Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG QUÁN GIÁ,
XÃ YÊN SỞ, HUYỆN HOÀI ĐỨC,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA
Khóa 3 (2015 - 2017)

Hà Nội, 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Quản lý lễ hội truyền thống
Quán Giá xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội” là bài luận văn
do chính tôi thực hiện nghiên cứu và hoàn thành, tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm về bài viết của mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội ngày 20 tháng 08 năm 2017
Học viên

Đỗ Thị Phương

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BVHTT&DL :

Bộ văn hóa thể thao và du lịch

CNXH:

Chủ nghĩa xã hội

TP:

Thành phố

TW :

Trung ương

UBND :

Ủy ban nhân dân

VHTT :

Văn hóa thông tin

VN:

Việt Nam

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG
VÀ TỔNG QUAN VỀ HỘI GIÁ XÃ YÊN SỞ. .......................................... 7
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý lễ hội truyền thống ......................................... 7
1.1.1. Những vấn đề lý luận chung ................................................................... 7
1.1.2. Quản lý của nhà nước........................................................................ 15
1.1.3. Quản lý tự quản của cộng đồng ........................................................ 16
1.1.4. Vai trò của lễ hội truyền thống với phát triển kinh tế xã hội ............ 17
1.2. Tổng quan về lễ hội Quán Giá ............................................................. 19
1.2.1. Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội của xã
Yên Sở ......................................................................................................... 19
1.2.2. Sự tích vị thần thờ ở lễ hội Quán Giá ............................................... 21
1.2.3. Quá trình hình thành và diễn trình lễ hội Quán Giá.......................... 26
1.2.4. Giá trị của lễ hội quán Giá ................................................................ 35
Tiểu kết ........................................................................................................ 39
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG
QUÁN GIÁ ................................................................................................. 41
2.1. Các chủ thể quản lý lễ hội .................................................................... 41
2.1.1. Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hoài Đức ...................................... 41
2.1.2. Ban văn hóa thông tin xã Yên Sở...................................................... 42
2.1.3. Ban tổ chức lễ hội.............................................................................. 43
2.1.4. Ban Quản lý di tích ........................................................................... 46
2.3. Thực trạng công tác quản lý lễ hội Quán Giá ...................................... 46
2.3.1. Tuyên truyên phổ biến các văn bản quản lý về lễ hội....................... 46
2.3.2. Quản lý các nguồn lực tổ chức lễ hội................................................ 51
2.3.3. Quản lý bảo vệ di tích Quán Giá ....................................................... 55

2.3.4. Công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức lễ hội ............... 56
2.3.5. Sự tự quản của cộng đồng trong tổ chức lễ hội ................................ 58
2.3.6. Đánh giá chung ................................................................................. 60
Tiểu kết ........................................................................................................ 66
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
LỄ HỘI QUÁN GIÁ ................................................................................... 68
3.1. Định hướng........................................................................................... 68
3.1.1. Định hướng của Đảng ....................................................................... 68
3.1.2. Định hướng của nhà nước ................................................................. 71
3.2. Giải pháp .............................................................................................. 73
3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức và cơ chế quản lý lễ hội ............ 75
3.2.2. Hoàn thiện nội dung chương trình tổ chức lễ hội ............................. 76
3.2.3. Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định của lễ hội................... 79
3.2.4. Bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của lễ hội .......................... 80
3.2.5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa .......................................................... 81
3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra........................................... 83
3.2.7. Phát huy vai trò của cộng đồng ......................................................... 85
Tiểu kết ........................................................................................................ 86
KẾT LUẬN ................................................................................................. 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 89
PHỤ LỤC .................................................................................................... 93

nguon tai.lieu . vn