Xem mẫu

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BA HOAÉC LAÕO ÑAÀU GIAØU NHAÁT THIEÂN HAÏ Hoaéc laõo ñaàu ñaùp: -Khoâng phaûi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Neáu laõo gia ôû vaøo ñòa vò taïi haï maø gaëp vieäc naøy thì maø theá naøo? Hoaéc laõo ñaàu ñaùp: -Ta cuõng chaïy laïc loõng, khoâng chöøng coøn chaïy nhanh vaø troái cheát hôn ñaïi thieáu gia. Luïc Tieåu Phuïng thôû phaøo moät caùi mæm cöôøi noùi: -Tuy laõo gia ñaõ giaø nua nhöng khoâng phaûi laø moät ngöôøi hoà ñoà. Hoaéc laõo ñaàu noùi: -Ñaïi thieáu gia laø moät teân tieåu hoà ñoà. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi haï laø tieåu hoà ñoà ö? Hoaéc laõo ñaàu hoûi laïi: -Con ngöôøi nhö thieáu nöõ ñoù maø ñaõ quyø xuoáng thænh caàu taát laø vieäc ngöôøi khaùc khoâng giaûn quyeát ñöôïc, coù ñuùng theá khoâng? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñoàng yù. Hoaéc laõo ñaàu hoûi: -Baây giôø y ñaõ tìm thaáy ñaïi thieáu gia thì lieäu ñaïi thieáu gia troán ñöôïc chaêng? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi: -Laõo gia cho laø naøng coøn kieám taïi haï nöõa sao? Hoaéc laõo ñaàu ñaùp: -Khoâng chöøng baây giôø y ñaõ kieám thaáy ñaïi thieáu gia roài. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi heà heà hoûi: -Baûn laõnh thì taïi haï khoâng coù nhöng chaïy troán thì taïi haï leï laém. Hoaéc laõo ñaàu hoûi: -Ñaõ leï ñeán trình ñoä khoâng ai ñuoåi kòp chöa? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ngöôøi ñuoåi kòp taïi haï töôûng chöøng khoâng coù maáy. -43- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Hoaéc laõo ñaàu cöôøi laït. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao laõo gia laïi cöôøi laït? Hoaéc laõo ñaàu ñaùp: -Ta cöôøi laït laø coù yù veà chuyeän cöôøi laït. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Taïi haï khoâng hieåu yù laõo gia. Hoaéc laõo ñaàu ñaùp: -Ñaïi thieáu gia chöa hieåu vieäc ñôøi ñöôïc maáy. Luïc Tieåu Phuïng laïi cöôøi noùi: -Nhöng ít ra taïi haï coù theå phaân bieät trong nhöõng huõ naøy, huõ naøo laø huõ ñöïng röôïu ngon. Tieän tay c ng vôùi laáy moät huõ thì quaû laø löïa ñuùng huõ röôïu ngon, chaøng toan caïy lôùp haø hoà gaén thì ñoät nhieân ba tieáng " binh binh " vang leân. Ba maët töôøng phía tröôùc vaø hai beân bònh ngöôøi ñaäp thuûng moät loã lôùn. Ba ngöôøi do ba loã hoång tieá n vaøo. Quaû nhieân ñoù laø boïn Lieãu Dö Haän, Tieâu Thu Vuõ vaø Ñoäc Coâ Phöông. Thaùi ñoä ba ngöôøi raát ung dung, töïa hoà trong loøng raát thaûn nhieân laïi döôøng nhö ba huyeät ñoäng lôùn khoâng phaûi do boïn hoï phaù ra. Hoï laøm nhö ngöôøi vöøa ñi aên uoáng no say roài trôû veà nhaø moät caùch thaûnh thôi. Thaäm chí Tieâu Thu Vuõ ñoät nhieân mæm cöôøi noùi: -Khoâng phaûi boïn ta nhaûy qua cöûa soå tieán vaøo ñaây nheù. Ñoäc Coâ Phöông noùi theo: -Chính theá vì chuùng ta khoâng phaûi laø daõ caåu. Hai ngöoøi ngoaøi mieäng noùi, taây caàm caùi gheá vaën moät caùi, caùch caùch maáy tieáng. Hai caùi gheá xinh xaén baèng goã khaéc hoa bò chuùng beû gaõy thaønh boán naêm maûnh. Lieãu Dö Haän töø töø ngoài xuoáng giöôøng, haén chöa ngoài vöøng thì maáy tieáng raêng raéc vang leân. Giöôøng bò gaõy roài. Tieâu Thu Vuõ chau maøy noùi: -Nhöõng ñoà nhaø naøy yeáu ôùt quaù. Ñoäc Coâ Phöông noùi: -Laàn sau phaûi nhôù ñöøng ñeán tieäm ñoù mua ñoà nöõa. Haén chöa döùt lôøi, laïi naêm saùu ñoà vaät bò ñaïp tan. Luïc Tieåu Phuïng vaø Hoaéc laõo ñaàu laøm ngô nhö chöa ngoù thaáy. -44- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Hoaéc laõo ñaàu vaãn ngoài ñuûng ñænh uoáng röôïu chaúng toû ra xoùt xa chuùt naøo. Nhöõng ñoà ñaïc bò boïn kia phaù hoaïi laõo coi nhö khoâng phaûi cuûa mình. Chæ trong khoaûnh khaéc, trong nhaø coù bao nhieâu ñoà vaät ñeàu bò tan maát. Caû möôøi baûy, möôøi taùm huõ röôïu ngon cuõng bò ñaäp tan taønh. Röôïu chaûy leânh laùng treân maët ñaát. Tieâu Thu Vuõ ñaûo maét nhìn quanh boán phía roâì noùi: -Gian phoøng naøy xem chöøng cuõng chaúng coù gì cuõng neân phaù ñi laøm laïi. Ñoäc Coâ Phöông ñaùp: -YÙ kieán hay laém. Ba ngöôøi baét ñaàu ñoäng thuû phaù nhaø thaät söï. Luïc Tieåu Phuïng vaø Hoaéc laõo ñaàu vaãn chaúng theøm ñeå yù, vaãn thaûn nhieân uoáng röôïu. Nhöõng tieáng c hoang choaûng vang leân. Töôøng nhaø roài ñeán noùc nhaø ñoå xuoáng aàm aàm, xem chöøng saép ñeø cheát Luïc Tieåu Phuïng vaø Hoaéc laõo ñaàu. Nhöõng giöõa luùc aáy, hai ngöôøi boãng maát huùt. Ñoäc Coâ Phöông vaø Tieâu Thu Vuõ ñöa maét nhìn quanh thì thaáy hai ngöôøi ñang ngoài treân hai caùi gheá trong goùc nhaø. Treân baøn tröôùc maët hoï vaãn coøn hai chung röôïu. Tieâu Thu Vuõ noùi: -Saéc laø cöôøng ñaïo roùc xöông, röôïu chæ laøm hö hoûng ruoät gan, ñeå laïi chæ laøm toån haïi ngöôøi. Ñoäc Coâ Phöông ñaùp: -Ñuùng! Moät huõ cuõng khoâng ñeå ñöôïc. Haén kheänh khaïng ñi ra nhaéc huõ röôïu ngon sau cuøng treân baøn ñaäp xuoáng ñaát. Ñoäc Coâ Phöông ñaäp huõ röôïu xuoáng nhöng khoâng beå. Ñoät nhieân caùi huõ trôû veà maët baøn nguyeân choã cuõ. Ñoäc Coâ Phöông chau maøy, laïi chuïp laáy huõ röôïu neùm xuoáng ñaát. Laàn naøy haén nhìn roõ huõ röôïu chöa ñuïng tôùi maët ñaát thì Luïc Tieåu Phuïng boãng ñöa tay ra ñoùn laáy ñeå leân baøn. Ñoäc Coâ Phöông laïi ñaäp nöõa, Luïc Tieåu Phuïng laïi ñoùn laáy. Chæ trong khoaûnh khaéc, Ñoäc Coâ Phöông ñaäp huõ röôïu xuoáng ñaát ñeán naêm, saùu laàn nhöng noù vaãn trôû veà ngoài treân baøn. Haén nhìn huõ röôïu maø ngô ngaån xuaát thaàn. Sau moät luùc, haén ngoaûnh ñaàu nhìn Tieâu Thu Vuõ nhaên nhoù cöôøi noùi: -Huõ röôïu naøy döôøng nhö coù quyû, ñaäp maõi khoâng beå. Tieâu Thu Vuõ hoûi: -Quyû ñoù laø quyû gì ? -45- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Ñoäc Coâ Phöông ñaùp: -Dó nhieân laø töûu quyû. Tieâu Thu Vuõ noùi: -Ñeå ta ñaäp thöû coi. Haén suøng suïc chaïy laïi töïa hoà nhö khoâng ngoù thaáy Luïc Tieåu Phuïng vaø Hoaéc laõo ñaàu ngoài ñoù, haén chuïp laáy huõ röôïu lieäng ra thaät xa. Veøo moät tieáng ! Huõ röôïu bay ra xa ñeán saùu, baûy tröôïng nhöng khoâng beã. Luùc huõ röôïu bay ñi, Luïc Tieåu Phuïng cuõng voït ra theo. Khi chaøng quay trôû veà thì huõ röôïu cuõng trôû veà theo vaø laïi thaáy ñaët treân baøn. Tieâu Thu Vuõ vaän noäi löïc chuïp huõ röôïu lieäng maïnh hôn. Laàn naøy thì huõ röôïu bay ñi troâng thaät mau leï vaø xa hôn. Nguyeân haén ñöôïc trôøi ban cho moät nguoàn noäi l c phi thöôøng. Haén ñaõ ra söùc thì duø öï cho moät ñoà vaät naëng ñeán maáy traêm caân haén cuõng coù theå nhaác leân nheï nhaøng. Nhöng laàn naøy huõ röôïu cuøng bay trôû veà baøn cuõng moät luùc vôùi Luïc Tieåu Phuïng. Tieâu Thu Vuõ baét ñaàu ngô ngaùc, mieäng laåm baåm: -Huõ röôïu naøy coù quyû thaät vaø töïa hoà töûu quyû ñaõ moïc caùnh. Lieãu Dö Haän ñoät nhieân baät tieáng cöôøi laït. Tieáng cöôøi vöøa döùt, ngöôøi haén ñaõ tôùi tröôùc maët baøn. Hai tay haén chuïp laáy huõ röôïu giöõ thaät chaët. Ñoät nhieân haén ñöa huõ röôïu leân ñaäp vaøo ñaàu mình. Tieâu Thu Vuõ thôû daøi laåm baåm: -Coá nhieân caùi huõ röôïu kia laø phaûi ñaäp beå nhöng coøn sôï ñaàu haén cuõng khoâng chòu noåi. Deø ñaâu Lieãu Dö Haän khoâng bò beå ñaàu maø huõ röôïu cuõng khoâng beå. Soá laø Luïc Tieåu Phuïng ñaõ ñöa tay ra ñôõ huõ röôïu khoâng ñeå cho ñaäp vaøo ñaàu haén. Lieãu Dö Haän laïi cöôøi khì moät tieáng. Ñoät nhieân haén vung cöôùc ñaù maïn vaøo buïng döôùi Luïc Tieåu Phuïng. Phaùt ñaù cuõng khoâng truùng. Ngöôøi Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân tung leân loän qua ñaàu Lieãu Dö Haän roài ñöùng xuoáng ñaát sau löng haén. Tay chaøng vaãn ñôõ laáy huõ röôïu. Lieãu Dö Haän lieàn vung chaân ñaù moùc moät caùi. Luïc Tieåu Phuïng laïi nhaûy loän veà tröôùc maët haén roài. Boãng chaøng thôû daøi noùi: -46- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Ñaây laø huõ röôïu cuoái cuøng cuûa taïi haï. Thuû caáp naøy cuõng laø thuû caáp toái haäu cuûa caùc haï. Toäi gì maø caùc haï laøm cho caû hai thöù cuøng beå? Lieãu Dö Haän trôïn maét ngoù Luïc Tieåu Phuïng. Con maét ñoäc nhaát cuûa haén khoâng ñui maø töïa hoà ñui roài. Noù bieán thaønh moät caùi hoá saâu haém, ñen sì. Tieâu Thu Vuõ boãng caát tieáng cöôøi khaùc laï noùi: -Xem chöøng cha naøy ñuùng laø Luïc Tieåu Phuïng roài. Ñoäc Coâ Phöông giöông maét leân: -UÛa ! Tieâu Thu Vuõ noùi: -Ngoaøi Luïc Tieåu Phuïng ra thì coøn ai chòu vì moät huõ röôïu maø baùn hôi söùc nhö theá? Ñoäc Coâ Phöông cöôøi roä noùi: -Ñuùng! Ñuùng! Con ngöôøi si ngoác nhö gaõ treân ñôøi thaät khoâng coù maáy. Tieâu Thu Vuõ mæm cöôøi ñoùn laáy huõ röôïu ôû trong tay Lieãu Dö Haän nheï nhaøng ñaët xuoáng maët baøn. Boãng nghe ñaùnh " chaùt " moät tieáng, huõ röôïu vôõ tan taønh, röôïu chaûy ñaày ra maët ñaát. Vöøa roài Lieãu Dö Haän duøng caû hai tay vaø Luïc Tieåu Phuïng duøng moät tay, hai ngöôøi cuøng ra söùc thì ñöøng noùi caùi huõ röôïu baèng ñaát nung duø coù ñuùc baèng saét cuõng phaûi beïp dí. Theá maø noù vaãn khoâng vieäc gì. Tieâu Thu Vuõ söûng soát moät luùc roài cöôøi noùi: -Vieäc thieân haï ñeàu theá caû. Luùc ngöôøi ta muoán cho noù vôõ thì noù nhaát ñònh khoâng vôõ, ñeán khi khoâng muoán noù beå thì noù laïi beå tan taønh. Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø ñaùp: -Treân ñôøi ñaõ laém chuyeän kyø cuïc, thöôøng thöôøng laø nhöõng vieäc giaû taïo, vaäy ngöôøi ñôøi haø taát phaûi nhaän chaân? Trong co maét ñoäc nhaát cuûa Lieãu Dö Haän ñoät nhieân loä veû theâ löông, cay ñaéng, haén laëng leõ xoay mình caát böôùc ra ñi. Luïc Tieåu Phuïng noùi maáy caâu vöøa roài döôøng nhö chaïm tôùi moái thöông taâm daáy taän ñaùy loøng haén töø laâu. Giöõa luùc aáy, ñoät nhieân moät thöù thanh aâm vöøa trong treûo vöøa khaû aùi caát leân: -Ñan Phuïng coâng chuùa cuûa Ñaïi Kim Baèng Vöông beä haï ñeán xin ra maét Luïc Tieåu Phuïng coâng töû. Ngöôøi hoâ caâu naøy laø moät coâ gaùi nhoû tuoåi mình maëc aùo nguõ saéc raát röïc rôõ. Coâ ôû trong röøng taùo raäp raïp ñi ra, bao nhieâu aùnh traêng sao ñaày trôøi töïa hoà thu caû vaøo maét coâ. -47- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ñan Phuïng coâng chuùa ö? Coâ beù giöông caëp maét trong saùng leân nhìn chaøng toeùt mieäng cöôøi ñaùp: -Ñuùng laø Ñan Phuïng coâng chuùa chöù khoâng phaûi Tieåu Phuïng coâng chuùa. Luïc Tieåu Phuïng ñaêm ñaêm nhìn Hoaéc laõo ñaàu thôû daøi, mieäng laåm baåm: -Y quaû nhieân laø moät vò coâng chuùa chaân chính. Coâ beù noùi: -Tuyeät ñoái khoâng giaû moät chuùt naøo. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coâng chuùa ñaâu? Coâ beù cöôøi raát töôi ñaùp: -Coâng chuùa sôï laøm cho Luïc coâng töû phaûi bôû vía neân coøn ôû beân ngoaøi. Nuï cöôøi cuûa coâ ñaõ duyeân daùng, tieáng noùi cuûa coâ caøng ngon ngoït hôn. Luïc Tieåu Phuïng ñaønh göôïng cöôøi. Coâ beù döông maét leân nhìn chaøng mæm cöôøi hoûi: -Hieän giôø coâng chuùa coøn chôø ôû ngoaøi cöûa kia, chaúng hieåu coâng töû coù daùm ra maét y khoâng? Hoaéc laõo ñaàu boãng xen vaøo: -Y daùm laém. Laõo giaø thaàn bí thaâm traàm naøy mæm cöôøi thuûng thaúng noùi tieáp: -Neáu y khoâng ñi baùi kieán Ñan Phuïng Coâng chuùa thì e raèng bao nhieâu nhaø cöûa cuûa baïn höõu y seõ bò caùc vò phaù tan taønh. Quaàn tinh nhaáp nhaùy. Maûnh traêng thöôïng huyeàn cong cong nhö khaûm vaøo neàn trôøi. Trong khu röøng taùo muøi höông thoang thoaûng löu ñoäng töø choã naøy ra choã khaùc. Ñaây khoâng phaûi muøi thôm cuûa caây taùo maø laø muøi thôm cuûa hoa. Muøi thôm thôm laïi töø mình moät con choù tieát ra. Moät con choù saên tai nhoû chaân daøi, mau leï phi thöôøng. Treân mình con vaät khoaùc nhöõng xaâu hoa phuïng ñoû maøu saéc, mieäng noù cuõng ngaäm moät gioû hoa. Trong gioû hoa phuïng kim quang saùng laïng. Ñoù laø aùnh vaøng cuûa boán ñónh hoaøng kim, moãi ñænh naëng ít nhaát laø naêm chuïc laïng. Coâ beù caàm laáy gioû hoa mæm cöôøi noùi: -Ñaây laø coâng chuùa cuûa boïn tieåu nöõ boài thöôøng cho vò laõo tieân sinh naøy. Xin Luïc coâng töû thu nhaän duøm thay laõo. -48- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng chôùp maét maáy caùi noùi: -Taïi sao laïi boài thöôøng cho laõo? Phaûi chaêng vì caùc haï ñaõ phaù phoøng oác cuûa laõo? Coâ beù gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Boán ñónh vaøng naøy ít ra ñeán dö traêm laïng quaû laø moùn tieàn lôùn. Coâ beù hoûi: -Baát quaù laø moät chuùt loøng thaønh, mong raèng laõo nhaân gia vui loøng thu nhaän. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Y khoâng vui loøng thaâu naïp ñaâu. Chaøng döøng laïi moät chuùt roài tieáp: -Neáu laø moät vaøi traêm laïng vaøng cuûa ngöôøi ta ñem taëng laõo nhaân gia thì coù theå laõo nhaân gia chaúng chòu nhaän nhöng ñaây laø tieàn boài thöôøng caên nhaø naøy thì coù leõ chöa ñuû. Coâ beù noùi: -Moãi ñænh vaøng naøy ñeàu naêm chuïc laïng. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï cuõng nhaän thaáy nhö vaäy. Coâ beù hoûi: -Vaäy maø chöa ñuû boài thöôøng caên nhaø goã cuûa laõo ö? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Coøn thieáu moät chuùt. Coâ beù hoûi: -Thieáu moät chuùt laø bao nhieâu? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Thieáu bao nhieâu thì taïi haï cuõng khoâng tính ñöôïc. Ñaïi khaùi theâm vaøi ba, boán vaïn laïng môùi ñuû. Coâ beù hoûi: -Ba, boán vaïn laïng gì? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Dó nieân laø ba, boán vaïn laïng Hoaøng Kim. Coâ beù cöôøi ruoài khoâng noùi gì. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coâ khoâng tin ö? -49- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Coâ beù cöôøi khaønh khaïch khoâng ngôùt. Khi gaëp phaûi ngöôøi noùi thaùch coâ chaúng cöôøi thì coøn laøm gì ñöôïc, chaúng leõ laáy ba, boán vaïn laïng Hoaøng kim ra boài thöôøng cho ngöôøi ta thaät söï? Luïc Tieåu Phuïng boãng nhaéc caùi gheá goã chaïm hoa, chaøng vöøa ngoài giô leân hoûi: -Coâ nöông coù bieát gheá naøy laø gheá gì khoâng? Coâ beù ñaùp: -Coi noù gioáng y nhö moät caùi gheá ngoài. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Nhöng caùi gheá naøy chính Loã Tröïc ñaõ cheá taïo töø boán traêm naêm tröôùc. Loã Tröïc laø moät thôï noåi danh, chaïm troå ñoà duøng cho Thieân Töû. Khaép thieân haï chæ coøn möôøi moät. caùi gheá. Trong ñaïi noäi ôû Hoaøng cung coù naêm caùi, ôû ñaây coù saùu caùi nhöng roài caùc vò ñaõ laøm tan boán caùi roài. Coâ beù giöông caëp maét leân nhìn caùi gheá trong tay Luïc Tieåu Phuïng, muoán cöôøi cuõng khoâng cöôøi ñöôïc nöõa. Luïc Tieåu Phuïng laïi hoûi: -Coâ coù bieát tröôùc kia ai ôû caên nhaø naøy khoâng? Coâ beù laéc ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ñaây nguyeân laø choã ngaâm thô veà muøa haï cuûa ñaïi thi nhaân Luïc Phoùng OÂng. Treân töôøng buùt tích cuûa tieân sinh ñeà thô ñeå laïi maø baây giôø cuõng bò phaù tan naùt. Coâ beù caøng giöông maét lôøn hôn, veû kinh dò loä ra ngoaøi maët. Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng noùi tieáp: -Vì theá maø moãi maåu goã trong caên nhaø naøy ñeàu laø vaät baùu voâ giaù. Caùc vò boài thöôøng cho boán, naêm vaïn laïng Hoaøng Kim cuõng chöa chaéc ñaõ ñuû. Chaøng vöøa cöôøi vöeøa noùi tieáp: -May maø laõo tieân sinh ñaây khoâng ñoøi caùc vò boài thöôøng moät ñoàng naøo vì laõo nhaân gia coi boán, naêm vaïn laïng Hoaøng kim cuõng nhö mình coi moät tieàn chaúng hôn gì maáy. Coâ beù theø löôõi ra lieám moâi, caøng loä veû kinh dò, lieác maét nhìn laõo giaø kyø bí. Hoaéc laõo ñaàu vaãn ung dung ngoài ñoù, ñuûng ñænh nhaép daàn töøng chuùt nöûa chung röôïu coøn laïi. Luïc Tieåu Phuïng laïi quay sang nhìn Ñoäc Coâ Phöông cöôøi noùi: -Taïi haï nghe ñoàn caùc haï laø ngöôøi kieán vaên raát roäng. Dó nhieân caùc haï bieát ngöôøi giaøu nhaát treân coõi ñôø i naøy laø ai? Ñoäc Coâ Phöông traàm ngaâm ñaùp: -50- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Nhaân vaät nhieàu ñaát caùt nhaát laø Hoa Gia ôû Giang Nam, coøn chaâu baùu nhieàu nhaát laø Dieâm Gia ôû Quaùn Trung nhöng chaân chính giaàu nhaát thì e raèng khoâng ai baèng Hoaéc Höu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Nhöng caùc haï coù bieát laõo laø ngöôøi nhö theá naøo khoâng? Ñoäc Coâ Phöông ñaùp: -Nhaân vaät naøy tuy giaøu nhaát thieân haï nhöng laïi öu sinh hoaït nhö ngöôøi aån só neân ít ai ñöôïc nhìn thaáy chaân töôùng laõo. Chæ nghe noùi laõo laø ngöoøi coâ ñoäc, tính tình coå quaùi maø laïi... Ñoät nhieân haén döøng laïi lieác maét ngoù Hoaéc laõo ñaàu. Baây giôø ai naáy ñeàu bieát laõo giaø thaàn bí coâ ñoäc naøy chính laø Hoaéc Höu, con ngöôøi giaàu nhaát thieân haï. Hoaéc laõo ñaàu ñoät nhieân buoâng tieáng thôû daøi ñuûng ñænh ñöùng leân noùi: -Baây giôø coù ngöôøi bieát laõo phu roài thì khoâng theå ôû nôi ñaây ñöôïc nöõa. Chi baèng laõo phu cho laïi ñaïi thieáu gia. Luïc Tieåu Phuïng doøm ngoù nhöõng maåu goã xeáp ñoáng döôùi ñaát ñaùp: -Taïi haï coøn nhôù tröôùc kia yeâu caàu laõo nhaân gia cho taïm truù maáy ngaøy maø laõo nhaân gia cuõng khoâng chòu. Hoaéc laõo ñaàu höõng hôø noùi: -Vöøa roài ñaïi thieáu gia ñaõ baûo caùi gì ôû ñaây cuõng laø baûo boái. Coù ai laïi ñem baûo boái cho ngöôøi khaùc bao giôø? Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Baûo boái bieán thaønh nhöõng maåu goã tan taønh môùi cho ngöôøi hay sao? Hoaéc laõo ñaàu ñaùp: -Chính laø theá ñoù. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi, nhaên nhoù cöôøi noùi: -Baây giôø taïi haï môùi hieåu laõo nhaân gia vì sao maø phaùt taøi nhö vaäy. Hoaéc laõo ñaàu khoâng thay ñoåi saéc maët, laïnh luøng noùi: -Coøn moät ñieàu ñaïi thieáu gia neân bieát. ( thieáu ) Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Leân xe roài laøm gì? Coâ beù ñaùp: -51- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Coã xe ngöïa naøy seõ ñöa coâng töû ñeán moät nôi coâng töû chöa töøng ñeán bao giôø. Tieän nöõ baûo ñaûm coâng töû tôùi ñoù roài chaúng coù ñieàu chi phaûi hoái haän. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Dó nhieân taïi haï khoâng hoái haän vì taïi haï khoâng ñi. Coâ beù tôïn maét leân nhìn chaøng ra chieàu kinh ngaïc hoûi: -Taïi sao coâng töû laïi khoâng ñi? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi: -Vì sao taïi haï phaûi ñi theo moät ngöôøi chöa töøng quen bieát ñeå ñeán moät nôi cuõng chöa töøng tôùi ñoù bao giôø? Coâ beù chôùp maét maáy caùi ñaùp: -Taïi vì... taïi vì boïn thieáu nöõ taëng cho coâng töû raát nhieàu vaøng. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ruoài khoâng noùi. Coâ beù hoûi: -Coâng töû khoâng thích vaøng baïc ö? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï raát thích vaøng baïc nhöng khoâng phaûi vì vaøng baïc maø phaûi lieàu maïng. Coâ beù ñaûo maét haèn hoïc noùi: -Trong coã xe naøy raát yeân tónh. Teä coâng chuùa laø moät myõ nhaân ít keû bì kòp. Ñoaïn ñöôøng naøy cuõng tuyeät myõ. Khoâng chöøng coøn nhieàu chuyeän hay ôû doïc ñöôøng. Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi noùi: -Coâ noùi caâu naøy döôøng nhö khieán cho taïi haï ñaõ coù chuùt ñoäng taâm. Coâ beù maét saùng röïc leân hoûi: -Coâng töû nhaän lôøi roài chöù? Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø noùi: -Taïi haï khoâng nhaän lôøi. Coâ beù bóu moâi hoûi: -Taïi sao coâng töû coøn chöa öng thuaän? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp: -Taïi haï raát öu phuï nöõ xinh ñeïp dieâm duùa maø khoâng muoán lieàu maïng vì myõ nhaân. Coâ beù hoûi: -Phaûi theá naøo coâng töû môùi chòu lieàu maïng? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï coù lieàu maïng thì cuõng chæ lieàu mang cho mình maø thoâi. Coâ beù hoûi: -52- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Ngoaøi coâng töû, khaép thieân haï khoâng ai xin coâng töû lieàu maïng ñöôïc ö? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá. Coâ beù laïi ñaûo maét nhìn quanh hoûi: -Vì Hoa Maõn Laâu coâng töû cuõng khoâng chòu lieàu maïng hay sao? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi: -Hoa Maõn Laâu naøo? Coâ beù thuûng thaúng ñaùp: -Tieåu nöõ töôûng coâng töû quen bieát Hoa Maõn Laâu roài. Hieän giôø y ñang ôû nôi ñoù chôø coâng töû . Neáu coâng töû khoâng ñi, nhaát ñònh y phaûi thaát voïng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Y chæ muoán taïi haï ñi coøn chính y sao khoâng chòu ñeán kieám taïi haï? Coâ beù ñaùp: -Ñaùng tieác baây giôø y coù muoán ñeán kieám coâng töû cuõng khoâng ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao vaäy? Coâ beù ñaùp: -Vì hieän giôø y muoán ñi moät böôùc cuõng khoâng noåi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Phaûi chaêng coâ muoán noùi vì y ñaõ loït vaøo tay caùc coâ? Coâ beù ñaùp: -Ñaïi khaùi laø nhö vaäy. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân cöôøi roä töïa hoà phaûi nghe moät caâu chuyeän töùc cöôøi nhaát thieân haï. Chaøng cöôøi laên cöôøi loän, oâm buïng maø cöôøi. Coâ beù khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Taïi sao coâng töû cöôøi döõ vaäy? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Taïi haï cöôøi coâ nöông haõy coøn nhoû quaù khoâng hieåu caùch noùi naêng. Coâ beù "uûa" moät tieáng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Caùc vò ñaõ kieàm cheá ñöôïc Hoa Maõn Laâu thì baát cöù vieäc gì trong thieân haï cuõng laøm ñöôïc, sao coøn ñeán kieám taïi haï? Coâ beù cöôøi maùt ñaùp: -Coâng töû khoâng phaûi laø keû toái daï nhöng cóng chaúng phaûi laø ngöôøi thoâng minh laém. -53- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 12. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Theá ö? Coâ beù ñaùp: -Neáu coâng töû quaû laø ngöôøi thoâng minh thì phaûi hieåu roõ hai ñieàu. Moät laø tieåu nöõ chaúng phaûi ñöùa con nít, tieåu nöõ coøn laø bieåu thö cuûa Ñan Phuïng coâng chuùa. Naêm nay y môùi möôøi chín tuoåi maø tieåu nöõ ñaõ hai möôi. ---------------------------oOo--------------------------- -54- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn