Xem mẫu

  1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀI THÖÙ MÖÔØI MOÄT MOÄT KEÛ CAÉP KHOÂNG AI BÌ KÒP Kieám khí tan ñi raát mau, nhöng khoâng thaáy Dieâm Thieát San ñaâu nöõa. Caû Luïc Tieåu Phuïng cuõng bieán maát. Ngoaøi thuûy caùc laø ao sen. Döôùi ao döôøng nhö coù boùng ngöôøi chuyeån ñoäng. Trong ñaùm laù sen coù moät chaám lôùn nheï nhaøng bay leân. Ñoù laø hai ngöôøi, nhöng hai boùng töïa hoà nhö dính lieàn vaøo moät. Ngöôøi maët sau cuõng gioáng ngöôøi maët tröôùc. Boùng ngöôøi cöû ñoäng ñoät nhieân laïi maát huùt, nhöng trong thuûy caùc vang leân tieáng taø aùo bay laïch phaïch. Dieâm Thieát San ñoät nhieân laïi xuaát hieän. Luïc Tieåu Phuïng thoaùng caùi ñaõ ngoài vaøo choã cuû töïa hoà chöa dôøi khoûi nôi ñaây. Dieâm Thieát San cuõng ñöùng taïi choã vöøa roài. Ngöôøi laõo töïa vaøo cöûa soå, khoâng ngôùt ho suø suï. Môùi trong khoaûnh khaéc maø döôøng nhö laõo ñaõ suy yeáu, giaø nua raát nhieàu. Luùc tröôùc laõo ñi vaøo thuûy caùc voán laø ngöôøi treû trung, veû maët dieâm duùa traùng kieän. Nöôùc da nhaün thín, khoâng moät sôïi raâu. Nhöng baâ y giôø baát luaän laø ai cuõng nhaän ra laõo laø moät oâng giaø baûy taùm chuïc tuoåi. Thôù thòt treân maët laõo daên laïi. Da maét laõo seä xuoáng. Nhaõn quang lôø môø aûm ñaïm. Laõo noåi côn ho, veû maët aûm ñaïm noùi: -Ta ñaõ giaø roài … giaø quaù roài ! Luïc Tieåu Phuïng nhìn laõo cuõng khoâng khoûi thôû daøi noùi: -Quaû nhieân laõo giaø thaät roài. Dieâm Thieát San hoûi: -Taïi sao caùc vò laïi ñoái phoù vôùi moät ngöôøi giaø nua baèng caùch naøy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì tröôùc kia laõo ñaõ thieáu moùn aân tình vôùi ngöôøi khaùc, baát luaän laõo giaø ñeán ñaâu cuõng phaûi traû laïi ñaõ. Ñoät nhieân Dieâm Thieát San ngöûng ñaàu leân lôùn tieáng: -Ta thieáu nôï dó nhieân ta phaûi traû. Nhöng ta coù thieáu nôï ai bao giôø ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -130- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Coù khi laõo khoâng thieáu nôï ai, nhöng Nghieâm Laäp Baûn ñaõ thieáu thì sao ? Dieâm Thieát San da maët co ruùm töøng hoài, caát tieáng cöùng coûi noùi: -Phaûi roài ! Chính ta laø Nghieâm Laäp Baûn. Nghieâm toång quaûn ñaõ uoáng nöôùc caû caën (?), nhöng töø khi ta ñeán choán naøy roài, ta … Ñoät nhieân laõo döøng laïi. Da maët laõo ñaøng co ruùm ñoät nhieân khoâi phuïc veû bình tænh nhö ñaõ gaëp ñöôïc moät kyø tích. Keá ñoù, moïi ngöôøi ñeàu ngoù thaáy maùu töôi ôû tröôùc ngöïc laõo tuoân ra nhö moät boâng hoa röïc rôõ môùi nôû moät caùch ñoät ngoät. Sau khi maùu töôi chaûy ra tung toeù, ngöôøi ta môùi troâng thaáy tröôùc ngöïc gaõ ñeå loä moät ñoaïn muõi kieám. Laõo cuùi ñaàu xuoáng ngoù ñoaïn kieám saùng loaùng, döôøng nhö laáy laøm kinh dò, coå quaùi. Nhöng laõo chöa cheát. Tröôùc ngöïc vaãn nhoâ leân huïp xuoáng nhö ngöôøi thoå beã. Hoaéc Thieân Thanh da maët cuõng xaùm xanh. Ñoät nhieân haén lôùn tieáng quaùt hoûi: -Ai ñaõ haï ñoäc thuû ? -Ta ñaây ! Thanh aâm trong nhö tieáng nhaïc, thaân phaùp nheï nhaøng nhö chim eùn, moät ngöôøi töø ngoaøi cöûa soå nhaûy vaøo. Ngöôøi naøy khoaùc ngoaøi moät taám aùo da caù sa maøu ñen nòt chaët thaân hình. Ngöôøi naøng öôùt suõng. Hieån nhieân naøng vöøa ôû döôùi ao sen voït leân thuûy caùc. Dieâm Thieát San gaéng göôïng môû maét ra ngoù naøng, laõo giaät mình kinh haõi, phaûi vaän khí löïc toaøn thaân môùi hoûi ñöôïc ba chöõ : -Ngöôi laø ai ? Naøng ñaõ loät taám khaên bòt ñaàu ñaày nöôùc ñeå loä môù toùc ñen laùy vaø meàm maïi xoõa xuoáng hai vai, khieán cho göông maët naøng caøng traéng treûo myõ leä. Caëp maét naøng töïa hoà chöùa ñaày veû oaùn ñoäc, cöøu haän, haèm haèm nhìn Dieâm Thieát San, lôùn tieáng ñaùp: -Ta laø Ñan Phuïng coâng chuùa cuûa Ñaïi Kim Baèng Vöông beä haï. Ta ñeán ñaây ñeå ñoøi moùn nôï cuõ. Dieâm Thieát San giaät mình kinh haõi, troá maét ra nhìn Ñan Phuïng coâng chuùa. Ngöôøi laõo co quaép moät luùc roài khoâng ñoäng ñaäy nöõa. Troøng maét laõo loài ra vaø loä veû raát kyø bí. Khoâng hieåu laõo kinh ngaïc hay laõo phaãn noä, hoaëc laõo sôï seät ? Laõo chöa teù xuoáng vì tröôùc ngöïc coøn moät ñoaïn kieám. Thanh kieám ñaõ laïnh ngaét. Maùu ñaõ ñoâng laïi. -131- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ñan Phuïng coâng chuùa töø töø xoay mình. Maët naøng ñang ñaày veû cöøu haän, oaùn ñoäc, bieán thaønh veû theâ löông bi thaûm. Naøng muoán goïi Luïc Tieåu Phuïng thì ñoät nhieân nghe Taây Moân Xuy Tuyeát caát tieáng laïnh luøng hoûi: -Coâ nöông cuõng duøng kieám ö ? Ñan Phuïng coâng chuùa ngô ngaùc moät chuùt roài laåm nhaåm gaät ñaàu. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: -Töø nay trôû ñi neáu coâ coøn duøng kieám, taát coâ phaûi cheát. Ñan Phuïng coâng chuùa kinh haõi, khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Taïi sao vaäy ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: -Duøng kieám laø khoâng ñöôïc gieát ngöôøi ôû sau löng. Neáu gieát ngöôøi sau löng laø khoâng ñuû tö caùch duøng kieám. Ñoät nhieân y vung tay ñaùnh keng moät tieáng. Löôõi kieám cuûa y ñaùnh truùng muõi kieám ñaâm vaøo tröôùc ngöïc Dieâm Thieát San. Dieâm Thieát San ngaõ xuoáng. Muõi kieám ôû tröôùc ngöïc laõo bò rôùt xuoáng ngoaøi thuûy caùc. Taây Moân Xuy Tuyeát ra ngoaøi Thuûy caùc, caàm löôõi kieám dính maùu leân naén moät caùi. Laäp töùc löôõi kieám gaãy thaønh naêm, saùu ñoaïn laû taû rôùt xuoáng ñaát. Ngoïn gioù thoåi qua, söông muø ban ñeâm töø döôùi ao sen bay leân. Ngöôøi y cuõng maát huùt vaøo ñaùm söông muø. Hoaéc Thieân Thanh laïi ngoài xuoáng khoâng nhuùc nhích. Göông maët xaùm xanh, töïa hoà ñeo taám maët naï maøu xanh xaùm. Nhöng Luïc Tieåu Phuïng bieát haén khoâng loä veû gì khaùc laï. Thöôøng thöôøng haén vaãn ra chieàu bi thieát. Chaøng kheõ buoâng tieáng thôû daøi noùi: -Dieâm Thieát San nguyeân laø phaûn thaàn ôû Kim Baèng Vöông trieàu. Vieäc naøy baát quaù laø tö oaùn maø thoâi, ngöôøi ngoaøi khoâng neân duùng tay vaøo. Hoaéc Thieân Thanh ueå oaûi gaät ñaàu ñaùp: -Taïi haï hieåu roài ! Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì theá caùc haï baát taát phaûi töï traùch mình. Hoaéc Thieân Thanh traàm maëc hoài laâu, ñoät nhieân ngöûng ñaàu leân noùi: -Nhöng taïi haï ñaõ môøi coâng töû ñeán ñaây. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá ! -132- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Hoaéc Thieân Thanh noùi: -Neáu coâng töû khoâng tôùi thì ít ra Dieâm Thieát San luùc naøy chöa cheát. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Theo yù oâng baïn thì … Hoaéc Thieân Thanh laïnh luøng ñaùp: -Taïi haï chaúng coù yù kieán gì, chæ muoán laõnh giaùo khinh coâng “Song phi thaùi giuïc Luïc Tieåu Phuïng” vaø ñoäc moân tuyeät kyõ “Taâm höõu linh teâ döõ chæ thoâng” cuûa coâng töû maø thoâi. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi hoûi: -Caùc haï nhaát ñònh böùc baùch taïi haï phaûi ñoäng thuû vôùi caùc haï chaêng ? Hoaéc Thieân Thanh ñaùp ngay: -Nhaát ñònh roài. Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi. Ñan Phuïng coâng chuùa ñoät nhieân xoay mình laïi lôùn tieáng hoûi: -Taïi sao caùc haï laïi kieám y ? Caùc haï neân tìm tieän thieáp môùi phaûi. Hoaéc Thieân Thanh hoûi laïi: -Coâ nöông ö ? Ñan Phuïng coâng chuùa cöôøi laït noùi: -Dieâm Thieát San do tieän thieáp haï saùt ôû sau löng haén. Caùc haï haõy coi laïi xem. Tieän thieáp phaûi chaêng chæ coù baûn laõnh gieát ngöôøi ôû sau löng ? Naøng vöøa bò Taây Moân Xuy Tuyeát maït saùt, ñang töùc mình khoâng nôi phaùt tieát, neân ñoå leân mình Hoaéc Thieân Thanh. Hoaéc Thieân Thanh ngoù naøng thuûng thaúng noùi: -Dieâm Thieát San thieáu nôï coâ nöông, coâ nöông ñoøi laø phaûi. Coâ coù theå boû ñi khoâng ai daùm traùch cöù. Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi: -Caùc haï khoâng daùm giao thuû vôùi tieän thieáp ö ? Hoaéc Thieân Thanh ñaùp: -Chaúng phaûi laø khoâng daùm maø laø khoâng muoán. Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi: -Taïi sao laïi khoâng muoán ? Hoaéc Thieân Thanh laïnh luøng ñaùp: -Vì coâ nöông khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa taïi haï. -133- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ñan Phuïng coâng chuùa ñoû maët leân. Ñoät nhieân naøng ñöa hai ngoùn tay nhoïn thi trieån chieâu thöùc Ñoäc Long Ñoaït Chaâu ñaâm vaøo troøng maét Hoaéc Thieân Thanh. Ngoùn tay naøng tuy meàm maïi, nhöng chieâu thöùc raát thöùc raát taøn ñoäc laïi ñoäng thuû cöïc kyø mau leï. Hoaéc Thieân Thanh khoâng rung ñoäng hai vai maø ñoät nhieân ngöôøi laûng ra xa saùu baûy thöôùc. Haén oâm laáy thi theå Dieâm Thieát San ñöùng leân noùi: -Luïc Tieåu Phuïng ! Taïi haï ñôïi coâng töû ôû chuøa Thanh Phong luùc maët trôøi moïc. Haén chöa döùt lôøi, ngöôøi ñaõ voït ra ngoaøi thuûy caùc. Ñan Phuïng coâng chuùa mím moâi, daäm chaân. Naøng töùc quaù cô hoà sa leä. Luïc Tieåu Phuïng nhìn naøng cöôøi noùi: -Giaû tyû coâ nöông phoùng Phi Phuïng chaâm ra thì coù khi haén chaïy khoâng kòp. Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi: -Phi Phuïng chaâm ö ? Phi Phuïng chaâm laø gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Phi Phuïg chaâm laø aùm khí ñoäc moân cuûa coâ nöông. Ñan Phuïng coâng chuùa tröøng maét nhìn Luïc Tieåu Phuïng. Ñoät nhieân naøng cöôøi laït noùi: -Teù ra tieän thieáp khoâng nhöõng bieát gieát ngöôøi ôû sau löng maø coøn bieát duøng aùm khí saùt nhaân nöõa. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -AÙm khí cuõng laø moät thöù voõ khí. Caû nhöõng ngöôøi quaân töû trong voõ laâm ñeàu duøng voõ khí naøy. Ñan Phuïng coâng chuùa noùi: -Nhöng tröôùc nay tieän thieáp chöa töøng duøng ñeán maø caû ba chöõ Phi Phuïng chaâm cuõng chöa töøng nghe noùi tôùi. Caâu ñaùp khoâng ra ngoaøi yù nghó cuûa Luïc Tieåu Phuïng. Chaøng hoûi ñeå chöùng thöïc con tieåu yeâu laïo noùi doái maø thoâi. Ñan Phuïng coâng chuùa vaønh maét ñoû hoe, mím moâi noùi tieáp: -Tieän thieáp bieát laø coâng töû böïc mình neân coá yù bòa ra chuyeän naøy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Vì sao taïi haï laïi böïc mình vôùi coâ nöông ? Ñan Phuïng coâng chuùa ñaùp: -Vì coâng töû nhaän ra tieän thieáp khoâng neân tôùi ñaây vaø nhaát laø khoâng neân gieát Dieâm Thieát San. -134- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Döôøng nhö naøng chòu oan khuaát quaù chöøng, khoeù maét cô hoà sa leä, naøng haèn hoïc noùi tieáp: -Vì coâng töû vónh vieãn khoâng hieåu haén ñöa caû nhaø tieän thieáp vaøo tình traïng thaûm haïi. Neáu haén chaúng phaûi haïng queân ôn boäi tín thì boïn tieän thieáp ñaõ coù cô hoäi phuïc quoác vaø traû thuø roài. Nhöng hieän taïi … hieän taïi … Naøng chöa döùt lôøi khoâng nhòn ñöôïc nöõa, nöôùc maét tuoân ra ñaày maët. Luïc Tieåu Phuïng khoâng bieát noùi sao. Ai baûo nöôùc maét ñaøn baø khoâng coù hieäu löïc hôn voõ khí, nhaát laø nöôùc maét cuûa ngöôøi ñeïp ? Nöôùc maét cuûa Ñan Phuïng coâng chuùa so vôùi traân chaâu coøn quyù hôn. oOo Trôøi ñaõ veà ñeâm, maûnh traêng thöôïng huyeàn lô löûng treân khoâng. Vaøo khoaûng ñaàu giôø Tyù, coøn caùch luùc maët trôøi moïc ñeán ba giôø nöõa. Luïc Tieåu Phuïng ñaõ trôû veà khaùch saïn. Chaøng ôû trong phoøng keâu laáy moät baàu röôïu nhaém roài cöôøi noùi: -Baát luaän vieäc ñeán ñaâu thì ñeán. Ít ra ta coøn ñöôïc aên uoáng moät böõa cho thoûa thích. Hoa Maõn Laâu noùi: -Coâng töû neân nguû moät giaác ñaõ. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Neáu coù ngöôøi nhö Hoaéc Thieân Thanh öôùc heïn seõ quyeát ñaáu vaøo luùc maët trôøi moïc thì huynh ñaøi coøn nguû ñöôïc nöõa chaêng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Taïi haï khoâng theå nguû ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi: -Huynh ñaøi coù choã hay tuyeät laø tröôùc nay chöa töøng noùi doái chæ ñaùng tieác huynh ñaøi thaønh thöïc quaù coù khi laïi gioáng ngöôøi noùi hoang ñöôøng. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Tieåu ñeä khoâng nguû ñöôïc chæ vì mình hoaøn toaøn chöa hieåu y. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Y quaû laø ngöôøi khoù hieåu thaät. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû quen bieát y ñaõ bao laâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -135- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Gaàn boán naêm roài. Boán naêm tröôùc Dieâm Thieát San leân nuùi Thaùi Sôn coi caûnh maët trôøi moïc, y cuõng ñi theo. Hoâm aáy, taïi haï ñaõ öôùc heïn moät gaõ tieåu thaâu ñeán tyû ñaáu nhaøo loän ôû treân ngoïn cao nhaát daãy Thaùi Sôn. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû hieåu y nhieàu hay ít ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï chæ hieåu ñöôïc chuùt ít maø thoâi. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû baûo y ít tuoåi maø beà baäc raát cao phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi: -Huynh ñaøi ñaõ nghe ai noùi tôùi Thieân Tuøng Vaân Haïc, töùc Thöông Sôn Nhò Laõo chöa bao giôø ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Thöông Sôn Nhò laõo ñöôïc ngöôøi ta toân laø nuùi Thaùi Sôn, sao Baéc Ñaåu trong voõ laâm. Duø tieåu ñeä coù laø ngöôøi ñieác cuõng nghe thaá y roài. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Nghe noùi y laø tieåu sö ñeä cuûa Thöông Sôn Nhò Laõo. Hoa Maõn Laâu ñoäng dung hoûi: -Thöông Sôn Nhò Laõo neáu nay coøn soáng phaûi tôùi baûy taùm chuïc tuoåi roài. Hoaéc Thieân Thanh nhieàu laém cuõng chöa tôùi ba chuïc. Sao sö huynh ñeä laïi lôùn tuoåi hôn nhau nhieàu theá ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Giöõa vôï choàng coù khi cuõng hôn nhau boán naêm chuïc tuoåi, huoáng chi laø sö huynh sö ñeä. Hoa Maõn Laâu noùi: -Quan Trung ñaïi hieäp Sôn Taây Nhaïn tuy ñaõ thaønh danh boán chuïc naêm maø con ôû vaøo haøng sö ñieät. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá ! Hoa Maõn Laâu hoûi: Ngaøy tröôùc Thieân Caàm laõo nhaân kheùt tieáng taùm phöông maø bình sinh chæ thu coù hai ñoà ñeä laø Thöông Sôn Nhò Laõo, sao ñoät nhieân laïi moïc theâm Hoaéc Thieân Thanh nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -136- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Nhaø hoï Hoa hieån nhieân chæ coù luïc ñoàng, taïi sao boãng laïi theâm huynh ñaøi ? Cha meï sinh con, sö phuï thu ñoà ñeä laø nhöõng chuyeän khoâng ai can thieäp ñöôïc. Hoa Maõn Laâu loä veû lo buoàn hoûi: -Tuy tieåu ñeä chöa gaëp Sôn Taây Nhaïn bao giôø, nhöng cuõng bieát chöôûng phaùp cuøng khinh coâng cuûa laõo noåi tieáng laø Quan Trung song tuyeät. Khoâng hieåu Hoaéc Thieân Thanh so vôùi laõo ra sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï cuõng chöa töøng thaáy Hoaéc Thieân Thanh ra tay, nhöng coi haén caép, Dieâm Thieát San naëng nhö vaäy maø coøn thi trieån khinh coâng “Yeán Töû Tam Sao Thuûy” ñöôïc, thì nguyeân moät moân naøy trong thieân haï ñaõ ít ngöôøi bì kòp. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû so vôùi Hoaéc Thieân Thanh theá naøo ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng ñaùp. Tröôùc nay chaøng khoâng muoán traû lôøi caâu hoûi nhö vaäy. Thöïc ra ngoaïi tröø chaøng, treân ñôøi khoù loøng kieám thaáy ngöôøi thöù hai hieåu bieát voõ coâng chaøng ñeán trình ñoä naøo. Laàn naøy Hoa Maõn Laâu döôøng nhö quyeát yù hoûi cho ra cöùu caùnh. Gaõ khoâng thaáy chaøng traû lôøi lieàn nhaéc laïi: -Coâng töû coù naém vöõng phaàn naøo thaéng ñöôïc y chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng vaãn laëng thinh, roùt röôïu vaøo chung thuûng thaúng ngoài xuoáng. Hoa Maõn Laâu boãng thôû daøi noùi: -Chaéc laø coâng töû khoâng naém vöõng phaàn naøo neân caû röôïu cuõng khoâng daùm uoáng nhieàu. Ngaøy thöôøng quaû thöïc Luïc Tieåu Phuïng khoâng uoáng röôïu kieåu naøy. Töø ngaøy Ñan Phuïng coâng chuùa ñöa chaøng ñeán ñaây, naøng cuõng bieán thaønh traàm maëc, chæ ngoài beân laúng laëng nghe nhieàu maø noùi ít. Sau moät luùc ñoät nhieân naøng hoûi: -Coâng töû vöøa noùi leân ñænh cao nhaát nuùi Thaùi Sôn cuøng moät gaõ tieåu thaâu thi nhaøo loän. Gaõ ñoù laø ai ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Gaõ laø oâng vua aên caép, trong thieân haï khoâng coøn ai laø ñòch thuû, nhöng nhöõng ngöôøi bò gaõ laáy caép ñeàu khoâng töùc giaän maø coøn laáy laøm vinh haïnh nöõa. Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi: -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -137- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Vì ngöôøi bò gaõ aên caép khoâng coù maáy, maø tröôùc nay gaõ laïi ñaùnh caép toaøn nhöõng vaät khoâng ñaùng tieàn. Gaõ laáy caép baát quaù vì cuøng ngöôøi ta ñaùnh cuoäc. Chaøng vöøa cöôøi vöøa noùi tieáp: -Moät hoâm ngöôøi ta thaùch gaõ ñaùnh cuoäc laáy caùi boâ ñi tieåu cuûa baø vôï Traàn Phuùc Chaâu laø ngöôøi gaùc phoøng thöù nhaát hieäu chöõ “Thieân” … Ñan Phuïng coâng chuùa khoâng nhòn ñöôïc baät cöôøi hoûi: -Keát quaû vuï naøy ra sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Theá maø gaõ laáy caép ñöôïc. Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi: -Taïi sao coâng töû laïi thi nhaøo loän vôùi gaõ ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì taïi haï bieát mình aên caép khoâng baèng gaõ, laïi muoán laáy naêm chuïc huõ röôïu thaät ngon cuûa ngöôøi khaùc, phaûi nhôø gaõ môùi laáy ñöôïc. Ñan Phuïng coâng chuùa mæm cöôøi noùi: -Theá laø phaûi laém. Caùi ñoù keâu baèng ñem caùi sôû tröôøng cuûa mình ñaùnh vaøo sôû ñoaûn cuûa ñòch. Sao coâng töû khoâng duøng bieän phaùp naøy ñeå ñoái phoù vôùi Hoaéc Thieân Thanh ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: -Treân coõi ñôøi naøy coù haïng ngöôøi baát luaän dôû troø gì ñoái phoù vôùi hoï cuõng baèng voâ duïng. Taây Moân Xuy Tuyeát vaø Hoaéc Thieân Thanh laø haïng ngöôøi ñoù. Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi: -Coâng töû cho laø Hoaéc Thieân Thanh quaû thöïc muoán quyeát sinh töû vôùi mình chaêng ? Veû maët daàn daàn trôû neân nghieâm troïng, Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Dieâm Thieát San theo leã quoác só ñoái vôùi haén, nhaát ñònh haén phaûi ñeàn ñaùp moái aân tình naøy, duø coù cheát cuõng cam taâm. Ñan Phuïng coâng chuùa noùi: -Nhöng coâng töû baát taát phaûi lieàu maïng vôùi haén. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi xoøa töïa hoà khoâng muoán thaûo luaän vuï naøy nöõa, chaøng ñöùng daäy töø töø böôùc ñeán beân cöûa soå. Cöûa soå ñaõ choáng leân roài, chaøng ngoù thaáy moät laõo giaø mình maëc baøo xanh ñaàu ñoäi tieåu maïo khoâng hieåu ñaõ ngoài ñoù töø bao giôø. Laõo ngoài treân caùi gheá daøi ôû ngoaøi saân ñang huùt thuoác baøo. Ñeâm ñaõ khuya, laõo giaø vaãn tænh taùo, khoâng buoàn nguû chuùt naøo. Laõo thaûnh thôi töïa hoà muoán ngoài chôi cho ñeán luùc trôøi saùng. -138- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng vöøa cöôøi vöøa noùi: -Ñeâm khuya gioù reùt söông laïnh. Neáu laõo tieân sinh cao höùng thì vaøo ñaây uoáng vôùi boïn taïi haï maáy chuùng ñeå gieát thì giôø. Laõo giaø khoâng nhìn ñeán chaøng, laïi töïa hoà ñieác tai khoâng nghe tieáng. Luïc Tieåu Phuïng ñaønh nhaên nhoù cöôøi göôïng. Ñan Phuïng coâng chuùa töùc mình cöôøi laït noùi: -Ngöôøi ta coù loøng toát môøi laõo uoáng röôïu, laõo khoâng uoáng cuõng khoâng ñöôïc. Ñoät nhieân naøng böôùc tôùi cöûa soå vung tay moät caùi. Chung röôïu trong tay naøng bay veà phía laõo giaø vöøa mau leï vöøa vöõng vaøng. Röôïu trong chung khoâng sôùt ra ngoaøi moät gioït. Laõo giaø baät tieáng cöôøi laït, ñöa tay ra ñoùn laáy chung röôïu, nhöng ñoå caû xuoáng ñaát laïi ñaäp caùi chung vôõ tan ra töøng maûnh nuoát vaøo buïng nhö ngöôøi aên ñaäu huû. Laõo coøn nhai cho vang leân nhöõng tieáng laùch caùch. Ñan Phuïng coâng chuùa thaáy theá khoâng khoûi söõng soát. Naøng khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Phaûi chaêng laõo naøy coù taät laï ñôøi ? Röôïu khoâng uoáng, laïi nhaù chung. Luïc Tieåu Phuïng chuyeån ñoäng muïc quang mæm cöôøi noùi: -Coù leõ vì röôïu cuûa taïi haï mua, coøn chung thì khoâng phaûi. Giöõa luùc aáy ngoaøi vieän coø ngöôøi tieán vaøo maø laø ngöôøi baùn bao töû. Ñeâm ñaõ khuya, chaúng leõ ngöôøi naøy con vaøo ñaây laøm ngheà tieåu baûn. ---------------------------oOo--------------------------- -139- Typed by NDT http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn