Xem mẫu

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀI THÖÙ MÖÔØI CHÍN MÔÛ CUOÄC ÑIEÀU TRA ÑEÄ NHAÁT LAÂU Hoaéc Thieân Thanh noùi: -Caùi ñoù chöa haún laø laõo phoøng bò ngöôøi ngoaøi vaøo ñaùnh caép röôïu. Luïc Tieåu Phuïng ñaûo caëp maét laáp loaùng hoûi: -Chaúng leõ tieân sinh nhaän ra treân tieåu laâu coøn nhieàu chuyeän bí maät khaùc ? Hoaéc Thieân Thanh cöôøi khaø khaø ñaùp: -Con ngöôøi ta ai cuõng coù chuyeän bí maät chaúng nhieàu thì ít … Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi: -Nhöng chæ coù moät thöù ngöôøi chaân chính giöõ ñöôïc chuyeän bí maät cho khoûi tieát loä. Hoaéc Thieân Thanh hoûi: -Haïng ngöôøi naøo vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ngöôøi cheát. Hoaéc Thieân Thanh laùo lieâng caëp maét noùi: -Nhöng Hoaéc Höu khoâng phaûi laø ngöôøi cheát. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Laõo khoâng phaûi. Treân theá gian caùi ñaùng sôï nhaát laø ngöôøi cheát. Baát luaän moät ngöôøi luùc soáng myõ leä khaû aùi ñeán ñaâu maø cheát ñi laø laäp töùc bieán thaønh moät vaät ñaùng sôï. Vì theá neân thi theå cuûa Thaïch Tuù Vaân ñöôïc truøm leân moät taám vaûi traéng ñeå che ñi. Treân baøn ñaët ngoïn coâ ñaêng. Hoa Maõn Laâu laëng leõ ngoài beân ñeøn khoâng nhuùc nhích. Nguyeân gaõ ñaõ ñi roài quay trôû laïi. Baát luaän Thaïch Tuù Vaân coøn soáng hay ñaõ cheát roài, gaõ ñeàu khoâng theå ñeå thò trô troïi moät mình ôû nôi ñaây. Chuû nhaân toøa tieåu ñieám ñaõ chuoàn ñi roài, chæ ñeå laïi ñaây moät ngoïn ñeøn, döôøng nhö y queân maát ngöôøi ñui maét chaúng caàn coù ñeøn. Boán beà yeân laëng nhö tôø tuyeät khoâng nghe moät tieáng ñoäng. Caû luùc Luïc Tieåu Phuïng tôùi nôi, chaøng cuõ ng khoâng ñeå phaùt ra thanh aâm. -202- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Nhöng Hoa Maõn Laâu ñaõ quay ra ñoái dieän vôùi chaøng caát tieáng hoûi: -Coâng töû uoáng röôïu roài ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaønh thuù nhaän: -Taïi haï chæ uoáng moät chuùt. Hoa Maõn Laâu laïnh luøng noùi: -Bao nhieâu chuyeän xaûy ra nhö vaäy maø coâng töû coøn coù taâm tình ñi uoáng röôïu thì thaät laø hieám quaù ! Gaõ döïng maët leân noùi caâu naøy. Neân nhôù tröôùc nay gaõ ít khi döïng maøy döïng maët. Luïc Tieåu Phuïng nhìn gaõ hoûi: -Phaûi chaêng huynh ñaøi raát khaâm phuïc taïi haï ? Ñaây cuõng laø moät bí quyeát cuûa chaøng ñeå öùng phoù vôùi ngöôøi töùc böïc. Ai ñaõ khoù chòu vôùi chaøng, chaøng lieàn choïc töùc theâm ñeå coi ngöôøi ñoù töùc böïc ñeán ñaâu, töùc böïc cuõng chaúng cheát ngöôøi ñöôïc. Hoa Maõn Laâu khoâng noùi nöõa. Gaõ ñaõ hieåu roõ Luïc Tieåu Phuïng vaø khoâng muoán ñeå chaøng choïc töùc cho ñeán cheát. Luïc Tieåu Phuïng khoâng sao ñöôïc, lieàn ñoåi gioïng: -Thöïc ra huynh ñaøi cuõng neân uoáng moät vaøi chung röôïu, vì röôïu coù choã hay laø noù laøm cho huynh ñaøi queân ñi raát nhieàu nhöõng chuyeän nghó laém cuõng voâ ích. Hoa Maõn Laâu ñeå maëc chaøng noùi khoâng lyù gì ñeán. Sau moät luùc laâu, boãng gaõ leân tieáng: -Tieåu ñeä vöøa thaá y moät ngöôøi … Luïc Tieåu Phuïng noùi ngay : -Huynh ñaøi thaáy nhieàu ngöôøi chöù chaúng phaûi moät. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Nhöng ngöôøi naøy tieåu ñeä vaãn yeân trí tuyeät khoâng theå xuaát hieän ôû ñaây. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ai vaäy ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Thöôïng Quan Phi Yeán. Luïc Tieåu Phuïng söõng soát: -Theá ra y khoâng cheát. Hoa Maõn Laâu buoàn raàu ñaùp: -Tuy y khoâng cheát, nhöng y coøn soáng maø chaúng khaùc maáy ngöôøi ñaõ cheát roài. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao vaäy ? -203- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Vì y loït vaøo tay ngöôøi. Haønh ñoäng cuûa y hoaøn toaøn bò keû khaùc kieàm cheá. Luïc Tieåu Phuïng ñoäng dung hoûi: -Huynh ñaøi coù bieát y loït vaøo tay ai khoâng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Y khoâng noùi, tieåu ñeä cuõng khoâng bieát. Tieåu ñeä phoûng ñoaùn thì ngöôøi ñoù nhaát ñònh laø … Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Nhaát ñònh laø ai ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Hoaéc Höu. Luïc Tieåu Phuïng vöøa ngoài xuoáng laïi ñöùng phaét daäy la thaát thanh: -Hoaéc Höu ö ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Thöôïng Quan Phi Yeán laàn naøy ñeán tìm tieåu ñeä laø bò ngöôøi kia böùc baùch. Y ñeán baûo tieåu ñeä ñöøng can thieäp vaøo vuï naøy nöõa. Hieän giôø ngöôøi khoâng muoán chuùng ta can thieäp vaøo vuï naøy chæ coù Hoaéc Höu maø thoâi. Luïc Tieåu Phuïng laïi ngoài xuoáng, hoài laâu doät nhieân noùi: -Vöøa roài taïi haï khoâng thaáy moät ngöôøi. Caâu noùi naøy tuyeät dieäu ôû choã noù khieán cho ngöôøi ta khoâng theå hieåu ñöôïc. Hoa Maõn Laâu noùi: -Hoa Maõn Laâu noùi: -Nhöõng ngöôøi maø coâng töû chöa ngoù thaáy cuõng raát nhieàu. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Nhöng ngöôøi ñoù taïi haï nhaát ñònh seõ ñöôïc gaëp. Taïi haï ñeán Chaâu quang baûo khí caùc baûn yù ñeå tìm y. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Thöôïng Quan Ñan Phuïng phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Y khoâng ôû ñoù ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -204- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Y khoâng ñeán, nhöng coù ngöôøi löu laïi moät phong thô ñeå Hoaéc Thieân Thanh chuyeån giao cho taïi haï. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Trong thô noùi gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Trong thô chæ coù boán caâu aám ôù, chaúng ra ñeách gì caû. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Lôøi leõ theá naøo ? Luïc Tieåu Phuïng lieàn ñoïc möôøi saùu chöõ trong thô. “Ñan Phuïng nan caàu, Tieåu Phuïng hoài ñaàu. Nhöôïc baát hoài ñaàu. Tính maïng nan löu.” Hoa Maõn Laâu traàm ngaâm noùi: -Boán caâu naøy döôøng nhö coù yù baûo coâng töû khoâng neân duùng vaøo vieäc ñoù nöõa. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Hieän giôø chæ coù moät ngöôøi khoâng muoán boïn ta can thieäp vaøo vuï naøy. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Vì theá maø coâng töû nhaát quyeát ngöôøi vieát thö laø Hoaéc Höu phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: _Taïi haï chæ bieát ngöôøi naøy ñaõ baét tay vaøo laøm vieäc gì tuyeät khoâng khi naøo môùi laøm nöûa chöøng roài laïi boû dôû. Dó nhieân haïng ngöôøi ñaõ laøm vieäc gì laø khoâng boû dôû môùi coù theå thaønh coâng ñöôïc. Hoa Maõn Laâu noùi: -Tö Khoâng Trích Tinh aên caép Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñem ñi chaéc cuõng chaúng coù chuyeän gì xaûy ra, nhöng laõo phaùi ngöôøi khaùc ñoùn ñöôøng, ruùt cuïc vaãn cöôùp ñöôïc Thöông Quan Ñan Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Taïi haï vöøa môùi uoáng cuûa laõo nöûa huõ röôïu. Hoa Maõn Laâu ngaïc nhieân hoûi: -Coâng töû ñaõ gaëp laõo roài ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Chöa ! Ñoù laø röôïu cuûa laõo ñöa cho Hoaéc Thieân Thanh. Laõo döïng moät toøa tieåu laâu treân nuùi, beân ngoaøi Chaâu quang baûo khí caùc. Hoa Maõn Laâu ñoäng dung hoûi: -Tieåu laâu ö ? Luïc Tieåu Phuïng noùi töøng tieáng: -205- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Ñuùng laø toøa tieåu laâu. Hoa Maõn Laâu ñöùng leân roài laïi ngoài xuoáng, hoài laâu môùi thuûng thaúng hoûi: -Coâng töû coøn nhôù caâu noùi cuûa Toân Tuù Thanh luùc naõy khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Dó nhieân laø taïi haï coøn nhôù. Thò baûo: Ñoäc Coâ Nhaát Haïc chuyeán naøy ñeán Quan Trung chæ vì laõo bieát tin Thanh Y Ñeä Nhaát Laâu hieän ôû … Hoa Maõn Laâu maét saùng leân hoûi: -Coâng töû cuõng nhaän toøa tieåu laâu ñoù laø Thanh Y Ñeä Nhaát Laâu chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng traû lôøi, maø caâu naøy cuõng baát taát phaûi traû lôøi. Hoa Maõn Laâu noùi: -Theo lôøi Ñaïi Kim Baèng Vöông thì thuû laõnh toøa Thanh Y Laâu laø Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Nhöõng tin töùc laõo nhaän ñöôïc chöa chaéc ñeàu chính xaùc heát. Hoa Maõn Laâu thöøa nhaän: -Baát luaän laø ai cuõng khoù loøng traùnh khoûi bò ngöôøi vu oan, ñoàng thôøi cuõng khoù loøng traùnh khoûi coù luùc vu oan cho keû khaùc. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân thôû daøi noùi: -Ñaùng tieác laø luùc naøy laïi khoâng coù Chu Ñình ôû ñaây. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ñeå laøm gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Nghe noùi treân toøa tieåu laâu ñoù coù moät traêm leû taùm choã ñaõ ñaët cô quan mai phuïc. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû muoán ñeán coi toøa tieåu laâu ñoù chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Dó nhieân laø theá, neân taïi haï muoán ñöôïc Chu Ñình ñi keøm. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Nhöõng cô quan mai phuïc ñoù khoâng laøm cho coâng töû choät daï ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï khoâng sôï. Khi Luïc Tieåu Phuïng ñaõ duùng tay vaøo vieäc gì chaøng cuõng chaúng bao giôø laøm nöûa vôøi roài chòu ñình thuû. Noùi moät caùch khaùc baát luaän vieäc gì cuõng chaúng theå laøm cho chaøng baùn ñoà nhi pheá. -206- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long oOo Nuùi khoâng cao maø sôn theá xinh ñeïp. Ñi treân ñöôøng sôn ñaïo chöøng maáy daëm boãng ngoù thaáy moät ngoïn ñeøn le loùi. Giöõa vuøng boùng toái aùnh ñeøn caøng saùng toû. Nhöng tröôùc maét Hoa Maõn Laâu chæ laø moät vuøng haéc aùm. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Taïi haï ñaõ ngoù thaáy toøa tieåu laâu kia roài. Hoa Maõn Laâu hoûi: -ÔÛ choã naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Xuyeân qua khu röøng caây tröôùc maët laø tôùi nôi. Treân laàu coøn coù aùnh ñeøn. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû thöû nghó coi lieäu Hoaéc Höu coù ôû ñaây khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï khoâng bieát. Hoa Maõn Laâu nhaéc laïi: -Tieåu ñeä vöøa noùi con ngöôøi khoù loøng traùnh khoûi coù luùc phaûi vu oan cho keû khaùc. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï nghe thaáy roài chöù coù ñieác ñaâu ? Hoa Maõn Laâu noùi: -Baát quaù tieåu ñeä n c nhôû coâng töû maø thoâi. Hoaéc Höu laø baïn höõu cuûa coâng töû laïi ñoái haé xöû raát töû teá, thuûy chung chaúng coù ñieàu chi laàm loãi. Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng hoûi: -Huynh ñaøi töôûng taïi haï vu oan cho laõo chaêng ? Tuy taïi haï thöôøng bò n i vu oan göôø nhöng mình chöa töøng vu oan cho keû khaùc. Ñoät nhieân veû phieàn naõo loä ra ngoaøi maët vì trong loøng chaøng coù chuyeän maâu thuaån. Keå ra chaøng muoán keát thuùc vuï naøy cho leï vaø phanh phui nhöõng ñieàu bí aån cho choùng, nhöng hieän giôø chaøng laïi khoâng mong phaùt giaùc nhöõng ñieàu thaâm hieåm aùc ñoäc cuûa ThanhY Laâu chuùa vì laõo laø baïn höõu cuûa chaøng. Trong röøng caây ñöôïm muøi thanh höông cuûa buoåi ñaàu xuaân. Ngoïn gioù laøm cho tieát trôøi theâm laïnh, nhöng trong vuøng thieân ñòa hoøa bình vaø yeân tænh. Khoâng ngöôøi cuõng khoâng tieáng ñoäng. Nhöõng caùi huyeân naùo cuøng nhöõng moái phieàn naõo choán hoàng traàn töïa hoà caùch tuyeät beân ngoaøi non xanh. -207- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Nhöng nhöõng ñieàu nguy hieåm, nhöõng vieäc ñaùng sôï treân ñôøi thöôøng aån giaáu döôùi taám maøn hoøa bình yeân laëng. Luïc Tieåu Phuïng boãng leân tieáng: -Taïi haï khoâng öa caûnh huoáng naøy. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Caûnh huoáng laøm sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Nôi ñaây hiu quaïnh quaù ! Nhöõng luùc huyeân naùo om soøm cuõng nhö nhöõng khi yeân tænh thaùi quaù taïi haï ñeàu caûm thaáy khaån tröông trong daï. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì moãi laàn taïi haï gaëp quaùi söï ñeàu ôû trong hai caûnh huoáng naøy. Hoa Maõn Laâu noùi: -Neáu thöïc söï coâng töû hoang mang thì hay hôn heát laø noùi thaät nhieàu. Noùi chuyeän thöôøng khieán cho ngöôøi ta queân heát moïi noãi lo aâu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Huynh ñaøi muoán taïi haï noùi chuyeän gì baây giôø ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Noùi chuyeän Hoaéc Höu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Huynh ñaøi ñaõ bieát raát nhieàu veà laõo naøy roài kia maø ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Tieåu ñeä chæ bieát laõo laø moät ñaïi phuù oâng vöøa coâ ñoäc, vöøa coå quaùi. Suoát ñôøi laõo raát gheùt chuyeän thuø tieáp, neân caõ nhöõng boä haï raát thaân tín cuûa laõo cuõng khoù tìm ñöôïc laõo. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Chaúng nhöõng laõo chaùn gheùt söï thuø tieáp maø coøn chaùn gheùt caû nöõ nhaân, neân ñeán baây giôø laõo coøn laø con ngöôøi coâ ñoäc. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Nhöng con ngöôøi baát luaän laø ai cuõng coù thò hieáu chaúng nhieàu thì ít. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Thò hieáu duy nhaát cuûa laõo laø uoáng röôïu. Chaúng nhöõng laõo thích uoáng maø coøn muoán caát giaáu taát caû caùc thöù röôïu coù tieáng ôû trong thieân haï. -208- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Hoa Maõn Laâu noùi: -Nghe noùi voõ coâng laõo cuõng khoâng phaûi taàm thöôøng. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï chöa coù dòp thaáy laõo thi trieån voõ coâng moät caùch chaân chính nhöng coù theå xaùc nhaän khinh coâng, noäi coâng vaø pheùp ñieåm huyeät cuûa laõo chaúng keùm moät ngöôøi naøo trong thieân haï. Hoa Maõn Laâu “uûa” leân moät tieáng. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi: -Laõo coøn luyeän moân Ñoàng Töû Coâng. Theo choã taïi haï bieát thì treân ñôøi khoù kieám ñöôïc möôøi ngöôøi luyeän ñoàng töû coâng moät caùch chaân chính. Hoa Maõn Laâu cöôøi ñaùp: -Muoán luyeän coâng phu naøy phaûi hy sinh raát lôùn. Neáu chaúng phaûi laø ngöôøi ñöôïc trôøi phuù tính gheùt phuï nöõ thì thöïc khoù coù theå chuyeân taâm luyeän moân naøy. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi: -Ai khoâng bieát chöù taïi haï thì nhaát ñònh chaúng bao giôø luyeän moân coâng phu xuùi quaåy ñoù. Duø coù phaûi chaët ñaàu taïi haï cuõng khoâng luyeän. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi noùi: -Neáu ngöôøi ta caét caùi kia ñi thì coâng töû seõ luyeän ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi oà noùi: -Teù ra huynh ñaøi chaúng phaûi laø ngöôøi quaân töû. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Ngöôøi naøo ñaõ ôû vôùi coâng töû thöôøng xuyeân thì duø laø chaân quaân töû cuõng bieán thaønh toài baïi. Caû hai ngöôøi noåi leân traøng cöôøi hoâ hoá töïa hoà chaúng sôï gì bò ngöôøi phaùt giaùc. Hai ngöôøi cho laø ñaõ vaøo ñaây chaúng sôùm thì muoän cuõng bò phaùt giaùc. Hai ngöôøi cho laø ñaõ vaøo ñaây chaúng sôùm thì muoän cuõng bò phaùt giaùc. Haønh ñoäng leùn luùt chæ laøm cho maát phong ñoä. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi: -Caùc baäc coá laõo töông truyeàn ngöôøi coù haèng taâm luyeän Ñoàng töû coâng nhaát ñònh baûn laõnh seõ cao thaâm tuyeät vôøi. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Ñoù laø söï thöïc chöù khoâng phaûi truyeàn thuyeát. Coâng töû chòu luyeän Ñoàng töû coâng thì khi luyeän sang moân khaùc raát mau choùng. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -209- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Nhöng töï coå chí kim, nhöõng tay coù voõ coâng chaân chính cao thaâm tuyeät ñænh laïi chaúng moät ai luyeän Ñoàng töû coâng. Huynh ñaøi coù bieát taïi sao khoâng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Tieåu ñeä khoâng bieát. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì ngöôøi luyeän Ñoàng töû coâng nhaát ñònh thaønh laõo quang coân. Trong loøng laõo quang coân nhaát ñònh coù taät chaúng coù nhieàu thì ít. Trong loøng ñaõ coù taät thì nhaát quyeát voõ coâng khoâng ñeán choã tuyeät ñænh ñöôïc. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi hoûi: -Phaûi chaêng vì theá maø coâng töû khoâng luyeän Ñoàng töû coâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï ñaõ khoâng luyeän laø khoâng luyeän, baát luaän xeûo gì ñi nöõa cuõng khoâng luyeän. Hoa Maõn Laâu noùi: -Ñaùng tieác cho coâng töû baát luaän coù luyeän Ñoàng töû coâng hay khoâng, baûn laõnh cuõng chaúng theå ñeánchoã tuyeät ñænh. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao vaäy ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Vì nhöõng ñieàu coù trôû ngaïi cho vieäc luyeän voõ coâng tö ñeàu ham meâ muoán cheát, tyû nhö … Luïc Tieåu Phuïng noùi ngay: -Tyû nhö côø baïc, röôïu cheø, can thieäp vaøo vieäc ngöôøi ta. Hoa Maõn Laâu noùi: -Coøn moät ñieàu troïng yeáu nöõa laø coâng töû khoâng chaùn gheùt phuï nöõ. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi roä. Chaøng phaùt hieän ra ñaõ xuyeân qua röøng caây vaø ñeán chaân toøa tieåu laâu roài. Ngöôøi khaùc ñi ñoaïn ñöôøng naøy nhaát ñònh hoài hoäp trong loøng, nhöng Luïc Tieåu Phuïng vaø Hoa Maõn Laâu vaãn ung dung löôùt qua. Ñöôøng naøo cuõng laø ñöôøng, chæ hôn nhau caùch ñi ñöôøng maø thoâi. Böôùc ñöôøng cuûa ñôøi ngöôøi cuõng vaäy. Treân caùnh cöûa sôn ñoû ñeà moät chöõ lôùn “ÑAÅY”. Luïc Tieåu Phuïng lieàn ñaåy moät caùi. Caùnh cöûa môû ra. Baát luaän cöûa naøo cuõng coù theå ñaåy ra ñöôïc chæ khaùc nhau ôû choã mình coù daùm ñaåy hay khoâng maø thoâi. -210- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Phía trong cöûa laø moät ñöôøng heûm quanh co chaät heïp. Ñi heát moät quaõng ñeán choã goùc ñöôøng laïi coù chöõ lôùn “CHUYEÅN”. Luïc Tieåu Phuïng lieàn chuyeån höôùng. Sau khi chuyeån qua maáy khuùc quanh hai ngöôøi ñi leân thaïch ñaøi. Tröôùc maët laïi hieän ra chöõ “ÑÌNH”. Luïc Tieåu Phuïng lieàn döøng laïi. Hoa Maõn Laâu dó nhieân cuõng phaûi döøng theo, nhöng gaõ khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Taïi sao coâng töû ñoät nhieân döøng böôùc ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì trong naøy coù chöõ “ÑÌNH”. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ngöôøi ta baûo döøng laø coâng töû döøng laïi ö ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi: -Khoâng döøng thì laøm theá naøo ? Trong naøy coù moät traêm leû taùm choã ñaët cô quan m ai phuïc, huynh ñaøi coù bieát ôû nhöõng nôi naøo khoâng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Khoâng bieát. Ngay moät choã cuõng khoâng hay. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi: -Sao huynh ñaøi khoâng ñaùnh baïo ñi nöõa ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc coù theå ñuïng phaûi mai phuïc. Taïi sao mình khoâng ñaùnh baïo döøng laïi ? Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Phaûi laém ! Phaûi laém ! Hoï baûo döøng laø ta döøng. Hoï muoán ta ñi laø ta ñi. Hoa Maõn Laâu thôû daøi noùi: -Döôøng nhö ngöôøi ta baûo sao, coâng töû cuõng theo lôøi. Thaät laø hieám coù ! Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Mình ñaõ ngoan ngoaõn, ngöôøi ta baûo sao laøm vaäy thì toäi gì ngöôøi ta coøn ñoái nghòch vôùi mình ? Hoa Maõn Laâu cuõng khoâng nhòn ñöôïc baät cöôøi noùi: -Baát luaän coâng töû laøm vieäc gì döôøng nhö cuõng coù bieän phaùp ly kyø coå quaùi cuûa rieâng mình. Nhöng tieåu ñeä thuûy chung khoâng hieåu bieän phaùp cuûa coâng töû laø ñuùng hay sai traät. -211- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng chöa kòp traû lôøi, ñoät nhieân phaùt giaùc ra taám thaïch ñaøi hai ngöôøi ñöùng leân daàn daàn tuït xuoáng. ---------------------------oOo--------------------------- -212- Typed by NDT http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn