Xem mẫu

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BOÁN ÑA TÌNH TÖÏ COÅ KHOÂNG DÖ HAÄN Thöông Quan Phi Yeán bieán saéc noùi: -Tieåu muoäi ñaõ bieát con tieåu quyû ñoù chaúng coù ñieàu chi laø khoâng noùi cho coâng töû hay. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ngöôøi ñaøn oâng kia chaúng nhöõng haâm moä coâ nöông voâ cuøng maø raát ñoàng tình veà thaân theá cuûa coâ neân y cuõng tìm cô hoäi ñeå röûa haän cho coâ. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp: -Sau khi y bieát ñöôïc ñieàu bí maät cuûa Kim Baèng vöông trieàu lieàn quyeát ñònh laøm thay cho coâ. Thöông Quan Phi Yeán nghe noùi, veû vui töôi treân maët lieàn bieán maát. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi: -Y khuyeân coâ nghó caùch thu laïi tieàn cuûa Kim Baèng vöông trieàu hieän ôû trong tay boïn Dieâm Thieát San. Baát luaän ai coù moùn tieàn cuûa to lôùn naøy ñeàu laäp töùc coù theå hôn ngöôøi. Thöông Quan Phi Yeán laïnh luøng ñaùp: -Ngöôøi tham taøi thì cheát, chim tham aên thì maéc löôùi. Khoaûn tieàn taøi to lôùn ñoù laøm cho ai cuõng phaûi ñoäng taâm. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Chaéc coâ cuõng bieát thuùc toå vaø bieåu thö coâ ñeàu khoâng ñoàng yù veà vuï naøy. Huoáng chi neáu hoï khoâng cheát thì soá cuûa caûi naøy coù thu veà ñöôïc cuõng loït vaøo tay hoï. Thöông Quan Phi Yeán ñap: -Dó nhieân tieåu muoäi khoâng muoán ñeå cho ngöôøi khaùc toïa höôûng kyø thaønh. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì theá coâ cuøng tình nhaân ñaõ nghó ra moät möu keá tuyeät dieäu. Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Tieåu muoäi chæ muoán gieát cheát Ñaïi Kim Baèng Vöông laø con ngöôøi tuoåi giaø laïi ñaàu oùc toái taêm, nhöng boïn tieåu muoäi phaùi ngöôøi hoùa trang kheùo ñeán ñaâu cuõng khoâng theå che maét Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì theá maø coâ ñaùnh baïo gieát luoân caû naøng. -254- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Ñuùng roài ! Luïc Tieåu Phuïng noùi: -May ôû choã töôùng m o hai coâ gioáng nhau maáy phaàn, coâ laïi coù theå moâ phoûng thanh aï aâm naøng töø thuôû nhoû, neân coâ coù theå thay naøng vaøo neám muøi vò laøm coâng chuùa. Thöông Quan Phi Yeán cöôøi ñaùp: -Muøi vò ñoù cuõng khoâng ngon ñaâu. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vuï bí maät naøy dó nhieân caùc khoâng muoán cho con nhoû laém mieäng kia bieát, neân caùc vò thuûy chung vaãn doái gaït Tuyeát Nhi. Töùc cöôøi laø thò töôûng coâ nöông bò Thöôïng Quan Ñan Phuïng haï thuû. Thöông Quan Phi Yeán haäm höïc ñaùp: -Con tieåu quyû ñoù chaúng nhöõng laém mieäng maø coøn ña söï nöõa. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Taïi haï laáy laøm kyø laø taïi sao caùc vò khoâng tröïc tieáp ñi kieám boïn Hoaéc Höu. Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Vì maõi sau naøy boïn tieåu muoäi môùi phaùt giaùc Ñaïi Kim Baèng Vöông taát coù moät tieâu kyù gì bí maät maø chæ nhöõng ñaïi thaàn toøng vong laõo luùc ñöông thôøi môùi bieát maø thoâi, vì theá neân baát luaän laø ai maïo xöng laõo ñeàu bò teân caùo giaø Hoaéc Höu khaùm phaù. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Khi ñoù coâ nöông coøn chöa bieát baøn chaân laõo coù saùu ngoùn ö ? Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Tieåu muoäi khoâng bieát maø cuõng khoâng daùm maïo hieåm. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Do ñoù maø caùc vò duøng bieän phaùp hay nhaát laø kieám moät ngöôøi ñi haï saùt laõo hoà ly thay mình. Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Ñuùng theá. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi: -Nhöng nhaân vaät ñoù khoù maø kieám ñöôïc vì chaúng nhöõng hoï phaûi ñuû taøi gieát Hoaéc Höu maø coøn coù loøng daï thieân nhieân thích can thieäp vaøo vieäc cuûa ngöôøi ta. Thöông Quan Phi Yeán thuûng thaúng ñaùp: -Nhaân vaät nhö vaäy quaû laø khoù kieám. Ngoaøi töôùng coâng, boïn tieåu muoäi khoù tìm ñöôïc ngöôøi thöù hai. -255- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Con ngöôøi nhö taïi haï treân ñôøi quaû cuõng khoâng nhieàu. Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Caùi khoù laø ôû choã laøm cho coâng töû tình nguyeän ra tay. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -May ôû choã chaúng nhöõng taïi haï thích can thieäp vaøo vieäc cuûa ngöôøi ta maø laïi coøn coù neát ñaõ duùng tay vaøo nhaát quyeát chaúng chòu ruùt lui nöûa chöøng. Thöông Quan Phi Yeán cöôøi maùt ñaùp: -Khoâng ngôø coâng töû laïi hieåu mình ñeán theá ! Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Caùc vò coá yù caàu boïn Caâu Hoàn Thuû laïi caûn trôû boïn taïi haï, vì caùc coâ cuõng bieát baát cöù ai muoán caûn trôû coâng vieäc cuûa taïi haï, taïi haï laïi caøng laøm coá. Thöông Quan Phi Yeán cöôøi ñaùp: -Ngöôøi ôû Sôn Taây laø nhö vaäy ñoù. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Sau caùc coâ laïi coá yù haï saùt Tieâu Thu Vuõ vaø Ñoäc Coâ Phöông ñeå caûnh caùo taïi haï cuõng vì muïc ñích naøy. Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Caùi ñoù coøn vì boïn chuùng bieát nhieàu quaù. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Hoâm ôû trong toøa phaù mieáu, coâ nöông coá yù duøng tieáng haùt ñeå daãn duï boïn taïi haï vaø löu maáy sôïi toùc trong chaäu nöôùc, phaûi chaêng vì muïc ñích cho Hoa Maõn Laâu tin raèng coâ vaãn coøn soáng ? Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Caùi ñoù coøn vì muïc ñích ñeå töø nay caùc vò khoâng tin lôøi con tieåu quyû kia nöõa. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Coâ nöông coøn bieát Tuyeát Nhi ôû ngoaøi cöûa soå doøm troäm vaøo neân coá yù haï saùt Lieãu Dö Haän cho thò troâng thaáy. Thöông Quan Phi Yeán laïnh luøng ñaùp: -Dó nhieân con tieåu quyû kia khoâng hieåu tieåu muoäi cuøng Lieãu Dö Haän coá y baøy ra maøn kòch ñeå thò coi. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Luùc boïn taïi haï nhaän thaáy Lieãu Dö Haän coøn soáng, laïi caøng cho laø thò noùi doái. Chaøng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi noùi tieáp: -256- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñaùng thöông cho thò laø khi ngoù thaáy Lieãu Dö Haän coøn soáng, thò loä veû hoaûng hoát nhö chaïm traùn quyû nhaäp traøn. Thò chaúng daùm noùi gì nöõa, riu ríu ñi theo haén. Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Tieåu muoäi ñaõ ñònh ñem giam con tieåu quyû ñoù laïi, nhöng … Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi: -Nhöng maáy hoâm aáy, coâ nöông baän nhieàu vieäc quaù maø c n sôï sau khi taïi haï trôû veà oø khoâng thaáy thò taát sinh loøng ngôø vöïc. Thöông Quan Phi Yeán cöôøi laït ñaùp: -Coù khi tieåu muoäi töôûng chöøng coâng töû laø con saâu ôû trong buïng mình, nhöõng ñieàu taâm söï bò noù khaùm phaù. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Coâ nöông coá yù xuaát hieän tröôùc maët Hoa Maõn Laâu moät laàn dó nhieân laø coâ muoán ñoå toäi leân ñaàu Hoaéc Höu. Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Chính theá ! Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Taïi haï laáy laøm kyø laø ôû choã laøm sao coâ gaït ñöôïc gaõ ? Chaúng nhöõng tai gaõ ñaëc bieät linh maãn, muõi gaõ cuõng phi thöôøng saéc beùn. Duø gaõ khoâng nghe ra thanh aâm cuûa coâ thì cuõng ngöûi thaáy muøi vò trong ngöôøi coâ môùi phaûi. Hôi höôùng cuûa con ngöôøi chaúng ai gioáng ai. Ngöôøi thính muõi thöôøng khi phaân bieät höông vò coøn deã hôn phaân bieät tieáng noùi. Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Caùi ñoù vì tieåu muoäi moãi laàn gaëp gaõ ñeàu xöùc nöôùc hoa thôm noàng naøn. Khi tieåu muoäi giaû laøm Thöôïng Quan Ñan Phuïng thì chæ caàn goät röûa cho kyø heát muøi nöôùc hoa. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Nhöõng ñieàu suy tính cuûa coâ nöông thaät chu ñaùo ! Thöông Quan Phi Yeán mæm cöôøi ñaùp: -Tieåu muoäi laø moät nöõ nhaân maø nöõ nhaân thöôøng khoâng muoán maïo hieåm. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coâ nöông muoán Lieãu Dö Haän ñeán gieát taïi haï laø coù yù gì ? Thöông Quan Phi Yeán höõng hôø ñaùp: -Nguyeân nhaân naøy töôûng coâng töû töï bieát roài. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -257- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Phaûi chaêng vì haén ñaõ thaønh voâ duïng ñoái vôùi coâ, neân coâ muoán möôïn tay taïi haï ñeå gieát haén ? Thöông Quan Phi Yeán thôû daøi ñaùp: -Thöïc ra tieåu muoäi neân bieát tröôùc coâng töû chaúng thích gieát ngöôøi. Neáu khoâng theá thì ñoái vôùi Dieâm Thieát San tieåu muoäi cuõng baát taát phaûi ñoäng thuû. Töø luùc coâ xuaát hieän, Lieãu Dö Haän töïa hoà bieán thaønh ngöôøi khaùc. Haén bình tænh phi thöôøng ! Moãi khi haén ngoù thaáy Thöông Quan Phi Yeán, con maét ñoäc nhaát cuûa haén loä veû oân nhu khaùc laï. Thöông Quan Phi Yeán noùi caâu naøy khaùc naøo muõi ñao nhoïn ñoät nhieân ñaâm vaøo traùi tim Lieãu Dö Haän. Haén caát tieáng run run hoûi: -Coâ nöông … coâ nöông muoán taïi haï cheát thaät ö ? Thöông Quan Phi Yeán khoâng theøm ngoù haén höõng hôø ñaùp: -Thöïc ra ngöôøi neân cheát sôùm ñi. Haïng ngöôøi nhö ngöôi coù soáng cuõng chaúng nghóa gì! Lieãu Dö Haän aáp uùng: -Tröôùc kia … coâ nöông … coâ nöông … Thöông Quan Phi Yeán ngaét lôøi: -Tröôùc kia ta noùi gì dó nhieân ñeàu laø ñeå löøa gaït ngöôi. Chaúng leõ ngöôi laïi töôûng ta öa thích ngöôi chaêng ? Lieãu Dö Haän toaøn thaân laïnh nhö baêng, ñöùng khoâng nhuùc nhích, ngaây ngöôøi ra nhìn coâ. Trong con maét ñoäc nhaát cuûa haén ñaày veû oaùn ñoäc maø cuõng chöùa chan tình yù. Hoài laâu haén môùi nheï buoâng tieáng thôû daøi noùi: -Ñuùng roài ! Coâ nöông quaû chaúng öa thích gì taïi haï, taïi haï cuõng bieát roõ, nhöng taïi haï töï löøa doái mình. Thöông Quan Phi Yeán noùi: -Theá thì ngöôi khoâng ñeán noåi ngu ñoän quaù. Lieãu Dö Haän töø töø gaät ñaàu. Ñoät nhieân haén xoay kieám töï ñaâm vaøo ngöïc mình. Muõi kieám ñaâm thaáu tim. Maùu töôi voït ra nhö teân töø sau löng baén leân töôøng loám ñoám. Maët haén bieán thaønh trô nhö ñaù khoâng loä veû gì. Haén saép cheát roài. Ñoái vôùi haén döôøng nhö cheát khoâng phaûi laø ñau khoå maø laø höôûng thuï. Boãng maét haén saùng leân, mæm cöôøi laåm baåm: -258- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Caùi cheát nguyeân khoâng phaûi laø chuyeän khoán khoå. Ñöôïc cheát ôû tröôùc maët coâ keå ra coøn laø … Haén chöa noùi heát caâu ngöôøi ñaõ teù xuoáng. Luïc Tieåu Phuïng khoâng caûn trôû haén, duø muoán caûn trôû cuõng khoâng kòp. Con ngöôøi coù theå cheát moät caùch bình tænh thöôøng deã chòu hôn luùc soáng. Ña tình coå khoâng dö haän. Haén quaû laø ngöôøi ña tình, chæ ñaùng tieác ñaõ duøng chöõ tình moät caùch sai traät. Luïc Tieåu Phuïng ngöng thaàn ngoù Thöông Quan Phi Yeán. Ñoät nhieân chaøng ñoái vôùi coâ gaùi voâ tình naåy ra moái chaùn gheùt khoân taû. Chaøng khoâng thoáng haän maø chæ chaùn gheùt, chaùn gheùt nhö loaøi ngöôøi ñoái vôùi raén ñoäc. Chaøng laïnh luøng noùi: -Coâ cuõng laøm moät vieäc raát ngu xuaån. Thöông Quan Phi Yeán “uûa” leân moät tieáng ra chieàu khoâng hieåu. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Coâ khoâng neân böùc töû Lieãu Dö Haän. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Neáu haén coøn soáng thì ít ra haén khoâng phaûi troâng thaáy taïi haï gieát coâ. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Coâng töû gieát tieåu muoäi ö ? Coâng töû nhaãn taâm gieát tieåu muoäi ñöôïc chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Söï thöïc taïi haï khoâng muoán gieát ngöôøi, nhaát laø chöa töøng gieát moät nöõ nhaân naøo, nhöng ñoái vôùi coâ laïi ra ngoaøi theå leä ñoù. Thöông Quan Phi Yeán cöôøi noùi: -Ñaõ theá sao coâng töû coøn chöa ñoäng thuû ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï khoâng caàn noùng naûy. Thöông Quan Phi Yeán mæm cöôøi noùi: -Dó nhieân coâng töû khoâng voäi vaõ vì tieåu muoäi chaúng chaïy ñi ñaâu ñöôïc. Huoáng chi coâng töû nhaát ñònh coøn coù ñieàu muoán hoûi tieåu muoäi. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Coâ khaù thoâng minh ñaáy. -259- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Phaûi chaêng coâng töû muoán hoûi taïi sao tröôùc ñaây khi coâng töû ñeán, tieåu muoäi laïi sai Lieãu Dö Haän chaët hai chaân laõo kia ñi ? Taïi sao tieåu muoäi laïi bieát tieåu muoäi laïi bieát chaân laõo coù saùu ngoùn ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï baát taát phaûi hoûi ñieåm naøy. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Coâng töû ñaõ bieát roài ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Con chim boà caâu dó nhieân bay nhanh hôn ngöôøi. Thöông Quan Phi Yeán thôû daøi noùi: -Coâng töû quaû laø ngöôøi thoâng minh. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ñaùng lyù taïi haï khoâng neân tieát loä vuï bí maät naøy cho Dieäp Tuù Chaâu hay. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Coâng töû chæ cho moät mình y bieát thoâi chöù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Coâng töû voâ tình tieát loä hay laø coá yù muoán thaùm thính thò ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: -Taïi haï khoâng muoán laøm haïi y vì y cuõng laø ngöôøi ñaùng thöông. Thöông Quan Phi Yeán ñoät nhieân cöôøi laït noùi: -Coâng töû coi laàm ngöôøi roài. Thò laø ngöôøi thaønh thöïc, nhöng baûn tính laõng maïn nhö ñó ñieám. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Caùi ñoù laø vì y haän coâ nöông cuõng yeâu moät chaøng trai vôùi y. Thöông Quan Phi Yeán neùt maët xaùm xanh ñaùp: -Baát quaù nam nhaân kia lôïi duïng thò cuõng nhö tieåu muoäi ñaõ lôïi duïng Lieãu Dö Haän maø thoâi. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Dieäp Tuù Chaâu ñem vuï bí maät naøy cho y hay. Y lieàn duøng Phi caùp truyeàn thö thoâng tri cho coâ nöông. Thöông Quan Phi Yeán gaät ñaàu, neùt maët coâ trôû laïi oân nhu ñaùp: -260- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Con chim boà caâu ñen ñoù nguyeân tröôùc boïn tieåu muoäi duøng ñeå ñöa thö tình, khoâng ngôø nay coøn coù theå duøng vaøo vieäc khaùc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Y ñaõ coù theå ra leänh cho Caâu Hoàn Thuû vaø Thieát Dieän Phaùn Quan haønh ñoäng, phaûi chaêng y ñuùng laø laõo ñaïi ôû Thanh Y Laâu ? Thöông Quan Phi Yeán noùi: -Coâng töû thöû ñoaùn coi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï ñoaùn khoâng ra. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Chaúng leõ coâng töû töôûng tieåu muoäi noùi cho coâng töû bieát ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Dó nhieân baây giôø coâ nöông khoâng chòu cho taïi haï hay. Thöông Quan Phi Yeán noùi: -Caû sau naøy tieåu muoäi cuõng khoâng cho coâng töû bieát. Vónh vieãn coâng töû khoâng theå hieåu ñöôïc y laø ai. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Nhöng coâ nöông laïi laø moät nöõ nhaân. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Nöõ nhaân thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp: -Moät thieáu nöõ ñeïp nhö coâ nöông maø bò ngöôøi xeûo muõi, nhaát ñònh bieán thaønh khoù coi. Thöông Quan Phi Yeán la thaát thanh: -Chaúng leõ coâng töû … coâng töû nhaãn taâm caét muõi tieåu muoäi ? Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø ñaùp: -Neáu coâ nöông töôûng traùi tim taïi haï meàm nhö ñaäu huû thì coâ laàm to. Thöông Quan Phi Yeán thaát kinh nhìn chaøng hoûi: -Neáu tieåu muoäi khoâng chòu cho coâng töû hay ngöôøi aáy laø ai thì coâng töû coù caét muõi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Caét muõi tröôùc roài laïi caét tai. Thöông Quan Phi Yeán mæm cöôøi noùi: -Tuy coâng töû aùc mieäng, nhöng tieåu muoäi bieát coâng töû tuyeät ñoái chaúng laøm vieäc naøy. -261- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng sa saàm neùt maët hoûi: -Coâ nöông coù muoán thöû khoâng ? Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Tieåu muoäi bieát coâng töû khoâng thöû thaùch chi heát, vì coâng töû chaúng thích nh74ng baèng höõu maát muõi. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -May coâ nöông khoâng phaûi laø baïn cuûa taïi haï. Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Tieåu muoäi tuy khoâng phaûi, nhöng Hoa Maõn Laâu vaø Chu Ñình thì nhaát ñònh laø phaûi roài. Luïc Tieåu Phuïng bieán saéc. Thöông Quan Phi Yeán thuûng thaúng noùi : -Neáu coâng töû caét muõi tieåu muoäi thì e raèng ñaàu chuùng cuõng khoâng giöõ noåi. Ngöôøi khoâng ñaàu coøn khoù coi hôn keû maát muõi. Luïc Tieåu Phuïng trôïn maét nhìn coâ ñoät nhieân cöôøi roä. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Coâng töû töôûng ñaây laø chuyeän ñaùng cöôøi ö ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Chaúng leõ coâ nöông töôûng taïi haï tin ñöôïc chaêng ? Hoa Maõn Laâu laïi bò coâ gaït nöõa hay sao ? Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Tieåu muoäi ñaõ gaït gaõ ñöôïc moät laàn thì coù theå gaït gaõ laàn thöù hai. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Chæ coù chaøng ngoác môùi bò gaït ñeán hai laàn, maø laïi khoâng phaûi chaøng ngoác. Thöông Quan Phi Yeán noùi: -Nhöng gaõ laø ngöôøi ña tình. Chaøng ngoác nhieàu laém cuõng chæ bò gaït ñeán laàn thöù hai, coøn keû ña tình bò gaït ñeán hai traêm laàn, vì gaõ cam taâm tình nguyeän. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Chaúng leõ Chu Ñình cuõng laø keû ña tình ? Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Y khoâng phaûi, vì y raát löôøi. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ngöôøi löôøi cuõng coù choã hay. Thöông Quan Phi Yeán : -262- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -UÛa ! Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Y ñaõ löôøi ñeán ñoä khoâng muoán cöû ñoäng thì coøn maéc baãy ai ñöôïc ? Thöông Quan Phi Yeán cöôøi ñaùp: -Muoán cho ngöôøi löôøi maéc baãy thaät khoâng phaûi chuyeän deã. May coøn coù ngöôøi haûo baèng höõu ñem ngaân phieáu cho y ñeå ñöa y vaøo baãy. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi khoâng ra tieáng. Thöông Quan Phi Yeán laïi noùi: -Dó nhieân coâng töû khoâng muoán ngoù thaáy ngöôøi haûo baèng höõu vì coâng töû maø maát ñaàu. Huoáng chi coøn muï laõo baûn nöông xinh ñeïp voâ ngaàn phaûi cheát theo y. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi hoûi: -Laõo baûn nöông bình thôøi löôøi hôn caû laõo baûn maø taïi sao laàn naøy muï cuõng tôùi ? Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Vì muï bieát nhaát ñònh coâng töû seõ cöùu muï. Mu ñang chôø coâng töû ñoù. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Muï chôø taïi haï ôû ñaâu ? Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Coâng töû muoán bieát ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Muoán bieát laém. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Coâng töû töôûng tieåu muoäi ñöa coâng töû ñi chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï khoâng tin nhö vaäy. Thöông Quan Phi Yeán cöôøi noùi: -Coâng töû laàm r i. Neáu tieåu muoäi khoâng chòu ñöa coâng töû ñi thì coøn cho coâng töû hay oà laøm chi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ít ra laø hieän giôø coâ nöông chöa ñöa taïi haï ñi ngay. Thöông Quan Phi Yeán mæm cöôøi noùi: -Coâng töû quaû laø ngöôøi thoâng minh. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi: -Ñaùng tieác nhöõng baïn cuûa taïi haï khoâng löôøi thoái thaây thì cuõng ngu doát. Thöông Quan Phi Yeán noùi: -263- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Duø sao hoï cuõng laø baïn cuûa coâng töû, dó nhieân coâng töû phaûi ñi cöùu hoï. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï coøn suy nghó xem sao ñaõ. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Suy nghó chuyeän gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï muoán bieát tröôùc coâ nöông yeâu caàu ñieàu chi môùi chòu daãn taïi haï ñi. Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Ñieàu maø tieåu muoäi yeâu caàu coâng töû laøm chi laø moät vieäc raát deã. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Vieäc gì ? Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Tieåu muoäi chæ caàu coâng töû ñi gieát moät ngöôøi giuøm tieåu muoäi. Ñoái vôùi coâng töû vuï naøy haù chaúng laø chuyeän deã daøng ö ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Caùi ñoù coøn phaûi coi ngöôøi mình ñònh haï saùt laø ai ? ---------------------------oOo--------------------------- -264- Typed by NDT http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn