Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

TRẦN ĐÌNH HÙNG

YẾU TỐ SIÊU THỰC TRONG TRANH LÊ HUY TIẾP,
NGUYỄN TRUNG TÍN VÀ NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ MĨ THUẬT

HÀ NỘI – 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

TRẦN ĐÌNH HÙNG

YẾU TỐ SIÊU THỰC TRONG TRANH LÊ HUY TIẾP,
NGUYỄN TRUNG TÍN VÀ NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ MĨ THUẬT
Chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình (Hội họa)
Mã số: 60210102
Khóa: 18 (2015-2017)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
PGS. TS. NGUYỄN NGHĨA PHƯƠNG

HÀ NỘI – 2017

BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT

GS

: Giáo sư

H

: Hình

KTS

: Kiến trúc sư

NXB

: Nhà xuất bản

PGS

: Phó giáo sư

TLMT

: Triển lãm Mĩ thuật

TS

: Tiến sĩ

TSKH

: Tiến sĩ khoa học

Tr

: Trang

1

MỤC LỤC

Trang phủ bìa...............................................................................................

Tr

Danh mục chữ cái viết tắt.............................................................................
Mục lục.........................................................................................................

1

MỞ ĐẦU......................................................................................................

3

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI....................... 10
1.1. Khái niệm “yếu tố siêu thực trong tranh”.............................................

10

1.2. Khái lƣợc về hội họa siêu thực.............................................................. 12
1.3. Khái quát về sự nghiệp sáng tác của các họa sĩ Lê Huy Tiếp, Nguyễn
Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng................................................................

17

Tiểu kết……………………………………………………………………. 23
Chƣơng 2: NGHIÊN CỨU YẾU TỐ SIÊU THỰC TRONG TRANH LÊ
HUY TIẾP, NGUYỄN TRUNG TÍN VÀ NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG…….. 24
2.1. Yếu tố siêu thực biểu hiện trong tranh Lê Huy Tiếp, Nguyễn Trung
Tín và Nguyễn Đình Đăng........................................................................... 24
2.1.1. Yếu tố siêu thực biểu hiện qua sự phi lí............................................. 24
2.1.2. Yếu tố siêu thực biểu hiện qua sự hƣ cấu hình thể............................. 30
2.1.3. Yếu tố siêu thực biểu hiện qua sự không tƣơng hợp giữa các vật thể 36
2.2. Sự tƣơng đồng và khác biệt về yếu tố siêu thực trong tranh Lê Huy
Tiếp, Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng.........................................

40

2.2.1. Sự tƣơng đồng về biểu hiện yếu tố siêu thực trong tranh giữa ba
họa sĩ...........................................................................................................

40

2.2.2. Sự khác biệt về biểu hiện yếu tố siêu thực trong tranh giữa ba họa
sĩ………………………………………………………………………….

43

Tiểu kết......................................................................................................... 47
Chƣơng 3: NHỮNG ĐIỀU RÚT RA TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.. 49

2

3.1. Thành công về biểu hiện yếu tố siêu thực trong tranh Lê Huy Tiếp,
Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng………………………………

49

3.2. Đóng góp của yếu tố siêu thực trong tranh Lê Huy Tiếp, Nguyễn
Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng đối với hội họa Việt Nam…………….

54

Tiểu kết……………………………………………………………………. 57
KẾT LUẬN……………………………………………………………….. 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………….... 61
PHỤ LỤC…………………………………………………………………. 63

nguon tai.lieu . vn