Xem mẫu

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø nhÊt Löa dËy s«ng dµi T rong vâ l©m, cã b¶y ph¸i kiÕm lín, trong b¶y ®¹i kiÕm ph¸i ®ã, duy Hoa S¬n ph¸i cã n÷ ch­ëng m«n nh©n, sù kiÖn nÇy b¾t ®Çu tõ Nam D­¬ng. Tõ Thôc Ch©n tiÕp nhËn quyÒn ch­ëng m«n, nh­ng còng b¾t ®Çu tõ lóc ®ã Hoa S¬n ph¸i suy vi dÇn dÇn. Dï vËy, s¬n m«n vÉn theo con ®­êng ch¸nh nghÜa, kh«ng hÒ hµnh ®éng b¹i ho¹i. Nh÷ng n÷ ch­ëng m«n nh©n c¸c ®êi sau ®Òu cÈn thËn gi÷ g×n di huÊn cña Tõ Thôc Ch©n, hÕt søc thËn träng trong viÖc tuyÓn chän m«n ®å, thµ thu nhËn Ýt lµ cã ®­îc nh÷ng m«n nh©n s¸ng gi¸ h¬n lµ thu nhËn bõa b¶i bÊt chÊp kÎ thiÕu t­ c¸ch. Vµo thêi kú phån thÞnh nhÊt, Hoa S¬n ph¸i cã sè m«n nh©n lªn h¬n b¶y tr¨m, nh­ng ®Õn ®êi Èm Vñ ®¹i s­ chän m«n ®å cùc kú khe kh¾c. Phµm ai thuéc giíi vâ l©m còng ®Òu biÕt nh­ vËy. Kh« Mai ®¹i s­ lµ ®Ö tö ch©n truyÒn y b¸t cña Èm Vñ ®¹i s­. Theo truyÒn thuyÕt trªn giang hå, th× n¨m m­êi ba tuæi, v× muèn nhËp m«n Hoa S¬n ph¸i, Kh« Mai ®¹i s­ kh«ng ng¹i høng tuyÕt dÇm s­¬ng lu«n bèn ngµy ®ªm quú t¹i Hoa S¬n. Khi Èm Vñ ®¹i s­ ®¸p øng sù thØnh cÇu, th× Kh« Mai ®¹i s­ vïi trän th©n m×nh trong tuyÕt, nÕu ®Ó chËm trÔ mét thêi gian ng¾n n÷a th× chØ sî kh«ng cßn c¸ch nµo lµm cho bµ sèng l¹i ®­îc. B¶y n¨m sau, Èm Vñ ®¹i s­ cã viÖc ph¶i ly s¬n xuÊt hµnh vïng Nam H¶i, Kh« Mai ë l¹i b¶o thñ c¨n cø. Bän Th¸i ¢n Tø KiÕm v× b¸o thï mét ch­ëng ngµy x­a, tËp häp lùc l­îng kÐo ®Õn Hoa S¬n, toan phãng háa ®èt tiªu HuyÒn Ngäc Qu¸n, cµn quÐt s¬n m«n. Kh« Mai ®¹i s­ næ lùc chèng cù, thä th­¬ng ba m­¬i chÝn chç trªn ng­êi, dï vËy bµ kh«ng hÒ bá cuéc, cø tiÕp tôc ¸c ®Êu, cuèi cïng h¹ s¸t Tø KiÕm Th¸i ¢n. Sau chiÕn dÞch ®ã, bµ ®­îc giang hå tÆng c¸i hiÖu lµ ThiÕt Tiªn C«. Råi, n¨m n¨m l¹i tr«i qua. http://www.vietkiem.com -1- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L∙nh DiÖn La S¸t, vïng Thanh H¶i, gëi chiÕn th¬ sang, muèn giao thñ víi Èm Vñ ®¹i s­ trªn ®Ønh Th¸i S¬n. Gi¶ nh­ sau cuéc so tµi ®ã, Èm Vñ ®¹i s­ b¹i, th× Hoa S¬n ph¸i ph¶i lÖ thuéc La S¸t Bang. Cuéc th¸ch thøc ®ã ®¸nh m¹nh vµo danh dù ph¸i Hoa S¬n, t¹o ¶nh h­ëng d©y chuyÒn ®Õn sù tån vong cña s¬n m«n. Kh«ng may, vµo lóc ®ã, Èm Vñ ®¹i s­ l¹i l©m vµo t×nh tr¹ng tÈu háa nhËp ma, mµ Hoa S¬n ph¸i, b»ng mäi gi¸ ph¶i chÊp nhËn cuéc ®Êu t¹i ®Ønh Th¸i S¬n. Kh« Mai ®¹i s­ phã ­íc thay cho s­ phô. Bµ tù biÕt m×nh kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña L¶nh DiÖn La S¸t, nªn lóc h¹ s¬n phã ­íc, mang theo ý ®Þnh chÕt v× danh dù s¬n m«n, quyÕt cïng ®èi ph­¬ng ®ång quy ­ tËn. DÜ nhiªn, L¶nh DiÖn La S¸t kh«ng hÒ l­u ý ®Õn bµ, ®Ó mÆc bµ chän c¸ch ®Êu. Kh« Mai ®¹i s­ nÊu s«i mét ch¶o dÇu, ung dung nhóng tay vµo ®ã, thÇn s¾c an t­êng miÖng c­êi t­¬i. L¶nh DiÖn La S¸t dï cã tµi lÖch ®Êt nghiªng trêi, còng kh«ng d¸m thùc hiÖn ®iÒu ®ã. Hoa S¬n ph¸i l¹i th¾ng mét keo n÷a, danh dù vÉn ®­îc b¶o tr×. Vµ tõ ®ã, L¶nh DiÖn La S¸t tuyÖt tÝch giang hå, kh«ng cßn ai tr«ng thÊy bãng h×nh bµ trªn m­êi ba tØnh Trung Nguyªn n÷a. Bµn tay t¶ cña Kh« Mai ®¹i s­ chØ tr¬ l¹i mÊy ®èt x­¬ng. Vµ còng nh©n thµnh tÝch ®ã, míi cã c¸i hiÖu Kh« Mai. Thinh danh cña ThiÕt Tiªn C« Kh« Mai ®¹i s­ vang déi kh¾p s«ng hå sau hai chiÕn dÞch ®ã, bµ tiÕp nhËn quyÒn ch­ëng m«n Hoa S¬n ph¸i lóc hai m­¬i chÝn tuæi. §Õn nay, ®∙ ®­îc ba m­¬i n¨m dµi. Suèt ba m­¬i n¨m bµ ®¶m nhËn quyÒn ch­ëng m«n, c¸c ®Ö tö cña bµ kh«ng hÒ thÊy bµ c­êi, dï chØ lµ mét lÇn. §¹i kh¸i, con ng­êi cña Kh« Mai ®¹i s­ nh­ thÕ ®ã. NÕu cã ai nãi r»ng bµ ®∙ nu«i tãc dµi, hoµn tôc, th× h¼n trªn giang hå kh«ng ng­êi nµo tin ®­îc! Nh­ng, §¹o So¸i L­u H­¬ng th× ph¶i tin, bëi ®ã lµ sù thùc, mét sù thùc khã tin, song vÉn lµ sù thùc, b¾t buéc chµng ph¶i tin. Hoµng h«n! TÞch d­¬ng tr¶i réng trªn con s«ng dµi, s«ng xu«i vÒ ®«ng, mang theo bãng tÞch d­¬ng trªn ®Çu sãng ®Ó tr¶ l¹i mÆt nhËt ngµy mai, dÖt l¹i chuçi ngµy liªn tôc. http://www.vietkiem.com -2- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Trªn s«ng, n¬i mét khóc quanh, cã n¨m s¸u chiÕc thuyÒn neo l¹i, trªn thuyÒn cã khãi bèc lªn, quyÖn theo chiÒu giã. ThuyÒn neo s¸t, nh« bãng nh­ nhµ, khãi bèc biÓu hiÖn b÷a ¨n chiÒu ®ang ®­îc chuÈn bÞ, h×nh ¶nh ®ã nãi lªn mét th«n xãm ªm ®Òm n¬i hoang v¾ng. Mét th«n xãm phiªu linh, nh­ kh¸ch giang hå phiªu linh. Trong sè, cã mét con thuyÒn næi bËt h¬n hÕt, ch¼ng nh÷ng bëi c¸i vÎ t©n kú cña nã, mµ cßn v× con ng­êi trªn thuyÒn cã c¸i vÎ hÊp dÉn sù chó ý. Cöa h«ng thuyÒn cã mµnh mµnh tróc che khuÊt, mµnh mµnh cuèn lªn nöa vêi. D­íi ¸nh tµ d­¬ng, hiÖn ra mét l∙o phô, tãc tr¾ng xãa, l∙o phô ngåi trªn mét chiÕc ghÕ b»ng gç tö ®µn. Tay h÷u cÇm mét chiÕc long ®Çu tr­îng, tr­îng chèng xuèng sµn thuyÒn, tay t¶ dÊu trong tay ¸o, l∙o phô cã g­¬ng mÆt gÇy, cßn da bäc x­¬ng, nhiÒu vÕt sÑo h»n trªn g­¬ng mÆt ®ã, mét bªn tai khuyÕt nöa vµnh, vµ ®«i m¾t chØ cßn mét, m¾t cßn l¹i khÐp hê, chèc chèc më ra tinh quang b¾n nh­ sao. V« luËn lµ ai b¾t gÆp ¸nh m¾t ®ã còng ph¶i rîn m×nh. G­¬ng mÆt cña bµ l¹nh nh­ gi¸ b¨ng, kh«ng ai t­ëng con ng­êi ®ã cã mét ®iÓm nhá c¶m t×nh. Bµ ngåi bÊt ®éng nh­ pho t­îng, mét pho t­îng ®Æt t¹i mét chç duy nhÊt tr¶i qua mu«n ®êi. Vãc ng­êi nhá thã, bµ cã c¸i oai phong nghiªm l¹nh ®¸ng khiÕp. Ai muèn ®èi tho¹i víi bµ, dï thÝch c¸i giäng oang oang cña bµ còng ph¶i h¹ thÊp ©m thinh võa ®ñ nghe th«i. Bµ cã vÎ hÊp dÉn nh­ vËy, hai thiÕu n÷ ®øng hÇu sau cßn hÊp dÈn h¬n. DÜ nhiªn c¶ hai ®Òu ®Ñp, ®Ñp tuyÖt vêi, ®Ñp trªn ý nghÜa cña danh tõ. Mét, cã vÎ nhu hßa nh­ bËc khuª c¸c tr©m anh, ®Çu cói thÊp m­êng t­îng thÌn thÑn víi ®êi. Mét, dï lµ n÷ l­u song biÓu hiÖn ý chÝ kiªu hïng nh­ nam tö. Ai nh×n nµng mét, nµng trõng m¾t nh×n l¹i hai, ba, kh«ng hÒ thÑn, ng¸n. ThuyÒn t©n kú, l∙o phô xÊu xÝ, thiÕu n÷ diÔm kiÒu, nh÷ng vÎ ®Æc biÖt ®ã kh«ng lät ngoµi ¸nh m¾t cña §¹o So¸i L­u H­¬ng ë kho¶ng c¸ch xa xa... Chµng cßn muèn ®Õn gÇn h¬n ®Ó quan s¸t kü. Nh­ng Hå ThiÕt Hoa ng¨n chËn råi hái: - Ng­¬i tõng tr«ng thÊy Kh« Mai ®¹i s­ chø? L­u H­¬ng ®¸p: - Bèn n¨m tr­íc cã gÆp mét lÇn. LÇn ®ã ta theo bän Dung Nhi du ngo¹n Hoa S¬n. Ta thÊy bµ trong kho¶ng c¸ch xa xa. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i cßn nhí h×nh d¹ng bµ? http://www.vietkiem.com -3- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng thë dµi: - Ng­¬i cã t¶ cho ta biÕt råi mµ! V« luËn lµ ai, thÊy bµ mét lÇn råi lµ vÜnh viÔn nhí m∙i, kh«ng lµm sao quªn ®­îc! Hå ThiÕt Hoa b¶o: - Ng­¬i nh×n kü xem, l∙o phô ngåi trong thuyÒn cã ph¶i lµ bµ ch¨ng? L­u H­¬ng ®­a tay xoa chãt mòi, nhÕch nô c­êi khæ: - Ta kh«ng tin c¶ ®«i m¾t cña m×nh! Hå ThiÕt Hoa c­êi nhÑ: - Mòi ng­¬i cã tËt ch¼ng lÏ ®«i m¾t còng cã tËt lu«n? NÕu vËy th× thËt l¹ lïng! Mòi cña L­u H­¬ng kh«ng thÝnh, chõng nh­ kh«ng th«ng h¬i, Hå ThiÕt Hoa rÊt thÝnh, bëi chµng Ýt nhÊt còng kÐm cái h¬n h¾n ë mét ®iÓm nµo ®ã. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chóc tiÕp: - Ta nghÜ vÞ tÊt bµ ph¶i hoµn tôc! Nh­ng sù thËt lµ vËy, bÊt qu¸ bµ muèn che m¾t thÕ nh©n! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - T¹i sao bµ cÇn che m¾t thÕ nh©n? L­u H­¬ng ®¸p: - Bçng nhiªn bµ l¹i h¹ s¬n, h¼n lµ ph¶i cã mét sù kiÖn träng ®¹i! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - ë t¹i ®Þa ph­¬ng quû qu¸i nµy lµm g× cã ®¹i sù ph¸t sanh? Hµ huèng c¸i tÝnh khÝ cña bµ, nhµ ng­¬i còng biÕt chø! Bµ th× cßn sî ai n÷a? Bµ kh«ng gièng ng­¬i, thÝch lµm c¸i viÖc c¶i trang, söa dung m¹o, bëi bµ cho r»ng nh­ vËy lµ hÌn. H¾n m¾ng khÐo L­u H­¬ng, cø mçi lÇn cã dÞp h¹ L­u H­¬ng lµ h¾n kh«ng tõ bá vµ lµm ®­îc c¸i viÖc ®ã lµ h¾n kho¸i v« cïng. L­u H­¬ng kh«ng nãi g×, chµng ch¨m chó nh×n thiÕu n÷ kiªu hïng, bçng bËt c­êi khan, thèt: - Kh«ng ngê Cao ¸ Nam l¹i cã thÇn th¸i ®ã! Ch¼ng nh÷ng nµng kh«ng giµ mµ l¹i trÎ ng­êi ra, ®ñ biÕt con ng­êi kh«ng mang nÆng t©m sù g× th× thêi gian khã mµ l­u dÊu vÕt tµn ph¸! http://www.vietkiem.com -4- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa ngÈng cao mÆt l¹nh lïng ®¸p: - Theo ta thÊy th× nµng giê ®©y giµ h¸p nh­ mét l∙o phô kh«ng chõng! §óng lµ con m¾t ng­¬i còng cã tËt nh­ chiÕc mòi! L­u H­¬ng c­êi h× h×: - Mòi cã tËt th× m¾t b×nh th­êng, m¾t cã tËt th× mòi b×nh th­êng, b©y giê th× mòi cña ta hÕt tËt råi ®ã cho nªn ta ngöi cã mïi chua chua! Hå ThiÕt Hoa ch­a kÞp tr¶ miÕng, tõ xa xa mét con thuyÒn nhÑ l­ít tíi nh­ bay. Trªn thuyÒn ®ã cã bèn ng­êi, hai ng­êi chÌo, hai ng­êi ®øng t¹i mòi, tuy cã hai tay chÌo song hä ®Èy con thuyÒn tiÕn tíi qu¸ nhanh, trong tho¸ng m¾t thuyÒn ®Õn vÞnh, kho¶ng c¸ch cßn xa song mét ®¹i h¸n vËn y phôc ®en nhón ch©n phi th©n sang thuyÒn Kh« Mai ®¹i s­. H¾n cã mang vÎ ®Æc biÖt cho h¹ng ng­êi chuyªn sinh ho¹t trªn mÆt nuíc, nh×n tho¸ng qua h¾n, L­u H­¬ng biÕt ngay h¾n lµ tay cã c¨n b¶n v÷ng ch¾c vÒ thñy t¸nh. Ch©n võa chÊm mòi thuyÒn ®¹i s­, h¾n võa trÇm giäng thèt: - L∙o th¸i th¸i ë trong thuyÒn ph¶i kh«ng? H¼n lµ cã tiÕp ®­îc thiÕp mêi nªn míi cÊt c«ng ®Õn ®©y? Bän tiÓu nh©n v©ng lÞnh nghinh... TiÕng "tiÕp" ch­a bu«ng, h¾n b­íc tíi ®Þnh b­íc vµo khoang thuyÒn. Nh­ng h¾n kh«ng cßn cã dÞp tiÕp c¸i tiÕng ®ã, còng nh­ kh«ng b­íc tíi mét b­íc nµo h¬n. Kh«ng thÊy bµn tay Kh« Mai ®¹i s­ nhÝch ®éng nh­ng ®Çu tr­îng nhÊc lªn ®iÓm tíi. §¹i h¸n ®ã bÞ b¾n vót lªn kh«ng, bay xa h¬n m­êi tr­îng. Mét tiÕng bám vang, ngµn tia n­íc b¾n nh­ ph¸o hoa, ®¹i h¸n ch×m mÊt lu«n. Ba ng­êi cßn l¹i trªn thuyÒn nhÑ biÕn s¾c, kÎ cÇm chÌo lËp tøc ®Èy m¸i chÌo, kÎ ®øng t¹i mòi thuyÒn lËp tøc cao giäng hái: - Anh em t¹i h¹ ®Õn ®©y nghinh tiÕp c¸c vÞ, ch¼ng lÏ l¹i nghinh tiÕp lÇm? C©u nãi võa bu«ng døt, mét vÖt s¸ng chíp lªn, h¾n nghe l¹nh mét bªn tai, bÊt gi¸c ®­a tay rê, mÆt liÒn biÕn s¾c. Vµnh tai mÊt theo ¸nh chíp cña thanh kiÕm. Nh­ng nµo ai thÊy ai vung kiÕm? ChØ thÊy thanh ®o¶n kiÕm cña thiÕu n÷ bªn c¹nh ®¹i s­ m­êng t­îng chui vµo vá ®eo lñng l¼ng bªn h«ng, thanh kiÕm cßn run run. N¬i khoÐ miÖng nµng Èn uíc cã nô c­êi. Kh« Mai ®¹i s­ vÉn ngåi bÊt ®éng n¬i chiÕc ghÕ tö ®µn. Bªn c¹nh bµ, thiÕu n÷ vËn ¸o tÝa ®ang ®äc cho bµ nghe mét ®o¹n kinh Huúnh §×nh, giäng thÊp. C¶ bµ lÉn http://www.vietkiem.com -5- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan thiÕu n÷ m­êng t­îng kh«ng hay biÕt viÖc x¶y ra, bµ ch¨m chó nghe, thiÕu n÷ cói ®Çu ®äc. Trong khoang thuyÒn khãi trÇm nghi ngót bèc tõ chiÕc l­ h­¬ng lªn, kÕt vßng trßn, võa lªn võa në réng, t¶n m¸c ra... Khung c¶nh mét PhËt ®­êng th­êng, chØ thiÕu h­¬ng ¸n, t­îng thê. Lµm g× cã viÖc b¹o ®éng x¶y ra? ViÖc võa qua chØ lµ ¶o ¶nh hay sao? Con thuyÒn nhÑ ®∙ chuyÓn h­íng biÕn d¹ng trªn tr­êng giang. §Õn ®∙ nhanh, ®i cµng nhanh h¬n! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Con ng­êi cao niªn kû l¾m råi, mµ t¸nh nãng vÉn cßn! L¹i nãng h¬n thuë thiÕu thêi! L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - Tù nhiªn råi! Gõng cµng giµ cµng cay! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nh­ng neo thuyÒn t¹i ®©y lµ Kh« Mai ®¹i s­ cã héi víi bän ¸o ®en ! §iÒu nµy th× kh«ng thÓ chèi c∙i! L­u H­¬ng bu«ng gän: - õ! Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­êi ta y ­íc ®Õn nghinh ®ãn, t¹i sao bµ ®uæi ng­êi ta ®i? L­u H­¬ng mØm c­êi: - ChØ v× g∙ ®ã kh«ng trßn lÔ ®é, dï c«ng lùc cao th©m, Kh« Mai ®¹i s­ vÉn lµ con ng­êi, vÉn cßn tù ¸i, th× tù nhiªn bµ kh«ng chÊp nhËn sù v« lÔ cña kÎ kh¸c ®èi víi bµ. Hå ThiÕt Hoa l¹i l¾c ®Çu: - C¸i t¸nh khÝ cña bµ trªn giang hå cßn ai kh«ng biÕt? G∙ kia tù chuèc khæ, th× còng ®¸ng ®êi cho kÎ kÐm kiÕn thøc! L­u H­¬ng tiÕp: - Cã g× ®©y! Ch¼ng qua chóng kh«ng biÕt ®èi t­îng lµ Kh« Mai ®¹i s­! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: http://www.vietkiem.com -6- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu chóng kh«ng nhËn ra kh¸ch th× chóng ®Õn ®©y ®Ó lµm g×? NÕu hä ®­îc ph¸i ®i ®ãn th× hä ph¶i biÕt kh¸ch lµ ai chø! L­u H­¬ng c­êi ®¸p: - Ta ®©u cã ph¶i lµ thÇn tiªn, mµ còng kh«ng ë trong bông cña ng­êi ta, th× lµm g× biÕt ®­îc nh÷ng ®iÒu ng­¬i muèn biÕt vÒ hä? Ng­¬i muèn biÕt, ta còng muèn biÕt, ng­¬i hái ta, ta l¹i hái ai ®©y? Hå ThiÕt Hoa x× mét tiÕng: - VËy chí ng­êi ta ®∙ ch¼ng cho lµ L­u H­¬ng biÕt tÊt c¶, biÕt nh÷ng c¸i mµ nh©n lo¹i ®Òu mï tÞt ®ã sao? Th× ra, ng­¬i ch¼ng siªu viÖt! Ng­¬i vÉn ngu nh­ mét sè ng­êi ngu! L­u H­¬ng chõng nh­ kh«ng nghe h¾n nãi g×, lÈm nhÈm theo gißng t­ t­ëng cña chµng: - Bao n¨m kh«ng gÆp Cao ¸ Nam! Ngê ®©u ngµy nay nµng l¹i ®Ñp h¬n x­a n÷a! KiÕm ph¸p l¹i cao h¬n x­a! Ai lÊy ®­îc nµng lµm vî, kÎ ®ã thùc cã phóc khÝ! Hå ThiÕt Hoa vªnh mÆt: - Ng­¬i thÊy thÝch nµng th× ta nh­êng cho ®ã! L­u H­¬ng bËt c­êi lín: - ThÕ nµng lµ vËt cña ng­¬i µ? Th× ra ng­¬i ... Chµng ch­a nãi døt c©u, mµ chµng còng kh«ng cßn th× giê ®©u ®Ó døt c©u, bëi mét sù kiÖn hÊp dÉn trän t©m t­ chµng. Sù kiÖn ®ã, lµ con thuyÒn nhÑ ®∙ ®i råi, b©y giê trë l¹i, rÊt nhanh. Trªn mòi thuyÒn mét ®¹i h¸n vËn ¸o máng, ®øng s÷ng nh­ cét buåm. ThuyÒn nh¶y sãng l¾c l­, h¾n kh«ng hÒ chao m×nh mét chót nµo. Hå ThiÕt Hoa tÆc l­ëi: - A! Chóng ®i t×m viÖn binh! Xem ra g∙ nµy cã vâ c«ng kh¸ l¾m! ThuyÒn l­ít nhanh, giã thæi ng­îc bèc tµ ¸o cña thiÕu niªn bay phÊt phíi, tr«ng h¾n cã vÎ phiªu nhiªn tho¸t tôc, nh∙ khuÊt v« cïng. Gia dÜ, h¾n l¹i cã dung m¹o anh tuÊn, miÖng lu«n ®iÓm nô c­êi t­¬i, thuyÒn cßn c¸ch xa xa, h¾n vßng tay hái: - PhÝa tr­íc ®ã, cã ph¶i lµ thuyÒn cña Lam th¸i phu nh©n ch¨ng? ¢m thinh cña h¾n kh«ng cao l¾m nh­ng vÉn vang ®Õn tai L­u H­¬ng. http://www.vietkiem.com -7- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kh« Mai ®¹i s­ bÊt ®éng nh­ th­êng, nh­ng khÏ ra hiÖu cho Cao ¸ Nam. Cao ¸ Nam tõ tõ b­íc ra mòi thuyÒn, quan s¸t thiÕu niªn tõ ®Çu ®Õn ch©n, ®o¹n l¹ng lïng hái: - Ng­¬i lµ ai? §Õn ®©y lµm g×? ThiÕu niªn c­êi vuèt ®¸p: - §Ö tö lµ §inh Phong, v©ng lÞnh ®Õn ®©y nghinh gi¸! Võa råi thuéc h¹ v« lÔ xóc ph¹m thÇn oai, cÇu xin Lam th¸i phu nh©n vµ hai vÞ c« n­¬ng thø téi! Giäng nãi uyÓn chuyÓn, nô c­êi hãa dÞu, thiÕu niªn qu¶ cã c¸i thuËt xoa dÞu lßng ng­êi. Cao ¸ Nam tõ hßa trë l¹i, §inh Phong l¹i thèt tiÕp mÊy c©u. Hä nãi víi nhau rÊt nhá, L­u H­¬ng kh«ng cßn nghe ®­îc n÷a, råi chµng thÊy §inh Phong nh¶y sang thuyÒn lín cung kÝnh lµm lÔ tr­íc mÆt Kh« Mai ®¹i s­. Kh« Mai ®¹i s­ gËt ®Çu tr­íc c©u vÊn an cña h¾n. Råi thuyÒn lín kÐo neo, tr­¬ng buåm, xuyªn mµn ®ªm l­ít ®i. Hå ThiÕt Hoa nhãng mòi hÝt hÝt, lÈm nhÈm: - T¹i sao Kh« Mai ®¹i s­ l¹i biÕn thµnh Lam th¸i phu nh©n? ThËt lµ kú qu¸i! L­u H­¬ng trÇm ng©m mét lóc, thèt: - Cø c¸i t×nh h×nh nµy th× bän ¸o ®en cã ­íc héi víi ng­êi mang tªn Lam th¸i phu nh©n. Ch¼ng râ t¹i sao, Kh« Mai ®¹i s­ l¹i m¹o nhËn lµ Lam th¸i phu nh©n mµ ®Õn n¬i ­íc héi? Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - T¹i sao Kh« Mai ®¹i s­ m¹o nhËn tªn ng­êi kh¸c! C¸i tªn hiÖu cña bµ kh«ng ®ñ dïng sao? L­u H­¬ng tiÕp: - Cã thÓ v× tªn hiÖu cña bµ qu¸ lín cho nªn bµ m¹o nhËn mét ng­êi cã thinh danh võa ph¶i. Tuy nhiªn, ®iÒu ®¸ng nãi lµ víi t¸nh khÝ cña bµ, m¹o nhËn danh hiÖu ng­êi kh¸c ®Õn n¬i ­íc hÑn lµ mét sù kiÖn l¹ lïng. H¼n lµ cã mét nguyªn nh©n cùc kú quan träng! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Ta kh«ng t­ëng t­îng næi c¸i sù kiÖn l¹ lïng quan träng ®ã! L­u H­¬ng chíp m¾t, bçng bËt c­êi khan, thèt: http://www.vietkiem.com -8- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cã thÓ v× c¸i viÖc kÐn chång cho Cao ¸ Nam mµ bµ ph¶i dµn c¶nh ®ã! VÞ c«ng tö hä §inh ®ã, phong l­u anh tuÊn qu¸ mµ! Vâ c«ng cña y l¹i cao siªu, y thËt xøng ®«i võa løa víi c« n­¬ng nhµ ta l¾m! Hå ThiÕt Hoa vªnh mÆt bu«ng giäng l¹nh: - Ho¹t kª! Ho¹t kª! Con mÑ nã! Ng­¬i th× lóc nµo còng ®ïa v« duyªn ®­îc! *** vietkiem.com *** Theo ph­¬ng thøc th«ng th­êng cña mét sinh ho¹t trªn mÆt n­íc, th× khi hoµng h«n xuèng, mäi ho¹t ®éng ®Òu dõng, thuyÒn neo, ng­êi nghØ, råi r­îu thÞt bµy ra, høng giã s«ng mµ ®¸nh chÐn. VÒ ®ªm kh«ng ai bu«ng l­íi c¶. Bëi c¸ t«m ngñ mµ ng­êi còng muèn nghØ ®Ó bï trõ mét ngµy dµi xu«i ng­îc víi ba ®µo! Nh­ng vèn kh«ng lµ ng­ phñ, L­u H­¬ng cã mét ph­¬ng thøc cña chµng. Vµ c¸i ph­¬ng thøc ®ã kh«ng lÊy g× lµm ®Æc biÖt cho l¾m. Trong khi chµng thuª thuyÒn, th× Hå ThiÕt Hoa d¹o phè mua r­îu, dù tr÷ rÊt nhiÒu r­îu. Hå ThiÕt Hoa rÊt nghÌo, rÊt thiÕu thèn, song nh÷ng thiÕu thèn vÒ vËt chÊt hay tinh thÇn y bÊt cÇn, ch¶ h¹n kh«ng y phôc t­¬m tÊt, kh«ng tiÒn d»n tói, kh«ng nhµ cöa, vî con, y döng d­ng nh­ kh«ng. Cã ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu hai mãn mµ y xem nh­ sanh m¹ng. Hai mãn ®ã lµ b»ng h÷u vµ r­îu. §ªm xuèng dÇn. Bãng tèi dÇn dÇn. Trong bãng tèi ®ã, mÆt s«ng dµi mê mÞt, líp mê mÞt ®ã lµ s­¬ng r¬i hay khãi tõ c¸c con thuyÒn bèc lªn ®äng l¬ löng? ThuyÒn cña Kh« Mai ®¹i s­ ®∙ ®i xa råi, trong líp mÞt mê ®ã, con thuyÒn gom l¹i chØ cßn lµ mét ®iÓm s¸ng cña ngän ®Ìn, ®iÓm s¸ng chiÕu mê mê c¸nh b­êm tr¶i réng. Thêi kh¾c tr«i qua... Chît chµng lÈm nhÈm: - Kú qu¸! B×nh thêi h¸n ba hoa chÝch choÌ suèt ngµy, kh«ng ai chÞu næi, nh­ng b©y giê t¹i sao h¾n nÝn lÆng nh­ b×nh nhÐt nót? H¾n cã t©m sù chi ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa muèn lµm ra vÎ kh«ng nghe l¾m, y thö gi¶ mét lóc, cuèi cïng råi còng kh«ng d»n lßng ®­îc, cao giäng ®¸p: - Ta khoan kho¸i nhÊt trÇn ®êi ®©y, ai b¶o lµ ta cã t©m sù chø? http://www.vietkiem.com -9- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng mØm c­êi: - Kh«ng cã t©m sù sao l¹i trÇm t­? Ýt nhÊt, chèc chèc còng ph¶i nãi n¨ng tiÕng chí... Hå ThiÕt Hoa x× nhÑ: - Con ng­êi chØ cã mét c¸i miÖng, mµ miÖng th× bËn uèng r­îu th× cßn nãi n¨ng g× ®­îc? Hå ThiÕt Hoa l¹i cÇm chÐn uèng c¹n råi lÈm nhÈm: - Kú qu¸! B×nh thêi, ng­¬i thÊy r­îu lµ uèng, ng­¬i ham r­îu cßn h¬n trÎ nÝt ham kÑo, nh­ng t¹i sao h«m nay l¹i kh«ng buån nh×n ®Õn r­îu? Ch¼ng lÏ bçng d­ng ng­¬i l¹i sanh thªm mét c¸i tËt l¹ n÷a? L­u H­¬ng ®iÓm mét nô c­êi: - MiÖng ta bËn nãi n¨ng, ®©u cã rçi r¶nh mµ uèng r­îu? Hå ThiÕt Hoa vôt ®Æt bÇu r­îu xuèng, quay ®Çu l¹i trõng m¾t nh×n chµng: - Ng­¬i muèn nãi g×? Sao kh«ng nãi ngay ®i? L­u H­¬ng thèt: - Cã mét h«m, ng­¬i mang hai vß r­îu ®i t×m Kho¸i Vâng Tr­¬ng Tam, con ng­êi ®ã cã tµi n­íng c¸, võa th¬m võa mÒm, ¨n c¸i thø c¸ n­íng ®ã mµ uèng r­îu th× tuyÖt! Ph¶i vËy kh«ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy! L­u H­¬ng tiÕp: - Ng­¬i vµ y ngåi t¹i mòi thuyÒn n­íng c¸ ®¸nh chÐn, bçng cã mét con thuyÒn kh¸c l­ít nhanh bªn c¹nh. Trªn thuyÒn cã ba ng­êi, mét ng­êi lµ chç quen thuéc cña ng­¬i. Ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng! L­u H­¬ng tiÕp: - C¸i con ng­êi quen thuéc ®ã, ng­¬i nhËn ra lµ Cao ¸ Nam. L©u l¾m råi ng­¬i kh«ng gÆp nµng, ng­¬i muèn vÉy tay gäi nµng. Nh­ng nµng lµm ng¬, ng­¬i l¹i muèn nh¶y sang thuyÒn nµng, khæ c¸i lµ ng­¬i kh«ng d¸m! ChØ v× Kh« Mai ®¹i http://www.vietkiem.com -10- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan s­ cã mÆt trªn thuyÒn ®ã. Trêi ng­¬i kh«ng sî, ®Êt ng­¬i kh«ng ng¸n, nh­ng ngµn v¹n lÇn ng­¬i kh«ng d¸m trªu vµo Kh« Mai ®¹i s­. Ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa kh«ng buån bu«ng c¸i tiÕng ®óng n÷a, chØ hèc måm ®ãn lÊy trän chÐn r­îu nèc ùc. L­u H­¬ng tiÕp: - Kh« Mai ®¹i s­ v¾ng bãng trªn giang hå h¬n hai m­¬i n¨m qua, m∙i ®Õn h«m nay míi h¹ s¬n, mµ l¹i c¶i trang, ®æi d¹ng, do ®ã ng­¬i ho¶ng hån, hÊp tÊp ®i t×m ta... Ph¶i vËy kh«ng? Hå ThiÕt Hoa vôt nh¶y dùng lªn, trõng m¾t nh×n L­u H­¬ng, kªu lín: - Th× ta ®∙ nãi víi ng­¬i nh­ vËy ®ã, ch¼ng ph¶i sao? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - ThËt vËy! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - ThÕ t¹i sao ng­¬i cßn hái ta n÷a? Quû nhËp x¸c ng­¬i råi nªn ng­¬i mÊt b×nh tÜnh ph¶i kh«ng? V« lý cho ng­¬i qu¸ chõng! L­u H­¬ng mØm c­êi: - Së dÜ ta nh¾c l¹i lµ v× muèn ®Ò tØnh ng­¬i mÊy viÖc. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Nh÷ng viÖc g×? L­u H­¬ng tiÕp: - Lóc Cao ¸ Nam muèn lÊy ng­¬i th× ng­¬i lµm cao, ch¹y trèn nµng, bá r¬i nµng, ®iÒu ®ã ta còng ch¼ng nãi lµm chi bëi mçi con tim cã chiÒu h­íng cña nã mµ lý trÝ kh«ng ®iÒu khiÓn næi... Hå ThiÕt Hoa chËn l¹i: - Nam nh©n nµo còng cã c¸i ngu, v× c¸i ngu ®ã mµ lý trÝ ph¶i c¸o biÖt. Hå ThiÕt Hoa nÇy vèn lµ nam nh©n. tù nhiªn ph¶i cã c¸i ngu, do ngu mµ tù cao kh«ng chÞu hiÓu c¸i chç tèt cña n÷ nh©n... Ph¶i vËy kh«ng? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Chø cßn g× n÷a! Hå ThiÕt Hoa vªnh mÆt tiÕp: http://www.vietkiem.com -11- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - LËp luËn ®ã ta tõng nghe ng­¬i gi¶ng gi¶i nhiÒu lÇn råi, cÇn chi ng­¬i ®Ò tØnh? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - ViÖc ta muèn ®Ò tØnh, ®©u ph¶i nh­ vËy? Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - ThÕ viÖc g×? L­u H­¬ng tiÕp: - Ng­¬i tù cho m×nh ngu, ®ª tiÖn, song Cao ¸ Nam l¹i thÝch ng­¬i! Së dÜ nµng lê ®i nh­ tuång l¹nh nh¹t lµ v× hiÖn t¹i nµng s¾p söa lµm mét viÖc cùc kú nguy hiÓm. Nµng kh«ng muèn ng­¬i biÕt nµng sÏ lµm g×! Hå ThiÕt Hoa hõ nhÑ: - T¹i sao? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Tuy ng­¬i kh«ng hiÓu nµng, nh­ng nµng th× rÊt hiÓu ng­¬i, nµng nghÜ, nÕu ®Ó cho ng­¬i biÕt nµng dÊn th©n vµo n¬i nguy hiÓm, nhÊt ®Þnh lµ ng­¬i ra mÆt tiÕp trî nµng liÒn, mµ tiÕp tay nµng lµ ng­¬i m¹o hiÓm. Nµng muèn ng­¬i giËn ghÐt nµng mµ ®øng ngoµi vßng! Hå ThiÕt Hoa giùt m×nh lÊp vÊp thèt: - Nãi nh­ ng­¬i th× nµng cã th¸i ®é l¹nh nh¹t ®ã lµ v× nµng yªu ta? L­u H­¬ng mØm c­êi: - L¹i cßn ph¶i nãi! Nh­ng ng­¬i? Ng­¬i cã lµm g× cho nµng, v× nµng ch­a? Råi chµng tiÕp: - Ng­¬i chØ cã tµi giËn dçi, ngåi mét chç mµ uèng r­îu, uèng cho say tÝt cung thang v« luËn chuyÖn g× ®Õn nµng, ng­¬i còng ®Ó mÆc kh«ng cÇn biÕt ®Õn! Chµng c­êi l¹nh. Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn, vung tay t¶ tù t¸t vµo mÆt, tay h÷u chôp b×nh r­îu qu¨ng xuèng s«ng, mÆt öng hång v× mÊy c¸i t¸t v× thÑn. Y kªu lªn: http://www.vietkiem.com -12- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - L∙o Xó Trïng nãi ®óng! Lçi t¹i ta! Ta cã lçi nÆng. Ta lµ mét kÎ Ých kû, v« l­¬ng t©m, v« tÝch sù! BiÕt râ cã viÖc lín s¾p x¶y ra, vËy mµ cßn ngåi lú uèng chÕt. Lµm sao ta cã c¸i høng uèng n÷a chø! L­u H­¬ng c­êi t­¬i thèt: - §ã lµ khÝa c¹nh trÎ con! Ng­¬i ch­a mµi giòa ®­îc khÝa c¹nh ®ã, ThiÕt Hoa! Còng nhê chÝnh c¸i khÝa c¹nh trÎ con cña ng­¬i, Cao ¸ Nam míi yªu ng­¬i! B©y giê nÕu nµng biÕt ®­îc v× nµng mµ bá r­îu, nµng sÏ vui s­íng biÕt bao! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Ai b¶o lµ ta bá r­îu chø? BÊt qu¸ lµ ta chØ uèng Ýt l¹i trong vµi h«m th«i! §Çu cã thÓ rông, m¸u cã thÓ ®æ, chø r­îu th× nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ chõa! L­u H­¬ng l¹i c­êi: - Ng­¬i võa biÕng nh¸c, võa th« lç, võa nghÌo mµ l¹i thÝch r­îu, thÝch ®¸nh nhau, tuy nhiªn, ng­¬i còng cã vÎ ®¸ng yªu. NÕu ta lµ n÷ nh©n, nhÊt ®Þnh ta còng yªu ng­¬i! Hå ThiÕt Hoa c­êi rßn: - NÕu ng­¬i lµ n÷ nh©n, nÕu ng­¬i yªu ta, nhÊt ®Þnh ta cuèn giã ch¹y trèn dµi dµi, ®©u cßn d¸m ngåi ®©y ®èi diÖn víi ng­¬i! *** vietkiem.com *** Trong ®êi hä, c¶ hai ®∙ tr¶i qua ch¼ng biÕt bao nhiªu lÇn nguy hiÓm. Cø mçi lÇn gÆp ®¹i sù, lµ hä t×m mäi c¸ch gi÷ cho ®Çu ãc ®­îc b×nh tÜnh s¸ng suèt ®Ó ®­îc tù nhiªn c­êi nãi víi nhau, tù nhiªn hµnh ®éng øng phã t×nh thÕ. ChÝnh nhê sù b¶o tr× tinh thÇn v÷ng ch¾c ®ã mµ hä cßn sèng sãt cho ®Õn ngµy nay. Hä quªn l∙ng con thuyÒn cña Kh« Mai ®¹i s­ mét lóc, khi hä chó ý trë l¹i th× thuyÒn ®ã ch¼ng râ tõ phót gi©y nµo ®∙ chËm l¹i råi. ThuyÒn tr­íc chËm, thuyÒn sau nhanh, hai thuyÒn gÇn nhau, kho¶ng c¸ch thu hÑp dÇn dÇn. Tuy s­¬ng mï trªn mÆt s«ng kh¸ dµy, hä nh×n râ h×nh d¹ng cña thuyÒn tr­íc. Ho kh«ng hiÓu ng­êi trªn thuyÒn tr­íc cã tr«ng thÊy thuyÒn hä theo sau hay kh«ng. L­u H­¬ng ®Þnh b¶o phu thuyÒn bít tèc ®é ®Ó gi÷ kho¶ng c¸ch võa ph¶i, kh«ng hiÖn lé râ rÖt l¾m, bçng nhËn thÊy thuyÒn tr­íc dõng l¹i chõng nh­ ch×m dÇn, ch×m dÇn... http://www.vietkiem.com -13- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan DÜ nhiªn, dï m¾t kÐm h¬n L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa còng ph¸t hiÖn ra sù kiÖn ®ã. Y lÊy lµm l¹ lÈm nhÈm: - Sao ®Ìn thuyÒn ®ã cø thÊp dÇn? Kh«ng lÏ thuyÒn ch×m? L­u H­¬ng ®¸p: - Ta còng thÊy nh­ vËy! Ch×m lµ ph¶i, chø lµm g× cã nÎo ®i xuèng thñy cung? B©y giê hai thuyÒn cßn c¸ch nhau ®é n¨m tr­îng. Hå ThiÕt Hoa lÈm nhÈm: - ThuyÒn ch×m mµ sao bän Cao ¸ Nam kh«ng cã mét ph¶n øng nµo? Bçng L­u H­¬ng tung m×nh nh¶y vät qua thuyÒn lín. Kh« Mai ®¹i s­, Cao ¸ Nam, thiÕu n÷ thÑn, §inh Phong vµ bän phu thuyÒn ®Òu v¾ng bãng. *** vietkiem.com *** §ªm cø xuèng, bãng ®ªm cø ®Ëm, s­¬ng r¬i cø dµy, trªn mÆt s«ng kh«ng mét bãng ng­êi. Giã tõ xa cuèn tíi, quÖt qua m×nh Hå ThiÕt Hoa. BÊt gi¸c y rîn ng­êi. Y cµu nhµu: - Con thuyÒn xem rÊt míi, h¼n ph¶i ch¾c, ph¶i bÒn, lµm g× ch×m dÔ dµng nh­ vËy? Cßn ng­êi trªn thuyÒn ®i ®©u? Kh«ng lÏ hä bÞ bän ma da nuèt hÕt? Y muèn nãi mét c©u kh«i hµi, g©y kh«ng khÝ vui nhén, nh­ng c©u nãi bu«ng gi÷a khung c¶nh l¹nh lïng ghª rîn chØ ®­îm vÎ nh¹t nhÎo v« duyªn, chÝnh y còng kh«ng c­êi næi. Lßng bµn tay cña y ­ít l¹nh. Y thë mét h¬i dµi. Chît y ngöi ph¶i mét mïi h«i thèi bèc tù mÆt s«ng. Y buét miÖng hái: - Mïi g× thÕ? Ng­¬i... L­u H­¬ng dë mòi song hay m¾t, chµng ch¼ng ngöi mïi g× c¶, song l¹i thÊy trªn mÆt n­íc cã ¸nh s¸ng ®en ®en, chíp chíp tr«i theo gißng, c¸i thø ®en ®en dã bao quanh thuyÒn chµng vµ kho¶ng n­íc chç thuyÒn Kh« Mai ®¹i s­ ch×m xuèng. C©u hái cña Hå ThiÕt Hoa bÞ tiÕng næ do háa tiÔn tõ ®©u ®ã xa xa bay tíi g©y nªn, löa chíp lªn, löa bèc ch¸y rÇn rÇn. Löa ph¸t ch¸y trong mét vßng trßn, nh­ tõ mét chiÕc lß to lín ®Æt t¹i mÆt s«ng. http://www.vietkiem.com -14- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Bän L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa, lu«n c¶ con thuyÒn bÞ löa nuèt trän. *** vietkiem.com *** Löa ch¸y ®en n­íc. N­íc nãng nh­ s«i. DÇm m×nh trong n­íc, Hå ThiÕt Hoa vµ L­u H­¬ng nh« ®Çu lªn, ®Çu ®Ém må h«i nh­ nhóng n­íc. Nh­ng c¶ hai kh«ng thÊy khã chÞu chót nµo. Bëi hä ®∙ tho¸t ra khái vïng löa ch¸y, n­íc s«i, hä vµo lät trong mét c¸i hå lín, mét hå t¾m. Hå ThiÕt Hoa ví ®©u ®ã ®­îc mét c¸i kh¨n t¾m, nhóng n­íc v¾t r¸o, quÊn quanh ®Çu, thë dµi lÈm bÈm: - N­íc, mét nhu cÇu cña con ng­êi, nãng hay l¹nh ®Òu lµm tho¶i m¸i con ng­êi tïy tr­êng hîp, còng nh­ g©y khã chÞu ®Õn chÕt ®­îc! ë ngoµi kia, ta nghÜ lµ ph¶i ®i chÇu Diªm V­¬ng lµ c¸i ch¾c, vµo ®©y råi, ta cã c¶m t­ëng m×nh ®ang l¹c láng câi thiªn ®µng! §ång chÊt lµ n­íc, n­íc còng cã kh¸c. §ång lo¹i lµ ng­êi, ng­êi còng cã kh¸c nhau, mµ hai ®iÓm t­¬ng ph¶n næi bËt nhÊt, lµ l¹nh vµ nãng, ngu ngèc vµ th«ng minh. Y nh¾m m¾t, nghe tho¶i m¸i tõ tõ len vµo m×nh. L­u H­¬ng còng nh¾m m¾t, tõ tõ hái: - Ai lµ ngèc tö? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ngèc tö lµ ta! Cßn ng­¬i ®­¬ng nhiªn lµ th«ng minh. L­u H­¬ng c­êi lín: - T¹i sao bçng nhiªn ng­¬i sanh t¸nh khiªm nh­êng? Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ: - Ta vèn kh«ng cã ý thõa nhËn, nh­ng kh«ng cßn c¸ch nµo phñ nhËn th× ®µnh vËy! NÕu kh«ng cã ng­¬i h¼n lµ ta ®∙ bÞ chÕt ch¸y råi chÕt luéc lu«n! Lµm g× ®Õn n¬i ®©y mµ h­ëng c¸i phóc t¾m m¸t? Y thë dµi råi tiÕp: http://www.vietkiem.com -15- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nãi thùc víi ng­¬i, lóc ®ã ta khiÕp qu¸, nh­ chÕt råi! Ta kh«ng hiÓu næi sao löa bèc ch¸y ngay trªn gißng s«ng, ta l¹i quªn lu«n d­íi löa lµ n­íc, n­íc s«ng. NÕu ng­¬i kh«ng l«i kÐo th× ta kh«ng bao giê d¸m nh¶y xuèng s«ng! L­u H­¬ng mØm c­êi: - Tr­íc khi löa bèc ch¸y, ng­¬i cã ngöi mét mïi kú l¹ ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa s¸ng m¾t kªu lªn: - Ph¶i råi!... Ta quªn mÊt lµ c¸i mòi ng­¬i kh«ng linh ta cßn hái ng­¬i. Khi ta nhí ra ®iÒu ®ã, th× löa ®∙ dÊy råi. L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i biÕt mïi g× ®ã ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - NÕu biÕt ta cßn hái ng­¬i lµm g×? L­u H­¬ng x× mét tiÕng: - Cã mòi mµ ®i hái ng­êi kh«ng mòi, th× c¸i ®ã còng kú qu¸i chø! Hå ThiÕt Hoa c­êi lú: - §µnh lµ ng­¬i cã cøu ta tho¸t chÕt ch¸y, chÕt luéc, ta vÉn m¾ng ng­¬i lµ L∙o Xó Trïng nh­ th­êng! Kh«ng cho L­u H­¬ng tr¶ miÕng, y tiÕp lu«n: - Ng­¬i ®∙ biÕt, vËy cø nãi cho ta nghe xem! L­u H­¬ng ®¸p: - Tuy ta kh«ng ngöi ®­îc mïi song vÉn tr«ng thÊy! Hå ThiÕt Hoa hái: - ThÊy c¸i g×? L­u H­¬ng bu«ng gän: - DÇu! Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - DÇu? DÇu g×? L­u H­¬ng tiÕp: http://www.vietkiem.com -16- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - DÇu g×, thùc sù ta còng ch¼ng râ, bÊt qu¸ ta cã nghe nãi t¹i biªn thïy T©y T¹ng trong lßng ®Êt cã mét m¹ch dÇu, mµu ®en rÊt nh¹y löa, mét khi bèc ch¸y råi, kh«ng cã c¸ch g× dËp t¾t. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - §óng råi, ta nghe mïi dÇu râ rµng, nh­ng trªn mÆt s«ng lµm g× cã thø dÇu ®ã? L­u H­¬ng hõ mét tiÕng: - Tù nhiªn ph¶i cã ng­êi ®æ xuèng chø! DÇu th× lu«n lu«n næi trªn mÆt n­íc, do ®ã vÉn ®èt ®­îc nh­ th­êng. Tuy vËy, kÌ nµo ®ã quªn r»ng löa chØ ch¸y trªn mÆt n­íc, chø trong n­íc d­íi gißng s«ng lµm g× cã löa? NÕu ng­¬i cã chót can ®¶m nh¶y xuèng lµ tho¸t n¹n ngay! Hå ThiÕt Hoa c­êi h× h×: - KÎ nµo muèn ®èt ch¸y L∙o Xó Trïng, kÎ ®ã thÊt väng gÊp! L­u H­¬ng tiÕp: - Tuy nhiªn, kÎ ®ã ch¼ng ph¶i lµ kÎ tÇm th­êng, b»ng cí lµ y mang thø dÇu ®ã tõ T©y T¹ng vÒ ®©y, råi ®æ xuèng s«ng, ®èt ch¸y! NhÊt ®Þnh kÎ ®ã thuéc mét tæ chøc nµo, vµ tæ chøc nµo ®ã võa cã thùc lùc, võa cã tµi ch¸nh dåi dµo mµ còng cã lu«n can ®¶m! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Theo ta nhËn thÊy, th× tiÓu tö ®ã ch¼ng cã g× ®Æc biÖt cho l¾m! L­u H­¬ng thèt: - KÎ phãng háa cã thÓ lµ §inh Phong, song h¾n ch­a ph¶i lµ tay ®Çu n∙o. Cßn nh­ tªn ®Çu n∙o lµ ai, ng­¬i kh«ng cÇn ph¶i hái ta, bëi ta kh«ng biÕt g× c¶. Hå ThiÕt Hoa cau mµy, trÇm ng©m mét chót: - Chóng ph¸t hiÖn ra bän ta theo dâi, nªn kh«ng tiÕc mét con thuyÒn míi, cho ch×m lu«n. L¹i cßn phãng háa ®Þnh ®èt tiªu bän ta! Chóng muèn g×? L­u H­¬ng hõ nhÑ: - Th× ta ®∙ ­íc ®o¸n råi! Mét viÖc kinh thiªn ®éng ®Þa mµ! Hå ThiÕt Hoa nghiªm giäng: - ThÕ lµ Kh« Mai ®¹i s­ vµ Cao ¸ Nam lÇm m­u ®éc cña chóng sao? http://www.vietkiem.com -17- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - C¶ hai kh«ng sao c¶! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - ThÕ lµ nghÜa g×? Ch¼ng lÏ chóng tiªu hao bao nhiªu t©m lùc chØ ®Ó ®­a Kh« Mai ®¹i s­ vµ Cao ¸ Nam ®i? L­u H­¬ng m¬ mµng: - õ, cã thÓ... Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Kú qu¸i! Kú qu¸i! NÕu chóng cã ¸c ý ®èi víi Kh« Mai ®¹i s­ th× khi nµo ®¹i s­ chÞu ®i theo chóng? Cßn nh­ chóng kh«ng ¸c ý th× cÇn g× ph¶i lµm ra vÎ thÇn bÝ? Thèt xong, y nh¾m m¾t l¹i lµm nh­ kh«ng cÇn nghe L­u H­¬ng ®¸p lêi. Bëi y biÕt kh«ng cã ai gi¶i ®¸p næi sù th¾c m¾c cña y, trõ ng­êi trong cuéc! *** vietkiem.com *** N¬i ®©y cã c¸i tªn lµ Tiªu Diªu Tr×, mét hå t¾m c«ng céng. Gi¸ tiÒn h¬i cao ®èi víi c¸c hå t¾m kh¸c, song khung c¶nh rÊt thÝch hîp víi nh÷ng ng­êi b×nh dÞ kh«ng quan t©m ®Õn ai mµ còng kh«ng muèn ai quan t©m ®Õn m×nh. Mµu n­íc mê mê tõ nh÷ng vßi bªn d­íi phón lªn bªn trªn r¬i xuèng, che khuÊt tÇm m¾t cña nhau, kh«ng ai nh×n râ ai, huèng hå kh«ng ai muèn nh×n ai? Ng­êi trong hai vïng T«, ChiÕt, dï ë xa, dï ë gÇn, dï sang, dï hÌn còng t×m ®Õn Tiªu Diªu Tr× mµ t¾m, vµ mçi khi t¾m, ë l¹i ®ã h»ng nöa ngµy. Ai cã tiÒn d­ th× t¾m th­êng xuyªn, ai thiÕu ph­¬ng tiÖn ®i thØnh tho¶ng. T¾m t¹i ®©y lµ mét cuéc du ngo¹n cña hä. DÜ nhiªn, cã mÆt t¹i phßng t¾m, ch¼ng ph¶i ®éc cã L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa. N¬i kia, cã ba ng­êi, n¬i nÇy mét ng­êi, chç kh¸c mét vµi ng­êi kh¸c nh­ ®∙ nãi, kh«ng ai tß mß t×m hiÓu ai, vµ tÊt c¶ c¶m thÊy nh­ tÊt yªn t©m mµ t¾m. ë mét chç, cã hai ng­êi ®ang th× thÇm c©u chuyÖn víi nhau. L­u H­¬ng tr«ng mÆt mét ng­êi rÊt quen song kh«ng nhí ra ng­êi ®ã lµ ai. http://www.vietkiem.com -18- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Cã lÏ ng­êi ®ã vµo ®©y t¾m rÊt l©u, nªn bän L­u H­¬ng vµo mét lóc lµ y lÊy kh¨n lau m×nh, võa b­íc ®i, h­íng ra phÝa cöa. Y cã ®«i ch©n nhá song rÊt dµi. PhÇn trªn tr¸i l¹i to lín, tr«ng rÊt c­êng tr¸ng, ®«i vai réng, d¸ng ®i chËp cho¹ng, m­êng t­îng cã thÓ ng∙ bÊt cø lóc nµo. Tuy nhiªn, L­u H­¬ng nhËn ra con ng­êi ®ã lµ tay khinh c«ng th­îng ®¼ng, vò khÝ cña y xö dông ph¶i thuéc lo¹i nÆng, y lµ mét cao thñ trong vâ l©m lµ c¸i ch¾c. Ng­êi cã thuËt khinh c«ng cao, l¹i sö dông vò khÝ nÆng, lµ mét sù kiÖn hiÕm cã trªn giang hå. Th­êng th­êng, bÊt qu¸ hä mang n¬i m×nh mét vµi thø ¸m khÝ nµo ®ã th«i. Y võa ra ®Õn cöa, bªn ngoµi cã ng­êi kh¸c tiÕn vµo. Ng­êi võa vµo cã vÎ hèi h¶, sî h∙i, nh­ bÞ ¸c quû ®uæi ch¹y ®Õn ®©y. Vµo ®Õn n¬i, ng­êi Êy nh¶y xuèng n­íc ngay. N­íc b¾n tung toÐ, t¹t vµo ®Çu Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t toan m¾ng, nh­ng nhËn ra ng­êi, y ®æi giËn lµm vui ngay. Råi y còng m¾ng, song m¾ng theo lèi th©n mËt: - Kh«ng ë trªn mÆt s«ng mµ qu¨ng l­íi l¹i vµo ®©y lµm g×? Ng­¬i ®Þnh t×m mét vµi con c¸ trong hå nÇy ®Ó ®æi h­¬ng vÞ ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng c­êi thèt: - Ng­¬i cÈn thËn ®Êy, kh«ng khÐo l¹i lät vµo l­íi cña y, ta kh«ng cøu kÞp ®©u nhÐ! Th× ra ng­êi võa vµo lµ Kho¸i Vâng Tr­¬ng Tam, mét ng­êi kh«ng xa l¹ g× ®èi víi Hå ThiÕt Hoa vµ L­u H­¬ng. H¾n rÊt giái thñy c«ng, l¹i cã tµi n­íng c¸, c¬ trÝ lanh lîi, nãi n¨ng rÊt khÐo. H¾n cã trÊt nhiÒu b»ng h÷u vµ rÊt träng nghÜa khÝ. H¾n cã c¸i tËt lµ thÊy ch©u ngäc th× tay ph¸t ngøa råi, ph¶i t×m mäi c¸ch lÊy cho kú ®­îc. C¸i tËt ®ã cã thÓ cho lµ tham, dï thùc sù h¾n kh«ng sèng vÒ nghÒ c­íp giËt, ch¼ng qua h¾n qu¸ thÝch ch©u ngäc, chØ muèn thu nhÆt tÊt c¶ sè ch©u ngäc trªn ®êi ®Ó riªng mét m×nh tr«ng ng¾m mµ th«i. Mét tay s­u tÇm ch©u ngäc bÊt chÊp ph­¬ng tiÖn ch¸nh tµ! Ch©u ngäc ®èi víi h¾n còng nh­ r­îu ®èi víi Hå ThiÕt Hoa. Cã thÓ cho r»ng sanh m¹ng cña hä ®øng hµng nh×. Nh­ng hiÖn t¹i, h¾n tr«ng thÊy L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa l¹i cã vÎ cao høng h¬n lµ thÊy ch©u ngäc. H¾n thë phµo phµo mÊy l­ît, c­êi h× h× thèt: - Ta thËt lµ cã phóc lín, m¹ng lín, ®i ®Õn ®©u còng gÆp quý nh©n! Hå ThiÕt Hoa l¹i m¾ng: - Ng­¬i bÞ quû ®uæi hay sao mµ kinh hoµng thÊt thè nh­ thÕ? Kho¸i Vâng Tr­¬ng Tam thë dµi, c­êi khæ: http://www.vietkiem.com -19- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu gÆp ph¶i quû th× cßn nãi g×! Ta gÆp c¸i thø ®¸ng sî h¬n quû n÷a kia! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - KÎ nµo l¹i d÷ h¬n quû! Ta muèn gÆp kÎ ®ã xem sao! Tr­¬ng Tam thèt: - Ng­¬i... Bçng cã tiÕng ®éng tõ bªn ngoµi väng vµo. Ng­êi ®ã cã ®«i ch©n nhá vµ dµi, ®∙ ®i råi b©y giê trë l¹i. Ai ®ã cÊt giäng khµn khµn thèt: - C« n­¬ng! N¬i ®©y c« n­¬ng kh«ng vµo ®­îc ®©u! N÷ nh©n ®¸p: - Ng­êi kh¸c vµo ®­îc th× ta còng vµo ®­îc, t¹i sao kh«ng chø? T¹i sao? ¢m thinh gÊp nh­ng dÞu vµ thanh, nghe thËt ªm tai. Nam nh©n bèi rèi: - §©y lµ n¬i nam nh©n t¾m, mµ t¾m th×... C« n­¬ng vµo ®©u cã tiÖn? ThiÕu n÷ c­¬ng quyÕt: - Ng­¬i nãi lµ kh«ng nªn vµo lµm cho ta cµng muèn vµo, kh«ng thÓ kh«ng vµo! Nµng c­êi l¹nh mÊy tiÕng ®o¹n tiÕp víi giäng cao h¬n: - Th»ng trém con! Ng­¬i trèn ®i ®©u ®­îc chø! Ng­¬i cho r»ng bæn c« n­¬ng kh«ng d¸m theo µ? Cho ng­¬i biÕt, dï ng­¬i cã ch¹y xuèng ®Þa phñ, ta còng quyÕt theo xuèng ®Õn n¬i, buéc Diªm V­¬ng ph¶i tr¶ ng­¬i l¹i cho ta! Hå ThiÕt Hoa thÌ l­ìi dµi thßng råi bËt c­êi ha h¶ thèt: - C¸i vÞ tiÓu c« n­¬ng ®ã hung d÷ ghª! Nh×n qua mét bªn thÊy Tr­¬ng Tam x¸m mÆt, h¾n véi thôt ®Çu xuèng n­íc trÇm lu«n bªn d­íi kh«ng d¸m thß lªn. Hå ThiÕt Hoa cau mµy c­êi nhÑ: - Cã bän ta ë ®©y ng­¬i cßn sî c¸i g× n÷a? §õng cã nèc c¸i thø n­íc röa ch©n cña thiªn h¹! http://www.vietkiem.com -20- Converted to pdf by BacQuai
nguon tai.lieu . vn