Xem mẫu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
-------***-------

ĐÀO THỊ LƢƠNG

VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG
VIỆC TRỢ GIÚP GIA ĐÌNH CÓ TRẺ TỰ KỶ TIẾP CẬN
VỚI CÁC NGUỒN LỰC HỖ TRỢ
(Nghiên cứu thực hiện tại địa bàn huyện Văn Giang – Hưng Yên)

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Hà Nội – 2014

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
-------***-------

ĐÀO THỊ LƢƠNG

VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI
TRONG VIỆC TRỢ GIÚP GIA ĐÌNH CÓ TRẺ TỰ KỶ
TIẾP CẬN VỚI CÁC NGUỒN LỰC HỖ TRỢ
(Nghiên cứu thực hiện tại địa bàn huyện Văn Giang – Hưng Yên)

Chuyên ngành: Công tác xã hội
Mã số

: 60 90 01 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS. TS. Đặng Cảnh Khanh

Hà Nội – 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ............................................................................................................................................... 7
1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................................................. 7
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu..................................................................................................... 8
2.2. Về các nguồn lực hỗ trợ cho các gia đình có trẻ tự kỷ .................... Error! Bookmark not defined.
3. Ý nghĩa của nghiên cứu ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
4. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................... Error! Bookmark not defined.
6. Giả thuyết nghiên cứu......................................................................... Error! Bookmark not defined.
7. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu ................................................... Error! Bookmark not defined.
8. Phƣơng pháp nghiên cứu.................................................................... Error! Bookmark not defined.
9. Phạm vi nghiên cứu............................................................................. Error! Bookmark not defined.
NỘI DUNG .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI
VIỆC TIẾP CẬN CÁC NGUỒN LỰC HỖ TRỢ CỦA GIA ĐÌNH CÓ TRẺ TỰ KỶ. .......... Error!
Bookmark not defined.
1.1 Một số lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu .................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.1 Lý thuyết hệ thống........................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Lý thuyết vai trò .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2 Một số định nghĩa, khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu ........... Error! Bookmark not
defined.
1.2.1. Vai trò ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Công tác xã hội............................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.3. Hoạt động trợ giúp ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.4. Tự kỷ ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.6. Nguồn lực và nguồn lực hỗ trợ .................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1. Vài nét về địa bàn nghiên cứu .................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2 Trẻ tự kỷ và những khó khăn của gia đình có trẻ tự kỷ ....... Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Hầu hết các gia đình đều phải trải qua giai đoạn “sốc” tinh thần khi con có chẩn
đoán tự kỷ. .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Thiếu thông tin khiến các gia đình không có định hướng, lúng túng trong việc tìm
biện pháp can thiệp cho trẻ, hoặc đổ lỗi cho người khác. ............. Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Khó khăn với trẻ và gia đình không chỉ là sự khó nhọc về thể xác . Error! Bookmark not
defined.

1

2.2.4. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai những gia đình khó khăn khi nhà nước chưa có
sự hỗ trợ nào thích đáng cho những gia đình có trẻ tự kỷ. ........... Error! Bookmark not defined.
2.2.5. Nhiều gia đình ở xa trung tâm quá gian nan trong việc đưa con đến các cơ sở can
thiệp.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.6. Thời gian cho quá trình can thiệp của trẻ là không giới hạn ..... Error! Bookmark not defined.
2.3. Thực trạng chăm sóc trẻ tự kỷ và các mô hình hỗ trợ trẻ tự kỷ ...... Error! Bookmark not
defined.
Chƣơng 3: VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI VIỆC TIẾP CẬN
CÁC NGUỒN LỰC HỖ TRỢ CỦA GIA ĐÌNH CÓ TRẺ TỰ KỶ ....... Error! Bookmark not
defined.
3.1 Khẳng định vai trò của nhân viên CTXH trong nỗ lực trợ giúp gia đình trẻ tự kỷ
tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ ...................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Vai trò của NVXH với việc tiếp cận các nguồn lực của gia đình có trẻ tự kỷ ....... Error!
Bookmark not defined.
3.2.1 Chuyên gia .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Nhà tham vấn ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Trợ giúp ......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.4 Biện hộ ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.5 Tác nhân thay đổi ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
3.3 Xác định vai trò của NVXH thông qua việc triển khai mô hình công tác xã hội với
việc tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ của gia đình có trẻ tự kỷ. ..... Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Xác định đối tượng và mục đích hỗ trợ ................................... Error! Bookmark not defined.
3.4 Giới thiệu mô hình Lớp hỗ trợ hòa nhập ................................. Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Lý do triển khai mô hình ............................................................ Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Chức năng của mô hình ............................................................. Error! Bookmark not defined.
3.4.3 Các dịch vụ trợ giúp .................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.4.4 Kinh phí hoạt động ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.4.5 Đánh giá mô hình ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
KIẾN NGHỊ ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................... 9
PHỤ LỤCPHỤ LỤC 1 ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
DANH SÁCH CÁC TRƢỜNG HỢP PHỎNG VẤN SÂU .......... Error! Bookmark not defined.

2

3