Xem mẫu

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI LAÊM LUÏC TIEÅU PHUÏNG BAØY RA NGHI TRAÄN Thöôïng Quan Phi Yeán noùi: -Ngöôøi naøy nhaát ñònh coâng töû coù theå ñoái phoù ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ai vaäy ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Taây Moân Xuy Tuyeát ! Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi: -Coâ nöông muoán taïi haï ñi gieát y, hay laø muoán y gieát taïi haï ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Dó nhieân tieåu muoäi yeâu caàu coâng töû ñi gieát haén, vì haén vuõ nhuïc tieåu muoäi. Tröôùc nay chöa ai vuõ nhuïc tieåu muoäi thaäm teä nhö haén. Luïc Tieåu Phuïng goûi: -Chæ coù vaäy maø coâ nöông muoán taïi haï gieát y ö ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Buïng daï ñaøn baø thöôøng raát heïp hoøi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Neáu taïi haï khoâng gieát noåi y maø ngöôïc laïi, taïi haï cheát veà tay y thì sao ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Caùi ñoù töôûng coâng töû cuõng chaúng caàn phaûi laáy laøm khoù chòu. Doïc ñöôøng xuoánghoaøng tuyeàn, coâng töû nhaát ñònh seõ coù nhieàu baïn höõu ñi theo ñeå boài tieáp. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Xem chöøng döôøng nhö taïi haï chaúng coøn ñöôøng loái naøo ñeå löïa choïn nöõa. Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Khoâng coøn ñöôøng naøo khaùc. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Baát luaän y cheát cuõng hay maø taïi haï cheát cuõng vaäy, coâ nöông ñeàu laáy laøm khoan khoaùi ! Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -265- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Noùi ñuùng theo löông taâm thì caû hai vò cheát heát, tieåu muoäi cuõng chaúng ñau loøng. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Khoâng ngôø coâ nöông cuõng coù löông taâm ! Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Dó nhieân laø coù. Vì theá tieåu muoäi môùi hyt voïng coâng töû ñi gieát haén. Chæ moät maïng haén ñeå ñaùnh ñoåi ba maïng cho boïn Hoa Maõn Laâu. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Moùn nôï naøy tính nhö vaäy keå ra cuõng khoâng thua thieät. Coù ñieàu ñaùng tieác laø taïi haï khoâng bieát y ôû ñaâu ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Nhaát ñònh coâng töû seõ kieám thaáy haén. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi haï laøm sao maø kieám ñöôïc ? Thöôïng Quan Phi Yeán noùi: -Hoâm aáy haén ñem Toân Tuù Thanh ñi, dó nhieân voø haén muoán cöùu maïng cho thò. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Y ngoaøi vieäc gieát ngöôøi, hoïa hoaèn cuõng coù khi cöùu ngöôøi. Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Vì theá maø tieåu muoäi chaéc hieän giôø haén ñaõ tìm moät nôi ñeå Toân Tuù Thanh döôõng thöông. Gaàn ñoù nôi naøo khaû dó döôõng thöông ñöôïc töôûng coâng töû bieát roài. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Nhöng ngöôøi cheát thì caàn gì paûhi döôõng thöông nöõa ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Ñuùng theá ! Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Vì theá maø taïi haï muoán hoûi coâ nöông: Sau khi Toân Tuù Thanh truùng phaûi Phi Phuïng chaâm cuûa coâ nöông, lieäu coøn cöùu vaõn ñöôïc chaêng ? Thöôïng Quan Phi Yeán laïnh luøng ñaùp: -Thò truùng Phi Yeán chaâm chöù khoâng phaûi Phi Phuïng chaâm. Keå ra khoâng cöùu ñöôïc nöõa, nhöng döôøng nhö Taây Moân Xuy Tuyeát laø moät tay ñaïi haønh gia veà ñieåm naøy. Luïc Tieåu Phuïng “uûa” leân moät tieáng. Thöôïng Quan Phi Yeán laïi noùi: -Phi Yeán chaâm khaùc haún nhöõng aùm khí coù chaát ñoäc thoâng thöôøng. Ngöôøi naøo truùng phaûi Phi Yeán chaâm roài neáu naèm yeân laø nhaát ñònh phaûi cheát. -266- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì theá maø Thaïch Tuù Vaân phaûi uoång maïng ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Taây Moân Xuy Tuyeát ñaõ ñem Toân Tuù Thanh chaïy khaép vuøng nuùi non ñeå chaát ñoäc trong ngöôøi thò phaùt taùn ra ngoaøi môùi co cô cöùu vaõn. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Hoâm aáy coâ nöông aùm toaùn thò xong roài khoâng boû ñi ö ? Thöôïng Quan Phi Yeán cöôøi ñaùp: -Tröôùc boïn cao thuû nhö coâng töû thì tieåu muoäi chaïy theá naøo ñöôïc ? Tieåu muoäi ñaønh lieàu aån ôû ñoù. Luùc caùc vò chaïy ra röôït theo, tieåu muoäi ñeàu nhìn roõ heát. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi: -Coâ nöông quaû laø lôùn maät. Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Tieåu muoäi bieát coâng töû nhaát quyeát khoâng ngôø tieåu muoäi daùm löu laïi trong ñoù. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Coâ nöông chôø boïn taïi haï ñi roài môùi ra ö ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Khi ñoù chæ coøn laïi moät mình Hoa Maõn Laâu. Tieåu muoäi bieát gaõ tuyeät khoâng nghi ngôø gì mình. Tieåu muoäi baûo tuyeát ñen, möïc traéng, gaõ cuõng gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao vaäy ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Vì gaõ öa thích tieåu muoäi. Trai meâ gaùi thì coøn noùi gì nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì gaõ öa thích coâ nöông neân coâ nöông töôûng gaõ coù thua thieät hay maéc baãy cuõng laø ñaùng kieáp. Thöôïng Quan Phi Yeán noùi: -Caùi ñoù laø do loøng gaõ cam taâm tình nguyeän. Tieåu muoäi khoâng baét gaõ phaûi öa thích mình. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Baây giôø taïi haï chæ coøn moät ñieàu cho coâ nöông hay. Thöôïng Quan Phi Yeán giuïc : -Coâng töû noùi ñi ! Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -267- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ai töôûng ngöôøi khaùc ngu ñaàn daïi doät thì chính ngöôøi aáy laø keû ngu ñaàn nhaát thieân haï. Thöôïng Quan Phi Yeán chau maøy hoûi: -Coâng töû noùi theá laø coù yù gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Coâ nöông cöù quay ñaàu nhìn laïi laø hieåu roõ yù töù caâu noùi cuûa taïi haï. Thöôïng Quan Phi Yeán quay ñaàu nhìn laïi. Coâ töôûng chöøng caû ngöôøi mình teù xuoáng hang saâu thaúm toái ñen. ÔÛ trong nhaø caøng toái taêm hôn. Moät ngöôøi ñöùng söõng vaø laúng laëng laïi khoâng nhuùc nhích trong boùng toái. -Hoa Maõn Laâu ! Thöôïng Quan Phi Yeán khoâng nhòn ñöôïc ñaõ baät tieáng la hoaûng. Thaùi ñoä cuûa Hoa Maõn Laâu raát bình tænh, chaúng loä veû ñau khoå hay phaãn noä chuùt naøo. Thöôïng Quan Phi Yeán nhìn gaõ haéng daëng, aáp uùng hoûi: -Caùc haï … caùc haï laøm sao ñeán ñaây ñöôïc ? Hoa Maõn Laâu höõng hôø ñaùp: -Taïi haï ñi tôùi ñaây. Thöôïng Quan Phi Yeán ngaäp ngöøng: -Nhöng ta … hieån nhieân ta ñaõ phong toûa huyeät ñaïo caùc haï roài kia maø ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Khi ngöôøi ta ñieåm huyeät mình, neáu mình vaän chaân khí ñeà tuï ôû beân huyeät ñaïo ñoù thì chæ sau moät luùc laø coù theå giaûi khai huyeät ñaïo bò phong toûa. Veà coâng phu naøy, taïi haï cuõng bieát ñöôïc moät chuùt. Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi: -Chaúng leõ caùc haï ñaõ bieát tröôùc khi ta saép haï thuû ñeå maø chuaån bò ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Taïi haï khoâng muoán ngöôøi baïn vì cöùu mình maø laïi ñi gieát keû khaùc. Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi: -Vöøa roài ta noùi gì caùc haï ñaõ nghe heát caû roài ö ? Hoa Maõn Laâu gaät ñaàu. Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi: -Caùc haï … caùc haï … Theá maø caùc haï khoâng noåi noùng ö ? Hoa Maõn Laâu laïnh luøng ñaùp: -268- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Con ngöôøi chaúng ai traùnh khoûi haønh ñoäng laàm laãn. Huoáng chi coâ nöông söï thöïc laïi khoâng muoán taïi haï öa thích coâ. Xem chöøng gaõ vaãn bình tænh vaãn oân nhu, vì trong loøng gaõ chæ coù chuyeän thöông yeâu chöù khoâng ñieàu thuø haän. Thöôïng Quan Phi Yeán baên khoaên nhìn Hoa Maõn Laâu. Duø coâ laø haïng gaùi nhö vaäy, neùt maët cuõng khoâng khoûi ra chieàu beõn leõn. Luïc Tieåu Phuïng cuõng nhìn Hoa Maõn Laâu nheï buoâng tieáng thôû daøi noùi: -Ngöôøi naøy quaû laø moät trang quaân töû. Hoa Maõn Laâu cöôøi noùi: -Ngöôøi quaân töû cuøng keû ngôù ngaãn coù khi chaúng khaùc nhau maáy tyù. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Laõo baûn ñaâu ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Laõo baûn dó nhieân ñang boài tieáp laõo baûn nöông. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao boïn oï khoâng ñeán ñaây ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Hoï coøn ñang nghe Tuyeát Nhi noùi chuyeän coå tích. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi: -Xem chöøng boïn hoï saép maéc baãy ñeán nôi roài. Thöïc ra chaøng ñaõ hieåu taïi sao boïn hoï khoâng ñeán. Chaøng bieát boïn hoï bò löøa gaït. Luùc naøy chaøng coù thaáy hoï cuõng khoâng khoûi söôïng suøng. Boïn hoï khoâng muoán ñeå chaøng phaûi ngöôïng nghòu. Tuyeát Nhi cuõng khoâng muoán gaëp thö thö. Caùc coâ gaëp maët nhau thì trong loøng caû hai beân ñeàu khoù chòu. Thöôïng Quan Phi Yeán buoâng tieáng thôû daøi söôøn söôït noùi: -Lôøi coâng töû vöøa noùi baây giôø tieåu muoäi môùi hieåu roõ. Luïc Tieåu Phuïng : -UÛa ! Thöôïng Quan Phi Yeán noùi: -Tieåu muoäi vaãn töôûng caùc vò laø nhöõng ngöôøi ngôù ngaån, nhöng hieän giôø môùi bieát keû ngôù ngaån khoâng phaûi laø caùc vò maø chính laø tieåu muoäi. Coâ thôû daøi noùi tieáp: -269- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Nhöng neáu coâng töû maø caét muõi tieåu muoäi thì tieåu muoäi cuõng chaúng cho coâng töû hay ngöôøi ñoù laø ai. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Teù ra coâ nöông laø cuõng ngöôøi ña tình. Thöôïng Quan Phi Yeán cöôøi khanh khaùch, tieáng cöôøi cuûa coâ ñaày veû theâ löông. Ñoät nhieân coâ döøng tieáng cöôøi, noùi: -Moät ngöôøi ñaøn baø öa thích ñaøn oâng, hay ngöôïc laïi, moät ngöôøi ñaøn oâng say meâ ñaøn baø ñeàu gioáng nhau maø cuõng laø moät ñieàu chaúng theå naøo traùnh ñöôïc. Hoa Maõn Laâu nghe Thöôïng Quan Phi Yeán noùi caâu naøy baát giaùc laåm nhaåm gaät ñaàu. Boãng gaõ leân tieáng töïa hoà noùi ñeå mình nghe: -Ta hieåu roài ! Ta hieåu roài ! … Thöôïng Quan Phi Yeán loä veû buoàn raàu noùi: -Tieåu muoäi thöïc coù ñieàu laàm loãi vôùi caùc haï … Coâ döøng laïi moät chuùt roài tieáp: -Duø caùc haï coù gieát tieåu muoäi, tieåu muoäi cuõng töï bieát laø ñaùng laémchöù khoâng phieàn traùch caùc haï. Hoa Maõn Laâu thuûng thaúng ñaùp: -Chaúng khi naøo taïi haï nghó ñeán chuyeän gia haïi coâ nöông. Töôûng coâ nöông baát taát phaûi quan taâm. Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi: -Caùc haï ñònh laøm gì tieåu muoäi ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Chaúng laøm gì caû. Thöôïng Quan Phi Yeán ñoäng dung hoûi: -Caùc haï … chaúng leõ caùc haï tha cho tieåu muoäi ra ñi ? Hoa Maõn Laâu khoâng noùi gì, ñoät nhieân gaõ xoay mình töø töø caát böôùc ñi ra. Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi, ueå oaûi ñi theo. Thöôïng Quan Phi Yeán ngaïc nhieân nhìn hai ngöôøi. Boãng coâ lôùn tieáng: -Tieåu muoäi ñaõ hieåu roõ yù töù caùc haï roài. Caùc haï bieát tieåu muoäi baây giôø nhaát ñònh ñi kieám y, neân coá yù buoâng tha tieåu muoäi ñeå theo doõi haønh tung. Luïc Tieåu Phuïng khoâng quay ñaàu laïi, höõng hôø ñaùp: -Taïi haï baát taát phaûi laøm nhö vaäy. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Taïi sao theá ? -270- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì taïi haï ñaõ bieát y laø ai. Thöông Quan Phi Yeán bieán saéc lôùn tieáng hoûi: -Coâng töû bieát y roài ö ? … Vaäy y laø ai ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng ñaùp maø cuõng khoâng noùi gì nöõa. Chaøng böôùc mau cho kòp Hoa Maõn Laâu, soùng vai cuøng ñi treân daãy haønh lang aûm ñaïm, maát huùt vaøo trong boùng toái. Trong nhaø caøng toái taêm hôn. Thöông Quan Phi Yeán ñöùng moät mình trong boùng toái. Ñoät nhieân ngöôøi coâ run baàn baät, chaúng hieåu vì coâ giaù laïnh hay vì coâ sôï haõi. Trong vöôøn hoa toái taêm maø tænh mòch, muûi hoa thôm gioù thoåi vaøo caøng söùc nöïc hôn luùc huyønh hoân. Maáy chuïc choøm sao laïnh leõo vöøa moïc ra lieàn bò ñaùm maây laûng vaûng che khuaát. Hoa Maõn Laâu ñi raát chaäm khi tôùi tröôùc moät buïi hoa raâm gaõ môùi nheï buoâng tieáng thôû daøi noùi: -Coâ ta cuõng laø moät thieáu nöõ ñaùng thöông. Luïc Tieåu Phuïng laåm nhaåm gaät ñaàu, döôøng nhö caøhng queân maát Hoa Maõn Laâu, chaúng bao giôø nhìn thaáy gì, dó nhieân khoâng ngoù thaáy chaøng gaät ñaàu. Hoa Maõn Laâu laïi noùi: -Ngöôøi naøo cuõng khoù loøng traùnh khoûi coù haønh ñoäng laàm laãn. Tuy coâ laøm vieäc laàm laãn, nhöng … Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi: -Haønh ñoäng laàm laãn phaûi chòu tröøng phaït. Baát cöù ai haønh ñoäng laàm laãn ñeàu phaûi chòu haäu quaû töông ñöông. Hoa Maõn Laâu noùi: -Nhöng coâng töû ñaõ tha coâ roài. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Caùi ñoù coù theå vì taïi haï bieát coù ngöôøi nhaát ñònh khoâng chòu buoâng tha coâ. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ai ? Tình nhaân cuûa coâ chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Khoâng phaûi tình nhaân. Y laø ngöôøi raát voâ tình. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû bieát y laø ai roài thaät chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp: -271- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Giaû chöù khoâng phaûi thöïc. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Neáu vaäy thì coâ noùi khoâng laàm ö ? Phaûi chaêng coâng töû ñònh ngaám ngaàm theo doõi haønh tung coâ ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Taïi haï tuy chaúng phaûi laø ngöôøi quaân töû, nhöng cuõng khoâng ñeán noãi noùi lôøi roài laïi aên lôøi. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû ñaõ khoâng bieát ngöôøi ñoù laø ai, laïi khoâng theo doõi haønh tung Thöông Quan Phi Yeán, chaúng leõ boû maëc vuï naøy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Boû maëc cuõng khoâng ñöôïc. Hoa Maõn Laâu noùi: -Tieåu ñeä chöa hieåu yù kieán cuûa coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï khoâng tìm thaáy ngöôøi ñoù, nhöng y nhaát ñònh ñeán kieám taïi haï. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû caàm chaéc nhö vaäy ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ít ra taïi haï cuõng naém chaéc ñöôïc baûy phaàn. Hoa Maõn Laâu “uûa” leân moät tieáng. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Hieän giôø nhaát ñònh y töôûng taïi haï ñaõ bieát y laø ai roài, khi naøo y chòu ñeå cho taïi haï soáng nöõa ? Hoa Maõn Laâu hoûi: -Vöøa roài coâng töû coá yù noùi nhö vaäy phaûi chaêng laø ñeå y ñeán kieám coâng töû ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï noùi theá cuõng laø ñeå cöùu Thöông Quan Phi Yeán. Hoa Maõn Laâu ñoàng yù: -Coâng töû ñaõ bieát y laø ai thì y chaúng caàn haï saùt Thöông Quan Phi Yeán ñeå bòt mieäng. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi: -Ít ra thì hieän giôø ngöôøi y muoán haï saùt thöù nhaát chaúng phaûi laø Thöông Quan Phi Yeán maø laø taïi haï. Hoa Maõn Laâu noùi: -272- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñaùng tieác caâu noùi vöøa roài cuûa coâng töû y khoâng nghe thaáy. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Nghe thaáy roài. Hoa Maõn Laâu chau maøy hoûi: -Chaúng leõ coâng töû nhaän ra y vöøa tôùi ñaây ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Hieän giôø nhaát ñònh y coøn ôû trong naøy. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Theá ra y coù theå xuaát hieän baát cöù luùc naøo, ñoàng thôøi coù theå haï saùt coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Nhöng döôøng nhö coâng töû chaúng quan taâm chuùt naøo thì phaûi ? Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp: -Caùi hay nhaát cuûa taïi haï ôû choã … Chaøng chöa döùt lôøi, boãng phaùt giaùc Hoa Maõn Laâu taùi maët. Hoa Maõn Laâu voán chaúng phaûi con ngöôøi vì kinh haõi maø ñoäng dung moät caùch deã daøng. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Chuyeän gì vaäy ? Hoa Maõn Laâu traàm gioïng ñaùp: -Maùu. Luïc Tieåu Phuïng söõng soát hoûi: -Sao laïi coù maùu ? Maùu cuûa ai ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Tieåu ñeä chæ hy voïng khoâng phaûi laø maùu cuûa Thöông Quan Phi Yeán. Ñuùng laø maùu cuûa Thöông Quan Phi Yeán roài. Coå hoïng coâ bò caét ñöùt maùu chöa ngöng heát. Maët coâ ñaày veû kinh ngaïc, khuûng khieáp, chaúng khaùc gì caùi cheát cuûa Ñaïi Kim Baèng Vöông. Hieån nhieân coâ cuõng khoâng ngôø ngöôøi naøy laïi haï ñoäc thuû gieát coâ. Coâ khoâng tin mình cheát veà tay y. Y laø tình nhaân hay keû voâ tình ? Trong boùng toái chaúng coù moät ai. Gioù thoåi khieán muøi maùu tanh saëc suïa ! -273- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hoa Maõn Laâu buoàn raàu noùi: -Theá maø y vaãn gieát coâ. Luïc Tieåu Phuïng “oà” moät tieáng. Hoa Maõn Laâu noùi: -Hieån nhieân y khoâng tin lôøi noùi cuûa coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng laïi “oà” moät tieáng. Hoa Maõn Laâu noùi tieáp: -Baây giôø y haï saùt Thöông Quan Phi Yeán ñeå bòt mieäng, töôûng treân coõi ñôøi naøy khoâng coøn ngöôøi thöù hai naøo bieát y laø ai nöõa. Luïc Tieåu Phuïng vaãn “oà” moät tieáng chöù khoâng noùi gì. Hoa Maõn Laâu noùi: -Theá thì coâng töû vónh vieãn khoâng kieám thaáy y. Luïc Tieåu Phuïng boãng nhaéc laïi caâu noùi tröôùc: -Taïi haï chæ bieát baát luaän laø ai laøm vieäc laàm loãi ñeàu phaûi chòu haäu quaû töông ñöông. Hoa Maõn Laâu buoàn raàu hoûi: -Thöông Quan Phi Yeán ñaõ phaûi chòu haäu quaû töông ñöông roài, nhöng coøn keû gieát coâ thì sao ? Ngöôøi gieát Thöông Quan Phi Yeán ñaõ maát huùt vaøo trong boùng toái. Coù theå haén maát huùt vónh vieãn. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân caàm tay Hoa Maõn Laâu hoûi: -Laõo baûn ñaâu roài ? Laõo baûn khoâng thaáy ñaâu nöõa. Ñòa ñoäng caàm tuø moïi ngöôøi chaúng coøn moät ai. Treân maët caùi baøn goã cuõ kyõ bao nhieâu bình traø cuøng cheùn uoáng nöôùc ñeàu vôõ tan taønh. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Nhaát ñònh boïn hoï ñaõ xaåy cuoäc giao thuû. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Theo nhaän xeùt cuûa coâng töû thì boïn ngöôøi kia ñeán coät boïn Chu Ñình ñem ñi roài hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi laït ñaùp: -Xem chöøng y vaãn coøn uùy kî taïi haï neân baét boïn Chu ñình ñi ñeå chuaån bò uy hieáp. Hoa Maõn Laâu noùi: -Môùi trong khoaûng khaéc maø y ñaõ coät boïn hoï ñöa ñi thì baûn laõnh quyeát chaúng thua gì coâng töû. -274- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Nguyeân Chu Ñình vaø laõo baûn nöông voõ coâng ñaõ khoâng keùm coûi, huoáng chi coøn theâm vaøo con tieåu quyû laø Thöông Quan Tuyeát Nhi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï khoâng phuû nhaän voõ coâng hoï chaúng keùm gì mình. Hoa Maõn Laâu noùi: -Baûn laõnh cao thaâm nhö theá töôûng chaúng coù maáy ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì theá taïi haï môùi noùi laø y haønh ñoäng laàm laãn. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Y khoâng caàn haønh ñoäng nhö vaäy phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Y haønh ñoäng nhö vaäy thì chaúng khaùc gì toá caùo vôùi chuùng ta laø y laàm laãn. Hoa Maõn Laâu thôû daøi noùi: -Tieåu ñeä ñaõ noùi ngöôøi naøo cuõng coù haønh ñoäng laàm laãn. Luïc Tieåu Phuïng nhaéc laïi: -Haønh ñoäng laàm laãn thì phaûi chòu tröøng phaït, baát cöù laø ai cuõng vaäy. oOo Trong caên nhaø quaïnh queû chaúng khaùc gì trong moä ñòa. Möôøi maáy ngöôøi laëng leõ ngoài nhìn Luïc Tieåu Phuïng. Trong boïn naøy coù Phaøn ñaïi tieân sinh, Giaûn nhò tieân sinh, Thò Tænh thaát hieäp, Sôn Taây Nhaïn. Hoï uoáng röôïu thaät nhieàu nhöng baây giôø döøng laïi roài. Nhöõng baèng höõu ngoài uoáng röôïu vôùi nhau neáu chöa say tuùy luùy thì khoù loøng ngöøng ñöôïc. Nhöng boïn naøy raát tænh taùo, chaúng ngöôøi naøo ra chieàu s röôïu, coù ñieàu veû maët hoï ay raát kyø quaùi. Thaàn saéc Sôn Taây Nhaïn laïi caøng traàm troïng. Haén chuù yù nhìn Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân hoûi: -Coâng töû xaùc ñònh y chuû möu vuï naøy ö ? ---------------------------oOo--------------------------- -275- Typed by NDT http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn