Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

NGUYỄN XUÂN NGỌC

YẾU TỐ BIỂU HIỆN TRONG TRANH CỦA LÝ TRẦN QUỲNH
GIANG, ĐINH Ý NHI VÀ ĐINH THỊ THẮM POONG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Hà Nội – 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

NGUYỄN XUÂN NGỌC

YẾU TỐ BIỂU HIỆN TRONG TRANH CỦA LÝ TRẦN QUỲNH
GIANG, ĐINH Ý NHI VÀ ĐINH THỊ THẮM POONG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình (Hội họa)
Mã số: 60210102
Khóa: 18 (2015 – 2017)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. TRANG THANH HIỀN

Hà Nội – 2017

BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT

Nxb
TS
PGS
Tr.
H

Nhà xuất bản
Tiến sĩ
Phó giáo sư
Trang
Hình

1

MỤC LỤC
Trang
Bảng chữ cái viết tắt
Mục lục ............................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .... 12
1.1. Khái niệm về “Yếu tố Biểu hiện trong tranh” ......................................... 12
1.2. Những yếu tố cơ bản của ngôn ngữ hội họa và vai trò của nó trong
khuynh hướng hội họa Biểu hiện ................................................................... 14
1.3. Khái quát về chủ nghĩa Biểu hiện trên thế giới và bối cảnh của sự xuất
hiện phong cách hội họa Biểu hiển ở Việt Nam ........................................... 19
1.4. Khái quát về tạo hình nghệ thuật của ba họa sĩ Lý Trần Quỳnh Giang,
Đinh Ý Nhi và Đinh Thị Thắm Poong ............................................................ 25
Tiểu kết ............................................................................................................ 28
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU YẾU TỐ BIỂU HIỆN TRONG TRANH CỦA
LÝ TRẦN QUỲNH GIANG, ĐINH Ý NHI VÀ ĐINH THỊ THẮM POONG
......................................................................................................................... 30
2.1. Yếu tố biểu hiện trong tranh Lý Trần Quỳnh Giang ............................... 30
2.2. Yếu tố biểu hiện trong tranh Đinh Ý Nhi ................................................ 40
2.3. Yếu tố biểu hiện trong tranh Đinh Thị Thắm Poong ............................... 52
Tiểu kết ............................................................................................................ 59
CHƯƠNG 3. NHỮNG ĐIỀU RÚT RA TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU YẾU TỐ
BIỂU HIỆN TRONG TRANH ...................................................................... 61
3.1. Sự tương đồng và khác biệt về yếu tố biểu hiện trong tranh của ba nữ họa
sĩ ..................................................................................................................... 61
3.2. Giá trị của yếu tố biểu hiện trong tranh Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Ý
Nhi và Đinh Thị Thắm Poong.........................................................................67
3.3.Vai trò của giới tính trong việc bộc lộ ý tưởng ở tác phẩm của Lý Trần
Quỳnh Giang, Đinh Ý Nhi và Đinh Thị Thắm Poong ................................... 68
3.4. Những điều rút ra từ việc nghiên cứu đề tài ............................................ 70
Tiểu kết ........................................................................................................... 72
KẾT LUẬN .................................................................................................... 73

2

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 75
PHẦN PHỤ LỤC ........................................................................................... 78

nguon tai.lieu . vn