Xem mẫu

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn PHI LOÄ NHÖÕNG NHAÂN VAÄT QUAÙI ÑAÛN Luïc Tieåu Phuïng laø moät ngöôøi, con ngöôøi tuyeät ñoái khoâng ai queân ñöôïc, khoâng bao giôø queân ñöôïc. Trong ñôøi y ñaày tính neát truyeàn kyø vaø ñaõ gaëp khoâng bieát bao nhieâu quaùi nhaân quaùi söï. Baát cöù luùc naøo vaø ôû nôi ñaâu cuõng ñöôïc nghe y keå toaøn chuyeän kyø quaùi. Baây giôø haõy xin giôi thieäu cuøng quyù vò ñoäc giaû maáy nhaân vaät tröôùc roài seõ baét ñaàu noùi ñeán nhöõng thieân coá söï cuûa hoï. oOo Traêng troøn vaønh vaïnh, söông muø daøy ñaëc. Traêng troøn giöõa ñaùm söông muø khieán nguyeät saéc theâ löông môø aûo, xui loøng ngöôøi tan naùt gan vaøng. Tröông Phoùng cuøng ñoàng baïn chaúng coù yù gì ngoaïn thöôûng phong caûnh thieân nhieân cuûa taïo hoùa, hoï chæ mong cuoäc ñôøi phoùng khoaùng chaúng bò thöù gì raøng buoäc, tuøy tieän muoán ñi ñaâu thì ñi. Boïn hoï môùi laøm moät chuyeán baûo tieâu vaø ñaõ giao haøng yeân oån roài. Hoï vöøa uoáng röôïu xong. Hoï ñaõ chòu ñöïng nhieàu ngaøy cöïc nhoïc, khaån tröông, nay ñöôïc keát thuùc hoï caûm thaáy trong loøng thö thaùi côûi môû. Giöõa luùc ñoù boïn hoï gaëp Huøng Moã Moã. Huøng Moã Moã xuaát hieän giöõa ñaùm söông muø daày ñaëc chaúng khaùc gì u linh quyû mî. Löng muï coøng laïi töôûng chöøng coõng moät taûng ñaù lôùn voâ hình ñeø naëng laøm cho muï cô hoà bò gaõy xöông soáng. Huøng Moã Moã tay xaùch moät caùi gioû khaù lôùn treân ñaäy baèng taám vaûi boâng daøy. Moät ngöôøi caát tieáng hoûi: -Trong gioû cuûa muï ñöïng gì vaäy ? Hieän giôø moïi ngöôøi ñang höùng chí neân baát luaän söï vaät gì cuõng laøm cho hoï khoan khoaùi. -1- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Treân maët ñaày veát daên deo, Huøng Moã Moã loä nuï cöôøi ñaùp: -Ñaây laø möùt haït deû vöøa thôm vöøa doøn, baùn moãi caân möôøi ñoàng. Ngöôøi kia noùi: -Cho boïn taïi haï mua moãi ngöôøi moät caân, coäng laø naêm caân. Quaû nhieân möùt môùi chieân haõy coønn oùng hoåi, laïi vöøa ngoït vöøa thôm. Tröông Phoùng chæ aên moät taám. Haén khoâng thích haït deû maø laïi vöøa uoáng röôïu nhieàu quaù, môùi aên moät taám ñaõ caûm thaáy trong ruoät coàn caøo nhö muoán noân oeï. Tröông Phoùng chöa noân ra nhöng ñoàng baïn ñoät nhieân ñeàu teù nhaøo. Ngöôøi teù xuoáng roài, laäp töùc co quaép, mieäng suøi boït traéng. Boït traéng ñoät nhieân ñoåi ra maøu hoàng, bieán thaønh maùu. Muï giaø coøn ñöùng ñoù thaáy tình traïng naøy, neùt maët muï ñang cöôøi boãng bieán thaønh kyø bí ñaùng sôï. Tröông Phoùng nghieán raêng laåm baåm: -Möùt haït deû coù chaát ñoäc ! Haén toan chuïp laáy muï thì giöõa luùc aáy toaøn thaân haén bieán ñoåi ñoät ngoät, trong mình khoâng coøn chuùt khí löïc naøo nöõa. Haén muoán nhaûy xoå tôùi boùp coå Huøng Moã Moã nhöng laïi teù nhaøo xuoáng beân chaân muï. Tröông Phoùng ñoät nhieân phaùt giaùc döôùi oáng quaàn daøi baèng vaûi xaùm cuûa muï ñeå loä ñoâi baøn chaân. Mu ñi ñoâi giaày môùi tinh, muõi giaøy theâu khaù ñeïp, töïa hoà moät vò taân nöông töû. Coù ñieàu muõi giaày cuûa muï khoâng theâu chim uyeân öông maø laïi theâu moät con cuù meøo. Con cuù meøo vôùi caëp maét xanh leø töïa hoà ñang giöông leân nhìn Tröông Phoùng ñeå cheá dieãu haén laø ngöôøi ngu doát chaúng bieát gì. Tröông Phoùng thoän maët ra. Huøng Moã Moã cöôøi khaønh khaïch noùi: -Teù ra chuù nhoû naøy khoâng thaønh thöïc. Coi gì chaúng coi, laïi chæ thích coi chaân ñaøn baø. Tröông Phoùng mieãn cöôõng ngöûng ñaàu leân caát gioïng töùc böïc hoûi: -Muï coù thuø haèn gì vôùi boïn ta ? Huøng Moã Moã cöôøi ñaùp: -Ngoác tieåu töû ! Ta chöa nhìn thaáy caùc ngöôi laàn naøo, laøm gì coù chuyeän thuø vôùi oaùn ? Tröôøng Phoùng nghieán raêng hoûi: -Vaäy thì sao muï klaïi gia haïi boïn ta ? Huøng Moã Moã höõng hôø ñaùp: -2- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Chaúng taïi sao caû. Ta muoán gieát ngöôøi maø thoâi. Muï ngöûng ñaàu nhìn aùnh traêng môø aûo giöõa coõi söông muø, thuûng thaúng noùi tieáp: -Moãi ñoä traêng troøn ta laïi muoán gieát ngöôøi. Tröông Phoùng troá maét ra nhìn muï. Nhaõn quang cuûa haén vöøa ñaày veû phaãn noä laïi vöøa khuûng khieáp. Haén haän mình chaúng theå caén coå hoïng muï moät mieáng ñeå traû thuø. Huøng Moã Moã ñoät nhieân bieán maát, bieán vaøo ñaùm söông muø daày ñaëc töïa hoà u linh quyû mî. oOo Söông muø aûm ñaïm, nguyeät saéc lu môø. Boùng tòch döông ñaõ ngaäm non ñoaøi, ngoïn gioù thu thoåi löôùt ñaùm coû xanh nhö laøn soùng gôïn. Treân bôø soâng quaïnh queõ khoâng moät boùng ngöôøi. Moät con quaï töø ñaøng xa bay tôùi haï mình ñaäu xuoáng ñaàu caây coïc goã buoäc thuyeàn. Ñaây laø beán ñoø hoang löông vaéng veû. Hieän giôø chuyeán ñoø cuoái cuøng sang ngang ñaõ ra xa. Ngöôøi laùi thuyeàn laø moät laõo giaø raâu ñaõ baïc phô. Hai chuïc naêm trôøi laõo chôû con ñoø raùch naùt beân naøy qua beân kia roài laïi trôû veà. Nhöõng chuyeän hoan laïc trong ñôøi cuûa laõo chaúng coù maáy, baây giôø chæ coøn laïi caùi thuù laø uoáng röôïu vaø ñaùnh baïc. Nhöng böõa nay, laõo ñaõ phaùt theä nhaát quyeát khoâng ñaùnh baïc, vì treân thuyeàn cuûa laõo chôû moät nhaø sö. Nhaø sö naøy raát möïc thöôùc, raát thaønh thöïc, nhöng duø sao thì Hoøa thöôïng vaãn laø Hoøa thöôïng. Laõo laùi ñoø ñaõ ruùt nhieàu kinh nghieäm, cöù moãi laàn chaïm traùn nhaø sö laø nhaát ñònh ñaùnh baïc phaûi thua lieång xieång, thua chaùy tuùi, thua khoâng coøn moät ñoàng moät chöõ. Nhaø sö chaát phaùc vaãn giöõ qui cuõ ngoài vaøo taän goùc thuyeàn, ngoù laïi caùi chaân mình. Chaân nhaø sö dô quaù ! Chaân dô laïi ñi ñoâi giaøy coû raùch naùt. Nhöõng ngöôøi khaùc ñeàu ngoài xa nhaø sö, töïa hoà sôï nhöõng con raän trong ngöôøi laõo boø sang mình. -3- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Nhaø sö chaát phaùc cuõng chaúng daùm doøm ngoù ai. Chaúng nhöõng laõo thaønh thöïc maø coøn caû theïn nöõa. Caû luùc cöôøng ñaïo nhaûy xuoáng thuyeàn nhaø sö cuõng khoâng ngöûng ñaàu leân ngoù laàn naøo. Nhaø sö chæ nghe tieáng nhöõng ngöôøi ngoài thuyeàn la hoaûng, roài nghe aâm thanh boán ngöôøi nhaûy xuoáng thuyeàn. Sau nöõa laø tieáng quaùt thaùo cuûa boïn cöôøng ñaïo : -Chuùng ta ñeàu laø haûo haùn ôû Thuûy Xaø Bang. Tröôùc nay chæ laáy tieàn chöù khoâng gieát ngöôøi. Caùc ngöôi baát taát phaûi sôï haõi, nhöng trong mình mang theo vaøng baïc boû ra heát ñi laø khoâng sao caû. Boùng tòch döông chieáu vaøo nhöõng thanh ñao trong tay boïn cöôøng ñaïo laøm cho ñao quang laáp loaùng ôû trong khoang thuyeàn. Nhöõng ngöôøi ngoài trong khoang thuyeàn, ñaøn oâng run baàn baät, ñaøn baø nöôùc maét ñaàm ñìa. Nhöõng ai caøng mang nhieàu tieàn baïc caøng run raåy döõ hay nöôùc maét chaûy caøng nhieàu. Nhaø sö chaát phaùc vaãn cuùi ñaàu nhìn xuoáng chaân mình. Ñoät nhieân nhaø sö ngoù thaáy ñoâi chaân khaùc. Ñoâi chaân naøy raát lôùn ñi ñoâi giaày muõi nhoïn ñang ñöùng ngay tröôùc maët laõo. Boãng nghe thanh aâm caát leân : -Baây giôø ñeán löôït ngöôi, laáy ra mau ñi ! Nhaø sö chaát phaùc töïa hoà khoâng hieåu roõ, aáp uùng hoûi laïi : -Thí chuû baûo baàn taêng ñöa gì ra ? Ngöôøi kia ñaùp : -Heã caùi gì ñaùng tieàn thì boû ra heát. Nhaø sö noùi : -Nhöng trong mình baàn taêng chaúng coù moät thöù gì. Nhaø sö noùi roài cuùi ñaàu xuoáng thaáp hôn nöõa. Laõo phaùt giaùc döôøng nhö ngöôøi naøy muoán vung chaân ñaù laõo moät cöôùc nhöng bò ngöôøi khaùc caûn laïi noùi : -Thoâi quaùch ! Nhaø sö dô daùy naøy xem chöøng chaúng phaûi haïng ngöôøi coù “daàu môõ”, chuùng ta doâng quaùch. Chöõ doâng coù nghóa laø boû ñi. Boïn hoï ñaõ ñeán mau leï, boû ñi caøng mau leï hôn. Nhöõng haïng ngöôøi troäm cöôùp chaúng ít thì nhieàu cuõng mang beänh coù taät giaät mình. -4- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Trong thuyeàn laäp töùc nhoán nhaùo caû leân. Coù ngöôøi ñoäng thuû ñoâng cöôùc. Coù ngöôøi lôùn tieáng thoùa maï nhaø sö. Ai cuõng cho laø gaëo hoøa thöôïng quaû nhieân xuùi quaåy. Luùc hoï thoùa maï, hoï chaúng uùy kî gì nhaø sö nghe tieáng. Thöïc ra nhaø sö vaãn lôø ñi nhö chaúng nghe thaáy gì caû. Nhaø sö cuùi ñaàu xuoáng ngoài nguyeân choã, thaùi ñoä toû ra hoài hoäp khoâng yeân. Ñoät nhieân nhaø sö nhaûy leân ñaàu thuyeàn. ÔÛ ñaàu thuyeàn ñeå moät taám vaùn, taám vaùn naøy duøng laøm caàu ñeå leân bôø luùc thuyeàn aùp maïn. Nhaø sö chuïp taám vaùn giô leân kheõ ñaäp moät caùi, taám vaùn daày ba taác vôõ laøm naêm saùu maûnh. Moïi ngöôøi trong thuyeàn ñeàu söûng soát. Nhaø sö chaát phaùc lieäng moät maûnh vaùn ra. Maûnh vaùn ñaàu tieân vöøa rôùt xuoáng maët nöôùc thì maûnh thöù hai laïi lieäng ra. Nhaø sö töïa hoà bieán thaønh con chuoàn chuoàn ñieåm nöôùc. Laõo nhoâ leân huïp xuoáng boán naêm caùi treân maët soâng ñaõ ñuoåi kòp con thuyeàn cuûa boïn Thuûy Xaø Bang. Boïn cöôøng ñaïo Thuûy Xaø Bang ñang kieåm ñieåm nhöõng thöù thu hoaïch ñöôïc böõa nay, ñoät nhieân chuùng phaùt giaùc moät ngöôøi löôùt soùng ñi tôùi nhö moät muõi phi tieâu, nheï nhaøng haï xuoáng ñaàu thuyeàn cuûa hoï. Baây giôø hoï môùi nhaän ra nhaø sö dô daùy. Khinh coâng cuûa nhaø sö nhö vaäy chaúng nhöõng hoï chöa ñöôïc maét thaáy maø coøn chöa ñöôïc nghe qua nöõa. Boïn cöôøng ñaïo Thuûy Xaø Bang ñeàu nghó buïng : -Nhaø sö naøy quaû laø chaân nhaân khoâng loä töôùng, coøn nhöõng keû loä töôùng thì chaúng phaûi chaân nhaân. Haén chôø boïn mình laáy ñöôïc tieàn baïc vaøo tay roài môùi moø ñeán ñeå ñoøi chia phaàn. Teân naøo teân naáy loøng baøn tay toaùt moà hoâi laïnh ngaét, chæ coøn hy voïng nhaø sö naøy chæ ñoøi tieàn baïc cuûa chuùng chöù ñöøng ñoøi taùnh maïng. Deø ñaâu nhaø sö ñoät nhieân quì moïp xuoáng tröôùc maët boïn cöôøng ñaïo ra chieàu kính caån noùi : -Trong mình baàn taêng coøn boán laïng baïc, baàn taêng ñònh ñeå mua moät taám aùo môùi vaø moät ñoâi giaøy coû môùi, nhöng nhö vaäy laø phaïm vaøo tham nieäm. Nhaø sö noùi roài moùc trong mình ra moät ñænh baïc ñaët xuoáng beân chaân boïn cöôøng ñaïo, laõo noùi tieáp : -Huoáng chi laø keû xuaát gia khoâng ñöôïc noùi doái. Vaäy maø vöøa roài baàn taêng ñaõ baïch caùc vò ñaïi gia trong mình chaúng coù gì. Baây giôø baàn taêng xin caùc vò ñaïi gia löôïng thöù cho. -5- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Chuyeán naøy baàn taêng trôû veà chuøa nhaát ñònh quay maët vaøo töôøng ñeå xaùm hoái cuøng ñöùc phaät trong ba thaùng. Quaàn ñaïo nghe laõo noùi ñeàu söûng soát ñöùng thoän maët ra. Khoâng moät ai daùm leân tieáng. Nhaø sö chaát phaùc cuùi ñaàu noùi tieáp : -Neáu caùc vò ñaïi gia maø khoâng chòu löôïng thöù thì baàn taêng ñaønh quì ôû ñaây k ng ñi hoâ ñaâu nöõa. Quaàn ñaïo chæ mong nhaø sö naøy ñi cho sôùm, coøn ai muoán giöõ laõo treân thuyeàn laøm chi? Sau, moät teân ñaùnh baïo ñaùp : -Hay laém ! Boïn... boïn taïi haï... löôïng thöù cho nhaø sö roài. Ñaùng lyù caâu naøy phaûi noùi leân moät caùch doõng daïc. Nhöng ngöôøi tuyeân boá caâu ñoù vöøa noùi vöøa run, caû aâm thanh nghe cuõng laïc gioïng. Nhaø sö chaát phaùc lieàn loä veû hoan hæ, daäp ñaàu “binh binh binh” ba caùi xuoáng saøn thuyeàn roài môùi töø töø ñöùng daäy. Nhaø sö chaát phaùc tung mình leân khoâng moät caùi ra xa boán tröôïng ñaõ vaøo ñeán bôø. Chæ trong nhaùy maét boùng ngöôøi cuõng maát huùt Quaàn ñaïo ôû döôùi thuyeàn ngô ngaùc nhìn nhau roài ngoù tôùi ñænh baïc coøn boû ñoù ñeán ngaån ngöôøi ra. Khoâng hieåu thôøi gian troâi qua ñaõ bao laâu môùi coù moät teân thôû phaøo moät caùi roài phaùt bieåu yù kieán: -Caùc vò huynh ñeä ! Chaúng leõ y laø moät nhaø sö thaät ö ? Chaúng laø nhaø sö thì coøn laø caùi gì ? Ngöôøi thöù ba noùi : -Tieåu ñeä cho y khoâng phaûi laø nhaø sö m laø phaät soáng. Ñuùng laø ñöùc phaät soáng khoâng aø hôn khoâng keùm. Saùng sôùm hoâm sau, coù ngöôøi phaùc giaùc boïn Thuûy Xaø Bang töø treân xuoáng döôùi coù möôøi taùm teân haûo haùn ñeàu cheát saïch ôû trong saøo huyeät. Taát caû möôøi taùm teân ñeàu cheát moät caùch laëng leõ. Boïn ngöôøi naøy ñeàu toû ra cheát moät caùch raát bình tónh, ñaõ chaúng bò thöông cuõng khoâng truùng ñoäc. Khoâng moät ai khaùm phaù ra boïn hoï cheát trong tröôøng hôïp naøo. oOo Taây Moân Xuy Tuyeát thoåi maùu chöù khoâng phaûi thoåi tuyeát. Kieám cuûa y ñaõ dính maùu. -6- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Nöôùc treân khay coøn noùng vaø coøn phaûng phaát muøi thôm cuûa hoa chi töû. Taây Moân Xuy Tuyeát taém röûa xong. Töø treân ñaàu cho ñeán chí caùc boä phaän trong toaøn thaân y ñeàu heát söùc saïch seõ. Hieän giôø Tieåu Hoàng ñang chaûi ñaàu cho y. Tieåu Thuùy vaø Tieåu Ngoïc ñang caét moùng chaân moùng tay cho y. Tieåu Tuyeát ñaõ chuaån bò cho Taây Moân Xuy Tuyeát moät boä xieâm aùo môùi tinh. Caû töø taám aùo loùt ñeán ñoâi vôù cuõng môùi nguyeân saïch nhö tuyeát. Maáy aû naøy ñeàu laø nhöõng danh kyõ trong thaønh, ñeàu treû maêng vöøa xinh ñeïp laïi vöøa hieåu caùch phuïc thò nam nhaân, chuùng duøng moïi phöông phaùp khieán cho nam nhaân ñöôïc vöøa loøng. Nhöng Taây Moân Xuy Tuyeát chæ choïn moãi coâ moät vieäc chöù khoâng ñuïng chaïm ñeán coâ naøo. Taây Moân Xuy Tuyeát ñaõ trai giôùi ba ngaøy roài, vaø chuaån bò cho moät vieäc maø y cho laø vieäc thieâng lieâng nhaát ñôøi. Y saép ñi gieát moät ngöôøi teân goïi laø Hoàng Ñaøo. Taây Moân Xuy Tuyeát chöa töøng quen bieát Hoàng Ñaøo cuõng chöa gaëp y laàn naøo. Y muoán gieát Hoàng Ñaøo chæ vì haén ñaõ gieát Trieäu Cöông. Baát luaän ai cuõng hieåu Trieäu Cöông tính tình ngay thaúng, coù loøng nghóa khí, Trieäu Cöông coøn laø moät haûo haùn chaân chính. Taây Moân Xuy Tuyeát cuõng bieát theá, nhöng y khoâng quen thaân maø cuõng chöa gaëp Trieäu Cöông laàn naøo. Taây Moân Xuy Tuyeát chaúng ngaïi ñöôøng xa ngaøn daëm cöôõi ngöïa döôùi aùnh naéng nhö thieâu ñoát ba ngaøy roøng ñeå tôùi toøa thò thaønh xa laï naøy. Y phaûi söùc daàu taém goäi trai giôùi ba ngaøy lieàn chæ vì muoán gieát moät ngöôøi chöa töøng quen bieát ñeå traû thuø cho moät ngöôøi chöa töøng gaëp maët. Hoàng Ñaøo gaëp Taây Moân Xuy Tuyeát, haén vaãn khoâng tin treân ñôøi laïi coù ngöôøi nhö vaäy vaø haønh ñoäng kyø cuïc nhö theá. Taây Moân Xuy Tuyeát maëc aùo traéng nhö tuyeát, laëng leõ ñöùng chôø trong cöûa Taây... Y chôø Hoàng Ñaøo ruùt ñao ra. Phaàn lôùn ngöôøi giang hoà bieát Hoàng Ñaøo thöôøng keâu baèng “Thieân Dieän Ñao”. Ñao phaùp cuûa Thieân Dieän Ñao maø khoâng thöïc söï nhanh nhö chôùp thì Nhaát Ñao Chaán Cöûu Chaâu Trieäu Cöông ñaõ khoâng cheát döôùi löôõi ñao cuûa haén. Hoàng Ñaøo gieát Trieäu Cöông chæ vì naêm chöõ ngoaïi hieäu “Nhaát Ñao Chaán Cöûu Chaâu”. Naêm chöõ hieäu, moät maïng ngöôøi. Taây Moân Xuy Tuyeát chæ noùi coù boán tieáng. -7- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Hoàng Ñaøo hoûi y ñeán vôùi muïc ñích gì, y chæ ñaùp baèng hai chöõ : -Gieát ngöôi ! Hoàng Ñaøo hoûi laïi : -Taïi sao caùc haï ñoøi gieát ta ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp laïi baèng hai tieáng : -Trieäu Cöông ! Hoàng Ñaøo hoûi : -Caùc haï laø baïn höõu vôùi Trieäu Cöông ö ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp laïi baèng moät caùi laéc ñaàu. Hoàng Ñaøo laïi hoûi : -Caùc haï vì moät ngöôøi khoâng quen bieát maø laën loäi ñöôøng xa ngaøn daëm ñeán ñaây ñeå gieát taïi haï ö ? Taây Moân Xuy Tuyeát gaät ñaàu. Y ñeán ñeå gieát ngöôøi chöù khoâng phaûi ñeán ñeå noùi chuyeän. Hoàng Ñaøo bieán saéc. Haén ñaõ nhaän ra nhaân vaät naøy vaø ñaõ nghe noùi kieám phaùp cuøng tính neát kyø khoâi cuûa y. Taây Moân Xuy Tuyeát tính tình quaí ñaûn, kieám phaùp cuõng ly kyø. Khi y ñaõ quyeát taâm gieát ai thì chính y cuõng chuaån bò cho mình hai neûo ñöôøng. Ñoù laø: -Ngöôi khoâng cheát thì ta heát soáng. Hieän giôø Hoàng Ñaøo ñaõ xuaát hieän. Taây Moân Xuy Tuyeát chæ coøn hai con ñöôøng ñeå ñi, khoâng theå löïa choïn ñöôøng naøo khaùc ñöôïc nöõa. Ngoïn gioù Taây thoåi daøi treân ñöôøng phoá. Laù caây ruïng tôùi taáp. Treân ñình vieân ôû trong böùc töôøng cao, ñoät nhieân moät baày quaï kinh haõi vuït bay vaøo coõi maây muø phía trôøi taây. Hoàng Ñaøo ñoät nhieân ruùt ñao ra, ñaùnh lieàn taùm ñao nhanh nhö ñieän chôùp. Trieäu Cöông ñaõ cheát döôùi chieâu “Ngoïc Lieân Hoaøn” cuûa Thieân Dieän Baùt Ñao Phaùp Hoàng Ñaøo. Ñaùng tieác “Ngoïc Lieân Hoaøn” cuûa Hoàng Ñaøo cuõng nhö caùc ñao phaùp k c treân theá haù gian vaãn coøn choã sô hôû. Chæ moät chuùt sô hôû laø ñuû cheát roài. Taây Moân Xuy Tuyeát phoùng ra moät kieám. Chæ moät kieám khoâng hôn khoâng keùm, ñaõ xuyeân thuûng coå hoïng Hoàng Ñaøo. Luùc Taây Moân Xuy Tuyeát ruùt kieám ra, treân kieám coøn dính maùu. -8- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Taây Moân Xuy Tuyeát thoåi moät caùi, maùu töôi lieàn thaønh moät xaâu nhoû xuoáng truùng vaøo moät taám laù vaøng. Taám laù vaøng bò ngoïn gioù taây thoåi bay phaát phôùi chöa rôùt xuoáng, ngöôøi Taây Moân Xuy Tuyeát ñaõ maát huùt ngoaøi aùnh chieàu taøn trong ngoïn gioù taây... oOo Hoa nôû ñaày laàu. Hoa nôû ñaày laàu ñoái vôùi Hoa Maõn Laâu laø moät tình yeâu nhieät lieät. Hoa Maõn Laâu yeâu hoa nôû ñaày laàu nhö sinh maïng cuûa mình vaäy. Vaøo luùc huyønh hoân Hoa Maõn Laâu thích ngoài döôùi boùng tòch döông tröôùc cöûa soå ñeå nheï nhaøng vuoát ve hoân hít nhöõng caùnh hoa nhö vuoát ve hoân hít moät coâ tình nhaân. Ñoàng thôøi y ngöûi muøi höông cuûa hoa, cuõng nhö hôi thôû thôm tho cuûa tình nhaân. Hieän giôø ñang luùc huyønh hoân. Boùng tòch döông oân nhu ñaàm aám. Ngoïn gioù chieàu taø hiu hiu thoåi. Treân toøa tieåu laàu hoøa bình vaø yeân tónh, Hoa Maõn Laâu ngoài moät mình tröôùc cöûa soå. Loøng y ñaày moái caûm kích Hoaøng Thieân ñaõ ban cho y cuoäc ñôøi ñaày töôi ñeïp, cho y höôûng thuï nhöõng caùi tuyeät myõ veà nhaân sinh quan. Giöõa luùc aáy Hoa Maõn Laâu nghe thaáy tieáng böôùc chaân vang leân vaø caáp baùch ôû treân laàu. Moät vò tieåu coâ nöông loái möôøi baûy, möôøi taùm tuoåi, laät ñaät chaïy leân laàu, veû maët hoát hoaûng, hôi thôû hoàng hoäc. Tuy coâ khoâng ñeïp laém, nhöng caëp maét saùng ngôøi laïi linh maãn phi thöôøng. Ñaùng tieác luùc naøy khoùe maét coâ loä ra moái hoang mang khuûng khieáp khoâng bieát ñeán theá naøo maø keå. Hoa Maõn Laâu xoay mình laïi ngoài ñoái dieän vôùi thieáu nöõ. Y khoâng bieát coâ gaùi naøy nhöng toû thaùi ñoä raát oân hoøa vaø quan thieát. Y hoûi : -Chuyeän gì ñaõ xaûy ñeán cho coâ nöông ? Tieåu coâ nöông thôû hoån heån hoûi laïi : -Coù ngöôøi röôït theo tieän thieáp, tieän thieáp coù theå ôû aån trong naøy ñöôïc chaêng ? Hoa Maõn Laâu chaúng caàn suy nghó gì ñaùp lieàn : -Ñöôïc. Döôùi laàu khoâng coù ai, cöûa vaãn môû roäng. Vò tieåu coâ nöông naøy hieån nhieân gaëp luùc hoang mang chaïy böøa vaøo nhaø. -9- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Duø laø con choù soùi bò thöông troán traùnh con choù saên ñang röôït theo maø chaïy vaøo trong nhaø, Hoa Maõn Laâu cuõng dung naïp. Cöûa nhaø y bao giôø cuõng môû roäng, vaø baát luaän haïng ngöôøi naøo ñeán nhaø y cuõng ñöôïc hoan ngheâng nhö theá caû. Tieåu coâ nöông chuyeån ñoäng muïc quang ñaûo nhìn boán phía döôøng nhö muoán kieám moät nôi an toaøn ñeå aån naáp. Hoa Maõn Laâu caát tieáng oân nhu baûo coâ : -Coâ nöông baát taát phaûi aån laùnh, heã ñaõ vaøo ñaây laø an toaøn roài. Tieåu coâ nöông giöông caëp maét to lôùn leân hoûi : -Thaät theá ö ? Döôøng nhö coâ vaãn chöa tin, lieàn noùi tieáp : -Ngöôøi röôït theo tieän thieáp chaúng nhöõng hung döõ maø coøn caàm ñao beùn, baát cöù luùc naøo haén cuõng coù theå gieát ngöôøi. Hoa Maõn Laâu cöôøi ñaùp : -Taïi haï baûo ñaûm cho duø y coù hung döõ cuõng khoâng hteå gieát ngöôøi ôû ñaây ñöôïc. Tieåu coâ nöông vaãn chöa heát hoang mang toan hoûi y : -Taïi sao vaäy ? Nhöng coâ khoâng theå hoûi ñöôïc nöõa vì keû röôït theo coâ ñaõ tôùi nôi. Haén chaïy thaúng leân laàu. Ngöôøi haén raát cao lôùn maø luùc leân laàu ñoäng taùc caøng mau leï. Ngöôøi ñoù quaû nhieân tay caàm ñao. Caëp maét chieáu ra nhöõng tia saùng hung döõ coøn ñaùng sôï hôn thanh ñao saéc neùn. Haén vöøa ngoù thaáy tieåu coâ nöông ñaõ trôïn maét lôùn tieáng quaùt : -Baây giôø ta muoán coi xem ngöôi coøn chaïy ñi ñaâu ñöôïc nöõ khoâng ? Tieåu coâ nöông ñang ôû aån sau löng Hoa Maõn Laâu. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi ñaùp : -Coâ ta ñaõ vaøo ñaây thì khoâng phaûi chaïy ñi ñaâu nöõa. Ñaïi haùn caàm ñao tröøng maét nhìn Hoa Maõn Laâu, phaùt giaùc ra y baát quaù laø moät thanh nieân nho nhaõ töôùng maïo anh tuaán, lieàn baät tieáng cöôøi hung döõ hoûi : -Ngöôi coù bieát laõo gia laø ai khoâng maø daùm can thieäp vaøo coâng vieäc cuûa laõo gia ? Hoa Maõn Laâu vaãn giöõ thaùi ñoä oân toàn hoûi : -Toân giaù laø ai ? Ñaïi haùn phöôõn ngöïc ñaùp : -Laõo gia laø Hoa Ñao Thaùi Tueá Thoâi Nhaát Ñoäng. Laõo gia ñaâm ngöôi moät ñao thì trong mình ngöôi coù theâm moät loã hoång. Hoa Maõn Laâu noùi : -10- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Xin loãi toân giaù. Danh töï cuûa toân giaù taïi haï chöa töøng ñöôïc nghe qua. Toân giaù baát taát khoeùt theâm loã hoång vaøo ngöôøi taïi haï. Baát luaän loã hoång lôùn hay loã hoång nhoû taïi haï ñeàu khoâng muoán. Tieåu coâ nöông khoâng nhòn ñöôïc baät leân tieáng cöôøi khuùc khích. Thoâi Nhaát Ñoäng ñaõ bieán saéc, ñoät nhieân haén gaàm leân : -Ngöôi khoâng muoán thì cuõng phaûi muoán. Haén rung tay moät caùi boãng loeù ra moät boâng hoa ñao. Ñao quang laáp loaùng nhaèm ñaâm vaøo ngöïc Hoa Maõn Laâu. Ngöôøi Hoa Maõn Laâu khoâng chuyeån ñoäng nhöng y ñaõ giô hai ngoùn tay leân. Y ra tay ñoät ngoät, duøng hai tay keïp laáy soáng ñao. Thanh ñao lieàn laäp töùc loït vaøo tay y, vaø töïa hoà moïc reã ôû ñoù. Thoâi Nhaát Ñoäng töïa hoà ñaõ vaän noäi löïc toaøn thaân ñeán ñoä choùt maø khoâng sao giöït ñöôïc thanh ñao veà. Ngöôøi haén toaùt moà hoâi laïnh ñaàm ñìa. Hoa Maõn Laâu vaãn tuûm tæm cöôøi, caát gioïng oân nhu noùi : -Neáu toân giaù chòu löu thanh ñao laïi ñaây thì taïi haï nhaát ñònh baûo ñaûm cho toân giaù. Cöûa nhaø taïi haï quanh naêm môû roäng. Toân giaù muoán ra vaøo luùc naøo cuõng ñöôïc. Thoâi Nhaát Ñoäng traùn toaùt moà hoâi, ñoät nhieân haén daäm chaân roài buoâng thanh ñao ra. Haén xuoáng laàu chaïy ñi ngay khoâng ngoaûnh coå laïi. Luùc haén xuoáng laàu caøng ñi nhanh hôn luùc leân laàu nhieàu. Tieåu coâ nöông nhe haøm raêng traéng noåi leân traøng cöôøi khoan khoaùi. Coâ ngoù Hoa Maõn Laâu baèng caëp maét vöøa kinh dò vöøa khaâm phuïc noùi : -Tieän thieáp khoâng ngôø baûn laõnh töôùng coâng laïi lôïi haïi ñeán theá ? Hoa Maõn Laâu ngaäp ngöøng ñaùp : -Chaúng phaûi taïi haï baûn laõnh lôïi haïi maø laø do y khoâng coù baûn laõnh gì. Tieåu coâ nöông noùi : -Ai baûo haén khoâng coù baûn laõnh ? Treân choán giang hoà raát nhieàu ngöôøi khoâng ñòch noåi haén. Caû tieän thieáp cuõng khoâng ñaùnh laïi. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Coâ nöông laøm sao ? Tieåu coâ nöông ñaùp : -Tuy tieän thieáp khoâng ñaùnh laïi haén, nhöng cuõng coù khaù nhieàu nam nhaân khoâng ñòch noåi tieän thieáp. Tieän thieáp laø Thöôïng Quan Phi Yeán ôû Giang Nam. Coâ laéc ñaàu thôû daøi noùi tieáp : -11- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 12. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Danh töï naøy dó nhieân töôùng coâng chöa töøng nghe ai noùi ñeán. Hoa Maõn Laâu caàm thanh ñao trong tay laïi ñaët xuoáng baøn keâ ôû chaân töôøng. Boãng y quay ñaàu laïi hoûi : -Taïi sao haén röôït theo coâ nöông ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñöa tay caén moâi, ra veû ngaàn ngöø nhöng roài naøng cuõng mæm cöôøi ñaùp : -Vì tieän thieáp laáy caép ñoà cuûa haén. Hoa Maõn Laâu khoâng loä veû kinh dò maø laïi baät cöôøi. Thöôïng Quan Phi Yeán noùi tieáp : -Tuy nhieân tieän thieáp chæ laø teân aên caép vaët, haén môùi laø quaân cöôøng ñaïo. Tröôùc nay tieän thieáp chaúng bao giôø laáy caép cuûa ngöôøi töû teá maø chuyeân troäm ñoà cuûa boïn cöôøng ñaïo. Coâ cuùi ñaàu xuoáng ngheách maét nhìn troäm Hoa Maõn Laâu noùi : -Tieän thieáp hy voïng töôùng coâng ñöøng khinh khi maø cuõng ñöøng chaùn gheùt tieän thieáp. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi ñaùp : -Taïi haï öa thích coâ laém vì coâ laø ngöôøi noùi thaät. Thöôïng Quan Phi Yeán giöông maét leân hoûi -Ngöôøi noùi thaät coù theå ngoài laïi ñaây moät luùc nöõa chaêng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Dó nhieân laø ñöôïc. Thöôïng Quan Phi Yeán thôû phaøo moät caùi mæm cöôøi noùi : -Coù theá tieän thieáp môùi yeân loøng. Vöøa roài tieän thieáp chæ sôï t ôùng coâng ñuoåi ra khoûi ö cöûa. Coâ ñeán beân cöûa soå hít lieàn maáy hôi. Trong laøn gioù thoaùng ñaày muøi hoa thôm. Söông chieàu beân ngoaøi cöûa soå moãi luùc moät daày ñaëc. Trong nhaø toái daàn laïi. Thöôïng Quan Phi Yeán nheï buoâng moät tieáng thôû daøi noùi : -Moãi ngaøy troâi qua raát mau choùng. Ngaøy nay trôøi laïi toái roài. Hoa Maõn Laâu chæ oà leân moät tieáng chöù khoâng noùi gì. Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi : -Taïi sao töôùng coâng coøn chöa thaép ñeøn ? Hoa Maõn Laâu cöôøi ñaùp : -Xin loãi coâ nöông, taïi haï queân maát trong nhaø coù khaùch. Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi : -Khi coù khaùch töôùng coâng môùi thaép ñeøn ö ? -12- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 13. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Hoa Maõn Laâu laïi oà leân moät tieáng. Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi : -Chaúng leõ khi töôùng coâng chæ coù moät mình ban ñeâm cuõng khoâng thaép ñeøn ? Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi ñaùp : -Taïi haï khoâng caàn thaép ñeøn. Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi : -Taïi sao vaäy ? Naøng xoay mình nhìn Hoa Maõn Laâu, trong khoùe maét ñaày veû kinh dò. Hoa Maõn Laâu laïi toû ra vui söôùng, raát bình tónh, y thuûng thaúng ñaùp : -Vì taïi haï ñui maét. Saéc ñeâm caøng daøy ñaëc, trong laøn gioù thoaûng caøng ñaày muøi hoa thôm. Nhöng Thöôïng Quan Phi Yeán hoaøn toaøn khoâng caûm giaùc gì, vì naøng ñang söûng soát. Caâu noùi “vì taïi haï ñui maét” tuy veûn veïn chæ coù naêm chöõ raát bình thöôøng, nhöng ñoái vôùi Thöôïng Quan Phi Yeán thì trong ñôøi naøng chöa bao giôø nghe thaáy naêm chöõ kinh dò nhö laàn naøy. Naøng kinh haõi nhìn Hoa Maõn Laâu. Vì con ngöôøi naøy ñoái vôùi nhaân loaïi cuõng nhö ñoái vôùi sinh maïng baát luaän cuûa ai cuõng ñeàu coù moät loøng yeâu nhieät lieät, ñoái vôùi töông lai cuõng chöùa chan hy voïng. Y hôøi hôït ñöa hai ngoùn tay maø keïp ñöôïc soáng ñao cuûa keû khaùc vaän toaøn löïc cheùm tôùi. Moät mình y soáng coâ ñoäc treân toøa tieåu laàu naøy, chaúng nhöõng khoâng caàn keû khaùc giuùp ñôõ maø laïi tuøy thôøi coù theå giuùp ngöôøi ta. Thöôïng Quan Phi Yeán thaät khoâng theå tin ñöôïc con ngöôøi ñoù laïi ñui maét. Naøng khoâng nhòn ñöôïc hoûi laïi : -Töôùng coâng ñui maét thaät ö ? Hoa Maõn Laâu gaät ñaàu ñaùp : -Taïi haï bò ñui maét töø hoài baûy tuoåi. Thöôïng Quan Phi Yeán noùi : -Nhöng coi töôùng coâng chaúng gioáng ngöôøi ñui maét chuùt naøo. Hoa Maõn Laâu cöôøi nhaït : -Phaûi theá naøo môùi gioáng keû ñui muø ? Thöôïng Quan Phi Yeán khoâng bieát noùi sao. Naøng ñaõ bieát nhieàu ngöôøi ñui maét vaø cho laø keû ñui muø nhaát ñònh buoàn baõ chaùn naûn vì cuoäc ñôøi ñoái vôùi hoï chæ coøn laø ñeâm toái voâ cuøng taän. -13- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 14. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Tuy naøng khoâng noùi ra nhöng Hoa Maõn Laâu hieån nhieân ñaõ hieåu yù töù naøng. Y mæm cöôøi noùi : -Taïi haï bieát coâ nöông nhaän ñònh keû ñui muø tuyeät khoâng ai laïi vui veû nhö taïi haï. Thöôïng Quan Phi Yeán phaûi thöøa nhaän thuyeát naøy. Hoa Maõn Laâu noùi : -Söï thöïc keû ñui muø cuõng chaúng coù gì khoù chòu cho laém. Taïi haï khoâng nhìn thaáy, nhöng tai vaãn nghe roõ, caûm giaùc ñöôïc moïi söï, coù khi coøn nhieàu laïc thuù hôn ngöôøi saùng maét. Y loä veû thoûa maõn vaø haïnh phuùc, thuûng thaúng noùi : -Coâ nöông coù nghe thaáy thanh aâm tuyeát hoa ruïng xuoáng noùc nhaø khoâng ? Coâ nöông coù caûm thaáy luùc sôùm daäy muøa xuaân laø thôøi kyø naåy nôû söùc löïc kyø dieäu veà sinh meänh khoâng ? Coâ nöông coù bieát ngoïn gioù thu thöôøng ñem theo höông cuûa caây coû töø choã xa xoâi ñöa laïi khoâng ? Thöôïng Quan Phi Yeán vaãn laúng laëng ngoài nghe Hoa Maõn Laâu noùi töôûng chöøng nhö ñang ñöôïc nghe moät khuùc ca eâm dòu. Hoa Maõn Laâu noùi tieáp : -Neáu coâ nöông chòu lónh hoäi seõ phaùt giaùc ra ngöôøi ñôøi ñöôïc höôûng thuï nhieàu choã khaû aùi. Moãi muøa thu ñeàu raát nhieàu khoaùi laïc khieán cho coâ queân heát moïi phieàn naõo. Thöôïng Quan Phi Yeán nhaém maét laïi, boãng caûm thaáy gioù nheï, muøi hoa thôm caøng noàng naøn. Hoa Maõn Laâu laïi noùi : -Cuoäc soáng cuûa coâ nöông khoan khoaùi hay khoâng chaúng phaûi ôû choã coâ nöông laø ngöôøi saùng maét hay ñui muø maø laø taïi coâ yeâu ñôøi hay khoâng ? Coâ coù soáng ñeå höôûng nhöõng ngaøy khoaùi laïc nöõa hay thoâi ? Thöôïng Quan Phi Yeán ngöûng ñaàu nhìn saéc chieàu môø aûo, laïi chuù yù ngoù khuoân maët bình thaûn maø khoan khoaùi cuûa Hoa Maõn Laâu. Baây giôø caëp maét naøng khoâng loä veû kinh dò vaø thöông xoùt y, maø laïi ra chieàu toân kính vaø caûm kích. Thöôïng Quan Phi Yeán caûm kích Hoa Maõn Laâu chaúng phaûi vì y ñaõ cöùu naøng, maø laøm cho naøng hieåu yù nghóa chaân chính veà cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. Naøng toân kính y chaúng phaûi vì voõ coâng y ñaõ ñeán trình ñoä xuaát thaàn nhaäp hoùa maø vì taám loøng quaûng ñaïi veà nhaân sinh quan. Nhöng naøng khoâng nhòn ñöôïc laïi hoûi : -Trong nhaø töôùng coâng coøn ai nöõa khoâng ? -14- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 15. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi ñaùp : -Taïi haï ôû trong moät gia toäc lôùn, nhaø taïi haï cuõng ñoâng ngöôøi, moïi ngöôøi ñeàu khoûe maïnh vaø ñeàu khoaùi laïc. Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi : -Vaäy sao töôùng coâng khoâng baûo moät vò ngöôøi nhaø ñeán ñaây cho coù baïn ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Vì taïi haï muoán thöû moät mình coù theå ñoäc laäp ñöôïc chaêng ? Taïi haï khoâng muoán choã naøo cuõng ñöôïc ngöôøi chieáu coá, giuùp ñôõ. Noùi moät caùch khaùc thì taïi haï khoâng muoán ai coi mình keû ñui muø. Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi : -Töôùng coâng... ôû ñaây moät mình coù caûm thaáy thieáu thoán gì khoâng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Taïi haï ôû ñaây ñaõ taùm thaùng, vaø chöa töøng naåy ra caûm giaùc gì khoù chòu heát. Thöôïng Quan Phi Yeán nheï buoâng moät tieáng thôû daøi noùi : -Nhöng tröø muøa ñoâng coù tuyeát, muøa xuaân coù hoa, ngoaøi ra coøn coù gì nöõa ñaâu ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Taïi haï ñöôïc höôûng nhöõng giaác nguû say söa, nhöõng thöùc aên raát ngon mieäng, taïi haï ñöôïc ôû toøa nhaø roäng raõi naøy, coù moät caây coå caàm thanh aâm reùo raét. Baáy nhieâu laø ñuû roài. Huoáng chi taïi haï coøn coù moät vò haûo baèng höõu. Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi : -Baïn cuûa töôùng coâng laø ai ? Göông maët Hoa Maõn Laâu laïi saùng leân ñaùp : -Y hoï Luïc, teân goïi Tieåu Phuïng. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi noùi tieáp : -Coâ nöông chôù töôûng y laø nöõ nhaân. Maëc daàu teân goïi Tieåu Phuïng, y laø trang nam haùn töû khoâng hôn khoâng keùm. Thöôïng Quan Phi Yeán ngaäp ngöøng hoûi : -Luïc Tieåu Phuïng ö ?... Caùi teân nghe quen quaù nhöng khoâng hieåu y laø nhaân vaät nhö theá naøo ? Hoa Maõn Laâu baät tieáng cöôøi khoan khoaùi ñaùp : -Y cuõng laø con ngöôøi kyø quaùi. Coâ nöông maø gaëp y moät laàn roài vónh vieãn khoâng queân ñöôïc nöõa. Chaúng nhöõng y coù hai caëp troøng maét, hai caëp loã tai, ba caùnh tay, maø coøn coù boán haøng loâng maøy. -15- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 16. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Thöôïng Quan Phi Yeán buïng baûo daï : -Hai caëp troøng maét, hai ñoâi loã tai dó nhieân laø ñeå noùi veà con ngöôøi troâng nhieàu nghe roäng gaáp hai keû khaùc. Coøn ba caùnh tay coù leõ laø noùi y laøm gì cuõng mau leï hôn ngöôøi. Roài naøng töï hoûi : -Nhöng coøn boán haøng loâng maøy laø yù nghóa laøm sao ? Caâu naøy thöïc khoù hieåu. Naøng quyeát taâm roài ñaây seõ nghó caùch gaëp cho baèng ñöôïc Luïc Tieåu Phuïng ñeå coi boán haøng loâng maøy cuûa y theá naøo ? oOo Trôøi ñaõ huyønh hoân roài nhaù nhem toái. Ñaây laø luùc Long Töôøng khaùch saïn naùo nhieät nhaát trong moät ngaøy. Caùc baøn gheá trong phaïn saûnh ôû döôùi laàu ñeàu ñaày khaùch. Gaõ tieåu nhò teân goïi Tieåu Baéc Kinh haàu khaùch vaát vaû ñeán luït moà hoâi, vaø coå hoïng cuõng khan tieáng. Treân laàu coù hai möôi boán phoøng maø phoøng naøo cuõng coù khaùch. Nhöõng taân khaùch phaàn ñoâng laø haûo haùn giang hoà daét ñao ñeo kieám. Chaúng ai hieåu taïi sao nôi ñaây thöôøng nhaät raát hoang löông quaïnh queõ maø böõa nay ñoät nhieân naùo nhieät. Baát thình lình tieáng voù ngöïa loäp coäp vang leân. Hai con khoaùi maõ töø ngoaøi cöûa lôùn ñi thaúng vaøo. Tieáng ngöïa hí khieán toøa nhaø nhoán nhaùo caû leân. Hai ñaïi haùn aùo xanh vaãn ngoài treân löng ngöïa ñieàm tónh khoâng loä veû gì. Beân yeân ngöïa moät con ngöïa treo luûng laúng ñoâi moùc caâu aùnh ngaân quang laáp loaùng. Ngöôøi kî maõ maët ñoû tía raâu xoàm xoaøm. Caëp maét cuõng laáp loaùng coù aùnh saùng nhö ñoâi ngaân caâu, saéc beùn dò thöôøng. Haén ñaûo maét nhìn boán phía roài ngoù chaèm chaëp vaøo maët Tieåu Baéc Kinh, traàm gioïng hoûi : -Ngöôøi ñoù ñaâu roài ? Tieåu Baéc Kinh ñaùp : -Y coøn ôû treân laàu trong phoøng coù ñeà hieäu chöõ “Thieân”. Ñaïi haùn maët ñoû tía laïi hoûi : -Cöûu coâ nöông ôû ñaâu ? Tieåu Baéc Kinh ñaùp : -Cuõng ôû treân laàu quaán quít vôùi y. -16- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 17. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Haùn töû maët ñoû thuùc veá moät caùi, rít chaët daây cöông. Con ngöïa voït leân laàu nhö teân baén. Coøn ngöôøi kî maõ kia haønh ñoäng cuõng mau leï. Ngöôøi naøy khuyeát nöõa vaønh tai beân traùi, maët coù veát seïo chaïy töø tai beân traùi sang tôùi khoùe moâi beân phaûi, khieán cho boä maët xaùm xanh caøng theâm hung döõ, troâng maø phaùt khieáp. Con ngöïa xoâng leân laàu, ngöôøi kî maõ nhaûy voït leân khoâng loän ñi hai voøng roài ñoät nhieân vung chaân ñaù ñaùnh “bình” moät caùi vaøo caùi thang laàu ôû beân cöûa phoøng coù chöõ “Thieân”. Khi ngöôøi naøy nhaûy tôùi, trong tay ñaõ caàm moät caây phaùn quan buùt ñuùc baèng theùp nguyeân chaát. Ñoät nhieân haén ñöùng thoän maët ra. Trong phoøng coù moät ngöôøi maø laø moät nöõ nhaân. Nöõ nhaân mình traàn nhö nhoäng, da traéng nhö tuyeát, ngöïc nhö traùi banh, caëp gioø cuõng raén chaéc. Baát cöù nam nhaân ngoù thaáy ngöôøi ñaøn baø naày cuõng lieân töôûng ñeán moät ngöôøi ñaøn baø naèm treân giöôøng, nhöng hieän giôø thì laïi ôû treân noùc nhaø. Caùi röôøng nhaø raát cao. Thò naèm treân röôøng moät caùch bình yeân coi chaúng khaùc moät con meøo. Thò khoâng keâu la vì mieäng bò nheùt gieû. Haùn töû maët ñoû vung caây roi trong tay. Ñaàu roi khaùc naøo con linh xaø quaán laát tuùm gieû trong mieäng ngöôøi ñaøn baø keùo ra ngoaøi. Thò bò nheùt taám khaên ñoû. Ñaïi haùn maët seïo hoûi : -Ngöôøi kia ñaâu roài ? Ngöôøi ñaøn baø treân röôøng nhaø thôû maáy hôi roài môùi ñaùp : -Haén ñi roài. Döôøng nhö haén nhaän ra tieän thieáp laø haïng ngöôøi naøo. Ñaïi haùn maët seïo laïi hoûi : -Haén ñi veà phía naøo ? Ngöôøi ñaøn baø treân röôøng nhaø ñaùp : -Nghe tieáng voù ngöïa thì haén chaïy ñeán Hoaøng Thaïch traán ôû maët baéc. Thò vöøa cöôøi vöøa noùi tieáp : -Caùc haï haûy cho tieän thieáp xuoáng ñeå cuøng röôït theo haén. Ñaïi haùn maët seïo laïnh luøng hoûi : -Coù ai giöõ coâ ñaâu, chaúng leõ töï mình coâ khoâng xuoáng ñöôïc ö ? -17- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 18. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Haén chöa döùt lôøi ñaõ voït ñi. Ngöôøi ñaøn baø treân röôøng voäi la : -Tieän thieáp khoâng xuoáng ñöôïc. Quaân choù ñeû ñoù ñaõ ñieåm vaøo huyeät Hoaøn Khieáu treân chaân tieän thieáp. Nhöng luùc naøy hai ñaïi haùn kia ñaõ voït qua cöûa soå ra ngoaøi. ÔÛ döôùi coù ngöôøi chuaån bò hai con kieän maõ khaùc ñaày ñuû yeân cöông chôø saün. Hai ñaïi haùn vöøa nhaûy voït leân löng ngöïa, hai con vaät laäp töùc lao veà phía tröôùc nhanh nhö teân baén. Ngöôøi ñaøn baø naèm treân röôøng nghe tieáng voù ngöïa chaïy ñi, töùc giaän saéc maët lôït laït, ñaám maïnh vaøo röôøng nhaø, haèn hoïc noùi : -Quaân choù ñeû ! Con meï noù ! Caû maáy teân ñeàu laø quaân choù ñeû. Cöûa nhaø môû roài, thò troâng caëp chaân traàn cuûa mình nghieán raêng noùi : -Laàn naøy khoâng bieát teân choù ñeû naøo seõ chieám phaàn tieän nghi ? -Quaân choù ñeû ñoù laø ta. Tieåu Baéc Kinh cöôøi hì hì nheo hai maét nhìn thò moät caùch meâ ly, laïi nhìn ñeán caëp ñuøi vöøa traé ng vöøa daøi. Cöûa phoøng ñoùng laïi. oOo Hoaøng Thaïch traán laø moät thò traán lôùn. Ñaây laø moät nôi keû chôï phoàn thònh vaø naùo nhieät. Nhöng hieän giôø ñeâm ñaõ khuya, maûnh traêng löôõi lieàm laïnh luøng soi xuoáng nhöõng phieán ñaù xanh laùt ñöôøng. Hai ngöôøi kî maõ chaïy tôùi nôi, treân ñöôøng phoá khoâng ngoù thaáy ngöôøi naøo. Ñaïi haùn maët seïo nhìn quanh traàm gioïng noùi : -OÂng baïn lieäu haén coù döøng laïi thò traán naøy nguû moät ñeâm chaêng ? Ñaïi haùn maët ñoû tía ñaùp : -Chaéc coù. Haén cuõng laø ngöôøi, ñeâm caàn phaûi nguû. Ai naáy ñeàu bieát haén coù taät trong luùc naèm nguû... Ñaïi haùn maët seïo hoûi : -Neáu haén ôû laïi thì nguû ôû ñaâu ? Ñaïi haùn maët ñoû tía khoâng ngaåm nghó gì caû ñaùp ngay : -Minh Xuaân Caùc. Haén noùi tieáp : -18- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 19. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn -Minh Xuaân Caùc laø nôi coù nhieàu gaùi ñeïp. Bao giôø haén cuõng phaûi nguû vôùi ñaøn baø. Ñoù laø caùi taät cuûa haén. Ñaïi haùn maët seïo noùi : -Moãi caù nhaân ñeàu coù taät chaúng nhieàu thì ít. Nhöõng ngoïn ñeøn loàng ngoaøi cöûa lôùn Minh Xuaân Caùc haõy coøn saùng toû. Aùnh ñeøn daãn duï nhöõng ngöôøi muoán ñeán höôûng thuï moät ñeâm thaät meâ ly. Caùnh cöûa nöûa kheùp nöûa môû. Ñaïi haùn maët ñoû giaät cöông moät caùi, con kieän maõ tieán thaúng vaøo. Moät ngöôøi ñaøn oâng oám nhaét, nöôùc da vaøng buûng ñang ngoài treân chieác gheá maây ôû trong vieän nguû gaø nguû gaät. Ñaïi haùn maët ñoû tía tay caàm roi ngöïa ñoät nhieân quaøng vaøo coå y lôùn tieáng hoûi : -Ñeâm nay coù chaøng thanh nieân khoaùc aùo ñaïi hoàng naøo ñeán ñaây khoâng ? Ngöôøi naøy bò ñaàu roi ngöïa chòt coå thôû khoâng thoâng, noùi khoâng ra lôøi, khoâng ngôùt gaät ñaàu ñeå ñaùp laïi. Ñaïi haùn maët ñoû buoâng tha y roài noùi : -Chaøng ta coøn ôû ñaây khoâng ? Ngöôøi kia thôû hoàng hoäc gaät ñaàu maáy caùi. Ñaïi haùn maët ñoû hoûi : -Y ôû phoøng naøo ? Ngöôøi kia ñaùp : -Y vöøa cuøng boán ngöôøi uoáng röôïu ôû Ñaøo Hoa Saûnh. Boán ngöôøi luaân löu ñoå röôïu cho y say khöôùt. Ñaïi haùn maët seïo ñoäng dung hoûi : -Boán ngöôøi ñoù laø nhaân vaät theá naøo ? Ngöôøi kia ñaùp : -Boán ngöôøi ñoù töôùng maïo raát döõ, nhöng ñoái vôùi y laïi toû ra raát lòch söï. Ñaïi haùn maët seïo hoûi : -Boïn chuùng ñaâu roài ? Ngöôøi kia ñaùp : Boïn hoï ñöa y vaøo phoøng, ñeán baây giôø coøn ôû laïi ñoù. Ñaïi haùn maët ñoû xoay ñaàu ngöïa xoâng vaøo khu röøng ñaøo. ÔÛ meù taû trong Ñaøo Hoa Laâm coù Ñaøo Hoa Saûnh ñeøn coøn saùng tröng. Ñaïi haùn maët seïo voït ngöôøi leân khoâng xoay ngöôøi ñi chuoàn vaøo. Haén vung cöôùc ñaù cöûa haäu saûnh ñöôøng ñeå môû ra. -19- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
 20. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn Boãng haén ñöùng ngaån ngöôøi. Trong phoøng chæ coù boán ngöôøi. Boán ngöôøi ñang quì moïp ôû tröôùc cöûa boãng giaät mình. Saéc maët lôït laït khoâng coøn chuùt huyeát saéc, chuùng vöøa ngoù thaáy ñaïi haùn maët seïo, baát giaùc maët ñoû böøng. Boán ngöôøi naøy maëc xieâm aùo raát hoa leä, chaéc ngaøy thöôøng ñeàu laø nhöõng nhaân vaät quí phaùi, hieän baây giôø maët boán ngöôøi ñeàu bò veõ hình raát thaûm haïi. Ngöôøi thöù nhaát treân traùn veõ moät con ruøa, laïi coøn ghi boán chöõ “Ta laø con ruøa”. Ngöôøi thöù hai veõ moät con khæ, cuõng ghi boán chöõ “Ta laø con khæ”. Ngöôøi thöù ba veõ con heo ghi boán chöõ “Ta laø con heo”. Ngöôøi thöù tö veõ con choù, ghi boán chöõ “Ta laø con choù”. Ñaïi haùn maët seïo ñöùng ôû cöûa phoøng coi hình veõ vaø chöõ vieát ôû maët boán ngöôøi khoâng nhòn ñöôïc ñoät nhieân noåi leân traøng cöôøi roä. Haén cöôøi ñeán noåi veïo caû xöông soáng, treïo caû quai haøm, töôûng chöøng treân ñôøi khoâng coù caùi gì ñaùng töùc cöôøi hôn boán ngöôøi naøy. Boán ngöôøi kia nghieán raêng ken keùt trôïn maét leân nhìn ñaïi haùn maët seïo ra chieàu phaãn noä ñeán cöïc ñieåm, laïi döôøng nhö haän mình chaúng theå nhaûy leân caén cheát haén cho haû noåi caêm töùc. Boán ngöôøi vaãn quì moïp döôùi ñaát, chaúng nhöõng chuùng khoâng nhaûy voït daäy ñöôïc maø coøn khoâng theå nhuùc nhích. Ñaïi haùn maët seïo cöôøi hoûi : -Giang Ñoâng töù kieät oai phong laãm lieät baáy nay bieán thaønh con khæ, con ruøa, con choù, con heo töø hoài naøo vaäy ? Ñaây quaû laø moät chuyeän quaùi ñaûn. Ñaïi haùn maët ñoû tía cuõng cöôøi hoâ hoá, xoâng ra ngoaøi voã tay hoâ lôùn : -Hoan ngheâng caùc vò ñaïi gia vaøo ñaây coi boán vò Giang Ñoâng töù kieät löøng danh thieân haï ! Baát luaän laø ai vaøo ñaây ngoù moät caùi, taïi haï cuõng thöôûng möôøi laïng baïc. Boán haùn töû quì döôùi ñaát, saéc maët luùc lôït laït, luùc xaùm xanh, moà hoâi laïnh toaùt ra nhoû gioït. Ñaïi haùn maët seïo noùi : -Gaõ tieåu töû ñoù tuy laø quaân choù ñeû, nhöng laø haïng choù ñeû sieâu quaàn. Ñaïi haùn maët ñoû cöôøi theo : -Chuùng ta ñi chuyeán naøy thaät khoâng uoång. Hai ngöôøi ñang cöôøi noùi ñoät nhieân döøng laïi, vì chuùng ngoù thaáy beân ngoaøi coù ngöôøi ñang cuùi ñaàu ñi vaøo. -20- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn