Xem mẫu

ư
Tr

LỜI CAM ĐOAN

ờn

g

Tôi xin cam đoan Luận văn “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực

tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình” là kết quả quá trình nghiên cứu

h
ại
Đ

nghiêm túc của tôi cùng với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa.
Các thông tin được sử dụng trong Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.
Kết quả của Luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Học viên

ọc
K

h

in

Lê Minh LonǵH́

i

ư
Tr

LỜI CẢM ƠN

ờn

Sau thời gian học tập theo chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh

g

tế tại trường Đại học Kinh tế - đai học Huế đến nay tôi đã hoàn thành chương trình
của khóa học và hoàn thiện luận văn tốt nghiệp của mình. Để hoàn thành chương

h
ại
Đ

trình cao học và có được luận văn này, cùng với sự cố gắng của bản thân, tôi xin
bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo ở Trường Đại học Kinh tế Huế đã giảng
dạy, giúp đỡ chúng tôi.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Phó giáo sư, Tiến
sĩ Hoàng Hữu Hòa là người trực tiếp hướng dẫn đã dày công chỉ bảo tôi trong suốt

ọc

quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng các cán bộ công nhân
viên Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình đã giúp đỡ, cung cấp những tài liệu

K

thực tế và thông tin cần thiết để tôi hoàn thành luận văn này.

h

in

Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả

́H

Lê Minh Long

́

ii

ư
Tr

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ

ờn

Họ và tên học viên: LÊ MINH LONG
Mã số: 60 34 04 10

g

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Niên khóa: 2016 - 2018

h
ại
Đ

Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH
1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu
- Mục tiêu tổng quát của đề tài là trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng
quản trị nguồn nhân lực đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn

ọc

nhân lực tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.
- Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề liên quan đến công tác quản trị
nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

K

- Đối tượng khảo sát: cán bộ công nhân viên và người lao động tại Công ty

in

Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.
2. Phương pháp nghiên cứu

h

Sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu, phương pahsp tổng hợp và
xử lý số liệu dựa trên các phần mềm Excel, SPSS.3. Kết quả nghiên cứu

́H

- Luận văn đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản trị
nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và kinh nghiệm của một số quốc gia cũng nhưdoanh nghiệp trong nước về công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp;

- Sử dụng tổng hợp các phương pháp phân tích nhằm đánh giá thực trạng

- Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân
lực tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình và đưa ra một số kiến nghị với các
cơ quan ban ngành có liên quan.

iii

́

công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình;

ư
Tr

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ờn
g

Chữ viết tắt

Diễn giải
Cán bộ công nhân viên

CN

Cấp nước

CP

Cổ phần

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tễ

KH

Kế hoạch

NNL
SL

ọc

h
ại
Đ

CBCNV

Nguồn nhân lực
Số lượng

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TH

K
Thực hiện

Tổ chúc – Hành chính

in

TCHC
UBND

Ủy ban nhân dân

h́H́

iv

ư
Tr

MỤC LỤC

ờn

LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii

g

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ ............................... iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................... iv

h
ại
Đ

MỤC LỤC...................................................................................................................v
DANH MỤC CÁC HÌNH....................................................................................... viii
DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................ ix
PHẦN I: MỞ ĐẦU .....................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

ọc

Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn ...................................................1
3. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ..............................................................................3

K

5. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................3

in

6. Nội dung nghiên cứu ...............................................................................................4
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ......................................................................5

h

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN
NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP .........................................................................51.1. Lý luận cơ bản về nguồn nhân lực .......................................................................5

́H

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực ................................................................................5
1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp ............................................61.2. Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.......................................................7
1.2.1. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp..............................7

1.2.3. Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ..................................10
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp..........20
1.3.2. Kinh nghiệm ở một số Công ty cấp nước tại Việt Nam..................................25
1.3.3. Bài học rút ra cho Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình...........................28

v

́

1.2.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp..................................8