Xem mẫu

 1. Luận văn Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty doanh nước sạch Hà nội 1
 2. Lời mở đầu Trong sự nghiệp phát triển kinh tế đặc biệt là quá trình đổi mới xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với phương châm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá, thực hiện chính sách phát triển các thành phần kinh tế với mục tiêu " Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại" . Trong những năm qua Đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng những yêu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường và định hưóng sự phát triển bằng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách và luật pháp, tạo môi trường thuận lợi để phát huy các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển, đảm bảo các chủ thể kinh doanh hoạt động bình đảng, cạnh tranh lành mạnh, có trật tự kỷ cương....vì vậy vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp cần có những hướng đi, chiến lược kinh doanh khác nhau nhằm cạnh tranh đứng vững trong cơ chế thị trường. Công ty kinh doanh nư ớc sạch Hà nội là một doanh nghiệp kinh tế quốc doanh cơ sở, chịu trách nhiệm quản lý Nhà nư ớc trực tiếp của Sở giao thông công chính. Công ty được th ành lập ngày4/4/1994. Công ty có trụ sở tại 44 đường Yên Phụ - Hà Nội. Công ty có lịch sử phát triển lâu dài, và trải qua nhiều thăng trầm. Chính điều đó làm cho thành tích ngày hôm nay của công ty thật đáng tự hào . Em đã chọn Công ty kinh doanh nước sạch Hà nội là nơi nghiên cứu và viết báo cáo thực tập tổng hợp này. Bố cục của báo cáo gồm 3 phần: Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Công ty Phần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phần 3: Nhận xét và kết luận. 2
 3. Phần I:Quỏ trỡnh hỡnh thành ,phỏt triển và cơ cấu tổ chức của Cụng ty kinh doanh nước sạch Hà nội 1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty. Công ty kinh doanh nư ớc sạch Hà nội là một doanh nghiệp kinh tế quốc doanh cơ sở, có tư cách pháp nhân, h ạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản tại Ngân hàng( kể cả tài khoản ngoại tệ) và sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước. Chịu trách nhiệm quản lý Nh à nước trực tiếp của Sở giao thông công chính. Công ty được th ành lập ngày4/4/1994. Công ty có trụ sở tại 44 đường Yên Phụ - Hà Nội. Công ty có lịch sử phát triển lâu dài, và trải qua nhiều thăng trầm. Chính điều đó làm cho thành tích ngày hôm nay của công ty thật đáng tự h ào. - Giai đoạn từ 1894- 1954 Đây là thời kỳ thực dân Pháp chiếm đóng nước ta, thời kỳ đó người Pháp khai thác nước sông Hồng để cung cấp cho nhu cầu sử dụng chủ yếu cho bộ máy cai trị của quân đội Pháp đóng tại Hà Nội. Đầu thế kỷ 20 các nhà địa chất thủy văn Pháp đã phát hiện ra một mỏ nước ngọt có trữ lượng khá lớn có thể cung cấp cho thành phố trong hiện tại và tương lai. Công ty Kinh doanh nước sạch Hà nội chuyển từ khai thác nước mặn sang khai thác nước ngầm vào đầu thế kỷ 20 với các nhà máy nước: Yên Phụ, Đồn Thủy, Ngọc Hà, Ngô Sỹ Liên, Bạch Mai, Gia Lâm. Tính đến tháng 10 năm 1954, tổng số giếng khai thác là 17 giềng với tổng công suất là 26.000 m3/ngày đêm, hệ thống truyền dẫn và phân phối dài khoảng 80 km - Giai đoạn 1894 - 1954 Tháng 10 năm1954, Thủ đô Hà nội đ ược giải phóng, Sở máy nước được giao cho Chính phủ ta và được đổi tên thành “ Nhà máy nước Hà nội’ với mục đích khai thác sản xuất nước phục vụ nhân dân Thủ đô và các ngành sản xuất công nghiệp. Hệ thống cấp nư ớc của Th ành phố trên cơ sở các nhà máy nước cũ, cải tạo mở rộng các 3
 4. nhà máy mới và thêm nhà máy nước Tương Mai với công suất 18.000m3/ ngày đêm để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp và của nhân dân. 4
 5. - Giai đoạn 1975 - 1985 Năm1975, khi đ ất n ước thống nhất, và bước vào thời kỳ xây dựng kinh tế sau chiến tranh. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, tháng 9 năm 1978 UBND Thành phố Hà nội đã quy định thành lập công ty cấp nước Hà nội thuộc Sở công trình đô thị nay là Sở Giao thông công chính Hà nội. - Giai đoạn 1985 - Tháng 8/1996 Với xu hướng đô thi hóa, nhu cầu nước sạch cho các ngành công nghiệp cũng như với nhân dân Thành phố tăng nhanh, vấn đề nứoc sạch trở lên vô cùng cấp bách. Trong khi đó, máy móc sử dụng lâu năm đã xuống cấp, lạc hậu, công tác bảo dưỡng duy tu còn yếu, đội ngũ nhân viên còn kém hiểu biết về khoa học kỹ thuật. Đây là những vấn đề nan giải đối với công ty. Ngày 11 tháng 6 năm 1985, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Phần Lan đã ký kết một văn kiện về việc chính phủ Phần Lan đóng góp kinh phí để cải tạo mở rộng và nâng cấp hệ thống sản xuất và cung cấp nước sạch với chất lượng cao cho mọi đối tượng với chi phí hợp lý nhất và đ ảm bảo vệ sinh môi trường - Giai đoạn 1986 - đến nay Tháng 8 năm 1996, sau khi nhà máy nước Gia Lâm do Chính phủ Nhật Bản giúp ta xây d ựng hoàn thành với công suất 30.000 m3/ ngày đêm. Thành phố Hà nội quyết định tách công ty Kinh doanh nước sạch Hà nội th ành 2 công ty. Các nhà máy, trạm b ơm và các m ạng nứoc thuộc địa bàn Gia Lâm và Đông Anh thành công ty Kinh doanh nước sạch số 2 có nhiệm vụ cung cấp nứoc cho địa bàn trên. Cuối năm 1997 nhà máy nước Yên Phụ mở rộng với công suất 80.000m 3/ ngày đêm được đưa vào sử dụng, nâng công suất to àn công ty lên 380.000 m3/ ngày đêm với mạng lưới cấp nước dài 600km. Thời kỳ này công ty hết giai đoạn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Phần Lan, chuyển sang hạch toán độc lập: tự chủ về mặt tài chính, xóa dần bao cấp, Nhà nước không cấp vốn đầu tư nữa mà để lại khấu hao cơ bản TSCĐ cho công ty tự tái đầu tư. Muốn cải tạo và phát triển, công ty phải tự đầu tư vay vốn và lo trả lãi. Giai đoạn n ày công ty đ ã thưc hiện vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nứơc, cụ thể là: 5
 6. + Năm1996 -1997: công ty vay của Chính phủ Pháp qua dự án SAUR 7,5 triệu franc với thời hạn 15 năm, 5 năm ân hạn để xây dựng 2 nhà máy nước Cáo Đỉnh và Nam Dư, mỗi nhà máy công suất 30.000m3/ ngày đêm và hệ thống cung cấp cho 60.000 khách hàng + Năm 2000 - 2002: công ty vay của Chính phủ Đan Mạch 5,84 triệu USD với thời hạn 12 năm, ân hạn 2 năm để cải tạo hệ thống cấp nước Hà nội bằng công ngh ề không đào. Như vậy, từ năm 2004 đến nay, công ty đã bắt đầu trả lãi vay cho các dự án và của Chính phủ Pháp và Đan Mạch hết thời gian ân hạn. Hiện nay, để phục vụ nhu cầu sử dụng nứoc của nhân dân Thủ đô, công ty Kinh doanh nước sạch Hà nội có 10 nhà máy nước với nhiều trạm bơm nhỏ hoạt động liên tục ngày đêm, cung cấp nước cho 9 quận nội thành và 1/2 huyện ngoại thành Từ liêm, Thanh trì. Công ty trong 10 năm gần đây đ ã vươn lên băng chính nội lực của m ình, tích cực đổi mới, chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu về nước sạch cho sản xuất và tiêu dùng. Công ty đ ã từng bước phát triển vựot bậc về mọi mặt trong sản xuất kinh doanh cũng như phục vụ lợi ích công cộng của nhân dân thủ đô. Trích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số năm gần đây của công ty. Số 2003 2004 2005 Năm TT Chỉ Tiêu Thu nh ập 1 1.216.245 1.345.649. 1.609.908 Bình quân 2 Doanh thu 181.492.764.112 198..294.312.818 330.981.790.008 Nộp NS 3 12.730.964.418 15.698.256.467 27.057.569.377 Lợi nhuận 4 11.185.885.681 12.166.626.527 14.939.277.865 Bảng 1.1 kết quả sản xuất kinh doanh của công ty KD n ước sạch HN 6
 7. Với những kết quả đạt được, công ty được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương lao động, huân chương chiến công hạng nhất, hai, ba và nhiều danh hiệu, bằng khen cao quý khác. 7
 8. 1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí sản xuất kinh doanh của Công ty: Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội là một doanh nghiệp nhà nước, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, chịu sự quản lý của sở GT công chính HN. Bộ máy của công ty gồm 4 khối : Khối văn phòng công ty, Khối nh à máy sản xuất nước, Khối xí nghiệp kinh doanh n ước sạch và Khối xí nghiệp phụ trợ. * Khối văn phòng công ty - Ban giám đốc : gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc. Giám đốc công ty: là người được UBND th ành phố bổ nhiệm, giao nhiệm vụ quản lý, điều hành công ty, là người có thẩm quyền cao nhất chịu trách nhiệm về mọi hoạt động SXKD của công ty theo đúng pháp luật. Phó giám đốc công ty: là người trợ giúp cho giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về những công việc được giao. Phó giám đốc kỹ thuật: quản lí toàn bộ các xí nghiệp kinh doanh nước sạch phần mạng ống truyền dẫn, phân phối, dịch vụ cấp nước vào nhà và công tác quản lí kĩ thuật chuyên ngành nước. Phó giám đốc sản xuất: Phụ trách phần sản xuất nư ớc sạch trong toàn bộ công ty, đ ảm bảo luôn ho àn thành công su ất đề ra. Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Phụ trách toàn bộ khối phụ trợ, phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh, dịch vụ cho toàn công ty. 1.3.Nhiệm vụ ,chức năng của các phòng ban: Các phòng này có nhiệm vụ giúp lãnh đ ạo công ty triển khai, giám sát tình hình ho ạt động của to àn công ty, đảm bảo cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển ổn định gồm: Phòng Tổ chức- Đào tạo (6 người): Là phòng nghiệp vụ công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch quản lí nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo mới, đào tạo lại cán bộ công nhân viên toàn công ty. Thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước với người lao động như: BHXH, BHYT, ch ế độ h ưu trí, tuyển dụng lao động, chế độ tiền lương, tiền thư ởng, các cơ ch ế hoạt động của công ty… Phòng Kế hoạch- Tổng hợp (15 người): Là phòng nghiệp vụ lập kế hoạch sản xuất hàng qúy, năm và kế hoạch phát triển ngành nư ớc theo qui hoạch chủ đạo 8
 9. của Chính phủ trước mắt và tương lai. Lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng định kì thường xuyên các thiết bị phục vụ sản xuất vào công ty, kế hoạch sử dụng các nguồn vốn đầu tư ngành nước. Tổng hợp toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ của công ty để báo cáo lãnh đạo công ty, báo cáo các cấp, các ngành, thành phố theo qui định. Phòng Tài chính-Kế toán (20 người): Chịu trách nhiệm hạch toán kế toán công tác tài chính của công ty theo chế độ Nhà nước hiện h ành. Thiết lập và qu ản lí hệ thống kế toán từ công ty xuống các đơn vị thành viên, hướng dẫn các đơn vị các văn bản nghiệp vụ kế toán tài chính thống kê. Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính hàng năm, kế hoạch sử dụng các nguồn vốn để đầu tư phát triển công ty có hiệu quả phù hợp kế hoạch sản xuất đề ra. Hàng năm tập hợp chi phí tính giá thành từng đối tượng và h ạch toán lỗ lãi, lập bảng biểu báo cáo theo qui định Nhà nước. Phòng kinh doanh (46 người): là phòng nghiệp vụ chuyên quản lí khách hàng sử dụng máy nước, h àng năm xây dựng kế hoạch doanh thu tiền nước, quản lí toàn bộ đồng hố nư ớc của công ty và khách hàng đ ể giám sát lượng nước cấp và thu được tiền chống thât thu, th ất thoát tiền nước. Phòng kĩ thuật (25 người): chuyên quản lí kĩ thuật ngành nước, xây dựng kế hoạch áp dụng tiến bộ KHKT đề tài sáng kiến và cải tiến kĩ thuật chuyên ngành nước và công tác sản xuất nước. Phòng thanh tra pháp lý (16 người) : thanh tra toàn bộ chế độ chính sách pháp lu ật của Đảng và Nhà nước, công ty đến từng đ ơn vị, thực hiện chức năng trả lời đ ơn thư của khách hàng sử dụng nước máy thông qua thông tin đại chúng. Phòng b ảo vệ (13 người): chịu trách nhiệm bảo vệ cơ sở vật chất toàn bộ của công ty, b ảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối trong khu vực thuộc công ty quản lí. Ban quản lí dự án 1A (16 người): triển khai dự án vay vốn của Ngân hàng thế giới. Ban quản lí các công trình cấp nư ớc(17 người): Sử dụng các nguồn vốn của nhà nước giao đ ể đầu tư phát triển hệ thống cấp nước thành phố. Gồm các nguồn vốn xây dựng cơ bản, phí thoát nước, khấu hao cơ bản, vốn phát triển sản xuất và vốn sửa chữa lớn công ty và cùng kế hợp với phòng kế hoạch tổng hợp, phòng kĩ 9
 10. thuật xây dựng kế hoạch đầu tư các nguồn vốn trên đúng mục địch yêu cầu đạt kết quả cao. Phòng Kiểm tra chất lượng(13 người): kiểm tra chất lượng sản phẩm nước sạch, tổ chức giám sát các đ ơn vị sản xuất nước sạch thực hiện quy trình quy ph ạm đảm bảo đúng công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn hoá, lí, vi, sinh, của nhà máy nước ban hành. Phòng Hành chính - Quản trị (27 người) : tiếp nhận công văn giấy tờ chuyển tới công ty và công văn đi đối với các cơ quan bên ngoài. Vào sổ lưu trữ các giấy tờ công văn phát ra ngoài, quản lí và đóng dấu tròn pháp nhân của công ty vào các công văn, giấy tờ, bản vẽ kĩ thuật, thiết kế dự toán công ty. Quản lí toàn bộ mẫu biểu báo của công ty cấp phát cho các đơn vị sử dụng và cấp phát văn phòng phẩm. * Khối nhà máy sản xuất nước: Gồm 10 nhà máy n ước và 12 trạm bơm có nhiệm vụ vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý, khử trùng, cung cấp nước, đảm bảo khai thác đủ nước từng nh à máy, ch ịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm nư ớc sạch đúg tiêu chuẩn của Nh à Nước Việt Nam. Quản lí to àn bộ đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị và duy trì bảo dưỡng thường xuyên, xây dựng kế hoạch sản xuất nước sạch và công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị h àng qúy, năm và tổ chức triển khai thực hiện. * Khối xí nghiệp kinh doanh nước sạch: Gồm 5 xí nghiệp có nhiệm vụ quản lý, vận hành các trạm b ơm tăng áp, quản lý m ạng đ ường ống cấp nư ớc để phân phối nước trên địa bàn Hà Nội, quản lý khách hàng tiêu thụ nước, ghi tiền nước, thu tiền nước và tiền công nợ của khách hàng, bảo dư ỡng sửa chữa đường ống nước. Tổ chức quản lí thiết kế kĩ thu ật lắp đặt đầu máy nư ớc từ hệ thống cấp nước đến khách hàng sử dụng nư ớc; xây dung và triển khai kế hoạch chống thất thoát, thất thu của công ty; tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành nước, xử lí những khách hàng vi phạm vào qui ch ế sử dụng nước máy của thành ph ố và công ty thu ộc địa bàn xí nghiệp xử lí. * Khối các xí nghiệp phụ trợ Gồm 6 xí nghiệp phụ trợ có nhiệm vụ phục vụ công tác sx nước toàn công ty: - Xí nghiệp cơ điện vận tải - Xí nghiệp xây lắp 10
 11. - Xí nghiệp vật tư - Xí nghiệp tư vấn khảo sát thiết kế - Xí nghiệp cơ giới - Xưởng đồng hồ - Bộ máy tổ chức của công ty Kinh doanh nước sạch thể hiện ở sơ đồ sau (sơ đồ 1.2) GIÁM ĐỐC CÔNG TY Phó Giám Phó giám đốc Phó giám đốc Đốc Kỹ thuật sản xuất phụ trợ Phũng TC-ĐT Phũng Kỹ Phòng Phòng thu ật h ành chính Phũng Kế kiểm tra QT hoạch Phòng Phòng bảo vệ T.chính KT 5 XN KDNS: 10 NM nước: 1. Hoàn Kiếm 1. Yên Phụ 2. Đống Đa Phòng 2. Ngô Sỹ 3.Ba Đình Kinhdoanh Liên 4. Hai Ba 3. Lương Yên Trưng 4. Mai Dịch 5. Cầu Giấy 5. Tương Mai Phòng XN cơ 6. Pháp Vân Thanh tra điện vận 7. Ngọc Hà 8. Hạ Đình 9. Cáo Đỉnh Ban Q.lý 10. Nam D ư dự án 1A Xí nghiệp xây lắp Ban Q.lý dự án XN TV- KS Xưởng Xí nghiệp thiết kế đồng hồ vật tư 11
 12. Sơ đồ tổ chức công ty Kinh doanh nước sạch Hà nội ( s ơ đồ 1.2) 1.4. Hình thức tổ chức công tác kế toán Để quản lí hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp không phân biệt th ành ph ần kinh tế, loại hình kinh doanh, linh vực hoạt động hay hình thức sở hữu để phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lí khác nhau, trong đó kế toán được coi là một công cụ hữu hiệu. Bộ máy kế toán sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời tình hình tài sản và sự biến động của tài sản cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy tại công ty kinh doanh nước sạch Hà Nôi, việc tổ chức công tác kế toán được đặc biệt quan tâm. Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội có các nhà máy, xí nghiệp được bố trí và hoạt động trải rộng khắp thành phố Hà Nội, công ty lại chưa đủ phương tiện đo đếm để phân chia ranh giới từng xí nghiệp, mạng lưới đường ống, các nhà máy có quan hệ với nhau. Do đó, công ty chưa tổ chức hạch toán riêng đơn vị được. Chính vì vậy, loại hình tổ chức công tác kế toán của công ty là hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung vừa phân tán, mà chủ yếu là tổ chức kế toán tập trung đặc biệt ở khâu sản xuất và tiêu thụ nước sạch, còn ở khâu xây lắp thì tổ chức kế toán phân tán. 1.4.1. Cơ cấu bộ máy kế toán, nhiệm vụ chức năng Việc xây dựng mô hình bộ máy kế toán phụ thuộc vào hình thức tổ chức công tác kế toán. Vì công ty tổ chức công tác kế toán chủ yếu là tập trung n ên số lượng nhân viên kế toán chủ yếu nằm ở phòng tài chính kế toán công ty. Phòng kế toán của công ty gồm có 20 người, đư ợc phân công nhịêm vụ chức năng như sau: * Ban lãnh đạo phòng: gồm trưởng phòng và 2 phó phòng giúp việc cho trưởng phòng * Các bộ phận kế toán Kế toán vốn bằng tiền : (2 người) - Quản lý vốn đầu tư và kế toán XDCB : (1 người - 12
 13. Kế toán công nợ : (5 ngư ời) - Kế toán vật liệu: (5 người - Kế toán tiền lương : (1 người) - Quản lý về thống kê các nhà máy xí nghiệp : (1 ngư ời) - Kế toán tổng hợp và giá thành : (1 người) - 13
 14. * Bộ phận thủ quỹ :(2 ng ười) Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty được mô tả như sau: Trưởng phũng (kế toán trưởng) Phú phũng phụ Phó phòng trỏch TSCĐ-công phụ trỏch kế toỏn nợ thanh toán K ế toỏn vật liệu Kế toỏn vốn bằng Quản lý và kế toỏn (4 người) tiền tài sản cố định (2 người) (1 người) K ê toán tiền Kế toán côngnợ lương (1 người) (4 ngươỡ) Q uản lý vốn đầu - Cụng nợ tiền nợ tư và kế toán ,sửa chữa.(1) K ờ toỏn thụng XDCB (1 người) - Công n ợ đặt máy kờ cỏc nhà mỏy bổ sung.(1) ,xn(1 ngươi) - Công nợ với người bán.(1) Kế toỏn tổng - Tạm ứng cụng nợ Thủ quỹ hợp và giỏ thành bội thu ,cỏc khoản (2 người) (1 người) ph ải thu ,phải trả .(1) Sơ đồ 1..3: Sơ đồ tổ chức phòng tài chính kế toán 1.4.2 Hệ thống sổ và tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán tại công ty Trước năm 1997, công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội sử dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ, là hình thức kế toán thủ công tiên tiến nhất. Từ năm 1997, xuất phát từ đặc điểm công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội là một doanh nghiệp có quy mô lớn, địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh trải rộng trên toàn thành ph ố, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lớn nên công ty đ ã đưa hệ thống vi tính vào phục vụ công tác kế toán. Và hình thức sổ kế toán m à công ty lựa 14
 15. chọn là hình thức nhật ký chung, theo đó mỗi tài khoản sẽ đ ược mở một nhật ký riêng. Do việc ứng dụng phần mềm Fast Accounting trong công tác kế toán nên khối lượng công việc đã được giảm bớt nhiều. Phần lớn các sổ và báo cáo có m ẫu sẵn được chương trình tự động lập. Theo h ình thức này, công ty sử dụng các loại sổ sách sau : - Sổ tổng hợp : Sổ nhật kí chung, sổ cái các tài khoản, sổ tổng hợp tài khoản (sổ tổng hợp chữ T) của một tài khoản (lên cho các tài khoản cấp 1,2,3...), các bảng cân đối phát sinh... - Sổ chi tiết : Thẻ tài sản cố định, thẻ kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết tiền m ặt, sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết chi phí cho từng tài khoản. Chứng từ gốc Sổ kế toán Nh ật ký chi tiết chung Bảng tổng Sổ cỏi hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kì Quan hệ đối chiếu Sơ đồ 1. 4: Quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung 15
 16. Theo hình thức n ày thì tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh đều được ghi vào sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản kế toán các nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu từ Nhật ký chung ghi vào sổ cái theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tuy nhiên tất cả các định khoản và tạo lập các sổ sách đều được thực hiện trên m áy vi tính. 16
 17. Phần II: Thực trạng hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty 2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội là một doanh nghiệp kinh tế quốc doanh cơ sở có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản của Ngân hàng (kể cả tài kho ản ngoại tệ) và sử dụng con dấu riêng theo qui đ ịnh của Nhà nước. Theo quyết định số 564/QĐUB ngày 4/4/1999 của UBND thành phố Hà Nội, công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội có những nhiệm vụ: Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ các đối tượng sử dụng theo quyết định của UBND th ành phố; sản xuất, sửa chữa đ ường ống, đồng hồ đo nước và các sản phẩm cơ khí thiết bị chuyên dùng đáp ứng nhu cầu của ngành nước; thiết kế, thi công, sửa chữa lắp đặt các trạm nước nhỏ và đ ường ống cấp nước quy mô vừa theo yêu cầu của khách hàng. Đồng thời có công ty phải có trách nhiệm tổ chức với chính quyền địa phương, lực lượng thanh tra chuyên ngành bảo vệ nguồn nước ngầm, hệ thống công trình cấp n ước; quản lý các nguồn vốn vay, vốn phát triển sản xuất, vốn liên doanh, liên kết, nhằm đầu tư phát triển ngành nước, quản lý nguồn vốn ngân sách đ ược UBND thành phố và sở Giao thông công chính uỷ nhiệm. Đến 07/10/1997, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 3857/ QĐUB bổ sung thêm các nhiệm vụ sau cho công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội: Thực hiện các công việc tư vấn xây dựng đối với các công trình vừa và nhỏ thuộc hệ thống cấp nước; khai thác, kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành cấp nước, nhập khẩu vật tư thiết bị cấp nước, liên doanh liên kết với các thành ph ần kinh tế trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao. 2.2. Đặc điểm về công nghệ xử lí nước sạch Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội có đặc điểm sản xuất khác so với một số loại hình doanh nghiệp khác. Thành ph ầm ở đây là n ước sạch, do đó phải có một quy trình công nghệ khép kín từ khai thác đến cung cấp cho người tiêu dùng cuối cùng. Như vậỵ, để có thành phẩm là nước sạch, cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất, nước tự nhiên được công ty khai thác qua một quy trình công ngh ệ liên tục từ khâu 17
 18. này đến khâu khác không có sự ngắt qu ãng. Có thể khái quát quá trình sản xuất qua sơ đồ sau: ( Sơ đồ 2.1.) KHU XỬ LÝ TRẠM BƠM DÀN KHỬ SẮT BỂ LẮNG DỢTII Bể sát trùng Bể lọc Bể chứa TRẠM CẤP NƯỚCSX BƠM GIẾNG TRẠM B ƠM TĂNG ÁP CẤP NƯ ỚC NHÀ CAO TẦNG Sơ đồ 2.1: Sơ đ ồ quy trình công nghệ sản xuất nước sạch Từ các giếng khoan nằm rải rác trong lòng đất có độ sâu từ 60 đến 80 mét so với mặt đất, nước được hút lên từ các mạch nước ngầm, theo đường ống truyền dẫn nước thô về nhà máy. Tại nhà máy, nước đước đẩy lên dàn mưa và h ệ thống làm sạch để thực hiện quá trình khử sắt và mangan. Quá trình này đ ược biểu diễn theo 2 phương trình hoá h ọc sau : Kh ử sắt II ( Fe++ ) thành sắt III ( Fe+++ ) : 4 FeO + O2 = 2 Fe2 O3 Kh ử mangan ( Mn ++) thành mangan III ( Mn +++) : 4 MnO+ O2 =2 Mn2 O3 Sau đó, nước được dẫn vào bể lắng để loại các chất cặn to nhờ quá trình hình thành kết tủa, rồi được tiếp tục dẫn sang bể lọc để loại bỏ nốt các cặn nhỏ. Khi n ước đã đ ạt đến độ trong tiêu chuẩn, người ta làm sạch nước (khử trùng b ằng clo hoặc zaven ) nồng độ 0,7 gam/m 3 đ ể diệt trừ các loại vi khuẩn và thực vật. Cuối cùng, nước sạch được tích lại ở bể chứa. Trạm bơm đ ợt 2 có nhiệm vụ bơm nước sạch từ bể chứa vào mạng lưới cung cấp của thành phố phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, phòng cháy ch ữa cháy và làm đẹp thủ đô. 18
 19. Qua qui trình công ngh ệ cho thấy từ khâu đầu đến khâu cuối diễn ra một cách liên tục. Xét đến điều kiện kinh tế và thực tế ở Việt Nam thì đây là một quy trình xử lý n ước công nghệ còn đ ơn giản và d ễ thực hiện, có thể phù hợp với hầu hết các nguồn nước ở Việt Nam. Tuy nhiên, quy trình này chỉ thích hợp cho những nguồn nước có chất lượng nước trung bình (hàm lượng sắt và mangan thấp không bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ). Đối với những nh à máy nước thô bị chất hữu cơ từ chất tiết của con người và lớp than bùn ô nhiễm như nhà máy nước Pháp Vân, Hạ Đình, Tương Mai ở Hà Nội, thì với công trình công nghệ này, chất lượng nước đã qua xử lý không th ể đáp ứng với yêu cầu vệ sinh tiêu chuẩn, vì không khử đư ợc Amôniắc, Nitrat, Nitrit. Để nâng cao chất lượng nước sạch cũng như công suất khai thác của các nhà máy nư ớc, Hà Nội không chỉ cần có khối lượng vốn đầu tư mà còn cần tăng cường hợp tác quốc tế trong việc chuyển giao công nghệ tiên tiến cho các nhà máy nước, chú trọng đầu tư theo chiều sâu. 2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội 2.3.1. Bảng cân đối kế toán Báo cáo tài chính là tài liệu phản ánh một cách tổng hợp và toàn diện về tình hình tài sản, nguồn hình thành nên tài sản, công nợ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một niên độ kế toán.Những thông tin báo cáo tài chính nhằm phục vụ cho công tác quản lý của lãnh đạo Công ty,sau đó là những bên có liên quan, những người có quyền lợi trực tiếp cũng như gián tiếp ví dụ nh ư: thuế, các nhà đầu tư, nhà tín dụng... 19
 20. CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN Năm 2005 -2006 ĐVT:VNĐ Số chờnh lệch TÀI SẢN Năm 2005 Năm 2006 Tỷ lệ(%) Mức tăng(giảm) I – TSLĐ$ĐẦU TƯ NGẮN 352,791,184,992 112,385,425,869 465,176,610,861 31,85 HẠN 7 .89 18,108,310,603 229,500,854,266 247,609,164,869 1.Tiền 83.52 78,304,761,982 2.Các khoản phải thu 93,752,593,925 172,057,355,907 (49,83) (4,086354,192) 8,201,226,489 4,114,872,297 -Phải thu của khách hàng 47,935,596,303 76,816,814,907 28,881,218,604 60.25 -phải thu khác 25.90 7,634,763,756 29,474,220,224 37,108,983,980 3.Hàng tồn kho 13126.64 8,337,589,528 63,516,577 8,401,106,105 4.Tài sản ngắn hạn khác 33.33 259,898,958,105 779,714,848,320 1,039,613,806,425 II-TSCĐ &ĐẦU TƯ DH 33.65 259,976,654,987 772,689,032,519 1,032,665,687,506 1.Tài sản cố định 30.38 230,124,653,964 757,470,507,632 987,595,161,596 -TSCĐ hữu hình (56.42) (223 ,868,488) 396,816,007 172,947,519 -TSCĐ vô hình 202.92 30,075,869,511 14,821,708,880 44,897,578,391 2.Chi phí XDCB dở dang (1.29) (77,696,882) 6,013,140,093 5,935,443,211 3.Tài sản dài hạn khác 1,132,506,033,312 1,504,790,417,286 32.87 372,284,383,974 CỘNG TÀI SẢN Số chờnh lệch NGUỒN VỐN Năm 2005 Năm 2006 Tỷ lệ(%) Mức tăng(giảm) 52.29 350,583,223,225 670,417,950,87 1,021,001,173,712 I - NỢ PHẢI TRẢ 357,720,219,665 557,486,080,994 55.84 199,765,861,329 1.Nợ ngắn hạn 20
nguon tai.lieu . vn