Xem mẫu

  1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi nãi: -T¹i h¹ nhÊt ®Þnh xong viÖc sÏ trë l¹i ngay. A Tö khÏ thë dµi nãi: - Th«i ng−¬i ®i ®i! Du Th¶n Chi ®i vµi b−íc råi quay l¹i nãi: - A Tö chØ cã m×nh c« n−¬ng... A Tö ng¾t lêi: - Ta ë ®©y kh«ng ®i ®©u hÕt. Ch¾c còng ch¼ng cã ®iÒu g× ®¸ng ng¹i. Ng−¬i ®i mau råi trë l¹i ®©y! Du Th¶n Chi nghÜ bông: - Sau khi m×nh bá ®−îc c¸i ®Çu s¾t ra råi, A Tö ®· ®ui m¾t, kh«ng nhËn ra ®−îc m×nh n÷a. Tõ ®ã trë ®i m×nh yªn chÝ ë víi nµng l©u dµi kh«ng cßn lo sî g× n÷a, th× trªn ®êi nµy cßn cã g× kho¸i l¹c h¬n? Du Th¶n Chi nghÜ vËy, trë gãt ch¹y nh− bay vÒ phÝa tr−íc. © HQD Håi thø bÈy m−¬i hai GÆp Xu©n Thu l¹i ®−îc bu«ng tha Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi ®Þnh t×m vµo mét thÞ trÊn kiÕm thî s¾t ®Ó th¸o ®Çu. G· nghÜ ®Õn chuyÖn th¸o ®Çu s¾t mµ rïng m×nh. Nh−ng hy väng ®−îc ë víi A Tö vµ ®Ó nµng nhËn m×nh lµ ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c th× dï ®au ®ín ®Õn ®©u g· còng cè mµ chÞu ®ùng. Du Th¶n Chi ch¹y ®−îc mÊy dÆm tr−íc m¾t chØ thÊy mét c¸nh ®ång b¸t ng¸t hoang vu tÞch mÞch, kh«ng biÕt ph−¬ng nµo ®i vÒ thÞ trÊn. Trong lßng rÊt xao xuyÕn, g· véi ch¹y lªn trªn gß ®Êt cao ®Ó nh×n ra bèn mÆt. G· thÊy vÒ phÝa §«ng B¾c d−êng nh− cã khãi löa bèc lªn liÒn theo vÒ phÝa ®ã ch¹y ®i. §i chõng ®−îc h¬n mét dÆm, bçng nghe cã thanh ©m phô n÷ gäi: - Xu©n Thu ca ca! Ca ca giËn ai mµ kh«ng nh×n nhËn g× ®Õn tiÓu muéi n÷a? TiÕng nãi rÊt rµnh rät. Du Th¶n Chi nghe thÊy run lªn, vèi tiÕn vµo Èn trong ®¸m cá rËm bªn ®−êng, trong lßng lo l¾ng v« cïng. TiÕp theo g· l¹i nghe tiÕng §inh Xu©n Thu qu¸t th¸o: - B−íc ngay! TiÕng qu¸t nghe rÊt gÇn, Du Th¶n Chi l¹i cµng bë vÝa, kh«ng d¸m thë m¹nh. G· ngã ra ngoµi xa th× thÊy tay ¸o §inh Xu©n Thu ®øt côt mét miÕng, s¾c mÆt h¾n x¸m ®en ®ang tiÕn l¹i. PhÝa sau l·o lµ mô DiÖp NhÞ N−¬ng l¼ng l¬ ®ang r−ît theo. Du Th¶n Chi thÊy §inh Xu©n Thu, g· sî qu¸ nh¾m m¾t l¹i, chØ mong l·o ®i l−ít qua, may ra m×nh nÊp trong ®¸m cá rËm kh«ng bÞ l·o nh×n thÊy. G· cã ngê ®©u m×nh ®· hÊp thô chÊt kÞch ®éc cña con B¨ng tÇm. Nh÷ng chÊt ®éc chøa chÊt trong m×nh g· cßn nhiÒu h¬n c¶ §inh Xu©n Thu, vµ g· thµnh "con ng−êi ®éc". §inh Xu©n Thu suèt ®êi nghiªn cøu vµ sö dông chÊt ®éc, l·o chØ liÕc qua bôi cá mµ trong ®ã cã con trïng ®éc Èn nÊp l·o còng biÕt ngay, huèng chi trong ng−êi Du Th¶n Chi l¹i chøa chÊt kÞch ®éc cña con B¨ng tÇm. §inh Xu©n Thu ®i tíi gÇn chç g· nÊp liÒn dõng l¹i, mÆt lé vÎ ngê vùc. Lóc ®ã §inh Xu©n Thu ch−a biÕt lµ Du Th¶n Chi Èn m×nh trong bôi cá. L·o võa thÊy cã vËt ©m hµn l¹nh lÏo ë phÝa tr−íc nªn tiÕn l¹i mµ th«i. L·o cßn sî m×nh kinh ®éng lµm cho vËt ®ã ch¹y mÊt, mµ trong m×nh kh«ng cã BÝch ngäc v−¬ng ®Ønh ®Ó b¾t nh÷ng loµi cã näc ®éc. V× thÕ l·o lé vÎ tr× nghi kh«ng quyÕt ®o¸n. Du Th¶n Chi lÆng nghe mét lóc kh«ng thÊy ®éng tÜnh g× l¹i më m¾t ra... Du Th¶n Chi võa më m¾t, ®· nh×n thÊy Tinh Tó l·o qu¸i ®øng c¸ch m×nh kh«ng ®Çy n¨m th−íc. G· sî qu¸ bÊt gi¸c run lªn bÇn bËt. V× g· run mµ bôi cá còng lung lay. §inh Xu©n Thu trong lßng rÊt kinh h·i. L·o cho ®ã lµ mét gièng kú ®éc to lín, nªn kh«ng d¸m hµnh ®éng khinh xuÊt. DiÖp NhÞ N−¬ng thÊy §inh Xu©n Thu ®øng l¹i, mô còng dõng b−íc hái: - Xu©n Thu ca ca! Ca ca cã muèn ®em l¹i hoµ khÝ víi tiÓu muéi kh«ng? Oan gia ¬i! Oan gia cã biÕt ng−êi ta ®ªm th−¬ng ngµy nhí ®Õn thÕ nµo kh«ng? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §inh Xu©n Thu kh«ng thÌm quay ®Çu l¹i. M¾t l·o chiÕu ra nh÷ng tia s¸ng ©m u nh×n ch»m chÆp vµo ®¸m cá rËm. Håi l©u, ®ét nhiªn §inh Xu©n Thu d¬ ngãn tay lªn bóng ba c¸i. Ba viªn s¾c vµng lît to b»ng ®Çu ngãn tay bay vµo ®¸m cá rËm. DiÖp NhÞ N−¬ng thÊy §inh Xu©n Thu bóng ba viªn ®ã, x¸m mÆt l¹i. Mô muèn nãi mµ cøng l−ìi kh«ng nãi ra lêi, lïi l¹i lu«n mÊy b−íc. Du Th¶n Chi ë trong bôi cá tr«ng rÊt râ rµng. Tuy g· kh«ng biÕt ba viªn s¾c ®ã lµ g× nh−ng còng ch¾c lµ vËt rÊt ®éc. Trong lßng g· cµng kinh h·i vµ cµng run m¹nh h¬n tr−íc. Ba viªn thuèc vµng nèi ®u«i nhau rít xuèg. Mét viªn chÝnh tróng vµo ®Çu s¾t Du Th¶n Chi ®¸nh c¸ch mét c¸i råi bèc löa ch¸y biÕn thµnh mét thø khãi vµng. LËp tøc g· ngöi thÊy mét mïi kh¸c l¹, nh−ng kh«ng cã c¶m gi¸c thÊy g× hÕt. Viªn thø hai rít xuèng bªn m×nh còng næ ch¸y lªn. Lµn khãi vµng loang dÇn ra vµ ®i tíi ®©u lµ ®¸m cá xanh biÕc lËp tøc hÐo kh«. Du Th¶n Chi kh«ng biÕt lµm thÕ nµo th× viªn thø ba rít xuèng tróng mu bµn tay g·. G· sî qu¸ run lªn, viªn thuèc còng rít ®i. Nh−ng g· thÊy trªn bµn tay m¸t r−îi, ngoµi ra kh«ng cã c¶m gi¸c chi hÕt, g· míi yªn t©m. G· ngo¶nh ®Çu l¹i nh×n ra ngoµi th× l¹i thÊy vÎ mÆt §inh Xu©n Thu cùc kú kinh h·i. §ång thêi g· nghe DiÖp NhÞ N−¬ng hái b»ng mét giäng run run: - Xu©n Thu ca ca! Trong bôi cá cã qu¸i vËt g× vËy? Sao ca ca b¾n lu«n ra ba viªn "Diªm V−¬ng ho¸ cèt hoµn" mµ chØ nh− viªn ®¸ ch×m xuèng ®¸y biÓn mÊt t¨m ch¼ng ¨n thua g×? §inh Xu©n Thu quay l¹i, vÎ mÆt tøc giËn, trõng m¾t nh×n DiÖp NhÞ N−¬ng hái: - Ng−¬i d¸m biÓu "Diªm V−¬ng ho¸ cèt hoµn" cña ta kh«ng lîi h¹i −? DiÖp NhÞ N−¬ng lïi l¹i lu«n mÊy b−íc nãi: - Xu©n Thu ca ca! §õng nãi ®ïa n÷a! §inh Xu©n Thu b¾n ra ba viªn Ho¸ cèt hoµn kh«ng thÊy hiÖu qu¶ g× chÝnh l·o còng ph¶i kinh h·i nghi ngê. Nguyªn nh−ng viªn ho¸ cèt hoµn nµy næ ra tan thµnh mét ®¸m khãi vµng cùc ®éc, nã ch¹m vµo ng−êi lµ nãng nh− löa ®èt. Loµi vËt dï ghª gím ®Õn ®©u còng kh«ng chÞu næi. Kh«ng ngê rít xuèng ng−êi Du Th¶n Chi, trong m×nh g· ®Çy rÉy chÊt ©m hµn kÞch ®éc. ChÊt ®éc trong m×nh g· bao trïm hÕt c¶ nh÷ng chÊt ®éc kh¸c trªn thÕ gian, nªn bÊt luËn chÊt ®éc nµo còng kh«ng lµm g× ®−îc g· n÷a. §inh Xu©n Thu kh«ng d¸m ®Õn gÇn ®¸m cá xem, tr¸i l¹i g· lïi vÒ phÝa sau mét b−íc. L·o vung tay mét c¸i, tõ trong tay ¸o vät ra hai ®iÓm löa xanh biÕc. Hai chÊm löa nµy chia ra hai bªn t¶ h÷u b¾n vµo chç Du Th¶n Chi. §inh Xu©n Thu ®ét nhiªn d¬ ngãn tay ra ®iÓm. Hai chÊm löa bÞ chØ lùc thóc ®Èy, thèt nhiªn bèc lªn ngän löa xanh lÌ råi rít xuèng ®Êt. Hai ngän löa bay nhanh vÒ phÝa tr−íc. Chíp m¾t hai ngän löa hîp l¹i thµnh mét c¸i vßng trßn réng ®Õn mét tr−îng. Vßng löa xanh biÕc nµy chi cao h¬n mét tÊc, nh−ng ch¸y rÊt mau vµ chíp m¾t l¹i thu nhá l¹i. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung DiÖp NhÞ N−¬ng ®øng ®»ng xa tr«ng thÊy nãi: - Xu©n Thu ca ca! PhÐp "§éc diÔm s−u h×nh" nµy kh«ng ngê thÇn diÖu ®Õn thÕ! B÷a nay tiÓu muéi nµy réng nhìn giíi thªm ra ®−îc mét chót. §inh Xu©n Thu lé vÎ ®¾c ý nãi: - Dï con vËt nÊp trong bôi cá kia m×nh nã cã bäc kim c−¬ng th× gÆp löa ®éc diÔm nµy ch¸y vµo còng biÕn thµnh tro bôi. Du Th¶n Chi nóp trong bôi cá thÊy ngän löa xanh biÕc mçi lóc mét gÇn l¹i ®· sî h·i v« cïng! G· nghe §inh Xu©n Thu nãi vËy l¹i cµng khiÕp sî h¬n, hai hµm r¨ng ®Ëp vµo nhau cÇm cËp. §inh Xu©n Thu nghe biÕt lµ ng−êi, lËp tøc qu¸t hái: - Ai? Sao kh«ng ra ®i? Du Th¶n Chi nghÜ bông: - §· ®Õn n−íc nµy dï trèn tr¸nh còng v« dông. NÕu bÞ löa ®èt thµnh tro, h¸ ch¼ng ®Ó A Tö vÜnh viÔn chê m×nh trong rõng ®µo ®Õn mßn con m¾t ? NghÜ vËy, g· ®µnh ®øng dËy, run sî b−íc ra nãi: - S− phô! §Ö tö ®©y! Xin s− phô dÑp trËn l«i ®×nh, ®Ö tö... §inh Xu©n Thu ®ét nhiªn thÊy Du Th¶n Chi võa kinh h·i võa mõng thÇm véi hái: - A Tö ®©u? Du Th¶n Chi l¾c ®Çu ®¸p Êp óng: - A Tö... §Ö tö kh«ng biÕt nµng... ®i ®©u. §inh Xu©n Thu vung ch−ëng ®¸nh ra. Ch−ëng lùc ®Èy Du Th¶n Chi ra xa vßng löa. Gi÷a lóc Êy, vßng löa ®éc co nhá l¹i råi næ ®ïng mét tiÕng, bèc ch¸y lªn thµnh mét c¸i cét löa cao n¨m s¸u th−íc cùc kú m·nh liÖt råi t¾t phôt ®i. Löa t¾t råi mµ cßn rÝt lªn nh÷ng tiÕng kinh ng−êi. §inh Xu©n Thu nãi: - LÏ ra ta ®èt ng−¬i ch¸y thµnh tro bôi, nh−ng ta tha chÕt cho. Sao ng−¬i kh«ng khÊu ®Çu t¹ ¬n? Du Th¶n Chi thÊy cét löa m·nh liÖt th× trong lßng sî h·i v« cïng, véi sôp l¹y nãi: - §a ta s− phô cho ®−îc sèng sãt! §inh Xu©n Thu thõa lóc Du Th¶n Chi l¹y xuèng, thß tay ra n¾m huyÖt m¹ch m«n g·. Du Th¶n Chi thÊt kinh la lªn: - S− phô! §inh Xu©n Thu n¾m ®−îc g· råi. ChÝnh ra g· kh«ng thÓ cùa quËy, nh−ng lóc hèt ho¶ng võa bÞ n¾m tay, g· co ng−êi l¹i mét c¸i, mét luång ch©n khÝ tõ huyÖt m¹ch m«n x«ng ra. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §inh Xu©n Thu c¶m thÊy lßng bµn tay ®ét nhiªn gi¸ l¹nh tùa hå nh− mét luång khÝ ®éc trót vµo ng−êi l·o. L·o sî qu¸ véi bu«ng tay ra lïi l¹i mét b−íc. Du Th¶n Chi còng sî h·i nhñn c¶ ch©n tay, l¹i qu× mäp xuèng. §inh Xu©n Thu lóc míi gÆp Du Th¶n Chi lÇn ®Çu ®· biÕt trong m×nh g· chøa nhiÒu chÊt ®éc rÊt ghª gím. Lóc nµy l·o võa ®éng thñ cïng Mé Dung Phôc vµ §oµn Diªn Kh¸nh lµ hai ®¹i cao thñ tuyÖt thÕ, liªn tiÕp sö dông thuËt Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p. Mçi lÇn vËn dông Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p lµ mét lÇn hao tæn nguyªn khÝ vµ chÊt ®éc trong m×nh còng gi¶m bít ®i. V× thÕ nªn chÊt ®éc chøa trong ng¬õi l·o hiÖn nay giê l¹i cµng kÐm Du Th¶n Chi h¬n tr−íc. L·o lËp tøc bu«ng tay v× sî h·i qu¸. Du Th¶n Chi qu× d−íi ®Êt ®Ëp ®Çu "binh binh" kªu van: - S− phô tha m¹ng! S− phô tha m¹ng! §inh Xu©n Thu trong lßng trÇm tÜnh, tuy l·o sî h·i mµ kh«ng lé ra ngoµi mÆt. L·o ®iÓm ch©n tr¸i mét c¸i tung ng−êi l¹i tr−íc Du Th¶n Chi nãi: - Lóc ng−¬i b¸i s− ®· cã lêi tuyªn thÖ. ThÕ mµ nay d¸m ph¶n béi s− m«n trèn ®i, l¹i dô dç lu«n c¶ s− muéi ®em ®i, mµ ng−¬i cßn xin tha m¹ng n÷a −? Du Th¶n Chi vÉn s× xôp l¹y hoµi. §inh Xu©n Thu nãi: - Th«i ®−îc! Ta tha m¹ng cho ng−¬i còng kh«ng sao. Nh−ng tõ nay trë ®i, ng−¬i kh«ng ®−îc thay lßng ®æi d¹. Du Th¶n Chi nãi: - §Ö tö kh«ng d¸m thÕ n÷a. §inh Xu©n Thu nãi: - Ng−¬i thó thËt ®i! A Tö hiÖn ë ®©u? Gi¶ tØ §inh Xu©n Thu hái viÖc kh¸c th× Du Th¶n Chi nhÊt ®Þnh nãi thiÖt, nh−ng l·o hái A Tö ë ®©u, th× khi nµo g· chÞu nãi! G· chØ cói ®Çu lÆng lÏ. §inh Xu©n Thu tøc giËn hái: - Ng−¬i cã muèn ta tha m¹ng kh«ng? L·o co ch©n lªn ®¹p vµo ®Çu s¾t cña Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi bÞ l·o lÊy bµn ch©n dÝ ®Çu xuèng, miÖng kh«ng thÓ nãi ra ®−îc. DiÖp NhÞ N−¬ng ®øng ®»ng xa thÊy "§éc ®iÓm s−u h×nh" cña §inh Xu©n Thu ®èt lªn mµ ch¼ng thÊy con qu¸i vËt nµo bß ra, chØ thÊy mét g· ®Çu s¾t h×nh thï cæ qu¸i th× trong lßng kh«n xiÕt kinh h·i. Mô ch−a nh×n thÊy §inh Xu©n Thu ®¸nh mét c¸i kh«ng tróng, lïi l¹i phÝa sau mµ chØ nh×n thÊy Du Th¶n Chi qu× mäp khÊu ®Çu, n¨n nØ xin tha. Mô liÒn tiÕn ®Õn gÇn l¹i hái: - Xu©n Thu ca ca! Ca ca thu g· ®Çu s¾t nµy lµm ®Ö tö tõ bao giê? §inh Xu©n Thu ho lªn hai tiÕng chø kh«ng tr¶ lêi. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung DiÖp NhÞ N−¬ng ®· ®Õn tr−íc mÆt Du Th¶n Chi. Mô ®−a ngãn tay ra gâ vµo c¸i ®Çu s¾t "cèc cèc" mÊy tiÕng. Du Th¶n Chi ®Çu ®· bÞ ch©n §inh Xu©n Thu ®¹p xuèng nh− tr¸i nói nhá nÆng tr¨m c©n ®Ì lªn. G· t−ëng chõng nh− s¾p gÉy x−¬ng sèng, l¹i bÞ DiÖp NhÞ N−¬ng gâ m¹nh hai c¸i lµm cho m¾t g· hoa, råi bÊt gi¸c ch©n khÝ ch¹y ng−îc ®−êng. DiÖp NhÞ N−¬ng kh«ng biÕt g· cßn sèng hay chÕt, ®−a tay ra sê vµo c¸i ®Çu s¾t. Kh«ng ngê lóc nµy ch©n khÝ trong ng−êi g· tu©n ra thÊm vµo c¸i ®Çu s¾t rÊt nhiÒu vµ ®ãng l¹i thµnh mét lµn b¨ng máng. Tay mô võa ®Æt vµo thÊy l¹nh to¸t,lËp tøc rót tay vÒ ®¸nh "so¹t" mét tiÕng. Da lßng bµn tay mô bÞ khÝ l¹nh ë c¸i ®Çu s¾t dÝnh chÆt. Mô giùt m¹nh qu¸ ®øt mÊt mét m¶ng da. DiÖp NhÞ N−¬ng ®au ®ín v« cïng, næi giËn ®ïng ®ïng qu¸t lªn: - Th»ng lái ®Çu s¾t nµy! Mi dïng tµ ph¸p g× ®©y? Mô xoay tay ®¸nh xÐo ra mét ch−ëng. §inh Xu©n Thu thÊy DiÖp NhÞ N−¬ng ®éng thñ, véi rót ch©n vÒ. VËt nÆng ®Ì lªn ®Çu Du Th¶n Chi ®ét nhiªn cÊt ra, ng−êi g· bËt ngöa lªn, vËt l−ng xuèng ®¸t. C¸i ®Çu s¾t ®Ëp vµo t¶ng ®¸ ®¸nh "choang" mét tiÕng. C¸i lËt nµy khÐo sao tr¸nh ®−îc ch−ëng cña DiÖp NhÞ N−¬ng. DiÖp NhÞ N−¬ng ®¸nh mét ch−ëng kh«ng tróng, l¹i tiÕn lªn mét b−íc phãng ch−ëng thø hai ra. Du Th¶n Chi thÊy mô yªu tinh nµy kªu §inh Xu©n Thu b»ng ca ca nªn kh«ng d¸m hÊt tay chèng ®ì. G· chØ dïng hai tay ®Ó che nh÷ng yÕu huyÖt råi kªu lªn: - S− phô! §Ö tö qu¶ kh«ng biÕt A Tö ë ®©u, thËt t×nh lµ thÕ! G· võa nãi døt lêi, ®· bÞ DiÖp NhÞ N−¬ng ®¸nh tróng lu«n ba ch−ëng. Ng−êi g· nh− c¸i hå l« l¨n ®i mÊy vßng. DiÖp NhÞ N−¬ng thÊy ®Çu s¾t g· nµy gi¸ l¹nh nh− b¨ng. Ch−ëng lùc mô ®¸nh ra, chíp m¾t ®· tiÕu tan. DiÖp NhÞ N−¬ng ®¸nh ba ch−ëng råi, mô vôt nhí ra g· ®Çu s¾t lµ ®å ®Ö §inh Xu©n Thu, mô tù hái: - Ch−ëng lùc cña m×nh bÞ tiªu tan mét c¸ch ly kú nh− vËy, ph¶i ch¨ng còng n»m trong thuËt Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p? Mô võa kinh h·i võa tøc giËn kh«ng d¸m ®éng thñ n÷a. Du Th¶n Chi thë hång héc nãi: - S− phô! A Tö l¹c lâng n¬i ®©u? §Ö tö thùc t×nh kh«ng biÕt. §inh Xu©n Thu c−êi l¹t nãi: - A Tö ®−îc ng−¬i ½m ®i, giê nã ë ®©u sao ng−¬i l¹i kh«ng biÕt? Du Th¶n Chi bÞ §inh Xu©n Thu chÊt vÊn mÊy c©u nµy cøng häng kh«ng nãi ®−îc n÷a. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung G· l¹i thÊy s− phô d¬ tay lªn råi tõ tõ chôp xuèng th× ch¼ng cßn hån vÝa nµo n÷a, véi nãi: - Xin s− phô tha m¹ng, ®Ö tö thùc t×nh kh«ng biÕt A Tö l¹c lâng n¬i ®©u? §inh Xu©n Thu tõ tõ h¹ thÊp tay xuèng cßn c¸ch ®Ønh ®Çu Du Th¶n Chi chõng ba bèn tÊc, l·o ®ét nhiªn xoay cæ tay phãng ch−ëng ra ngoµi ®¸nh "sÇm" mét tiÕng. Ch−ëng phong phãng ra lµm cho mäi c©y nhá c¸ch ®ã b¶y t¸m th−íc bÞ g·y. §inh Xu©n Thu qu¸t hái: - Ch−ëng nµy cña ta nÕu ®¸nh vµo ®Çu ng−¬i th× sÏ ra sao? Du Th¶n Chi sî h·i cøng l−ìi Êp óng nãi: - §Ö tö lµm sao chÞu næi ®−îc... ch−ëng lùc cña s− phô? §inh Xu©n Thu c−êi l¹t nãi: - Ta e r»ng ca c¸i ®Çu s¾t cña ng−¬ còng sÏ bÞ bÑp dóm. Du Th¶n Chi nãi: - §a ta s− phô ®· më lßng nh¬n ®¹o kh«ng ®¸nh chÕt dÖ tö. §inh Xu©n Thu hái: - Mi kh«ng chÞu nãi A Tö hiÖn ë ®©u th× ta tha thÕ nµo ®−îc? Du Th¶n Chi thë dµi nãi: - S− phô! Xem chõng tÝnh m¹ng cña ®Ö tö ®· râ lµ chÕt d−íi bµn tay s− phô. §Ö tö... kh«ng cßn biÕt nãi sao ®−îc n÷a. §inh Xu©n Thu söng sèt nh−ng l·o c−êi nãi: - G· ®Çu s¾t kia! Mi vèn ng−êi thµnh thùc, ch¾c mi kh«ng lõa g¹t ta. Du Th¶n Chi nghe l·o nãi biÕt r»ng cã c¬ sèng sãt, liÒn dËp ®Çu l¹y nãi: - Khi nµo ®Ö tö d¸m lõa dèi s− phô. §inh Xu©n Thu hái: - Lóc ng−¬i lµm lÔ b¸i s− ta ®· biÓu A Tö g¶ cho mi lµm vî. Nay thÞ ®· mï m¾t, mi cßn muèn lÊy thÞ n÷a kh«ng? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - A Tö lµ mét bËc thÇn tiªn, ®Ö tö ®©u d¸m m¬ −íc h·o huyÒn. §inh Xu©n Thu c−êi nãi: - Mi ®õng gi¶ vê n÷a. Tuy mi ®èi víi ta ®· bÊt trung, nh−ng ta vÉn tha cho mi. VËy mi ph¶i ®−a ta gÆp A Tö, nhÊt ®Þnh ®em thÞ g¶ cho mi. Du Th¶n Chi biÕt râ tÊm lßng A Tö chØ thÝch vÞ c«ng tö gièng Mé Dung Phôc. NÕu nµng biÕt ng−êi cøu nµng chØ lµ th»ng hÒ ®Çu s¾t ®Ó cho nµng ®¸nh m¾ng tr−íc kia, tÊt nµng ph¶i thÊt väng, khi nµo chÞu cam t©m lÊy m×nh? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung NghÜ vËy g· liÒn ®¸p: - ThiÖt t×nh ®Ö tö kh«ng biÕt A Tö ë ®©u. Dï s− phô cã c¨n vÆn còng v« Ých mµ th«i. §inh Xu©n Thu tøc qu¸! Gi¶ tØ mµ l·o kh«ng cÇn t×m ra chiÕc BÝch Ngäc V−¬ng §Ønh th× lóc nµy Du Th¶n Chi ®· bÞ l·o h¹ ®éc thñ råi. MÆt l·o sa sÇm, nh−ng chØ chíp m¾t l·o l¹i ®æi giËn lµm vui c−êi: - Th«i mi ®øng dËy ®i! Du Th¶n Chi ngÈng ®Çu tr«ng s− phô vÉn ngÇn ngõ kh«ng d¸m ®øng dËy. §inh Xu©n Thu l¹i giôc: - Ta ®· b¶o mi dËy th«i! BÊy giê g· míi ®øng dËy. §inh Xu©n Thu phÊt tay ¸o mét c¸i råi nãi: - Mi ®i ®i! Mi ®· lµ kÎ bÊt trung, ta kh«ng cÇn ®Õn h¹ng ®Ö tö nh− mi n÷a. Ch−a døt lêi, ng−êi l·o ®· xÑt ®i mét c¸i råi chíp m¾t kh«ng tr«ng thÊy tung tÝch ®©u n÷a. Du Th¶n Chi ®øng ngÈn ng−êi ra mét lóc råi l¾c ®Çu d−¬ng hai m¾t nh×n vÒ phÝa tr−íc, qu¶ kh«ng thÊy §inh Xu©n Thu ®©u n÷a. C¶ DiÖp NhÞ N−¬ng còng mÊt t¨m. G· nghÜ bông: - Hay lµ ta n»m m¬? G· ng¶nh ®Çu thÊy ngay bªn cã mét t¶ng ®¸ lín liÒn ®Ëp m¹nh ®Õn "binh" mét c¸i. G· thÊy tay ®au nhãi míi biÕt kh«ng ph¶i n»m m¬. G· ch¹y theo mÊy b−íc, gäi to: - S− phô! S− phô! Nh−ng bèn bÒ v¾ng ng¾t lµm g× cã ng−êi? G· l¹i nãi: -S− phô! §Ö tö xin nãi ®Ó s− phô hay chç A Tö ë. G· nãi vËy lµ ®Ó thö xem, nÕu §inh Xu©n Thu cßn quanh quÈn gÇn ®ã tÊt nhiªn xuÊt hiÖn. G· nh×n bèn phÝa vÉn ch¼ng thÊy ai, tù cho lµ diÖu kÕ, liÒn gäi lu«n mÊy lÇn n÷a vÉn ch¼ng thÊy håi ©m. BÊy giê g· míi yªn t©m, lÈm bÈm mét m×nh: - ThËt trêi th−¬ng ta míi khiÕn cho §inh Xu©n Thu më lßng tõ thiÖn ®Ó ta cßn ®−îc ®Õn víi A Tö. G· chØ mong chãng t×m vµo mét thÞ trÊn kiÕm c¸ch trõ khö c¸i ®Çu s¾t, nªn ®i lu«n mét m¹ch h¬n n¨m dÆm ®−êng, th× phÝa tr−íc ®· thÊp tho¸ng mét toµ thÞ trÊn. Du Th¶n Chi cëi bá ¸o ra quÊn lªn ®Çu, chØ ®Ó lé ra hai con m¾t råi l¹i ch¹y ®i chõng h¬n nöa dÆm n÷a th× thÊy phÝa tr−íc cã hai ng−êi ch¹y tíi. Du Th¶n Chi nhËn ra hai ng−êi nµy chÝnh lµ Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång, thñ h¹ cña Mé Dung c«ng tö. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung G· giËt m×nh kinh h·i, kh«ng tù chñ ®−îc, liÒn dõng ch©n l¹i. Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång l−ít qua nh− mét d©y khãi. Du Th¶n Chi t−ëng tho¸t råi thë phµo mét c¸i th× thèt nhiªn cã ng−êi vç vai hái: - å! Lµm sao ng−¬i ph¶i quÊn kÝn c¶ ®Çu thÕ? Du Th¶n Chi Êp óng ®¸p: - T¹i h¹... m¾c chøng sî giã. Phong Ba ¸c nãi: - Tam ca! Hái ®Õn g· lµm chi? Chóng ta ph¶i d−ît theo mau lªn chø! Bao BÊt §ång nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! G· lÊy ¸o bÞt ®Çu mµ c−íc bé coi chõng gÊp rót, ®©u ph¶i ng−êi cã bÖnh. §óng lµ th»ng lái ®Çu s¾t. Du Th¶n Chi hai tay xua lo¹n lªn, g· më chiÕc ¸o quÊn quanh ®Çu ®Ó lé c¸i ®Çu s¾t ra. Bao BÊt §ång c−êi ha h¶ vç tay nãi: - Tø ®Ö xem nhìn lùc cña Tam ca thÕ nµo? Phong Ba ¸c ®−a tay g¹t Bao BÊt §ång ra nãi: - Tam ca ph¶i cÈn thËn! Bao BÊt §ång tuy kh«ng sî h·i g×, nh−ng g· ®· bÞ ®éc ch−ëng cña Du Th¶n Chi lµm cho khæ së. Nghe Phong Ba ¸c nãi, g· cã ý bÏn lÏn, thuËn thÕ lïi l¹i sau. Du Th¶n Chi l¹i muèn che ¸o lªn ®Çu th× Bao BÊt §ång kªu lªn? - Th»ng lái ®Çu s¾t kia! Mi lµ "thÇn th¸nh" n¬i ®©u? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - Hai vÞ ®¹i gia! T¹i h¹ chØ lµ mét kÎ v« danh tiÓu tèt ch¼ng cã chi ®¸ng kÓ, sao hai vÞ cßn nãi giìn hoµi? Bao BÊt §ång nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! TuyÖt kü ®éc ch−ëng cña mi ®Õn HuyÒn Th«ng ®¹i s− ph¸i ThiÕu L©m cßn kh«ng chÞu næi. Hai anh em ta ®©y kh©m phôc mi l¾m. L·o §inh Xu©n Thu tuy vâ häc cao th©m, nh−ng thiÖt ra kh«ng ®ñ lµm s− phô mi. VËy lai lÞch mi thÕ nµo nãi cho chóng ta nghe ®i. Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ cã lai lÞch g× ®©u? Bao BÊt §ång tiÕn vÒ phÝa tr−íc mét b−íc. Phong Ba ¸c rót trong èng giÇy ra mét l−ìi dao truû thñ, ¸nh s¸ng xanh lÌ. G· còng tiÕn lªn mét b−íc. Du Th¶n Chi thÊy trong tay Phong Ba ¸c cã l−ìi ®ao truû thñ th× trong bông mõng thÇm, véi nãi: - §¹i gia! T¹i h¹ muèn m−în ®¹i gia c¸i ®ã mét chót cã ®−îc kh«ng? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Phong Ba ¸c nghe g· nãi vËy ®ét nhiªn biÕn s¾c. Y nghÜ r»ng: - Trªn chèn giang hå biÕt bao nhiªu lµ luËn ®iÖu kh¸ch s¸o mµ ngô ý toµn lµ ph¶n l¹i. TØ nh− c©u: "Xin c¸c h¹ tø gi¸o", "xin l·nh gi¸o mÊy tuyÖt chiªu cña c¸c h¹" ®Òu ®−a ®Õn chç ®¸nh nhau chÝ m¹ng. G· nµy l¹i dïng ch÷ "m−în" th× c¸i vËt "m−în" hoÆc lµ mét c¸nh tay mét c¸i ch©n, cã khi c¶ c¸i ®Çu n÷a. Y nghÜ vËy trong lßng kh«ng khái kinh h·i liÒn hái l¹i: - Mi muèn m−în c¸i g×? Du Th¶n Chi d¬ tay trá vµo Phong Ba ¸c. Phong Ba ¸c l¹i cµng sî h¬n, lïi l¹i mét b−íc. Bao BÊt §ång lªn giäng the thÐ hái: - Mi m−în c¸i g×, nãi râ ra? Bao ch−a døt lêi hai ch©n ®ét nhiªn ®· nh¶y xÐo sang mét bªn ch¹y vµo trong ®¸m cá rËm. Bçng thÊy trong ®¸m cá väng ra hai tiÕng kªu qu¸i gë. Bao BÊt §ång l¹i nh¶y vät ra, mçi tay x¸ch mét ng−êi. C¶ hai ng−êi bÞ Bao BÊt §ång l«i ra ®Òu g¾ng søc cùa quËy, nh−ng hä bÞ hai tay y n¾m chÆt ch¼ng kh¸c g× nh÷ng c¸i l−ìi c©u b»ng thÐp b¸m chÆt lÊy, th× cßn cùa quËy sao cho tho¸t ®−îc. Bao BÊt §ång ch¹y ra tr−íc mÆt Phong Ba ¸c råi bu«ng tay liÖng hai ng−êi ®ã ra. Th©n h×nh chóng ®· võa l¨n xuèng ®Êt th× lËp tøc ch©n y ®· ®¹p lªn l−ng hä. © HQD Håi thø bÈy m−¬i ba KÕt b¹n hiÒn, ba ¸c tÆng ®ao Hai ng−êi nµy ngÈng ®Çu lªn kªu gäi: - S− ®Ö! §éng thñ mau ®i! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh