Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phát triển hoạt động thanh toán liên ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      12      0
Mã tài liệu mezbuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Loại file PDF Số trang 45 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 12
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng các hoạt động thanh toán liên ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam để từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán cho ngân hàng.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> LÊ THỊ HỒNG NHUNG<br /> <br /> PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN LIÊN NGÂN<br /> HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ<br /> VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính- ngân hàng<br /> Mã số : 60 34 02 01<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.TS. LÊ HOÀNG<br /> NGA<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................... i<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ...................................................................... ii<br /> DANH MỤC HÌNH ................................................................................. iii<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ........................................................................... iii<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH<br /> TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ............... 4<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ......................................................... 4<br /> 1.1.1 Các công trình nghiên cứu ở nƣớcngoài ........................................... 4<br /> 1.1.2 Các công trình nghiên cứu ở trong nƣớc ........................................... 4<br /> 1.2. Những vấn đề lý luận chung về hoạt động thanh toán liên ngân hàng<br /> của ngân hàng thƣơng mại .................................................................................. 10<br /> 1.2.1.Thanh toán liên ngân hàng .............................................................. 10<br /> 1.2.1.1 Khái niệm ..................................................................................... 10<br /> 1.2.2.Phát triển hoạt động thanh toán liên ngân hàng .............................. 25<br /> 1.2.3. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển hoạt động thanh toán liên ngân<br /> hàng và một số bài học cho Việt Nam ................................................................ 35<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN<br /> VĂN .................................................................................................................... 41<br /> 2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu................................................................... 41<br /> 2.1.1.Phƣơng pháp thu thập dữ liệu ......................................................... 41<br /> <br /> 2.1.2.Phƣơng pháp phân tích xử lý dữ liệu .............................................. 43<br /> 2.1.3.Phƣơng pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết .......................... 44<br /> 2.1.4.Phƣơng pháp phân tích và tổng hợp ............................................... 44<br /> 2.1.5.Phƣơng pháp so sánh ...................................................................... 45<br /> 2.2 Thiế t kế luâ ̣n văn ................................................................................ 46<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ........................................................................ 47<br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH<br /> TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> QUỐC TẾ VIỆT NAM ...................................................................................... 48<br /> 3.1.1 Các thông tin khái quát ................................................................... 48<br /> 3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ................................................. 49<br /> 3.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế<br /> Việt Nam ............................................................................................................. 51<br /> 3.1.4Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần<br /> Quốc tế Việt Nam ................................................................................................ 52<br /> 3.2. Thực trạng phát triển hoạt động thanh toán liên ngân hàng tại Ngân<br /> hàng thƣơng mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam .................................................... 59<br /> 3.2.1 Các loại hình thanh toán liên ngân hàng tại Ngân hàng thƣơng mại<br /> cổ phần Quốc Tế Việt Nam ................................................................................. 59<br /> 3.2.2 Tình hinh phát triển hoạt động thanh toán liên ngân hàng qua các chỉ<br /> tiêu định lƣợng .................................................................................................... 60<br /> 3.2.3 Tình hinh phát triển hoạt động thanh toán liên ngân hàng qua các chỉ<br /> tiêu định tính ....................................................................................................... 68<br /> 3.3. Đánh giá chung về phát triển hoạt động thanh toán liên ngân hàng tại<br /> Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế Việt Nam ............................................ 74<br /> 3.3.1. Những ƣu điểm .............................................................................. 74<br /> 3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân ..................................................... 74<br /> <br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ........................................................................ 78<br /> CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT<br /> ĐỘNG THANH TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG<br /> MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM ........................................................ 79<br /> 4.1 Định hƣớng phát triển hoat động thanh toán liên ngân hàng tại Ngân<br /> hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế Việt Nam ...................................................... 79<br /> 4.1.1 Hệ thống thanh toán liên ngân hàng của các ngân hàng thƣơng mại<br /> Việt Nam trong tƣơng lai .................................................................................... 79<br /> 4.1.2 Định hƣớng phát triển hoạt động thanh toán liên ngân hàng tại Ngân<br /> hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế Việt Nam: ..................................................... 80<br /> 4.2 Giải pháp phát triển hoat động thanh toán liên ngân hàng tại Ngân<br /> hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế Việt Nam ...................................................... 81<br /> 4.2.1 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ............................................. 81<br /> 4.2.2 Hoàn thiện thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin phục vụ<br /> phát triển hệ thống thanh toán liên ngân hàng .................................................... 82<br /> 4.2.3 Thực hiện chính sách quản lý chất lƣợng một cách tích cực .......... 83<br /> 4.3. Một số kiến nghị ............................................................................... 85<br /> 4.3.2. Kiến nghị với các bộ ban ngành có liên quan ................................ 89<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 ........................................................................ 90<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................. 91<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phát triển hoạt động thanh toán liên ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
mezbuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ, Luận văn Tài chính ngân hàng, Hoạt động thanh toán liên ngân hàng, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, Phát triển hoạt động thanh toán ngân hàng
Loại file
PDF
Số trang
45
Dung lượng
Lần xem
12
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-Thac-si-Tai-chinh-ngan-hang-Phat-trien-hoat-dong-thanh-toan-lien-ngan-hang-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Quoc-Te-Viet-Nam.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
uyenuyen1 Trả lời Thích   0 9/6/2018 3:29:42 AM
Cảm ơn nhóm tác giả và các bạn chia sẻ

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT