Xem mẫu

  1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BOÁN VUA GIAÛ NGOÀI TRONG MAÄT THAÁT Sau Luïc Tieåu Phuïng phaùt giaùc ra mình ñang ôû trong toøa thaïch thaát hình luïc giaùc. Treân baøn ñaõ baøy saün hai baùt röôïu. Maët baøn vieát moät chöõ “Uoáng” raát lôùn. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi: -Xem chöøng ngöôøi chòu nghe lôøi quaû coù choã töû teá. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Caùi gì töû teá ? Môøi coâng töû uoáng röôïu chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá ! Laàn naøy ngöôøi ta môøi taïi haï uoáng röôïu, laàn sau khoâng chöøng hoï coøn môøi aên thòt. Hoa Maõn Laâu noùi: -Ñaây ñuùng laø röôïu Lö Chaâu ñaïi khuùc. Xem chöøng Dieâm ñaïi laõo baûn quaû nhieân ñaõ laáy ra moät thöù röôïu ngon. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Nhöng röôïu ngon chaúng theå duøng maõi ñeå ngöûi maø phaûi uoáng môùi bieát. Naøy ! Huynh ñaøi uoáng moät baùt, tieåu ñeä uoáng moät baùt. Hoa Maõn Laâu noùi: -Thöù röôïu naøy uoáng moät baùt sôï say quaù. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Hay laém ! Huynh ñaøi khoâng uoáng thì ñeå taïi haï uoáng. Chaøng naâng baùt röôïu leân ñoå vaøo mieäng uoáng moät hôi heát quaù nöûa baùt. Ñoät nhieân chaøng phaùt giaùc Hoa Maõn Laâu bieán ñoåi saéc maët. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc döøng laïi hoûi: -Huynh ñaøi khoù ôû chaêng ? Hoa Maõn Laâu caû moâi mieäng cuõng lôït laït. Gaõ heùt: -Trong nhaø naøy döôøng nhö coù muøi vò ñaëc bieät. Coâng töû ngöûi thaáy gì khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï chæ ngöûi thaáy muøi röôïu. -213- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Hoa Maõn Laâu töïa hoà ñöùng khoâng vöõng. Ñoät nhieân gaõ ñöa tay ra sôø ñeán baùt röôïu cuõng böng leân uoáng moät hôùp. Neùt maët gaõ ñaõ bieán thaønh maøu xaùm nhö tro taøn, laäp töùc trôû laïi coù sinh khí. Luïc Tieåu Phuïng ñaûo maét nhìn gaõ cöôøi noùi: -Teù ra röôïu naøy coøn coù theå duøng ñeå chöõa beänh. Chaøng uoáng heát baùt röôïu cuûa mình, boãng phaùt giaùc döôùi ñaùy baùt coù chöõ “Lieäng”. Chaøng lieàn caàm baùt lieäng ra ñaùnh “choang” moät tieáng. Baùt ñuïng vaøo vaùch ñaù vôõ tan taønh. Boãng chaøng phaùt giaùc vaùch ñaù baét ñaàu chuyeån ñoäng ñeå loä ra moät khuoân cöûa ngaàm. Phía sau cöûa laø moät traùi nuùi. Luïc Tieåu Phuïng chöa ñi xuoáng ñaõ nhìn thaáy moät vuøng Chaâu quang baûo khí. Ruoät nuùi troáng roãng trong phaïm vi maáy chuïc tröôïng vuoâng. Nôi ñaây xeáp töøng ñoáng Hoàng anh thöông, töøng boù Quyû ñaàu ñao. Ngoaøi ra coøn coù nhöõng röông Hoaøng kim, chaâu baùu. Trong ñôøi Luïc Tieåu Phuïng chöa bao giôø ñöôïc thaáy nhieàu ñao, thöông vaø chaâu baùu nhö ôû ñaây. Nhöng ñieàu khieán cho chaøng kinh dò chaúng phaûi laø ñao, thöông chaâu baùu maø laø boán ngöôøi. Boán oâng giaø. Boán oâng giaø naøy ñeàu saéc maët lôït laït. Hieån nhieân vì ñaõ laâu naêm chöa ñöôïc nhìn thaáy aùnh döông quang. Boán laõo giaø toaøn maëc aùo baøo baèng aám theâu roàng, löng ñeo ñai ngoïc. Hieån nhieân phuïc söùc nhö baäc ñeá vöông. Phía trong ñaët boán vcoã gheá chaïm roàng vaøng. Moät laõo giaø ngoài treân gheá ngô ngaån xuaát thaàn. Moät laõo giaø ñang cuùi xuoáng gaåy baøn toaùn. Mieäng laõo laåm nhaåm töïa hoà tính toaùn cuûa caûi trong naøy. Moät laõo ñöùng tröôùc taám göông ñoàng ñang ñeám nhöõng sôïi toùc baïc treân ñaàu. Coøn moät laõo nöõa hai tay chaép sau löng böôùc lui roài laïi böôùc tôùi. Laõo vöøa ngoù thaáy boïn Luïc Tieåu Phuïng lieàn ra ñoùn, döïng maët leân, caát tieáng nghieâm khaéc hoûi: -Caùc ngöôi laø haïng ngöôøi naøo ? Sao chöa thoâng baùo ñaõ daùm saán vaøo taåm cung cuûa coâ gia ? Chaúng leõ caùc ngöôi chöa bieát haønh ñoäng taùo baïo naøy laø phaïm toäi laêng trì ? Thaùi ñoä nghieâm nghò, neùt maët trang troïng cuûa laõo quaû coù khí phaùch moät baäc ñeá vöông, chöù chaúng phaûi chuyeän ñuøa. Luïc Tieåu Phuïng söûng soát. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc hoûi laïi: -214- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Theo lôøi laõo nhaân gia thì ñaây laø hoaøng cung hay sao ? Laõo giaø ñaùp: -Coâ gia laø Ñaïi Kim Baèng Vöông ñôøi thöù möôøi ba cuûa Kim Baèng Vöông Trieàu. Luïc Tieåu Phuïng laïi m6oït phen söûng soát. Chaøng ñöùng ngaån maët ra töïa hoà khoâng ngôø ôû trong naøy cuõng coù Ñaïi Kim Baèng Vöông. Ai maø hieåu ñöôïc Ñaïi Kim Baèng Vöông ôû trong naøy maø laïi khoâng phaûi chæ coù moät vò. Laõo giaø vöøa noùi döùt lôøi, ba laõo kia laäp töùc xoâng caû laïi cöôùp lôøi: -Ngöôi chôù nghe laõo ñieân khuøng naøy hoà ngoân loaïn ngöõ. Coâ gia môùi chaân chính laø Ñaïi Kim Baèng Vöông. Coøn laõo chæ laø cuûa giaû. Sau caû boán vò tranh nhau leân tieáng: -Ta môùi laø Ñaïi Kim Baèng Vöông chaân chính coøn ba laõo kia ñeàu maïo xöng. Luùc naøy boán laõo tranh chaáp nhau ñoû maët tía tai. Bao nhieâu khí phaùch vöông giaû vöøa roài ñeàu maát heát, chaúng coøn ra theå thoáng gì nöõa. Luïc Tieåu Phuïng chôït phaùt giaùc ra hoï toaøn laø ngöôøi ñieân hay ít ra cuõng maéc chöùng roà daïi. Gaëp phaûi haïng ngöôøi naøy bieän phaùp hay nhaát laø chuoàn ñi cho raûnh. Luïc Tieåu Phuïng töôûng chöøng duø coù ñöôïc heát thaûy vaøng baïc chaâu baùu treân ñôøi maø phaûi löu laïi trong khoaûng khaéc chaøng cuõng khoâ ng ham. Khoán noãi luùc Luïc Tieåu Phuïng muoán lui ra môùi phaùt giaùc cöûa thaïch thaát ñaõ ñoùng laïi. Boán laõo giaø bao vaây chaøng tôùi taáp tranh nhau hoûi: -Ngöôi coi boïn ta ai laø Ñaïi Kim Baèng Vöông chaân chính ? Ngöôi cöù theo löông taâm maø noùi thaúng. Boä maët lôït laït, suy nhöôïc cuûa boán laõo giaø ñoät nhieân ñeàu loä veû ñieân khuøng, ñanh aùc. Luïc Tieåu Phuïng bieát raèng mình troû baát cöù ai laø Ñaïi Kim Baèng Vöông chaân chính thì ba laõo kia cuõng laäp töùc lieàu maïng vôùi mình. Trong ñôøi chaøng chöa töøng gaëp caûnh ngoä naøo ñaùng töùc cöôøi laïi ñaùng sôï nhö böõa nay. Giöõa luùc aáy boãng nghe ba tieáng chuoâng raát loït tai. Maët sau vaùch nuùi loä ra moät khuoân cöûa. Boán gaõ thieáu nieân mình maëc aùo hoaøng baøo theo kieåu noäi giaùm, tay moãi ngöôøi böng moät hoäp thöïc phaåm sôn ñoû noái ñuoâi nhau ñi ra. Boán laõo laäp töùc trôû veà ngoài treân gheá chaïm roàng, veû maët laïi bieán thaønh nghieâm chænh trang troïng. -215- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Boán thieáu nieân chia nhau quyø xuoáng tröôùc maët boán laõo giaø. Hai tay böng hoäp thöïc phaåm daâng leân, mieäng hoâ: -Xin beä haï duøng ngöï thieän. Luïc Tieåu Phuïng caøng ñieân ñaàu vì chaøng nghó ñeán beå oùc cuõng khoâng sao hieåu ñöôïc vuï naøy laø theá naøo ? Chaøng töï hoûi: -Chaúng leõ boán laõo naøy ñeàu cuõng laø Ñaïi Kim Baèng Vöông caû ? Khoâng thì taïi sao laïi coù boïn noäi giaùm chaàu haàu côm nöôùc cho hoï. Roài chaøng töï nhuû: -Khoâng theå theá ñöôïc. Hieån nhieân ñaây laø saûn nghieäp rieâng tö cuûa Hoaéc Höu. Sao laïi coù boán oâng vua duøng choán naøy laøm taåm cung ? Khuoân cöûa ôû vaùch nuùi maët sau coøn boû ngoû. Chaøng leùn luùt keùo aùo Hoa Maõn Laâu cuøng nhau chuoàn qua. Phía sau cöûa laïi laø moät ñöôøng haàm. Cuoái ñöôøng haàm laïi coù töøng cöûa nöõa. Hai ngöôøi ñaåy khuoân cöûa naøy ra quaû nhieân ngoù thaáy Hoaéc Höu. Hoaéc Höu maëc xieâm aùo baèng vaûi maøu lam traûi qua nhieàu laàn giaët duõ ñaõ phai maøu gaàn nhö aùo traéng. Chaân laõo xoû ñoâi giaøy raùch. Laõo ngoài döôùi ñaát ñang haâm röôïu trong moät caùi bình thieác cuõ kyõ ñaët treân loø löûa baèng ñaát naën. Muøi röôïu thôm ngaùt. Muøi thôm daøn duïa troän laån vaøo khoâng khí trong haàm khieán ai cuõng ngöûi thaáy. Caùi hoûa loø baèng ñaát nung tuy beù nhoû nhöng cuõng ñuû laøm tieâu tan khí haøn laïnh ñeå trôû neân aáp aùp deã chòu. Luïc Tieåu Phuïng nheï buoâng tieáng thôû daøi noùi: -Quaû nhieân taïi haï ñaõ tìm ñuùng choã maø ñeán nôi cuõng vöøa ñuùng luùc. Hoaéc Höu cuõng thôû daøi: -Laõo phu khoâng sao hieåu ñöôïc cha naøy, vì leõ gì cöù ñuùng luùc mình coù röôïu uoáng laø laïi tìm ñeán. Laõo tuûm tæm cöôøi quay ñaàu laïi. Caëp maét saùng leân khieán cho con ngöôøi tuoåi taùc giaø nua haõy coøn loä ra sinh khí boàng boät. Laõo noùi tieáp: -Coâng töû khoâng sôï dô aùo thì ngoài xuoáng ñaây uoáng moät chung. Luïc Tieåu Phuïng ngoù lai5 maøu aùo töôi thaém cuûa mình, laïi nhìn ñeán quaàn aùo cuõ kyõ phai maøu treân mình Hoaéc Höu, chaøng khoâng nhòn ñöôïc cöôøi roä : -Giaû tyû boïn taïi haï sau naøy giaàu coù chaéc cuõng maëc quaàn aùo theo kieåu laõo gia. Hoaéc Höu “uûa” leân moät tieáng. -216- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi: -Thöù y phuïc naøy chæ coù caùc baäc ñaïi phuù oâng môùi xöùng, coøn boïn taïi haï chöa ñaùng. Hoaéc Höu hoûi: -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì leõ con ngöôøi luùc coù tieàn thì baát luaän aùo naøo cuõng khoâng coi vaøo ñaâu. Hoaéc Höu mæm cöôøi noùi: -Ñaùng tieác laø oâng baïn vónh vieãn chaúng bao giôø phaùt taøi ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao vaäy ? Hoaéc Höu ñaùp: -Vì oâng baïn thoâng minh quaù. Nhöõng ngöôøi quaù thoâng minh chaúng moät ai coù tieàn. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Laàn tröôùc chuùng ta gaëp nhau laõo, laõo nhaân gia ñaõ baûo taïi haï chaúng sôùm thì muoän cuõng coù dòp ñaïi phaùt taøi kia maø ? Hoaéc Höu ñaùp: -Vì laàn tröôùc laõo phu chöa phaùt giaùc ra oâng baïn laø ngöôøi thoâng minh. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Vaäy laõo nhaân gia phaùt giaùc ra töø hoài naøo ? Hoaéc Höu ñaùp: -Vöøa môùi ñaây. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi heà heà. Hoaéc Höu laïi noùi tieáp: -Ngoaïi tröø oâng baïn, e raèng khoâng coøn moät ngöôøi thöù hai naøo ñeán ñaây tìm kieám laõo phu ñöôïc thuaän lôïi nhö vaäy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Phaûi chaêng vì ngöôøi khaùc ñeàu khoâng bieát nghe lôøi nhö taïi haï ? Hoaéc Höu gaät ñaàu ñaùp: -Ngoù thaáy chöõ “Ñaåy” ôû treân cöûa, möôøi ngöôøi ít ra coù ñeán chín khoâng chòu ñaåy cöûa. Khoâng ñaåy cöûa laø khoâng vaøo ñöôïc. Ngoù thaáy chöõ “Chuyeån” thì laïi khoâng chuyeån höôùng. Baát luaän laø ai cuõng ñöøng hoøng ra khoûi Cöûu khuùc meâ traän cuûa laõo phu. Coi thaáy chöõ “Ñình” maø khoâng döøng laïi thì duø chaúng bò loaïn tieãn baén truùng nhö loâng nhím, cuõng laên vaøo vaïc daàu truùt heát laàn da. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -217- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Nhöng caùi ñaùng sôï nhaát laø Meâ Hoàn höông ôû caên nhaø beân treân. Caû Hoa Maõn Laâu suyùt nöõa cuõng bò teù xæu. Ngöôøi nghó ra ñöôïc trong hai baùt röôïu chaúng nhöõng khoâng coù thuoác ñoäc maø laïi coøn pha thuoác giaûi môùi thaät laø hieám. Hoaéc Höu ñaùp: -Theá maø coâng töû ñaõ nghó tôùi. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi: -Taïi haï chæ bieát Hoaéc tieân sinh ít ra laø khoâng muoán cho baïn höõu maéc baãy, vì baïn höõu cuûa tieân sinh chaúng ñöôïc maáy ngöôøi, cheát teân naøo maát teân aáy. Coøn tieân sinh töû teá hay toài baïi taïi haï thaät chöa roõ. Hoaéc Höu saùng maét leân nhìn thaúng vaøo maët chaøng hoài laâu, boãng caát tieáng hoûi: -Coâng töû coøn bieát ñöôïc ñieàu gì nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng cuõng ngöng thaàn nhìn laõo hoài laâu môùi thuûng thaúng ñaùp: -Taïi haï coøn bieát tieân sinh khoâng phaûi hoï Hoaéc. Ñích danh tieân sinh laù Thöôïng Quan Moäc. Hoaéc Höu vaãn khoâng thay ñoåi saéc maët, ñieàm nhieân noùi: -Ñuùng roài ! Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Tieân sinh cuøng Dieâm Thieát San, Ñoäc Coâ Nhaát Haïc nguyeân laø troïng thaàn ôû Kim Baèng vöông trieàu. Hoaéc Höu ñaùp: -Phaûi roài ! Thaùi ñoä laõo raát bình tænh, khoâng toû ra baên khoaênhay hoái haän chuùt naøo. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Hoài Kim Baèng vöông trieàu tan vôõ, caùc vò chòu meänh nhaø vua uûy thaùc tieåu vöông töû, ñem heát tieàn cuûa chaâu baùu trong kho chaïy vaøo Trung thoå … Hoaéc Höu ñaùp: -Phaûi roài ! Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp: -Nhöng sau ñoù caùc vò thaáy lôïi queân nghóa, nuoát heát moùn tieàn baïc cuûa caûi naøy. Caùc vò vaøo Trung thoå roài ñi laùnh mình moät nôi, khoâng chòu tuaân theo lôøi öôùc tìmkieám vaø chieáu coá cho Ñaïi Kim baèng vöông thöù möôøi ba … Hoaéc Höu ngaét lôøi: -Traät roài. Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi: -218- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Traät ö ? Hoaéc Höu ñaùp: -Chæ traät coù moät ñieåm maø thoâi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ñieåm naøo ? Hoaéc Höu ñaùp: -Keû thaát öôùc khoâng phaûi laø boïn laõo phu maø laø Tieåu vöông töû löu vong theo Thöôïng Quan Caån. Luïc Tieåu Phuïng nghe noùi khoâng khoûi ngaån ngöôøi. Chaøng thaät khoâng nghó tôùi ñieåm naøy, maø chaøng cuõng khoâng tin lôøi laõo. Hoaéc Höu noùi tieáp: -Tieåu vöông töû chaúng nhöõng khoâng ñeán choã öôùc heïn vôùi boïn laõo phu maø coøn muoán laùnh maët boïn laõo phu nöõa. Boïn laõo phu tìm kieám y maáy chuïc naêm vaãn khoâng tìm ra ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Tieân sinh noùi vaäy thì ra Tieåu vöông töû troán laùnh caùc vò chöù khoâng p i caùc vò troán haû laùnh Tieåu vöông töû ö ? Hoaéc Höu ñaùp: -Ñuùng theá ! Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Caùc vò troïng thaàn chòu meänh nhaø vua uûy thaùc coâ nhi, laïi ñem theo moät soá taøi nguyeân raát lôùn cuûa Ñaïi Kim Baèng Vöông thì sao Tieåu vöông töû laïi troán laùnh caùc vò ? Chaúng leõ y maéc beänh ñieân khuøng ? Hoaéc Höu laïnh luøng ñaùp: -Vì moùn cuûa caûi ñ8où chaúng phaûi cuûa Tieåu vöông töû maø laø cuûa Kim Baèng vöông trieàu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Cuûa Kim Baèng vöông trieàu cuõng laø cuûa Tieåu vöông töû chöù coù khaùc gì ? Hoaéc Höu ñaùp: -Khaéc haún, maø laø söï khaùc bieät raát lôùn. Luïc Tieåu Phuïng “uûa” moät tieáng ra chieàu kinh ngaïc. Hoaéc Höu noùi: -Neáu Tieåu vöông töû thöøa nhaän moùn taøi nguyeân ñoù thì phaûi nghó caùch lôïi duïng tieàn taøi ñeå ñoaït laïi Vöông quyeàn maø Kim Baèng vöông trieàu ñaõ laøm maát ñi. Vuï naøy haù phaûi -219- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long chuyeän deã daøng ? Chaúng nhöõng y phaûi chòu ñöïng bao nhieâu gian lao khoå sôû maø coøn khoâng bieát maát maïng luùc naøo. Luïc Tieåu Phuïng ñoàng yù veà ñieåm con ngöôi sinh vaøo nhaø ñeá vöông thaät coù luùc nguy hieåm voâ cuøng ! Caâu tuïc ngöõ “Nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp ñöøng sinh vaøo nhaø ñeá vöông” laø caâu noùi cay ñaéng ngöôøi thöôøng khoâng theå hieåu ñöôïc. Caëp maét Hoaéc Höu loä veû bi thöông vaø khoâng bieát laøm theá naøo. Laõo chaäm raõi noùi: -Ñaùng tieác laø Tieåu vöông töû cuûa boïn laõo phu khoâng phaûi laø con ngöôøi nhö Haùn Quang Voõ. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Y laø haïng ngöôøi naøo ? Hoaéc Höu ñaùp: -Y gioáng heät Lyù Haäu Chuû, laø moät thi nhaân. Y coøn gioáng Toáng Huy Toân laø nhaø danh hoïa. Töø thuôû nhoû y ñaõ ñöôïc ngöôøi ta keâu laø “Thi, Thö, Hoïa, tam tuyeät”. Hoaéc Höu thôû daøi noùi tieáp: -Con ngöôøi n hö vaäy dó nhieân baûn tính ñieàm ñaïm. Y chaúng quan taâm gì ñeán söï ñaéc thaát veà vöông vò, chæ mong ñöôïc ngaâm thô uoáng röôïu, tieâu dao ngaøy thaùng cho heát ñôøi moät caùch bình tænh. Huoáng chi … Luïc Tieåu Phuïng hoûi ngay: -Huoáng chi laøm sao ? Hoaéc Höu ñaùp: -Soá tieàn taøi cuûa Thöôïng Quan Caån ñem ñi ñuû cho boïn hoï soáng moät ñôøi ung dung nhaøn haï. Luïc Tieåu Phuïng khoâng noùi nöõa, nhöng chaøng laëng leõ chaúng phaûi laø toû ra ñaõ tin töôûng Hoaéc Höu. Hoaéc Höu hoûi: -Coâng töû vaãn khoâng tin chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng vaãn ngoài yeân. Hoaéc Höu laïi noùi: -Boïn laõo phu vì muoán phuïc höng Kim Baèng vöông trieàu maø chuaån bò quaân löông cuøng voõ khí. Chaéc vöøa roài coâng töû ñaõ thaáy roõ. Luïc Tieåu Phuïng laåm nhaåm gaät ñaàu. Hoaéc Höu laïi noùi: -Boïn laõo phu lôïi duïng taøi saûn cuûa Kim Baèng vöông trieàu thaät khoâng phaûi ít, vieäc lôïi duïng naøy chaúng qua laø ñeå du thuyeát caùc vò troïng thaàn taïi trieàu ñình quyù quoác veà vieäc -220- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long möôïn binh cöû söï, nhöng Tieåu vöông töû khoâng hieän dieän maø haønh ñoäng chaúng hoùa ra xuaát sö voâ danh ö ? Laõo noùi vaäy khieán cho Luïc Tieåu Phuïng chaúng theå khoâng tin. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Giaû tyû Tieåu vöông töû thöïc söï laùnh maët caùc vò thì sao baây giôø ñoät nhieân laõo laïi muoán kieám caùc vò ? Hoaéc Höu laïnh luøng ñaùp: -Tröôùc kia cuõng chaúng phaûi khoâng coù ngöôøi ñeán kieám boïn laõo phu. Luïc Tieåu Phuïng laïi “uûa” moät tieáng ra chieàu kinh ngaïc. Hoaéc Höu lieàn hoûi: -Haún caùc vò ñaõ ngoù thaáy boán laõo ngoaøi kia roài ? Luïc Tieåu Phuïng chôït tænh ngoä hoûi: -Chaúng leõ heát thaûy moïi ngöôøi ñoù ñeàu maïo xöng Ñaïi Kim baèng vöông ñeán ñaây ñeå möu tranh ñoaït cuûa caûi ? Hoaéc Höu gaät ñaàu höõng hôø ñaùp: -Boïn hoï muoán phaùt taøi, laõo phu lieàn cho hoï ñöôïc nhìn thaáy vaøng baïc chaâu baùu vaøo moät buoåi toái. Boïn hoï muoán maïo xöng ñeá vöông laõo phu cuõng cho hoï maëc aùo long baøo ngoài leân Vöông vò. Tuy boïn hoï ñònh löøa gaït laõo phu maø laõo phu ñoái ñaõi vôùi hoï chaúng coù ñieàu gì khieám khuyeát. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi noùi: -Nhöng xem chöøng tieân sinh cuõng chaúng phaûi laø ngöôøi quaân töû, vì ngöôøi quaân töû khoâng khi naøo duøng caùch naøy ñoái ñaõi vôùi hoï. Thöïc ra chaøng khoâng theå thöøa nhaän laõo duøng bieän phaùp ñoù ñoái ñaõi vôùi haïng ngöôøi kia laø hôïp lyù. Hoaéc Höu noùi: -Vuï naøy laø moät bí maät troïng ñaïi, ngoaøi boán ngöôøi boïn laõo phu vaø Tieåu vöông töû, khoâng moät ai hay bieát. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ñaõ theá thì sao boïn hoï laïi bieát ñöôïc ? Hoaéc Höu ñaùp: -Boïn hoï khoâng bieát ñaâu. Luïc Tieåu Phuïng ngaån ngöôøi ra, chaøng khoâng hieåu yù töù caâu noùi cuûa Hoaéc Höu. Hoaéc Höu laïi noùi: -221- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Bieát vuï naøy laø moät ngöôøi khaùc. Boïn hoï chaúng qua bò nhaân vaät ñoù lôïi duïng ñeå laøm buø nhìn maø thoâi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Nhaân vaät ñoù laø ai ? Hoaéc Höu ñaùp: -Khoâng hieåu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Boïn hoï cuõng khoâng bieát ö ? Hoaéc Höu cöôøi laït ñaùp: -Giaû tyû coâng töû laø nhaân vaät ñoù, dó nhieân coâng töû cuõng chaúng ñeå loä chaân töôùng ñeå gaëp ngöôøi ta. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi: -Taïi haï khoâng theá ñaâu. Hoaéc Höu noùi: -Boïn hoï chæ ñöôïc gaëp nhaân vaät ñoù caû thaûy ba laàn maø moãi laàn dung maïo moät khaùc. Neáu khoâng vì ngöôøi ñoù chaúng theå thay ñoåi ñöôïc thanh aâm thì cuõng khoâng tin ñuùng laø moät ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Xem chöøng nhaân vaät ñoù chaúng nhöõng keá hoaïch thaàn bí maø coøn laø moät tay cao thuû raât tinh thoâng veà thuaät hoùa trang. Hoa Maõn Laâu ngoài yeân töø naõy tôùi giôø boãng leân tieáng: -Nhöõng tay cao thuû chaân chính veà thuaät hoùa trang coù theå caûi bieán ñöôïc caû thanh aâm. Luïc Tieåu Phuïng laïi “uûa” leân moät tieáng. Hoa Maõn Laâu noùi: -Thuaät hoùa trang töùc laø “nhaãn thuaät” cuûa ngöôøi treân Phuø Tang tam ñaûo ôû Ñoâng Doanh. Trong thuaät naøy coù moät thöù coâng phu neáu luyeän thaønh thì coù theå kieàm cheá ñöôïc da thòt ôû coå hoïng khieán cho thanh aâm hoaøn toaøn bieán ñoåi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Bieán ñoåi ñeán trình ñoä caû huynh ñaøi cuõng khoâng phaàn bieät ñöôïc ö ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Coâng phu ñoù luyeän thaønh xuaát thaàn nhaäp hoùa thì caû tieåu ñeä cuõng khoâng phaân bieät noåi. ---------------------------oOo--------------------------- -222- Typed by NDT http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn