Xem mẫu

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ TÖ KIM BAÈNG VÖÔNG THUAÄT CHUYEÄN PHIEÂU LÖU Luïc Tieåu Phuïng nghe coâ noùi khoâng khoûi söûng soát. Chaøng nhìn coâ beù töø ñaàu ñeán goùt chaân roài laïi töø goùt chaân leân ñeán ñaàu. Chaøng ngaém nghía hoài laâu vaãn khoâng nhaän ñònh noåi coâ beù naøy laø moät thieáu nöõ hai möôi tuoåi. Chaøng coi ñi coi laïi cuõng chæ nhaän thaáy coâ chöa ñeán möôøi hai tuoåi. Coâ beù cöôøi maùt noùi tieáp: -Thieáu gì ngöôøi trôøi sinh ra khoâng cao lôùn. Moät laõo giaø saùu, baûy chuïc tuoåi thaáp hôn tieåu nöõ ñeán phaân nöûa töôùng coâng cuõng ñaõ thaáy qua. Luïc Tieåu Phuïng tuy khoâng tin coâ nhöng chaúng theå khoâng thöøa nhaän treân ñôøi quaû coù nhö vaäy. Coâ beù laïi noùi: -Ñieàu thöù hai laø coâng töû neân hieåu roõ Hoa Maõn Laâu khoâng gioáng nhö coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Y thoâng minh hôn taïi haï hay sao? Coâ beù ñaùp: -Khoâng haún theá. Nhöng y laø ngöôøi toát. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi haï khoâng phaûi ngöôøi toát hay sao? Coâ beù ñaùp: -Vì coâng töû chaúng phaûi ngöoøi toát neân khoù maø maéc baãy keû khaùc moät caùch deã daøng. Coøn Hoa Maõn Laâu ñoái vôùi ai cuõng tín nhieäm. Muoán y maéc baãy deã daøng hôn nhieàu. Luïc Tieåu Phuïng laïi ngaém nghía coâ töø treân xuoáng döôùi roài ñoät nhieân hoûi: -Coâ nöông ñaõ hai chuïc tuoåi thaät ö? Coâ beù ñaùp: -Coøn moät thaùng nöõa laø ñuû hai möôi. Luïc Tieåu Phuïng vöøa cöôøi vöøa noùi: -Ngöôøi hai möôi tuoåi caàn phaûi hieåu con ngöôøi toài baïi nhö taïi haï chaúng khi naøo lieàu mang cho baïn höõu, baát cöù laø loaïi baïn höõu naøo cuõng vaäy. -55- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Coâ beù chôùp maét maáy caùi roài hoûi:.-Thaät theá ö? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Thaät chöù! Luïc Tieåu Phuïng ñaõ ngoài leân xe ngöïa. Coã xe baét ñaàu khôûi haønh. Trong xe chaát ñoáng nhöng hoa töôi ñuû maøu saéc. Ñan Phuïng coâng chuùa ngoài giöõa ñoáng hoa töôi khaùc naøo moät boâng mai coâi saéc ñen raát ñeïp vaø raát traân quyù. Caëp maét naøng vöøa ñen vöøa saùng ñang ngoù Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhìn naøng. Chaøng nhaém maét laïi töïa hoà muoán nguû moät giaác ôû treân xe. Ñan Phuïng coâng chuùa vöøa cöôøi vöøa caát gioïng oân nhu noùi: -Vöøa roài tieäp thieáp töôûng coâng töû khoâng chòu leân xe. Luïc Tieåu Phuïng " oà " moät tieáng. Coâng chuùa noùi: -Döôøng nhö tieän thieáp vöøa nghe coâng töû baûo tuyeät ñoái khoâng chòu lieàu maïng cho baïn höõu? Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø ñaùp: -Taïi haï voán khoâng chòu lieàu maïng vì baïn höõu nhöng leân ngoài xe ngöïa naøy cuõng chaúng quan heä gì. Ñan Phuïng coâng chuùa mæm cöôøi. Luùc naøng cöôøi töïa hoà ñaày vöôøn hoa nôû bung tröôùc maët giöõa muøa xuaân. Luïc Tieåu Phuïng môû maét ra moät caùi roài nhaém laïi ngay. Ñan Phuïng coâng chuùa laïi caát gioïng noân hu hoûi: -Döôøng nhö coâng töû khoâng muoán nhìn tieän thieáp moät caùi naøo phaûi khoâng? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï khoâng daùm nhìn coâng chuùa vì khoang xe nhoû quaù maø taïi haï laïi khoâng ngaên ñöôïc ñeå ngöôøi ta caùm doã. Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi: -Coâng töû sôï tieän thieáp caùm doã ö? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï cuõng khoâng muoán lieàu maïng vì coâng chuùa. Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi: -Sao coâng töû laïi bieát tieän thieáp nhaát ñònh ñoøi coâng töû ñi lieàu maïng? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï bieát vì mình chaúng phaûi laø keû ngu xuaån. -56- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Ñan Phuïng coâng chuùa caàm boâng hoa töôi giô leân laúng laëng ngaém nghía hoài laâu roài thôû daøi noùi: -Coâng töû ñoaùn truùng ñoù. Thöïc tình tieän thieáp yeâu caàu laøm thay cho boïn tieän thieáp moät vieäc nhöng tieän thieáp khoâng muoán duï doã coâng töû maø cuõng haø taát phaûi duï doã. Luïc Tieåu Phuïng " uûa " leân moät tieáng. Ñan Phuïng coâng chuùa noùi tieáp: -Vì tieän thieáp bieát coù haïng ngöôøi baát cöù vieäc gì cuõng laøm duøm baïn höõu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Haïng ngöôøi aáy laø ai? Ñan Phuïng coâng chuùa ñaùp: -Laø coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi: -Chính taïi haï coøn chöa bieát haïng ngöôøi naøy sao coâng chuùa laïi bieát theá? Ñan Phuïng coâng chuùa ñaùp: -Tröôùc kia tuy tieän thieáp chöa gaëp coâng töû nhöng ñöôïc nghe ngöôøi ta noùi tôùi coâng töû raát nhieàu. Luïc Tieåu Phuïng cuõng nghe ñoàn nhöng nhöõng caùi gì ñoàn ñaïi chaøng thì chaøng laïi khoâng ñöôïc nghe ai noùi tôùi. Ñan Phuïng coâng chuùa laïi noùi: -Tieän thieáp nghe raát nhieàu, moïi ngöôøi noùi coâng töû coù tính suoàng saõ nhöng chính hoï cuõng chaúng theå khoâng thöøa nhaän laø tính suoàng saõ raát khaû aùi. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi, chaøng khoâng hieåu Ñan Phuïng coâng chuùa muoán laáy loøng mình hay laø coù yù mæa mai? Nhöng chaøng ñaõ phaûi môû maét ra. Ñan Phuïng coâng chuùa noùi: -Ngöôøi ta coøn baûo coi beà ngoaøi coâng töû nhöng hoøn ñaù choân döôùi loã, vöøa hoâi haùm vöøa cöùng raén maø thöïc ra loøng daï coâng töû meàm nhö ñaäu huõ. Luïc Tieåu Phuïng baát giaùc nôû nuï cöôøi nhaên nhoù. Ñan Phuïng coâng chuùa laïi cöôøi noùi: -Dó nhieân lôøi ñoàn chaúng theå tin ñöôïc nhöng ít ra cuõng coù moät ñieåm hoï khoâng noùi ngoa. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi laïi: -Ñieåm naøo? Ñan Phuïng coâng chuùa mæm cöôøi ñaùp: -57- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Tröôùc kia tieän thieáp nghó maõi khoâng ra taïi sao ngöoøi ta laïi baûo coâng töû coù boán haøng loâng maøy, baây giôø môùi vôõ leõ. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân chau maøy. Luùc chaøng chau maøy caû raâu meùp cuõng nhaên laïi. Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi: -Coâng töû ñaõ ñoaùn ra ai caùo toá vôùi tieän thieáp veà ñieåm naøy roài phaûi khoâng? Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi laïi: -Hoa Maõn Laâu hieän ôû choã caùc vò thaät roài chöù? Ñan Phuïng coâng chuùa ñaùp: -Tieän thieáp gaït coâng töû laøm chi? Vaû laïi coâng töû saép gaëp y roài. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Tuy maét y khoâng nhìn thaáy gì nhöng söï nguy hieåm coøn ôû ngoaøi möôøi daëm ñaõ phaùt giaùc roài. Taïi haï thaät khoâng sao hieåu ñöôïc y ñaõ loït vaøo tay caùc vò trong tröôøng hôïp naøo? Ñan Phuïng coâng chuùa ñaùp: -Vì y laø ngöôøi toát maø laïi laø nam nhaân. Haûo nam nhaân maø gaëp phaûi hoaïi nöõ nhaân thì khoù loøng traùnh khoûi maéc baãy. Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng hoûi: -Y gaëp coâng chuùa roài ö? Ñan Phuïng coâng chuùa thôû daøi ñaùp: -Coù khi tieän thieáp cuõng muoán ñi löøa gaït nhöng ñaùng tieác möôøi ngöôøi nhö tieän thieáp hôïp laïi cuõng khoâng baèng moät mình Thöôïng Quan Phi Yeán. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Thöôïng Quan Phi Yeán naøo? Ñan Phuïng coâng chuùa ñaùp: -Thöôïng Quan Phi Yeán laø thö thö cuûa Tuyeát Nhi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Tuyeát Nhi laø ai? Ñan Phuïng coâng chuùa ñaùp: -Tuyeát Nhi laø tieåu muoäi cuûa tieän thieáp. Y chính laø con nhoû vöøa ñi môøi coâng töû ñoù. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Y khoâng phaûi laø bieåu thö cuûa coâng chuùa ö? Ñan Phuïng coâng chuùa cöôøi ñaùp: -Naêm nay y môùi möôøi hai tuoåi maø laø bieåu thö cuûa tieän thieáp ñöôïc ö? -58- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng ngaån ngöôøi ra. Chaøng khoâng bieát mình neân khoùc to ba tieáng hay cöôøi lôùn ba tieáng. Chaøng khoâng ngôø mình ñaõ bò con nhoû möôøi hai tuoåi löøa bòp moät caùch traéng trôïn. Chò naøo em naáy. Coâ em ñaõ vaäy thì coâ chò laø haïng ngöôøi naøo nghó ra cuõng bieát. Ñan Phuïng coâng chuùa thaáy veû maët dôû khoùc dôû cöôøi cuûa chaøng khoâng khoûi mæm cöôøi noùi: -Con tieåu quyû ñoù noùi doái maø mieäng raùo hoaûnh, maét cuõng khoâng chôùp. Phaûi chaêng coâng töû ñaõ bò thò gaït? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Ít ra baây giôø taïi haï cuõng hieåu ñöôïc Hoa Maõn Laâu maéc löøa trong tröôøng hôïp naøo. Ñan Phuïng coâng chuùa noùi: -Hoa Maõn Laâu tuy ôû vôùi boïn thieáp nhöng boïn thieáp vaãn toân kính y. Caùi ñoù cuõng vì y laø haûo baèng höõu cuûa coâng töû vaø thöïc ra y cuõng coù choã ñaëc bieät. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ñuùng theá thaät. Ñan Phuïng coâng chuùa noùi: -Coâng töû cuøng y vaø Chu Ñình laø nhöõng ngöôøi maø tieän thieáp môùi hoûi ra ñöôïc trong thôøi gian ngaén. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Theá maø coâng chuùa ñaõ bieát khaù nhieàu veà taïi haï. Ñan Phuïng coâng chuùa cöôøi ñaùp: -Thöïc ra boïn thieáp ñaõ chuaån bò baûy thaùng trôøi môùi kieám thaáy coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Baát luaän laø ai maø coâng chuùa phaûi maát coâng baûy thaùng môùi tìm ñöôïc ngöôøi aáy cuõng voâ phöôùc roài. Ñan Phuïng coâng chuùa caát gioïng oân nhu ñaùp: -Nhöng boïn tieän thieáp khoâng coù yù gia haïi coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng laïi baät tieáng cöôøi göôïng. Ñan Phuïng coâng chuùa noùi: -Coâng vieäc maø boïn thieáp yeâu caàu coâng töû laøm cho tuy nguy hieåm nhöng tieän thieáp tin raèng nhaát ñònh coâng töû laøm ñöôïc. Naøng chuù yù nhìn Luïc Tieåu Phuïng ñaày veû ngöôõng moä. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coâng chuùa muoán taïi haï laøm vieäc gì?.Ñan Phuïng coâng chuùa cuùi ñaàu xuoáng ñaùp: -59- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Baây giôø tieän thieáp baát taát phaûi noùi, roài coâng töû seõ bieát ngay. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Lieãu Dö Haän, Tieâu Thu Vuõ, Ñoäc Coâ Phöông cuõng vì vieäc naøy maø ñeán ñaây hay sao? Ñan Phuïng coâng chuùa gaät ñaàu. Nnaøg vöøa cöôøi vöøa noùi tieáp: -Tìm kieám boïn hoï tuy cuõng khoù khaên nhöng so vôùi coâng töû coøn deã hôn nhieàu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Caùc vò ñaõ duøng caùch gì ñeå tìm kieám ba ngöôøi ñoù? Ñan Phuïng coâng chuùa mæm cöôøi ñaùp: -Moãi ngöôøi ñeàu coù moät nhöïoc ñieåm. Boïn hoï cuõng nhaát ñònh khoâng ñoaùn ra tieän thieáp ñaõ duøng caùch gì ñeå môøi ñöôïc coâng töû. Naøng ñöa boâng hoa töôi trong tay ñeán tröôùc maët Luïc Tieåu Phuïng thuûng thaúng noùi tieáp: -Lieãu Dö Haän, Tieâu Thu Vuõ, Ñoäc Coâ Phöông, Hoa Maõn Laâu laïi theâm coâng töû nöõa maø treân ñôøi coøn coù moät vieäc caû naêm vò khoâng laøm noåi haù laø chaúng phaûi chuyeän laï? Beân ngoaøi cöûa soå coã xe coù muø traéng nhö tuyeát boác leân. Ñeøn löûa trong khoang xe caøng loä veû aám aùp. Luïc Tieåu Phuïng ngöng thaàn ngoù boâng hoa töôi trong tay Ñan Phuïng coâng chuùa. Boâng hoa ñaõ töôi ñeïp, baøn tay naøng coøn ñeïp hôn. Ñan Phuïng coâng chuùa duøng hai ngoùn tay xinh xaén nheï nhaøng caém boâng hoa töôi leân coå aùo Luïc Tieåu Phuïng roài noùi: -Tieän thieáp töôûng coâng töû haõy ñi nguû moät giaác laø hay hôn. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao vaäy? Ñan Phuïng coâng chuùa cuùi ñaàu xuoáng, caát tieáng caøng oân nhu ñaùp : -Vì tieän thieáp khoâng nhòn ñöôïc ñaõ baét ñaàu quyeán ruõ coâng töû. Coã xe ngöïa chaïy nhanh nhö töïa hoà xeù böùc söông muø aåm thaáp. Söông muø tuy aåm öôùt nhöng laø söông saùng sôùm, baùo tin ñeâm daøi saép keát thuùc. Luïc Tieåu Phuïng ñöïa vaøo vaùch xe töïa hoà ñaõ nguû roài. Ñan Phuïng coâng chuùa laïi caát tieáng oân nhu: -Coâng töû haõy nguû moät giaác ngon laønh. Khoâng chöøng luùc tænh daäy thaáy y ngay. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc môû böøng maét ra hoûi: -Y laø ai? Ñan Phuïng coâng chuùa ñaùp: -60- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Ñaïi Kim Baèng Vöông. oOo Trong daãy haønh lang aâm u, töôûng chöøng quanh naêm khoâng coù boùng döông quang loït vaøo. Cuoái daãy haønh lang laø moät khuoân cöûa cao lôùn. Chieác voøng vaøng treân cöûa laáp loaùng coù saùnh saùng. Luïc Tieåu Phuïng môû cöûa naøy lieàn ngoù thaáy Ñaïi Kim Baèng Vöông. Ñaïi Kim Baèng Vöông khoâng phaûi laø moät ngöôøi cao lôùn. Ngöôøi töïa hoà vì tueá nguyeät phoâi pha, traùng chí tieâu ma thaân hình khoâp ñeùt maø thaáp luøn. Laõo chaúng khaùc gì moät boâng ñaïi keâ quan traùng leä daàn daàn khoâ heùo tröôùc ngoïn gioù taây buoàn thaûm. Ñaïi Kim Baèng Vöông ngoài treân chieác gheá thaùi sö to lôùn. Maët gheá traûi ñeäm gaám theâu. Caû con ngöôøi laõo gioáng nhö moät caây khoâ tuøng giöõa ñaùm maây treân ñænh nuùi cao. Nhöng Luïc Tieåu Phuïng khoâng laáy theá laøm thaát voïng vì caëp maét laõo coøn phaùt ra aùnh saùng. Thaùi ñoä laõo coøn ñaåy veû cao quyù toân nghieâm khoân taû. Con choù saên chaân daøi tai nhoû ñaõ nheï nhaøng chaïy tôùi laïy phuïc xuoáng chaân laõo. Döôøng nhö naøng ñang thuaät laïi nhöõng chuyeän ñaõ qua. Ñaïi Kim Baèng Vöông caëp maét laáp loaùng thuyû chung nhìn chaèm chaëp vaøo ngöôøi Luïc Tieåu Phuïng. Ñoät nhieân laõo caát tieáng: -Chaøng thanh nieân kia! Tieán laïi gaàn ñaây. Thanh aâm traàm maø höõu löïc. Caâu noùi cuûa laõo töïa hoà meänh leänh. Luïc Tieåu Phuïng laø ngöôøi khoâng quen tieáp thu meänh leänh cuûa ai. Chaúng nhöõng chaøng khoâng ñi maø laïi ngoài xuoáng chieác gheá ñoái dieän vôùi laõo nhöng caùch moät quaõng khaù xa. Baàu khoâng khí trong nhaø toái taêm khieán cho caëp maét cuûa Ñaïi Kim Baèng Vöông caøng saùng ngôøi. Laõo lôùn tieáng hoûi: -Phaûi chaêng coâng töû laø Luïc Tieåu Phuïng ? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp: -Taïi haï laø Luïc Tieåu Phuïng chöù khoâng phaûi Thöôïng Quan Ñan Phuïng. Baây giôø chaøng ñaõ bieát laõo ôû hoï Thöôïng Quan. Ngaøy tröôùc taïi vöông trieàu cuûa laõo döôøng nhö ngöôøi naøo cuõng hoï Thöôïng Quan. Ngöôøi ñöôïc mang hoï naøy ñeàu laáy laøm haõnh dieän. -61- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Ñaïi Kim Baèng Vöông ñoät nhieân cöôøi lôùn noùi: -Hay laém! Luïc Tieåu Phuïng quaû nhieân khoâng hoå laø Luïc Tieåu Phuïng. Xem chöøng boïn ta ñaõ khoâng kieám laàm ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï cuõng hy voïng khoâng kieám laàm ngöôøi. Ñaïi Kim Baèng Vöông hoûi: -Phaûi chaêng coâng töû muoán kieám Hoa Maõn Laâu? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu. Ñaïi Kim Baèng Vöông noùi: -Caùi ñoù deã laém. Chæ caàn coâng töû öng chòu moät ñieàu kieän cuûa laõo phu roài muoán gaëp y luùc naøo cuõng ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Laõo nhaân gia thöû noùi coi ñoù laø vieäc gì? Ñaïi Kim Baèng Vöông khoâng traû lôøi ngay vaøo caâu hoûi cuûa chaøng. Laõo ngöng thaàn doøm caùi nhaãn hình thuø khaùc laï ôû treân tay. Göông maët xanh xao giaø nua boãng thoaùng qua moät tia saùng ñaëc bieät. Hoài laâu laõo môùi chaäm raõi noùi: -Vöông trieàu cuûa boïn ta laø moät vöông trieàu raát coå kính. Khi vöông trieàu cuûa caùc vò chöa döïng leân thì vöông trieøu boïn ta ñaõ coù töø laâu roài. Thanh aâm cuûa laõo bieán thaønh maïnh meõ. Hieån nhieân laõo töï phuï veà huyeát thoáng gioøng hoï nhaø mình. Luïc Tieåu Phuïng khoâng muoán phaù tan baàu khoâng khí toân nghieâm cuûa laõo giaø neân chaøng chæ nghe chöù khoâng noùi. Ñaïi Kim Baèng Vöông noùi tieáp: -Hieän nay vöông trieàu cuûa boïn ta ñaõ chìm ñaém nhöng chuùng ta vaãn coøn löu huyeát maø laø doøng maùu cuûa vöông toäc. Boïn ta chæ coøn moät ngöôøi soáng laø vöông trieàu cuûa chuùng ta chöa tieâu dieät. Laõo noùi maáy caâu naøy ñaày veû kieâu ngaïo vaø loøng töï tin. Luïc Tieåu Phuïng boãng nhaän ra ôû laõo giaø naøy quaû coù moät choã ñaùng ñöôïc ngöôøi ta toân kính, ít ra laõo cuõng laø moät nhaân vaät khoâng ñeå ngöôøi khaùc ñaû kích moät caùch deã daøng. Luïc Tieåu Phuïng tröôùc nay vaãn toân kính haïng ngöôøi nhö laõo, töùc laø toân kính duõng khí vaø loøng töï tin cuûa hoï. Ñaïi Kim Baèng Vöông laïi noùi: -Vöông trieàu cuûa boïn ta tuy döïng leân ôû choán xa xaêm nhöng ñôøi ñôøi ñöôïc an laïc, giaàu coù sung tuùc, chaúng nhöõng ñ ieàn saûn phong phuù maø choán thaâm sôn vaøng laãn vôùi -62- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn caùt khai thaùc khoâng bao gìô heát. Caû nhöõng vaät traân quyù cuõng nhö nhöõng kho voâ taän..Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Vaäy caùc vò coøn ñeán Trung Thoå laøm chi? Ñaïi Kim Baèng Vöông maët buoàn röôøi röôïi, moái cöøu haän loä ra khoùe maét. Laõo ñaùp: -Vì boïn ta giaøu coù neân nhöõng nöôùc laùng gieàng theøm nhoû mieáng roài lieân hieäp vôùi quaân Tieát Kî Kha Taùt Khaéc daãn binh ñeán xaâm phaïm. Laõo buoàn raàu noùi tieáp: -Ñoù laø vieäc naêm chuïc naêm tröôùc. Khi aáy ta coøn nhoû tuoåi, tieân vöông chæ chuù troïng ñöôø ng veà vaên trò dó nhieân khoâng coù taøi naøo choáng noåi quaân cöôøng khaáu daõ man vaø toaùn kî binh kieâu haõn. Nhöng tieân phuï vaãn quyeát ñònh töû thuû, soáng cheát vôùi ñaát nöôùc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Phaûi chaêng tieân hoaøng muoán laõo nhaân gia ñeán Trung Thoå tî naïn. Ñaïi Kim Baèng Vöông gaät ñaàu ñaùp: -Vì muoán baûo toàn moät phaàn thöïc löïc ñeå möu cuoäc truøng höng ngaøy sau, chaúng nhöõng tieân hoaøng kieân trì baûo ta ñi maø coøn ñem taøi phuù trong quoác khoá chia laøm boán phaàn giao troïng thaàn taâm phuùc vaø phaùi boïn chuùng ñöa ta ñeán Trung Thoå. Maét loä veû caûm kích, laõo noùi tieáp: -Trong boán vò naøy thì moät laø thuùc phuï ta teân goïi Thöôïng Quan Caån. Laõo nhaân gia ñöa ta ñeán ñaây, laïi duøng moät phaàn taøi phuù cuûa laõo gia ñem ñeán mua nhaø cöûa ñieàn ñòa khieán cho moät nhaø ta khoâng lo gì söï thieáu thoán vaø sinh hoaït cho ñeán nay. Moái aân tình cuûa laõo nhaân gia ñoái vôùi boïn ta suoát ñôøi khoâng queân ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coøn ba vò nöõa laø ai? Göông maët Ñaïi Kim Baèng Vöông ñang caûm kích boãng bieán thaønh phaãn noä. Laõo ñaùp: -Sau ngaøy ly bieät phuï vöông, ta khoâng gaëp ñöôïc boïn hoï laàn naøo nöõa nhöng danh töï boïn hoï thì vónh vieãn ta khoâng queân ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng ñoái vôùi vuï naøy ñaõ daàn daàn coù manh moái. Chaøng lieàn hoûi: -Danh töï boïn hoï laø gì? Ñaïi Kim Baèng Vöông naém hay tay laïi haäm höïc ñaùp: -Laø Thöôïng Quan Moäc, Bình Döông Haïc, Nghieâm Laäp Baûn. Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm noùi: -Ba teân naøy taïi haï chöa töøng nghe ai noùi ñeán. Ñaïi Kim Baèng Vöông ñaùp: -63- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Nhöng nhaát ñònh coâng töû ñaõ nhìn thaáy hoï roài. Luïc Tieåu Phuïng kinh ngaïc la leân: -UÛa! Sao laïi kyø vaäy? Ñaïi Kim Baèng Vöông noùi: -Boïn hoï moät khi vaøo tôùi Trung Thoå thay hoï ñoåi teân. Ta môùi ñieàu tra ñöôïc toâng tích hoï tröôùc ñaây moät naêm. Ñoät nhieân laõo nhìn con gaùi ñöa tay ra hieäu. Ñan Phuïng coâng chuùa laáy trong caùi tuû cuõ kyõ ra ba cuoán truïc. Ñaïi Kim Baèng Vöông haèn hoïc noùi tioeáp: -Treân ñaây veõ hình töôïng ba ngöôøi ñoù, chaéc coâng töû ít ra cuõng nhaän ñöôïc hai teân. Luïc Tieåu Phuïng lieân nhìn vaøo böùc veõ. Treân moãi böùc ñeàu hoïa hình hai ngöôøi. Moät thanh nieân vaø moät laõo giaø. Tuy hai hình nhöng chæ laø moät nhaân vaät. Ñan Phuïng coâng chuùa môû cuoán truïc thöù nhaát ra noùi: -Hình veõ beân treân laø luùc y dôøi khoûi Vöông cung. Hình phía döôùi laø töôùng maïo y maø boïn tieän thieáp môùi ñieàu tra ñöôïc tröôùc ñaây moät naêm. Ngöôøi naøy khuoân maët troøn trónh, ñaày veû töôi cöôøi, coi coù daùng hieàn hoøa nhöng caùi muõi raát lôùn vaø khoaèm khoaèm nhö moû chim öng. Luïc Tieåu Phuïng chau maøy ngaãm nghó ñaùp: -Hình ngöoøi naøy coi raát gioáng Dieâm Thieát San ôû Quan Trung, laø moät nhaø noåi tieáng nhieàu chaâu baùu. Ñaïi Kim Baèng Vöông nghieán raêng noùi: -Ñuùng ñoù! Dieâm Thieát San baây giôø töùc laø Nghieâm Laäp Baûn ngaøy tröôùc. Ta caûm ôn trôøi ñaát ñeå haén haõy coøn soáng cho ñeán ngaøy nay. Hình ngöôøi hoïa treân cuoán truïc thöù hai, xöông löôõng quyeàn nhoâ leân, caëp maét hình tam giaùc raát uy nghieâm, haøn quang chieáu ra boán phía, vöøa ngoù ñaõ bieát ngay laø moät nhaân vaät raát nhieàu quyeàn löïc. Luïc Tieåu Phuïng coi böùc hoïa ngöôøi naøy, saéc maët döôøng nhö hôi bieán ñoåi. Ñaïi Kim Baèng Vöông noùi: -Ngöôøi naøy laø Bình Döông Haïc. Hieän nay haén laáy teân laø Ñoäc Coâ Nhaát Haïc, laøm thuû laõnh toaø Thanh Y Laâu. Luïc Tieåu Phuïng ñoäng dung, chaøng ngô ngaùc hoài laâu môùi thuûng thaúng noùi: -Ngöôøi naøy taïi haï cuõng nhaän ra roài nhöng khoâng hieåu coù phaûi laø chuû nhaân ñeä nhaát laâu trong toøa Thanh Y Laâu khoâng? -64- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Chaøng buoâng tieáng thôû daøi noùi tieáp: -Taïi haï chæ bieát y laø chöôûng moân thôøi phaùi Nga My. Ñaïi Kim Baèng Vöông haèn hoïc ñaùp: -Haén che giaáu thaân theá raát gioûi. Treân ñôøi e raèng chaúng coù moät ai hay vò chöôûng moân coâng chính nghieâm minh phaùi Nga My laïi laø loaïn thaàn taëc töû ñaõ baùn ñöùng chuû cuû ôû nôi coá quoác. Böùc hoïa thöù ba laø laõo giaø beù nhoû gaày nhom vaø thaät luøn coù veû coâ ñôn, cöùng coûi, thanh tónh. Luïc Tieåu Phuïng cô hoà khoâng nhòn ñöôïc baät tieáng la: -Hoaéc Höu! Ñaïi Kim Baèng Vöông ñaùp: -Chính thò. Laõo laø Hoaéc Höu. Ngaøy tröôùc laø Thöôïng Quan Moäc maø baây giôø mang teân Hoaéc Höu. Ñaïi Kim Baèng Vöông noùi tieáp: -Ai cuõng baûo Hoaéc Höu laø moät nhaân vaät raát nhieàu tính truyeàn kyø. Naêm chuïc naêm tröôùc ñaây laõo gaây döïng cô ñoà vôùi hai baøn tay traéng. Ñoät nhieân laõo bieán thaønh ngöôøi haøo phuù baäc nhaát thieân haï khaùc naøo moät kyø tích treân ñôøi. Cho ñeán luùc naøy, ngoaøi coâng töû, e raèng chöa moät ngöôøi naøo treân choán giang hoà ñöïoc bieát taøi nguyeân baùt ngaùt cuûa laõo ôû ñaâu ra. Saéc maët Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân bieán thaønh lôït laït. Baát giaùc chaøng töø töø lui laïi maáy böôùc, ngoài xuoáng gheá. Ñaïi Kim Baèng Vöông chaêm chuù nhìn Luïc Tieåu Phuïng chaäm raõi noùi: -Chaéc baây giôø coâng töû ñaõ ñoaùn ra boï n ta yeâ u caà u coâ ng töû laø m vieä c gì roà i? Luïc Tieåu Phuïng traàm maëc hoài laâu. Boãng chaøng buoâng tieáng thôû daøi hoûi laïi: -Taïi haï vaãn chöa roõ laõo nhaân gia muoán yeâu caàu taïi haï laøm vieäc gì? Ñaïi Kim Baèng Vöông naém hai tay laïi ñaám maïnh xuoáng gheá lieân thanh ñaùp: -Ta chaúng caàn chi heát, chæ caàn xöû theo coâng ñaïo. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Xöû theo coâng ñaïo phaûi chaêng laø traû oaùn? Ñaïi Kim Baèng Vöông veû maët xaùm xanh traàm ngaâm khoâng noùi gì. Luïc Tieåu Phuïng nhaéc laïi caâu hoûi: -Phaûi chaêng laõo nhaân gia yeâu caàu taïi haï traû thuø cho? -65- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 12. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Ñaïi Kim Baèng Vöông traàm maëc hoài laâu, ñoät nhieân buoâng tieáng thôû daøi, loä veû buoàn raàu hoûi laïi:.-Boïn hoï ñeàu ñaõ giaø nua saép vaøo quan taøi, ta cuõng thaäp thoø cöûa loã, chaúng leõ coøn ñoøi gieát hoï? Laõo guïc gaëc caùi ñaàu phuû ñònh caâu noùi cuûa mình roài tieáp: -Nhöng ta cuõng khoâng theå ñeå hoï tieâu dao töï taïi ngoaøi voøng phaùp luaät. Luïc Tieåu Phuïng khoâng noùi gì, thöïc ra chaøng cuõng khoâng bieát noùi sao baây giôø. Ñaïi Kim Baèng Vöông laïi lôùn tieáng: -Ñieàu thöù nhaát laø ta muoán boïn hoï ñem heát cuûa caûi laáy ôû Kim Baèng vöông trieàu traû cho Kim Baèng vöông trieàu ñeå laøm cô sôû phuïc höng vöông quoác sau naøy. Ñieàu yeâu caàu ñoù ñuùng laø coâng baèng. Ñaïi Kim Baèng Vöông noùi: -Ñieàu thöù hai: Ta mong boïn hoï ñeán tröôùc linh vò tieân vöông aên naên saùm hoài, söûa ñoåi loãi laàm, höông hoàn tieân vöông ñöôïc an uûi moät phaàn naøo nôi chín suoái. Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm ñaùp: -Hai ñieàu yeâu caàu naøy cuûa laõo nhaân gia quaû laø theo ñaïo coâng baèng. ---------------------------oOo--------------------------- -66- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn