Xem mẫu

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BAÛY KEÛ CHUÛ MÖU LAØ HOAÉC LAÕO ÑAÀU Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ngoaøi nöôùc ñoù khoâng coøn ñöôøng naøo khaùc. Thanh Phong ñaùp: -Y cuõng töï bieát baøn côø naøy y thua roài, nhöng ngoaøi mieäng y khoâng chòu nhaän thua maø thoâi. Luïc Tieåu Phuïng ñöa maét ñaêm ñaêm nhìn ra phöông trôøi, mieäng laåm baåm: -Nhönghieän giôø y ñaõ nhaän thua. Cuoäc côø cuõng gioáng nhö ñôøi ngöôøi, heå ñi laàm moät nöôùc laø phaûi thua. Thanh Phong ñaïo nhaân ñoät nhieân phaát tay aùo xoùa cuoäc taøn kyø chaäm raõi noùi: -Ñôøi ngöôøi duù co ví nhö cuoäc côø, nhöng haø taát phaûi nhaän chaân söï thaéng baïi ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Neáu khoâng nhaän chaân haø taát phaûi baøy ra cuoäc côø naøy ? Thanh Phong ñaïo nhaân nhìn chaøng, chaép hai tay laïi roài töø töø nhaém maét khoâng noùi gì nöõa. Moät côn gioù thoåi môû cöûa soå ra. Saéc ñeâm toái moø ñaõ bao phuû khoâng gian. oOo Luïc Tieåu Phuïng naèm duoãi daøi treân giöôøng ngöng thaân nhìn chung röôïu ñeå treân ngöïc. Chung röôïu naøy ñaët treân ngöïc chaøng ñaõ laâu, ñeán baây giôø chaøng vaãn chöa uoáng. Döôøng nhö chaøng chaúng coøn loøng daï naøo ñeå uoáng röôïu. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Phaûi chaêng coâng töû nghó tôùi boïn Chu Ñình ? Luïc Tieåu Phuïng laúng laëng khoâng ñaùp. Hoa Maõn Laâu laïi noùi: -Con ngöôøi luùc saép cheát, loøng daï raát hieàn töø. Hoaéc Thieân Thanh ñaõ quyeát taâm muoán cheát, töôûng khoâng laøm neân toäi nghieät gieát ngöôøi. Khoâng chöøng hieän giôø boïn Chu Ñình ñaõ bình yeân veà nhaø roài. Gaõ noùi caâu naøy chaúng nhöõng ñeå an uûi Luïc Tieåu Phuïng maø coøn ñeå an uûi chính gaõ nöõa. Typed by NDT -287- http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng döôøng nhö khoâng nghe thaáy. Hoa Maõn Laâu cöôøi göôïng noùi: -Baát luaän tröôøng hôïp naøo thì baøn côø naøy cuõng coi nhö coâng töû thaéng roài. Luïc Tieåu Phuïng boãng thôû daøi ñaùp: -Nhöng nöôùc côø toái haäu khoâng paûhi taïi haï ñi. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Maø cuõng chaúng ñi theo nhö yù nghó coâng töû phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Khoâng phaûi. Chaøng göôïng cöôøi noùi tieáp: -Vì theá maø taïi haï tuy thaéng vaãn khoù chòu hôn laø mình thua. Hoa Maõn Laâu cuõng thôû daøi hoûi: -Taïi sao y khoâng chòu ñaùnh cho xong cuoäc taøn kyø naøy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì y töï bieát mình thua roài, cuõng nhö hoâm qua y khoâng chòu ñi ñeán nöôùc cuoái cuøng. Chaøng vöøa döùt lôøi, ñoät nhieân nhaûy boå leân. Chung röôïu ôû tröôùc ngöïc rôùt xuoáng ñaát ñaùnh “choang” moät tieáng vôõ tan. Hoa Maõn Laâu ñaõ bieát tröôùc nay chaøng chaúng bao giôø chòu ñeå chung röôïu rôi vôõ. Nhöng hieän giôø chaøng ñaõ hoaøn toaøn queân heát. Chaøng ñöùng nhö keû maát hoàn, toaøn thaân giaù laïnh, giaù laïnh töø ñaàu xuoáng ñeán goùt chaân. Hoa Maõn Laâu khoâng hoûi chaøng taïi sao ? Vì gaõ bieát töï yù chaøng seõ noùi ra. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân nhaéc laïi: -Hoâm qua y chöa ñaùnh xong cuoäc côø. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Ñuùng theá. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Hoâm qua y ñaùnh côø ôû chuøa Thanh Phong. Hoa Maõn Laâu bieán ñoåi saéc maët. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Neáu Thöôïng Quan Phi Yeán cheát veà tay y thì sao hoâm qua y laïi ngoài ñaây ñaùnh côø ? Thöôïng Quan Phi Yeán ôû ngoaøi xa haøng maáy traêm daëm, duø Hoaéc Thieân Thanh co moïc caùnh cuõng chaúng taøi naøo bay veà kòp. Thöôïng Quan Phi Yeán laïi cheát ñuùng vaøo ngaøy hoâm qua. Hoa Maõn Laâu cuõng caûm thaáy chaân tay giaù laïnh, gaõ thôû daøi noùi: -Chaúng leõ chuùng ta ñaõ ñoå toäi laàm cho y ? Typed by NDT -288- http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng naém hai tay laïi ñaùp: -Ít ra laø Thöôïng Quan Phi Yeán quyeát chaúng phaûi bò y haï saùt. Hoa Maõn Laâu laåm nhaåm gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ít ra chuùng ta ñaõ traùch laàm y veà ñieåm naøy. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Taïi sao y kh6ong bieän baïch ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Y öôùc heïn taïi haï ñeán gaëp taïi chuøa Thanh Phong coù theå vì muoán ñaïo nhaân laøm chöùng laø hoâm qua y ñaùnh côø vôùi laõo ôû trong chuøa. Hoa Maõn Laâu cuõng noùi: -Vì y bieát neáu chæ bieän baïch baèng mieäng maø chaúng coù ñoái chöùng nhaát ñònh coâng töû chaúng tin naøo. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ñaùng tieác laø y khoâng coù cô hoäi ñeå bieän baïch. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Neáu ñuùng theá thì dó nhieân khoâng phaûi laø töï y muoán cheát hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Nhaát ñònh khoâng phaûi. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ai ñaõ gieát y ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ngöôøi gieát y cuõng laø hung thuû ñaõ haï saùt Thöôïng Quan Phi Yeán. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ngöôøi ñoù môùi chính laø chuû möu trong vuï naøy hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá ! Hoa Maõn Laâu hoûi: -Chaúng leõ Thanh Phong daïo nhaân cuõng bò keû khaùc mua chuoäc neân môùi noùi doái cho hoï ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Keû xuaát gia cuõng chæ laø ngöôøi. Hoa Maõn Laâu noùi: -Neáu theá thì nhaát ñònh Thanh Phong ñaïo nhaân bieát haén laø ai ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: Typed by NDT -289- http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Vì theá maø baây giôø taïi haï hy voïng Thanh Phong coøn soáng. Chaøng noùi caâu naøy ñaày veû thaát voïng. Khi hai ngöôøi trôû laïi chuøa Thanh Phong thì ngoâi chuøa ñaõ bieán thaønh bieån löûa. Chaúng moät ai troán ra ñöôïc, moät ngöôøi cuõng khoâng coù. Ngoïn löûa döõ doäi ñaõ voâ tình. Con ngöôøi phoùng hoûa caøng voâ tình hôn. Ngöôøi aáy laø ai ? Chuøa Thanh Phong ôû phía tröôùc traùi nuùi. Toøa tieåu laâu cuûa Hoaéc Höu thì ôû phía sau. Maët tröôùc nuùi bieán thaønh bieån löûa, nhöng maët sau yeân tænh nhö khoâng. Treân cöûa vaãn coøn chöõ “Ñaåy”. Luïc Tieåu Phuïng ñaåy cöûa tieán vaøo. Ñaây laø laàn thöù hai chaøng ñaåy khuoân cöûa naøy, khoâng chöøng cuõng laø cuoái cuøng. oOo Ruoät traùi nuùi roãng tueách, chaúng coù moät thöù gì. Binh khí cuøng chaâu baùu tröôùc ñeám khoâng xieát nay ñaõ hoaøn toaøn bieán maát môùi thaät laø kyø ! Khu giöõa loøng traùi nuùi coù moät thaïch ñaøi nhoû. Treân thaïch ñaøi giaûi manh chieáu cuõ. Hoaéc Höu chaân khoâng, mình maëc aùo xieâm baèng vaûi xanh ñaõ baïc maøu. Laõo ñang ngoài xeáp baèng treân chieáu coû haâm röôïu. Muøi röôïu thôm ngaùt. Luïc Tieåu Phuïng hít moät hôi chaân khí theo baäc ñaù ñi xuoáng, mæm cöôøi noùi: -Xem chöøng taïi haï ñeán chuyeán naøy cuõng ñuùng luùc. Hoaéc Höu cuõng mæm cöôøi ñaùp: -Nhöng laàn naøy laõo phu khoâng laáy laøm kyø nöõa vì bieát mình coù röôïu ngon laø coâng töû laïi tìm ñeán. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Nhöng taïi haï laïi coù choã hoaøi nghi. Hoaéc Höu hoûi: -Hoaøi nghi ñieàu chi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Hoaøi nghi laõo gia coá yù duøng röôïu ngon ñeå daãn duï taïi haï ñeán. Hoaéc Höu cöôøi roä noùi: -baát luaän chuyeän gì thì chuyeän, röôïu ngon vaãn laø röôïu ngon. Neáu coâng töû khoâng sôï dô aùo thì ngoài xuoáng ñaây uoáng moät chung. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: Typed by NDT -290- http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Taïi haï sôï laém. Hoaéc Höu chau maøy hoûi: -Sôï ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï khoâng sôï dô aùo … Hoaéc Höu ngaét lôøi: -Theá thì coøn sôï gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï sôï gioáng nhö Hoaéc Thieân Thanh, uoáng chung röôïu vaøo roài, chæ coøn chôø ngöôøi khaùc ñeán thu thaäp cuoäc taøn kyø. Hoaéc Höu nhìn chaøng. Muïc quang laõo bieán thaønh saéc beùn nhö löôõi ñao ruùt ra khoûi voû. Laõo khoâng noùi gì nöõa, töø töø roùt röôïu ra chung, laïi töø töø uoáng vaøo. Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng noùi nöõa chng bieát noùi theá ñuû roài. Chaøng ñoái dieän vôùi con ngöôøi thoâng minh, maø noùi vôùi ngöôøi thoâng mình chæ moät caâu cuõng ñuû. Khoâng bieát thôøi gian troâi qua ñaõ bao laâu, Hoaéc Höu ñoät nhieân noåi traøng cöôøi hoâ hoá noùi: -Xem chöøng laõo phu chaúng theå doái ñöôïc coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì theá maø laõo gia khoâng löøa doái taïi haï nöõa. Hoaéc Höu hoûi: -Taïi sao coâng töû laïi muoán tìm ñeán laõo phu ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: -Nguyeân taïi haï khoâng nghó ñeán, taïi haï 9daõ laàm ngay töø luùc ñaàu. Hoaéc Höu “uûa” leân moät tieáng. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp: -Taïi haï tröôùc kia nhaän xeùt laõo gia cuõng nhö Dieâm Thieát San vaø Ñoäc Coâ Nhaát Haïc, ñeàu laø ngöôøi bò haïi, maø chæ coù Hoaéc Thieân Thanh laø ñöôïc lôïi trong vuï naøy. Hoaéc Höu hoûi: -Baây giôø thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Baây giôø taïi haï môùi nghó thoâng suoát keû chaân chính ñöôïc lôïi trong vuï naøy chæ coù moät ngöôøi. Hoaéc Höu hoûi: Typed by NDT -291- http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ngöôøi ñoù phaûi chaêng laø laõo phu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá. Ngöôøi ñoù chính laø laõo gia. Hoaéc Höu laïi roùt röôïu ra chung. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ñaïi Kim Baèng Vöông cheát roài, treân ñôøi chaúng coøn ai ñeán ñoøi laõo gia veà moùn nôï cuõ cuûa Kim Baèng Vöông Trieàu. Hoaéc Höu töø töø gaät ñaàu ñaùp: -Tröôùc y cuõng khoâng ñoøi laõo phu, nhöng maáy naêm gaàn ñaây y cuøng quaån quaù maø laïi laø ngöôøi xaùi tieàn nhö raùc, chöa töøng bieát ñeán chuyeän kieám tieàn laø khoù nhoïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Vì theá maø laõo gia phaûi gieát y ? Hoaéc Höu laïnh luøng ñaùp: -Haïng ngöôøi ñoù neân cheát laém. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Nhöng y c t chöa ñuû, vì Ñoäc Coâ Nhaát Haïc vaø Dieâm Thieát San seõ ñeán ñoøi chia môù heá taøi saûn ñoù. Hoaéc Höu ñaùp: -Môù taøi saûn ñoù nguyeân laø cuûa laõo phu. Chæ moät mình laõo phu traêm cay nghìn ñaéng môùi baûo veä ñöôïc vaø laøm cho moãi ngaøy moät taê ng theâm. Laõo phu quyeát khoâng ñeå keû khaùc giaây maùu aên phaàn. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Vì theá boïn cuõng neân cheát hay sao ? Hoaéc Höu ñaùp: -Khoâng cheát khoâng ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi hoûi: -Thöïc ra môù cuûa caûi ñoù coù chia cho ba chuïc ngöôøi xaøi cuõng khoâng heát. Laõo gia ñaõ baây nhieâu tuoåi roài, chaúng leõ coøn ñònh boû vaøo quan taøi ñem ñi ? Hoaéc Höu trôïn maét nhìn chaøng laïnh luøng hoûi laïi: -Tyû nhö coâng töû coù vôï maø luùc khoâng theå duøng ñöôïc, lieäu coù chòu nhöôøng cho keû khaùc duøng chung hay khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñoù laø hai chuyeän khaùc nhau. Hoaéc Höu noùi: Typed by NDT -292- http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Döôùi con maét laõo phu thì hai chuyeän naøy hoaøn toaøn gioáng nhau. Tieån cuûa cuõng nhö vôï con. Baát luaän laõo phu coøn soáng hay cheát cuõngchaúng ñeå cho keû khaùc sôø vaøo. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì theá maø laõo gia ñaõ lôïi duïng Hoaéc Thieân Thanh vaø Thöôïng Quan Phi Yeán ñi gieát Ñaïi Kim Baèng Vöông, sau laïi lôïi duïng taïi haï tröø khöû Ñoäc Coâ Nhaát Haïc vaø Dieâm Thieá t San. Hoaéc Höu ñaùp: -Laõo phu cuõng khoâng muoán kieám coâng töû, nhöng ñaùng tieác ngoaøi coâng töû thaät tình laõo phu khoâng nghó ra ñöôïc ngöôøi thöù hai naøo laøm noåi vieäc naøy. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi: -Taïi haï ñaõ ñöôïc nghe caâu naøy roài. Hoaéc Höu ñaùp: -Nhöng ñoù laø söï thöïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ñaây laø taïi haï cam taâm tình nguyeän roài maéc baãy cuûa al4o gia. Nhöng coøn Hoaéc Thieân Thanh, con ngöôøi nhö vaäy sao cuõng bò laõo gia lôïi duïng ? Hoaéc Höu ñaùp: -Khoâng phaûi laõo phu muoán y maéc baãy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Theá thì Thöôïng Quan Phi Yeán chaêng ? Hoaéc Höu cöôøi hoûi laïi: -Chaúng leõ coâng töû khoâng nhaän ra thò laø moät thieáu nöõ khieán cho nam nhaân deã ñoäng taâm ? Hoa Maõn Laâu baát giaùc baät tieáng cöôøi laït. Luïc Tieåu Phuïng cuõng thôû daøi hoûi: -Sao laõo gia coù theå ñaû ñoäng ñöôïc coâ ? Hoaéc Höu thaûn nhieân ñaùp: -laõo phu tuy tuoåi giaø nhöng cuõng coù theå laøm cho nöõ nhaân ñoäng taâm, vì laõo phu coù caùi ñeå baát cö nöõ nhaân naøo cuõng khoâng cöï tuyeät ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Caùi gì ? Hoaéc Höu ñaùp: -Chaâu baùu ! Laõo mæm cöôøi noùi tieáp: Typed by NDT -293- http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Treân ñôøi chaúng co nöõ nhaân naøo khoâng thích chaâu baùu cuõng nhö chaúng khi naøo ñaøn oâng khoâng thích gaùi ñeïp. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Laõo gia nhaän lôøi laáy chaâu baùu chia cho Thöôïng Quan Phi Yeán ñeå coâ daãn duï Hoaéc Thieân Thanh hay sao ? Hoaéc Höu caû cöôøi ñaùp: -Caùc vò ñeàu töôûng thò laø tình nhaân cuûa Hoaéc Thieân Thanh, chöù coù bieát ñaâu thò yeâu laõo giaø naøy roài. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc thöùc tænh laõo: -Chaúng phaûi coâ yeâu laõo gia maø yeâu chaâu baùu cuûa laõo gia. Hoaéc Höu cöôøi ñaùp: -Thì cuõng theá. Theo con maét cuûa laõo phu, thò laø ngöôøi cheát roài. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Laõo gia ñaõ ñònh sau khi thaønh söï laø gieát coâ ñeå bòt mieäng phaûi khoâng ? Hoaéc Höu ñaùp: -Laõo phu ñaõ noùi nhaát quyeát khoâng ñeå ai giaây maùu aên phaàn vaøo choã tieàn taøi cuûa mình. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì theá maø laõo gia coá yù tieát loä vuï bí maät saùu ngoùn chaân ñeå taïi haï ñi tìm gieát coâ. Hoaéc Höu ñaùp: -Nhöng Hoaéc Thieân Thanh laïi bò böng maét, vì theá môùi gaáp ruùt göûi Phi caùp truyeàn thö baùo vuï bí maät naøy cho Thöôïng Quan Phi Yeán hay. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Chính y cuõng khoâng bieát laõo gia laø ngöôøi chuû möu chaân chính trong vuï naøy ö ? Hoaéc Höu ñaùp: -Dó nhieân y khoâng bieát, khoâng thì chaúng khi naøo y chòu baùn maïng soáng thay Thöôïng Quan Phi Yeán. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Nhöng laõo gia cuõng khoâng nghó tôùi taïi haï buoâng tha Thöôïng Quan Phi Yeán. Hoaéc Höu ñaùp: -Vì theá maø laõo phu ñaønh töï mình ra tay haønh ñoäng. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Hoaéc Thieân Thanh cuõng chaúng phaûi laø keû ngu xuaån. Sau khi ñöôïc tin Thöôïng Quan Phi Yeán cheá t, taát y phaûi nghó ra coù ngöôøi chuû möu, neân y öôùc ñònh cuøng taïi haï ñeán chuøa Thanh Phong roài laïi ñeán kieám laõo gia tröôùc. Typed by NDT -294- http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hoaéc Höu noùi: -Thaät ra y khoâng ngu ñoát, nhöng keû thoâng mình thöôøng laøm vieäc vuïng veà. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Thöïc ra y khoâng neân moät mình ñeán kieám tieân sinh Hoaéc Höu ñaùp: -Vì theá laõo phu môùi baûo haén cheát laø ñaùng kieáp. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Tieân sinh gieát y roài môùi ñöa ñeán chuøa Thanh Phong ö ? Hoaéc Höu ñaùp; -Chuøa Thanh Phong cuõng laø saûn nghei65p cuûa laõo phu. Baát cöù luùc naøo laõo phu muoán thu hoài cuõng ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì theá maø tieân sinh yeâu caàu Thanh Phong ñaïo nhaân noùi doái giuùp mình, ñaïo nhaân cuõng khoâng daùm cöï tuyeät. Hoaéc Höu thaûn nhieân ñaùp: -Con ngöôøi ñaõ xuaát gia maø coøn noùi doái cuõng laø ñaùng cheát. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Tieân sinh muoán laøm cho taïi haï xaùc nhaän Hoaéc Thieân Thanh vì sôït toäi maø cheát ñeå taïi haï töø ñaây ñình thuû chöù gì ? Hoaéc Höu thôû daøi ñaùp: -Thöïc tình laõo phu khoâng muoán coâng töû can thieäp vaøo vuï naøy. Ñaùng tieác laø ñaïo só kia laém mieäng thaønh ra laøm haïi coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ñaïo só laøm haïi taïi haï ö ? Hoaéc Höu ñaùp: -Laõo phu nghe y noùi ñeán cuoäc côø taøn hoâm qua, lieàn bieát laø chaúng sôùm thì muoän coâng töû cuõng nghó ra choã sô hôû naøy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Vì theá maø tieân sinh phoùng hoûa ñoát chuøa Thanh Phong ? Hoaéc Höu ñaùp: -Khu ñaát ñoù laõo phu coøn coù choã lôïi duïng khaùc nöõa. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Döôùi con maét cuûa tieân sinh thì nhöõng ngöôøi naøy haù chaúng hoaøn toaøn gioáng nhö khu ñaát ? Hoï baát quaù laø coâng cuï ñeå tieân sinh lôïi duïng maø thoâi. Hoaéc Höu ñaùp: Typed by NDT -295- http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Vì theá maø laõo phu muoán ñeå hoï soáng, hoï môùi soáng ñöôïc. Laõo phu muoán cho hoï cheát laø hoï phaûi cheát. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi hoûi: -Tieân sinh cuõng nghó ñeán caû taïi haï seõ bò tieân sinh lôïi duïng chaêng ? Hoaéc Höu ñaùp: -Caù nhaân naøo cuõng coù nhöôïc ñieåm. Chæ caàn bieát roõ nhöôïc ñieåm ôû choã naøo thì baát cöù ai cuõng coù theå lôïi duïng ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Nhöôïc ñieå cuûa taïi haï ôû choã naøo ? Hoaéc Höu laïnh luøng ñaùp: -Nhöôïc ñieåm cuûa coâng töû laø thích can thieäp vaøo vieäc cuûa ngöôøi ta. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Vì theá maø taïi haï giuùp tieân sinh trong vieäc ñi kieám Taây Moân Xuy Tuyeát tröø khöû Dieâm Thieát San vaø Ñoäc Coâ Nhaát Haïc cho tieân sinh … Hoaéc Höu ñaùp: -Nhöõng vieäc coâng töû laøm ñeàu hay caû. Coù ñieàu sau khi Hoaéc Thieân Thanh cheát roài maø coâng töû ñình thuû thì töø ñaây saép tôùi coâng töû muoán ñeán uoáng röôïu cuûa laõo phu luùc naøo cuõng ñöôïc. Caû nhöõng luùc khoán cuøng, khoâng chöøng laõo phu coøn cho coâng töû möôïn haøng vaïn laïng baïc. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ñaùng tieác laø hieän giôø taïi haï chöa chòu ñình thuû. Hoaéc Höu cuõng thôû daøi hoûi: -Coâng töû coù bieát taïi sao laõo phu khuaân heát moïi vaät ôû ñaây ñi choã khaùc roài khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï khoâng roõ. Hoaéc Höu noùi: -Vì laõo phu chuaån bò ñeå nôi ñaây laøm phaàn moä cho caùc vò. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi: -Phaàn moä theá naøy chaúng lôùn quaù ö ? Hoaéc Höu töùc giaän ñaùp: -Luïc Tieåu Phuïng ñöôïc choân taùng ô Thanh Y ñeä nhaát laâu thì cheát c ng khoâng ñaùng uõ tieác nöõa. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Thöôïng Quan Phi Yeán ít ra coøn ñöôïc moät caâu noùi thöïc. Thanh Y ñeä nhaát laâu quaû nhieân ôû ñaây. Typed by NDT -296- http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hoaéc Höu ñaùp: -Ñaùng tieác laø ngöôøi khaùc coù noùi Thanh Y ñeä nhaát laâu ôû ñaây, coâng töû cuõng chaúng tin naøo. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Tieân sinh ñuùng laø Toång thuû laõnh moät traêm leû taùm Thanh Y Laâu phaûi khoâng ? Hoaéc Höu cöôøi ñaùp: -Toång thuû laõnh deã nghe thaät. Laõo phu thích nghe ba chöõ ñoù. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Chaúng leõ thanh aâm naøy deã nghe hôn caû tieáng ñeám baïc ? Hoaéc Höu höõng hôø ñaùp: -Laõo phu khoâng ñeám tieàn, vì coù ñeám cuõng khoâng xueå. Luïc Tieåu Phuïng laïi thôû daøi noùi: -Baây giôø taïi haï môùi hieåu taïi sao tieân sinh phaùt taøi nhö vaäy. Hoaéc Höu ñaùp: -Coâng töû hieåu roõ nhöng ñaùng tieác laø boïn kia cuûa coâng töû laïi khoâng hieåu. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Taïi haï khoâng muoán ñem tieàn boû vaøo quan taøi. Hoaéc Höu cöôøi roä noùi: -Hay laém ! Hay laém ! Nghe noùi trong mình coâng töû thöôøng ñem theo taäp ngaân phieáu raát daày maø moãi laàn ít ra xaøi ñeán naêm ngaøn laïng. ---------------------------oOo--------------------------- Typed by NDT -297- http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn