Xem mẫu

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i l¨m Cuéc ®Êu gay go d−íi hÇm n−íc ®¸ Nguyªn V« Nhai Tö ®em hÕt c«ng lùc cña l·o truyÒn cho H− Tróc chø kh«ng ph¶i c«ng phu. C«ng lùc víi c«ng phu chØ kh¸c nhau mét ch÷ mµ nghÜa l¹i xa nhau rÊt nhiÒu. Nh−ng Lý Thu Thuû ®ang lóc t©m tÝnh xóc ®éng nªn ch¼ng nghÜ g× ®Õn chç sai biÖt ®ã. Mô l¹i hái: - S− huynh ta ®· thu ng−¬i lµm ®Ö tö, mµ sao ng−¬i kh«ng kªu ta b»ng s− thóc? H− Tróc ®éng t©m, liÒn h«: - S− b¸! S− thóc! Hai vÞ ®· lµ ng−êi mét nhµ sao l¹i kh«ng cëi mèi oan cõu, cø hôc hÆc nhau hoµi? Theo ý kiÕn cña tiÓu ®iÖt th× nh÷ng viÖc ®· råi, hai vÞ nªn bá qua lµ h¬n. Lý Thu Thuû nãi: - Méng lang! Ng−¬i cßn nhá tuæi kh«ng hiÓu mô giµ nµy dông t©m hiÓm ¸c v« cïng! Ng−¬i tr¸nh ra mét bªn ®i... Mô ch−a døt lêi, ®ét nhiªn la lªn mét tiÕng: - ói chao! Nguyªn §ång Mç ®øng ë sau l−ng H− Tróc ®ét nhiªn vung ch−ëng ®¸nh ra. Ph¸t ch−ëng nµy bµ dïng toµn néi lùc ©m nhu nªn kh«ng mét tiÕng ®éng. Hai ng−êi ®øng gÇn nhau qu¸, lóc Lý Thu Thuû ph¸t gi¸c ra võa phãng ch−ëng lùc ph¶n kÝch th× ch−ëng lùc §ång Mç ®· x« tíi tr−íc ngùc m×nh. Mô véi lïi l¹i phÝa sau nh−ng còng chËm mÊt råi. Mô c¶m thÊy nh− bÞ nghÑt thë vµ kinh m¹ch ®· bÞ tæn th−¬ng. §ång Mç c−êi hái mãc: - S− muéi! Chiªu ®ã cña tû tû thÕ nµo? Xin s− muéi chØ ®iÓm cho! Lý Thu Thuû véi vËn khÝ ®Ó ng¨n ngõa th−¬ng thÕ ph¸t t¸c nªn kh«ng d¸m më miÖng tr¶ lêi. §ång Mç ®¸nh lÐn mét chiªu thµnh c«ng th× khi nµo l¹i chÞu bá qua. Mét ch©n cña mô nh¶y tung lªn phãng ch−ëng ®¸nh tíi veo vÐo. H− Tróc véi la lªn: - TiÒn bèi! Kh«ng nªn h¹ ®éc thñ! Råi y liÒn ¸p dông thñ ph¸p "Lôc d−¬ng ch−ëng" mµ §ång Mç ®· truyÒn thô ®em ra ho¸ gi¶i ba ph¸t ch−ëng cña mô nh»m ®¸nh tíi Lý Thu Thuû. §ång Mç c¶ giËn qu¸t m¾ng: - Th»ng giÆc non nµy! Mi dïng c«ng phu ®ã ®Ó chèng l¹i ta −? Nguyªn H− Tróc tr−íc kia ®· kiªn quyÕt cù tuyÖt kh«ng chÞu luyÖn m«n "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" nh−ng §ång Mç biÕt mai sau cßn gÆp nhiÒu ®¹i n¹n, mô cÇn cã mét tay trî thñ ®¾c lùc, nªn nghÜ c¸ch g¹t H− Tróc d¹y phÐp ho¸ gi¶i "Sinh tö phï" ®Ó truyÒn thô Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung "Lôc d−¬ng ch−ëng" cho y, råi l¹i cïng H− Tróc rÌn luyÖn c¸ch cïng nhau ®èi thñ nhiÒu lÇn ®Ó ®em nh÷ng biÕn ho¸ tinh diÖu dèc ra truyÒn thô cho kú hÕt. Ngê ®©u lóc nµy §ång Mç võa chiÕm ®−îc th−îng phong th× l¹i bÞ H− Tróc ¸p dông c¸c chiªu thøc do mô truyÒn d¹y ®em ra ho¸ gi¶i ®Ó chèng ®ì cho Lý Thu Thuû. §ång Mç c¨m tøc v« cïng, nh−ng kh«ng tiÖn nãi ra lµ m×nh ®· d¹y H− Tróc m«n "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" mµ chØ qu¸t th¸o nh− sÊm cho h¶ giËn. H− Tróc nãi: - Th−a tiÒn bèi! V·n bèi khuyªn tiÒn bèi nªn nghÜ t×nh ®ång m«n mµ h¹ thñ n−¬ng tay mét chót. §ång Mç l¹i thÐt lªn: - Cót ®i! Cót ®i cho khuÊt m¾t ta! Lý Thu Thuû ®−îc H− Tróc bªnh vùc cho vµ ra tay ng¨n ngõa ba chiªu thøc ghª hån cña §ång Mç cïng ®Õn, míi r¶nh tay ®iÒu hoµ h¬i thë ®−îc mét l¸t, råi nãi: - Méng lang! Ta kh«ng cã g× ®¸ng ng¹i n÷a. Ng−¬i cø tr¸nh ra mét bªn ®i! Mô võa nãi võa phãng ch−ëng tr¸i ®¸nh tíi. §ång thêi mô ®−a tay ph¶i lµm c¸i vßng ®ai ®Ó ch−ëng lùc tay tr¸i quanh qua bªn m×nh H− Tróc nh»m ®¸nh §ång Mç. §ång Mç ngÊm ngÇm kinh h·i nghÜ thÇm: - Con tiÖn nh©n nµy ®· luyÖn ®−îc m«n "B¹ch hång ch−ëng lùc", ra chiªu theo ®−êng th¼ng hay ®−êng cong tuú theo t©m ý, thËt lµ ghª gím! Råi bµ liÒn vung ch−ëng ra nghinh ®Þch. H− Tróc bÞ lät vµo vßng chiÕn cña hai bµ. Y biÕt r»ng b¶n l·nh m×nh h·y cßn tÇm th−êng, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó khuyªn gi¶i ®«i bªn liÒn bu«ng tiÕng thë dµi råi lïi ra ngoµi xa. H− Tróc ®øng coi hai ng−êi chiÕn ®Êu håi l©u, nh÷ng k×nh phong khñng khiÕp cña hai bµ ph¸t ra t¹t vµo mÆt y r¸t nh− bÞ dao cøa. Y kh«ng thÓ chèng l¹i ®−îc, toan lïi vÒ tÇng hÇm thø ba. Bçng nghe ®¸nh "sÇm" mét tiÕng, §ång Mç ró lªn, v× bµ ta ®· bÞ Lý Thu Thuû phãng ch−ëng ®Èy m¹nh, ng−êi bÞ v¨ng vµo khèi n−íc ®¸ cøng r¾n. H− Tróc c¶ kinh véi la lªn: - Dõng tay! Dõng tay! Råi lËp tøc phãng ra hai chiªu "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" ®Ó ho¸ gi¶i mÊy ®ßn tÊn c«ng cña Lý Thu Thuû. §ång Mç thõa c¬ héi chíp nho¸ng nµy nh¶y lui vÒ tÇng hÇm thø ba. Thèt nhiªn mét tiÕng ró thª th¶m: - ói chao! Råi ng−êi §ång Mç ng· l¨n trªn bËc ®¸. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc kinh h·i hái dån: - TiÒn bèi! TiÒn bèi lµm sao thÕ? H− Tróc véi b−íc tíi n¬i, ®−a tay sê bông §ång Mç, toan n©ng bµ ta d¹y th× c¶m thÊy hai bµn tay bµ ta l¹nh nh− b¨ng. Y l¹i sê lªn mòi th× kh«ng thÊy thë n÷a råi. H− Tróc võa kinh h·i võa ®au th−¬ng la ho¶ng: - S− thóc! S− thóc ®¸nh chÕt s− b¸ råi! S− thóc thËt tµn ¸c qu¸! Lý Thu Thuû nghi hoÆc hái: - Con ng−êi Êy gian tr¸ l¾m! Ta míi ®¸nh mét ch−ëng, h¾n ch−a chÕt ®©u. H− Tróc võa khãc võa nãi: - S− b¸ ®· t¾t thë råi, cßn g× n÷a mµ kh«ng chÕt! S− b¸ ¬i! TiÓu ®iÖt ®· khuyªn s− b¸ ch¼ng nªn ®eo thï ®eo hËn lµm chi... Lý Thu Thuû lÊy trong bäc ra mét c©y ®uèc nhá th¾p lªn soi th× thÊy trªn thÒm bÇy nhÇy m¸u t−¬i. §ång Mç n»m sãng s−ît trªn bËc ®¸, cöa miÖng vµ tr−íc ngùc còng ®Òu dÝnh m¸u. Mçi khi luyÖn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n", §ång Mç ®Òu ph¶i uèng m¸u t−¬i. NÕu b©y giê bÞ ®øt kinh m¹ch, thæ huyÕt chØ chõng mét chung uèng r−îu còng ®ñ chÕt ng−êi. Huèng chi trªn thÒm nhµ vµ bùc ®¸ bÇy nhÇy nh÷ng m¸u th× Ýt ra còng cã ®Õn mÊy b¸t lín. Lý Thu Thuû vµ §ång Mç cïng mét s− m«n cã lý nµo mô l¹i kh«ng biÕt râ ®−êng t¬ kÏ tãc vÒ m«n tuyÖt kü "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" nµy khi luyÖn thµnh uy lùc kh«ng ai b× kÞp. ThÕ mµ mô quyÕt t©m kh«ng rÌn luyÖn m«n ®ã, chØ v× bªn trong cã nhiÒu ®iÒu rÊt nguy hiÓm. BÊy giê mô thÊy §ång Mç bÞ ®øt kinh m¹ch thæ m¸u ra mµ chÕt mét c¸ch thª th¶m, thÕ lµ mèi thï mÊy chôc n¨m cña mô nay ®· tr¶ ®−îc. DÜ nhiªn mô rÊt vui mõng nh−ng kh«ng khái c¶m thÊy nçi b©ng khu©ng tÞch mÞch. Mô ®øng thén mÆt ra nh×n §ång Mç n»m chÕt, th©n h×nh m¸u me be bÐt råi bu«ng mét tiÕng thë dµi n·o ruét. H− Tróc ngåi ngay bªn «m lÊy §ång Mç nghÑn ngµo khãc lãc mµ tùa hå mô kh«ng nh×n thÊy. Håi l©u, Lý Thu Thuû cÇm c©y ®uèc trong tay võa ®i xuèng võa cÊt giäng thª l−¬ng hái: - S− tû «i! S− tû chÕt thËt −? TiÓu muéi vÉn ch¼ng yªn t©m chót nµo! Lý Thu Thuû ®i tíi cßn c¸ch §ång Mç n¨m th−íc th× ¸nh ®uèc thÊp tho¸ng chiÕu vµo mÆt §ång Mç. Thu Thuû nh×n râ bé mÆt nh¨n nheo nh÷ng vÕt nh¨n gÇn miÖng ®Òu ®äng m¸u t−¬i tr«ng rÊt ghª sî. Lý Thu Thuû dÞu dµng nãi: - S− tû ¬i! Mét ®êi tiÓu muéi bÞ khæ vÒ tay s− tû ®· nhiÒu. S− tû ®õng gi¶ vê chÕt n÷a ®Ó lõa tiÓu muéi m¾c bÉy. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mô võa nãi xong liÒn vung tay tr¸i lªn nh¾m ®¸nh vµo tr−íc ngùc §ång Mç. Ph¸t ch−ëng nµy tùa hå ch¼ng cã g× lµ m·nh liÖt nh−ng nghe vang lªn mÊy tiÕng "r¾c r¾c", d−êng nh− mÊy rÎ x−¬ng s−ên §ång Mç ®· bÞ g·y n¸t. H− Tróc c¶ giËn qu¸t hái: - S− b¸ ®· bÞ t¸ng m¹ng vÒ tay s− thóc! Sao s− thóc cßn nhÉn t©m tµn h¹i ®Õn di thÓ cña ng−êi? H− Tróc thÊy Lý Thu Thuû toan phãng ch−ëng thø hai ra liÒn vung ch−ëng ra ng¨n l¹i. Lý Thu Thuû liÕc m¾t nh×n H− Tróc th× thÊy con ng−êi ®−îc §ång Mç gäi b»ng ®Ö nhÊt l·ng tö cña c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn m¾t to, mòi huÕch, tai lín, måm réng, l«ng mµy th« rËm. T−íng m¹o thËt lµ quª kÖch th« lç, ch¼ng cã vÎ g× lµ phong l−u anh tuÊn th× mô biÕt ngay lµ m¾c lõa §ång Mç. Mô liÒn ®−a tay ph¶i ra n¾m lÊy vai H− Tróc. H− Tróc nghiªng m×nh ®i nÐ tr¸nh nãi: - TiÓu ®iÖt kh«ng ®Êu víi s− thóc ®©u mµ chØ khuyªn s− thóc ®õng ®éng ®Õn di thÓ s− b¸ n÷a. Lý Thu Thuû phãng ra bèn chiªu liÒn kh«ng ngê H− Tróc ®· ®em m«n "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" ra ®ì g¹t ®i hÕt. Trong lóc ®ì g¹t l¹i ngÊm ngÇm cã uy lùc rÊt hïng hËu ®Ó ph¶n c«ng. Lý Thu Thuû trá phÝa sau l−ng H− Tróc hái: - Ai ®øng sau l−ng ng−¬i ®ã? H− Tróc kh«ng cã kinh nghiÖm chiÕn ®Êu, nghe Lý Thu Thuû nãi giËt m×nh quay ®Çu l¹i th× c¶m thÊy tr−íc ngùc ®au nhãi lªn. H− Tróc ®· bÞ Lý Thu Thuû ®iÓm tróng huyÖt ®¹o, tiÕp theo nh÷ng huyÖt ®¹o ë hai vai, hai ch©n ®Òu bÞ ®iÓm tróng, lËp tøc ng−êi nhòn ra ng· l¨n xuèng phÝa d−íi ch©n §ång Mç. H− Tróc võa kinh h·i võa tøc giËn la lªn: - S− thóc lµ bËc tiÒn bèi mµ sao lóc ®éng thñ cßn dïng c¸ch lõa g¹t tiÓu ®iÖt? Lý Thu Thuû c−êi khanh kh¸ch nãi: - Binh bÊt yÓm tr¸. B÷a nay ta d¹y ng−¬i mét bµi häc ®Ó rót kinh nghiÖm sau nµy. Mô quay l¹i nh×n §ång Mç th× thÊy mét tay bµ ®Ó trªn bông vµ ngãn tay ót râ rµng cã ®eo chiÕc nhÉn s¾t cña ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao th× löa ghen l¹i s«i lªn sïng sôc. Mô cÊt tiÕng the thÐ hái: - ChiÕc nhÉn s¾t cña s− huynh sao l¹i ®eo ë tay mi? Råi mô khom l−ng cói xuèng ®−a c©y ®uèc sang tay cßn tay ph¶i gi¬ ra ®Ó gì chiÕc nhÉn s¾t ®ang ®eo ë ngãn tay §ång Mç. BÊt th×nh l×nh ngãn tay ph¶i §ång Mç vßng ra ®¸nh mét ch−ëng rÊt nÆng vµo huyÖt "ChÝnh D−¬ng" sau l−ng Lý Thu Thuû. TiÕp theo c¸nh tay tr¸i còng ®¸nh tróng vµo huyÖt "§¬n Trung" tr−íc ngùc mô. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mét ph¸t ch−ëng, mét chiªu quyÒn phãng ra bÊt th×nh l×nh, ch¼ng nh÷ng Lý Thu Thuû kh«ng kÞp chèng ®ì, ®Õn nÐ tr¸nh hay vËn khÝ ®Ó hé vÖ còng kh«ng kÞp. Ng−êi mô bÞ thoi quyÒn cña §ång Mç ®¸nh hÊt ng· lªn trªn bËc ®¸ råi l¨n trßn rít xuèng c¸ch chç §ång Mç n»m chõng vµi víi tay, c©y ®uèc trong tay còng bÞ v¨ng ®i. §ång Mç chuÈn bÞ ®· l©u, thoi quyÒn nµy bµ quyÕt chÝ ph¶i h¹ Lý Thu Thuû b»ng mét ®ßn th«i, nªn uy thÕ m·nh liÖt dÞ th−êng. C©y ®uèc tõ tÇng hÇm thø ba, bay qua tÇng hÇm thø hai råi lªn ®Õn tÇng hÇm thø nhÊt míi rít xuèng. Trong tÇng hÇm thø ba tèi ®en nh− mùc, chØ cßn nghe thÊy tiÕng c−êi khanh kh¸ch cña §ång Mç. H− Tróc võa kinh h·i võa mõng thÇm véi hái: - TiÒn bèi! TiÒn bèi ch−a chÕt −? ThÕ th× hay l¾m! Nguyªn §ång Mç luyÖn thÇn c«ng ch−a xong mµ ë trªn ®Ønh nói TuyÕt Phong ®· bÞ Lý Thu Thuû chÐm ®øt mét ch©n, c«ng lùc bµ ta bÞ tæn th−¬ng rÊt nhiÒu, chuyÕn nµy l¹i quyÕt ®Êu sinh tö, ®· giao thñ ®Õn h¬n hai tr¨m chiªu, §ång Mç biÕt r»ng chØ cã b¹i chø kh«ng th¾ng ®−îc. §Õn lóc bµ ta bÞ tróng mét ch−ëng cña Lý Thu Thuû th× thÕ kÐm l¹i cµng râ rÖt. MÆt kh¸c H− Tróc kh«ng chÞu gióp ®ì. Tuy y cã c¶n trë Lý Thu Thuû kh«ng cho thõa th¾ng truy kÝch, nh−ng nguþ kÕ cña bµ còng kh«ng cã c¸ch g× thi thè ®−îc. §ång Mç biÕt r»ng nÕu cßn ®Êu n÷a tÊt bÞ th¶m b¹i. Bµ liÒn nghiÕn r¨ng chÞu ®au ®Ó yªn cho Lý Thu Thuû ®¸nh mét ch−ëng, cø n»m gi¶ chÕt. Lóc n·y trªn bËc ®¸ cïng tr−íc ngùc vµ trªn mÐp bµ ®Òu cã m¸u t−¬i, nh−ng ®ã lµ m¸u h−¬u mµ bµ ®· dù bÞ tõ tr−íc ®Ó dô ®Þch vµo c¹m bÉy. Kh«ng ngê Lý Thu Thuû còng lµ mét tay ®¸o ®Ó. Mô thÊy §ång Mç râ rµng t¾t h¬i råi nh−ng vÉn phãng ch−ëng vµo tr−íc ngùc §ång Mç. §ång Mç ®· trãt th× ph¶i trÐt, nªn cè g¾ng chÞu thªm mét ®ßn. NÕu kh«ng cã H− Tróc ë bªn ng¨n trë th× bµ cßn liªn tiÕp bÞ ®¸nh ®Õn n¸t nhõ th× kh«ng cßn c¸ch nµo thùc hiÖn ©m m−u ®−îc n÷a. Mét lµ nhê H− Tróc v× lßng nh©n hËu ®· ng¨n trë Lý Thu Thuû. Hai n÷a lµ võa tr«ng thÊy chiÕc nhÉn s¾t, Lý Thu Thuû m¾c bÉy ngay. Lý Thu Thuû tuy biÕt §ång Mç gi¶o quyÖt nham hiÓm, nh−ng mô kh«ng bao giê ngê §ång Mç cßn ®ñ søc chÞu ®ùng ®Õn thÕ. §ång Mç cè nhÉn n¹i cho ®Õn lóc nµy míi phãng hai ®ßn chÝ m¹ng ra. Lý Thu Thuû ®· bÞ th−¬ng nÆng c¶ tr−íc ngùc, lÉn sau l−ng. Néi lùc tiÒm tµng trong ng−êi mô mÊy chôc n¨m trêi nay ®ét nhiªn cuån cuén ph¸t tiÕt nh− n−íc vì bê kh«ng kiÒm h·m l¹i ®−îc. Vâ c«ng cña ph¸i Tiªu Dao tuy ®øng vµo bËc nhÊt trong thiªn h¹ nh−ng nÕu kh«ng kiÒm chÕ ®−îc néi lùc th× nã ch¹y nhén nh¹o trong ng−êi råi bµi tiÕt ra ngoµi. C¸i ®au khæ vÒ néi lùc nhén nh¹o hay thùc ra chØ cã ng−êi trong c¶nh ngé míi biÕt, cßn ngoµi kh«ng thÓ nµo t−ëng t−îng ®−îc, còng kh«ng thÓ dïng lêi nãi ®Ó h×nh dung hÕt ®−îc nçi ®au khæ. ChØ trong kho¶nh kh¾c, Lý Thu Thuû thÊy trong c¸c huyÖt ®¹o trong toµn th©n tùa hå nh− Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung cã tr¨m ngµn kim ®éc cña ong vµng ®èt. Mô kinh h·i v« cïng vµ biÕt r»ng th−¬ng thÕ nµy kh«ng thÓ nµo ^^^ ®−îc. Mô ®µnh la gäi: - Méng lang! Ng−¬i cã lßng tèt th× mau mau phãng mét ch−ëng ®¸nh vµo huyÖt "B¸ch héi" trªn ®Çu ta. H− Tróc võa thÊy §ång Mç chÕt mµ sèng l¹i th× khoan kho¸i v« cïng. Nh−ng lóc nµy l¹i thÊy Lý Thu Thuû toµn th©n run bÇn bËt th× kh«ng khái sinh lßng bÊt nhÉn. H− Tróc l¹i thÊy Lý Thu Thuû gi¬ tay lªn kÐo tÊm kh¨n che mÆt xuèng, lÊy mãng tay cµo mÆt cho ch¶y m¸u ®Çm ®×a th× biÕt r»ng c«ng lùc mô bÞ bÕ t¾c nªn ®au ®ín kh«ng nhÞn ®−îc n÷a. H− Tróc muèn ng¨n trë kh«ng nì ®Ó mô tµn huû th©n thÓ nh−ng khèn nçi chÝnh m×nh ®· bÞ bµ ta ®iÓm huyÖt kh«ng sao nhóc nhÝch ®−îc. Lý Thu Thuû l¹i kªu lªn: - Méng lang!... Mau vung quyÒn ®¸nh chÕt ta ®i. §ång Mç c−êi l¹t nãi: - Mi ®· ®iÓm huyÖt y cßn kªu y cøu trî lµm chi? Ha ha! M×nh lµm m×nh chÞu, kªu mµ ai th−¬ng? ThÕ míi biÕt l−íi trêi lång léng, tuy th−a mµ kh«ng lät ra ngoµi ®−îc. Lý Thu Thuû cè g−îng g¹o ®øng lªn ®Õn gi¶i huyÖt cho H− Tróc. Nh−ng toµn th©n tª nhøc, muèn cö ®éng mét ngãn tay còng kh«ng ®−îc th× cßn nãi chi ®Õn chuyÖn ®øng lªn n÷a. H− Tróc ®−a m¾t nh×n §ång Mç råi l¹i nh×n Lý Thu Thuû. Y thÊy §ång Mç tuy dïng quû kÕ ®¸nh ®−îc Lý Thu Thuû mét ch−ëng, mét quyÒn nh−ng bµ còng bÞ th−¬ng cùc kú trÇm träng, n»m l¨n trªn bËc ®¸, miÖng kh«ng ngít kªu la chø kh«ng c−êi giÔu ®−îc nh− võa råi n÷a. H− Tróc l¹i ®¶o m¾t nh×n quanh th× thÊy c¶nh vËt mçi lóc mét râ h¬n, tùa hå trong hÇm n−íc ®¸ s¸ng ra dÇn dÇn, H− Tróc rÊt lÊy lµm l¹, ngo¶nh ®Çu chó ý nh×n vÒ phÝa ph¸t ra ¸nh s¸ng th× thÊy trªn tÇng lÇu thø nhÊt cã ¸nh löa. H− Tróc mõng thÇm trong bông, buét miÖng nãi: - Cã ng−êi vµo ®©y råi! §ång Mç giËt m×nh kinh h·i nghÜ thÇm: - NÕu cã ng−êi vµo th× ch¾c lµ bän thñ h¹ cña con tiÖn nh©n kia. Bµ g¾ng g−îng vËn ®éng ch©n khÝ muèn ®øng dËy nh−ng kh«ng tµi nµo ®øng lªn ®−îc. Bµ võa khom ng−êi lªn th× ch©n ®· nhñn ra, tÐ nhµo xuèng ®Êt. Bµ tõ tõ cè søc ®−a hai tay ra ®Ó kÐo Lý Thu Thuû l¹i vµ ®Þnh bông nh©n lóc cøu binh cña kÎ thï ch−a ®Õn, ra tay h¹ s¸t tr−íc lµ th−îng s¸ch. BÊt th×nh l×nh nghe nh÷ng tiÕng tÝ t¸ch rÊt nhá d−êng nh− tiÕng n−íc tõ trªn bËc ®¸ ch¶y xuèng. Lý Thu Thuû cïng H− Tróc còng nghe râ tiÕng n−íc ch¶y lÒn quay ®Çu ra nh×n th× qu¶ nhiªn thÊy trªn bËc ®¸ cã n−íc ch¶y xuèng. C¶ ba ng−êi cïng lÊy lµm kú, tù hái: - N−íc nµy ë ®©u ch¶y xuèng? Trong nhµ hÇm mçi lóc mét s¸ng h¬n. TiÕng n−íc tr−íc cßn nhá giät tong tong b©y giê ®· ch¶y thµnh dßng trµn qua bËc ®¸ trót xuèng. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc ngo¶nh ®Çu nh×n lªn tÇng hÇm thø nhÊt th× thÊy mét mí löa ch¸y Çm Çm mçi lóc mét to mµ kh«ng thÊy ng−êi tiÕn vµo. Lý Thu Thuû "hõ" mét tiÕng råi la lªn: - Ch¸y råi! Ch¸y råi!... Ch¸y nh÷ng tói b«ng råi!... Nguyªn ngoµi cöa hÇm n−íc ®¸ cã xÕp ®Çy bao t¶i mµ lóc vµo H− Tróc cho lµ nh÷ng bao l−¬ng thùc, §ång Mç l¹i t−ëng lµ bao c¸t nh−ng thùc ra lµ bao chøa b«ng. Ta nªn biÕt r»ng b«ng chøa nhiÒu søc nãng nªn vÒ mïa träng ®«ng, ng−êi ta ph¶i ®¾p ch¨n b«ng, mÆc ¸o b«ng lµ ®Ó gi÷ søc nãng trong ng−êi. ChÝnh trong b«ng kh«ng cã nhiÖt khÝ, nh−ng nã gi÷ ®−îc c¶ khÝ l¹nh. Viªn qu¶n sù th¸i gi¸m trong hoµng cung n−íc T©y H¹ sai xÕp b«ng vµo cöa hÇm n−íc ®¸ còng lµ ®Ó gi÷ nhiÖt khÝ bªn ngoµi kh«ng trµn vµo trong nhµ ®−îc th× n−íc ®¸ míi khái tan r·. Kh«ng ngê Lý Thu Thuû bÞ §ång Mç ®¸nh mét thoi quyÒn khiÕn c©y ®uèc trong tay mô tuét tay v¨ng lªn rít vµo ®èng bao t¶i chøa b«ng. LËp tøc b«ng ch¸y lªn. Søc nãng lµm cho n−íc ®¸ tan r· ra ch¶y xuèng. B«ng lµ vËt dÔ ch¸y, ch¸y hÕt tói nµy sang tói kh¸c. ThÕ löa mçi lóc mét to. Ch¼ng bao l©u tÇng hÇm thø ba n−íc ch¶y xuèng ®äng l¹i thµnh vòng cao h¬n mét tÊc mµ n−íc trªn bËc ®¸ vÉn tiÕp tôc ch¶y xuèng ^^^. Trong hÇm chøa ®Çy n−íc ®¸, n−íc ®äng l¹i mçi lóc mét cao råi dÇn dÇn trµn ngËp ®Õn th¾t l−ng ba ng−êi. Lý Thu Thuû bÊt gi¸c thë dµi nãi: - S− tû ¬i! ChÞ em m×nh b÷a nay cïng chÕt. S− tû gi¶i khai huyÖt ®¹o cho Méng lang ®Ó g· tho¸t ra ®i. C¶ ba ng−êi trong bông ®Òu hiÓu râ ch¼ng bao l©u n÷a n−íc sÏ ngËp lªn cao vµ c¶ ba ®Òu chÕt hÕt. §ång Mç ngõng tiÕng rªn, c−êi l¹t nãi: - Gi¶ tû mi kh«ng nh¾c ta th× ta ®· hµnh ®éng råi. Ta ®ang muèn gi¶i khai huyÖt ®¹o cho g·, nh−ng mi l¹i nãi lªn, ra ®iÒu nh©n ®øc th× ta kh«ng gi¶i khai n÷a. TiÓu hoµ th−îng! ThÕ lµ ng−¬i chÕt vÒ c©u nãi cña con tiÖn nh©n. Ng−¬i cã biÕt kh«ng? §ång Mç trë m×nh quay l¹i phÝa bËc ®¸, cè nhoai lªn ®−îc mét bËc lµ tho¸t khái bÞ ngËp n−íc vµ ®−îc thÊy Lý Thu Thuû chÕt ngép. Tuy chÝnh m×nh còng khã tr¸nh ®−îc c¸i chÕt, nh−ng thÊy Lý Thu Thuû chÕt th¶m tr−íc m×nh th× còng coi lµ ®· tr¶ ®−îc mèi thï mµ mÊy m−¬i n¨m nay kh«ng lóc nµo quªn. Lý Thu Thuû thÊy §ång Mç cø nhoai dÇn lªn tõng bËc, mµ khÝ l¹nh thÊu x−¬ng do n−íc ®¸ trµn lªn lÊp xÊp tíi ngùc. Ch©n khÝ trong ng−êi mô l¹i cµng nhén nh¹o ®au ®ín v« cïng. Mô l¹i mong cho n−íc mau ngËp ®Õn miÖng ®Õn mòi ®Ó chÕt qu¸ch ®i cßn h¬n lµ bÞ ®au nhøc nh− mu«n ngµn con ong ®èt hay hµng ngµn mòi kim ch©m ®©m vµo. Bçng nghe §ång Mç la lªn mét tiÕng, kh«ng râ bµ lµm thÕ nµo l¹i l¨n tâm xuèng n−íc. Nguyªn §ång Mç ®ang bÞ träng th−¬ng, tay ch©n mÊt hÕt søc lùc. Bµ r¸ng bß lªn ®−îc ®Õn bËc thø b¶y th× mét khèi b¨ng to b»ng n¾m tay tr«i xuèng ch¹m vµo ®Çu gèi. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç kh«ng gi÷ v÷ng ®−îc th©n m×nh, tr−ît mét c¸i rít xuèng ®óng vµo trªn m×nh H− Tróc, bµ tr»n ®i c¸i n÷a l¹i rít sang bªn tr¸i H− Tróc cßn bªn h÷u y lµ Lý Thu Thuû. ThÕ lµ ba ng−êi liÒn nhau n»m trong vòng n−íc. §ång Mç l¨n xuèng n−íc råi ng−êi bµ nhá bÐ h¬n H− Tróc vµ Lý Thu Thuû nhiÒu nªn n−íc ch−a ngËp trµn lªn m×nh hai ng−êi Lý Thu Thuû vµ H− Tróc mµ §ång Mç th× bÞ ch×m lØm d−íi n−íc råi. §ång Mç tuy bÞ th−¬ng nÆng, xong ®Çu ãc vÉn tØnh t¸o. Bµ cïng Lý Thu Thuû häc vâ c«ng nh− nhau. Lóc nµy chÝnh bµ ®ang ®au khæ v× c«ng tr×nh bÊy l©u s¾p tiªu tan, nh−ng vÉn mang mét ý niÖm... - BÊt luËn thÕ nµo còng lµm cho con tiÖn nh©n kia ph¶i chÕt tr−íc ta. Bµ muèn ra tay h¹i Lý Thu Thuû nh−ng gi÷a hai ng−êi l¹i cã H− Tróc n»m ch¾n ngang. Tuy trong ng−êi bµ néi lùc trµn trÒ, nh−ng lóc nµy dï muèn chuyÓn ®éng c¸nh tay tõng tÊc mét còng kh«ng thÓ ®−îc. Bµ thÊy vai H− Tróc kÒ vai Lý Thu Thuû chît nhí ra liÒn nãi: - TiÓu hoµ th−îng! Ng−¬i chí cã vËn néi lùc chèng cù. Lµm nh− vËy tøc lµ t×m ®−êng chÕt ®ã. Råi kh«ng chê H− Tróc tr¶ lêi ®· vËn néi lùc thóc vµo vai H− Tróc. Lý Thu Thuû lËp tøc rung lªn, liÒn ph¸t gi¸c ra §ång Mç dïng néi lùc ®Ó ®¸nh chuyÒn. Hµnh ®éng nµy cña §ång Mç thùc ra chØ tæ lµm cho m×nh chãng chÕt. Nªn biÕt r»ng lóc nµy §ång Mç kh«ng cßn c¸ch nµo vËn khÝ ®−îc. §· kh«ng cã néi lùc bæ sung mµ l¹i thªm phÇn tiªu hao tÊt ph¶i chãng chÕt. MÆt kh¸c nÕu §ång Mç kh«ng c«ng kÝch cø ®Ó cho n−íc ngËp lªn th× trong ba ng−êi, kÎ chÕt tr−íc ®−¬ng nhiªn lµ §ång Mç, bµ h¹ thñ ®¸nh mét ®ßn cuèi cïng kh«ng cÇn biÕt hËu qu¶ ra sao n÷a. Lý Thu Thuû thë dµi nãi: - S− tû ¬i! S− tû ®· bøc b¸ch, vËy chóng ta cïng chÕt c¶ lµ xong! Råi mô cè g¾ng vËn néi lùc chèng l¹i. H− Tróc ë gi÷a hai ng−êi. Tr−íc y c¶m thÊy bªn vai dùa vµo §ång Mç cã mét luång nhiÖt khÝ truyÒn sang m×nh. B©y giê c¶ bªn vai tùa vµo Lý Thu Thuû còng cã mét luång khÝ d−¬ng ho¶ thóc vµo y. ChØ trong chíp m¾t hai luång k×nh khÝ xung ®ét trong ng−êi H− Tróc mét c¸ch m·nh liÖt. Nguyªn c«ng lùc §ång Mç vµ Lý Thu Thuû ngang nhau. Sau khi hai ng−êi bÞ träng th−¬ng råi, vÉn kÎ t¸m l¹ng ng−êi nöa c©n nh− cò, kh«ng ph©n cao thÊp. Néi lùc hai ng−êi tiÕp xóc tranh giµnh thÕ lùc nhau vµ ®Òu ng−ng l¹i trong ng−êi H− Tróc, kh«ng ai tÊn c«ng ®−îc ®Õn chÝnh m×nh ®Þch nh©n. Nh− vËy kÎ chÞu ®au khæ chÝnh lµ H− Tróc, v× y l¹i bÞ t¶ h÷u gi¸p c«ng. May mµ H− Tróc ®· ®−îc b¶y m−¬i n¨m c«ng lùc cña V« Nhai Tö truyÒn cho. V¶ l¹i, c¶ ba ng−êi ®· lµ ®ång m«n, néi lùc l¹i t−¬ng ®−¬ng, nªn côc diÖn nµy cÇm cù nhau mµ H− Tróc còng kh«ng ®Õn nçi mÊt m¹ng vÒ cuéc gi¸p kÝch cña hai tay ®¹i cao thñ. Trong ba ng−êi th× §ång Mç sî h·i h¬n nhÊt v× n−íc lªn cao dÇn, cæ lªn lÇn ®Õn c»m, råi tõ c»m lªn ®Õn miÖng. Bµ cè th«i thóc néi lùc ®Ó ®¸nh mét ®ßn tèi hËu mong h¹ s¸t t×nh ®Þch. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Lý Thu Thuû néi lùc còng ®Çy rÉy, kh«ng ph¶i mét giê hay mÊy kh¾c mµ hao t¸n hÕt ®−îc. TiÕng n−íc ch¶y rãc r¸ch vÉn kh«ng ngõng råi thÊy trong miÖng m¸t l¹nh. Mét tia n−íc ®· trµn vµo miÖng §ång Mç. §ång Mç kinh h·i tù nhiªn cè nhoµi ng−êi lªn, nh−ng kh«ng ngåi v÷ng ®−îc råi l¹i tôt xuèng n−íc næi lÒnh bÒnh. Nguyªn bµ mÊt mét ch©n nªn ng−êi nhÑ ®i vµ dÔ næi h¬n ng−êi th−êng. ThÕ lµ bµ t×m thÊy c¸i sèng ë trong c¸i chÕt. §ång Mç ®¸nh b¹o ®Ó m×nh n»m ngöa trªn mÆt n−íc chØ ch×a mòi vµ miÖng ra thë mµ th«i. §ång Mç c¶m thÊy trong lßng b×nh tÜnh vµ nghÜ thÇm: - N−íc lªn cao th× ng−êi m×nh còng cao. Kh«ng ngê m×nh bÞ mÊt mét ch©n l¹i chiÕm phÇn tiÖn nghi h¬n kÎ kh¸c ë d−íi n−íc. Néi lùc ë trong tay bµ vÉn tiÕp tôc phãng ra. H− Tróc rªn la nãi: - S− b¸! S− thóc! Hai vÞ dï cã tû ®Êu n÷a, rót côc vÉn ch¼ng ai h¬n ai kÐm. Cßn tiÓu ®iÖt ë gi÷a thµnh ra chÞu chÕt. §ång Mç cïng Lý Thu Thuû hiÖn giê l©m vµo côc diÖn tû thÝ néi lùc cùc kú nguy hiÓm. Ai ng−ng l¹i tr−íc lµ ng−êi ®ã ph¶i t¸ng m¹ng. Huèng chi hai bªn néi lùc ngang nhau th× bÊt luËn kÎ th¾ng ng−êi b¹i rèt cuéc ®Òu mÊt m¹ng c¶. Hai bªn chØ cßn tranh nhau ai t¾t h¬i tr−íc mµ th«i. §ång Mç cïng Lý Thu Thuû c¶ hai ng−êi ®Òu cao ng¹o ghª gím, ch¼ng ai chÞu thua ai. Mèi cõu hËn tÝch luü mÊy chôc n¨m trêi mét khi ®· næ bïng th× kh«ng cßn c¸ch nµo dµn xÕp ®−îc n÷a. §ång Mç cïng Lý Thu Thuû ch¼ng ai chÞu dõng tay tr−íc. H¬n n÷a néi lùc cã chç ph¸t tiÕt ra ngoµi th©n thÓ tuy mçi lóc mét suy gi¶m ®i, hao t¸n c«ng lùc dÜ nhiªn lµ mét c¸i ®au khæ, nh−ng v× thÕ mµ gi¶i tho¸t ®−îc c«ng lùc ra ngoµi, cßn ®ì ®au khæ h¬n ®Ó c«ng lùc nhén nh¹o trong ng−êi kh«ng cã g× kiÒm chÕ. Mét qu·ng thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m l¹i tr«i qua. N−íc l¹nh ®· ngËp ®Õn bªn miÖng Lý Thu Thuû, mô kh«ng biÕt b¬i nªn kh«ng d¸m häc kiÓu §ång Mç cho ng−êi næi lªn mÆt n−íc. Mô liÒn bÕ t¾c ®−êng h« hÊp theo phÐp "Quy tøc c«ng" ®Ó chiÕn ®Êu víi ®Þch nh©n. Dï n−íc ngËp ®Õn m¾t ®Õn mòi, nh−ng néi lùc hïng hËu vÉn ph¸t tiÕt ra ngoµi kh«ng ngít. H− Tróc uèng õng ùc lu«n ba ngôm n−íc gi¸ l¹nh y liÒn la lªn: - ói chao! TiÓu ®iÖt... sÆc n−íc... §ang lóc kinh hoµng, ®ét nhiªn hai m¾t tèi sÇm l¹i, råi kh«ng nh×n thÊy g× n÷a. H− Tróc véi ngËm miÖng l¹i, thë b»ng mòi. Nh÷ng lóc hÝt kh«ng khÝ vµo, trong ngùc khã chÞu v« cïng. Nguyªn trong nhµ hÇm n−íc ®¸ nµy bèn mÆt kÝn mÝt ®· kh«ng cã chç th«ng h¬i. Nh÷ng bao b«ng gßn l¹i ch¸y hµng mÊy giê lµm cho bao nhiªu d−ìng khÝ trong tÇng hÇm thø ba ®Òu ch¸y thµnh th¸n khÝ hÕt. Löa kh«ng cã chç th«ng h¬i råi sau còng t¾t. H− Tróc cïng §ång Mç c¶m thÊy khã thë, cßn Lý Thu Thuû hiÖn ®ang vËn dông "Quy tøc c«ng" nªn kh«ng hay biÕt g×. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Tuy löa t¾t råi, nh−ng n−íc b¨ng vÉn cßn ch¶y xuèng kh«ng ngít. H− Tróc trong bãng tèi mß, biÕt r»ng n−íc b¨ng ®· trµn qua miÖng ngËp lªn ®Õn c»m vµ dÇn dÇn ®Õn lç mòi. H− Tróc thë dµi nhñ thÇm: - Th«i ta ®µnh chÞu chÕt vËy! §ång Mç cïng Lý Thu Thuû vÉn tiÕp tôc thóc ®Èy néi lùc c«ng kÝch nhau. H− Tróc ®· c¶m thÊy ch©n khÝ trong ng−êi nhén nh¹o, lôc phñ ngò t¹ng tùa hå thay ®æi ph−¬ng vÞ. §ång thêi n−íc l¹nh chØ cßn c¸ch lç mòi m×nh mét chót. N−íc mµ d©ng lªn mét ph©n n÷a th× kh«ng cßn c¸ch g× thë hÝt kh«ng khÝ ®−îc. H− Tróc cßn ®au khæ h¬n ë c¸c chç huyÖt ®¹o bÞ phong to¶, muèn ngÈng ®Çu lªn mét c¸i còng kh«ng ®−îc. Nh−ng l¹ thay! T×nh tr¹ng nµy kÐo dµi kh¸ l©u mµ n−íc b¨ng kh«ng d©ng cao lªn thªm chót nµo n÷a, chØ gi÷ nguyªn mùc ®ã. Nguyªn tõ lóc nh÷ng bao b«ng t¾t råi, nh÷ng khèi n−íc ®¸ kh«ng tan ra n÷a. L¹i mét lóc sau, H− Tróc thÊy trong ng−êi ®au ®ín nh− dÇn. Sù ®au ®ín mçi lóc mét gia t¨ng. C¸i ®au ®ín truyÒn tõ d−íi l−ng lªn dÇn dÇn ®Õn n¸ch, råi lªn ®Õn ngùc. Nguyªn ë trong tÇng hÇm thø ba chÊt ®Çy khèi n−íc ®¸, cùc kú gi¸ l¹nh. N−íc b¨ng ch¶y xuèng dÇn dÇn ®ãng l¹i thµnh phiÕn. Sau c¶ ba ng−êi §ång Mç, Lý Thu Thuû vµ H− Tróc ®Òu bÞ ®ãng kÕt l¹i trong b¨ng. Mét khi b¨ng ®· ®ãng l¹i r¾n ch¾c th× néi lùc cña §ång Mç vµ Lý Thu Thuû bÞ c¸ch riªng ra, chø kh«ng thÓ truyÒn qua ng−êi H− Tróc ®−îc. Néi lùc §ång Mç vµ Lý Thu Thuû m−êi phÇn cã ®Õn chÝn ®· truyÒn vµo trong ng−êi H− Tróc råi ®øng l¹i ®ã. Néi lùc trong ng−êi H− Tróc ®· ®Çy rÉy nªn xung ®ét nhau mçi lóc mét ghª gím h¬n. H− Tróc t−ëng chõng nh− da thÞt m×nh s¾p næ tung. Tuy H− Tróc trong khèi b¨ng gi¸ mµ khÝ nãng trong ng−êi lµm cho bøt røt rÊt lµ khã chÞu. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh