Xem mẫu

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ HAI SÔÏ AI KHOÂNG SÔÏ, SÔÏ MYÕ NHAÂN Quaùi nhaân ñöùng beân trong cöûa duøng caùi thieát caâu ñeå goõ cöûa. Haén laïnh luøng noùi: -Ta laø ngöôøi chöù khoâng phaûi daõ caåu. Khi vaøo phoøng ngöôøi khaùc bao giôø cuõng goõ cöûa. Luùc haén noùi, göông maët bò ngöôøi ta hôùt moät nöûa khoâng ngôùt co ruùm laïi theâm nhaên nhoù, ñaõ gioáng ngöôøi khoùc maø cuõng gioáng ngöôøi cöôøi. Ngoù thaáy quaùi nhaân, Thieát Dieän Phaùn Quan cuõng khoâng nhòn ñöôïc, ngöôøi run baàn baät. Haén chöa phaùt giaùc quaùi nhaân ôû ñaâu tôùi, coù vieäc gì? Caâu Hoàn Thuû luøi laïi hai böôùc caát tieáng hoûi: -Lieãu Dö Haän? Quaùi nhaân töø trong coå hoïng phaùt ra tieáng cöôøi nhö tieáng ñao chaët saét roài ñaùp: -Khoâng ngôø treân coõi ñôøi naøy coøn coù ngöôøi nhaän ra ta ñöôïc. Hay laém! Hay laém! Thieát Dieân Phaùn Quan ngô ngaùc hoûi: -Caùc haï laø Ngoïc Dieän Lang Quaân Lieãu Dö Haän ñaáy ö? Haén laåm baåm: -Con ngöôøi theá kia maø keâu baèng Ngoïc Dieän Lang Quaân thì thaät laø kyø. Quaùi nhaân laúng laëng khoâng ñaùp. Veû maët buoàn raàu, töï noùi moät mình: -Ña tình töï coå khoâng dö haän, vaõng söï nhö yeân baát kham ñeà. Hieän naøy Ngoïc Dieän Lang Quaân cheát roài, ñaùng haän laø Lieãu Dö Haän haõy coøn soáng. Thieát Dieän Lang Quaân bieán saéc hoûi: -Caùc haï … caùc haï ñeán ñaây laøm chi ? Döôøng nhö haén raát sôï quaùi nhaân. Tieáng noùi run run maø laïc gioïng. Lieãu Dö Haän laïnh luøng ñaùp: -Möôøi naêm tröôùc Lieãu Dö Haän cuõng töôûng mình cheát roài. Khoâng ngôø vaãn phaûi soáng maõi cho ñeán baây giôø, Lieãu moã tôùi ñaây ñeå tìm cheát maø thoâi. Thieát Dieän Phaùn Quan hoûi: -Taïi sao caùc haï laïi muoán cheát ? Lieãu Dö Haän ñaùp: -32- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Vì ngöôi khoâng muoán cho ta cheát thì ta phaûi laøm cho ngöôi cheát. Thieát Dieän Phaùn Quan söõng soát ñöùng ngay ngöôøi ra. Caâu Hoàn Thuû cuõng neùt maët xaùm xanh. Giöõa luùc aáy, moïi ngöôøi laïi nghe coù tieáng goõ cöûa noåi leân. Laàn naøy thì ngöôøi goõ cöûa coøn ôû beân ngoaøi nhöng ñoät nhieân y ñaõ tieán vaøo. Cöûa khoâng môû y cuõng vaøo ñöôïc. Caùnh cöûa baèng vaùn goã raát daày ôû tröôùc maët y cuõng bieán thaønh tôø giaáy moûng. Y khoâng duøng moät thöù gì ñeå ñaäp cöûa maø cuõng chaúng ñaù chaân vaøo, cöù ñi töï nhieân tieán veà phía tröôùc laø caùnh cöûa tröôùc maët tan naùt ra lieàn Nhöng coi ngöôøi y chaúng coù veû gì ngang ngaïnh cöùng coûi maø coøn laø con ngöôøi vaên nhöôïc thö sinh phong ñoä raát hoøa nhaõ. Göông maët traéng treûo saïch seõ, bao giôø cuõng loä nuï cöôøi. Y mæm cöôøi noùi: -Taïi haï cuõng laø ngöôøi vaø cuõng goõ cöûa. Thieát Dieän Phaùn Quan phaùt giaùc luùc y cöôøi, trong khoeù maét laïi ñaày saùt khí maø saéc nhö luôõi dao. Caâu Hoàn Thuû tieán gaàn theâm maáy böôùc, la thaát thanh: -Tieâu Thu Vuõ ! Ngöôøi kia mæm cöôøi ñaùp: -Hay laém ! Caùc haï laø ngöôøi coù kieán thöùc, nhaõn löïc cuõng hay laém ! Thieát Dieän Phaùn Quan laïi loä veû xuùc ñoäng hoûi: -Phaûi chaêng laø Ñaïon Tröôøng kieám khaùch Tieâu Thu Vuõ. Ngöôøi kia gaät ñaàu thôû daøi ñaùp: -Thu phong, thu vuõ saàu saùt nhaân. Vì theá moãi khi gieát ngöôøi ta khoâng khoûi buoàn tuûi. Thieát Dieän Phaùn Quan khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Buoàn raàu vì noãi gì ? Tieâu Thu Vuõ höõng hôø ñaùp: -Baây giôø caùi buoàn cuûa ta laø khoâng hieåu ta haï thuû gieát ngöôi hay laø Lieãu huynh phaûi ra tay ? Thieát Dieän Phaùn Quan laïi cöôøi lôùn, nhöng tieáng cöôøi töïa hoà bò öù laïi trong coå hoïng. Chính haén nghe mình cöôøi cuõng töôûng laø mình khoùc. Caâu Hoàn Thuû caøng chaân tay luoáng cuoáng khoâng ngôùt nhìn ngang nhìn ngöûa, töïa hoà muoán kieám ñöôøng ra. Ñoät nhieân nghe tieáng ngöôøi cöôøi hoûi: -33- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -OÂng baïn tìm chi vaäy? Phaûi chaêng oâng baïn tìm ñoâi Ngaân Caâu ? Ngöôøi nay ñöùng tröôùc cöûa soå maët oám nhaét vaø ñem nheûm. Thaân hình vöøa beù nhoû vöøa thaáp luøn nhöng maët ñoû nhö löûa. Tay caàm ñoâi ngaân caâu vaø chính laø ñoâi Ngaân Caâu cuûa Caâu Hoàn Thuû. Y mæm cöôøi noùi tieáp: -Thieát Caâu thì ta ñaõ ñem laïi giuùp oâng baïn. Vaäy oâng baïn ñoùn laáy. Ngöôøi ñoù noùi roài kheõ vung tay moät caùi. Caëp Ngaân Caâu töø töø bay veà phaùi Caâu Hoàn Thuû moät caù ch raát chaäm chaïp töïa hoà nhö coù moät baøn tay voâ hình ñang ñôõ ôû döôùi. Thieát Dieän Phaùn Quan nhaän ra ñöôïc ngöôøi naøy, la thaát thanh: -Phaûi chaêng caùc haï laø Thieân Lyù Ñoäc Haønh Ñoäc Coâ Phöông? Ñoäc Coâ Phöông gaät ñaàu ñaùp: -Taïi haï tröôùc nay ít khi tieàn vaøo phoøng ngöôøi khaùc nhöng laàn naøy ra ngoaøi leä ñoù. Lôøi noùi vöøa döùt ñaõ khoâng thaáy ngöôøi ñaâu nöõa. Ñoät nhieân haén xuaát hieän ôû tröôùc cöûa ra vaøo vaø goõ caïch caïch maáy tieáng. Tieáng goõ cöûa vöøa vang leân ñaõ thaáy haén ñöùng tröôùc cöûa soå. Haén do cöûa soå chuoàn vaøo cöôøi roä noùi: -Taïi haï laø ngöôøi neân tröùôc khi vaøo nhaø ñaõ goõ cöûa. Caùnh cöûa vaøo hieån nhieân ñaõ beå tan taønh maø haén coøn quay ra goõ roài môùi chaïy laïi phía cöûa soå tieán vaøo. Caâu Hoàn Thuû ñoùn laáy song caâu cuûa mình roài ñoät nhieân lôùn tieáng hoûi: -Caùc haï cuõng kieám boïn taïi haï ñeå phieàn nhieãu chaêng? Ñoäc Coâ Phöông laïnh luøng ñaùp: -Taïi haï khoâng gieát loaøi daõ caåu maø chæ coi ngöôøi khaùc haï saùt. Haén maïnh daïn keùo gheá ngoài gaàn saùt cöûa soå. Caûnh vaät ngoaøi cöûa soå bieán ñoåi raát nhieàu. Luïc Tieåu Phuïng vaãn naèm yeân treân giöôøng moät caùch raát thoaûi maùi. Döôøng nhö baát luaän moät vieäc gì xaåy ra ôû ñaây cuõng hoaøn toaøn khoâng can heä ñeán chaøng. Lieãu Dö Haän, Tieâu Thu Vuõ, Ñoäc Coâ Phöông laø nhöõng ngöôøi maø chaøng ñaõ bieát caû. Treân choán giang hoà ít ai khoâng bieát ñeán ba nhaân vaät naøy nhöng baây giôø maø Luïc Tieåu Phuïng vaãn naèm yeân treân giöôø ng khoâng böôùc xuoáng thì nhöõng ngöôøi nhö chaøng laïi caøng raát hieám. Döôøng nhö chaøng chuaån bò cöù naèm yø ra ôû treân giöôøng. Ñoäc Coâ Phöông, Tieâu Thu Vuõ, Lieãu Dö Haän, neáu ba ngöôøi naøy maø vaãn chöa phaûi laø ngöôøi laïnh leõo nhaát, coå quaùi nhaát thì cuøng vaøo haïng hieám coù treân ñôøi. Theá maø hieän giôø hoï xuaát hieän caû ôû nôi ñaây keå cuõng laø moät chuyeän laï. Hoï ñeán ñaây ñeå laøm gì? -34- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Caâu Hoàn Thuû tuy trong loøng khieáp sôï nhöng vaãn laøm boä laïnh luøng hoûi:.-Giöõa Thanh Y Laâu vaø ba vò voán khoâng coù hieàm khích gì, taïi sao hoâm nay ba vò laïi ñeán tìm anh em taïi haï? Tieâu Thu Vuõ ñaùp: -Vì ta thích theá. Haén cöôøi roä noùi tieáp: -Tröôùc nay ta thích gieát ai laø gieát ngöôøi ñoù. Böõa nay ta muoán gieát caùc ngöôi neân tôùi ñaây ñeå haï saùt. Caâu Hoàn Thuû lieác maét nhìn Thieát Dieän PHaùn Quan roài thuûng thaúng hoûi: -Coøn caùc haï khoâng thích thì sao? Tieâu Thu Vuõ ñaùp: -Khi ta khoâng thích thì ngöôi coù quyø xuoáng maø naên næ ta haï saùt, ta cuõng chaúng theøm ñoäng thuû. Caâu Hoàn Thuû buoâng tieáng thôû daøi. Giöõa luùc aáy, Thieát Dieän Phaùn Quan voït leân khoâng xoay mình ñi. Trong tay haén ñaõ caàm ñoâi buùt phaùn quan ñen sì, queùt ngang nhaèm ñieåm vaøo huyeät Nghinh Vöông treân ngöôøi Lieãu Dö Haän. Chieâu thöùc cuûa Thieá Dieän Phaùn Quan tuy chaúng coù gì laø ngoaïn muïc nhöng mau leï vaø chuaån ñích phi thöôøng. Lieãu Dö Haän vaãn lôø ñi nhö chöa ngoù thaáy caëp phaùn quan buùt. Haén tieán leân moät böôùc, boãng nghe ñaùnh " soäp " moät tieáng. Caëp phaùn quan buùt cuûa Thieát Dieän Phaùn Quan ñaõ ñoàng thôøi ñaâm vaøo ñaàu vai vaø tröôùc ngöïc Lieãu Dö Haän. Ñoàng thôøi traùi Thieát Caàu ôû trong tay Lieãu Dö Haän ñaù ñaùnh truùng vaøo maët Thieát Dieän Phaùn Quan moät ñoøn naë ng. Thieát Dieän Phaùn Quan ñoät nhieân beå maët. Haén chöa kòp baät tieáng ruù ñaõ ngaõ ngöûa ra nhöng Thieát Caâu ôû trong tay maët Lieãu Dö Haän ñaõ moùc laáy ngöôøi haén khoâng ñeå teù xuoáng. Caëp phaùn quan buùt cuûa Thieát Dieän Phaùn Quan caém vaøo da thòt Lieãu Dö Haän tuy khoâng truùng huyeät ñaïo nhöng ñaâm raát saâu. Lieãu Dö Haän töïa hoà khoâng caûm giaùc thaáy gì heát. Haén laïnh luøng nhìn boä maét maùu thòt baày nhaày cuûa Thieát Dieän Phaùn Quan laïnh kuøng hoûi: -Teù ra caùi maët naøy khoâng phaûi baèng saét sao laïi keâu baèng Thieát Dieän? Thieát Caâu giô leân, Thieát Dieän Phaùn Quan bay qua cöûa soå ra ngoaøi ñeå ñi baùi kieán Phaùn Quan thaät. -35- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Giöõa luùc aáy caëp Ngaân Caâu cuûa Caâu Hoàn Thuû cuõng vung leân vaø bay ra ngoaøi cöûa soå. Ngöôøi haén coøn ôû trong nhaø, maët xaùm nhö tro taøn. Hai tay ruõ xuoáng, nhöõng khôùp xöông tay ñeàu maùu chaûy ñaàm ñìa. Thanh ñoaûn kieám trong tay Tieâu Thu Vuõ maùu vaãn coøn nhoû gioït. Haén mæm cöôøi ngoù Caâu Hoàn Thuû noùi: -Xem chöøng töø naøy trôû ñi hai tay cuûa oâng baïn chaúng theå baét ñöôïc hoàn ai nöõa. Caâu Hoàn THuû khoâng ngôùt nghieán raêng vang leân nhöõng tieáng ken keùt. Ñoät nhieân haén quaùt hoûi: -Sao ngöôi coøn chöa gieát ta? Tieâu Thu Vuõ laïnh luøng ñaùp: -Vì baây giôø ta khoâng cao höùng gieát oâng baïn. OÂng baï trôû veà baûo cho ñoàng boïn ôû Thanh Y Laâu hay trong voøng hai thaùng toát hôn heát haõy ngoan ngoaõn naèm yeân treân laàu, neáu khoâng thì ta e raèng khoù loøng soáng noåi. Caâu Hoàn Thuû bieán ñoåi saéc maët maáy laàn, khoâng noùi gì nöõa, haén caém ñaàu ñi ra cöûa. Khoâng ngôø Ñoäc Coâ Phöông ñoät nhieân laïi xuaát hieän ra tröôùc maët laïnh luøng noùi: -Ngöôi ñaõ do cöûa soå tieán vaøo thì baây giôø cuõng do ñöôøng cöûa soå maø ra. Caâu Hoàn Thuû haèm haèm nhìn haén nhöng roài cuõng nhaûy cöûa soå chuoàn ra. Lieãu Dö Haän ñang chaêm chuù nhìn caûnh ñeâm toái tòch mòch beân ngoaøi. Hai caây phaùn quan buùt haõy coøn caém ôû treân ngöôøi haén. Tieâu Thu Vuõ tieán laïi nheï nhaøng nhoå ra cho haén roài ngoù maùu chaûy ñaàm ñìa tröôùc ngöïc haén. Caëp maét hoï Tieâu voán laïnh nhö baêng luùc naøy töïa hoà loä veû ñoàng tình vaø thöông xoùt. Lieãu Dö Haän boãng thôû daøi noùi: -Ñaùng tieác, ñaùng tieác. Tieâu Thu Vuõ hoûi: -Coù phaûi ñaùng tieác laø laàn naøy oâng baïn laïi khoâng cheát? Lieãu Dö Haän khoâng ñaùp. Tieâu Thu Vuõ cuõng thôû daøi loä veû buoàn raàu ñaùp: -Toäi gì maø oâng baïn khoå taâm nhö vaäy? Ñoäc Coâ Phöông cuõng thôû daøi noùi: -Ngöôi laøm ñöùt ruoät ngöôøi khaùc thì chính ngöôi cuõng pahæ ñöùt ruoät. Trong nhaø ñaõ coù moät ngöôøi cheát. Cuoäc aåu ñaû xaûy ra raát naùo loaïn maø Luïc Tieåu Phuïng vaãn maëc keä, töôûng chöøng khoâng ngoù thaáy môùi thaät laø kyø. Kyø hôn nöõa laø ba ngöôøi kia döôøng nhö cuõng khoâng nhìn thaáy chaøng vaø töïa hoà khoâng bieát coù ngöôøi naèm treân giöôøng. -36- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Giöõa luùc aáy ñoät nhieân ngoïn gioù ñeâm ñöa tieáng nhaïc du döông tôùi. Khuùc nhaïc vang löøng vaø raát loït tay nhö tieân nhaïc. Ñoäc Coâ Phöông phaán khôûi tinh thaàn vaø traàm gioïng noùi: -Ñeán nôi roài! -Ai ñeán nôi? Nhaân vaät naøy taáu nhaïc maø tieáng nhaïc myõ dieäu theá? Luïc Tieåu Phuïng cuõng nghe thaáy roài. Khuùc nhaïc naøy baát luaän laø cuûa ai cuõng ñöôïc chuù yù laéng tai nghe. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân phaùt giaùc trong nhaø ñang ñaày muøi maùu tanh chôït bieán thaønh muøi thôm ngaøo ngaït. Ñaây laø muøi hom thôm nhaát trong caùc muøi hoa theo gioù bay laïi, tieáp theo laø tieáng nhaïc du döông. Chôùp maét khaép voøm trôøi choã naøo cuõng giaøn giuïa muøi höông kyø dieäu. Sau nöõa trong nhaø toái ñen boãng saùng loøa. Luïc Tieåu Phuïng baây giôø khoâng nhòn ñöôïc nöõa phaûi môû maé t ra, chaø ng phaùt giaùc trong nhaø ñaày hoa töôi nhaûy muùa. Ñuû caùc thöù hoa töø ngoaøi cöûa soå bay vaøo roài nheï nhaøng haï xuoáng ñaát. Treân maët neàn nhaø döôøng nhö ñaõ traûi moät taám thaûm baèng hoa töôi töø trong nhaø ra ñeán ngoaøi cöûa. Moät ngöôøi ñuûng ñænh töø ngoaøi cöûa tieán vaøo. Luïc Tieåu Phuïng ñaõ coi raát nhieàu phuï nöõ. Ngöôøi ñeïp coù maø ngöôøi xaáu cuõng coù. Nhöng suoát ñôøi chaøng chöa töøng thaáy ai tuyeät myõ nhö nöõ lang naøy. Nöõ lang maëc taám aùo ñen baèng tô meàm. aùo naøng chuøng queùt ñaát thöôùt tha treân taám thaûm hoa. Maùi toùc ñen treân ñaàu nöõ lang xoaø xuoáng treân vai. Da maët naøng traéng vaø xanh möôùt. Caëp maét naøng ñen laùy vaø saùng ngôøi. Nöõ lang khoâng ñeo moät thöù trang söùc naøo khaùc maø cuõng khoâng möôïn veû ñeïp naøo ôû beân ngoaøi. Nöõ lang löõng thöõng ñi vaøo roài ñöùng yeân treân ñoáng hoa töôi. Nhöõng boâng hoa röïc rôõ maøu saéc traøi döôùi neàn nhaø vì naøng maø bò lu môø. Caùi ñeïp cuûa nöõ lang khoâng phaûi laø caùi ñeïp treân theá gian maø laø caùi ñeïp sieâu phaøm thoaùt tuïc, caùi ñeïp khoâng theå bình luaän hay taû baèng ngoøi buùt. Lieãu Dö Haän, Tieâu Thu Vuõ, Ñoäc Coâ Phöông len leùn luøi vaøo goùc nhaø, veû maët döôøng nhö raát cung kính. -37- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng döôøng nhö ñaõ ngöøng hôi thôû nhöng chaøng vaãn chöa ngoài daäy. Haéc y thieáu nöõ laúng laëng ngöng thaàn nhìn chaøng baèng caëp maét trong suoát nhö gioït söông ñoïng treân ngoïn Mai Coâi buoåi saùng sôùm. Thanh aâm naøng cuõng nheï nhaøng nhö hôi gío maø laø ngoïn gioù xuaân lay ñoäng maët nöôùc treân ngoïn nuùi ôû ñaèng xa. Nuï cöôøi cuûa nöõ lang raát thaàn bí, thaàn bí nhö tieáng sao vi vu töø ñaèng xa ñöa laïi, lay chuyeån hôøi hôït khieán ngöôøi ta vónh vieãn khoâng bieát ñaâu maø moø. Nöõ lang ngöng thaàn nhìn Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi roài ñoät nhieân quyø xuoáng tröôùc maët chaøng. Cöû ñoäng cuûa naøng coi chaúng khaùc moät ñaùm maây traéng lö löûng haï xuoáng nhaân gian. Luïc Tieåu Phuïng khoâng theå naèm im treân giöôøng ñöôïc nöõa. Ñoät nhieân chaøng nhaûy voït leân. Ngöôøi chaøng bieán thaønh vieân ñaïn baén tung xuyeân qua ñình maøn. Tieáp theo " bình " moät tieáng vang leân, chaøng ñaõ phaù thuûng noùc nhaø. aùnh traêng do loã thuûng chieáu xuoáng, ngöôøi chaøng khoâng thaáy ñaâu nöõa. Caëp maét to töôùng cuûa moät vò tieåu coâ nöông ñöùng treân hoa, phía sau haéc y thieáu nöõ giöông leân thao laùo ra chieàu kinh ngaïc. Luïc Tieåu Phuïng töïa hoà ñoät nhieân nhìn thaáy ma quyû neân môùi boû chaïy laïc loõng. Vò tieåu coâ nöông kia sôï baén ngöôøi, khoâng nhòn ñöôïc haèn hoïc hoûi : -Coâng chuùa ñoái vôùi y leã maïo nhö vaäy maø taïi sao y chaïy troán? Y sôï gì vaäy? Haéc y thieáu nöõ khoâng traû lôøi tröïc tieáp caâu hoûi cuûa tieåu coâ nöông. Naøng töø töø ñöùng daäy, nheï nhaøng vuoát toùc nhö boùng maây troâi. Caëp maét saùng ngöôøi cuûa naøng loä veû quaùi laï. Sau moät luùc laâu naøng caát gioïng noùi kheõ: -Y quaû laø ngöôøi thoâng minh, thoâng minh tuyeät vôøi. Trong tay Luïc Tieåu Phuïng coøn caàm chung röôïu. Röôïu trong chung quaù oåöa ñaõ vaõi ra ngöôøi chaøng. Chaøng saán vaøo nhaø Hoaéc laõo ñaàu. Luùc naøy Hoaéc laõo ñaàu ñang uoáng röôïu. Ñaây laø moät caên nhaø goã huû laäu coâ ñôn, döïng leân trong khu röøng taùo treân söôøn nuùi. Tuy caên nhaø ñaõ cuõ nhöng beân trong coù queùt töôùc raát saïch seõ. Caùch baøi trí cuõng khaû quan. Ngöôøi Hoaéc laõo ñaàu cuõng gioáng nhö caên nhaø goã, thaáp luøn beù nhoû, coâ ñôn, saïch seõ vaø saùng suûa. -38- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Laõo ñang ngoài treân caùi gheá nhoû xinh xaén uoáng röôïu..Muøi röôïu raát thôm. Trong nhaø baøy hai haøng huõ lôùn huõ nhoû toaøn laø huõ röôïu vaø döôøng nhö toaøn laø röôïu ngon. Hoaéc laõo ñaàu thaáy Luïc Tieåu Phuïng tay caàm chung röôïu, khoâng nhòn ñöôïc phaûi baät cöôøi gaõi ñaàu hoûi: -Phaûi chaêng ñaïi thieáu gia sôï ta khoâng bieát ñaïi thieáu gia tôùi ñaây laø ñeå uoáng röôïu maø phaûi caàm chung röôïu ñeán nhaéc nhôû ta? Luïc Tieåu Phuïng cuõng cöôøi ñaùp: -Luùc taïi haï chaïy ñi hoát hoaûng ñeán noãi suyùt nöõa khoâng kòp maëc quaàn coøn thì giôø ñaâu maø buoâng chung röôïu xuoáng. Huoáng chi trong chung coøn röôïu vöùt boû giöõa ñöôøng thaät cuõng ñaùng tieác. Hoaéc laõo ñaàu laáy laøm kyø chau maøy hoûi: -Chuyeän gì maø laøm cho ñaïi thieáu gia hoát hoaûng döõ vaäy? Thöïc tình laõo nghó khoâng ra vì tröôùc nay Luïc Tieåu Phuïng raát gan lyø, nhöõng chuyeän taày ñình chaøng cuõng coi thöôøng. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Thöïc ra chaúng coù chuyeän gì quan troïng maø chæ vì moät nöõ nhaân vaøo nhaø taïi haï. Hoaéc laõo ñaàu cöôøi lôùn hôn noùi: -Ta nhôù raèng trong nhaø ñaïi thieáu gia döôøng nhö ngaøy naøo cuõng coù con gaùi ñeán maø chaúng laàn naøo ñaïi thieáu gia phaùt sôï ñeán phaûi boû chaïy. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Nhöng nöõ nhaân naøy coù choã khaùc ñaëc bieät. Hoaéc laõo ñaàu hoûi: -Khaùc bieät choã naøo? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Choã naøo cuõng khaùc caû. Hoaéc laõo ñaàu cöôøi híp maét laïi hoûi: -Chaúng leõ laø moät muï ñaøn baø xaáu nhö quyû daï xoa? Luïc Tieåu Phuïng laäp töùc laéc ñaàu thaät maïnh ñaùp: -Chaúng nhöõng khoâng xaáu nhö quyû daï xoa maø myõ dieäm nhö thieân tieân, cao quyù nhö coâng chuùa. Hoaéc laõo ñaàu cöôøi hoâ hoá hoûi: -Theá thì ñaïi thieáu gia coøn sôï gì? Sôï naøng cöôõng gian chaêng? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -39- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Neáu thöïc söï ñöôïc naøng cöôõng gian thì coù ngöôøi caàm caùm caùn choåi ñuoåi toâi cuõng khoâng ñi, can chi maø chaïy? Hoaéc laõo ñaàu hoûi: -Vaäy y ñaõ laøm gì maø ñaïi thieáu gia phaûi bôû vía cuùp ñuoâi chaïy troán? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: -Naøng quyø xuoáng tröôùc maët taïi haï. Hoaéc laõo ñaàu giöông maét leân nhìn chaøng, muõi laõo töïa hoà daøi theâm moät taác. Luïc Tieåu Phuïng döôøng nhö sôï laõo khoâng hieåu lieàn giaûi thích ngay : -Naøng tieán vaøo nhaø taïi haï roài ñoät nhieân quyø xuoáng tröôùc maët maø quyø caû hai chaân chöù khoâng phaûi moät. Hoaéc laõo ñaàu thôû daøi söôøn söôït noùi: -Tröôùc nay ta vaãn nhaän ñaïi thieáu gia laø ngöôøi baïn treû raát thoâng thöôøng, chaúng coù beänh taät chi caû nhöng baây giôø ta laïi baét ñaàu naåy daï hoaøi nghi. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi hoûi: -Baây giôø laõo gia hoaøi nghi taïi haï maéc beänh chaêng? Hoaéc laõo ñaàu hoûi laïi: -Moät nöõ lang ñeïp nhö thieân tieân ñeán nhaø quyø xuoáng tröôùc maët ñaïi thieáu gia maø ñaïi thieáu gia khieáp sôï chaïy laïc loõng ö? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp: -Chaúng nhöõng chaïy laïc loõng maø laïi xuyeân thuûng ñình maøn, phaù thuûng noùc nhaø ñeå chaïy troán. Hoaéc laõo ñaàu thôû daøi noùi: -Xem chöøng khoâng nhöõng ñaïi thieáu gia khoâng maéc beän taàm thöôøng maø ñaàu oùc bò toån thöông raát traàm troïng. Luïc Tieåu Phuïng caõi: -Chính vì ñaàu oùc taïi haï raát minh maãn neân môùi chaïy troán. Hoaéc laõo ñaàu " uûa " leân moät tieáng. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp: -Taïi haï ñaõ baûo khoâng nhöõng naøng ñeïp laém maø laïi danh ñaàu raát lôùn. Hoaéc laõo ñaàu hoûi: -Y ôû moân phaùi naøo maø danh ñaàu raát lôùn? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -So vöùoi coâng chuùa coøn lôùn hôn. Hoaéc laõo ñaàu hoûi: -40- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Ñaïi thieáu gia ñaõ nhìn thaáy coâng chuùa bao giôø chöa? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Chöa, nhöng taïi haï bieát roài. Naøng ñaõ duøng ba tay baûo tieâu thì duø laø coâng chuùa chaân chính cuõng khoâng theå thænh ñöôïc nhöõng vò naøy. Hoaéc laõo ñaàu hoûi: -Ba nhaân vaät baûo tieâu ñoù laø nhöõng ai? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Lieãu Dö Haän, Tieâu Thu Vuõ vaø Ñoäc Coâ Phöông. Hoaéc laõo ñaàu chau maøy hoûi: -Phaûi chaêng laø Lieãu Dö Haän khi gaëp cuoäc chieán laø ñaùnh lieàu maïng? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Chính haén. Hoaéc laõo ñaàu hoû i: -Tieâu Thu Vuõ con ngöôøi coù daùng vaên nhöôïc thö sinh maø söùc khoûe hôn boø röøng phaûi khoâng? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng roài. Hoaéc laõo ñaàu hoûi: -Coøn Ñoäc Coâ Phöông haønh tung baát ñònh ñi ñaâu chæ coù moät mình chöù gì? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Chính thò. Hoaéc laõo ñaàu hoûi: -Caû ba nhaân vaät naøy laøm baûo tieâu cho thieáu nöõ ñoù ö? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá. Hoaéc laõo ñaàu hoûi: -Y coù ba ngöôøi baûo tieâu nhö vaäy maø laïi quyø xuoáng tröôùc maët ñaïi thieáu gia ö? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Phaûi roài. Hoaéc laõo ñaàu khoâng noùi nöõa, töï roùt moät chung röôïu ñöa leân mieäng uoáng. Luïc Tieåu Phuïng cuõng caàm chung röôïu coøn laïi ít röôïu uoáng heát roài noùi: -Baây giôø laõo gia hieåu roõ roài chöù? Hoaéc laõo ñaàu gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -41- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Laõo gia thöû nghó coi taïi sao nöõ lang kia laïi quyø xuoáng tröôùc maët taïi haï? Hoaéc laõo ñaàu ñaùp: -Y coù vieäc thænh caàu ñaïi thieáu gia. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Moät nhaân vaät nhö vaäy maø laïi quyø xuoáng thænh caàu taïi haï, thænh caàu vieäc gì? Hoaéc laõo ñaàu ñaùp: -Vuï naøy raéc roái ñaây. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Taïi haï chöa gaëp naøng bao giôø maø sao naøng laïi ñeán raéc roái? Hoaéc laõo ñaàu ñaùp: -Chæ coù haïng ngu ngoác môùi giaây vaøo chuyeän raéc roái naøy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi haï coù phaûi laø ngöôøi ngu ngoác khoâng? ---------------------------oOo--------------------------- -42- Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà – tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn