi thèt: - Kim c« n­¬ng! T¹i h¹ xin ®i tr­íc mét b­íc. T¹i... t¹i h¹... C©u nãi ch­a bu«ng døt, g∙ tung m×nh lªn, nghiªn m×nh phãng lu«n xuèng biÓn. http://www.vietkiem.com -276- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn