Xem mẫu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TSÀN QUẾ HƯƠNG – 0112385 VÕ HỒ BẢO KHANH – 0112387 XÂY DỰNG BỘ NGỮ LIỆU ĐỂ ĐÁNH GIÁ BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP ĐÁNH GIÁ CÁC HỆ TÌM KIẾM THÔNG TIN KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN T.S HỒ BẢO QUỐC NIÊN KHÓA 2001 - 2005 Luận văn : Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xác nhận của GVPB Trang 2 Luận văn : Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Thông tin chung về đề tài: Tên đề tài: Xây dựng bộ ngữ liệu để đánh giá (test collection) bằng tiếng Việt và chương trình trợ giúp đánh giá các hệ tìm kiếm thông tin GVHD: Tiến sĩ Hồ Bảo Quốc Sinh viên thực hiện: 1. MSSV: 0112385 Họ và tên: Tsàn Quế Hương 2. MSSV: 0112387 Họ và tên: Võ Hồ Bảo Khanh Tóm tắt nội dung luận văn: Đề tài gồm 2 phần : 1. Xây dựng bộ ngữ liệu để đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt. Việc xây dựng bộ ngữ liệu gồm ba phần : _ Xây dựng ngữ liệu mẫu tiếng Việt _ Xây dựng tập câu truy vấn mẫu tiếng Việt _ Xây dựng một bảng đánh giá bằng thủ công 2.Xây dựng một hệ thống chương trình trợ giúp việc đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin với thành phần đầu vào : ngữ liệu mẫu, câu truy vấn mẫu, hệ thống tìm kiếm thông tin ; các thành phần đầu ra : kết quả truy vấn, kết quả đánh giá, nội dung tập tài liệu, câu truy vấn Một số từ khóa chính liên quan đến nội dung đề tài: Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin (information retrieval systems evaluation) Lĩnh vực áp dụng: Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt. Các thuật toán, phương pháp, quy trình chính được nghiên cứu, ứng dụng trong đề tài _ Tìm hiểu về tìm kiếm thông tin (information retrieval), đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin (information retrieval systems evaluation) _ Tìm hiểu cấu trúc của bộ ngữ liệu, phương pháp xây dựng bộ ngữ liệu của TREC (Text REtrieval Conference) _ Tìm hiểu và sử dụng các hệ thống tìm kiếm : SMART, IOTA ,Lucene,Terrier… _ Xây dựng bộ ngữ liệu kiểm tra bằng tiếng Việt Trang 3 Luận văn : Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin _ Xây dựng một hệ chương trình phục vụ việc kiểm tra và đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin. Chương trình phải chạy được trên hai hệ điều hành : Windows và Linux, chương trình viết bằng ngôn ngữ Java Các công cụ, công nghệ chính được nghiên cứu, ứng dụng trong đề tài Borland Jbuider X Visual Studio . NET Microsoft Visio 2003 Rational Rose Microsoft Word, Power Point Xác nhận của GVHD Trang 4 Luận văn : Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin Lời cám ơn  Chúng em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin đã hướng dẫn và giảng dạy rất nhiệt tình cho chúng em trong suốt bốn năm học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Những kiến thức mà chúng em đã học được trên giảng đường sẽ là hành trang quý báu trên bước đường đời của chúng em. Chúng em xin cảm ơn Thầy Hồ Bảo Quốc đã tạo cơ hội cho chúng em được nghiên cứu học hỏi về lĩnh vực tìm kiếm thông tin bằng Tiếng Việt, một lĩnh vực tương đối mới và hấp dẫn ở Việt Nam . Một lần nữa chúng em xin cảm ơn Thầy vì Thầy đã tận tình hướng dẫn chúng em đề tài luận văn “Xây dựng bộ ngữ liệu dùng để đánh giá bằng tiếng Việt và chương trình trợ giúp đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin”. Chúng em xin cảm ơn gia đình, các anh chị, bạn bè đã động viên, giúp đỡ chúng em để hoàn thành tốt đề tài luận văn này. Nhóm sinh viên thực hiện Tsàn Quế Hương – Võ Hồ Bảo Khanh Trang 5 ... - tailieumienphi.vn