Xem mẫu

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀI THÖÙ MÖÔØI PHAÁT TAY AÙO TÖÏA NÖÔÙC CHAÛY MAÂY TROÂI Trong Thuûy caùc khoâng coù nhieàu ñeøn maø saùng toû nhö ban ngaøy, vì boán böùc töôøng ñeàu treo minh chaâu. AÙnh ñeøn pha vôùi aùnh minh chaâu khieán cho luoàng quang tuyeán bieán thaønh hoøa dòu, maø ngöôøi ngoài khoan khoaùi khoân taû. Toâ Thieáu Khanh chuyeän troø raát vui veû. Gaõ noùi veà söï tích phong löu cuûa Ñöôøng Haäu Chuû. Trong taåm cung cuûa Ñöôøng Haäu Chuû vaø tieåu Chu Haäy thuûy chung khoâng thaép ñeøn. Theo trong tieåu thuyeát thì vieân ñaïi töôùng ôû Giang Nam baét ñöôïc aùi cô cuûa Lyù Haäu Chuû. Ñeâm ñeán ngöôøi ta thaép ñeøn, naøng nhaém maét laïi noùi: -Khoùi laém ! Ngöôøi ta ñoåi thaép neán, naøng cuõng nhaém maét laïi keâu: -Caøng khoùi hôn tröôùc. Khi hoûi ñeán hoài naøng ôû trong cung khoâng thaép ñeøn neán hay sao thì naøng ñaùp : Laâu caùc cuûa naøng ôû trong cung treo nhöõng vieân baûo chaâu raát lôùn saùng nhö ban ngaøy. Hoaéc Thieân Thanh mæm cöôøi noùi: -Haäu Chuû xa xæ quaù ñoä neân nhaø Nam Ñöôøng maát nöôùc chæ laø vieäc sôùm hay muoän maø thoâi. Toâ Thieáu Khanh ñaùp: -Nhöng y laø moät ngöôøi ña tình. Vaên töø cuûa y raát cao sieâu, naõo nuoät khoâng moät ai bì kòp. Hoaéc Thieân Thanh laïnh luøng noùi: -Ngöôøi ña tình khoâng neân nhaèm vaøo hoaøng ñeá. Maõ Haønh Khoâng cöôøi noùi: -Haäu chuû caàn coù moät vò laøm Teå Töôùng nhö Hoaéc toång quaûn thì nhaø Nam Ñöôøng môùi traùnh khoûi naïn dieät vong. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân thôû daøi noùi: -Caùi ñoù chæ ñaùng traùch Lyù Vyõ ñaõ sinh ra sôùm maáy traêm naêm. Neáu böõa nay coù y ôû ñaây, nhaát ñònh y coøn noùng loøng ñöôïc uoáng röôïu cho leï hôn taïi haï. -130- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Hoa Maõn Laâu cöôøi roä. Hoaéc Thieân Thanh cuõng khoâng khoûi baät cöôøi noùi: -Röôïu thòt chuaån bò xong caû roài, ñaùng tieác laø Ñaïi laõo baûn nghe noùi böõa nay coù Luïc töôùng coâng cuøng Hoa coâng töû ñeán chôi, theá naøo y cuõng tôùi ñaây ñeå döï cuoäc vui naøy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Vaäy chuùng ta coøn chôø y hay sao ? Hoaéc Thieân Thanh ñaùp: -Neáu caùc vò khoâng nhaãn naïi ñöôïc thì chuùng ta haõy baøy moät tieäc röôïu nhoû uoáng tröôùc. Maõ Haønh Khoâng voäi noùi: -Chuùng ta chôø theâm luùc nöõa cuõng khoâng sao. Ñaïi laõo baûn chaúng maáy khi höùng chí nhö böõa nay, chuùng ta khoâng neân laøm y phaûi cuït höùng. Ñoät nhieân ngoaøi Thuûy caùc coù ngöôøi noùi: -Taïi haï cuõng khoâng muoán laøm cho caùc vò cuït höùng. Baøy röôïu ra, mau ! Moät ngöôøi vöøa cöôøi roä vöøa tieán vaøo. Tieáng cöôøi hi hí nhoû beù vaø saéc nhoïn, boä maët traéng treûo laïi maäp uù, nöôùc da non nôùt nhö ngöôøi xöû nöõ. Ñaëc bieät laø caùi muõi raát lôùn laïi khoaèm khoaèm nhö muõi chim öng laøm tieâu bieåu cho khí phaùch nam nhi. Hoa Maõn Laâu töï hoûi: -Laõo naøy voán laøm noäi khoá toång quaûn cho Ñaïi Kim Baèng Vöông, phaûi chaêng laõo laø moät vieân thaùi giaùm ? Maõ Haønh Khoâng ñöùng daäy töôi cöôøi chaøo hoûi: -Ñaïi laõo baûn maïnh gioûi a ? Dieâm Thieát San khoâng theøm ñeå maét nhìn haén laàn naøo, chuïp ngay laáy tay Luïc Tieåu Phuïng ngaém nghía chaøng töø ñaàu xuoáng ñeán goùt chaân roài cöôøi hoûi: -Coâng töû vaãn nhö tröôùc. So vôùi laàn taïi haï gaëp ôû treân ngoïn nuùi Thaùi Sôn, chöa thay ñoåi chuùt naøo. Nhöng loâng maøy cuûa coâng töû sao chæ coøn laïi coù hai haøng ! Luùc laõo noùi khoâng bao giôø queân gioïng Sôn Taây, döôøng nhö laõo chæ sôï ngöôøi ta nhaän laàm mình khoâng phaûi sinh tröôûng ôû tænh Sôn Taây. Luïc Tieåu Phuïng muïc quang laáp loaùng mæm cöôøi ñaùp: -Taïi haï uoáng röôïu khoâng coù traû neân muï laõo baûn ôû töûu ñieám caïo raâu ñi maát roài. Dieâm Thieát San cöôøi hoâ hoá noùi: -Con baø noù ! Chaéc laø muï ñoù thích haøm raâu cuûa coâng töû xaùt vaøo maët muï. Laõo quay laïi voã vai Hoa Maõn Laâu noùi: -131- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Nhaát ñònh töôùng coâng laø Hoa gia thaát ñoàng roài. Caùc vò ca ca cuûa coâng töû thöôøng ñeán choã taïi haï, Tam ñoàng hay Nguõ ñoà ng uoáng röôïu caøng hay. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi ñaùp: -Thaát ñoàng cuõng uoáng ñöôïc maáy chung. Dieâm Thieát San voã tay noùi: -Hay ! Hay laém ! Mau ñem ñeå xuoáng gaàm giöôøng naøy maáy huõ röôïu Phaàn. Böõa nay ai maø khoâng say thì con baø noù phaûi laøm tieåu cöûu töû. Röôïu Phaàn noåi tieáng ôû Sôn Taây. Caû nhöõng moùn nhaäu cuõng raát ngon nhö Can Taïc Kyø moân, Hoàng Sieâu Maõ Yeân Kieàu, Ngoaïi Gia Nhuyeãn Traán ñeàu laø nhöõng moùn raát thích khaåu. Dieâm Thieát San vôùi hai baøn tay vöøa non treû vöøa traéng treûo khoâng ngôùt gaép thöùc aên vaøo baùt cho Luïc Tieåu Phuïng. Laõo noùi: -Ñaây laø nhöõng moùn thöôïng haûo cuûa boïn taïi haï tuy chaúng ñaùng gì nhöng con baø noù, nhöõng ngöôøi ôû beân ngoaøi chaúng bao giôø ñöôïc aên. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Phaûi chaêng ñaïi laõo baûn laõo gia ôû Sôn Taây ? Dieâm Thieát San cöôøi ñaùp: -Taïi haï laø thoå nhaân ôû Sôn Taây. Maáy chuïc naêm nay chæ leân nuùi Thaùi Sôn coù moät laàn aáy ñeå coi con baø noù maët trôøi moïc, nhöng taïi haï coi ñi coi laïi chæ thaáy moät ñieåm vaøng lôùnbaèng quaû tröùng gaø ngoaøi ra chaúng coù con baø noù chi heát. Moãi caâu noùi laõo ñeàu pha theâm maáy tieáng “Con baø noù” döôøng nhö ñeå chöùng minh vôùi ngöôøi khaùc laõo laø ñaïi nam nhaân, ñaïi laõo toå. Luïc Tieåu Phuïng cuõng mæn cöôøi naâng chung leân, ñoät nhieân noùi: -Khoâng hieåu Nghieâm toång quaûn laø ngöôøi ôû ñaâu ? Maõ Haønh Khoâng lieàn laéc ñaàu quaày quaäy ñaùp: -Hoaéc toång quaûn chöù khoâng phaûi Nghieâm toång quaûn. Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø noùi: -Taïi haï cuõng noùi Hoaéc toång quaûn ôû Chaâu quang baûo khí caùc töùc laø noäi ñình toång quaûn Nghieâm Laäp Baûn ngaøy tröôùc döôùi tröôùng Ñaïi Kim Baèng Vöông. Chaøng nhìn chaèm chaëp vaøo maët Dieâm Thieát San khoâng chôùp, noùi daèn töøng tieáng: -Ñaïi laõo baûn ôû ñaây chaéc laø nhaän ñöôïc ? Boä maët non treû, traéng noõn cuûa Dieâm Thieát San töïa hoà ñoät nhieân cong laïi. Nuï cöôøi cuûa laõo cuõng bieán thaønh coå quaùi, cöùng ñô. -132- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ngaøy thöôøng noåi möøng giaän cuûa laõo khoâng loä ra ngoaøi maët, nhöng caâu noùi cuûa Luïc Tieåu Phuïng khaùc naøo caây roi quaát vaøo veát thöông hai chuïc tröôùc, maø laø veát thöông trí maïng, laïi baét ñaàu beå ra, chaûy maùu. Luïc Tieåu Phuïng maét chieáu nhöõng tia haøn quang thuûng thaúng noùi tieáp: -Neáu ñaïi laõo baûn coù nhaän bieát ngöôøi aáy thì neân baûo cho y moùn nôï maáy chuïc naêm tröôùc baây giôø coù ngöôøi ñoøi tôùi nôi ñoù. Dieâm Thieát San da maët co ruùm, boãng caát tieáng hoâ : -Hoaéc toång quaûn ! Hoaéc Thieân Thanh veû maët vaãn ñieàm nhieân ñaùp: -Taïi haï ñaây ! Dieâm Thieát San laïnh luøng noùi: -Hoa coâng töû vaø Luïc coâng töû khoâng muoán ôû ñaây nöõa. Mau ñi chuaån bò xe ngöïa cho hai vò laäp töùc leân ñöôøng. Laõo chöa döùt lôøi ñaõ phaát tay aùo caát böôùc boû ñi khoâng ngoaûnh coå laïi. Nhöng laõo chöa böôùc ra khoûi cöûa thì beân ngoaøi ñoät nhieân coù ngöôøi caûn ñöôøng laïnh luøng noùi: -Boïn hoï chöa muoán ñi ñaâu. Caùc haï cuõng löu laïi ñaây laø hôn. Moät ngöôøi phi thaân bay voït tôùi. Ngöôøi naøy aùo traéng nhö tuyeát nhöng thanh kieám caøi ô löng laïi ñen sì, coå kính. Dieâm Thieát San trôïn maét leân lôùn tieáng quaùt hoûi: -Ngöôøi naøo maø daùm voâ leã theá ? Ngöôøi kia ñaùp: -Taây Moân Xuy Tuyeát. Taây Moân Xuy Tuyeát ! Danh töï naøy chaúng khaùc naøo löôõi kieám, vöøa laïnh vöøa saéc beùn. Dieâm Thieát San khoâng töï chuû ñöôïc luøi laïi hai böôùc. Ñoät nhieân laõo lôùn tieáng hoâ: -Gia nhaân ñaâu ! Ngoaïi tröø hai teân tieåu hoaøn bím toùc buoâng ruû ñöùng beân ñeå roùt röôïu vaø thænh thoaûng böng traø laïi, trong thuûy caùc naøy khoâng coøn ai nöõa. Deø ñaâu, Dieâm ñaïi laõo baûn vöøa hoâ leân moät tieáng, ngoaøi cöûa soå laäp töùc coù naêm ngöôøi phi thaân laäp töùc voït vaøo, thaân phaùp raát mau leï, binh khí saùng loaùng. Binh khí laø moät thanh kieám Ngoâ caâu, moät thanh Nhaïn linh ñao, moät caây Luyeän töû thöông, moät ñoâi Keâ traûo lieâm, moät caây Tam tieát coân. -133- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Caû naêm thöù binh khí ñeàu laø khí giôùi ngoaïi moân tinh xaûo phi thöôøng. Ngöôøi söû duïng nhöõng binh khí naøy hieån nhieân laø cao thuû voõ laâm khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa.. Taây Moân Xuy Tuyeát khoâng theøm nhìn ñeán hoï laàn naøo, laïnh luøng hoûi: -Thanh kieám cuûa ta ñaõ dôøi khoûi voõ laø saùt haïi nhaân maïng. Caùc ngöôi nhaát ñònh böùc baùch ta phaûi ruùt kieám ra chaêng ? Trong naêm ngöôøi coù ñeán ba saéc maët xanh leø, dó nhieân laø hoï sôï cheát. Haïng ngöôøi naøy ôû ñaâu cuõng coù. Boãng nghe tieáng gioù rít leân. Thanh Nhaïn minh ñao ñaõ voït ra moät boâng hoa ñao nhaêm Taây Moân Xuy Tuyeát cheùm lieàn baûy ñao. Tam tieát coân cuõng hoùa thaønh moät traän cuoàng phong queùt ngang ñaùnh vaøo ñaàu goái Taây Moân Xuy Tuyeát. Hai moùn binh khí naøy, moät cöông lieät moät nhu nhuyeãn, chaúng nhöõng chieâu thöùc lôïi haïi maø phoái hôïp tuyeät xaûo. Boïn chuùng ngaøy thöôøng vaãn reøn luyeän vôùi nhau. Taây Moân Xuy Tuyeát ñoät nhieân co troøng maét laïi. Thanh kieám cuûa y ñaõ ruùt ra khoûi voû. Hoaéc Thieân Thanh ñöùng yeân khoâng cöû ñoäng, chæ giöông maét leân nhìn Luïc Tieåu Phuïng. Haén thaáy Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhuùc nhích, cuõng khoâng haønh ñoäng chi heát. Maõ Haønh Khoâng voït ngöôøi leân lôùn tieáng quaùt: -Hoaéc toång quaûn vì loøng toát môøi caùc vò ñeán uoáng röôïu, khoâng ngôø caùc vò laïi ñeán quaáy roái. Haén vöøa quaùt vöøa xoay tay ra sau löng Töû Kim Coån Long boång vung leân moät caùi. Caây boång chuoåi thaúng ra nhaêm ñaâm thaúng vaøo coå hoïng Hoa Maõn Laâu. Haén khoân ngoan nhaèm ñaùnh Hoa Maõn Laâu vì töôûng laø ñaáu vôùi ngöôøi ñui maét töông ñoái deã aên hôn. Caây Coån Long Boång cuûa haén phoùng ra chieâu thöùc khaùc ngöôøi. Boång vöøa phoùng ra boãng nghe ñaùnh “caùch” moät tieáng. Trong mieäng roàng bay ra moät löôõi ñoaûn kieám saéc beùn voâ cuøng. Hoa Maõn Laâu laëng leõ ngoài ñoù. Ñoät nhieân gaõ ñöa tay ra caëp laáy, laïi caéc moät tieáng vang leân ! Thanh ñoaûn kieám duøng laøm löôõi roàng ñuùc baèng theùp nguyeân chaát ñaõ haõy thaønh ba ñoaïn. Maõ Haønh Khoâng taùi maët. Haén vung tay moät caùi thu caây Coån Long boång veà roài laïi ñaùnh ra. Caëp söøng roàng ñieåm vaøo sau gaùy vaø tay beân traùi Hoa Maõn Laâu. Hoa Maõn Laâu laïi thôû daøi phaát tay aùo baøo cuoán laáy caây Coån Long boång kheõ ñöa moät caùi. Ngöôøi Maõ Haønh Khoâng laên ra treân maët baøn ñeø leân ñóa cheùn laøm beã maáy caùi. -134- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Hoa Maõn Laâu laïi kheõ ñaåy veà phía tröôùc moät phaùt. Ngöôøi haén tung loän bay ra ngoaøi cöûa soå teù nhaøo xuoáng ao sen ñaùnh “boøm” moät caùi. Toâ Thieáu Khanh baát giaùc la thaát thanh: -Haûo coâng phu ! Hoa Maõn Laâu laïnh luøng hoûi: -Chaúng phaûi voõ coâng cuûa taïi haï cao cöôøng maø laø baûn laõnh y keùm moät chuùt. Voõ coâng cuûa Vaân Lyù Thaàn Long ngaøy tröôùc so vôùi baây giôø nhieàu laém laø coøn ñöôïc naêm thaønh. Phaûi chaêng y ñaõ bò noäi thöông traàm troïng roài ? Toâ Thieáu Khanh baät tieáng khen: -Nhaõn löïc hay quaù ! Ba naêm tröôùc quaû y ñaõ chòu ñöïng moät chöôûng caùch khoâng cuûa Hoaéc toång quaûn. Hoa Maõn Laâu thôû daøi noùi: -Theá thì khoâng traùch ñöôïc ! Baây giôø gaõ môùi hieåu taïi sao Maõ Haønh Khoâng phaûi giôû troø xu nònh laáy loøng ngöôøi khaùc. Nhöõng baïn höõu chôi ñao kieám maø ñaõ maát quaù nuûa voõ coâng taát phaûi tìm moät haäu thuaån, neân haén vaøo nöông töïa Chaâu quang baûo khí caùc. Loái döïa daãm naøy töôûng laø chaéc chaén laém roài. Toâ Thieáu Khanh ñoät nhieân hoâ : -Taïi haï cuõng muoán thænh giaùo. Coâng phu Vaên thanh bieän vò, Löu Vaân Phi Tuï (Nghe tieáng phaân bieät phöông vò, phaát tay aùo nhö maây troâi) cuûa Hoa coâng töû thaät laø tuyeät dieäu. Xin môøi coâng töû ! Y vöøa döùt lôøi ñoät nhieân ñöa caùi ñuõa trong tay cheânh cheách ñaâm tôùi. Chaøng thieáu nieân oân nhu vaên nhaõ naøy baây giôø laïi duøng ñuõa ngaø laøm kieám vaø thi trieån moân kieám phaùp noäi gia chính toâng. Trong chôùp maét y ñaõ phoùng ra baûy kieám lieàn taán coâng Hoa Maõn Laâu. Luïc Tieåu Phuïng vaãn khoâng nhuùc nhích, ngoài yeân nhìn Hoaéc Thieân Thanh. Hoaéc Thieân Thanh khoâng cöû ñoäng, chaøng cuõng khoâng cöû ñoäng. Döôùi ñaát coù ba ngöôøi vónh vieãn khoâng theå cöû ñoäng ñöôïc nöõa. Thanh Nhaïn linh ñao caém cheânh cheách vaøo coät nhaø. Caây Tam tieát coân ñaõ bay ra ngoaøi cöûa soå. Caây Luyeän töû thöông ñaõ gaãy thaønh boán ñoaïn. Luùc thanh kieám ruùt ra löôõi kieám haõy coøn dính maùu. Taây Moân Xuy Tuyeát kheõ thoåi maáy caùi. Maùu töôi chaûy lieàn thaønh moät xaâu theo muõi kieám nhoû gioït xuoáng ñaát. -135- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Maët y tuy khoâng loä veû gì nhöng ñoâi maét laõnh ñaïm ñaõ chieáu ra nhöõng tia thanh quang. Y laïnh luøng nhìn Dieâm Thieát San noùi: -Caùc haï neân töï ra tay ñi thoâi, sao laïi muoán ñeå ngöôøi khaùc haï saùt ? Dieâm Thieát San cöôøi laït ñaùp: -Taùnh maïng cuûa boïn hoï laõo phu ñaõ mua roài. Laõo vaãy tay moät caùi, caû trong laãn ngoaøi thuûy caùc xuaát hieän saùu, baûy ngöôøi. Laõo laùo lieâng caëp maét töïa hoà muoán tìm ñöôøng ruùt lui. Hieän giôø gioïng noùi cuûa laõo hoaøn toaøn chaúng phaûi khaåu aâm ôû Sôn Taây. Laõo khoâng thoùa maï ai thanh aâm caøng saéc nhoïn, moãi chöõ töïa hoà moät muõi kim ñaâm vaøo maøng tai ngöôøi ta. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân cöôøi noùi: -Teù ra ñaïi laõo baûn laø moät tay cao thuû, noäi coâng raát thaâm haäu. Hoaéc Thieân Thanh cöôøi ñaùp: -Voõ coâng cuûa laõo e raèng nhöõng ngöôøi ôû ñaây khoâng moät ai bì kòp. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Coù ñieàu ñaùng tieác laø baát luaän voõ coâng laõo cao thaâm ñeán ñaâu cuõng baèng voâ duïng. Hoaéc Thieân Thanh hoûi: -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì laõo coù moät nhöôïc ñieåm cheát ngöôøi. Hoaéc Thieân Thanh hoûi: -Nhöôïc ñieåm gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Laõo sôï cheát. Luùc naøy Toâ Thieáu Khanh ñaõ söû ñeä nhò thöùc veà Lieân Hoaøn thaát kieám. Ñöôøng kieám raát nheï nhaø ng, bieán hoùa raát kyø dieäu. Chieâu naøo cuõng chæ caùch Hoa Maõn Laâu chöøng maáy phaân hay moät taác. Hoa Maõn Laâu vaãn ngoài ñoù. Tay gaõ caàm caây ñuõa ngaø cöù vaïch moät caùi laø hoùa giaûi ñöôïc theá coâng cuûa Toâ Thieáu Khanh, coi raát nheï nhaøng hôøi hôït. Toâ Thieáu Khanh vöøa ñaùnh ra laàn thöù ba Lieân Hoaøn Thaát Kieám, ñoät nhieân döøng laïi. Y chôït phaùt giaùc ñoái phöông laø keû ñui muø thuûy chung vaãn mæm cöôøi maø gaõ coøn toû ra hieåu hôn nhieàu veà kieám phaùp maø y ñang söû duïng. Y phoùng ra moät chieâu tröôùc, töïa hoà gaõ ñaõ hieåu chieâu sau. Y khoâng nhòn ñöôïc caát tieáng hoûi: -136- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Phaûi chaêng caùc haï laø truyeàn nhaân cuûa phaùi Nga Mi neân ñaõ hieåu heát kieám phaùp cuûa phaùi naøy ? Hoa Maõn Laâu laéc ñaàu mæm cöôøi ñaùp: -Ñoái vôùi caùc vò thì coøn phaân bieät ñöôïc kieám phaùp cuûa phaùi naøy hay phaùi noï vaø nhöõng chieâu thöùc bieán hoùa khaùc nhau. Coøn ñoái vôùi keû ñui muø thì bao nhieâu kieám phaùp treân ñôøi ñeàu gioáng nhau heát. Ñaây laø ñaïo lyù raát aûo dieäu trong voõ hoïc. Toâ Thieáu Khanh nhö hieåu nhö khoâng, y muoán hoûi laïi maø khoâng bieát neân hoûi theá naøo ? Boãng nghe Hoa Maõn Laâu hoûi: -Phaûi chaêng caùc haï laø ngöôøi trong Nga Mi thaát kieám ? Toâ Thieáu Khanh ngaàn ngöø moät chuùt roài ñaùp: -Taïi haï chính laø Toâ Thieáu Anh. Hoa Maõn Laâu cöôøi noùi: -Quaû nhieân laø Toâ nhò hieäp trong Tam anh, Töù tuù. Ñoät nhieân Taây Moân Xuy Tuyeát caát tieáng laïnh luøng hoûi: -Vò naøy ñaõ hoïc kieám sao khoâng tìm ñeán taïi haï ? Toâ Thieáu Khanh saéc m t lôt laït. “Caéc” moät tieáng vang leân. Caây ñuõa ngaø trong tay y aë töï naén gaõy roài. Taây Moân Xuy Tuyeát cöôøi laït noùi: -Ngöôøi ta ñoàn Nga Mi kieám phaùp ñoäc boä ôû ñaát Thuïc, chaúng leõ chæ co hö danh maø thoâi ? Toâ Thieáu Khanh nghieán raêng quay phaét laïi thì vöøa nhìn thaáy gioït maùi toái haäu ôû muõi kieám cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát nhoû xuoáng. Luïc Tieåu Phuïng vaø Hoaéc Thieân Thanh ñang ngöng thaàn nhìn nhau ngoài ñoù, döôøng nhö caû hai beân ñeàu chôø ñoái phöông ñoäng thuû tröôùc. Döôùi ñaát ñaõ coù baûy ngöôøi vónh vieãn khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Trong baûy ngöôøi naøy chaúng moät ai khoâng phaûi laø cao thuû haïng nhaát voõ laâm. Theá maø hoï ñeàu bò muõi kieám cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát ñaâm luûng coå hoïng trong nhaùy maét. Da thòt nôi khoeù maét Dieâm Thieát San ñaõ baét ñaàu giao ñoäng. Ñeán baây giôø ngöôøi ta môùi nhaän ra haén quaû laø moät laõo giaø. Laõo ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ cheát vì mình tuyeät khoâng toû veû thöông caûm hay ñoàng tình. Laõo vaãn chöa chaïy ñi, vì laõo coøn chôø cô hoäi chaéc chaén, möôøi phaàn aên chín. Baây giôø cuõng chöa phaûi laø luùc caàn chaïy ngay khoâng theå chaàn chöø ñöôïc nöõa. -137- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Keå ra coøn boán ngöôøi coù theå ñoäng thuû ñöôïc nhöng hoï ñaõ maát heát duõng khí chieán ñaáu. Xem chöøng Toâ Thieáu Khanh maø ñi qua laø laäp töùc hoï chòu nhöôøng loái. Toâ Thieáu Khanh chaân böôùc vöõng vaøng, nhöng saéc maët y lôït laït, khoâng coøn moät chuùt huyeát saéc. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng hoûi: -Caùc haï duøng thöù kieám gì ? Toâ Thieáu Khanh cuõng cöôøi laït ñaùp: -Baát cöù kieám naøo gieát ngöôøi ñöôïc laø taïi haï ñeàu duøng heát. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: -Hay laém ! Döôùi ñaát raûi raùc coøn maáy thanh, caùc haï löïa laáy moät thanh maø duøng. Gaàn ñoù coù hai thanh kieám naèm trong vuõng maùu. Moät thanh vöøa daøi vöøa saéc beùn, coøn moät thanh vöøa lôùn vöøa daày, coù veû traàm troïng. Toâ Thieáu Khanh ngaàn ngöø moät chuùt roài ñöa ñaàu ngoùn chaân haát moät thanh tung leân, vöôn tay ra caàm laáy. Nga Mi kieám phaùp sôû tröôøng v nheï nhaøng vaø bieán hoùa, nhöng y laïi löïa thanh kieám eà töông ñoái naëng hôn. Sôû dó gaõ thieáu nieân löïa thanh kieám naëng laø yû vaøo tyù löïc cuûa ngöôøi tuoåi treû duøng cöông maõnh kieám phaùp ñeå khaéc cheá ñöôøng kieám linh lôïi cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát. Caùch löïa choïn naøy keå ra cuõng hôïp lyù. Boïn ñeä töû döôùi tröôùng Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñeàu ñöôïc huaán luyeän caû veà trí phaùn ñoaùn. Nhöng laàn naøy Toâ Thieáu Khanh laàm roài. Gaõ khoâng theå duøng baát cöù thanh kieám naøo ñeå ñoái phoù vôùi Taây Moân Xuy Tuyeát. Taây Moân Xuy Tuyeát ngöng thaàn nhìn gaõ noùi: -OÂng baïn phaûi luyeän hai chuïc naêm nöõa, kieám phaùp môùi coù cô thaønh töïu. Toâ Thieáu Khanh oà leân moät tieáng. Taây Moân Xuy Tuyeát laïi noùi: -Baây giôø ta chöa muoán gieát oâng baïn. Chôø hai chuïc naêm nöõa oâng baïn laïi ñeán kieám ta. Toâ Thieáu Khanh lôùn tieáng: -Hai chuïc naêm laâu quaù, taïi haï khoâng theå chôø ñöôïc. Gaõ laø moät thieáu nieân tính khí cöông cöôøng caûm thaáy luoàng nhieät huyeát trong ngöïc troài leân, thanh kieám trong tay lieàn phoùng ra theo theá lieân hoaøn. Trong kieám phaùp cuûa gaõ töïa hoà môû roäng thanh theá goàm caû ñao phaùp raát cöông lieät. -138- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ñaây laø “Ñao kieám song thaát thaát töù thaäp cöûu thöùc” cuûa Ñoäc Coâ Nhaát Haïc saùng cheá ra. Khi laõo quy ñaàu döôùi tröôùng phaùi Nga Mi, coâng löïc ñaõ raát thaâm haäu veà ñao phaùp. Traûi qua ba chuïc naêm khoå coâng reøn luyeän, laõo dung hoøa ñao phaùp cöông lieät, traàm troïng vaøo trong kieám phaùp thanh kyø, linh xaûo cuûa phaùi Nga Mi. Thaát thaát töù thaäp cöûu thöùc laø tuyeät chieâu do Ñoäc Coâ Nhaát Haïc saùng cheá ra, coù theå duøng ñao ñeå söû maø cuõng coù theå duøng kieám thi trieån ñöôïc. Thaät laø coâng phu ñoäc nhaát trong thieân haï. Coâng phu naøy caû Luïc Tieåu Phuïng cuõng chöa töøng thaáy qua. Taây Moân Xuy Tuyeát saùng maét leân. Y thaáy moät moân voõ coâng taân kyø thì chaúng khaùc gì ñöa treû nít ñöôïc thöù ñoà chôi môùi meû. Göông maët y loä ra noå vui möøng khoân taû. Taây Moân Xuy Tuyeát nhìn Toâ Thieáu Khanh thi trieån ba baûy hai möôi moát chieâu môùi phoùng thanh kieám trong tay ra, vì y coøn chôø coi choã sô hôû trong kieám phaùp. Duø laø choã sô hôû nhoû xíu y cuõng ñuû thöøa cô. Kieám quang cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát vöøa loeù leân moät caùi ñaõ khoeùt thuûng coå hoïng Toâ Thieáu Khanh. Muõi kieám dính maùu, Taây Moân Xuy Tuyeát kheõ thoåi moät caùi cho maùu treân löôõi kieám nhoû xuoáng ñaát. Y ngöng thaàn nhìn muõi kieám, khoeù maét loä veû theâ löông tòch mòch. Ñoät nhieân y buoâng tieáng thôû daøi hoûi: -Chaøng thieáu nieân naøy taïi sao laïi noùng naûy tìm caùi cheát ? Hai chuïc naêm sau ta coøn ñi ñaâu tìm ñöôïc ñoái thuû ? Caâu naøy maø ôû mieäng ngöôøi khaùc noùi ra nhaát ñònh khieán ngöôøi ta phaûi töùc cöôøi, nhöng ôû mieäng Taây Moân Xuy Tuyeát thì laïi laø moät aâm ñieäu ñaày veû bi thieát theâ löông. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ñaõ vaäy thì sao caùc haï laïi gieát y ? Taây Moân Xuy Tuyeát sòu maët xuoáng laïnh luøng ñaùp: -Vì taïi haï chæ bieát coù thöù kieám phaùp gieát ngöôøi. Hoa Maõn Laâu buoâng tieáng thôû daøi, gaõ bieát Taây Moân Xuy Tuyeát noùi thaät. Moät khi y ñaõ phoùng kieám thi trieån tuyeät chieâu khoâng ñeå cho ñoái phöông coøn ñaát luøi. Neáu ngöôøi ta khoâng cheát thì y phaûi maát maïng. Moät côn gioù töø ngoaøi thoåi vaøo, ñem theo muøi thanh höông cuûa laù sen maø cuõng khoâng xua tan ñöôïc muøi maùu tanh saëc suïa trong thuûy caùc. Taây Moân Xuy Tuyeát ñoät nhieân xoay mình nhìn Dieâm Thieát San laïnh luøng noùi: -Laõo khoâng ñi taïi haï khoâng ra tay, nhöng laõo maø cöû ñoäng laø phaûi cheát. -139- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dieâm Thieát San cöôøi hoûi: -Taïi sao ta phaûi ra ñi ? Ta chöa bieát caùc ngöôi laøm theá naøy laø vì lyù do naøo ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: -Töôûng laõo bieát roài môùi phaûi. Dieâm Thieát San noùi: -Ta khoâng bieát thaät. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Nghieâm Laäp Baûn ñaâu ? Laõo cuõng khoâng bieát ö ? Dieâm Thieát San ñoät nhieân khoeù maét giao ñoäng. Boä maët traéng treûo beùo maäp boãng loä veû bi thöông ñaëc bieät, coi boä laõo giaø ñi nhieàu. Hoài laâu laõo môùi thôû daøi, mieäng laåm baåm: -Nghieâm Laäp Baûn ñaõ cheát sôùm roài. Sao caùc vò coøn coá gaéng kieám y ? Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ngöôøi muoán kieám y khoâng phaûi laø boïn taïi haï. Dieâm Thieát San hoûi: -Ai muoán kieám y ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñaïi Kim Baèng Vöông. Laõo nghe ñeán danh töï naøy veû maët ñaõ kyø dò caøng theâm quaùi ñaûn,khuûng khieáp. Con ngöôøi maäp uù ñoät nhieân quay loâng loác. Trong thuûy caùc boãng laáp loaùng aùnh chaâu quang raát huy hoaøng. Maáy chuïc tia saùng baén vaøo nhö möa raøo nhaèm phoùng tôùi Taây Moân Xuy Tuyeát, Hoa Maõn Laâu vaø Luïc Tieåu Phuïng. Giöõa luùc aáy traêm ngaøn chaâu quang thaáp thoaùng tuoân ra moät laøn kieám khí. Kieám khí giaøn duïa vaø laïnh toaùt. Kieám phong noåi leân nöõng tieáng raøo raøo nhö gioù thoåi buïi tre. Ñoät nhieân kieám khí vaø chaâu quang toaøn boä döøng laïi. Maáy chuïc haït traân chaây töø treân khoâng rôùt xuoáng. Haït naøo cuõng bò chaët laøm hai nöûa. ---------------------------oOo--------------------------- -140- Typed by NDT http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn