Xem mẫu

 1. Thực hiện: Ngô Văn Tân
 2. K I M   A   A Ø IC U Õ   EÅ TR B   Caâu 1 : Phát biểu định luật III Niu – Tơn ? Caâu 2 :   Đặc điểm của cặp lực và phản lực?
 3. Baøi11  
 4. I. Lực hấp dẫn Tại sao        ­  Lực  nào  đã  làm  trái táo  cho trái táo rơi ? không rơi  lên trời ?       ­  Trái  Đất  hút  trái  táo.  Trái  táo  có  hút  Trái Đất không ?
 5. Hình ảnh mô tả chuyển động  của một số hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời
 6. Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
 7.  Lực nào giữ cho Mặt  Trăng quay quanh Trái  Đất mà không văng ra xa  Trái Đất ?
 8. Kết luận  Mọi vật trong vũ trụ  đều hút nhau với một  lực, gọi là lực hấp dẫn
 9. Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất nhờ có lực hấp dẫn F F’
 10. Chuyển nộng củcủaặt Trăng quanh Chuyể đ động a M Mặt Trăng Trái Đất nếuĐất nhờ có lc hấp dẫn quanh Trái không có lự ực hấp dẫn  v  a ht
 11. II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 1. Định luật. F  ~ m .m F  ~ 1 r  1 F hd F hd m m r
 12. II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 1. Định luật. Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ hút nhau với một lực, tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa 2. Hệ thức m1m2 chúng. Fhd = G Fhd : Lực hấp dẫn giữa hai vật ( N ) r 2 G = 6,67 . 10-11 Nm2/kg2 : Hằng số hấp dẫn. m1, m2 : khối lượng của hai vật ( kg ) r : Khoảng cách giữa hai vật ( m )
 13. 2 vật dưới đây phải thỏa mãn điều  kiện gì để có thể áp dụng định luật  trên? r >> so với kích thước 2 vật
 14. 2 vật dưới đây phải thỏa mãn  điều kiện gì để có thể áp dụng  định luật trên? 1 Fhd m m Fhd R
 15. III. TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN m g P h R O M
 16.  Viết công thức tính độ lớn của trọng  lực ?  Viết công thức tính độ lớn của trọng  lực ở phần định luật II Niu – Tơn ?   Công thức tính gia tốc rơi tự do? 
 17. III. TRỌNG LƯC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN m mM g P=G (R + h) 2 P R là bán kính Trái đất h P = mg GM R ⇒g= (R + h) 2 O M
 18. Khi h
 19. *@. Tại sao 1 vật ở độ cao h so với mặt đất khi chịu lực hấp dẫn giữa Trái đất và Mặt trăng thì vật đó lại rơi về phía Trái đất? **@. Lực hấp dẫn giữa 2 chất  điểm có thay đổi hay không nếu  như người ta đặt ở giữa 2 chất  điểm 1 tấm chắn đủ lớn?
 20. 1.Lùc    hÊp dÉn  ÷a        ¸ gi haivËtchØ ® ng  kÓ     c    khic¸ vËtcã: A.t  Ých Êtln.  hÓ t r  í      ­ ng ing Êtln B.khèilî rª r  í    ­ ng  Êtln. C .khèilî r  í D .d¹ h×nh  u.   ng  cÇ