Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi Ng­êi thø t¸m §inh Phong thèt:ng­êi gi¸ häa cho t¹i h¹, ®¸nh c¾p chiÕc ¸o cña t¹i h¹ mÆc - NÕu cã vµo ®i giÕt ng­êi, mµ sù viÖc nh­ vËy th× rÊt th­êng cã tõ x­a ®Õn nay, thiÕt t­ëng ®©u cã g× lµ cæ qu¸i. Hµ huèng... H¾n c­êi l¹nh thèt: - NÕu ng­êi ®ã ®ång ngô chung phßng víi t¹i h¹, viÖc ®¸nh c¾p cña nhau mét chiÕc ¸o, ®èi víi ng­êi ®ã ®©u khã kh¨n g×? ViÖc ®ã dÔ nh­ thß tay vµo tói mµ lÊy då, C©u huynh kh«ng thÊy nh­ vËy sao? Cho nªn t¹i h¹ ch¼ng thÊy cæ qu¸i chót nµo c¶. C©u Tö Tr­êng næi giËn: - §inh c«ng tö ®∙ lµm ra viÖc råi l¹i toan ngËm m¸u phun ng­êi! §inh Phong so hai vai: - NgËm m¸u phun ng­êi, chØ sî kh«ng ph¶i t¹i h¹ mµ lµ chÝnh c¸c h¹ vËy. C©u Tö Tr­êng vôt ®øng th¼ng ng­êi lªn, qu¾c m¾t b¾n nh­ löa s¸ng rùc. §inh Phong kh«ng nao nóng, l¹nh lïng thèt: - C¸c h¹ muèn lÊy m¸u cña t¹i h¹ nhuém chiÕc ¸o nÇy? C«ng T«n KiÕp D­ bçng c­êi khan thèt: - §inh c«ng tö khÐo ®a nghi. C©u huynh ®øng lªn bÊt qu¸ muèn kÝnh c«ng tö mét chÐn r­îu ®ã th«i. L∙o nh×n C©u Tö Tr­êng hái: - Ph¶i kh«ng? C©u Tö Tr­êng trõng m¾t nh×n sang l∙o, mÆt tho¹t xanh, tho¹t tr¾ng, bÊt th×nh l×nh ph¸ lªn c­êi ®¸p: - Ph¶i! T¹i h¹ thùc sù cã ý ®ã! Kh«ng ngê C«ng T«n tiªn sanh lµ tri kû cña t¹i h¹ H¾n rãt r­îu trao qua §inh Phong bu«ng gän: http://www.vietkiem.com -215- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Mêi! §inh Phong chíp m¾t nh×n C«ng T«n KiÕp D­ råi nh×n C©u Tö Tr­êng, cuèi cïng tiÕp chÐn r­îu uèng c¹n. §o¹n h¾n c­êi nhÑ thèt: - Thùc ra m¸u trªn chiÕc ¸o ®ã vÞ tÊt lµ cña H­íng Thiªn Phi, biÕt ®©u ch ¼ng lµ m¸u heo, m¸u chã? T¹i sao chóng ta khæ t©m ph¸ tan c¸i hßa khÝ cña nhau?... Thèt ®Õn ®ã h¾n rïng m×nh, mÆt nh¨n nhã. L­u H­¬ng kinh h∙i hái: - ViÖc g× thÕ? §inh Phong run giäng, bu«ng ®øt ®o¹n: - Trong r­îu ... cã... H¾n kh«ng kÞp thèt ra tiÕng "®éc", ngöa mÆt lªn, ng∙ nhµo ng­îc. MÆt h¾n tr¾ng, vôt biÕn mµu xanh, råi tõ xanh biÕn ra ®en. Råi m¸u trong miÖng h¾n sïi ra, m¸u còng ®en lu«n. H¾n cßn më m¾t, ®«i m¾t ngêi niÒm o¸n ®éc. H¾n cßn nãi ®­îc. H¾n cè gom tµn lùc hÐt lªn: - Ng­¬i... ¸c l¾m!... C©u Tö Tr­êng s÷ng sê, lÆng ng­êi nh­ gç ®øng. L­u H­¬ng vung tay nh­ giã, ®iÓm vµo s¸u huyÖt ®¹o trªn m×nh §inh Phong, trÇm giäng b¶o: - §inh huynh gi÷ b×nh tÜnh cho ®éc t¸nh ng­ng c«ng ph¹t. SÏ cã c¸ch cøu §inh huynh! §inh Phong l¾c ®Çu, nhÕch nô c­êi th¶m thèt: - Muén!... Muén råi! T¹i h¹ tuy biÕt sím muén g× viÖc nh­ vËy còng ph¸t sanh. Kh«ng ngê biÕt mµ kh«ng tr¸nh khái. Giäng nãi cña h¾n hµm hå qu¸, h¾n thë mét lóc n÷a, ®o¹n tiÕp: - H­¬ng So¸i cao nghÜa, thiªn h¹ ®Òu biÕt, t¹i h¹ xin nhê mét viÖc. L­u H­¬ng ®¸p: - §inh huynh yªn t©m! Hung thñ cã mÆt trªn thuyÒn nÇy, t¹i h¹ nhÊt ®Þnh kh«ng ®Ó g∙ b×nh an víi bao nhiªu vô ¸n. §inh Phong th¶m giäng: http://www.vietkiem.com -216- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §iÒu ®ã ch¼ng quan hÖ bëi dï g× th× t¹i h¹ còng s¾p chÕt, ®èi víi con ng­êi s¾p chÕt th× cßn sù g× ®¸ng tha thiÕt n÷a ®©u!... BÊt qu¸ l∙o mÉu t¹i nhµ, t¹i h¹ kh«ng trßn hiÕu ®¹o. T¹i h¹ yªu cÇu L­u huynh ®­a hµi cèt t¹i h¹ vÒ quª... H¾n thèt ®Õn ®ã cæ häng nghÑn l¹i, kh«ng tiÕp nèi ®­îc tiÕng nµo. L­u H­¬ng ch¹nh niÒm th­¬ng c¶m ®¸p: - ý tø cña §inh huynh t¹i h¹ hiÓu råi. Sù ñy th¸c ®ã t¹i h¹ høa lµm trßn cho. §inh Phong tõ tõ gËt ®Çu, chõng nh­ h¾n muèn c­êi song nô c­êi ch­a thµnh h×nh, ®«i m¾t liÒn khÐp l¹i. VÎ th©n thiÕt trªn mÆt h¾n tõ nay kh«ng hiÖn lé n÷a. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét lóc l©u, råi ¸nh m¾t cña chµng tõ tõ chuyÓn sang C©u Tö Tr­êng. Ch¼ng nh÷ng mét m×nh chµng, mµ tÊt c¶ nh÷ng ng­êi cã mÆt ®Òu h­íng vÒ C©u Tö Tr­êng. G­¬ng mÆt cña C©u Tö Tr­êng nhît nh¹t nh­ mµu da chÕt, må h«i l¹nh ®æ ra nh­ xèi. Bçng nhiªn h¾n kªu to: - Kh«ng ph¶i t¹i h¹! H¹ ®éc kh«ng ph¶i t¹i h¹! C«ng T«n KiÕp D­ l¹nh lïng: - Cã ai nãi lµ c¸c h¹ h¹ ®éc ®©u! C©u Tö Tr­êng tiÕp: - T¹i h¹ kh«ng cã ý kÝnh §inh c«ng tö mét chÐn r­îu. ChÝnh c¸c h¹ muèn ®iÒu ®ã. C«ng T«n KiÕp D­ c­êi l¹nh: - §inh c«ng tö ®∙ uèng tr­íc mÊy chÐn råi, trong r­îu kh«ng cã ®éc. Dï tay t¹i h¹ cã dµi còng kh«ng v­¬n ra tíi chÐn r­îu mµ h¹ ®éc. L∙o ta qu¶ thËt ngåi mét chç kh¸ xa. C©u Tö Tr­êng bèi rèi: - Ch¼ng lÏ t¹i h¹ cã c¸ch bá ®éc vµo r­îu! Bao nhiªu cÆp m¾t ®Òu nh×n vµo mµ! Mµ y còng kh«ng ph¶i mï qu¸ng. L­u H­¬ng cÇm chÐn r­îu trong tay, vôt buéc miÖng thë dµi thèt: - Hai vÞ kh«ng ai h¹ ®éc trong r­îu c¶. ChØ v× v« luËn ai còng kh«ng lµm ®­îc viÖc ®ã. Tr­¬ng Tam cau mµy: http://www.vietkiem.com -217- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nh­ng r­îu trong b×nh còng kh«ng cã ®éc. NÕu cã th× mäi ng­êi ®Òu tróng ®éc c¶ L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ng­¬i nãi ph¶i! Song h¾n uèng chÐn r­îu sau cïng míi tróng ®éc, tuy nhiªn, ®éc kh«ng ë trong r­îu. Tr­¬ng Tam ¹ mét tiÕng: - Kh«ng ë trong r­îu th× ë ®©u? L­u H­¬ng ®¸p: - ë trong chÐn. Chµng tõ tõ ®Æt chÐn xuèng råi tiÕp: - Cã ng­êi tr­íc ®ã b«i mét chÊt ®éc rÊt m¹nh, chÕ biÕn nh­ keo, vµo chÐn. §inh Phong uèng mÊy chÐn ®Çu kh«ng tróng ®éc bëi trong lóc ®ã chÊt keo nh­ thÊm ­ít. R­îu th× l¹nh nªn l©u lµm cho keo tan. C©u Tö Tr­êng thë ph× lÈm nhÈm: - Còng may cã H­¬ng So¸i ë t¹i ®©y. Ai sèng chung víi H­¬ng So¸i ng­ßi ®ã ph¶i cã phóc lín. C«ng T«n KiÕp D­ hái: - Tuy nhiªn, v« luËn lµm sao, còng ph¶i cã ng­êi h¹ ®éc. Ng­êi ®ã lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Ai ai còng biÕt chÐn do nhµ bÕp ®­a lªn. Vµ cã khi nµo ng­êi ta ®Ó ý ®Õn mét c¸i chÐn kh«ng chø? Cho nªn v« luËn lµ ai, muèn b«i keo ®éc vµo chÐn còng lµm ®­îc nh­ th­êng. C©u Tö Tr­êng hái: - Nh­ng lµm sao hung thñ d¸m ®o¸n ®Þnh lµ c¸i chÐn ®ã ph¶i vÒ phÇn cña §inh Phong? L­u H­¬ng ®¸p: - Hung thñ cÇn g× biÕt ®iÒu ®ã. ChiÕc chÐn vµo tay ai còng ®­îc vµ ai chÕt còng ®­îc. §©u ph¶i chØ nh»m duy nhÊt vµo §inh Phong. C©u Tö Tr­êng suy nghÜ mét chót, c­êi khæ thèt: http://www.vietkiem.com -218- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §óng vËy! Cø theo t×nh h×nh nÇy th× chóng ta ®Òu ph¶i chÕt hÕt. Ai chÕt tr­íc, ai chÕt sau còng rthÕ th«i. Tr­¬ng Tam nhÆt chiÕc ¸o ®¾p mÆt §inh Phong, råi lÈm nhÈm: - M­êi ng­êi lªn thuyÒn, chÕt ba cßn b¶y. LÇn sau sÏ ®Õn l­ît ai? Bçng mét tiÕng bÞch vang lªn. Hå ThiÕt Hoa tõ trªn ghÕ ng∙ nhµo xuèng sµn. Nh÷ng chi tiÕt thu nhÆt ®Òu chøng tá §inh Phong lµ ng­êi cã luyÖn Chu Sa Ch­ëng. Hai tay h¾n linh tiÖn ®ång d¹ng. H¾n l¹i cã nhiÒu c¬ héi h¹ thñ h¬n ai hÕt. ChiÕc ¸o vÊy m¸u còng cña h¾n. Nh­ vËy §inh Phong cã kh¶ n¨ng h¬n ai hÕt lµm c¸i viÖc s¸t nh©n. Nh­ng §inh Phong ®∙ chÕt råi. H¾n còng chÕt nh­ bao nhiªu ng­êi kh¸c, tuy r»ng h¾n chÕt v× chÊt ®éc. *** vietkiem.com *** N»m trªn gi­êng, Hå ThiÕt Hoa nh­ mét con heo chÕt. Kh¸c víi heo chÕt ë chç heo kh«ng ng¸y å å, bëi nã chÕt råi, cßn y th× ng¸y vang déi, ai ë xa ngoµi m­êi dÆm còng nghe tiÕng ng¸y ®ã. Tr­¬ng Tam bÞt tai, l¾c ®Çu c­ßi thèt: - Lóc h¾n ng∙ ta cø t­ëng lµ ®Õn l­ît h¾n råi ®ã. Ta ®øng tim liÒn. L­u H­¬ng còng c­êi ®¸p: - Ta biÕt h¾n kh«ng thÓ nµo chÕt. V× th«ng lÖ cho thÊy ng­êi tèt chÕt yÓu, kÎ xÊu sèng dai. Ng­¬i cã nghe ai nãi c©u ®ã lÇn nµo ch­a? Tr­¬ng Tam tiÕp: - Ta ®©u cã nghÜ lµ h¾n yÓu thä. BÊt qu¸ ta lÊy lµm l¹ t¹i sao h¾n say gÊp thÕ th«i. Ta còng kh«ng ngê lµ Kim c« n­¬ng l¹i m¹nh r­îu nh­ vËy. L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i cho r»ng nµng kh«ng say? §inh Phong chÕt mµ nµng cßn kh«ng hay biÕt g× c¶, nµng nh×n d¸o d¸c kh¾p n¬i t×m h¾n ®Ó gi÷ c¸i vai träng tµi. Tr­¬ng Tam thë dµi: - Hä say kh«ng ®óng lóc. BËy qu¸! L­u H­¬ng c­êi khæ: http://www.vietkiem.com -219- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i lÇm! Hä chän ®óng lóc ®Ó say ®ã nhÐ. Kh«ng cßn lóc nµo tèt h¬n n÷a! Tr­¬ng Tam hái: - T¹i sao? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - HiÖn t¹i h¾n say, h¾n kh«ng ph¶i bËn t©m suy t­ nh­ chóng ta. Hung thñ còng t¹m thêi réng tay cho h¾n, bëi h¾n lµ c¸i môc tiªu chÕt, cßn chóng ta lµ nh÷ng môc tiªu sèng. Sèng th× ph¶i nguy hiÓm h¬n chÕt. H¬n n÷a, hung thñ thõa kh«n ngoan ®Ó hiÓu r»ng chóng ta ®ang b¶o vÖ h¾n rÊt kü. Tr­¬ng Tam c­êi vang: - Hay! Hay! VËy mµ ta cø t­ëng h¾n ngèc. Thùc ra h¾n th«ng minh tuyÖt ®Ønh. L­u H­¬ng tiÕp: - §iÒu ®¸ng lÊy lµm l¹ lµ kÎ ®¸ng chÕt l¹i sèng nh¨n, cßn kÎ kh«ng ®¸ng chÕt l¹i mÊt m¹ng. Tr­¬ng Tam cau mµy: - Ng­¬i cho r»ng §inh Phong kh«ng ®¸ng chÕt? L­u H­¬ng ®¸p: - Ta suy nghÜ n¸t ãc, nhËn ra chØ cã h¾n lµ ®¸ng t×nh nghi nhÊt. Vµ còng chØ cã h¾n míi n¾m c¸i ®éng c¬ giÕt ng­êi. Tr­¬ng Tam trè m¾t: - §éng c¬? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i cã ®éng c¬. Kh«ng cã lý do th× ai giÕt ng­êi lµm chi? Tr­¬ng Tam hái: - §éng c¬ cña §inh Phong nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - H¾n kh«ng muèn chóng ta ®Õn Tiªu Kim QuËt! Tr­¬ng Tam trÇm giäng: - NÕu h¾n kh«ng muèn th× ®õng mêi bän ta lªn thuyÒn, chø sao l¹i mêi lªn thuyÒn råi lÇn l­ît h¹ s¸t tõng ng­êi mét? http://www.vietkiem.com -220- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng l¹i gi¶i thÝch: - H¾n biÕt nh÷ng ng­êi ®ã, tù hä, hä còng ®i ®­îc vËy. Cho nªn h¾n tËp trung tÊt c¶ l¹i mét chç ®Ó tiªu diÖt dÇn dÇn, ®Õn ng­êi cuèi cïng, ch¼ng chõa mét ai sèng sãt. Tr­¬ng Tam c­êi n÷a: - Nh­ng chÝnh h¾n còng chÕt. L­u H­¬ng thë dµi: - Cho nªn ta nhËn thÊy c¸i vßng lÈn quÈn nÇy, cßn l©u chóng ta míi tho¸t khái. Tr­¬ng Tam trÇm ng©m mét óc: - Trõ §inh Phong ra, cßn ai cã ®éng c¬ nµo kh¸c n÷a ch¨ng? L­u H­¬ng ®¸p: - §éng c¬ s¸t nh©n cã nhiÒu lo¹i, mµ ®¹i kh¸i lµ ¸i t×nh, lµ tµi lîi, hËn thï, ganh ghÐt, còng cã ng­êi ph¹m téi ¸c ®Ó diÖt khÈu. §éng c¬ cña §inh Phong lµ diÖt khÈu. Råi chµng tiÕp lu«n: - HiÖn t¹i §inh Phong chÕt råi, c¸i lý do cña h¾n kh«ng tån t¹i n÷a. Bëi ë ®©y kh«ng ai biÕt ai, nªn kh«ng ai biÕt ®­îc bÝ mËt cña ai. Th× ta dùa vµo sù kiÖn nÇy mµ ®o¸n lý do cña hung thñ kh«ng ph¶i lµ diÖt khÈu. Tr­¬ng Tam thèt: - ThÕ th× hung thñ v× lý do g×? V× t×nh? Kh«ng thÓ cã lý do ®ã. Bëi cã ai ®o¹t t×nh yªu cña h¾n ®©u? V× tiÒn? Còng kh«ng thÓ. Bëi trõ C«ng T«n KiÕp D­, nh÷ng kÎ kh¸c ®Òu kh«ng cã vµng thõa cho h¾n ®éng t©m. Nãi g× bän ta lµ nh÷ng kÎ tói rçng. H¾n suy nghÜ mét chót, ®o¹n tiÕp: - Kim Linh Chi vµ H¶i Qu¸t Thiªn tuy lµ tµi chñ, song c¶ hai kh«ng mang theo m×nh nhiÒu tiÒn, dï hung thñ cã giÕt hä còng ch¼ng ®o¹t ®­îc bao nhiªu mµ! L­u H­¬ng thë dµi: - Ph¶i! Ta tÝnh tíi tÝnh lui, trõ §inh Phong ra, kh«ng cßn ai kh¸c cã lý do giÕt ng­êi. Cho nªn ta nhËn ®Þnh §inh Phong lµ hung thñ. Tr­¬ng Tam hái: http://www.vietkiem.com -221- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cßn C«ng T«n KiÕp D­? Tr­êng hîp cña l∙o còng lµ mét vÊn ®Ò ®ã. L­u H­¬ng nghÜ ngîi gi©y l©u: - Trong sè m­êi ng­êi, cã thÓ cã mét vµi ng­êi lµ kÎ thï cña hung thñ. Nh­ng ®ã ®©u ph¶i lµ lý do khiÕn h¾n giÕt hÕt? Tr­¬ng Tam tiÕp: - Tuy nhiªn, sù thùc cho ta thÊy hung thñ kh«ng lµ §inh Phong th× còng lµ C©u Tö Tr­êng! §inh Phong cã vÎ ®¸ng nghi h¬n C©u Tö Tr­êng, h¾n chÕt råi th× cßn hä C©u. Võa lóc ®ã cã ng­êi gâ cöa. Ng­êi gâ cöa lµ C«ng T«n KiÕp D­. *** vietkiem.com *** §Ìn ®∙ lªn trong khoang thuyÒn. Trong ¸nh m¾t cña C«ng T«n KiÕp D­ ph¶ng phÊt cã mét ý c­êi kú qu¸i. L∙o nh×n L­u H­¬ng thèt: - Cã viÖc nÇy h¼n H­¬ng So¸i ph¶i cho lµ kú qu¸i. L­u H­¬ng kªu khÏ: - A! C«ng T«n KiÕp D­ tiÕp: - T¹i h¹ ®Õn Giang Nam lÇn nÇy, ngoµi viÖc dß ®­êng ®i ®Õn Tiªu Kim QuËt, cßn cã môc ®Ých t×m mét ng­êi. L­u H­¬ng nh­ lÇn tr­íc, còng kªu khÏ: - A! Ch­a biÕt ®èi ph­¬ng muèn nãi g×, L­u H­¬ng th­êng ¸p dông th¸i ®é b©ng qu¬. C«ng T«n KiÕp D­ tiÕp lu«n: - T¹i h¹ tra pháng ng­êi ®ã rÊt l©u song kh«ng t×m ®­îc manh mèi g×. M∙i ®Õn h«m qua ®©y míi ph¸t hiÖn ra y cã mÆt trªn thuyÒn nÇy. L­u H­¬ng trÇm ng©m mÊy phót råi hái: http://www.vietkiem.com -222- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c h¹ muèn nãi lµ C©u Tö Tr­êng? C«ng T«n KiÕp D­ gËt ®Çu: - ChÝnh h¾n. Tr­¬ng Tam chen vµo: - H¾n lµ con ng­êi nh­ thÕ nµo? H¾n cã cõu o¸n chi víi c¸c h¹ ch¨ng? C«ng T«n KiÕp D­ ®¸p: - T¹i h¹ ch­a bao giê gÆp h¾n mét lÇn th× lµm g× cã cõu o¸n. Tr­¬ng Tam hái tiÕp: - ThÕ t¹i sao c¸c h¹ l¹i theo dâi, truy tÇm h¾n? C«ng T«n KiÕp D­ mØm c­êi, chõng nh­ l∙o ®¾c ý l¾m. L∙o ®¸p: - Cho ®Õn b©y giê, H­¬ng So¸i còng ch­a nhËn ra t¹i h¹ lµ ai sao? L­u H­¬ng nh×n l∙o, ¸nh m¾t tõ tõ s¸ng lªn, chµng tõ tõ thèt: - C¸c h¹ cã ph¶i lµ... Bçng tõ bªn ngoµi väng ®Õn tiÕng kªu thª th¶m. ¢m thinh cña C©u Tö Tr­êng! Ng­êi thø nhÊt vät ra ngay lµ C«ng T«n KiÕp D­. C©u Tö Tr­êng ®øng t¹i cöa thang, mÆt lé vÎ kinh hoµng, c¸nh tay t¶ ®æ m¸u rßng rßng, mét thanh ®o¶n ®ao cßn c¾m n¬i ®ã. L­u H­¬ng cau mµy: - C©u huynh lµm sao thä th­¬ng? C©u Tö Tr­êng cßn gi÷ chÆt chiÕc r­¬ng da ®en n¬i tay h÷u, võa thë dèc võa ®¸p: - T¹i h¹ võa ®i xuèng, thanh ®ao nÇy ë bªn c¹nh bay ra, ng­êi phãng ®ao cã thñ ph¸p cùc nhanh, l¹i cùc chuÈn, nÕu t¹i h¹ kh«ng nÐ nhanh th× cã thÓ thanh ®ao c¾m phËp vµo yÕt hÇu. L­u H­¬ng l¹i hái: - Ng­êi h¹ thñ lµ ai, C©u huynh cã tr«ng thÊy kh«ng? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - Trong lóc bÊt ngê, l¹i thªm sî h∙i, t¹i h¹ chØ thÊy mét c¸i bãng th«i, bãng chíp qua, t¹i h¹ kh«ng kÞp ®uæi theo. http://www.vietkiem.com -223- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng hái tiÕp: - Bãng ®ã ch¹y vÒ h­íng nµo? C©u Tö Tr­êng liÕc m¾t sang C«ng T«n KiÕp D­ kh«ng ®¸p. Thùc ra h¾n kh«ng cÇn ®¸p. Ngoµi L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa, cßn ai cã thÓ hµnh thÝch h¾n næi, nÕu kh«ng lµ B¹ch L¹p Chóc. C«ng T«n KiÕp D­ c­êi l¹nh hái: - Cã lÏ c¸c h¹ thÊy bãng ®ã ch¹y vÒ h­íng phßng cña t¹i h¹? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - M­êng t­îng lµ vËy bëi v× t¹i h¹ kh«ng thÊy râ l¾m. C«ng T«n KiÕp D­ kh«ng nãi g× thªm, b­íc th¼ng vÒ phßng, më cöa ra. Trong phßng ch¼ng cã bãng ng­êi. C©u Tö Tr­êng s÷ng sê. C«ng T«n KiÕp D­ l¹nh lïng thèt: - B¹ch L¹p Chóc lµ mét tªn ngèc, t¸nh khÝ l¹i cæ qu¸i, ®¸ng lÏ ra g∙ ph¶i ë trong phßng, nh­ng nh­ thÕ th× lµm sao tr¸nh khái ®Òu oan uæng. Tr­¬ng Tam hái gÊp: - ThÕ h¾n ®i ®©u? C«ng T«n KiÕp D­ ®¸p: - H«m nay Kim c« n­¬ng ®Êu r­îu qu¸ say, g∙ ph¶i ë bªn c¹nh Kim c« n­¬ng ®Ó b¶o vÖ, nh­ng mét nam mét n÷ ë chung phßng, dï sao còng kh«ng tr¸nh ®­îc hiÒm nghi cho nªn t¹i h¹ t×m mét ng­êi n÷a, hiÖp víi g∙. L∙o c­êi nh¹t tiÕp: - C¸i ®ã gäi lµ kÎ ngèc gÆp may, hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ may th­êng ®Õn víi kÎ ngèc h¬n lµ ng­êi th«ng minh. L∙o kh«ng nãi dèi. B¹ch L¹p Chóc ®ang canh chõng n¬i phßng Kim c« n­¬ng, tªn thñy thñ hiÖp víi g∙ chøng minh ®Òu ®ã. Vµ g∙ kh«ng hÒ ®i ®©u nöa b­íc. Tr­¬ng Tam cau mµy thèt: - Kim c« n­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa say tóy lóy, cßn C«ng T«n tiªn sanh th× ë ®©y víi bän t¹i h¹, vËy ng­êi xuÊt thñ ¸m to¸n C©u huynh lµ ai? http://www.vietkiem.com -224- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Bçng h¾n biÕn s¾c mÆt tõ tõ tiÕp: - Kh«ng lÏ trªn thuyÒn nÇy, trõ b¶y chóng ta ra, cßn cã ng­êi thø t¸m? Kh«ng lÏ hung thñ lµ mét quû hån Èn h×nh ®©u ®©y? *** vietkiem.com *** Trªn thuyÒn thùc ra ch¼ng ph¶i chØ cã b¶y ng­êi. Trõ bän L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa, Tr­¬ng Tam, C©u Tö Tr­êng, Kim Linh Chi, C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc, cßn cã h¬n m­êi tªn thñy thñ. Ch¼ng lÏ hung thñ ë trong ®¸m thuyÒn phu? L­u H­¬ng, C©u Tö Tr­êng, C«ng T«n KiÕp D­ cïng Tr­¬ng Tam ch­a ra khái phßng Kim Linh Chi, bçng cã tiÕng kªu to. TiÕng kªu cña Hå ThiÕt Hoa. Tr­¬ng Tam biÕn s¾c thèt: - Kh«ng xong! TiÓu Hå ®ang say chÕt, chóng ta ®¸ng lÏ kh«ng nªn ®Ó h¾n mét m×nh trong phßng. C©u nãi võa bu«ng døt, h¾n ®∙ tho¸t ra khái cöa råi. Hå ThiÕt Hoa ®ang ngåi trªn gi­êng thë dèc. §«i m¾t y më to, g©n ®á næi ch»n chÞt, tay vÉn cßn cÇm mét chiÕc mÆt n¹ b»ng giÊy båi, chiÕc mÆt n¹ bÞ bãp dÑp. Tr«ng thÊy y cßn sèng sê sê, Tr­¬ng Tam ®©m c¸u, g¾t: - Ng­¬i la quû la ma g× thÕ? L¹i næi chøng ®iªn r­îu råi cã ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa cßn trõng m¾t, nh×n th¼ng vµo v¸ch phßng tr­íc mÆt, Tr­¬ng Tam g¾t to giäng y vÉn kh«ng nghe. Tr­¬ng Tam c­êi l¹nh tiÕp: - Tæng céng ng­¬i chi uèng cã mÊy nhá r­îu, thÕ mµ l¹i say nh­ chÕt. Ta xem tõ nay ng­¬i kh«ng nªn sÝnh tµi n÷a lµ h¬n. §õng th¸ch thøc ai ®Êu r­îu víi ng­¬i n÷a. Hå ThiÕt Hoa vÉn ch­a nãi g×, m­êng t­îng kh«ng nghe Tr­¬ng Tam thèt. L©u l¾m y bËt ®øng xuèng gi­êng, vç tay c­êi lín thèt: - Hung thñ qu¶ nhiªn lµ h¾n! Lµ tiÓu tö ®ã! Ta biÕt mµ. ThÕ nµo råi còng cã lóc ta n¾m ®­îc ®Çu ng­¬i. http://www.vietkiem.com -225- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam trè m¾t: - Ai? Ai? Hå ThiÕt Hoa hÐt: - §­¬ng nhiªn lµ §inh Phong! Trõ h¾n ra cßn ai n÷a. Tr­¬ng Tam thong th¶ quan s¸t Hå ThiÕt Hoa tõ ®Çu ®Õn ch©n, sau cïng bu«ng tiÕng thë dµi ®¸p: - Ta biÕt l¾m. Ng­¬i ch­a tØnh r­îu mµ. Th¶o nµo mµ ch¼ng tr«ng thÊy quû. Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn: - ChÝnh ng­¬i míi thÊy quû! Vµ thø quû to ®Çu! L­u H­¬ng chíp m¾t lu«n, råi trÇm ng©m mét lóc hßi: - Ng­¬i võa thÊy §inh Phong? ThËt vËy? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - §­¬ng nhiªn lµ thËt. L­u H­¬ng hái tiÕp: - ë ®©u? Hå ThiÕt Hoa bu«ng gän: - T¹i ®©y! Trong phßng nÇy! Tr­¬ng Tam l¹nh lïng: - Ng­¬i ngñ nh­ chÕt, cßn thÊy g× ®­îc chø! Hå ThiÕt Hoa thèt: - Ta say qu¸, ngñ mét lóc, l¹i muèn möa, nhê vËy mµ ta tØnh l¹i, tuy tØnh nh­ng ta kh«ng ®ñ søc ngåi lªn. Say võa võa cßn ngñ ®­îc vµ ngñ ngon. Say qu¸ ®é th× r­îu quËt m¹nh, khã ngñ, lßng r¹o rùc buån n«n, mª man mét lóc råi còng ph¶i möa. L­u H­¬ng gËt ®Çu chµng vèn biÕt nh­ vËy. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: http://www.vietkiem.com -226- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta ®ang m«ng lung, m¬ hå, bçng thÊy mét g­¬ng mÆt tr¾ng xanh, ta kh«ng nh×n kü lµ ai. Ng­êi ®ã gäi ta, ta l­êi kh«ng ®¸p øng. Ngê ®©u y l­ít tíi chËn cæ ta... Y ®­a tay rê cæ, thë mÊy h¬i dµi, råi tiÕp lu«n: - Tay y qu¸ m¹nh, ta vïng vÉy m∙i kh«ng tho¸t khái, kªu la th× tiÕng kªu kh«ng v­ît qua yÕt hÇu, ta qu¬ tay chôp ®¹i lªn mÆt y. L­u H­¬ng nh×n chiÕc mÆt n¹ trªn tay Hå ThiÕt Hoa hái: - Cã ph¶i h¾n mang chiÕc mÆt n¹ ®ã ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy! GiËt ®­îc chiÕc mÆt n¹ råi ta nhËn ra chÝnh lµ §inh Phong. H¾n ho¶ng hån nh¶y vät lªn, thõa dÞp ®ã ta ®Êm mét quyÒn vµo bông h¾n. Y c­êi tiÕp: - Ng­¬i biÕt chø, qu¶ ®Êm cña ta cã mÊy ng­êi chÞu næi. L­u H­¬ng trÇm giäng: - Råi h¾n ra sao? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Høng qu¶ ®Êm cña ta, h¾n bu«ng tay, nh¶y vÒ phÝa v¸ch ®ã. Ta võa ®Þnh vät theo, h¾n biÕn mÊt. Tr­¬ng Tam c­êi l¹nh: - Ng­¬i biÕt t¹i sao kh«ng? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Ta kh«ng hiÓu næi, thËt lµ h¾n võa hiÖn ra ®ã l¹i biÕn mÊt ®ã. Tr­¬ng Tam hái: - Ng­¬i muèn ta cho ng­¬i biÕt t¹i sao kh«ng? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ng­¬i biÕt g×? Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn thèt: - Ng­¬i n»m méng! Ng­êi trong méng th× tho¹t hiÖn tho¹t biÕn bÊt th­êng. http://www.vietkiem.com -227- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa chôp nhanh ¸o Tr­¬ng Tam, giËt giËt hÐt: - Ta nãi ng­¬i kh«ng tin? B»ng vµo ®©u ng­¬i kh«ng tin? Tr­¬ng Tam bÞ y lµm d÷ qu¸, lÊp vÊp ®¸p: - Ng­¬i kh«ng n»m méng th× lµm g× thÊy §inh Phong ®­îc? Hå ThiÕt Hoa g¾t: - T¹i sao ta kh«ng thÊy ®­îc h¾n? Tr­¬ng Tam bÜu m«i: - V× h¾n ®∙ chÕt! H¾n chÕt råi! Hå ThiÕt Hoa kinh h∙i kªu lªn thÊt thanh: - §inh Phong chÕt lóc nµo? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Ýt nhÊt còng h¬n ba bèn giê råi. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - ThËt vËy? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - §­¬ng nhiªn lµ thËt. ChÝnh ta vµ C©u Tö Tr­êng mang x¸c h¾n ®Æt vµo quan tµi. Hå ThiÕt Hoa tõ tõ quay ®Çu l¹i nh×n C©u Tö Tr­êng. C©u Tö Tr­êng thèt: - Ng­êi chÕt hiÖn n»m trong quan tµi kh«ng thÓ lµ gi¶ ®­îc. Hå ThiÕt Hoa dÇn dÇn biÕn s¾c mÆt tr¾ng nhît, bu«ng tay tõ tõ lÈm nhÈm: - Ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ §inh Phong th× lµ ai? Kh«ng lÏ ta thÊy quû? Tr­¬ng Tam thÊy y ng¬ ng¸c, th­¬ng h¹i qu¸ dÞu giäng thèt: - Ng­êi uèng r­îu nhiÒu qu¸ th× th­êng hoa m¾t, m­êng t­îng n»m méng. Ta cã lÇn tr«ng thÊy c¶ T«n Ngé Kh«ng vµ Tr­ B¸t Giíi, ng­¬i tin kh«ng chø? Hå ThiÕt Hoa cßn nãi g× h¬n. Y ng∙ ngöa m×nh trªn gi­êng, lÊy gèi che mÆt. Tr­¬ng Tam c­êi h× h× tiÕp: http://www.vietkiem.com -228- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ThÕ lµ hay dÊy. Uèng nhiÒu r­îu vµo th× cè mµ ngñ, ngñ ®­îc lµ khoÎ. C©u Tö Tr­êng vôt thèt: - T¹i h¹ biÕt hung thñ ë t¹i ®©u. L­u H­¬ng bu«ng nhanh: - A! C©u Tö Tr­êng tiÕp lu«n: - NhÊt ®Þnh lµ hung thñ c¶i d¹ng thµnh mét tªn thñy thñ, trµ trén vµo sè ®«ng, kú qu¸i thËt lµ sù kiÖn ®ã tr­íc kia chóng ta kh«ng ai nghÜ ®Õn c¶. Cø loanh quanh lÈn quÈn nghi ngê cho nhau m∙i. Chø nÕu kh«ng th× h¾n lµm sao thµnh c«ng næi qua mÊy vô sau nµy? L­u H­¬ng thong th¶ gËt ®Çu: - Còng cã thÓ l¾m. C©u Tö Tr­êng thèt: - Nµo chØ cã thÓ mµ th«i. Ch¾c ch¾n lµ kh¸c. Chõng nh­ phÊn khëi tinh thÇn, h¾n tiÕp lu«n: - C¸c h¹ nghÜ, cßn ai cã nhiÒu c¬ héi tiÕp cËn chÐn ®ùng r­îu h¬n chø? L­u H­¬ng thong th¶ ®¸p: - DÜ nhiªn chØ cã thñy thñ ë t¹i tró phßng. C©u Tö Tr­êng vç tay: - T¹i h¹ nãi mµ! L¹i cßn ®iÒu nµy n÷a, v× h¾n lµ mét thñy thñ nªn H­íng Thiªn Phi vµ H¶i Qu¸t Thiªn kh«ng phßng bÞ. Tr­¬ng Tam t¸n ®ång: - §óng! §Ých x¸c ®óng ®¹o lý. C©u Tö Tr­êng tiÕp: - MÊt dª råi míi söa sang chuång l¹i, tuy muén vÉn cßn dïng ®­îc. HiÖn t¹i chóng ta b¾t ®Çu tra cøu theo gi¶ thuyÕt ®ã còng cßn kÞp thêi. Tr­¬ng Tam hái: - Tra cøu c¸ch nµo ®©y? http://www.vietkiem.com -229- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u Tö Tr­êng trÇm ng©m mét lóc: - Ch¾c ch¾n lµ cã mét danh s¸ch c¸c thñy thñ trªn thuyÒn, chóng ta t×m danh s¸ch ®ã, sau l¹i hái tõ tªn mét, thÕ nµo còng t×m ra mét vµi manh mèi. BiÖn ph¸p ®ã rÊt hay song hä Ýt ng­êi qu¸, khã lµm sù viÖc mét c¸ch chu ®¸o. Cho nªn hä ph©n c«ng nhau, mçi ng­êi kiªm Ýt nhÊt còng hai ba viÖc. Tr­¬ng Tam cßn ph¶i ë l¹i phßng b¶o vÖ Hå ThiÕt Hoa, B¹ch L¹p Chóc th× kh«ng thÓ rêi Kim Linh Chi ®­îc. Hai gian phßng më ho¸c cöa cho bªn nµy chiÕu cè ®­îc bªn kia, tiÕp øng lÉn nhau. G∙ thñy thñ hiÖp lùc víi B¹ch L¹p Chóc tªn lµ TriÖu §¹i Trung, mét con ng­êi chÊc ph¸c, thËt thµ. G∙ biÕt danh s¸ch bän thñy thñ ë trong tñ ¸o cña Kim Linh Chi. Gian phßng cña Kim Linh Chi chÝnh lµ gian phßng cña H¶i Qu¸t Thiªn nh­êng l¹i cho nµng. Gian phßng nÇy cã vÎ ®Æc biÖt h¬n c¸c gian phßng kh¸c. Danh d¸ch cã råi, C©u Tö Tr­êng ®Ò nghÞ: - HiÖn t¹i, t¹i h¹ vµ H­¬ng So¸i cïng C«ng T«n tiªn sanh ph©n nhau ®i t×m c¸c thñy thñ, triÖu tËp tÊt c¶ l¹i ®©y, h¹n trÔ l¾m lµ nöa giê sau ph¶i héi tÒ ®ñ mÆt. Chñ ý ®ã ®Ých x¸c ®­îc l¾m. Dï kh«ng hoµn toµn còng ch¼ng sao, bëi ch¼ng mét cã chñ ý nµo kh¸c. *** vietkiem.com *** D­íi lßng thuyÒn tèi t¨m qu¸! Trong lßng hÇm chØ cã mçi mét ngän ®Ìn. Thñy thñ ngñ vïi nh­ mu«n ®êi, sèng kiÕp giã léng, mçi khi vµo hÇm lµ ngñ, ngñ lÊy søc ®Ó lµm quÇn quËt tiÕp, ®Õn h¬i thë cuèi cïng. L­u H­¬ng cÊt tiÕng gäi lÇn ®Çu. Kh«ng mét ai håi ®¸p. Chµng n¾m tay mét ng­êi. Bµn tay l¹nh nh­ gi¸ b¨ng. Bao nhiªu thñy thñ ®Òu chÕt hÕt. Vµ vÕt th­¬ng trÝ m¹ng lµ Chu Sa Ch­ëng! Rê nh÷ng bµn tay l¹nh, tay cña L­u H­¬ng còng ®æ må h«i l¹nh. Chµng tõ tõ lïi l¹i, lïi ra khái hÇm råi quay m×nh theo thang trÌo lªn trªn s©n thuyÒn. Trªn s©n thuyÒn cã bèn ng­êi chÕt. Tªn thñy thñ gi÷ tay l¸i cã lÏ chÕt l©u råi, th©n x¸c l¹nh ng¾t. N¬i ngùc cã dÊy tay ®á. C©u Tö Tr­êng h¾n ®i ®©u mÊt d¹ng.? http://www.vietkiem.com -230- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh×n xa xa, mÆt biÓn tr¶i réng mªnh m«ng, kh«ng mét h×nh ¶nh nµo ngoµi trêi m©y n­íc. L­u H­¬ng h¬i run ng­êi! Ýt khi nµo chµng run ng­êi nh­ vËy. Chµng nhí cã mét lÇn cïng Hå ThiÕt Hoa ®i trém r­îu uèng bÞ ph¸t gi¸c, ph¶i lÈn trèn gi÷a ®èng vß r­îu. §ªm ®ã trêi l¹nh, chµng run, ch¼ng râ run v× l¹nh hay run v× sî. Nh­ng sù kiÖn ®ã thuéc h¬n hai m­¬i n¨m vÒ tr­íc, lóc chµng võa b¶y tuæi. Tõ ®ã chµng kh«ng run n÷a. Cho ®Õn b©y giê... Vµ b©y giê, chµng run m¹nh h¬n. Run m¹nh v× hiÖn t¹i cã ®Çy ®ñ lý trÝ, cã ®Çy ®ñ kinh nghiÖm, nÕu cã run lµ ph¶i do mét nguyªn nh©n quan träng. Chµng nhËn ra trêi ®Êt réng v« cïng mµ con ng­êi qu¸ nhá, nhá h¬n h¹t c¸t. H¬n thÕ, lý trÝ con ng­êi còng cã h¹n. Chµng Ðp s¸t y phôc vµo m×nh råi b­íc nh÷ng b­íc dµi xuong tõng d­íi. *** vietkiem.com *** C«ng T«n KiÕp D­ ®∙ trë l¹i. Nh×n qua thÇn s¾c l∙o, kÎ ngu nhÊt còng thÊy râ l∙o kh«ng gÆp mét ng­êi sèng. L­u H­¬ng hái c¸i ®iÒu cÇn hái tr­íc nhÊt: - C©u Tö Tr­êng? H¾n cã trë l¹i kh«ng? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Chø h¾n kh«ng cã mÆt trªn s©n thuyÒn víi TriÖu §¹i Trung sao? H¾n còng ®i t×m thñy thñ mµ? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - H¾n kh«ng cã mÆt trªn ®ã. Tr­¬ng Tam kinh h∙i kªu lªn: - Kh«ng lÏ h¾n còng bÞ h¹i n÷a råi? L­u H­¬ng kh«ng ®¸p. Chµng cÇn g× ®¸p. C«ng T«n KiÕp D­ thÊt s¾c: - Con ng­êi ®ã... L∙o ch­a døt c©u, Hå ThiÕt Hoa vôt nh¶y dùng lªn, chôp ¸o l∙o hÐt lín: http://www.vietkiem.com -231- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu C©u Tö Tr­êng chÕt, ng­êi giÕt h¾n kh«ng ph¶i lµ ai kh¸c c¶ mµ chÝnh lµ c¸c h¹ ®ã. C«ng T«n KiÕp D­ ®∙ biÕn s¾c, cµng biÕn s¾c h¬n, nh­ng cè g­îng c­êi hái: - Cã lÏ Hå huynh ch­a tØnh r­îu h¼n? Tr­¬ng Tam l­ít tíi l«i Hå ThiÕt Hoa ra g¾t: - HiÖn t¹i kh«ng ph¶i lµ lóc ng­¬i næi chøng ®iªn r­îu. Bu«ng tay ngay. Hå ThiÕt Hoa næi giËn: - Ng­¬i b¶o ta bu«ng tay, thÕ ng­¬i biÕt y lµ ai ch¨ng? Ng­¬i biÕt lai lÞch cña y µ? Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - Cßn ng­¬i? Ng­¬i biÕt g×? Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - §­¬ng nhiªn lµ ta biÕt. Y lµ ng­êi s¸t h¹i h¬n b¶y m­¬i m¹ng nªn ngoµi kinh thµnh, y lµ mét ®¹i ®¹o, C©u Tö Tr­êng tu©n lÞnh Hïng §¹i t­íng qu©n tõ quan ngo¹i vµo Trung Nguyªn ©m thÇm tra cøu vu ¸n ®ã. Y biÕt sù t×nh ®∙ b¹i lé nªn giÕt C©u Tö Tr­êng ®Ó diÖt khÈu. Tr­¬ng Tam giËt m×nh. L­u H­¬ng còng kh«ng khái kinh dÞ. B¹ch L¹p Chóc ®∙ x«ng ®Õn n¬i, nghe thÕ dõng ch©n liÒn. §iÒu rÊt kú qu¸i lµ C«ng T«n KiÕp D­ l¹i c­êi. Hå ThiÕt Hoa phÈn né tiÕp: - Ng­¬i c­êi c¸i g× chø? C­êi còng v« Ých, tèt h¬n nªn khai thËt ®i. C«ng T«n KiÕp D­ vÉn c­êi: - Còng may H­¬ng So¸i nhËn ra t¹i h¹ vµ cã thÓ lµm chøng cho t¹i h¹. NÕu kh«ng th× t¹i h¹ ph¶i mang oan uæng mµ vÒ lßng ®Êt l¹nh. Thèt xong l∙o giËt mí tãc trªn ®Çu xuèng, chiÕc ®Çu träc lãc hiÖn ra, ®«i tai b»ng b¹c còng hiÖn ra lu«n. Tãc gi¶! Tai còng gi¶ nèt! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn thÊt thanh: - B¹ch Y ThÇn NhØ! Tr­¬ng Tam tiÕp nèi: http://www.vietkiem.com -232- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cã ph¶i lµ Anh l∙o anh hïng ngo¹i hiÖu ThÇn ¦ng, mét tay næi danh b¾t nhiÒu tªn trém c­íp lîi h¹i ch¨ng? C«ng T«n KiÕp D­ mØm c­êi: - Kh«ng d¸m nhËn tiÕng khen! T¹i h¹ chÝnh lµ Anh V¹n Lý! Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - Sù t×nh ®©u cã kh«i hµi ®Õn thÕ! NhËn lÇm kÎ b¾t trém thµnh mét tªn trém. Hå ThiÕt Hoa ®á mÆt thèt: - Ta ®©u cã g× ®¸ng tr¸ch. Ng­êi ®¸ng tr¸ch lµ l∙o Xó Trïng ®ã. H¾n ®∙ nhËn ra Anh l∙o tiªn sanh nh­ng kh«ng chÞu nãi ra. L­u H­¬ng c­êi khæ: - Thùc ra ta ch¼ng cã g× ®¸ng tr¸ch, bëi v× thuËt c¶i söa dung m¹o cña Anh L∙o tiªn sanh rÊt cao minh, ®Õn ta ®©y lµ ng­êi tinh tÕ còng kh«ng nhËn ra ngay. Anh V¹n Lý hái: - Thñ ®o¹n cña t¹i h¹ cao minh l¾m sao? §o¹n l∙o tiÕp lu«n: - V× muèn thay h×nh ®æi d¹ng, t¹i h¹ ph¶i cÊt c«ng ®i t×m tay ®Ö nhÊt danh gia ®­¬ng kim ®Ö nhÊt thiªn h¹ vÒ thuËt dÞ dung. Nhê thÕ t¹i h¹ qua m¾t ®­îc c¶ nh÷ng tay sµnh. Tr­¬ng Tam hái gÊp: - §Ö nhÊt danh gia trong thiªn h¹? Cã ph¶i lµ... H¾n nh×n qua L­u H­¬ng. Ai ai còng cho L­u H­¬ng lµ tay ®Ö nhÊt danh gia trong thiªn h¹ vÒ thuËt dÞ dung. Ta biÕt th× ch¼ng nh­ vËy. Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - Kh«ng ph¶i h¾n th× lµ ai? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Mét tiÓu c« n­¬ng cùc kú mü lÖ, L­u H­¬ng bÊt qu¸ chØ lµ mét ®Ö tö mµ th«i. Tr­¬ng Tam chît tØnh ngé. http://www.vietkiem.com -233- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta nhí ra råi. Ai còng biÕt L­u H­¬ng cã ba vÞ hång nhan tri kû: Mét ng­êi cã trÝ nhí tµi t×nh, mét c« nÊu ¨n tuyÖt diÖu, mét ng­êi n÷a giái thuËt dÞ dung. Cã ph¶i ng­¬i ¸m chØ vÒ nµng thø ba ®ã kh«ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy. ChÝnh lµ T« Dung Dung c« n­¬ng. L­u H­¬ng vuèt vuèt chãt mòi hái: - Anh huynh thùc sù cã ®Õn t×m T« Dung Dung µ? Anh V¹n Lý ®¸p: - T¹i h¹ vèn cã ý t×m gÆp H­¬ng So¸i, kh«ng ngê lóc ®Õn n¬i th× H­¬ng So¸i l¹i v¾ng mÆt. T¹i h¹ ®­îc T« c« n­¬ng tiÕp kiÕn, sau khi biÕt ý muèn cña t¹i h¹, T« c« n­¬ng s½n sµng gióp t¹i h¹. Còng nhê chuyÕn ®i ®ã t¹i h¹ ®­îc biÕt lu«n Tèng c« n­¬ng vµ Lý c« n­¬ng. L∙o c­êi råi tiÕp lu«n: - T« c« n­¬ng cã nãi dï cho ®Õn c¶ H­¬ng So¸i còng kh«ng nhËn ra ch©n t­íng t¹i h¹, ®õng nãi lµ ai kh¸c. L­u H­¬ng c­êi theo thèt: - VÒ thñ thuËt, n÷ nh©n bao giê còng x¶o diÖu h¬n nam nh©n. Hå ThiÕt Hoa hÇm hõ: - T¹i h¹ cø t­ëng C©u Tö Tr­êng lµ con ng­êi kh¸. Ngê ®©u h¾n bÞa chuyÖn. H¾n nãi ngoa h¬n c¶ n÷ nh©n. Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - Ng­¬i bÞ n÷ nh©n lõa nhiÒu lÇn l¾m råi th× còng ph¶i bÞ nam nh©n lõa lu«n, cã vËy míi c«ng b×nh chø! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh­ng l¹i quay sang Anh V¹n Lý thèt: - Dï L­u H­¬ng kh«ng nhËn ra c¸c h¹ ngay lóc ®Çu, Ýt nhÊt c¸c h¹ còng ph¶i nãi râ víi bän t¹i h¹ chø, cã ®©u... Anh V¹n Lý thë dµi ®¸p: - T¹i h¹ sî C©u Tö Tr­êng, H¶i Qu¸t Thiªn vµ §inh Phong cÊu kÕt víi nhau nªn ch­a d¸m tiÕt lé ch©n t­íng. Tuy nhiªn t¹i h¹ h»ng t×m c¸ch tiÕp xóc kÝn ®¸o víi H­¬ng So¸i. http://www.vietkiem.com -234- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn