Xem mẫu

  1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀI THÖÙ MÖÔØI LAÊM ÑAO KIEÁM SONG SAÙT ÑOÄC COÂ NHAÁT HAÏC Nga Mi Töù Tuù ñeàu ñoû maët. Boán coâ xoay mình ñi ra. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi mieäng laåm baåm: -Laàn sau mình coù taém röûa phaûi maëc quaàn môùi ñöôïc. Phoøng taém cuûa Luïc Tieåu Phuïng ôû caïnh nhaø beáp. Beân ngoaøi laø caùi saân con. Trong saân coù caây baïch döông. Boùng ñeâm tòch mòch thanh u. maûnh traêng thöôïng hyeàn lô löõng nhö treo treân ngoïn caây. Caønh laù röôøm raø che heát aùnh traêng. Döôùi boùng caây aâm u moät ngöôøi ñöùng söõng khoâng nhuùc nhích. Ngöôøi naøy maëc aùo traéng phau nhö tuyeát. Sau löng ñeo thanh tröôøng kieám voû ñen, hình thuø vöøa coå kính vöøa kyø laï. Nga Mi Töù Tuù vöøa loù ra, chôït ngoù thaáy ngöôøi naøy. Caùc coâ khoâng töï chuû ñöôïc nöõa, caûm thaáy hôi laïnh töø traùi tim ñöa ra ñeán ñaàu ngoùn tay. Maõ Tuù Chaân la thaát thanh: -Taây Moân Xuy Tuyeát ! Taây Moân Xuy Tuyeát nhìn maáy coâ baèng caëp maét laïnh luøng, töø töø gaät ñaàu. Maõ Tuù Chaân töùc giaän hoûi: -Phaûi chaêng caùc haï ñaõ saùt haïi Toâ Thieáu Anh ? Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi laïi: -Caùc coâ muoán traû thuø chaêng ? Maõ Tuù Chaân cöôøi laït ñaùp: -Boïn ta ñang kieám caùc haï , khoâng ngôø caùc haï laïi daùm tôùi ñaây. Taây Moân Xuy Tuyeát maét saùng leân, saùng ñeán noãi ngöôøi phaûi kinh haõi. Y laïnh luøng noùi: -Nguyeân taïi haï khoâng muoán gieát ñaøn baø con gai. Coù ñieàu nöõ nhaân khoâng neân luyeän kieám. Ñaõ luyeän kieám laø chaúng phaûi nöõ nhaân. Thaïch Tuù Vaân töùc giaän leân tieáng: -Thuùi laém ! -161- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Taây Moân Xuy Tuyeát sa saàm neùt maët noùi: -Caùc coâ ruùt kieám ra roài xoâng caû vaøo ñi ! Thaïch Tuù Vaân lôùn tieáng ñaùp: -Baát taát phaûi xoâng caû vaøo cuøng moät luùc. Moät mình ta cuõng ñuû gieát caùc haï. Coâ naøy coi beà ngoai raát oân nhu vaên nhaõ, maø thöïc ra coâ noùng naûy hôn ai heát. Coâ söû duïng moät caëp ñoaûn kieám maø kieám thuaät töø ñôøi Coâng Toân ñaïi nöông kieám khaùch nhaø Ñöôøng truyeàn laïi. Tieáng quaùt chöa döùt, coâ ñaõ vung kieám leân. Laøn kieám quang laáp loaùng nhö con thaàn long nhaûy muùa treân khoâng. Thaïch Tuù Vaân tung mình leân, caû ngöôøi laãn kieám cheùm xuoáng Taây Moân Xuy Tuyeát nhanh nhö ñieän chôùp. Ñoät nhieân coù tieáng ngöôøi kheõ quaùt: -Haõy khoan ! Tieáng quaùt vöøa döùt, moät ngöôøi xuaát hieän ñoät ngoät. Caëp kieám cuûa Thaïch Tuù Vaân vöøa phoùng ra lieànphaùt hieän caû hai thanh ñeàu khoâng cöû ñoäng ñöôïc. Löôõi kieám ñaõ bò hai ngoùn tay cuûa ngöôøi naøy keïp chaët. Coâ chöa troâng roõ ñoái phöông ra tay caùch naøo, voäi heát söùc giaät kieám leân, nhöng löôõi kieám töïa hoà ñaõ moïc reã treân ngoùn tay ngöôøi kia. Thaùi ñoä ngöôøi kia raát ung dung. Treân moâi coøn loä nuï cöôøi. Thaïch Tuù Vaân ñoû maët leân cöôøi khaåy noùi: -Khoâng ngôø Taây Moân Xuy Tuyeát cuõng con tay trôï thuû. Taây Moân Xuy Tuyeát cöôøi laït hoûi: -Coâ töôûng gaõ trôï löïc cho ta chaêng ? Thaïch Tuù Vaân hoûi laïi : -Laïi coøn khoâng phaûi ö ? Taây Moân Xuy Tuyeát cöôøi laït. Y ñoät nhieân ñoäng thuû. Laøn kieám quang laáp loaùng nhö dieän chôùp roài khoâng thaáy gì nöõa. Taây Moân Xuy Tuyeát ñaõ tra kieám vaøo voû xoay mình ñi laïnh luøng ñaùp: -Neáu gaõ maø ra tay thì baây giôø coâ ñaõ thaønh caùi caây naøy roài. Thaïch Tuù Vaân toan hoûi laïi: Caùi caây naøy laøm sao ? Nhöng coâ chöa kòp môû mieäng ñaõ thaáy thaân caây ñoå xuoáng. AÙnh kieám laáp loaùng vöøa roài ñaõ chaët thaân caây lôùn ngöôøi oâm khoâng xueå ñöùt laøm hai ñoaïn. Caây ñoå xuoáng, ngöôøi Taây Moân Xuy Tuyeát maát huùt. -162- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Thaïch Tuù Vaân taùi maët töï hoûi: -Treân ñôøi laïi coù thöù kieám phaùp khuûng khieáp deán theá ö ? Khinh coâng cuûa con ngöôøi ñoù mau leï quaù chöøng khieán ta cô hoà khoâng tin ôû maét mình. Laïi thaáy thaân caây lôùn ñoå vaøo ngöôøi môùi ñeán ñöùng tröôùc maët. Ngöôøi naøy xoay mình laïi nheï nhaøng ñöa hai tay ñôõ laáy thaân caây ñaåy treäch sang moät beân cho noù töø töø haï xuoáng ñaát. Veû maët ngöôøi ñöùng ñoái dieän vaãn bình tænh. Treân moâi gaõ vaãn loä nuï cöôøi oân nhu bình tænh. Gaõ thuûng thaúng noùi: -Taïi haï khoâng ohaûi laø trôï thuû cuûa Xuy Tuyeát. Tröôùc nay taïi haï chaúng bao giôø trôï thuû cho ai ñeå gieát ngöôøi. Neùt maët Thaïch Tuù Vaân ñang lôït laït boãng ñoû böøng. Baây giôø coâ môùi hieåu roõ duïng yù cuûa ñoái phöông vaø cuõng tin lôøi Taây Moân Xuy Tuyeát noùi ñuùng söï thöïc. Tính neát coâ tuy cöùng coûi ngang böôùng, nhöng coâ chaúng phaûi laø ngöôøi khoâng bieát ñieàu. Coâ cuùi ñaàu xuoáng, ñaùnh baïo caát tieáng hoûi: -Taï ôn caùc haï. Quyù tính caùc haï laø gì ? Ngöôøi kia ñaùp: -Taïi haï hoï Hoa. Gaõ ñuùng laø Hoa Maõn Laâu. Thaïch Tuù Vaân ngaäp ngöøng: -Tieän thieáp … tieänthieáp laø Thaïch Tuù Vaân. Ngöôøi cao nhaát laø teä ñaïi sö thö teân goïi Maõ Tuù Chaân. Hoa Maõn Laâu noùi: -Phaûi chaêng laø ngöôøi vöøa leân tieáng luùc naõy ? Thaïch Tuù Vaân ñaùp: -Ñuùng roài ! Hoa Maõn Laâu cöôøi hoûi: -Thanh aâm y raát deã nhaän. Laàn sau y noùi laø taïi haï nhaän ra ñöôïc ngay. Thaïch Tuù Vaân raát laáy laøm kyø khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Coâng töû nhaát ñònh phaûi nghe tieáng noùi môùi nhaän ra ñöôïc ngöôøi ö ? Hoa Maõn Laâu gaät ñaàu. Thaïch Tuù Vaân hoûi: -Taïi sao vaäy ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -163- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Vì taïi haï laø keû ñui muø. Thaïch Tuù Vaân söõng soát, töï hoûi: -Con ngöôøi chìa hai ngoùn tay caëp ñöôïc löôõi kieám cuûa ta maø laø keû ñui muø ö ? Coâ khoâng tin nhö vaäy. AÙnh traêng chieáu vaøo maët Hoa Maõn Laâu. Nuï cöôøi cuûa gaõ raát oân hoøa, raát bình tænh. Baát luaän laø ai cuõng nhaän ra gaõ laø con ngöøoi vui veû yeâu ñôøi. Duø gaõ ñui muø vaãn chaúng oaùn trôøi, chaúng traùch ngöôøi, cuõng khoâng than thaân tuûi phaän hay ghen gheùt vôùi keû khaùc may maén hôn mình coù caëp maét saùng suûa. Sôû dó gaõ vaãn maõn töï tuùc vì gaõ bieát höôûng thuï caùi hay caùi ñeïp veà nhaân sinh quan. Thaïch Tuù Vaân ngaây ngöôøi ra nhìn Hoa Maõn Laâu, trong loøng coâ naåy ra moái caûm tình khoân taû maø coâ khoâng hieåu ñoù laø moái ñoàng tình hay loøng thöông xoùt ? Cuõng coù leõ vì coâ aùi moä suøng kính gaõ. Coâ chæ bieát trong thaâm taâm mình chöa töøng naåy ra moái tình caûm nhö vaäy bao giôø. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi hoûi: -Caùc vò sö thö ñang ñôïi coâ. Coâ coù phaûi ñi ngay khoâng ? Thaïch Tuù Vaân ñaêm chieâu nhìn gaõ caát tieáng hoûi laïi: -Laàn sau chuùng ta coøn gaëp nhau lieäu coâng töû coù nhaän ra tieän thieáp chaêng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Dó nhieân taïi haï nghe ñöôïc thanh aâm cuûa coâ nöông. Thaïch Tuù Vaân ngaäp ngöøng hoûi: -Nhöng … giaû tyû luùc ñoù … tieän thieáp ñaõ bieán thaønh ngöôøi caâm roài thì sao ? Hoa Maõn Laâu cuõng söõng soât ñeán ngaãn maët ra. Tröôùc nay gaõ chöa nghe ai hoûi caâu naøy bao giôø, maø gaõ cuõng khoâng ngôø coâ laïi hoûi caâu ñoù. Hoa Maõn Laâu chöa bieát ñaùp theá naøo, boãng phaùt gaùc coâ tieán laïi gaàn tröôùc maët, caàm laáy tay gaõ caát gioïng oân nhu: -Coâng töû haõy sôø maët tieän thieáp ñeå phoøng sau naøy duø tieän thieáp khoâng noùi naêng ñöôïc, coâng töû seõ sôø maët ñeå nhaän ra ngöôøi. Hoa Maõn Laâu gaät ñaàu khoâng noùi gì. Gaõ caûm thaáy ngoùn tay mình ñuïng vaøo laøn da nhaün nhuïi mòn maøn nhö taám ñoaïn. Trong loøng gaõ ñoät nhieân naåy ra moái caûm tình khoân taû. Maõ Tuù Chaân ñöùng ñaøng xa ngoù thaáy cöû ñoäng cuûa hai ngöôøi muoán laïi keùo sö muoäi ñi, nhöng coâ laïi nhaãn naïi khoâng laøm theá. -164- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Maõ Tuù Chaân quay ñaàu laïi ngoù Toân Tuù Anh vaø Dieäp Tuù Chaâu thaáy hai coâ naøy cuõng loä veû caûm giaùc nhö vaäy. Döôøng nhö caùc coâ nhìn ngaém moät caùch say söa. Cöû ñoäng cuûa Thaïch Tuù Vaân khoâng khieán caùc coâ ngaïc nhieân vì caùc coâ ñaõ bieát tieåu sö muoäi laø moät coâ gaùi daùm yeâu vaø daùm haän. Trong thaâm taâm caùc coâ phaûi chaêng ñang hy voïng chính mình coù theå maïnh daïn nhö Thaïch Tuù Vaân. Thaïch Tuù Vaân cuõng khoâng bieát muoán yeâu ai phaûi coù duõng khí. Luïc Tieåu Phuïng ñöùng töïa cöûa nhìn Hoa Maõn Laâu. Treân moâi chaøng heù loä nuï cöôøi. Thaïch Tuù Vaân ñi roài. Caû boán coâ ñi heát roài … Boán thieáu nöõ nhoû tuoåi maø xinh ñeïp thöôøng luoân luoân beân caïnh nhau. Luùc caùc coâ ñeán vaø khi ra ñi cuõng thaáp thoaùng nhö côn gioù thoaûng. Chaúng ai nhìn ra ñöôïc caùc coâ ñeán töï luùc naøo maø cuõng khoâng hay caùc coâ ra ñi bao giôø. Hoa Maõn Laâu vaãn ñöùng yeân khoâng nhuùc nhích, döôøng nhö gaõ ñang ngô ngaån xuaát thaàn. Laøn gioù nheï nhaøng thoåi qua. AÙnh traêng lôø môø chieáu xuoáng. Gaõ vaãn mæm cöôøi vaø bình tænh nhö ngöôøi ñaày ñuû haïnh phuùc. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân cöôøi noùi: -Taïi haï daùm ñaùnh cuoäc. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ñaùnh cuoäc caùi gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï ñaùnh cuoäc ít nhaát laø ba ngaøy huynh ñaøi khoâng muoán röûa tay. Hoa Maõn Laâu thôû daøi noùi: -Tieåu ñeä khoâng hieåu taïi sao coâng töû luùc naøo cuõng nghó loøng ngöôøi khaùc gioáng loøng mình. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi haï laøm sao ? Hoa Maõn Laâu döïng maët leân ñaùp: -Coâng töû chaúng phaûi laø ngöôøi quaânt öû, hoaøn toaøn khoâng paûhi chuùt naøo. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi: -Taïi haï coù choã khaû aùi laø chaúng bao giôø döïng maët leân ñeå laøm boä ngöôøi quaân töû. Hoa Maõn Laâu khoâng nhòn ñöôïc cuõng phaûi phì cöôøi. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -165- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Taïi haï nhaän thaáy huynh ñaøi neân thaän troïng moät chuùt trong luùc naøy. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Thaän troïng ö ? Thaän troïng ñieàu gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Gaàn ñaây huynh ñaøi döôøng nhö gaëp vaän ñaøo hoa. Nam nhaân maø gaëp vaän ñaøo hoa laø phieàn laém ñoù. Hoa Maõn Laâu thôø daøi noùi: -Coù moät ñieàu tieåu ñeä vaãn chöa hieåu. Luïc Tieåu Phuïng “uûa” leân moät tieáng. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Taïi sao coâng töû nhaän ra ñöôïc sö phieàn luïy cuûa ngöôøi maø laïi khoâng gnoù thaáy nhöõng caùi phieàn luïy cho mình ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Chính vì taïi haï ñaõ gaëp böôùc ñöôøng naøy môùi lo thay cho huynh ñaøi. Hoa Maõn Laâu cöôøi noùi: -Con ngöôøi ñaõ töï bieát böôùc ñöôøng raéc roái cuûa mình thì con coù cô cöùu vaõn ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm moät chuùt roài hoûi: -Theo nhaän xeùt cuûa huynh ñaøi thì ai ñaõ möôùn Tö Khoâng Trích Tinh ñeán ñaùnh caép Thöôïng Quan Ñan Phuïng ? Hoa Maõn Laâu khoâng nghó ngôïi gì heát, ñaùp ngay: -Hoaéc Höu. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ñuùng roài. Nhaát ñònh laø laõo. Hoa Maõn Laâu noùi: -Nhaân caät coù theå boû ra hai chuïc vaïn laïng baïc ñeå möôùn Tö Khoâng Trích Tinh thaät khoâng coù maáy. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Do ñoù maø ta nhaän ra lôøi noùi cuûa Ñaïi Kim Baèng Vöông khoâng phaûi hoang ñöôøng. Hoaéc Höu ñuùng laø Thöôïng Quan Moäc roài. Hoa Maõn Laâu ñoàng yù. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi: -Ñoäc Coâ Nhaát Haïc dó nhieân laø Nghieâm Ñoäc Haïc, vì theá maø vöøa roài laõo ñeán Chau quang baûo khí caùc baûo ñeä töû ñi kieám taïi haï. Hoa Maõn Laâu noùi theâm: -166- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Luùc laõo ñeán taát chöa bieát Dieâm Thieát San ñaõ xaûy chuyeän ôû ñaây. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Khoâng hieåu coù phaûi Dieâm Thieát San ñaõ öôùc heïn laõo ñeán ñeå thöông löôïng vieäc gì ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Coù theå nhö vaäy. Luïc Tieåu Phuïng laïi hoûi: -Phaûi chaêng hoï thöông löôïng veà vieäc ñoái phoù vôùi Ñaïi Kim Baèng Vöông ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Chaéc theá. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Laõo sai Nga Mi Töù Tuù ñeán kieám taïi haï vaø chaát vaán nhöõng caâu ñoù thì khoâng khaùc gì töï thuù nhaän coù moái quan heä vôùi Ñaïi Kim Baèng vöông trieàu. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Ñoàng thôøi coâng töû nhaän thaáy hoï khoâng neân laøm nhö vaäy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Nguyeân chuùng ta chaúng coù moät chöùng cöù gì toû roõ laõo laø Nghieâm Ñoäc Haïc, laõo baát taát phaûi thöøa nhaän, tröø phi … Hoa Maõn Laâu ngaét lôøi: -Tröø phi laõo ñaõ coù bieän phaùp khieán coâng töû ñöøng can thieäp vaøo vieäc cuûa ngöôøi ta. Luïc Tieåu Phuïng thuûng thaúng gaät ñaàu ñaùp: -Tröø phi laõo ñaõ nghó ñöôïc bieän phaùp raát hay. Hoa Maõn Laâu noùi: -Bieän phaùp hay nhaát chæ coù moät ñöôøng. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ñuùng roài. Chæ coù moät ñöôøng. Con ngöôøi ñaõ cheát roài thì muoán can thieäp vaøo vieäc cuûa ai cuõng khoâng ñöôïc nöõa. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû cho laø laõo ñaõ boá trí caïm baãy ñeå chôø coâng töû chui ñaàu vaøo phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Laõo chaúng caàn boá trí theâm caïm baãy gì nöõa. Nguyeân moân Thaát thaát töù thaäp cöûu thöùc veà Ñao kieám song saùt cuûa laõo cuõng ñuû khieán cho taïi haï khoâng theå can thieäp vaøo vieäc cuûa ngöôøi ta roài. Theo lôøi ñoàn thì trong caùc chöôûng moân baûy phaùi lôùn, baûn laõnh cuûa laõo laø ñaùng sôï hôn heát, vì ngoaøi moân kieám phaùp phaùi Nga Mi laõo ñaõ luyeän ñeán trình ñoä xuaát thaàn -167- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long nhaäp hoùa, trong mình laõo coøn maáy coâng phu raát baù ñaïo maø cho ñeán nay chöa moät ai nhìn thaáy laõo thi trieån. Luïc Tieåu Phuïng boãng nhaûy boå leân noùi: -Ñi ! Chuùng ta ñi ngay baây giôø. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ñi ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Dó nhieân laø ñeán Chaâu quang baûo khí caùc. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ñaõ öôùc heïn giôø Ngoï ngaøy mai, sao laïi ñi ngay baây giôø ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñi sôùm moät chuùt caøng hay hôn. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû ñang lo veà vieäc Thöôïng Quan Ñan Phuïng kia maø ? Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Keå veà ñòa vò thì Ñoäc Coâ Nhaát Haïc töôûng khoâng ñeán noãi ñoái ñaõi vôùi moät coâ gaùi baèng caùch uy hieáp heøn haï naøy môùi phaûi. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Vaäy coâng töû vì ai maø phaûi quan taâm ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï lo cho Taây Moân Xuy Tuyeát. Hoa Maõn Laâu ñoäng dung noùi: -Ñuùng theá ! Chaéc y ñaõ bieát Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ôû Chaâu quang baûo khí caùc. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Taïi haï chæ lo y khoâng ñoái phoù noåi vôùi Ñao kieám song saùt Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. Chaøng döøng laïi moät chuùt roài tieáp: -Keå veà kieám phaùp cuûa y thì ngöôøi khaùc ñaùng lyù khoâng phaûi lo cho y, nhöng y töï phuï quaù. Con ngöôøi töï phuï khoù loøng traùnh khoûi neát coi thöôøng maø coi thöông deã ñöa ñeán choã laàm lôõ trí maïng. Hoa Maõn Laâu thôû daøi noùi: -Tieåu ñeä khoâng öa haïng ngöôøi naøy, nhöng cuõng chaúng theå khoâng thöøa nhaän hoï coù choã ñaùng töï phuï. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -168- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Taây Moân Xuy Tuyeát dda94 duøng ba baûy hai möôi moát chieâu ñoái phoù Toâ Thieáu Anh, co theå y cho laø duøng caùch naøo cuõng ñuû ñaùnh baïi ñöôïc Ñao kieám song saùt Ñoäc Coâ Nhaát haïc. Y chöa nghó ñeán Ñoäc Coâ Nhaát Haïc khoâng phaûi laø Toâ Thieáu Anh. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ñoäc Coâ Nhaât Haïc theo nhaän xeùt cuûa coâng töû, laø nhaân vaät vaøo haïng naøo ? Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm, thuûng thaúng ñaùp: -Ñoäc Coâ Nhaát Haïc laø haïng ngöôøi tuy taïi haï khoâng muoán cuøng haén keát baïn, nhöng cuõng chaúng muoán gaây thuø oaùn vôùi haén. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ñoäc Coâ Nhaát Haïc laø haïng ngöôøi ñoù ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu luoân maáy caùi, boãng chaøng buoâng tieáng thôû daøi noùi: -Baát luaän laø ai bieát mình ñuïng phaûi ñòch nhaân nhö vaäy ñeàu suoát ñeâm khoâng nguû ñöôïc. Vì theá taïi haï nghó raèng ta neân ñi ngay baây giôø. Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân cöôøi hì hì noùi: -Tieåu ñeä töôûng hieän giôø nhaát ñònh y cuõng chöa nguû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao vaäy ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Vì baát luaän laø ai bieát mình gaëp phaûi ñòch nhaân côõ naøy ban ñeâm ñeàu khoâng nguû ñöôïc. oOo Ñoäc Coâ Nhaát Haïc luùc naøy cuõng khoâng nguû. Ñeâm ñaõ khuya, ngoïn gioù xuaân veà thaùng tö haõy coøn laønh laïnh töïa hoà thôøi tieát buoåi thu taøn, thoåi laät böùc maøn traéng treo trong nhaø linh ñöôøng. Coå quan taøi baèng og64 töû nam raát kieân coá, raát quyù troïng. Nhöng ñoái vôùi ngöôøi cheát thì baát luaän naèm trong quan taøi loaïi naøo cuõng vaäy khoâng phaân bieät hôn keùm. Ngoïn ñeøn caày taït ñi taït laïi tröôùc côn gioù noàm laøm cho aùnh saùng khi toû khi môø caøng taêng theâm veû theâ löông thaûm ñaïm. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc laúng laëng ñöùng tröôùc kinh toøa Dieâm Thieát San ñaõ laâu, laâu laém vaãn khoâng cöû ñoäng. -169- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ngöôøi haén cao lôùn veû maët nghieâm nghò, löng vaãn ngay thaúng. Haøm raâu cuûa haén vaø maùi toùc cöùng nhö saét vaãn ñen sì, chæ nhöõng neùt nhaên treân maët vöøa daøy vöøa saâu. Ai coù nhìn leân maët haén môùi phaùt giaùc ra haén laø moät laõo giaø. Hieän giôø göông maët nghieâm nghò cuûa Ñoäc Coâ Nhaát Haïc cuõng loä veû theâ löông, thöông xoùt. Caùi ñoù khoâng phaûi vì haén cuõng nhö ngöôøi cheát, nhöng ñaõ hieåu noåi ñau buoàn cuûa tình traïng töû vong. Giöõa luùc aáy phí sau haén coù tieáng böôùc chaân raát nheï voïng laïi. Haén khoâng quay ñaàu ra nhöng ta ñaõ naém chuoâi kieám. Chuoâi kieám cuûa haén so vôùi chuoâi kieám thöôøng lôùnhôn moät ít.thaân kieám cuõng vöøa daøi vöøa roäng khaùc thöôøng. Tai kieám baèng ñoàng vaøng, ñaùnh saùng boùng. Voû kieám ñaõ cuõ, treân maët khaûm hình Baùt quaùi nhoû. Chính laø tieâu chæ treân thanh boäi ieám cuûa chöôûng moân phaùi Nga Mi. Moät ngöôøi töø phía ngoaøi thong thaû ñi tôùi ñöùng ôû beân haén. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc tuy khoâng quay ñaàu laïi nhöng ñaõ bieát ngöôøi môùi vaøo laø Hoaéc Thieán Thanh. Veû maët Hoaéc Thieán Thanh cuõng raát bi thöông, raát traàm troïng. Ngoaøi taám aùo ñen nòt chaët vaøo mình, laõo coøn maëc hieáu phuïc baèng vaûi gai maøu vaøng. Caùch phuïc söùc naøy toû ra laõo coù moái quan heä vôùi ngöôøi cheát khoâng phaûi taàm thöôøng. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc luùc tröôùc chöa töøng ngoù thaáy moät chaøng thanh nieân ngaïo ngheã naøo. Tröôùc kia haén laïi chöa ñeán nôi ñaây bao giôø. Hoaéc Thieán Thanh ñöùng traàm maëc beân caïnh Ñoäc Coâ Nhaát Haïc hoài laâu, boãng caát tieáng hoûi: -Ñaïo tröôûng coøn chöa nguû ö ? Ñoäc Coâ Nhaát Haïc khoâng traû lôøi, vì khoâng caàn traû lôøi. Haén ñaõ ñöùng ñoù thì dó nhieân laø chöa nguû. ---------------------------oOo--------------------------- -170- Typed by NDT http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn