Xem mẫu

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ  LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Ñeà taøi: THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG CARD GHI- ÑOÏC EPROM Sinh Vieân Thöïc Hieän : NGOÂ SYÕ Lôùp: 95 KÑÑ Giaùo Vieân Höôùng Daãn: TRAÀN VAÊN TROÏNG TRÖÔNG T. BÍCH NGAØ TP. HOÀ CHÍ MINH THAÙNG 03/2000
 2. Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp. Hoà Chí Minh Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû NghóaVieät Nam Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc -----oOo----- -----oOo----- KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân: NGOÂ SYÕÂ Nieân khoùa: 1995-2000 Ngaønh : Kyõ Thuaät Ñieän –Ñieän Töû 1. Ñaàu ñeà luaän vaên: THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG CARD GHI ÑOÏC EPROM ...................................................................................................................................... 2. Cô sôû ban ñaàu: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 3. Noäi dung caùc phaàn lyù thuyeát vaø tính toaùn: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 4. Caùc baûn veõ vaø ñoà thò: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 5. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN VAÊN TROÏNG – TRÖÔNG T. BÍCH NGAØ 6. Ngaøy giao nhieäm vuï :............................................................................................. 7. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï:.................................................................................. THOÂNG QUA BOÄ MOÂN Ngaøy…………thaùng…………naêm………….. Giaùo vieân höôùng daãn Chuû nhieäm boä moân TRAÀN VAÊN TROÏNG TRÖÔNG T. BÍCH NGAØ
 3. NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
 4. NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
 5. NHAÄN XEÙT CUÛA HOÄI ÑOÀNG CHAÁM LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
 6. MUÏC LUÏC PHAÀN I: MÔÛ ÑAÀU ............................................................................... 1 C@ÖÔNG I: CHÖÔNG DAÃN NHAÄP ........................................................2 I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ .....................................................................................2 II. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI..............................................................................2 III. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU ................................................................3 CHÖÔNG II: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN ...............................................................4 I. ÑAËC ÑIEÅM, YEÂU CAÀU ÑEÀ TAØI ........................................................4 II. MUÏC ÑÍCH ÑEÀ TAØI ............................................................................4 III. PHÖÔNG PHAÙP THIEÁT KEÁ ...............................................................4 IV. PHÖÔNG PHAÙP THU THAÄP DÖÕ LIEÄU .............................................4 V. TRÌNH TÖÏ THIEÁT KEÁ ........................................................................5 PHAÀN II: NOÄI DUNG.......................................................................... 6 CHÖÔNG I. TOÅNG QUAN MAÏCH TÍCH HÔÏP .......................................7 I. ÑÒNH NGHÓA ......................................................................................7 II. VI MAÏCH SOÁ ......................................................................................7 III. VI MAÏCH NHÔÙ...................................................................................8 IV. VI MAÏCH VI XÖÛ LYÙ ........................................................................10 CHÖÔNG II: GIÔÙI THIEÄU KIT PROFI – 5E .......................................12 I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ IC 2764 ..................................................................12 II. GIÔÙI THIEÄU VEÀ VI XÖÛ LYÙ 8085 .....................................................16 III. GIÔÙI THIEÄU VEÀ 8255A ....................................................................19 IV. GIÔÙI THIEÄU VEÀ KIT PROFI – 5E ....................................................28 CHÖÔNG III. THIEÁT KEÁ PHAÀN CÖÙNG ...............................................33 I. KHAÙI NIEÄM ......................................................................................33 II. NGUOÀN CUNG CAÁP ........................................................................34 III. CARD GHI DOÏC EPROM .................................................................36 CHÖÔNG IV. THIEÁT KEÁ PHAÀM MEÀM ................................................44 I. GIÔÙI THIEÄU ......................................................................................44
 7. II. SÔ ÑOÀ KHOÁI .....................................................................................44 III. CHÖÔNG TRÌNH PHAÀN MEÀM ........................................................56 PHAÀN III: PHAÀN KEÁT LUAÄN ......................................................... 68 I. TOÅNG KEÁT ........................................................................................68 II. ÑAÙNH GIAÙ........................................................................................68 III. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN .....................................................................68 IV. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ..................................................................69
 8. LÔØI NOÙI ÑAÀU Trong thôøi ñaïi buøng noå thoâng tin, khoa hoïc kyõ thuaät, söï ra ñôøi vaø phaùt trieån vöôït baäc cuûa boä vi xöû lyù ñaõ laøm thay ñoåi caáu truùc haàu heát caùc ngaønh trong moïi laõnh vöïc. Trong heä thoáng töï ñoäng ñieàu khieån, maùy tính, maïng ñieän thoaïi… hoaït ñoäng döôùi söï ñieàu khieån cuûa boä vi xöû lyù theo moät chöông trình laäp saün ñöôïc löu giöõ trong moät vi maïch nhôù maø ngöôøi ta thöôøng goïi laø ROM (Read Only Memory). Maëc duø ROM khoâng ñöôïc nhaéc ñeán trong boä vi xöû lyù, nhöng noù coù maët haàu heát trong caùc heä vi xöû lyù vaø cuøng phaùt trieån ñoàng thôøi vôùi söï phaùt trieån cuûa boä vi xöû lyù ñeå ñaùp öùng kòp thôøi vôùi hoaït ñoäng cuûa caùc heä naøy. Vi maïch nhôù coù nhieàu loaïi, nhöng hieän nay EPROM ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát do nhöõng öu vieät cuûa noù. Vaán ñeà ñaët ra laø laøm sao chuùng ta coù theå ghi moät chöông trình ñieàu khieån vaøo EPROM? Vaø caùch thöùc chuùng ta ñoïc ñöôïc moät chöông trình ñaõ naïp saün trong EPROM nhö theá naøo? Ñoù chính laø chöùc naêng cuûa moät maïch ghi ñoïc EPROM maø ñeà taøi ñaõ thieát keáâ vaø thi coâng. Do thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi coù haïn, hôn nöõa ñaây laø laàn ñaàu tieân laøm vieäc vôùi tính naêng ñoäc laäp neân vieäc môû roäng ñeà taøi khoâng thöïc hieän ñöôïc maø chæ döøng laïi ôû möùc ñoä ñôn giaûn vaø khaû naêng sai soùt coù theå xaûy ra. Em raát mong söï goùp yù cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn ñeå ñeà taøi hoaøn chænh hôn. TP. Hoà Chí Minh thaùng 3 naêm 2000. Sinh vieân thöïc hieän NGOÂ SYÕ
 9. LÔØI CAÛM ÔN Sau nhöõng thaùng ngaøy mieät maøi tìm hieåu, hoïc hoûi luaän vaên ñaõ hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian quy ñònh. Trong suoát thôøi gian naøy, em luoân ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa quyù thaày coâ trong Khoa Ñieän. Ñaëc bieät laø söï höôùng daãn taän tình, nhöõng lôøi ñoäng vieân khích leä cuûa thaày Traàn Vaên Troïng vaø coâ Tröông Thò Bích Ngaø, hai giaùo vieân ñaõ höôùng daãn cho em. Em khoâng bieát noùi gì hôn ñeå baøy toû loøng bieát ôn chaân thaønh ñeán quyù thaày coâ. Ngöôøi ñaõ vì em maø boû ra bieát bao coâng söùc ñeå cho ñeà taøi em ñöôïc troïn veïn. Qua ñaây em xin gôûi ñeán thaày Traàn Vaên Troïng vaø coâ Tröông Thò Bích Ngaø lôøi kính chuùc söùc khoûe ñeå ñi heát söï nghieäp troàng ngöôøi cuûa mình, goùp phaàn ñaøo taïo nhöõng nhaân taøi cho ñaát nöôùc cuõng nhö taïo tieáng vang cho Tröôøng ÑH Sö Phaïm Kyõ Thuaät. Xin chaân thaønh caûm ôn caùc baïn beø, thaân höõu ñaõ coñ nhöõng ñoùng goùp cho ñeà taøi hoaøn thaønh troïn veïn. TP. Hoà Chí Minh thaùng 3 naêm 2000.
 10. Sinh vieân thöïc hieän NGOÂ SYÕ
 11. PHAÀN I
 12. CHÖÔNG DAÃN NHAÄP ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Vôùi xu höôùng khoa hoïc kyõ thuaät ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ, nhaát laø trong lónh vöïc thoâng tin vieãn thoâng, ñieän töû, coâng nghieäp… Nhieàu thieát bò, linh kieän môùi ñaõ ra ñôøi thay theá cho nhöõng thieát bò, linh kieän tröôùc ñoù coù phaàn haïn cheá. Nhôø söï vi maïch hoùa ñaõ ñem laïi nhöõng lôïi ích to lôùn cho cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. Haàu heát khi xöû lyù döõ lieäu, ñieàu khieån… ngöôøi ta ñeàu choïn xöû lyù treân neàn taûng soá hoïc vaø ñaïi soá logic, vôùi söï trôï giuùp cuûa caùc heä vi maïch soá. Ñaëc bieät laø caùc heä vi maïch soá laäp trình ñöôïc maø ngöôøi ta thöôøng goïi laø ROM (Real Only Memory). Vì theá em seõ khaûo saùt caùch ghi ñoïc EPROM ñeå laøm ñeà taøi toát nghieäp cuûa mình. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI: Tuy ROM khoâng ñöôïc nhaéc ñeán trong boä vi xöû lyù, nhöng noù hieän dieän haàu heát trong taát caû caùc heä vi xöû lyù vaø noù phaùt trieån ñoàng thôøi vôùi söï phaùt trieån cuûa boä vi xöû lyù, ñeå ñaùp öùng kòp thôøi cuûa heä naøy. Theo suoát quaù trình phaùt trieån cuûa ROM, em nhaän thaáy hieän nay haàu heát caùc öùng duïng ñeàu taäp trung vaøo EPROM vì nhöõng öu vieät cuûa noù. Vôùi khaû naêng coù haïn, hôn nöõa thôøi gian tieán haønh ñeà taøi chæ trong thôøi gian ngaén neân chæ thieát keá maïch ghi ñoïc EPROM duøng kit vi xöû lyù vôùi moät loaïi EPROM duy nhaát ñoù laø 2764. Luaän vaên bao goàm nhöõng noäi dung sau: - Chöông I: Toång quaùt veà maïch tích hôïp. - Chöông II: Giôùi thieäu kit PROFI – 5E. - Chöông III: Thieát keá maïch ghi ñoïc EPROM. - Chöông IV: Thieát keá phaàn meàm. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU: Vôùi taàm quan troïng cuûa ROM trong caùc öùng duïng thöïc teá, töø nhöõng nhu caàu sinh hoaït – giaûi trí haèng ngaøy ñeán nhöõng öùng duïng trong ño löôøng, ñieàu khieån… Ñeå caùc thieát bò giaûm toái thieåu söï coá vaø chính xaùc thì ñoøi hoûi nhöõng chöông trình phaûi ñöôïc laäp trình saün. Vì muoán hieåu saâu trong vieäc laäp trình cuûa EPROM neân em ñaõ choïn ñeà taøi card ghi ñoïc EPROM ñeå trao doài, môû roäng kieán thöùc cho mình.
 13. CHÖÔNG II: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN ÑAËC ÑIEÅM, YEÂU CAÀU CUÛA ÑEÀ TAØI: Vôùi khaû naêng coù haïn, hôn nöõa yeâu caàu ñaët ra cuûa ñeà taøi laø khoâng ñi roäng heát caùc loaïi ROM maø ñi saâu vaøo moät linh kieän ñöôïc söû duïng roäng raõi hieän nay laø EPROM 2764. Do ñoù ñeà taøi seõ thieát keá card ghi ñoïc EPROM coù nhöõng ñaëc ñieåm sau: - Card phaûi deã söû duïng, kích thöôùc nhoû goïn. - Ñoä tin caäy cao. - Deå di chuyeån. MUÏC ÑÍCH CUÛA ÑEÀ TAØI: Ñeà taøi maø em thieát keá khoâng coù söï quy moâ nhö nhöõng ñeà taøi cuûa ñaøn anh ñi tröôùc. Nhöng khoâng vì theá maø noù keùm ñi phaàn thöïc teá. Do tính chaát thoâng duïng cuûa EPROM trong ñôøi soáng thì vieäc thieát keá card ghi ñoïc EPROM duøng kit vi xöû lyù coù nhöõng thuaän lôïi hôn vieäc giao tieáp baèng maùy tính veà phöông dieän kinh teá cuõng nhö kích thöôùc. Ngoaøi ra, ñeà taøi seõ laø nhöõng gì ñuùc keát laïi sau nhöõng naêm ngoài treân gheá giaûng ñöôøng cuûa tröôøng ÑH Sö Phaïm Kyõ Thuaät. PHÖÔNG PHAÙP THIEÁT KEÁ: Töø nhöõng ñaëc ñieåm, yeâu caàu cuûa ñeà baøi, em ñaõ choïn ra phöông aùf thöïc hieän theo trình töï sau: - Tham khaûo yù kieán cuûa giaùo vieân, baïn beø vaø thu thaäp taøi lieäu lieân quan. - Ñeà ra phöông aùn thi coâng coù tính khaû thi xeùt treân caùc maët kinh teá vaø kyõ thuaät. - Thöïc hieän theo phöông aùn, thi coâng döôùi söï chæ daãn cuûa giaùo vieân höôùng daãn. PHÖÔNG PHAÙP THU THAÄP DÖÕ LIEÄU: Nhöõng taøi lieäu, nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán ñeà taøi chuû yeáu do giaùo vieân höôùng daãn cung caáp. Ngoaøi ra, em coøn tham khaûo yù kieán cuûa quyù thaày coâ trong Khoa Ñieän vaø caùc baïn beø thaân thuoäc. Em cuõng boû ra raát nhieàu thôøi gian ñeå töï mình nghieân cöùu, tìm toøi nhöõng phaàn lieân quan trong ñeà taøi. TRÌNH TÖÏ THIEÁT KEÁ: Sau khi baét tay vaøo laøm ñeà taøi, em ñaõ tuaân thuû caùc böôùc sau: - Thu thaäp döõ lieäu.
 14. - Phaân tích döõ lieäu. - Ñeà ra caùc phöông aùn vaø löïa choïn. - Thi coâng. - Kieåm tra vaø keát luaän.
 15. PHAÀN II
 16. CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ MAÏCH TÍCH HÔÏP ÑÒNH NGHÓA: Maïch tích hôïp laø maïch ñieän maø caùc phaàn töû ñöôïc cheá taïo ñoàng thôøi treân cuøng moät ñeá, vaø caùc phaàn töû naøy khoâng taùch rôøi nhau, thoâng thöôøng ngöôøi ta goïi laø IC (Intergrated Circuit). Vôùi söï phaùt trieån khoâng ngöøng veà kyõ thuaät vaø coâng ngheä cheá taïo linh kieän ñieän töû, ñaõ cho ra ñôøi nhöõng maïc` tích hôïp coù ñoä tin caäy cao, kích thöôùc nhoû. Tính ña duïng cuõng nhö tính kinh teá cuõng ñöôïc phaùt huy. Theo möùc ñoä tích hôïp ta phaân ra caùc maïch tích hôïp sau:  Loaïi nhoû ( SSI ) chöùa döôùi 12 coång logic cô baûn.  Loaïi vöøa ( MSI ) tích hôïp ñeán caû traêm coång logic cô baûn.  Loaïi lôùn ( LSI ) tích hôïp ñeán caû ngaøn coång logic cô baûn.  Loaïi cöïc lôùn ( VLSI ) tích hôïp ñeán hôn moät ngaøn coång logic. Ñaây laø caùc loaïi maïch vi xöû lyù . Theo chöùc naêng vi maïch ngöôøi ta phaân ra caùc loaïi sau:  Vi maïch töông töï ( Analog IC ).  Vi maïch soá (Digital IC ).  Vi maïch chuyeån ñoåi ADC, DAC ( Analog – Digital Converter ).  Vi maïch nhôù ( Memory IC ).  Vi maïch vi xöû lyù (Processor). Vaø nhieàu loaïi vi maïch chuyeân duïng khaùc nöõa. VI MAÏCH SOÁ: Vi maïch soá laø caùc vi maïch maø noù chæ laøm vieäc ñuùng vôùi caùc tín hieäu giaùn ñoaïn, rôøi raïc. Caùc tín hieäu naøy chính laø caùc giaù trò coù ñieän (High) vaø khoâng coù ñieän (Low) cuûa ñieän aùp. Vôùi söï phaùt trieån raát nhanh vað maïnh cuûa kyõ thuaät soá. Vi maïch soá ngaøy nay ñang ñöôïc öa chuoäng vaø ñöôïc öùng duïng trong caùc ngaønh then choát nhö: maùy tính ñieän töû, ño löôøng, ñieàu khieån… cuõng nhö trong lónh vöïc daân duïng nhö quang baùo… Baèng coâng ngheä khaùc nhau maø nhaø cheá taïo ñaõ saûn xuaát ra IC soá theo 2 loaïi chính ñeå taïo neân 2 loaïi IC phoå bieán. TTL ( Transistor – Transistor logic ) laøm vieäc ôû möùc ñieän aùp 5v ± 10%. CMOS ( Complementary Mos) laøm vieäc ôû ñieän aùp cao hôn vôùi 1 daõy roäng. Ñieån hình cuûa loaïi IC TTL laø hoï 74xx, 74Hxx, 74LSxx,… vaø cho CMOS laø 74Cxx,74CHxx, 45xx. Moãi loaïi coù nhöõng öu vieät cuõng nhö khuyeát ñieåm rieâng. Tuøy vaøo nhöõng öùng duïng cuï theå maø ta choïn cho thích hôïp.
 17. VI MAÏCH NHÔÙ: Laø vi maïch coù khaû naêng löu tröõ döõ lieäu. Veà maët ñieän tích thì chuùng ñöôïc xem nhö nhieàu oâ nhôù maø ta coù theå ñaët vaøo moät giaù trò ñieän aùp laø High hoaëc Low. Vaø giaù trò naøy seõ ñöôïc löu tröõ theo thôøi gian tuøy theo töøng loaïi. Coù 2 loaïi maïch nhôù cô baûn laø ROM vaø RAM. III.1. Ram ( Random Access Memory): Laø boä nhôù coù theå truy xuaát vaø ghi vaøo. Noùi caùch khaùc RAM laø boä nhôù thay ñoåi, nghóa laø noù seõ maát döõ lieäu khi bò maát nguoàn nuoâi. Coù 2 loaïi RAM sau: III.1.1. SRAM ( Static RAM): Ñöôïc goïi laø RAM tónh, laø daïng RAM hoaït ñoäng theo nguyeân taéc cuûa Flip – Flop D. döõ lieäu ghi vaøo ñöôïc toàn tröõ theo thôøi gian. III.1.2. DRAM ( Dynamic RAM): Ñöôïc goïi laø RAM ñoäng. Laø daïng RAM hoaït ñoäng nhö tuï ñieän, do ñoù döõ lieäu coù theå bò maát sau khi ngaét ñieän. Vì theá ñoái vôùi DRAM ñeå ñaûm baûo khoâng maát döõ lieäu thì ta phaûi laøm töôi RAM sau moät khoaûng thôøi gian aán ñònh. III.2. ROM (Real Only Memory): Laø boä nhôù chæ coù theå ñoïc ñöôïc döõ lieäu ñöôïc ghi tröôùc töø noù. Nhöng cuõng coù moät soá loaïi ROM ta coù theå ghi vaøo noù vôùi moät soá ñieàu kieän ñaëc bieät. D0 A3 A2 ROM Andress Bus A1 Data bus A0 D7 Control Input Hình 1: Sô ñoà logic ROM ñöôïc ñôn giaûn hoùa. Tuøy theo coâng ngheä cheá taïo vaø caùch thöùc ghi döõ lieäu maø ta coù caùc loaïi ROM sau:
 18. III.2.1. PROM (Programmable ROM ): Laø loaïi chæ ghi ñöôïc döõ lieäu moät laàn vaø khoâng ñoåi ñöôïc nöõa. Ngöôøi söû duïng coù theå töï laäp trình treân PROM. Thöôøng goïi laø ROM caàu chì, coù giaù thaønh thaáp, ñöôïc söû duïng trong caùc öùng duïng quy moâ nhoû. III.2.2. MROM (Mask – Programmed ROM): Laø loaïi ROM chæ saûn xuaát theo ñôn ñaët haøng vì chæ ñöôïc laäp trình moät laàn duy nhaát vaø chöông trình ñöôïc caøi saün trong quaù trình cheá taïo cuûa nhaø saûn xuaát. III.2.3. EPROM (Erasable ROM): Laø loaïi ROM laäp trình ñöôïc nhieàu laàn. Moãi laàn laäp trình sai coù theå laäp trình laïi baèng caùch xoùa ñi tröôùc khi thöïc hieän chöông trình môùi. Xoùa EPROM baèng caùch chieáu tia cöïc tím vaøo cöûa soå treân thaân EPROM. Khi EPROM ñöôïc xoùa saïch coù nghóa laø toaøn boä teá baøo nhôù ñeàu ôû möùc 1. EPROM ñöôïc kyù hieäu 27xxxx. III.2.4. EEROM (Electrically EPROM ): EPROM coù 2 nhöôïc ñieåm sau: Muoán thay ñoåi chöông trình khaùc phaûi ñem ñi xoùa vaø laäp trình laïi, vieäc naøy raát toán thôøi gian. Khi ta muoán thay ñoåi noäi dung cuûa moät bit taïi moät ñòa chæ naøo ñoù thì phaûi xoùa toaøn boä EPROM. Do ñoù EEPROM ñaõ ra ñôøi ñeå caûi tieán EPROM. EEPROM coù theå xoùa baèng ñieän. Vaø khi xoùa coù theå xoùa toaøn boä hay töøng töø (Word) trong ma traän nhôù. Kyù hieäu EEPROM: 28xxx. Ñieän aùp laäp trình laø 5v vì beân trong coù boä chuyeån ñoåi DC sang DC (töø 5v÷21v). VI MAÏCH VI XÖÛ LYÙ: Vi xöû lyù laø vi maïch lôùn hoaëc cöïc lôùn (LSI hoaëc VLSI ) coù chöùc faêng töông töï ñôn vò xöû lyù trung taâm ( CPU: Center Processer Unit ) cuûa maùy tính thoâng thöôøng nhöng möùc ñoä thaáp hôn veà toác ñoä cuõng nhö veà khaû naêng xöû lyù vaø xuaát döõ lieäu. Moät vi xöû lyù coù theå thöïc hieän vaøi traêm leänh ñeán haøng ngaøn leänh. Do ñoù noù coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc raát nhieàu vieäc khaùc nhau tuøy theo yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng.
 19. Tính öu vieät cuûa vi xöû lyù trong kyõ thuaät ñieàu khieån vaø ño löôøng ngaøy caøng ñöôïc khaúng ñònh do tính meàm deûo cuûa phaàn meàm. Maëc duø noù phöùc taïp trong hoaït ñoäng thieát keá, nhöng tính kinh teá laø moät öu ñieåm vaø kích thöôùc nhoû. Thoâng thöôøng 1 heä vi xöû lyù goàm coù 2 phaàn chính:  Phaàn cöùng.  Phaàn meàm. Phaàn cöùng bao goàm 3 phaàn chuû yeáu: ñôn vò xöû lyù trung taâm (CPU), khoái nhôù, khoái vaøo ra. Ngoaøi ra coøn coù caùc ñöôøng daãn tín hieäu, boä dao ñoäng … Phaàn meàm: laø caùc chöông trình do ngöôøi söû duïng vieát ñeå ñieàu khieån theo yeâu caàu cuûa mình. Moät soá vi xöû lyù thoâng duïng hieän nay laø Z80, 6800, 8085, 8031… Caøng veà sau thì caùc heä vi xöû lyù caøng tieán boä veà khaû naêng xöû lyù döõ lieäu vaø toác ñoä xöû lyù… Sô ñoà caáu truùc 1 boä vi xöû lyù: Addess Bus OUT ROM RAM I/O CPU IN Data Bus Control Bus
 20. CHÖÔNG II: GIÔÙI THIEÄU KIT PROFI – 5E GIÔÙI THIEÄU VEÀ EPROM 2764 I.1. GIÔÙI THIEÄU: EPROM 2764 do haõng Intel saûn xuaát coù caùc ñaëc ñieåm. Nguoàn cung caáp Vcc = 5v. Dung löôïng: 8k x 8 bit ( goàm 65.536 bit). Thôøi gian toái ña ñeå laäp trình choïn IC 2764 laø 420s. Thôøi gian truy xuaát toái ña:  Cheá ñoä bình thöôøng laø 280 ns.  Cheá ñoä nhanh laø 200ns. Xung laäp trình ñôn. Coâng suaát tieâu taùn thaáp.  ÔÛ cheá ñoä hoaït ñoäng: doøng toái ña 150mA  ÔÛ traïng thaùi chôø: doøng toái ña 35mA. Hoaït ñoäng döïa treân caùc thoâng soá cuûa hoï TTL. Ngoõ ra 3 traïng thaùi. Laäp trình baèng ñieän vaø xoùa baèng tia cöïc tím. I.1.1. SÔ ÑOÀ CHAÂN CUÛA EPROM 2764: Trong ñoù: A0 ñeán A12 bus ñòa chæ (ngoõ vaøo). D0 ñeán D7 bus döõ lieäu (ngoõ ra). OE: ñieàu khieån cho pheùp ngoõ ra (ngoõ vaøo). CE: ñieàu khieån choïn chip (ngoõ vaøo). Vpp: ñieän aùp laäp trình. PGM: xung laäp trình vôùi ñoä roäng caàn thieát. I.1.2. BAÛNG TRAÏNG THAÙI HOAÏT ÑOÄNG EPROM 2764: CHAÂN CE OE PGM VPP VCC OUTPUT Cheá ñoä (20) (22) (27) (1) (28) (11-13,15-19) Ñoïc VIL VIL VIH VCC VCC Ra Chôø VIH X X VCC VCC Z cao Naïp C/T VIL X VIL VPP VCC Vaøo Kieåm C/T VIL VIL VIH VPP VCC Ra
nguon tai.lieu . vn