Xem mẫu

 1. Luận văn Một số ý kiến nhận xét và đề xuất về công tác kế toán tại công ty Sản xuất vật liệu và xây dựng Hà tây 1
 2. LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay đất nước ta đang trong quá trình hoà nhập nền kinh tế vào trong khu vực và trên toàn thế giới . K ết quả của sự hội nhập này phụ thuộc rất lớn vào sự vận động của mọi tổ chức và toàn thể các thành viên trong xã hội . Để thực hiện được nhiệm vụ lơn lao này thì mọi thành viên trong xã hội phảI Cụng ty một lượng tri thức nhất định , có trí tuệ , sự nhanh nhạy để nắm bắt các vấn đề trong xã hội , đặc biệt là kiến thức về kinh Với chính sách mở cửa của nhà nước trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy hết khả năng , tiềm lực của mình . Song đây lại là một thử thách lớn đối với các doanh nghiệp đó là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Để cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác trên thị trường và kinh doanh Cụng ty hiệu quả , các doanh nghiệp phải Có hệ thống quản lý tài chính phù hợp để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời giúp cho chủ doanh nghiệp ra quyết định đúng đắn trong quá trinh sản xuất kinh doanh . Hoạch toán kế toán là một công cụ quan trọng để kiểm tra xử lý thông tin . Mục đích của doanh nghiệp là sản xuất kinh doanh để kiếm lợi nhuận vì vậy kế toán phản ánh , tinh toán một cách kịp thời , hợp lý để doanh nghiệp tiết kiệm chi phí , giá thành hạ tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp . Do đó doanh nghiệp phải thực hiện hạch toán kế toán một cach đầy đủ khoa học . NỘI DUNG BÁO CÁO GỒM BA PHẦN SAU Phần I : Giới thiệu tổng quan về Công ty SXVL& XD Hà tây Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp Phần III: Một số ý kiến nhận xét và đề xuất về công tác kế toán tại công ty Sản xuất vật liệu và xây dựng Hà tây . 2
 3. PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SXVL VÀ XD HÀ TÂY 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY SXVL VÀ XD HÀ TÂY C ông ty SXVL và XD Hà Tây là doanh nghi ệp của Đảng trực thu ộc Ban Tài chính Quản trị tỉnh uỷ H à Tây (Nay thuộc Sở Xây Dựng H à Tây) ho ạt động theo đ ịnh hướng của Nh à nước thực hiện hạch toán kinh tế x ã hội. Công ty SXVL và XD Hà Tây thành lập theo Quyết định số 490/1998/QĐ -UB ngày 25/5/1998 của UBND tỉnh H à Tây. Sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh số 200249 ngày 25/05/1998. Sở Xây dựng H à Tây cấp chứng chỉ hành nghề số 55 GP/QLXD ngày 24/10/1998. Hiện nay Công ty có vốn đầu tư là: 13.424.336.571 đồng. Trong đó: - Vốn cố định: 13.210.789.085 đồng - Vốn lưu động: 213.547.486 đồng Trụ sở chính của Công ty tại: Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Hà Tây (Km 26 Đường cao tốc Láng - Hoà Lạc) Công ty SXVL và XD Hà Tây tuy mới thành lập nhưng đến nay đã có đội ngũ cán bộ công nhân viên là: 196 người Trong đó : - Trình đ ộ Đại học là : 32 người - Trình độ Cao đẳng và Trung cấp : 8 người - Công nhân kỹ thuật có tay nghề bâc 4 trở lên : 54 người - Công nhân có tay nghề bậc ba trở xuống : 102 người 3
 4. G iai đoạn đầu của Công ty SXVL&XD Hà Tây được xây dựng đi vào ho ạt động từ năm 1998. Với tác tổ chức được sắp xếp phù hợp Công ty đã và đang ho ạt động ngày càng phát triển. Ngày nay với nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển cùng chính sách mở cửa của Đảng và nhà nước đã làm cho nhu cầu xây dựng trên cả nước nói chung và địa bàn Tỉnh nói riêng ngày càng tăng cao từ đó đ ã tạo ra nhiều thuận lợi cho Công ty. Hiện nay Công ty với những năng lực sản xuất hiện có đ ã một phần đáp ứng được nhu cầu của thị trường cả về số lượng và chất lượng sản phẩm. Từ những thuận lợi trên Công ty đã không ngừng cải tiến công nghệ kỹ thuật tìm kiếm thị trường mới kết hợp với khai thác nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của Công ty. Song do điều kiện của nền kinh tế thị trường phát triển cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu khác đã làm cho Công ty gặp phải không ít khó khăn từ đó Công ty đã bố trí tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phấn đâú giảm tối thiểu chi phí, hạ giá thành sản phẩm và luôn tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đưa ra những chiến lược kinh doanh mới nhằm tăng cao doanh thu. Bên cạnh đó Công ty cũng luôn chú trọng và quan tâm đến đời sống của công nhân viên trong Công ty, bước đầu là việc áp dụng các chính xã hội nhằm ổn định đời sống cho công nhân viên để đời sống của công nhân viên trong Công ty ngày càng được cải thiện và nâng cao hơn. Đ ẩy mạnh công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất khai thác hợp đồng thu mua nguyên vật liệu mới chú trọng vào sản xuất để phục vụ nhu cầu về gạch và xây d ựng trong thị trường. 4
 5. 2. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY SXVL&XD HÀ TÂY 2.1. Đặc điểm về mô hình tổ chức quản lý Sơ đồ mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty SXVL&XD Hà Tây G IÁM ĐỐC CÔNG TY PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM Đ ỐC PHÒNG KỀ HO ẠCH, KỸ PHÒNG KẾ PHÒNG TỔ THUẬT, CHỨC HÀNH TOÁN TÀI KINH CHÍNH CHÍNH DOANH XƯỞNG SẢN XUẤT ĐỘI XÂY V ẬT LIỆU DỰNG XÂY DỰNG TỔ TỔ TỔ TỔ TỔ TỔ TỔ TỔ SẢN SẢN SẢN SẢN SẢN XÂY XÂY XÂY XUẤ XUẤT XUẤT XUẤT XUẤT DỰNG DỰNG DỰNG T 5
 6. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty đ ược tổ chức theo mô hình trực tuyến Công ty đến các ph òng ban, x ưởng đội và tổ đến người lao động. Đ ứng đầu Công ty là Giám đốc giữ vai trò lãnh đạo chung to àn Công ty, là đại diện pháp nhân của Công ty trước pháp luật, đại diện cho quyền lợi của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty nên Giám đốc chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo và phát triển vốn được giao cũng như đời sống của cán bộ công nhân viên chức toàn Công ty. G iúp Giám đốc trong công tác quản lý gồm có hai Phó giám đốc và K ế toán trưởng: - Phó giám đốc phụ trách về sản xuất vật liệu, tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch sản xuất vật liệu, quy trình quy phạm kỹ thuật. Lập kế ho ạch sản xuất, lập biện pháp sản xuất, kiểm tra trong quá trình sản xuất. Phó Giám đốc phụ trách sản xuất vật liệu kiêm phụ trách phòng kỹ thuật. - Phó Giám đốc phụ trách về xây dựng phụ trách việc giám sát thi công ở các công trình. Tham mưu cho Giám đốc về tính toán khối lượng thi công, lập biện pháp thi công và hướng dẫn thi công, tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình. Phó Giám đốc phụ trách xây dựng kiêm trưởng phòng tiêu thụ sản phẩm. - K ế toán trưởng giúp Giám đốc thực hiện điều lệ sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời làm nhiệm vụ kiểm soát viên kinh tế tài chính của nhà nước tại đơn vị. Kế toán trưởng phụ trách phòng tài vụ. -Phòng tổ chức, lao động hành chính giúp Giám đốc tổ chức bộ máy quản lý cho phù hợp với điều lệ của doanh nghiệp, quản lý lao động, tạo điều kiện nơi ăn chốn ở cho công nhân viên, thảo giấy tờ hành chính, lập mô hình sản xuất cho phù hợp với từng thời kỳ. 6
 7. - Phòng tổ chức đ ào tạo cán bộ ra quy chế nội bộ, giải quyết cho cán bộ công nhân viên khen thưởng, thi đua. Để Công ty có thể theo dõi chính xác đầy đủ những chi phí đã bỏ ra cho sản xuất vật liệu hoặc hạng mục công trình. Ở phân xưởng sản xuất vật liệu có có quản đốc phân xưởng, ở đội xây dựng có đội trưởng phụ trách nhiệm trước Giám đốc. Ở phân xưởng sản xuất, ở đội xây dựng có thống kê phân xưởng và thống kê xây dựng. Các nhân viên thốngkê ở phân xưởng và ở đ ội tập hợp chứng từ mang về phòng kế toán Công ty xử lý. 2.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty SXVL&XD Hà Tây  Đặc điểm về quy trình sản xuất. Do đặc điểm của ngành sản xuất vật liệu xây dựng và ngành xây dựng cơ bản có những yêu cầu sản xuất khác nhau nên quy trình sản của Công ty cũng có sự khác nhau. N hìn chung cả hai công việc có đặc điểm là sản xuất liên tục, phức tạp trả qua nhiều giai đoạn. Mỗi hình thức tổ chức mang một quy trình sản xuất và mỗi giai đoạn trong quy trình tiêu hao định mức nguyên vật liệu , nhân công, máy móc khác nhau. Công ty hiện nay có hai quy trình sản xuất là: Quy trình sản xuất sản phẩm xây dựng và quy trình sản xuất vật liệu xây dựng theo dây truỳen công nghệ sản xuất gạch Tuynel. Quy trình sản xuất sản phẩm xây dựng GIAI ĐOẠN GIAI ĐOẠN SAN GIAI ĐOẠN GIAI HOÀN NỀN GIẢI ĐOẠN THI CÔNG PHÓNG MẶT THIỆN, KHẢO PHẦN THÔ BÀNG ĐÀO ĐẤT TRÁT, ỐP, (XÂY ĐỔ SÁT LÀM MÓNG NƯỚC, THIẾT KỂ BÊ TÔNG ) ĐÓNG TRANG TRÍ CỌC(NẾU NỘI THẤT CÔNG 7
 8. 8
 9. Quy trình dây truyền công nghệ sản xuất gạch Tuynel Máy khai thác Bãi chứa đất Nhà chứa đất Máy cấp liệu thùng Băng tải số 1 Máy cán thô Than Nước Máy nhào có lưới lọc Băng tải số 2 Máy cán mịn Băng tải số 3 Máy nhào đùn liên hợp Máy cắt gạch tự động Băng tải gạch mộc Lò sấy Tuynel Lò nung Tuynel Gạch thành phẩm 9
 10. 3. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY SXVL VÀ XD HÀ TÂY 3.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán Công ty SXVL&XD Hà Tây tổ chức doanh nghiệp theo hình thức hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc ban Tài chính quản trị tỉnh uỷ Hà Tây ( N ay thuộc Sở xây dựng H à Tây ) D ựa vào đ ặc điểm và những điều kiện của Công ty nên ban Giám đ ốc và K ế toán trưởng của Công ty đ ã quyết định tổ chức thực hiện chế đ ộ kế toán tập trung phù hợp với đặc điểm v à quy mô ho ạt động ngành nghề c ủa m ình. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty SXVL&XD Hà Tây KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ KHO KẾ TOÁN KẾ TOÁN THỦ QUỸ, NGOẠI VẬT TƯ KẾ THỦ KHO THANH (GẠCH TOÁN TIỀN NỘI, GIAO TOÁN CÔNG TUYNEL NỢ, BÁN LƯƠNG VÀ DỊCH NGÂN THÀNH BẢO HIỂM HÀNG THEO HÀNG PHẨM) DÕI HỢP XÃ H Ộ I ĐỒNG THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG ĐỘI XÂY DỰNG 10
 11. Phòng tài vụ của Công ty gồm 5 người đảm nhận - Đ ứng đầu là kê toán trưởng giúp Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, kiêm kế toán tổng hợp, kế toán tài sản cố định, phân tích số liệu, kiểm tra số liệu đồng thời làm nhiệm vụ kiểm soát kinh tế tài chính của nhà nước tai doanh nghiệp. - K ế toán thanh toán, theo dõi các hợp đồng kinh tế, công nợ, bán hàng - K ế toán vật tư, lương, bảo hiểm xã hội. - Thủ quỹ, thủ kho nội, giao dịch ngân hàng. -Thủ kho ngoại (gạch tuynel thành phẩm) 3.2. Hình thức kế toán của Công ty SXVL&XD Hà Tây Theo chế độ kế toán hiện hành có bốn hình thức kế toán được áp dụng ở doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đều phải căn cứ vào tình hình đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình và trình d ộ của cán bộ kế toán cũng như việc áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong công tác kế toán mà lựa chọn một trong bốn hìng thức kế toán: Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ. Áp dụng từ thực tế mà Công ty SXVL&XD Hà Tây áp dụng là hình thức “Chứng từ ghi sổ”. 11
 12. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ của công ty sản xuất vật liệu và xây dựng H à Tây CHỨNG TỪ GỐC SỔ QUỸ SỔ THẺ KẾ TOÁN CHI TIÊT CHỨNG TỪ GHI SỔ SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ CÁI SỔ BẢNG TỔNG HỢP CHI TIÊT BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH G hi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Q uan hệ đối chiếu kiểm tra 3.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho Công ty SXVL&XD Hà Tây hạch toán hnàg tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Đây là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hoá trên sổ kế toán. 12
 13. Theo phương pháp này cac tài khoản kế toán hàng tồn kho đ ược sủ dụng để phản ánh số hiện có tình hình biến động tăng giảm của vật tư, hàng. Vì vậy giá trị vật tư hàng hoá tồn kho trên sổ kế toán có thể xác định được ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán. Cuối kỳ kế toán căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế vật tư hàng hoá tồn kho, so sánh đối chiếu với số liệu vật tư, hàng hoá tồn kho trên sổ kế toán. V ề nguyên tắc số tồn kho thực tế luôn phù hợp với số tồn kho trên sổ kế toán. N ếu có chênh lệch phải truy tìm nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời. 13
 14. PHẦN THỨ II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG MỘT KỲ KINH DOANH CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HÀ TÂY I . KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ NVL: là đ ối tượng lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là cơ sơ vật chất cấu thành lên thực thể sản phẩm trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Vật liệu bị tiêu hao toàn bộ và chuyển toàn bộ giá trị một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ . CCDC: là những tư liệu lao động không có đủ tiêu chuẩn quy định về giá trị và thời gian sử dụng của tài sản cố định. Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn giữ hình thái hiện vật chất ban đầu và giá trị thì bị hao mòn dần dần , chuyển dịch từng phần vào sản xuất kinh doanh trong kỳ song ccdc có giá trị nhỏ , thời gian sử dụng ngắn hơn được mua sắm dự trữ bằng nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp như đối với NVL. 1 , ĐẶC ĐIỂM CỦA NVL,CCDC TẠI CÔNG TY Công ty SXVL VÀ XD HÀ TÂY là một công ty sản xuất vật liệu v à xây dựng do vậy mà NVL được sử dụng trong công ty có rất nhiều loại . V ật liệu sử dụng trong qui trình sản xuất của công ty rất đa dạng no bao gồm nhiều loại khác nhau . Do đó để quản lý tốt và hạch toán chính xác NVL công ty đã phân loại như sau. - Vật liệu chính : than , đất (cho sản xuất vật liệu ), sắt ,xi măng ,vôi, cát vàng , cát đen , sỏi, gạch , đá 1x2,đá 2x4 (cho xây dựng) - Vật liệu phụ : dầu HD40, R150… 14
 15. - nhiên liệu : xăng dầu diegen… phục vụ cho ô tô , máy ủi và các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu … - phế liệu thu hồi : là các vật liệu sử dụng lại trong quá trình sản xuất Từ cách phân loại trên đã giúp kế toán vật liệu trong đơn vị theo dõi phản ánh tình hình về sự biến động của từng thứ, từng loại vật liệu. Từ đó kế toán vật liệu phản ánh vào báo cáo chính xác với lãnh đạo để lãnh đạo có biện pháp chỉ đạo, quản lý sản xuất trong công ty được chặt chẽ hiệu quả. 2 . ĐÁNH GIÁ VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY Đ ánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ là việc xác định giá trị của vật liệu công cụ dụng cụ theo những nguyên tắc nhất định, đảm bảo yêu cầu chân thực thống nhất, nó có ý nghỉa quan trọng trong việc hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên đ ể phản ánh kịp thời giá trị vật liệu trong công tác nhập xuất vật liệu, công ty sản xuất vật liệu và xây dựng Hà Tây áp dụng đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ theo giá thực tế 2.1. Đối với vật liệu nhập kho N guyên vật liệu của công ty hầu hết được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, nguồn vật liệu công cụ dụng cụ tự sản xuất là rất ít nên giá thực tế vật liệu được xác định như sau: Các kho ản Giá nh ập Thuế Giá mua ghi Chi phí thu giảm trừ = + + - hoá đơn mua thực tế (nếu có) NVL (nếu có) Giá mua gồm cả thuế G iá mua hoá Chi phí thu = + đơn nhập khẩu (nếu có) mua thực tế 2.2. Đối với vật liệu xuất kho 15
 16. Những vật liệu phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu được nhập tại kho của công ty. Tuy nhiên có một số loại vật liệu chính, phụ, công cụ phục vụ cho xây dựng do mua lẻ, cần dự trữ cùng được nhập kho. trong trường hợp này đơn vị áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước. Đối với công ty sản xuất vật liệu và xây dựng H à Tây do đặc điểm ho ạt động trong lĩnh vực xây dựng(sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng) nên công ty đã lựa chọn phương pháp ghi thẻ song song Thẻ kho (1) (1) Phiếu nhập Phiếu xuất Sổ chi tiết vật liệu (2) (2) (4) Bảng tổng hợp N-X-T (5) Sổ cái TK 152, 153 G hi chú : Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu kiểm tra X uất kho vật tư ghi số lượng thực tế nhập xuất vật tư và chứng từ phân loại, chứng từ cuối ngày thủ kho sử dụng các chứng từ nhập xuất vật tư ghi vào sổ thẻ kho. 16
 17. Ở phòng kế toánkhi nhận được các chứng từ nhập xuất do thủ kho chuyển lên kế toán thực hiện kiểm tra lại tính hợp pháp của chứng từ hoàn chỉnh, phân loại chứng từ và tiến hành ghi thẻ(sổ) chi tiết vật liệu, chứng từ ghi sổ và tính ra lượng tồn kho cuối ngày ghi ngay vào sổ thẻ chi tiết, cuối tháng kế toán cộng sổ chi tiết và tiến hành kiểm tra đối chiếu với thẻ kho nhằm quản lý vật tư chặt chẽ hơn, mặt khác kế toán chi tiết phải tập hợp số liệu từ các thẻ hay sổ chi tiết để lập bảng kê nhập xuất tồn kho vật tư. 3. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho - Biên bản kiểm kê vật tư - Biên bản kiểm nghiệm vật tư - Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho - G iấy xin lĩnh vật tư 4 . SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG - Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hoá - Chứng từ ghi sổ - Đ ăng ký chứng từ ghi sổ - Sổ cái tài khoản 152, 153 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu và những tài sản khác có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài theo quy đ ịnh của cơ chế tài chính hiện hành nó đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp 1. CÔNG TY SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HÀ TÂY CÓ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CHỦ YẾU LÀ: - Dây chuyền sản xuất gạch - Lò nung gạch - ….. 17
 18. N hững tài sản này về năng lực sản xuất rất tốt, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách thuận lợi cho kết quả cao, chính vì vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ về hai mặt giá trị và giá trị hiện vật. 2. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Đ ánh giá tài sản cố định là việc xác định giá trị ghi sổ của tài sản cố định, kế toán phải phản ánh được ba chỉ tiêu giá trị tài sảnlà nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại a. Nguyên giá b. Giá trị còn lại của tài sản cố định G iá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị hao mòn c. Phương pháp khấu hao Phương pháp khấu hao mà công ty áp d ụng là phương pháp khấu hao đường thẳng Nội dung của phương pháp này là: Xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định - Căn cứ vào mức khấu hao trung bình hằng năm của tài sản cố định tính mức khấu hao tháng theo công thức: Mức khấu hao hàng N guyên giá của TSCĐ = năm của TSCĐ Thời gian sử dụng Căn cứ váo mức khấu hao hàng tháng của tài sản cố định tính mức khấu hao tháng theo công thức: Mức khấu hao Mức KH hàng năm của = tháng của TSCĐ TSCĐ 18
 19. 12 tháng Căn cứ vào m ức KH hàng tháng của TSCĐ tính mức KH ngày theo công thức: Mức trích khấu Mức trích KH hàng tháng của TSCĐ = hao ngày Số ngày trong tháng 19
 20. 3. KẾ TOÁN TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 3.1. Kế toán tăng tài sản cố định Tài sản cố định ở công ty tăng lên do được cấp vốn, được góp vốn bằng tài sản cố định do mua sắm, do công tác xây dựng cơ bản đã hoàn thiện nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng K ế toán căn cứ vào các chứng từ có liên quan đến việc mua sắm, đầu tư, biếu tặng. Công ty sử dụng biên bản giao nhận tài sản cố định, khi tài sản cố định về tới công ty 3.2. Kế toán giảm tài sản cố định Tài sản cố định của công ty giảm đi do những nguyên nhân nhượng bán, thanh lý, m ất mát, phát hiện thiếu khi kiểm kê, đem góp vốn liên doanh khi đó kế toán phải làm đầy đủ thủ tục xác nhận đúng những khoản thiệt hại và thu nhập(nếu có) và căn cứ vào các chứng từ có liên quan để ghi sổ theo từng trường hợp cụ thể 3.3. Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán của công ty * Ch ứng từ sử dụng - Biên bản giao nhận tài sản - Hoá đơn vận chuyển bốc đỡ - Bản sao tài sản cố định - Biên bản đánh giá lại tài sản cố định - Bảng tính và phân bổ khấu hao - Biên bản thanh lý tài sản cố định * Sổ kế toán sử dụng: - Sổ tài sản cố định - Sổ theo dõi tài sản cố định - Sổ cái tài sản cố định 20
nguon tai.lieu . vn