Xem mẫu

  1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀI THÖÙ MÖÔØI BA SAU BÖÙC MAØN AI ÑÖÙNG GIÖÏT DAÂY Luïc Tieåu Phuïng ueå oaûi thôû daøi noùi: -Ñaùnh nhau vöøa maát söùc vöøa thöông thaàn, thaø raèng tìm moät choã nguû cho khoeøo chaúng hay hôn laø ñi kieám ngöôøi ñaùnh ñaám ? Teân tieåu baûn baùn bao töû trôïn maét leân nhìn chaøng, maët haén ñaõ nhö ngöôøi muoán khoùc, laïi gioáng keû muoán cöôøi. Ñoät nhieân haén lôùn tieáng: -Hay laém ! Luïc Tieåu Phuïng quaû nhieân laø Luïc Tieåu Phuïng. Töø nay trôø ñi baát luaän coâng töû muoán baûo ta laøm gì maø ta coøn chau maøy thì chæ laø con chaùu cuûa coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Con chaùu maø nhö ngöôi ta cuõng chaúng thích, chæ khi naøo ta mua bao töû ngöôi baùn reû cho ta moät chuùt laø ñuû laøm baèng höõu roài. Tieän tay chaøng vôùi laáy taám aùo choaøng maøu ñaïi hoàng treo ôû ñaàu giöôøng. Chaøng laïi uoáng moät chung röôïu nöõa roài hoûi: -Ai muoán theo ta ra ngoaïi thaønh tìm vaøo nhaø teân maët roã hoï Trieäu trong laøng ñeå aên chaû choù thì ñi ? Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi ñaùp: -Tieåu ñeä cuõng ñi. Phaøn ñaïi tieân sinh voã caùi ñaàu doïc taåu xuoáng noùi: -Taïi haï cuõng ñi. Giaûn nhò tieân sinh noùi: -Coù y laø coù taïi haï. Boïn taïi haï nhö caân khoâng lìa caùn. Teân tieåu baûn baùn bao töû lieàn noùi theo: -Coøn taïi haï nöõa. Giaûn nhò tieân sinh hoûi: -Ngöôi chuyeân baùn bao töû maø coøn daùm ñi aên thòt choù thì ra ngöôi khoâng sôï oan hoàn boïn choù lôùn choù nhoû ñaùnh nhau trong buïng ö ? Teân tieåu baûn baùn bao töû trôïn maét leân ñaùp: -Taïi haï cheát cuõng khoâng dôï thì coøn sôï gì ? Sôn Taây Nhaïn caû cöôøi noùi: -151- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Hay laém ! Ngöôi laø thaèng nhoû coù gan daï. Heát htaåy chuùng ta ñeàu ñi aên thòt choù. Ai khoâng ñi thì con meï noù laø con chaùu loaøi ruøa. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi thuûng thaúng noùi: -Xem chöøng coøn coù theå laøm haûo nhaân ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Thænh thoaûng laøm moät laàn thì khoâng sao, chöù laøm hoaøi thì khoâng ñöôïc. Hoa Maõn Laâu khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng döïng maët leân ñaùp: -Laøm haûo nhaân laø khoâng soáng laâu. Taïi haï ñaõ noùi roài, huynh ñaøi chöa nghe thaáy ö ? Tuy chaøng noùi moät caùch nghieâm khaéc maø aùnh maét chaøng döôøng nhö ñaày nhieät leä. Ñan Phuïng coâng chuùa ngoù moïi ngöôøi, doät nhieân naøng kheõ buoâng tieáng thôû daøi, mieäng laåm baåm: -Ai baûo khoâng laøm ñöôïc haûo nhaân thì ngöôøi ñoù laø con chaùu loaøi ruøa. Thòt choù heát trôn roài, nhöng moïi ngöôøi cuõng chaúng quan taâm. Boïn hoï khoâng phaûi laø thích aên thòt choù, maø baát cöù thöù gì, mieãn laø thöù ñoù khieán cho toøan thaân ngöôøi ta haêng haùi hôn laø ñöôïc. Nhöng ôû ñôøi coøn moùn gì haêng haùi hôn ñeå nhaém röôïu ? Luùc maët trôøi vöøa moïc coù ngöôøi cöôõi khoaùi maõ chaïy theo ñöa ñeán moät phong thô. Chính laø thô cuûa Hoaéc Thieán Thanh. Trong thô noùi: “Saùng naøo cuõng coù maët trôøi moïc. Ñieàu öôùc saùng mai duø coù ñoåi laøm saùng moát cuõng khoâng sao. Ngöôøi ñaõ khoâng phuï ta thì ta phuï ngöôøi theá naøo ñöôïc ? Moùn nôï cuõ cuûa Kim Baèng, bao giôø thanh toaùn cuõng ñöôïc. Luùc coâng chuùa trôû laïi laø ngaøy ñeä ñi vieãn du. Baûo khí chaâu quang böõa nay cöïc thònh thì ngaøy mai ñaõ thaønh nöôùc chaûy maáy troâi. Chæ hai chöõ nghóa khí môùi choùi loïi ngaøn thu. Thieân Thanh taùi baùi.” Phong thô naøy ñuû ñeå nhaém röôïu traêm naêm, say khöôùt ba ngaøy. Duø coù möa raøo cuõng khoâng laøm laïnh ñöôïc moái tình noàng nhieät. Trôøi möa. Traän möa raøo baèt ñaàu töø luùc chính Ngoï. Luùc chính Ngoï moïi ngöôøi ñaõ say khöôùt. Baát tuùy voâ qui. Ai naáy say môùi ra ñi. Luïc Tieåu Phuïng saép say nhöng chöa say. Chaøng nhö say nhö tænh. Chính chaøng cuõng khoâng bieát mình say roài hay coøn tænh taùo ? Chaøng ngoài beân cöûa soå nhìn ra ngoaøi trôøi möa nhö truùt nöôùc, ngô ngaån xuaát thaàn. Ñan Phuïng coâng chuùa nhìn chaøng, ñoät nhieân caát tieáng hoûi: -152- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Neáu coâng töû khoâng ñi boïn ngöôøi kia seõ hoaøn toaøn cheát heát caû ôû ñaây thaät khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng traàm maëc hoài laâu roài thuûng thaúng hoûi laïi: -Coâ nöông coù hieåu caâu “Coù ñieàu khoâng neân laøm coù ñieàu taát phaûi laøm” laø yù nghóa laøm sao ? Ñan Phuïng coâng chuùa ñaùp: -Dó nhieân tieän thieáp hieåu roài. Caâu naøy yù noùi coù vieäc mình nhaän ra khoâng neân laøm thì baát luaän ngöôøi ta duøng lôïi hay göôm keà coå mình cuõng nhaát quyeát khoâng laøm. Baèng mình nhaän ra laø vieäc neân laøm thì duø coù phaûi rôi ñaàu, ñoå maùu cuõng cöù laøm. Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu noùi: -Chính vì theá môùi coù ngöôøi vì nghóa queân mình, cuõng coù ngöôøi caàm caây thieát truøy naëng taùm möôi ba caân ñeå gieát baïo quaân. Ñan Phuïng coâng chuùa noùi: -Chính vì theá maø Hoaéc Thieán Thanh chòu ñem caùi cheát ñeå baùo ñaùp Dieâm Thieát San, Sôn Taây Nhaïn cuøng teân baùn bao töû khoâng tieác vì Hoaéc Thieán Thanh maø baùn maïng soáng. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Baát luaän boïn hoï laøm gì nhöng ñaõ noùi ñöôïc hai caâu naøy laø khoâng phuï hai chöõ nghóa hieäp. Ñan Phuïng coâng chuùa kheõ buoâng tieáng thôû daøi hoûi: -Nhöng phoùng taàm maét nhìn ra thieân haï phoûng ñöôïc maáy ngöôøi ñaùng mang hai chöõ nghóa hieäp ? Hoa Maõn Laâu tay caàm chung röôïu, mieäng ngaâm caâu: Chaâu baùu böõa nay duø cöïc thònh, Ngaøy mai ñaõ bieán ñoùa hoa vaøng. Nghìn thu choùi loïi khoâng phai laït, Nghóa khí muoân ñôøi ñeå tieáng vang. Roài gaõ noùi: -Hoaéc Thieán Thanh quaû laø ngöôøi haøo kieät, suyùt nöõa mình coi haén quaù taàm thöôøng. Gaõ naâng chung röôïu leân uoáng moät hôi caïn saïch. Hôi men cheách choaùng, gaõ laåm baåm: -Ñaùng tieác cho Toâ Thieáu Anh laø moät gaõ nam nhi chöa ñaùng cheát. Quaû gaõ khoâng neân cheát … Thanh aâm gaõ moãi luùc moät nhoû, gaõ guïc ñaàu xuoáng baøn döôøng nhö ñi vaøo giaác moäng. -153- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ñan Phuïng coâng chuùa roùn reùn ñi tôùi cöûa soå. Naøng caàm tay Luïc Tieåu Phuïng caát tieáng oân nhu hoûi: -Coâng töû coøn böïc mình vôùi tieän thieáp khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi: -Taïi haï böïc mình vôùi coâ nöông hoài naøo ? Ñan Phuïng coâng chuùa mæm cöôøi cuùi ñaàu xuoáng hoûi tieáp: -Böõa nay coâng töû coøn sôï laàm ngöôøi nöõa khoâng ? Hôi thôû nheï nhaøng, ñaàu ngoùn tay döôøng nhö hôi run. Ñaàu toùc naøng caøi maây boâng hoa töôi tieá t ra muøi höông thoang thoaûng. Luïc Tieåu Phuïng coù khi laø ngöôøi quaân töû, coù khi khoâng phaûi, nhöng chaøng quaû laø moät nam nhaân ñaõ say ñeán baûy phaàn. Ngoaøi cöûa soå trôøi möa nhö truùt nöôùc coi phaûng phaát töïa böùc reøm chaâu daày ñaëc ñeå ngaên caùch ngöôøi ñi ñöôøng maø cuõng laø ngaên caùch giöõa con ñöôøng vôùi ngöôøi ñi. Trong nhaø tòch mòch toái taêm khaùc naøo ngaøy ñaõ huyønh hoân. Ñöùng cöûa sau troâng vaøo coù theå nhìn roõ moät caùi giöôøng môùi ñoåi. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân caûm thaáy troáng ngöïc ñaùnh thình thình. Caû traùi tim Ñan Phuïng coâng chuùa cuõng ñaäp raát döõ. Ñan Phuïng coâng chuùa noùi: -Traùi tim coâng töû ñang ñaäp maïnh. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Thöû so xem tim ai ñaäp leï hôn ? Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi: -Laøm sao maø so ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ta sôø traùi tim naøng, naøng moø traùi tim ta … Ñoät nhieân trong tieáng möa raøo nhö tieáng thieân binh vaïn maõ laãn coù tieáng voù ngöïa voïng laïi. Möôøi maáy ngöôøi kî maõ ñoäi möa chaïy tôùi xoâng vaøo caên tieåu ñieám ôû nôi hoang daõ. Nhöõng ngöôøi kî maõ maëc aùo tôi xanh, ñoäi noùn traéng löôùt qua cöûa soå ñoät nhieân vung tay ra. Boãng nghe nhöõng tieáng veøo veøo daøy hôn haït möa raøo, caáp baùch hôn tieáng voù ngöïa. Maáy chuïc tia haéc quang xuyeân qua cöûa soå, moät phaàn caém vaøo maët ngoaøi treân töôøng. Luïc Tieåu Phuïng keùo Ñan Phuïng coâng chuùa neù traùnh vaøo phía sau cöûa soå. Hoa Maõn Laâu ñang naèm guïc treân baøn ñoät nhieân ñöùng phaét daäy la thaát thanh: -154- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Tieâu hoàn phích lòch ñaïn ! Gaõ vöøa noùi xong naêm tieáng, boãng nghe ñaùnh “ñuøng” moät caùi. Caû beân trong beân ngoaøi cöûa soå choã bò laøn haéc quang ñaùnh tôùi ñoàng thôøi boác khoùi löûa cao ñeán maáy thöôùc. Luïc Tieåu Phuïng bieán saéc noùi: -Caùc vò xoâng ra tröôùc ñi. Taïi haï coøn cöùu Tirieäu ñaïi ma töû. Trieäu ñaïi ma töû nguû roài. Maáy ngöôøi vöøa nghe tieáng haén ngaùy pho pho. Nhöng chæ trong chôùp maét khoùi löûa ñaõ vít heát caùc moân hoä. Caû beân ngoaøi cuõng coù khoùi löûa boác leân. Trôøi möa raøo maø khoâng daäp taét ñöôïc. Hoa Maõn Laâu keùo Ñan Phuïng coâng chuùa xoâng ra ngoaøi. Möôøi maáy ngöôøi kî só löôùt qua ñaõ xa roài. Chuùng ngoài treân löng ngöïa noåi leân traøng cöôøi roä. Mieäng chuùng lôùn tieáng hoâ: -Luïc Tieåu Phuïng ! Ñaây môùi laø cho ngöôi moät baøi hoïc nhoû. Neáu ngöôi khoâng bieát ñieàu seõ laøm cho ngöôi cheát khoâng coù choã choân. Boïn chuùng noùi maáy caâu naøy roài, ngöôøi ngöïa ñeàu bò böùc reøm chaâu ngaên caùch, daàn daàn khoâng nhìn roõ nöõa. Quay ñaàu ngoù laïi, ngoâi tieåu ñieám cuûa Trieäu ñaïi ma töû töïa hoà ñaõ hoaøn toaøn bò khoùi löûa nuoát chöûng, coøn noùi chi ñeán Luïc Tieåu Phuïng ? Thöôïng Quan Ñan Phuïng nghieán raêng noùi: -Caùc haï haõy ôû ñaây chôø ñôïi, tieän thieáp xoâng vaøo kieám y. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Coâ nöông maø xoâng vaøo laø khoâng ra ñöôïc nöõa. Thöôïng Quan Ñan Phuïng laép baép: -Nhöng y … Hoa Maõn Laâu cöôøi noùi: -Y seõ thoaùt ra. duø löûa lôùn nöõa cuõng khoâng ñoát cheát ñöôïc y. Toaøn thaân gaõ öôùt heát nhöng saéc maët raát bình tænh. Giöõa luùc aáy, ñoät nhieân coù tieáng ruù theâ thaûm töø ñaøng xa vang leân. Nhöõng tieáng ruù naøy gioáng nhö baày daõ thuù bò naïn cheát ñeán nôi phaùt ra, maø nghe coøn gaáp ruùt hôn. Thanh aâm kia noåi leân moät laùt roài im baët, laïi nghe tieáng baày ngöïa theùt. Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñoäng dung hoûi: -Chaúng leõ nhöõng ngöôøi vöøa xuaát hieän laïi bò keû khaùc haï ñoäc thuû ! Ñoät nhieân “saàm” moät tieáng vang leân. Phoøng oác bò löûa chaùy ñaõ phaù thaønh loã hoång lôùn. -155- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Moät ngöôøi töø trong bieån löûa voït ra coi nhö moät môù löûa laên mình chôi vôi treân khoâng gian luùc haï xuoáng ñaát laïi laên ñi maáy voøng môùi daäp taét heát löûa. Quaàn aùo vaø ñaàu toùc bò chaùy xeùm baûy taùm choã. Ngöôøi ñoù vaãn thaûn nhieân nhö khoâng, ñöùng phaét daäy. Chính laø Luïc Tieåu Phuïng. Thöôïng Quan Ñan Phuïng thôû phaøo moät caùi mieäng laåm baåm: -Xem chöøng ngöôøi naøy quaû nhieân löûa khoâng ñoát cheát ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi: -Muoán ñoát cheát boïn taïi haï quaû khoâng phaûi laø chuyeän deã daøng. Tuy mieäng chaøng cöôøi maø caû boä maët döôøng nhö bò khoùi löûa laøm cho ñen nheûm. Thöôïng Quan Ñan Phuïng ngoù chaøng ñoät nhieân baät cöôøi noùi: -Boán haøng loâng maøy cuûa coâng töû baây giôø töôûng moät haøng cuõng khoâng coøn ñuû. Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø ñaùp: -Duø loâng maøy bò chaùy heát vaãn soáng ñöôïc. Chæ ñaùng tieác nöûa huõ röôïu ngon … Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân ngaét lôøi: -Trieäu ñaïi ma töû ñaâu roài ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Khoâng bieát. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Haén khoâng ôû trong ñoù ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Khoâng coù. Thöôïng Quan Ñan Phuïng bieán saéc noùi: -Chaúng leõ haén cuõng ôû Thanh Y Laâu vaø ñaõ quaùn thoâng vôùi boïn kia ? Neáu khoâng thì sao boïn chuùng laïi bieát coâng töû ôû trong naøy ? Naøng haèn hoïc noùi tieáp: -Coâng töû maïo hieåm cöùu haén, caû loâng maøy cuõng suyùt bò chaùy heát maø haén laø con ngöôøi nhö vaäy ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï chæ bieát thòt choù cuûa haén thui kyõ quaù maø thoâi. Thöôïng Quan Ñan Phuïng hoûi: -Coøn ngoaøi ra coâng töû khoâng bieát gì nöõa hay sao ? Thöôïng Quan Ñan Phuïng ngoù chaøng khoâng nhòn ñöôïc, mieäng thôû daøi laåm baåm: -Taïi sao ai cuõng baûo y coù hai boä oùc maø ta xem ra … Ñoät nhieân naøng döøng laïi vì ngoù thaáy moät ngöôøi ñang ñoäi möa chaïy tôùi. -156- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ngöôøi naøy thaân theå to lôùn, ñaàu ñoäi noùn laù, treân vai vaùc chieác caàn caâu. Treân caàn caâu treo moät xaâu maáy thöù roái loaïn, naøng khoâng nhìn roõ laø vaät gì, nhöng ñaõ bieát haén chính laø Trieäu ñaïi ma töû. Luïc Tieåu Phuïng vöøa cöôøi vöøa thuûng thaúng noùi: -Coâ nöông chaúng theå khoâng tín nhieäm moät ai. Treân coõi ñôøi naøy haïng ngöôøi toài baïi khoâng nhieàu ñeán noãi nhö coâ töôûng töôïng ñaâu, taát nhieân coøn coù … Ñoät nhieân chaøng döøng laïi vì ñaõ ngoù thaáy treân ñaàu caàn tre cuûa Trieäu ñaïi ma töû coù treo moät xaâu tay. Ñaây laø tay ngöôøi tuy huyeát tích ñaõ bò nöôùc möa doäi saïch seõ, nhöng hieån nhieân laø nhöõng baøn tay vöøa môùi chaët taày ôû coå tay ngöôøi ta. Möôøi ba, möôøi boán caùi baøn tay coät laïi baèng daây döng treo ôû ñaàu caàn. Trieäu ñaïi ma töû caøi ôû ñai löng moät thanh ñao maø laø ñao moå choù. Luïc Tieåu Phuïng giaät mình kinh haõi nhìn haén noùi: -Teù ra oâng baïn chaúng nhöõng chæ gieát choù maø coøn gieát ngöôøi nöõa. Trieäu ñaïi ma töû toeùt mieäng cöôøi ñaùp: -Taïi haï khoâng bieát gieát choù maø chæ chuyeân gieát ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng ngoù moät luùc nöõa roài thôû daøi noùi: -Ngöôi khoâng phaûi laø Trieäu ñaïi ma töû. Ngöôøi ñoù cöôøi hoûi: -Ai baûo taïi haï laø Trieäu ñaïi ma töû ? Luùc haén cöôøi ngoaøi caùi mieäng haù hoác thaät lôùn, treân maët khoâng loä veû gì khaùc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ngöôi laø ai ? Ngöôøi kia chôùp maét ñaùp: -Ñeán coâng töû coøn khoâng nhaän ra taïi haï laø ai thì ñuû bieát baûn laõnh thay hình ñoåi daïng cuûa taïi haï duø chöa ñaùng laø baäc nhaát thieân haï cuõng chaúng keùm maáy. Luïc Tieåu Phuïng nhìnchaèm chaëp ñoái phöông boãng baät cöôøi noùi: -Baûn laõnh loä nhaøo cuûa ngöôi coøn keùm laém … Chaøng chöa döùt lôøi, Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñaõ lôùn tieáng hoûi: -Phaûi chaêng ngöôøi naøy laø teân tieåu thaâu maø coâng töû vöøa noùi ? Ngöôøi kia thôû daøi noùi: -Ñuùng roài ! Taïi haï chính laø Tö Khoâng Trích Tinh, ñaõ thi naøo loän vôùi y. coù ñieàu taïi haï chaúng phaûi laø tieåu thaâu, maø laø ñaïi thaâu. Thöôïng Quan Ñan Phuïng mæm cöôøi noùi: -157- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Ta bieát roài. Chaúng nhöõng ngöôi laø ñaïi thaâu maø coøn laø oâng vua trong boïn aên caép. Trong thieân haï khoâng coøn ai laø ñòch thuû veà ngheà troäm caép nhö ngöôi. Tö Khoâng Trích Tinh phöôõn ngöïc ra ñaùp: -Veà ñieåm naøy taïi haï khoâng daùm khoe taøi, nhöng noùi veà baûn laõnh troäm caép thì caû Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng bì kòp, coøn ai hôn ñöôïc taïi haï nöõa ? Thöôïng Quan Ñan Phuïng hoûi: -Ngöôi caûi trang laøm ai chaúng ñöôïc, sao laïi giaû laøm teân maët roã chuyeân ngheà gieát choù ? Tö Khoâng Trích Tinh cöôøi ñaùp: -Coâ nöông coù ñieàu chöa hieåu: Giaû laøm ngöôøi maët roã khieán cho vieäc lhaùm phaù chaân töôùng caøng khoù khaên hôn. Thöôïng Quan Ñan Phuïng hoûi: -Taïi sao vaäy ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Coâ nöông coù thaáy ai giöông maét leân doøm ngoù keû maët roã bao giôø ñaâu ? Thöôïng Quan Ñan Phuïng cöôøi noùi: -Theá ra veà moân dòch dung cuõng phaûi hoïc roäng laém môùi ñöôïc. Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Ñuùng theá. Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi: -Ngöôi ñeán Quan Trung töø bao giôø ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Hai böõa tröôùc ñaây. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ngöôi tôùi ñaây laøm chi ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Ñeå chôø coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Chôø ta ö ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Coâng töû muoán ñi kieám Dieâm laõo baûn chaéc phaûi qua ñaây. Huoáng chi coâng töû ñaõ tôùi khu phuï caän Thaùi Nguyeân thì theá naøo cuõng tìm ñeán Trieäu ñaïi ma töû ñeå aên moät böõa chaû choù. Haén thôû daøi noùi tieáp: -158- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Chính taïi haï cuõng phaûi thöøa nhaän ngheà chaû choù cuûa Trieäu ñaïi ma töû quaû khoâng ai bì kòp. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Vì ngöôi sôï ta neám muøi chaû choù cuûa ngöôi maø khaùm phaù ra ñöôïc haønh tung traù nguïy neân môùi noùi laø thòt choù baùn heát roài phaûi khoâng ? Tö Khoâng Trích Tinh cöôøi roä ñaùp: -Baát luaän vì sao thì laàn naøy coâng töû cuõng bò teân quyû khoân ngoan löøa gaït. Luïc Tieåu Phuïng laïi hoûi: -Ngöôi chôø ta laøm chi ? Tö Khoâng Trích Tinh hoûi laïi: -Duø sao coâng töû cuõng phaûi chòu taïi haï laø con ngöôøi laøm neân troø chöù ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Chaúng leõ ngöôi ñònh aên caép cuûa ta ? Tö Khoâng Trích Tinh ngaïo ngheã ñaùp: -Heã coâng töû noùi ra laø baát cöù thöù gì taïi haï cuõng aên caép. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ngöôi ñònh laáy caép vaät gì cuûa ta ? Tö Khoâng Trích Tinh hoûi laïi: -Coâng töû nhaát ñuïnh ñoøi taïi haï phaûi noùi ra chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø ñaùp: -Neáu ngöôi khoâng daùm noùi ta cuõng chaúng baét eùp. Tö Khoâng Trích Tinh trôïn maét leân hoûi: -Sao taïi haï laïi khoâng daùm noùi ? Thöôïng Quan Ñan Phuïng hoûi xen vaøo: -Söï thöïc ngöôi ñònh aên caép thöù gì ? Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -AÊn caép coâ nöông. Thöôïng Quan Ñan Phuïng troá maét leân, ñöùng thoän maët ra. Tö Khoâng Trích Tinh laïi noùi: -Coù ngöôøi boû ra hai chuïc vaïn laïng ñeå möôùn taïi haï aên caép coâ nöông ñem ñi. Thöôïng Quan Ñan Phuïng noùi : -Khoâng ngôø taám thaân ta laïi ñaùng giaù ñeán hai chuïc vaïn laïng baïc … Naøng noùi chöa döùt lôøi ñaõ ñoû maët leân. Tö Khoâng Trích Tinh cöôøi ñaùp: -159- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Coù ñieàu ngöôøi ñoù baûo taïi haï aên caép coâ nöông thì nhaát ñònh coâ khoâng hieåu ñöôïc choã duïng yù cuûa hoï. Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñoû maët leân lôùn tieáng hoûi: -Sao ngöôi bieát ta muoán hieåu choã duïng yù cuûa hoï ? Tö Khoâng Trích Tinh chôùp maét maáy caùi khoâng noùi nöõa. Thöôïng Quan Ñan Phuïng hoûi: -Ngöôøi ñoù laø ai ? Haønh ñoäng naøy laø coù duïng yù gì ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Haén khoâng daùm noùi ñaâu. Haén maø tieát loä ñieàu bí maät cuûa chuû möôùn thì laàn sau coøn ai daùm ñeán möôùn haén nöõa ? Thöôïng Quan Ñan Phuïng hoûi: -Tieåu thaâu khoâng töï ñi kieám vieäc, maø chuû möôùn laïi hpaûi ñeán kieám gaõ ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï ñaõ noùi teân tieåu thaâu naøy khoâng gioáng haïng troäm caép khaùc. Tröôùc nay haén khoâng laáy caép vaät gì ñaùng tieàn bao giôø. Tö Khoâng Trích Tinh noùi: -Nhöng taïi haï vaãn phaûi aên côm. Luïc Tieåu Phuïng noùi theo: -Chaúng nhöõng phaûi aên côm maø coøn phaûi uoáng röôïu vaø laø thöù röôïu thöôïng haûo. Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Vì theá neân ngöôøi ta coù chòu boû tieàn ra tìm taïi haï thì taïi haï môùi ñi ñaùnh caép. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Coù ñieàu nhöõng ngöôøi boû tieàn ra môøi ngöôi ñi aên caép cuõng khoâng nhieàu. Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp: -Quaû khoâng coù maáy. ---------------------------oOo--------------------------- -160- Typed by NDT http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn