Xem mẫu

  1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀI THÖÙ MÖÔØI BOÁN BOÁN COÂ GAÙI MÔÛ CUOÄC ÑIEÀU TRA Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Duø ngöôi khoâng noùi thì ta cuõng bieát laàn naøy ai ñeán kieám ngöôi. Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Coâng töû bieát laø chuyeän cuûa coâng töû. Taïi haï khoâng noùi laø vieäc cuûa taïi haï. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ngöôi noùi vaäy töùc laø baát luaän ta bieát hay khoâng ngöôi cuõng chaúng chòu noùi chöù gì ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Ñuùng theá ! Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao baây giôø ngöôi laïi bieán ñoåi chuû yù ñem chuyeän bí maät naøy noùi vôùi ta ? Tö Khoâng Trích Tinh thôû daøi ñaùp: -Coâng töû maïo hieåm daán thaân vaøo ñoáng löûa ñeå cöùu taïi haï, suyùt nöõa chaùy saïch caû loâng maøy thì khi naøo taïi haï laïi nôõ aên caép ngöôøi baïn cuûa coâng töû ? Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Theo lôøi ngöôi thì duø laø vieäc troäm caép cuõng phaûi coù ñaïo lyù hay sao ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Coâng töû noùi ñuùng ! Thöôïng Quan Ñan Phuïng khoâng nhòn ñöôïc lôùn tieáng hoûi: -Neáu ngöôi khoâng nghó ñeán ñaïo nghóa thì lieäu ngöôi coù aên caép ñöôïc ta ñem ñi thaät khoâng ? Tö Khoâng Trích Tinh ngaïo ngheã ñaùp: -Coâ nöông ñöøng queân taïi haï laø vua aên caép. Trong thieân haï chaúng coù caùi gì laø taïi haï khoâng ñaùnh caép ñöôïc. Thöôïng Quan Ñan Phuïng cöôøi laït hoûi: -Ta muoán nghe keá hoaïch ngöôi chuaån bò ñaùnh caép ta ra sao ? Tö Khoâng Trích Tinh hoûi laïi: -Coâ nöông coù nghe teân baùn thuoác cao daùn naøo ñem bí maät ñoäc moân cuûa hoï noùi cho ngöôøi khaùc bieát khoâng ? -161- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñaùp: -Khoâng coù chuyeän ñoù. Tö Khoâng Trích Tinh noùi: -Theá thì ñieàu bí maät ñoäc moân cuûa taïi haï cuõng chaúng theå cho coâ nöông hay ñöôïc. Thöôïng Quan Ñan Phuïng trôïn maét leân noùi: -Möôøi teân maët roã coù ñeán chín laø phöôøng quaùi aùc. Ta xem chöøng nhaát ñònh ngöôi cuõng laø moät teân roã maët ? Tö Khoâng Trích Tinh trôïn maét leân hoûi: -Ai baûo theá ? Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñaùp: -Ta baûo theá. Neáu khoâng ñuùng thì ngöôi loät boû taám maët naï roã chaèng roã chòt ñeå loä chaân töôùng ra. Tö Khoâng Trích Tinh noùi: -Caùi ñoù khoâng ñöôïc. Tqdp hoûi: -Sao laïi khoâng ñöôïc ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Neáu ñeå coâ nöông ngoù thaáy, Luïc Tieåu Phuïng laïi ñoøi tyû thí nhaøo loän vôùi taïi haï. Laàn tröôùc taïi haï ñaõ bò ñieân ñaàu ngaát xæu. Taïi haï khoâng daùm laõnh giaùo laàn thöù hai nöõa. Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñoû maët leân khoâng nhòn ñöôïc, baät tieáng cöôøi khuùc khích. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Nhöõng baøn tay naøy cuûa ia vaäy ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Ñoù laø nhöõng baøn tay cuûa boïn ngöôøi phoùng hoûa. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ngöôi ñuoåi kòp boïn chuùng ö ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Taïi haï ñaõ hoùa trang laøm Trieäu ñaïi ma töû maø coù keû phoùng hoûa ñoát nhaø haén thì dó nhieân taïi haï phaûi traû thuø cho haén. Thöôïng Quan Ñan Phuïng noùi: -Vì theá maø ngöôøi chaët tay chuùng ñeå töø nay chuùng khoâng theå ñi ñoát nhaø keû khaùc ñöôïc nöõa. -Taïi haï coøn chuaån bò ñem baùn möôøi maáy con ngöïa cuûa chuùng ñeå boài thöôøng toån haïi cho Trieäu ñaïi ma töû. -162- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Boïn chuùng ñaâu roài ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Chuùng coøn ôû trong röøng caây beân kia. Taïi haï ñaëc bieät löu chuùng laïi cho coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Löu laïi cho ta laøm chi ? Tö Khoâng Trích Tinh hoûi laïi: -Boïn chuùng ñònh ñoát cheát coâng töû, chaúng leõ coâng töû khoâng muoán chaát vaán lai lòch chuùng ? Möa rao chaúng khaùc gì keû laõng töû ñeâm khuya laàn vaøo phoøng höông cuûa quaû phuï. Luùc ñeán ñoät ngoät, luùc ra ñi cuõng mau leï. Sau khi möa ñeán roài, nhaát thieát ñeàu öôùt aùt, bieán caûi. Caây trong röøng ñöôïc thaàm nhuaàn bieán thaønh xanh bieác. Thi theå ñaày maùu töôi cuõng röûa saïch trôn cô hoà khoâng kieám ra veát thöông nöõa. Möôøi maáy ngöôøi naøy chaúng coøn moät ai soáng soùt. Luïc Tieåu Phuïng vaø Thöôïng Q uan Ñan Phuïng ñang maõi coi thi theå ngöôøi cheát thì Tö Khoâng Trích Tinh ñaõ bieán maát khoâng thaáy ñaâu nöõa. Luïc Tieåu Phuïng naèm duoãi daøi trong boàn nöôùc noùn nhaèm maét laïi. Sau khi taøn thaân chaøng bò öôùt ñaãm, tìm ñöôïc choã taém nöôùc noùng laø moät ñieàu khoan khoaùi voâ cuøng. Vaän khí chaøng keå ra haõy coøn heân laém. Beân caïnh laø moät thuøng nöôùc lôùn ñaët treân loø löûa, nöôùc ñang soâi sung suïc boác hôùi toûa ra khaép gian nhaø khieán con ngöôøi thoaûi maùi deã chòu. Hoa Maõn Laâu taém roài, chaéc baây giôø gaõ ñang ngon giaác. Con Thöôïng Quan Ñan Phuïng haún ñaõ tôùi Chaâu quang baûo khí caùc. Thöôïng Quan Ñan Phuïng tuy chaúng muoán vaäy, nhöng cuõng riu ríu nghe lôøi, döôøng nhö coâ raát chìu loøng Luïc Tieåu Phuïng. Ñieàu naøy khieán cho chaøng raát haøi loøng, môi phaûi, vì chaøng hay chìu yù ñaøn baø maø cuõng khoaùi ñaøn baø nghe lôøi mình. Vaäy maø chaøng laïi caûm thaáy coù ñìeu khoâng thoûa maõn, töïa hoà beân trong coøn choã khuùc maéc maø khoâng noùi ra ñöôïc khuùc maéc vì chuyeän gì ? Dieâm Thieát San luùc laâm töû ñaõ thöøa nhaän nhöõng toäi loãi ngaøy tröôùc. Hoaéc Thieán Thanh ñaõ chòu thanh toaùn nôï cuõ. Coâng vieäc Ñaïi Kim Baèng Vöông uûy thaùc cho Luïc Tieåu Phuïng keå nhö ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh moät trong ba phaàn, maø chaøng ñang tieán haønh moät caùch thuaän lôïi. Vaäy coøn ñieàu chi laøm cho chaøng khoâng thoûa maõn ? -163- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Côn möa ñaõ taïnh. Maùi hieân thænh thoaûng nhoû gioït tí taùch. Ngoïn gioù ñeâm môùi meû vaø thanh khieát thoåi laïi. Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi, quyeát ñònh khoâng nghó vô nghó vaån nöõa, coá gaéng trôû neân con ngöôøi trí tuùc. Giöõa luùc aáy, boãng nghe tieáng caùnh cöûa keït môû. Chaøng nghe khoâng laàm. Caùnh cöûa quaû ñaõ bò ngöôøi ñaåy ra. Nhöng chaøng chaúng hieåu maét mình coù troâng laàm khoâng ? … Chaøng ngoù thaáy boán coâ gaùi töø phía ngoaøi tieán vaøo. Boán coâ gaùi nhoû tuoåi maø xinh ñeïp. Chaúng nhöõng ngöôøi caùc coâ xinh ñeïp, phong ñoä cuõng dòu daøng. Coâ naøo coâ naáy maëc quaàn aùo khít vaøo minh khieá n cho taám thaân maûnh deû laïi caøng tha thöôùt deã laøm rung ñoäng loøng ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng thích nhaát laø nhöõng thieáu nöõ löng thon, chaân daøi maø löng caùc coâ naøy ñeàu beù nhoû thon thon, chaân caùc coâ cuõng raát daøi. Boïn thieáu nöõ mæm cöôøi ñaøng hoaøng ñaåy cöûa ñi vaøo töïa hoà khoâng bieát trong nhaø coù chaøng trai ñang loõa loà thaân thheå ngoài trong boàn nöôùc taém. Nhöng boán caëp maét saùng ngôøi cuûa boán co laïi nhìn chaèm chaëp vaøo maët Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng khoâng phaûi laø con ngöôøi hay e theïn maø luùc naøy cuõng caûm thaáy ngöôøi noùng böøng. Chaøng chaúng caàn soi göông cuõng bieát maët mình ñoû nhö gaác. Ñoät nhieân moät coâ baät cöôøi hoûi: -Nghe noùi Luïc Tieåu Phuïng coù boán haøng loâng maøy maø sao ta chæ ngoù thaáy coù hai haøng ? Moät coâ khaùc cöôøi ñaùp: -Ngöôi coøn ngoù thaáy hai haøng, chöù ta ngay moät haøng cuõng khoâng thaáy. Coâ noi tröôùc ngöôøi raát cao, caép maét phöôïng nhoû maø daøi. Tuy coâ cöôøi maø töïa hoà göông maët daày saùt khí ruøng rôïn. Baát luaän laø ai cuõng nhaän ra khoâng phaûi coâ laø gaùi ñeán thay nöôùc taém cho nam nhaân. Nhöng coâ vaãn tieán vaøo caàm caùi gaùo treân baøn mæm cöôøi noùi: -Döôøng nhö nöôùc nguoäi roài, ta ñoå theâm nöôùc noùng vaøo cho ngöôi. Luïc Tieåu Phuïng ngoù thaáy gaùo nöôùc noùng boác hôi nguøn nguït, tuy chaøng cuõng sôï haõi, nhöng mình ñang thaân theå loõa loà ôû tröôùc maët boán coâ gaùi, chaøng khoâng ñuû duõng khí ñeå ñöùng leân. Moät noài nöôùc lôùn ñang soâi maø muùc doäi vaøo ngöôøi thì dó nhieân khoâng ai chòu noåi. -164- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng ngaàn ngaïi khoâng hieåu mình neân ñöùng daäy hay cöù ngoài lyø trong thuøng taém. Chaøng chôït phaùt giaùc ra duø mình muoán cöû ñoäng cuõng khoâng cöû ñoäng ñöôïc. Moät coâ thuûy chung chaúng noùi naêng gì laïi ñaày veû oân hoøa traàm tænh ñoät nhieân ruùt thanh ñoaûn kieám daøi chöøng hôn thöôùc, aùnh haøn quang loeù ra boán maët. Thanh kieám keà vaøo coå chaøng. Kieám khí laïnh toaùt khieán cho Luïc Tieåu Phuïng töø beân tai ñeán baû vai noåi da gaø. Thieáu nöõ mình daøi maét phöôïngñaõ töø töø muùc nöôùc trong noài ñoå vaøo thuøng taém, mieäng laïnh luøng leân tieáng: -Ta töôûng ngöôi hay hôn heát laø neân an phaän. Boán chò em ta tuy oân nhu vaên nhaõ nhöng tröôùc nay gieát ngöôøi khoâng chôùp maét. Noài nöôùc soâi suïc naøy maø doäi leân mình ngöôi thì chaúng cheát cuõng toaùt da. Coâ vöøa noùi vöøa muùc nöôùc trong noài. Nöôùc trong thuøng cuõng coøn raát noùng maø ñoå theâm nöôùc soâi vaøo thì con ngöôøi chaúng taøi naøo chòu noåi. Luïc Tieåu Phuïng traùn toaùt moà hoâi. Noài ñoàng nöôùc soâi môùi muùc ra moät phaàn tö,. Neáu muùc heát caû ñoå vaøo thuøng taém thì ngöôøi ngoài trong thuøng ít ra cuõng toaùt heát moät laàn da. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân baät cöôøi … cöôøi laø thoùi quen cuûa chaøng. Thieáu nöõ muùc nöôùc trôïn caëp maét raát haáp daãn maø laïi oai nghieâm nhìn chaøng laïnh luøng noùi: -Döôøng nhö ngöôi trong loøng khoan khoaùi laém thì phaûi ? Luïc Tieåu Phuïng trong loøng ñang khoan khoaùi thaät. Chaøng mæm cöôøi ñaùp: -Taïi haï chæ caûm thaáy raát töùc cöôøi. Thieáu nöõ hoûi: -Töùc cöôøi ö ? Ñieàu chi ñaùng töùc cöôøi ? Thieáu nöõ vöøa hoûi vöøa muùc nöôùc leï hôn. Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi noùi: -Mai ñaây maø taïi haï noùi cho ngöôøi khaùc hay luùc mình ñang taém ñöôïc Nga Mi Töù Tuù ñeán muùc nöôùc cho, neáu coù ngöôøi tin nhö vaäy thì thaät laø quaùi söï ñaùng töùc cöôøi. Nguyeân chaøng ñaõ ñoaùn ra lai lòch cuûa caùc coâ. Thieáu nöõ mình daøi maét phöôïng cöôøi laït noùi: -Khoâng ngôø nhaõn löïc ngöôi coøn khaù. Ñuùng roài ! Ta laø Maõ Tuù Chaân. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Vò gieát ngöôøi khoâng chôùp maét kia phaûi chaêng laø Thaïch Tuù Vaân ? Thaïch Tuù Vaân tieáng cöôøi caøng oân nhu, dòu daøng ñaùp: -165- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Nhöng luùc ta gieát ngöôi nhaát ñònh phaûi chôùp maét. Maõ Tuù Chaân noùi: -Sôû dó boïn ta khoâng muoán gieát ngöôi laø vì muoán hoûi ngöôi maáy caâu. Neáu ngöôi traû lôøi cho leï thì ta khoâng muùc nöôùc soâi ôû trong noài ñoå vaøo nöõa. Baèng khoâng ta doäi caû noài vaøo ngöôi ñoù … Thaïch Tuù Vaân thôû daøi noùi theo: -Khi ñoù e raèng caû mình ngöôi seõ bieán thaønh ngöôøi chín. Toân Tuù Thanh thôû daøi noùi : -Thòt heo chín coøn coù theå baùn cho haøng thòt. Con ngöôøi chín e raèng chæ ñeå cho choù aên. Luïc Tieåu Phuïng cuõng thôû daøi hoûi: -Döôøng nhö baây giôø taïi haï saép chín roài, sao caùc coâ coøn chöa hoûi leï leân ? Dieäp Tuù Chaâu hoûi: -Hay laém ! Ta hoûi ngöôi : Sö huynh ta laø Toâ Thieáu Anh coù phaûi ñaõ cheát veà tay Taây Moân Xuy Tuyeát khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Coâ nöông ñaõ bieát roài sao coøn hoûi taïi haï laøm chi ? Maõ Tuù Chaân hoûi: -Taây Moân Xuy Tuyeát ñaâu roài ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï cuõng ñang muoán kieám y. Neáu caùc coâ kieám thaáy y ñaâu xin cho taïi haï bieát vôùi. Maõ Tuù Chaân hoûi: -Ngöôi khoâng bieát thaät chöù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Chæ khi naøo taïi haï ñang uoáng röôïu say môùi noùi doái nöõ nhaân, coøn hieän giôø taïi haï ñang tænh taùo laém. Maõ Tuù Chaân nghieán raêng. Ñoät nhieân coâ laïi muùc nöôùc ñoå ra, laïnh luøng noùi: -ÔÛ tröôùc maët boïn ta ngöôi neân noùi thöïc laø hôn. Luïc Tieåu Phuïng göôïng cöôøi hoûi: -Baây giôø sao taïi haï laïi khoâng thaønh thöïc ? Maõ Tuù Chaân hoûi sang chuyeän khaùc: -Ngöôi thieáu nöõ cuøng ñi vôùi ngöôi coù phaûi laø coâng chuùa ôû Kim Baèng Vöông trieàu khoâng ? -166- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Caùi ñoù nhaát ñònh laø ñuùng. Maõ Tuù Chaân hoûi: -Ñaïi Kim Baèng Vöông coøn soáng ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Coøn soáng. Maõ Tuù Chaân hoûi: -Phaûi chaêng laõo yeâu caàu ngöôi ñi kieám Dieâm Thieát San ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Phaûi ! Maõ Tuù Chaân hoûi: -Laõo coøn baûo ngöôi kieám ai nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Laõo nhaân gia yeâu caàu taïi haï kieám Thöôïng Quan Moäc vaø Nghieâm Ñoäc Haïc. Maõ Tuù Chaân chau maøy hoûi: -Hai nhaân vaät ñoù laø ai ? Sao ta chöa töøng nghe noùi tôùi danh töï naøy bao giôø ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: -Nhöõng danh töï maø coâ nöông khoâng nghe noùi tôùi e raèng ít ra cuõng ñeán maáy trieäu ngöôøi. Maõ Tuù Chaân trôïn maét leân nhìn chaøng. Luïc Tieåu Phuïng laïi thôû daøi noùi: -Taïi haï khoâng maëc quaàn aùo maø coâ nöông cöù trôïn maét leân doøm ngoù khieán cho taïi haï hoå theïn voâ cuøng. Maët chaøng luùc naøy khoâng ñoû maø maët Maõ Tuù Chaân laïi ñoû böøng leân. Boãng coâ xoay mình ñaët caùi gaùo muùc nöôùc trong tay xuoáng baøn. Coâ vuoát quaàn aùo cho ngay ngaén laïi, nhìn Luïc Tieåu Phuïng kheùp neùp thi leã. Thaïch Tuù Vaân cuõng buoâng kieám xuoáng. Caû boán thieáu nöõ xinh ñeïp, treû tuoåi, xieâm aùo chænh teà, ñoät nhieân ñoàng thôøi nhìn chaøng trai thaân theå loõa loà ngoài trong thuøng taém khom löng haønh leã. Neáu ai khoâng maét thaáy vuï naøy thì nhaát ñònh khoâng bao giôø laïi töôûng töôïng coù chuyeän ñoù ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng ngaån ngöôøi ra. chaøng cuõng khoâng ngôø boán coâ gaùi ngang ngöôïc baù ñaïo laïi thay ñoåi thaùi ñoä moät caùch choùng vaùnh ñeán theá ! Luùc tröôùc caùc coâ öông ngaïnh bao nhieâu thì baây giôø bieán thaønh leã maï baáy nhieâu. Maõ Tuù Chaân khom löng noùi: -167- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Boïn ñeä töû phaùi Nga Mi laø Maõ Tuù Chaân, Dieäp Tuù Chaâu, Toân Tuù Thanh, Thaïch Tuù Vaân, vaâng meänh gia sö tôùi ñaây môøi Luïc coâng töû giôø Ngoï ngaøy mai tôùi duøng côm. Chaúng hieåu Luïc coâng töû coù vui loøng nhaän lôøi chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ngô ngaùc hoài laâu môùi nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Duø taïi haï coù muoán chìu loøng ñeán ñaâu cuõng khoâng theå thoûa maõn ñöôïc. Taïi haï raát laáy laøm tieác mình khoâng moïc caùnh ñeå tröa mai bay tôùi chuøa Huyeàn Chaân treân nuùi Nga Mi. Maõ Tuù Chaân toeùt mieäng cöôøi noùi: -Hieän giôø gia sö cuõng khoâng ôû nuùi Nga Mi, laõo nhaân gia ñaõ tôùi Chaâu quang baûo khí caùc ñeå chôø ñaïi giaù Luïc coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng söõng soát hoûi: -Laõo nhaân gia cuõng ñeán roài ö ? Ñeán töï hoài naøo ? Maõ Tuù Chaân ñaùp: -Môùi ñeán böõa nay. Thaïch Tuù Vaân mæm cöôøi noùi: -Neáu boïn tieåu nöõ khoâng tôùi Chaâu quang baûo khí caùc thì laøm sao maø bieát ñöôïc nhöõng chuyeän xaûy ra ñeâm qua ? Luïc Tieåu Phuïng laïi cöôøi. Dó nhieân chaøng cöôøi göôïng. Maõ Tuù Chaân noùi: -Coâng töû vui loøng nhaän lôøi, boïn tieåu nöõ khoâng daùm quaáy nhieãu nöõa. Vaäy xin caùo bieät. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Caùc vò khoâng coøn ñieàu chi hoûi taïi haï nöõa ö ? Maõ Tuù Chaân laéc ñaàu mæm cöôøi, thaùi ñoä raát oân hu leã maïo, döôøng nhö ñaõ queân heát vöøa roài toan luoäc chín ngöôøi. Dieäp Tuù Chaâu töông ñoái thaønh thöïc hôn. Coâ khoâng nhòn ñöôïc cöôøi noùi: -Boïn tieåu nöõ töøng nghe ñaïi danh cuûa Luïc coâng töû ñaõ laâu, neân phaûi nhaân luùc coâng töû taém goäi môùi daùm tìm vaøo. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Thöïc ra caùc vò tuøy tieän muoán ñeán luùc naøo cuõng ñöôïc vaø tuøy tieän muoán hoûi ñieàu gì taïi haï cuõng khoâng cöï tuyeät. Thaïch Tuù Vaân chôùp maét hoûi: -Thöïc tình Luïc coâng töû khoâng böïc mình chöù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -168- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -UÛa ! Sao taïi haï phaûi böïc mình ? Traùi laïi, taïi haï laáy laøm khoan khoaùi muoán cheát. Thaïch Tuù Vaân ngô ngaùc hoûi: -Boïn tieåu nöõ ñoái xöû vôùi coâng töû nhö vaäy maø coâng töû coøn khoan khoaùi ö ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hì hì. Luùc naøy chaøng cöôøi thaät söï ñaùp: -Chaúng nhöõng taïi haï laáy laøm khoan khoaùi maø coøn raát caûm taï caùc vò coâ nöông ñaõ ñem laïi cho taïi haï moät cô hoäi raát toát. Thaïch Tuù Vaân khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Cô hoäi gì ? Luïc Tieåu Phuïng thuûng thaúng ñaùp: -Luùc taïi haï taém röûa caùc coâ saán vaøo ñöôïc thì khi caùc coâ taém röûa taïi haï coá saán vaøo dó nhieân caùc coâ cuõng khoâng noåi noùng. Ñoù laø cô hoäi baèng vaøng ít ngöôøi chuïp ñöôïc. Sao taïi haï laïi chaúng cao höùng ? ---------------------------oOo--------------------------- -169- Typed by NDT http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn