Xem mẫu

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ KHOA ÑIEÄN_ÑIEÄN TÖÛ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI : TÖÏ ÑOÄNG TRAÛ LÔØI ÑIEÄN THOAÏI Sinh vieân thöïc hieän : PHAÏM KHAÉC THUAÀN Lôùp : 98ÑT01 Giaùo vieân höôùng daãn : PHAÏM HUØNG KIM KHAÙNH TP. HOÀ CHÍ MINH 2 - 2003
 2. Ä ÑAÏI HOÏC KYÕ THAÄT COÂNG NGHEÄ Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam KHOA ÑIEÄN _ÑIEÄN TÖÛ Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ---o0o--- ---o0o--- KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nghaønh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khoùa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- Ñaàu ñeà luaän vaên: .......................................................... .......................................................... 2- Cô sôû ban ñaàu: .......................................................... .......................................................... 3- Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh: .......................................................... .......................................................... .......................................................... 4- Caùc baûn veõ ñoà thò: .......................................................... .......................................................... 5- Caùn boä höôùng daãn: .......................................................... .......................................................... 6- Ngaøy giao nhieäm vuï: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7- Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thoâng qua boä moân Ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm 2002 Caùn boä höôùng daãn Chuû nhieäm boä moân (Kyù teân vaø ghi roõ hoï teân ) ( Kyù teân vaø ghi roõ hoï teân )
 3. NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................
 4. NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................
 5. Lôøi môû ñaàu Töø giöõa nhöõng naêm 80 ñeán nay coâng ngheä cheá taïo linh kieän baùn daãn coù nhöõng phaùt trieãn ñaäm neùt ñeå hoã trôï cho söï phaùt trieãn cuûa coâng ngheä thoâng tin, vaø söï töï ñoäng hoùa trong coâng nghieäp, … Vôùi ñoä tích hôïp ngaøy caøng cao, coâng suaát tieâu taùn beù hôn, thoâng minh hôn noù ñaõ laøm thay ñoåi haün caáu truùc cuûa neàn coâng nghieäp hieän taïi. Böôùc vaøo ñaàu theá kyû 21 kyõ thuaät ñieän töû_vi ñieän töû seõ laø “Chieác chìa khoùa kyõ thuaät“ cho caùc nöôùc treân theá giôùi böôùc vaøo kyû nguyeân môùi_ kyû nguyeân cuûa coâng ngheä thoâng tin. Tuy chæ môùi thaâm nhaäp vaøo nöôùc ta nhöng coâng ngheä thoâng tin ñaõ phaùt trieãn raát nhanh vaø ngaøy caøng giöõ vai troø quan troïng trong neàn coâng nghieäp nöôùc nhaø. Heä thoáng vieãn thoâng, dòch vuï khaùch haøng, thoâng tin di ñoäng, nhaén tin caøng phaùt trieãn vôùi tính hieän ñaïi vaø töï ñoäng hoùa ngaøy caøng cao. Trong quyeån luaän vaên naøy em muoán trình baøy loaïi “Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi“, ñaây laø loaïi maïch coù raát nhieàu öùng duïng trong thöïc teá vaø ñaõ ñöôïc caùc haõng ñieän töû lôùn saûn xuaát vaø tung ra thò tröôøng. Do kieán thöùc coøn non keùm, kinh nghieäm ít oûi vaø thôøi gian coù haïn, chaéc chaén raèng taäp luaän vaên naøy ít nhieàu khoâng theå traùnh khoûi thieáu soùt, kính mong quí thaày coâ vaø baïn beø vui loøng boû qua vaø ñoùng goùp yù kieán ñeå taäp luaän vaên ngaøy caøng hoaøn thieän hôn. Cuoái cuøng em xin chaân thaønh caùm ôn khoa Ñieän – Ñieän Töû vaø quyù thaày coâ ñaõ daøy coâng daïy doã höôùng daãn em suoát khoaù hoïc vaø ñaëc bieät caùm ôn thaày PHAÏM HUØNG KIM KHAÙNH , ngöôøi ñaõ nhieät tình höôùng daãn vaø giuùp ñôõ em trong suoát thôøi gian laøm ñeà taøi ñeå luaän vaên cuûa em ñöôïc hoaøn thaønh vôùi thôøi gian sôùm nhaát vaø hoaøn chænh nhaát. Xin caùm ôn taát caû caùc baïn cuøng lôùp ñaõ ñoùng goùp yù kieán vaø taøi lieäu ñeå cho taäp luaän vaên ñöôïc hoaøn taát. Tp Hoà Chí Minh Ngaøy 22 thaùng 01 naêm 2003 Sinh vieân thöïc hieän: PhaïmKhaéc Thuaàn
 6. MUÏC LUÏC CHÖÔNG I : TOÅNG ÑAØI ÑIEÄN TÖÛ I. SÔ LÖÔÏC LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÃN TOÅNG ÑAØI II. GIÔÙI THIEÄU 1. Ñònh Nghóa 2. Phaân Loaïi III. SÔ ÑOÀ KHOÁI TOÅNG ÑAØI ÑIEÄN THOAÏI 1. Khoái Chuyeån Maïch 2. Khoái Baùo Hieäu 3. Khoái Ñieàu Khieån 4. Ngoaïi Vi Thueâ Bao Vaø Trung Keá CAÙC KYÕ THUAÂT CHUYEÅN MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ BAÙO HIEÄU TRONG TOÅNG ÑAØI 1. Giôùi Thieäu Chung 2. Caùc Heä Thoáng Baùo Hieäu 3. Vai Troø Cuûa Heä Thoáng Baùo Hieäu Keânh Chung Soá 7 NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TOÅNG ÑAØI CHÖÔNG II : KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ MAÙY ÑIEÄN THOAÏI I. NGUYEÂN TAÉC CAÁU TAÏO MAÙY ÑIEÄN THOAÏI II. CHÖÙC NAÊNG TOÅNG QUAÙT CUÛA MAÙY ÑIEÄN THOAÏI III. PHAÂN LOAÏI CAÙC KIEÅU ÑIEÄN THOAÏI 1. Phaân Loaïi Theo Phöông Thöùc Tieáp Daây
 7. 2. Phaân Loaïi Theo Tính Naêng Söû Duïng IV. YEÂU CAÀU VEÀ MAÏCH ÑIEÄN MAÙY ÑIEÄN THOAÏI CHÖÔNG III : MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI I. MAÏNG PHAÂN CAÁP VAØ MAÏNG CHUYEÅN MAÏCH II. CAÙC ÑAËC TÍNH TRUYEÀN CUÛA MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI 1. Tieáng Doäi. 2. Daõi Thoâng. 3. Caùc Cuoän Phuï Taûi 4. Suy Hao Tín Hieäu, Caùc Möùc Coâng Suaát Vaø Nhieãu. III. VOØNG NOÄI BOÄ VAØ TÍN HIEÄU BAÙO CHÖÔNG IV : GIÔÙI THIEÄU LINH KIEÄN I. OPTO 4N35 II. VI MAÏCH THUAÄT TOAÙN TL082 CHÖÔNG V : THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT I. SÔ ÑOÀ KHOÁI TOÅNG QUAÙT II. MAÏCH GIAO TIEÁP ÑÖÔØNG DAÂY III. MAÏCH ÑEÁM HOÀI CHUOÂNG IV. MAÏCH CONTROL RELAY V. MAÏCH HYBRID VAØ MAÏCH LOÏC VI. MAÏCH BUSY TONE VII. MAÏCH TAÏO TAÛI GIAÛ KEÁT LUAÄN
 8. CHÖÔNG I: TOÅNG ÑAØI ÑIEÄN TÖÛ I. SÔ LÖÔÏC LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN TOÅNG ÑAØI: Naêm 1876 vieäc truyeàn tieáng noùi qua khoaûng caùch xa baèng sôïi caùp ñoàng trôû thaønh hieän thöïc khi Alexander Graham Bell phaùt minh ra maùy ñieän thoïai. Heä thoáng toång ñaøi nhaân coâng ñöôïc goïi laø toång ñaøi cô ñieän ñöôïc xaây döïng ôû New Haven cuûa Myõ naêm 1878 laø toång ñaøi thöông maïi ñaàu tieân treân theá giôùi. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng taêng veà caùc dòch vuï ñieän thoaïi moät caùch thoûa ñaùng, heä thoáng toång ñaøi töï ñoäng ñöôïc A.B Strowger cuûa Myõ phaùt minh naêm 1889. Phieân baûn caûi tieán moâ hình naøy goïi laø heä thoáng toång ñaøi kieåu Strowger trôû thaønh phoå bieán vaøo caùc naêm 20, trong heä thoáng Strowger, caùc cuoäc goïi ñöôïc keát noái lieân tieáp tuøy theo caùc soá ñieän thoaïi trong heä thaäp phaân vaø do ñoù ñöôïc goïi laø heä thoáng töøng naác. Sau chieán tranh theá giôùi laàn thöù II, nhu caàu veà caùc toång ñaøi coù khaû naêng xöû lí caùc cuoäc goïi töï ñoäng nhanh choùng taêng leân. Ñeå phaùt trieãn loaïi heä thoáng toång ñaøi naøy yeâu caàu phaûi coù söï tieáp caän môùi hoaøn toaøn, do caàn phaûi giaûi quyeát caùc vaán ñeà phöùc taïp veà tính cöôùc vaø ñoái vôi vieäc xuaát hieän moät cuoäc goïi môùi ñoøi hoûi phaûi xöû lyù nhieàu tieán trình. Heä toång ñaøi vôùi caùc thanh ngang doïc ñöôïc ra ñôøi. Heä toång ñaøi vôùi caùc thanh ngang doïc ñöôïc ñaëc tröng bôûi vieäc taùch bieät hoaøn toaøn chuyeån maïch cuoäc goïi vaø caùc maïch ñieàu khieån. Ñoái vôùi chuyeån maïch ngang doïc, loaïi thanh ngang doïc kieåu môû ñoùng ñöôïc söû duïng, baèng caùch söû duïng loaïi chuyeån maïch naøy coù moät boä phaän môû ñoùng coù söû duïng rôø-le ñieän töø. Chaát luôïng cuûa cuoäc goïi ñöôïc caûi thieän raát nhieàu. Ngoaøi ra ngöôøi ta coøn söû duïng moät heä dieàu khieån chung ñeå ñieàu khieån ñoàng thôøi moät soá tröôøng chuyeån maïch. khi ñoù laø caùc xung quay soá ñöôïc löu tröõ vaøo caùc maïch nhôù vaø sau ñoù baèng moät thuaät toaùn ñöôïc xaùc ñònh tröôùc, caùc thoâng tin ñòa chæ thueâ bao bò goïi seõ ñöôïc phaân tích ñeå löïa choïn, thieát laäp tuyeán noái tôùi thueâ bao bò goïi. Naêm 1965 toång ñaøi ñieän töû coù dung luôïng lôùn ñöôïc goïi laø ESS No.1 ñöôïc laép ñaët vaø ñöa vaøo khai thaùc thaønh coâng ôû Myõ. Töø ñoù môû ra moät kæ nguyeân môùi cho heä thoáng toång ñaøi ñieän töû. Heä thoáng ESS No.1 laø moät heä toång ñaøi söû duïng caùc maïch ñieän töû, bao goàm caùc vi maïch xöû lí vaø caùc boä nhôù ñeå löu tröõ chöông trình cho quaù trình xöû lí cuoäc goïi vaø khai thaùc baûo döôõng. Nhôø ñoù ñaõ taêng ñöôïc toác ñoä xöû lí
 9. cuoäc goïi, dung löôïng toång ñaøi ñöôïc taêng leân ñaùng keå. Ngoaøi ra heä tôûng ñaøi ñieän töû coøn taïo ñöôïc nhieàu dòch vuï môùi cung caáp cho ngöôøi söû duïng, ñoàng thôøi ñeå vaän haønh vaø baûo döôõng toát hôn, toång ñaøi naøy ñöôïc trang bò chöùc naêng töï chaån ñoaùn. Taàm quan troïng cuûa vieäc trao ñoåi thoâng tin vaø soá lieäu moät caùch kòp thôøi coù hieäu quaû ñang trôû neân quan troïng hôn khi xaõ hoäi tieán ñeán theá kæ thöù 21. Ñeå ñaùp öùng moät phaïm vi roäng caùc nhu caàu cuûa con ngöôøi soáng trong giai ñoaïn ñaàu cuûa kæ nguyeân thoâng tin, caùc dòch vuï môùi nhö dòch vuï truyeàn soá lieäu, dòch vuï truyeàn hình bao goàm caû dòch vuï ñieän thoaïi truyeàn hình, caùc dòch vuï thoâng tin di ñoäng ñang ñöôïc phaùt trieån vaø thöïc hieän. Nhaèm thöïc hieän coù keát quaû caùc dòch vuï naøy, IDN (maïng soá tích hôïp) coù khaû naêng keát hôïp coâng ngheä chuyeån maïch vaø truyeàn daãn thoâng tin qua quaù trình xöû lí soá laø moät ñieàu kieän tieân quyeát. Ngoaøi ra vieäc ñieàu cheá xung maõ PCM ñöôïc duøng trong caùc heä thoáng truyeàn daãn ñaõ ñöôïc aùp duïng cho caùc heä thoáng chuyeån maïch ñeå thöïc hieän vieäc chuyeån maïch soá. Döïa vaøo coâng ngheä PCM, moät maïng ña dòch vuï soá (ISDN) coù theå xöû lí nhieàu luoàng vôùi caùc dòch vuï khaùc nhau ñang ñöôïc phaùt trieån hieän nay. II. GIÔÙI THIEÄU: 1 Ñònh nghóa: Toång ñaøi laø moät heä thoáng chuyeån maïch, noù coù nhieäm vuï keát noái caùc cuoäc lieân laïc töø thieát bò ñaàu cuoái chuû goïi (calling side) ñeán thieát bò ñaàu cuoái bò goïi (called side). 2 Phaân loaïi : 2.1 Toång ñaøi nhaân coâng: Toång ñaøi nhaân coâng ra ñôøi töø khi môùi baét ñaàu hình thaønh heä thoáng thoâng tin ñieän thoaïi. Trong toång ñaøi naøy, vieäc ñònh höôùng thoâng tin ñöôïc thöïc hieän bôûi söùc ngöôøi. Noùi caùch khaùc vieäc keát noái thoâng thoaïi cho caùc thueâ bao ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc thao taùc tröïc tieáp cuûa con ngöôøi. Ngöôøi thöïc hieän caùc thao taùc naøy ñöôïc goïi laø ñieän thoaïi vieân. Nhieäm vuï cuûa ñieän thoaïi vieân trong toång ñaøi naøy bao goàm: - Nhaän bieát nhu caàu cuûa thueâ bao goïi baèng caùc tín hieäu ñeøn baùo hoaëc chuoâng keâu, ñoàng thôøi ñònh vò ñöôïc thueâ bao goïi.
 10. - Tröïc tieáp hoûi thueâ bao goïi xem coù nhu caàu thoâng thoaïi vôùi thueâ bao bò goïi naøo. - Tröïc tieáp caáp chuoâng cho thueâ bao bò goïi baèng caùch ñoùng boä chuyeån maïch cung caáp doøng ñieän AC ñeán thueâ bao bò goïi neáu thueâ bao naøy khoâng baän. - Trong tröôøng hôïp thueâ bao bò goïi baän, ñieän thoaïi vieân seõ traû lôøi cho thueâ bao goïi bieát. - Khi thueâ bao bò goïi nghe ñöôïc aâm hieäu chuoâng vaø nhaác maùy, ñieän thoaïi vieân nhaän bieát ñieàu naøy vaø ngaét doøng chuoâng, keát noái hai thueâ bao cho pheùp ñaøm thoaïi. - Neáu moät trong hai thueâ bao gaùc maùy (theå hieän qua ñeøn hoaëc chuoâng), ñieän thoaïi vieân nhaän bieát ñieàu naøy vaø tieán haønh giaûi toûa cuoäc goïi, baùo cho thueâ bao coøn laïi bieát cuoäc ñaøm thoaïi ñaõ chaám döùt. Nhö vaäy nhöõng toång ñaøi nhaân coâng ñaàu tieân, caùc cuoäc ñaøm thoaïi ñeàu ñöôïc thieát laäp bôûi ñieän thoaïi vieân noái daây baèng phích caém hay khoùa di chuyeån. Taïi toång ñaøi phaûi coù moät maùy ñieän thoaïi vaø caùc nguoàn ñieän DC, AC ñeå cung caáp cho cuoäc ñaøm thoaïi, ñoå chuoâng. Nhöôïc ñieåm cuûa toång ñaøi nhaân coâng: - Thôøi gian keát noái laâu. - Deã bò nhaàm laãn do thao taùc baèng tay. - Vôùi dung löôïng lôùn, keát caáu thieát bò toång ñaøi phöùc taïp neân caàn coù nhieàu ñieän thoaïi vieân laøm vieäc cuøng moät luùc môùi ñaûm baûo thoâng thoaïi cho caùc thueâ bao moät caùch lieân tuïc. 2.2/ Toång ñaøi töï ñoäng: Cuøng vôùi söï tieán boä cuûa khoa hoïc kyõ thuaät, nhaát laø kyõ thuaät ñieän töû, toång ñaøi ñieän thoaïi ñaõ chuyeån sang moät phöông thöùc hoaït ñoäng hoaøn toaøn môùi, phöông thöùc keát noái thoâng thoaïi töï ñoäng. 2.3/ Toång ñaøi cô ñieän: Kyõ thuaät chuyeån maïch chuû yeáu nhôø vaøo caùc chuyeån maïch baèng cô khí ñöôïc ñieàu khieån baèng caùc maïch ñieän töû.
 11. Trong toång ñaøi cô ñieän vieäc nhaän daïng thueâ bao goïi, xaùc ñònh thueâ bao bò goïi, caáp caùc aâm hieäu, keát noái thoâng thoaïi… ñeàu ñöôïc thöïc hieän moät caùch töï ñoäng nhôø vaøo caùc maïch ñieàu khieån baèng ñieän töû cuøng vôùi caùc boä thao taùc chuyeån maïch baèng cô khí. So vôùi toång ñaøi nhaân coâng, toång ñaøi cô ñieän coù caùc öu ñieåm lôùn sau: - Thôøi gian keát noái thoâng thoaïi nhanh hôn. - Dung löôïng toång ñaøi coù theå taêng leân nhieàu. - Giaûm nheï coâng vieäc cuûa ñieän thoaïi vieân. Tuy nhieân buoåi ñaàu ra ñôøi noù vaãn coøn toàn taïi moät soá nhöôïc ñieåm: - Thieát bò khaù coàng keành. - Tieâu toán nhieàu naêng löôïng. - Giaù thaønh caùc boä chuyeån ñoåi baèng cô khí khaù cao, tuoåi thoï keùm. - Ñieàu khieån keát noái phöùc taïp. Caùc nhöôïc ñieåm caøng theå hieän roõ khi dung löôïng toång ñaøi caøng lôùn. 2.4/ Toång ñaøi ñieän töû: Cuøng vôùi söï phaùt trieãn cuûa linh kieän baùn daãn, caùc thieát bò ngaøy caøng trôû neân thoâng minh hôn, giaù thaønh ngaøy caøng giaûm. Noù laàn löôït thay theá phaàn cô khí coøn laïi cuûa toång ñaøi cô ñieän. Vieäc thay theá naøy laøm cho toång ñaøi goïn nheï raát nhieàu, thôøi gian keát noái thoâng thoaïi nhanh hôn, naêng löôïng tieâu taùn ít hôn. Dung löôïng toång ñaøi taêng leân ñaùng keå. Coâng taùc söûa chöõa baûo trì, phaùt hieän hö hoûng cuõng deã daøng hôn. Chính vì vaäy toång ñaøi ñieän töû hieän nay ñaõ haàu nhö thay theá hoaøn toaøn toång ñaøi nhaân coâng vaø toång ñaøi cô ñieän treân theá giôùi. Hieän nay treân maïng vieãn thoâng Vieät Nam coù 5 loaïi toång ñaøi sau : - Toång ñaøi cô quan PABX: ñöôïc söû duïng trong caùc cô quan, khaùch saïn vaø thöôøng söû duïng trung keá CO-Line(central office). - Toång ñaøi noâng thoân (Rural Exchange): ñöôïc söû duïng ôû caùc xaõ, khu daân cö ñoâng, chôï vaø coù theå söû duïng taát caû caùc loaïi trung keá.
 12. - Toång ñaøi noäi haït LE (Local Exchange): ñöôïc ñaët ôû trung taâm huyeän tænh vaø söû duïng taát caû caùc loaïi trung keá. - Toång ñaøi ñöôøng daøi TE (Toll Exchange): duøng ñeå keát noái caùc toãng ñaøi noäi haït ôû caùc tænh vôùi nhau, chuyeån maïch caùc cuoäc goïi ñöôøng daøi trong nöôùc. - Toång ñaøi cöûa ngoõ quoác teá (Gateway Exchange): toång ñaøi naøy duøng ñeå choïn höôùng vaø chuyeån maïch caùc cuoäc goïi vaøo maïng quoác teá ñeå noái caùc quoác gia vôùi nhau, coù theå chuyeån taûi cuoäc goïi quaù giang. III SÔ ÑOÀ KHOÁI TOÅNG ÑAØI ÑIEÄN THOAÏI: Giao tieáp thueâ bao Giao tieáp trung keá Caùc ñöôøng Caùc ñöôøng thueâ bao trung keá Chuyeån maïch Baùo hieäu Baùo hieäu thueâ bao trung keá Ñieàu khieån 1 Khoái chuyeån maïch: 1.1/ Chöùc naêng: Chöùc naêng chuû yeáu cuûa khoái naøy laø thöïc hieän thieát laäp tuyeán noái giöõa moät ñaàu vaøo baát kì vôùi moät ñaàu ra baát kì. Ñoái vôùi heä thoáng chuyeån maïch soá, ñeå thieát laäp tuyeán ñaøm thoaïi giöõa hai thueâ bao caàn phaûi thieát laäp tuyeán noái cho caû 2 höôùng: ñi vaø veà.
 13. 1.2/ Yeâu caàu: Khoái chuyeån maïch phaûi ñaûm baûo ñöôïc khaû naêng ñaáu noái giöõa moät ñaàu vaøo baát kì vôùi moät ñaàu ra baát kì, noùi caùch khaùc khoái chuyeån maïch phaûi coù ñoä tieáp thoâng hoaøn toaøn (chuyeån maïch khoâng vöôùng – non blocking). 1.3/ Caáu taïo: Bao goàm chuyeån maïch ñieän cô (chuyeån maïch töøng naác, chuyeån maïch ngang doïc), chuyeån maïch ñieän töû analog, digital…. Trong toång ñaøi soá tröôøng chuyeån maïch soá laø tröôøng chuyeån maïch maø tín hieäu chuyeån maïch qua ñoù daïng soá (digital). Tröôøng chuyeån maïch soá coù caùc caáu truùc khaùc nhau tuøy theo dung löôïng toång ñaøi vaø caùc nhaø saûn xuaát toång ñaøi maø caùc tröôøng chuyeån maïch coù caùc loaïi caáu truùc khaùc nhau. 2 Khoái baùo hieäu: 2.1/ Chöùc naêng: Thöïc hieän vieäc trao ñoåi thoâng tin baùo hieäu thueâ bao, thoâng tin baùo hieäu ñöôøng trung keá lieân ñaøi ñeà phuïc vuï cho quaù trình thieát laäp, giaûi phoùng caùc cuoäc goïi. Caùc thoâng tin naøy ñöôïc trao ñoåi vôùi caùc heä thoáng ñieàu khieån ñeå thöïc hieän quaù trình xöû lyù cuoäc goïi (quaù trình tìm choïn vaø thieát laäp, giaûi phoùng tuyeán noái cho cuoäc goïi). + Baùo hieäu thueâ bao toång ñaøi Bao goàm nhöõng thoâng tin ñaëc tröng baùo hieäu cho caùc traïng thaùi: nhaác toå hôïp – hook off ñaët toå hôïp – hook on thueâ bao phaùt xung thaäp phaân thueâ bao phaùt xung ña taàn DTMF thueâ bao aán phím Flash (chaäp nhaû nhanh phím toå hôïp) … + Baùo hieäu toång ñaøi thueâ bao Ñoù laø caùc thoâng tin baùo hieäu veà caùc aâm baùo nhö sau: aâm môøi quay soá aâm baùo baän aâm baùo taéc ngheõn
 14. hoài aâm chuoâng xung tính cöôùc 12 Khz, 16 Khz töø toång ñaøi ñöa tôùi ngoaøi ra coøn coù caùc baûng tin thoâng baùo khaùc vaø doøng ñieän chuoâng 25Hz, 75V-90V töø toång ñaøi ñöa tôùi thueâ bao khi thueâ bao bò goïi. Baùo hieäu trung keá: laø quaù trình trao ñoåi thoâng tin veà caùc ñöôøng trung keá (roãi, baän, thoâng tin ñòa chæ, thoâng tin cöôùc, …) giöõa hai hoaëc nhieàu toång ñaøi vôùi nhau. Trong maïng hôïp nhaát IDN coù 2 phöông phaùp baùo hieäu trung keá ñöôïc söû duïng: Baùo hieäu keânh rieâng CAS Baùo hieäu keânh chung CCS 2.2/ Yeâu caàu: Heä thoáng baùo hieäu cuûa toång ñaøi phaûi coù khaû naêng töông thích vôùi caùc heä thoáng baùo hieäu cuûa caùc toång ñaøi khaùc nhau trong maïng vieãn thoâng thoáng nhaát, thuaän tieän cho söû duïng, deã daøng thay ñoåi theo yeâu caàu cuûa maïng löôùi. 3 Khoái Ñieàu Khieån: 3.1/ Chöùc naêng: Phaân tích xöû lí caùc thoâng tin töø khoái baùo hieäu ñöa tôùi ñeå thieát laäp hoaëc giaûi phoùng cuoäc goïi. Caùc cuoäc goïi coù theå laø cuoäc goïi noäi haït, cuoäc goïi ra, cuoäc goïi vaoø, cuoäc goïi chuyeån tieáp… Thöïc hieän tính cöôùc cho caùc cuoäc goïi, thöïc hieän chöùc naêng giao tieáp ngöôøi- maùy, caäp nhaät döõ lieäu. Ngoaøi ra khoái ñieàu khieån coøn coù chöùc naêng thuoäc veà khai thaùc baûo döôõng heä thoáng ñeå ñaûm baûo cho heä thoáng hoaït ñoäng tin caäy. 3.2/ Yeâu caàu: Coù ñoä tin caäy cao, coù khaû naêng phaùt hieän vaø ñònh vò hö hoûng nhanh choùng, chính xaùc, thuû tuïc khai thaùc baûo döôõng linh hoaït, thuaän tieän cho ngöôøi söû duïng, khaû naêng phaùt trieãn dung löôïng thuaän tieän…
 15. 3.3/ Caáu truùc: Bao goàm taäp hôïp caùc boä xöû lyù, boä nhôù (cô sôû döõ lieäu), caùc thieát bò ngoaïi vi: baêng töø, ñóa cöùng, maøn hình, maùy in… heä thoáng ñieàu khieån coù caáu truùc taäp trung, phaân taùn vaø caáu truùc ñieàu khieån giöõa caáu truùc taäp trung vaø phaân taùn. Caùc thieát bò ñieàu khieån phaûi ñöôïc trang bò döï phoøng ñeå ñaûm baûo ñoä tin caäy heä thoáng. 4 Ngoaïi Vi Thueâ Bao, Trung Keá: 4.1/ Chöùc naêng: Thöïc hieän chöùc naêng giao tieáp giöõa caùc ñöôøng daây thueâ bao, caùc ñöôøng trung keá vôùi khoái chuyeån maïch. Thueâ bao ñöôïc trang bò coù theå laø thueâ bao Analog, Digital tuøy theo caáu truùc maïng toång ñaøi. Trung keá ñöôïc trang bò coù theå laø trung keá Analog, Digital. 4.2/ Yeâu caàu : Coù khaû naêng ñaáu noái caùc loaïi thueâ bao, trung keá khaùc nhau: nhö thueâ bao analog thoâng thöôøng, thueâ bao soá… ñöôøng trung keá analog, ñöôøng trung keá digital… coù trang bò caùc thieát bò phuï trôï ñeå phuïc vuï cho quaù trìng xöû lyù cuoäc goïi (taïo caùc loaïi aâm baùo, thu phaùt xung, baûn tin thoâng baùo, ño thöû…) 4.3/ Caáu truùc: Ngoaïi vi thueâ bao thöôøng coù caáu truùc laø boä taäp trung thueâ bao ñeå thöïc hieäm taäp trung löu löôïng treân caùc ñöôøng daây thueâ bao thaønh moät soá ít ñöôøng PCM noäi boä coù maät ñoä löu thoaïi raát nhieàu ñeå ñöa tôùi tröôøng chuyeån maïch thöïc hieän ñieàu khieån ñoåi noái thieát laäp tuyeán ñaøm thoaïi (ñoái vôùi cuoäc goïi ra). Ngoaïi vi trung keá thöïc hieän söï phoái hôïp veà toác ñoä, pha, toå chöùc caùc keânh thoaïi treân tuyeán PCM giöõa ñöôøng PCM ñaáu noái lieân ñaøi vaø ñöôøng PCM ñaáu noái noäi boä trong toång ñaøi. IV CAÙC KYÕ THUAÄT CHUYEÅN MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ: 1 Caùc Kyõ Thuaät Chuyeån Maïch: 1.1 Chuyeån maïch theo phöông phaùp keát noái khoâng gian (space switch): Chuyeån maïch khoâng gian thöôøng ñöôïc söû duïng cho chuyeån maïch töông töï. Ngoaøi ra coøn ñöôïc söû duïng keát hôïp vôùi chuyeån maïch thôùi gian trong caùc heä chuyeån maïch TST, STS, TSTS…
 16. Caáu taïo chung cuûa chuyeån maïch khoâng gian laø caùc ma traän tieáp ñieåm N ñaàu vaøo vaø M ñaàu ra. Moãi ñaàu vaøo baàt kì trong caùc ñaàu vaøo coù theå ñöôïc noái vôùi baát kì ñaàu ra naøo trong M ñaàu ra. Coù 2 loaïi chuyeån maïch khoâng gian laø: chuyeån maïch khoâng gian tieáp thoâng hoaøn toaøn (non-blocking) vaø chuyeån maïch khoâng gian tieáp thoâng khoâng hoaøn toaøn (blocking). • Chuyeån maïch tieáp thoâng hoaøn toaøn: 1 2 3 ….. M 1 2 3 . . . N M=N Soá ñaàu vaøo N vaø soá ñaàu ra M baèng nhau. Nhö vaäy taïi moät thôøi ñieåm ñaàu vaøo baát kì seõ coù ít nhaát moät tieáp ñieåm noái vôùi ñaàu ra baát kì. Khaû naêng thoâng thoaïi laø 100%. • Chuyeån maïch tieáp thoâng khoâng hoaøn toaøn: Soá ñaàu vaøo N lôùn hôn soá ñaàu ra M. khaû naêng keát noái ñaàu vaøo vôùi ñaàu ra laø: 1 2 3 . . . M 1 2 3 N>M . . N
 17. • Chuyeån maïch nhieàu taàng : Heä thoáng chuyeån maïch moät taàng duøng ma traän tieáp ñieåm vuoâng hay chöõ nhaät coù nhöôïc ñieåm laø: khi muoán keát noái moät thueâ bao vôùi moät aâm hieäu hay moät thueâ bao khaùc thì phaûi ñoùng moät tieáp duy nhaát töông öùng. Do ñoù neáu tieáp ñieåm naøy hoûng thì thueâ bao ñoù seõ bò coâ laäp. Hôn nöõa soá tieáp ñieåm taêng theo luõy thöøa baäc 2 vôùi soá thueâ bao neân phaàn cöùng cuûa toång ñaøi seõ phöùc taïp vaø khoâng coù tính kinh teá khi toång ñaøi coù dung löôïng lôùn. Ñeå giaûm soá tieáp ñieåm trong khi vaãn caàn phaûi taêng dung löôïng thueâ bao, ngöôøi ta duøng phöông phaùp chuyeån maïch nhieàu taàng. N ñaàu vaøo ñöôïc chia thaønh N/n nhoùm, moãi nhoùm goàm n keânh. Caùc nhoùm naøy laø ma traän caáp thöù nhaát. Caùc ñaàu ra cuûa noù thaønh ñaàu vaøo caùc ma traän caáp thöù hai vaø cöù nhö vaäy cuoái cuøng coù N lôùn ñaàu ra. Caùc thieát bò noái ñaàu vaøo cuûa noù vôùi caáp 1, ñaàu ra vôùi caáp cuoái cuøng. Hình sau ñaây minh hoïa chuyeån maïch 3 taàng. 1 n k α α k n 1 N nj nj N ñaàu ñaàu vaøo 1 1 ra n k α α k n nj nj 1 1 n k α α k n nj nj Coù k ma traän caáp 2. Moãi ma traän caáp 1coù N ñaàu vaøo vaø k ñaàu ra noái vaøo ma traän caáp 2. Moãi ma traän caáp 2 coù α = N/ n ñaàu vaøo vaø α ñaàu ra noái vôùi taát caû caùc ma traän caáp 1 vaø 3. Toång soá tieáp ñieåm cuûa heä thoáng chuyeån maïch: NX = 2Nk + k(N / n )2
 18. Giaû söû muoán thieát laäp ñöôøng noái töø a ñeán b, tröôøng hôïp xaáu nhaát laø (n-1) ñaàu vaøo vaø(n-1) ñaàu ra cuûa caáp giöõa ñang duøng. Nhö vaäy coù (2n-2) boä chuyeån maïch cuûa taàng trung taâm khoâng cho pheùp ñi töø a ñeán b. neáu coù theâm moät boâï chuyeån maïch ôû taàng trung taâm thì vieäc ngeõn seõ khoâng xaûy ra. Nghóa laø toång soá ma traän ôû taàng giöõa ñeå taéc ngeõn khoâng xaûy ra laø: k=(2n-2) + 1 =2n-1 vôùi k toái thieåu ñeå khoâng taéc ngheõn ôû treân ta coù: NX = 2N(2n-1) + (2n-1)(N/ n)2 Xaùc ñònh n ñeå NX ñaït giaù trò cöïc tieåu. Laáy ñaïo haøm baäc nhaát cuûa NX theo n roài cho baèng 0 ta tìm ñöôïc giaù trò n: n = (N/ n)1/2 Vaäy giaù trò cöïc tieåu cuûa NX laø: NXMIN = 4n[(2N)1/2 – 1] Laø caùc giaù trò toái öu khi phaân chia soá ñöôøng thueâ bao trong moãi nhoùm vaø soá tieáp ñieåm toái thieåu ñeã thoõa maõn non-blocking. Ta nhaän thaáy soá tieáp ñieåm taêng theo tæ leä soá muõ 3/2 so vôùi möùc taêng dung löôïng cuûa toång ñaøi, ñieàu naøy laøm giaûm soá tieáp ñieåm ñaùng keå trong quaù trình thieát keá caùc toång ñaøi coù dung löôïng lôùn vaø cöïc lôùn, ñöôïc minh hoïa trong baûng sau : Soá ñöôøng noái Soá tieáp ñieåm CM 3 taàng Soá tieáp ñieåm CM ñôn taàng 128 7680 16384 512 63488 622144 3048 516096 4.2*106 8912 4.2*106 6.7*107
 19. • Öu vaø khuyeát ñieåm cuûa chuyeån maïch khoâng gian: Maïng chuyeån maïch khoâng gian laø 1 loaïi chuyeån maïch ñaàu tieân trong kyõ thuaät chuyeån maïch. Theá heä thöù 1 laø vieäc ñieàu khieån keát noái caùc ma traän chuyeån maïch thöïc hieän bôûi con ngöôøi. Vôùi söï phaùt trieån cuûa kyõ thuaät ñieän töû caùc toång ñaøi naøy daàn daàn ñöôïc ñieän töû hoùa. Öu ñieåm cuûa phöôbg thöùc keát noái naøy laø keát caáu ñôn giaûn, chaát löôïng thoâng thoaïi cao vì tín hieäu ñöôïc truyeàn tröïc tieáp maø khoâng ñi qua moät phöông thöùc ñieàu cheá naøo caû. Tuy nhieân chuyeån maïch khoâng gian ngaøy nay ít ñöôïc söû duïng do caùc nguyeân nhaân sau: neáu dung löôïng toång ñaøi lôùn thì keát caáu raát phöùc taïp, khoâng theå phaùt trieån theo ñaø soá hoùa cuûa tín hieäu, vieäc giaûm giaù thaønh lieân tuïc caùc linh kieän soá so vôùi linh kieän analog laøm cho toång ñaøi duøng chuyeån maïch soá ngaøy moät phaùt trieån. 1.2/ Chuyeån maïch theo phöông phaùp phaân chia thôøi gian: • Phöông thöùc gheùp keânh PAM (Pulse Amplitude Modulation): Ñeå giaûm bôùt aûnh höôûng cuûa nhieãu treân ñöôøng truyeàn ngöôøi ta tieán haønh rôøi raïc hoùa tín hieäu lieân tuïc theo thôøi gian thaønh caùc xung rôøi raïc. Quaù trình ñoù ñöôïc goïi laø quaù trình laáy maãu tín hieäu analog. Theo dònh lyù Shannon thì taàn soá laáy maãu phaûi lôùn hôn toái thieåu 2fmax (vôùi f laø taàn soá tín hieäu laáy maãu) thì môùi coù khaû naêng phuïc hoài laïi daïng tín hieäu analog ban ñaàu. Ñieàu naøy cho pheùp khi truyeàn tín hieäu, khoâng nhaát thieát phaûi truyeàn toaøn boä tín hieäu ñoù, chæ caàn truyeàn nhöõng giaù trò ñaõ laáy maãu töø tín hieäu. ÔÛ ñaàu thu coù theå phuïc hoài laïi nguyeân daïng tín hieäu ban ñaàu. Khaûo saùt tín hieäu thoaïi, ngöôøi ta nhaän thaáy phoå tín hieäu thoaïi phaàn lôùn naèm trong daõi taàn töø 300 ñeán 3400 Hz. Nhö vaäy chæ caàn taàn soá laáy maãu tín hieäu thoaïi f = 2*3.4 = 6.8 KHz laø ñuû phuïc hoài laïi daïng tín hieäu ban ñaàu ôø ñaàu thu. Trong thöïc teá do ñaùp öùng cuûa boä loïc trong quaù trình khoâi phuïc laïi daïng tín hieäu khoâng ñöôïc lyù töôûng, neân ngöôøi ta duøng taàn soá laáy maãu laø 8KHz cao hôn taàn soá laáy maãu tính toaùn moät ít. Quaù trình laáy maãu chính laø quaù trình ñieàu bieân xung PAM. Caùc xung ñöôïc taïo ra trong quaù trình laáy maãu ñöôïc truyeàn ñi treân keânh truyeàn.
 20. Nhöôïc ñieåm cuûa toång ñaøi PAM laø tín hieäu sau khi phuïc hoài seõ bò meùo daïng so vôùi tín hieäu ban ñaàu. Maët khaùc neáu caùc khe thôøi gian khoâng ñöôïc ñònh thôøi chính xaùc seõ deã truøng laép nhau gaây neân hieän töôïng nhieãu xuyeân keânh. Ñeå traùnh hieän töôïng naøy thì giöõa 2 keânh caàn coù khoaûng baûo veä. Khi dung löôïng taêng leân thì khoaûng baûo veä heïp laïi vaø hieän töôïng nhieãu naøy caøng deã xaûy ra. Do ñoù gheùp keânh PAM khoâng thích hôïp vôùi toång ñaøi coù dung löôïng lôùn. Ts T Ts : chu kì laáy maãu T1 : thôøi gian giöõa 2 maãu lieân tieáp cuûa cuøng moät tín hieäu Keânh1 Keânh 2 Keânh N T2 Ts Keânh truyeàn tín hieäu PAM T2 : khoaûng baûo veä choáng xuyeân keânh