Luận văn: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hang

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      74      0
Mã tài liệu 24g3tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Tác giả Hồ Phúc Loại file PDF Số trang 80 Dung lượng 0.64 M Lần tải 0 Lần xem 74
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng Việt Nam chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN từ năm 1986. Cơ chế mới đã mở ra nhiều cơ hội và những thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với từng doanh nghiệp nói riêng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường này, để tiến hành bất kỳ hoạt động SXKD, chủ thể...

Luận văn tốt nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đề tài: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hang 1 Luận văn tốt nghiệp Mục lục Trang Mở đầu 1 Chương 1: vốn lưu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 2 lưu động trong các doanh nghiệp 1.1. Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu 2 động trong doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn lưu động. 2 1.1.2. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn 7 lưu động. 1.2. Sự cần thiết phải tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả 8 sử dụng vốn lưu động ở các doanh nghiệp. 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng VLĐ ở Doanh nghiệp 8 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ. 9 1.2.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng 12 vốn lưu động trong doanh nghiệp. 1.3. Một số biện pháp tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả 15 tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động. 1.3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức quản lý và hiệu quả 15 sử dụng vốn lưu động. 1.3.2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc tổ chức quản lý 17 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Chương 2: Tình hình sử dụng VLĐ và hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty 19 In - Thương mại - Dịch vụ NH NN0 & PTNT Việt Nam 2.1. Vài nét về Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng 19 NN0 & PTNT Việt Nam . 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty In - Thương 19 mại - Dịch vụ Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam. 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty In - Thương mại - 25 Dịch vụ Ngân hàng. 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm 26 gần đây. 2.2. Thực trạng quá trình tổ chức quản lý và sử dụng VLĐ tại 28 Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 2.2.1. Kết cấu vốn kinh doanh của Công ty và nguồn hình thành vốn 29 kinh doanh. 2.2.2. Kết cấu vốn lưu động của Công ty và nguồn hình thành vốn 33 2 Luận văn tốt nghiệp lưu động. 2.2.3. Hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty 47 In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 2.3. Những thuận lợi, khó khăn và tồn tại trong công tác tổ chức 52 quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 2.3.1. Những thuận lợi 53 2.3.2. Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục. 55 Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu 57 quả sử dụng VLĐ ở Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 57 3.1.1. Những quan điểm cần quán triệt. 57 3.1.2. Phương hướng hoạt động. 58 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu 58 quả sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 3.2.1. Chủ động trong công tác huy động và sử dụng VLĐ. 59 3.2.2. Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất kinh doanh. 62 3.2.3. Tổ chức tốt công tác tiêu thụ, thanh toán tiền hàng và thu hồi 64 công nợ. 3.2.4. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích kinh tế. 66 3.2.5. Chú trọng phát huy nhân tố con người, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. 68 3.2.6. Hoàn thiện các chính sách. 69 3.3. Một số kiến nghị về chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. 70 Kết luận 72 Tài liệu tham khảo 3 Luận văn tốt nghiệp Mở đầu 1. Sự cần thiết của khoá luận Việt Nam chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN từ năm 1986. Cơ chế mới đã mở ra nhiều cơ hội và những thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với từng doanh nghiệp nói riêng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường này, để tiến hành bất kỳ hoạt động SXKD, chủ thể kinh tế nào cũng cần phải chủ động về vốn, vốn là yếu tốt cực kỳ quan trọng trong mọi hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào. Trước kia trong cơ chế bao cấp, các doanh nghiệp được Nhà nước cấp phát vốn, lãi Nhà nước thu, lỗ Nhà nước bù. Do đó các doanh nghiệp không quan tâm đến hiệu quả SXKD cũng như hiệu quả sử dụng vốn. Ngày nay khi tham gia vào nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự đối mặt với sự biến động của thị trường, với sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Muốn có được hiệu quả cao trong SXKD, tăng sức cạnh tranh của mình các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để huy động và sử dụng vốn sao cho hợp lý. Đây là việc làm cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa sống còn đối với các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc gia. Xuất phát từ những vấn đề bức xúc nêu trên và qua thời gian thực tập tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam. Tôi quyết định lựa chọn đề tài: "Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng " làm khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Kết cấu của khoá luận Kết cấu của khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận gồm 3 chương. Chương 1: Vốn lưu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp. Chương 2: Tình hình sử dụng VLĐ và hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam. 4 Luận văn tốt nghiệp Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam. Chương 1 vốn lưu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp 1.1. Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn lưu động. 1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm. Trong nền kinh tế quốc dân, mỗi doanh nghiệp được coi như một tế bào của nền kinh tế với nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ cung cấp cho xã hội. Doanh nghiệp có thể thực hiện một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm lao vụ, dịch vụ trên thị trường nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận. Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần phải có tư liệu sản xuất, đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động. Quá trình sản xuất kinh doanh là quá trình kết hợp các yếu tố đó để tạo ra sản phẩm hàng hoá, dịch vụ. Khác với tư liệu lao động, đối tượng lao động khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh luôn thay đổi hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm và được bù đắp khi giá trị sản phẩm được thực hiện. Biểu hiện dưới hình thái vật chất của đối tượng lao động gọi là tài sản lưu động, TSLĐ của doanh nghiệp gồm TSLĐ sản xuất và TSLĐ lưu thông. TSLĐ sản xuất gồm những vật tư dự trữ để chuẩn bị cho quá trình sản xuất được liên tục, vật tư đang nằm trong quá trình sản xuất chế biến và những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định. Thuộc về TSLĐ sản xuất gồm: Nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, sản phẩm dở dang, công cụ lao động nhỏ. TSLĐ lưu thông gồm: sản phẩm hàng hoá chưa tiêu thụ, vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán. 5 ... - tailieumienphi.vn

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Luận văn: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hang

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
24g3tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
quản trị vốn lưu động, nâng cao cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, tài chính doanh nghiệp, luận văn tốt nghiệp, luận văn huy động vốn, luận văn ngành tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, dịch vụ ngân hàng
Loại file
PDF
Số trang
80
Dung lượng
0.64 M
Lần xem
74
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-Quan-tri-va-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-luu-dong-tai-Cong-ty-In-Thuong-mai-Dich-vu-Ngan-hang.PDF[0.64 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT